KENTUKENT? Gevacolor mm De jonge vogels kunnen al aardig uit de voeten komen Jaap Jonas veertig jaar bij de N.S. Waterhoentjes hebben al kroost in twee formaten Bromfietser, na ongeluk, lag 'n uur lang in sloot Voor vakantiefeesten zijn de inschrijvingen geopend <=0* hetzelfde bedrag bij ons BijZonnebloem' werden de diploma's uitgereikt Koeriersiers Onze vogels in juli Regeling rijwiel- vervoer per trein Burgerlijke Stand 322 Wedvlucht van „De Postduif" Vliegerwedstrijd HengeJwedxtrijden AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Klaver j asconcours Sluiting van Jeugd Jolijt Gym.-uilvoe - gnu op donderdag 7 juli Sluiting Museum- tentoonstelling Roeiboot gestolen Reders willen rechten in Verre Oosten Jongen aangereden bij oversteken VALERIA Afsluiting Schied amse weg SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio Woensdag '5 juli 1960 3 7^ E maanden juni en juli zijn de maanden van de jonge vogels. Vooral ff 3onge weidevogels zyit al heel wat mans. De meeste kunnen al be- hoprlyk de vleugels gebruiken en mede dank zij hun lange stelten, kunnen xv zich. otó net nodig ts, <u aardig -uit dc voeten maken. Omstreeks half juh injn zv al zover dat zij met hun ouders de weiden en polders verla ten en zich strandwaarts begeven, waar zij de eerste tijd op slikken en schorren zullen verblijven en tenslotte in langzaam tempo naar het zui den trekken, teneinde aan beide zijden van de Middellandse zee de winter door te brengen. Grutto's, turuluurs, kemphanen en kieviten verdwijnen het eerst uit de polder, hoewel hieraan onmiddellijk moet worden toege voegd, dat er nog heel wat kieviten voorkomen. Dat zijn evenwel broed- vogels uit andere streken en landen, die hier op de doortrek enige tijd vertoeven om daarna weer plaats te maken voor kieviten die nog uit verdere landen komen. Zodoende zijn de weiden eigenlijk altijd met kie viten bevolkt en alleen een strenge winter kan hierin verandering bren gen. In dat geval kiezen de laatst aanwezigen snel het hazenpad. De kemphaantjes hebben hun be roemde kragen weer afgelegd en hun bekende toernooien weer gestaakt. Van de echte weidevogels zijn alleen de scholeksters nog aanwezig om de eenvoudige reden, dat zij later met broeden zijn begonnen, zodat het wel augustus is aleer zij ook de polder gaan verlaten. Zij hebben overigens niet zo'n verre reis voor de boeg als de andere weidevogels, aangezien zij tot het gaat winteren aan de zeekant vertoeven, waar voldoende voedsel voor hen door de onuitputtelijke zee wordt aangevoerd. Vele overwinte ren zelfs aan het strand evenals grote aantallen wulpen, hetgeen bij strenge winters voor vele van hen nogal eens fatale gevolgen heeft. de ander en als het erg mooi weer is horen we ze toi zonsondergang toe. Ook in het bos is de grootste druk te wat het zingen betreft nu voorbij en tegen het emde van deze maand horen we vrijwel niets anders dan het gebedel van jonge mezen, spot vogels, tuinfluiters en wat dies meer zij. De jonge vogels hebben zo'n per fecte spijsvertering, dat zij doorlo pend om voedsel bedelen, zodat de oude vogels niet genoeg insekten kun nen aanvoeren. Gelukkig 2ijn er in sekten in overvloed, zodat ze van honger niet zullen omkomen. Het is daarom, zo onbegrijpelijk dat de gierzwaluwen ons begin vol gende maand al weer gaan verlaten. Juist in die tijd zit de lucht vol met vliegende insekten van allerlei soort. En dat is juist wat deze vogels moe ten hebban, want zij bemachtigen hun voedsel alleen hoog in de lucht. Uit voedselgebrek is het dus niet dat 20 zo vroeg vertrekken; het zal dus altijd wel een mysterie blijven dat zij om zo te zeggen midden in de zo mer al weer naar hun overwinte- ringsgebied trekken. Gezien het feit dat de gierzwaln wen eerst in de eerste helft van mei uit Afrika terugkeren, vertoeven zij slechts drie maanden van het jaar in onze streken, in welke rijd zij voor de instandhouding van de soort moe ten zorgen A. DE JONG Roep verstomd Al met al is het in de weide al heel wat rustiger gemorden. We horen niet meer het uitbundige „grie-to- grie-to" der grutto'3, noch het hel dere „te-lu" van de tureluur noch het min of meer hese geroep van de klenit. We horen nu nog de roep van scholekster en bouen de vlieten de zwarte stem en icat de kleinere vogels betreft de gele en witte Jctutfc- staart, terwül graspieper èn veld leeuwerik nog volop zingen. En niet te vergeten onze vriend de koekoek. Hij roept zijn naam nog steeds, maar als toe hem nog eens willen horen dienen we ons te haasten, want na de derde week van juli behoort ook de koekoeksroep weer tot het verle den. DE bewoners van het riet aan de waterkant houden het langer vol en zingen zelfs tot een heel eind in augustus toe. Dat zijn de beide ka- rekieten, de grote en de kleine en de rietzanger zomede hier en daar de bosrietzanger. Terwijl eerstge- noemden hun nestje vlechten tussen een vijftal rietstengels bevestigt de bosrietzanger het zijnde tussen plan tenstengels zoals brandnetels en der gelijke. Hij zingt van dit drietal ver reweg het mooist en soms verwarren we zijn zang met die van de spotvo gel, de tuinfluiter en de rietzanger. Een mengelmoesje van alles dus, maar toch buitengewoon mooi. Alle drie beginnen even laat met broeden, zij wachten n.l. steeds tot de rietstengels een bepaalde hoogte hebben bereikt en gaan dan eerst tot nestbouw over. Het was derhalve niet te verwonderen dat wij eind juni verscheidene nesten met eitjes vonden van deze rietbewoners. Kwikstaartjes zien wij herhaalde lijk met voer in de bek vliegen, waaruit blijkt dat zij jongen hebben te verzorgen. Met de veldleeuwerik* is het al net zo, al vonden we kort ge leden nog een nestje met drie eieren. Dit zal -wel een tweede legsel zijn, aangezien het eerste legsel vermoe delijk verstoord was. Broederlijke hulp Andere vogels zien er geen be zwaar in om meer dan één broed sel groot te brengen. Zoals b.u. de kokette waterhoentjes, die we soms met een stel grote en met enkele veel kleinere jongen ontmoeten. Hier doet zich bovendien het zeldzame feit voor, dat de grote jongen dus die van het eerste broedsel hun ouders behulpzaam zijn met het voe ren der jongere broertjes en zusjes. Mooi zijn ze niet de piepjonge wa terhoentjes; een boerin vond het net kluwentjes sajet. En daar lijkt het in derdaad wel op, maar dan met een snaveltje eraan .en pootjes er onder. Maar met dat al zullen ze g een voed sel tekort komen als ze door zo velen gevoerd worden. Spreeuwen en mussen zijn ook al weer met de resultaten v^an het twee de legsel voor de dag gekomen en vooral wat de spreeuwen betreft, kan dit niemand ontgaan. Zij zitten overal met hun jongen en daar de jonge spreeuwen echte schreeuwers zijn, die onophoudelijk om voedsel bedelen, moet ons dat wel opvallen. MERELS hebben trouwens ook meermalen meer dan een broed sel per jaar en dat is maar goed ook, want veel net uitgevlogen jonge me rels verongelukken eigenlijk nog x'oordat zij iets van de wereld ge zien hebben. Vooral merels die in de buurt van onze woning, hetzij in een tuin of anderszins ter wereld komen, vallen heel dikwijls ten prooi aan stropende katten. De jonge vogels kunnen de eerste dagen nog maar heel stuntelig vliegen en juist die eerste tijd is verreweg de moeilijk ste en eist de meeste slachtoffers. Hoewel hij het druk heeft met betrekking tot de uoedseluoorziening van. het gezin, weet vader merel al- tyd nog gelegenheid te vinden om letterlyk en figuurlijk het hoogste lied te zingen. Tegenover onze tuin op een dak of hoog op een schoor steen zingen er iedere avond twee alsof het een wedstrijd geldt. De een probeert het nog mooier te doen dan us; do pjam Bellen bU ongeval: G.G. en GD. TtunJaan 80, telefoon 69290. Poli tie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdfenst: Nieuwland- apotheek, Dr. Wibautplein 17 en Jansen, Swammerdamsingel 41. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens. dag en zaterdag) too 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 39 tot 2030 uur, dinsdag van 9 30 tot 16.30 en van 19 tot 20 30 uur woensdag van 9.30 tot 16 30 uur, donderdag van 9.30 toi 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20110 uur, zater dag van 930 tot 1630 *s Zon dags gesloten. Steö. Museum: Tentoonstellingen .H. M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers" BIOSCOPEN" Passage, 2 en 8.15 uur; „De laatste trein uit Gun HiH". Monopole, 2 en 8 uur: „De jonge leeuwen". DIVERSEN Arcade, 8 uur: Orpheus. Concert jongenskoor. Grote Kerk, 8 uur: Orgelconcert. Kantine Tech. School, 8 uur: Af scheidsavond. Irene, 8 uur; Dr. de Visserschool. Ouderavond. Sursum Corda, 8 uur: Zonnebloem. Diploma-uitreiking. Jeugd Jolijt, 7.15 uur: Westfranken- landsestraat. Gekost, optocht Buys Ballotsingel, Twee-mans race. Advertentie UMJ De meest gerookte filter sigaret in Amerika - Nu ook 111 Nederland De NS verzochten ons opname van volgende mededeling: In de periode van 7 juli t/m 5 september vindt op donderdag en vrijdag de verkoop van rijwiel- kaarten van 17.0022.00 uur plaats op het goederenemplacement, gele gen aan de Parallelweg. De rijwie len moeten op dit emplacement ten vervoer worden aangeboden. Dit geldt alleen voor rijwielen die over een afstand van meer dan 40 km vervoerd moeten worden. Geboren: Geert H. zv K. F. W. Groeneweg en H. A. Louis. Overleden: A. R. Hoekstra, 5 we ken. M. H. E. van Son, 64 jaar, wed, van A. J. van Gerven. (Advertentie LM.) De S.C.V. „De Postduif" nam deel aan de wedvlucht uit Corbcil, een afstand van 396 km. Gelost werd om 6.20 uur De Uitslag Is: H. v. d. Kant 1 3 19 29 36 53: O. Bol kenbaas 2 35 63: A, Brokling 4 diploma; A. v. d. Grijp 6; J. de Waard 6 33 41; C. du Chatenler 7 36 49; A. v. d. Stap 8; L. Verheugen 9; D. Schipper 10; F. Koppenhagen 11 27 56: A. Delmotte 13 44; A. Westerholt 13: M. de Ruiter 14 40 4» 57; W. Kerkhof! 15 30 51 52; J Doelaaren 13 23; G. Vermeer 17; J. Westerholt 1» 32; J. van Harmei en CO- 20 49 55; J. v. d. Beek en co. 21; A. Heeren 22 34 42 45 59; M. van Ungen 24 43 47; H. van Dijk 25; H. Biondé 26' A. Boutsma 20; Th. vnn Wh cel ie 31 37: C. Verboom 46; L. v. d. Melj 50; W. Jansen 55; J. Brand 58: J. Tweeboom 60; F. Eijkenbroek 61; Th. Jansen 62. Er is (vakantie) werk aan de win kel: Op 5 augustus zullen alle Schie- damse kinderen van 6 tot 12 jaar hun vaardigheid in het vliegeren kunnen tonen op het terrein aan de Vlaardingerdijk. Vliegeren is een oude kunst; veel ouder dan het vlie gen. En niet alleen voor vliegeren zelf, ook voor het maken van de vlieger is (jeugdig) vakmanschap vereist. Immers, daar zyn we het over eens, een goeie vlieger is niet te koop! Die maak je zelf! En dat Is net de enige voorwaarde voor deel name. Natuurlijk mogen vaders met een rijke ervaring op dit punt hun spruiten wel met raad en daad ter zijde staan. Om 2 uur ïn de middag zullen de eerste vliegers onder het keurend oog van een deskundige jury wor den opgelaten. Ook idee en afwer king tellen bij de beoordeling mee. Wie zijn produkt wil laten bewon deren en een prijs in de wacht wil slepen, kan zich tot 1 augustus op geven bïj V.V.V.-kiosk, Plantage. Do deelname is gratis. De hengelwedstrijden worden ge houden op zaterdag 6 augustus voor de junioren en zaterdag 13* augustus voor volwassenen, Junioren kunnen zich aanmelden bij: V.V.V.-kiosk, Plantage en C. Aben, van Leeuwenhoeckstraat 10, Van Duimen, Vlaardingerdijk 173a en P. H. J- Giesen, Westpolderstraat 17b. Inschrijfgeld 25 cent. Volwassenen kunnen zich aanmel den bij: V.V.V.-kiosk, Plantage en C. J- Aben, Van Leeuwenhoeckstraat 17b, A. Burggraaf, Teylerstraat 5, C. van Leeuwen, Broersveld, Joh, Gies- sen. Houtstraat 14, C. van Raay, Ha- Bij de Gemeente-Bibliotheek zijn de volgende nieuwe boeken te verkrijgen' Godsdienst Sociale wetenschappen. Gobry: Franciseus. Helpen in deze tijd '30. Vries: Van luier tot leesplank. Stib- be: Opvoeding langs nlewe wegen. Natuurwetenschappen Medische wetenschap Techniek. Fehrfnger: Dierentrek. Norman: Met lichaam en ziel. In 26 letters. Kunst. Mens: Oude raadhuizen. Klaas- sen: Kleuren ln bednjf en woning. Francesca: Fiero dclla Franeesca. Letterkunde. Vandamme: Alain-Four- nier. Albe: Federico Garcia Lorca. Car- tens: Jan Engelman. Govaart: Simon Vestdijk. Simons: Fredenk van Eeden. Geschiedenis Land- en volkenkun de. Egeraat: Tien Duitse toeristenwegen. Hubmann und Schewe: Moskau. Oort- htiys: Dit Is het nationale park Do Hose Veluwe. Brubaker: Tamtams van leven en dood. Stanley: Op zoek naar Livingstone. Hubmann und Sterner: New York. Doedens: Ontmoetingen met het oude Hellas. Rengclink en Mug: Volk in verdrukking en verzet. vendijk 196b 'en D. Voets, Lelie straat 33. Inschrijfgeld 1, Het Klaverjasconcours wordt dit jaar gehouden op 9 en 11 augustus m de kantine van N.V. Excelsior, Buitenhavenweg. Het wordt weder om georganiseerd door het bestuur van de Schied. Bedrijfs Klaverjas Competitie. Het inschrijfgeld be draagt 1,— per koppeL De belangstelling voor dit con cours wordt ieder jaar groter zodat spoedige aanmelding gewenst is. U kunt ziüh opgeven bij de heer J. de Jager, Jacob van Lennepstraat 30a en V.V.V.-kiosk, Plantage. Nog maar drie bijeenkomsten en dan is het programma van Jeugd Jo lijt afgelopen. Vanavond heeft er een gecostumeerde optocht plaats waar voor om 7.15 uur wordt verzameld op de speelplaats van de Dr. de Visser- school aan de Westfrankenlandse- straat. Op dezelfde tijd heeft op de Buys BallotsingeL een „twee-mans race" plaats, verzamelen op de hoek met de Lorentzlaan. Morgenavond wordt Jeugd Jolijt besloten met een samenkomst op bet grasveld bij het Hoofd; medewer king verlenen de Jong-Harmonie en de drumband van de Oranje Garde, Dit als sluitstuk van de gecostumeer de optocht plus vertoning van Ala- din en Ae Wonderlamp, waarvoor ver zameld wordt bij de "Willem Brou- werschool in de Dwarsstraat In verband met de regen en het slechte weer is de grote gymnastiek- uïtvoerfng, die gisteravond op de speelweide aan de Vlaardingerdijk zou worden gehouden, afgelast. De uitvoering zal nu plaatshebhen op donderdag 7 juli, aanvang 7.S0 uur. De tentoonstelling van Willem Reijers in het Stedelijk Museum te Schiedam zal zondag 10 juli voor het laatst te bezichtigen zyn. In verband met de voorbereidingen van de zomertentoonstelling sluit het museum de deuren tot vrijdag avond 22 juli. Gisteravond om 11.15 uur werd door een voorbijganger langs de Woutweg ln Kethel een zwaar ge wonde man aangetroffen, slacht offer van een verkeersongeval. De man zat, met een gapende wond aan het hoofd, in de sloot langs de weg, waarbij het water hem tot over de borst kwam. Naast de man, half ln en hall op de overkant van de sloot, lag een nieuwe, onbe schadigde, bromfiets. De politie heeft later kunnen vast stellen, dat de man de 40-jarige houtdraaier F. J. Wolff uit Delft is, die in de vooravond op bezoek was geweest bij een. familielid in Vla ar De heer C. B.G., fabrikant te Schiedam, deed aangifte bij de po litie van de diefstal van zijn roei boot, die in de Jachthaven had ge legen, met een ketting vastgemaakt aan een meerpaal. De boet is zes meter lang en blauw geverfd; er lagen roeispanen in de boot. Mevrouw M.P.K. deed aangifte van de vermissing van het fietsje van haar zoon, dat voor de school in de Ant. Muysstraat was neer gezet. Van mevrouw M. G.-S. is de fiets gestolen, die op slot voor de woning in de Sint Liduïnastraat stond. AMSTERDAM Naar aanleiding van berichten in de Engelse pers, vol gens welke Nederlandse scheepvaart ondernemingen een soort vraehtta- rievcriooriog zouden willen ontkete nen als hun schepen geen groter aan deel zouden krijgen in het verkeer met het Verre Oosten, hebben Neder landse reders vandaag verklaard, dat deze berichten volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Wel zoeken 2ij een redelijke com pensatie voor hun in het verkeer met Indonesië geleden verliezen. Zij zijn van plan de ,,Far Eastern Freight Conference" per 1 augustus te ver laten als de besprekingen over uit breiding van hun laadrechten en van het aantal aanleghavens geen succes hebben. Wordt aan hun verlangens echter gehoor gegeven, dan zullen de maat schappijen in de „Conference" blij ven. Een woordvoerder van de maat schappijen zei dat buitenlandse scheepvaartondememingen het aan deel van de Nederlandse maatschap pijen m het verkeer op Indonesischo havens hebben overgenomen. Men hoopt op een redelijke en vreedzame oplossing van de kwestie vóór 1 augustus Hierbij zijn circa 30 Neder landse schepen betrokken. Compen satie wordt voornamelijk gezocht in het verkeer met China, Japan en Hongkong. AMSTERDAM. In het Weesper- pleinziekenhuis in Amsterdam is overleden de 39-jarige Argentijnse matroos A. Yelasco, die op 11 juni zijn rugwervels beschadigde en een benen brak tydens een val van zes meter hoogte op een dekhuis aan boord van het aan de Oostelijke Handelskade liggende Argentijnse zeeschip „Artillero". dingen. Omstreeks 10 uur heeft de heer W. Vlaardingen verlaten om op zijn brommer naar Delft terug te rijden via de smalle en onver lichte Woutweg. "Waarschijnlijk heeft hij te laat ontdekt, dat de weg een bocht maakte en is toen met be trekkelijk grote snelheid (een rem spoor wijst op krachtig remmen) tegen een ijzeren paal langs de weg, juist in de bocht staande, gereden. De heer W. moet met het hoofd tegen de paal op zijn gebotst en daarna in de sloot gevallen zijn. Daar zal hij ongeveer een uur In hebben gelegen, voordat hij opge merkt werd. Door de GG en GD is de heer W. naar het Gemeenteziekenhuis in Schiedam gebracht. Zijn toestand Is zorgwekkend. Gistermiddag omstreeks vier uur is in de Lekstraat de 7-jarige J. Schaap, die in die straat woont, aangereden door een auta, bestuurd door de heer H. de V. uit Den Haag. ps jongen liep, met andere kinderen, achter een werkkeet aan, die door "n vrachtauto langzaam werd voortgesleept. Juist toen de heer De V. de sleep wilde inhalen, stak do jongen de straat over zonder op het verkeer te letten en liep zo tegen de auto op. De jongen kreeg schaafwonden aan de benen en is door de GG en GD ter plaatse ver bonden. ROME. In de tuin grenzend aan de handelsafdeling van de Sow jet ambassade m Rome is dinsdagavond een zgn. Molotofcocktaii ontploft, Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De Molotofcocktaii, een fles benzine, werd uit een auto ge worpen. (Advertentie IM.) zilver en horloges iets bijzonders iets exclusiefs iets heel anders TEL AVIV Israels eerste atoom- reactor voor speurwerk in Bahal Sorek bij Tel Aviv is in werking. Deze reactor, de eerste in het Mid den-Oosten, zal binnen enkele maan den het vastgestelde energieniveau, 1.000 kilowatt bereiken. (Advertentie I.M.) KLEURENFOTO'S vergroot formaat Gevacolor kleurontoto'* 9X9 cm. 9x13 cm. vroeger •t.sef JZÏA O 85 ct. 80 ct. GaviBolor rolfilm* A x 6,5 cm, 6x6 en 6x9 CRI, qjsé /Ï^O 2.80 2 95 Oavacolor klolnbneldlllma SO opnamen 36 opnamen >jB74S 3.60 S.6O Ontwikkelen l.SO duizendmaal mooier! GEMEENTE 1 S SCHIEDAM OFFICIEEL NIEUWS Ins verband met werkzaamheden bij het kruispunt Nieuwe Damlaan- Schiedamseweg zal de Schied amse- weg in de nacht van donderdag op vrijdag vanaf 1230 tot 5 uur voor alle ryverkeer zijn afgesloten. Een man, waar mede de maatschappij op drijft. Een voorbeeld van trouw en plichts betrachting. Een goed kame raad. Dat waren enkele van de oprecht gemeende kwalificaties, die dinsdag morgen de heer J. J. Jonas in zijn Schiedamse woning werden toege voegd door z(jn Vlaardlngse collega's, die in grote getale daarheen waren gegaan om hem te complimenteren met het veertigjarig dienstjubllenm. In juli 1920 begon Jonas zijn loop baan bü de N.S. in Rotterdam op de Rechtermaasoever. Na een kleine om zwerving door Nederland Alkmaar en Hengelo kwam hij ruim dertig jaar geleden weer terug naar Schie dam en heeft sedertdien altijd dienst gedaan in Schiedam en (de laatste jaren) in Vlaardingen. Hij deed dit op zijn plaats bij de N.S. op een wijze, die boven alle lof verheven is en maakte daardoor vele vrienden, zowel bij de collega's als bij het pu bliek,- dat van zijn hulpvaardigheid profiteerde. De heer P. van Eekelen, waar nemend stationschef van Viaardin- De heer J. v. d. Borden feliciteert namens de collega's jubilaris J. Jonas. In het midden de heer P. v. Eekelen, waarnemend stations chef te Vlaardingen gen, was de eerste van de sprekers. Hij lichtte het spoorwegen-doopceel van de jubilaris en bracht hem de dank en gelukwensen over van de directie en van de chefs. De heer Jonas ontving onder andere een fraaie oorkonde en de gebruikelijke gratificatie. Namens de collega's van Vlaar» dingen-Oost karakteriseerde de heer J. v. d. Borden de jubilaris als de man, die immer klaar staat voor een ander en altijd een prettig ka meraad is geweest Hij werd aange vuld door de heer Jac. Drop. die op rijm en met muziek de jubilaris het cadeau van de collega's aanbood. Na dit „officiële gedeelte" werden tijdens het daarop aansluitende ge zellig samenzijn nog tal van herinne ringen uit het verleden opgehaald, waaruit wel bleek, dat er in de loop der jaren bij de N.S. ook veel ver anderd is, naar het oordeel van de ouderen niet altijd ten goede. Er waren vele bloemstukken en andere attenties. Nadat de cursussen van het Zonne- bloemwerk zaterdag tydens een bijeen komst in Muzanda te Vlaardingen fees- telijk waren gesloten, zijn gisteravond op een interne bijeenkomst in het club huis zelf aan de Nieuwstraat in Schie dam de behaalde diploma's aan meisjes uitgereikt. Het eerstejaarscUploma verkregen: Corrie van Rijswijk, Susan v. d. Tem pel, Annemarie Xopmels, Gerda Kore- mans, Wendy Pegels, Mientje Uoebert, Jeanne Oosterman en Rla Hoegee, allen uit Schiedam, Teunl Vermeer, Marjan van Loopik en Ineke Krabbedam uit Kethel, Coby van Eist uit De Lier, Eve lien van Vel zen cn Anny Bos uit Rot terdam. Wil v. d. Berg, Loeki Hooger- land, Gré Hoogland, Annie v. d. Lugt, Irene Prinsen. Klara v. d. Merwe, Tiny Coenrady. Rla Blom, Nellie Blom, Gre- tha Bouman, Ineke Sey, Gejo Meiddijk, Jeanne van Krochten en Miep Vlatter. allen uit Vlaardingen, Gcrda Ringelberg, Riet Bakker en Rina More us uit Maas sluis. De tweedejaarsdiploma's waren voor: Coby Jansen, Riet v. d. Touw en Geertje van Gort uit Schiedam. Vanavond zal nog aan een andere groep meisjes de diploma's worden uit gereikt. Wij plaatsen nog een portret van zuster J. J. Tiéleman, die na tien jaar onvermoeide arbeid voor het Zonnebloem-werk zaterdag af scheid heeft genomen. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE RtmfaranJliaan hoek Mesdagloan Schiedam Tel. 65734; Te koop aangeboden Gezellige ritjes. - Nieuwste van 't nieuwste naar keus gestoffeerd. Komt eens vrij blijvend praten, met Plate to. stadhuis - Grote Markt 19-21 Schiedam. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, te lefoon 667 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Permanent wave Ontwikkelen van rolfllms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K_ van Vuu ren, Hoogstraat 106, Schie dam. goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 6833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1