■®r$U I N l JSSI Meubelmaker stak vrouw met dolk W.F.-Bedrijfsschool hield een sportdag Jong Orpheus geeft het eerste concert Hans Croon kon spelers niet „testen mssi. Agenda Vlootweek SUNIL Schijnwerpers op de Schiedamse sport zijn Méén Si-Si is gegarandeerd gevitaliseerd! He t Honkbal programma Afscheidsavond van de Kon. ilhelminaschool - in vlaag van waanzin - Natu-raLax Orgelbespeling in Gr. Kerk1 door Jacql P. Bekkers DE MOL JANSEN Benoeming lid Gemeenteraad Hermes-cricket Motorrijdter over de kop Show van verdwenen fietsen Elbe gaat proberen Amerikaans schip vlot te slepen WITTER DAN DE WITSTE HAAK SUNIL WAST STRALEND WIT cv. 4 li Wedvlucht van „De Vrijheid" Engelse zeelui stalen fietsen i COMPRESSOR KOELKASTEN 135 lit. 498.- Domierdag 7 juli 1960 Nu de cursussen ten einde lo- een 1—0 overwinning voor de W.F.- pen, en de vakantie voor de deur jongens, staat, hebben de teerlingen van de De uitslagen zyn; tien maal 25 m Bedrijfsschool van Wihon-Fijcnoord estafette zwemmen: 1. afd, machinale gisteren de jaarlijkse sportdag De- j bewerking; 2 yzervverkers; 3. bank- leefd. s Morgens zijn er zivemwed- i werkers (voorber. jaar en 2e jaar), strijden (naast proeven voor de i Groepspr. atletiek; 1. afd. scheeps- 1 beschieters en schilders 1650 punten; zwem-diploma's) gehouden in het Sporifondsenbad en 's middags was het Wilton-sportpark aan de Maas kant het toneel van de sportieve strijd in diverse atletiek nummers. Om zoveel mogelijk deelnemers te trekken en om niet alleen de sterken te krijgen zijn dc jongens ingedeeld geworden m groepen, zo veel mogelijk naar de afdelingen van de school, die dus in groeps verband om de eer streden. Dit sluit dan aan bij het streven van de school de jongens niet alleen een vak bij te brongen, maar ook ze te leren in team-verband te werken. Onder algehele leiding van de sportleraar, de heer Van Maanen zijn alle vak-leraren gisteren in touw geweest om de wedstrijden in goede banen te leiden. Bij het- zwemmen had vooral do 10x25 meter estafette vrije slag de aandacht. Het ging om de wis selbeker, die vorig jaar was ge wonnen door de bankwerkers, maar dit maal in het bezit kwam van afd, machinale bewerking. 'sMiddags bestond er grote be langstelling voor de veldloop, die over het gehele sportterrein was geleid. Zestig van de honderd deel nemende jongens hadden voor dit vrije nummer (dat dus buiten de groeps-competitie viel) ingeschre ven. Wederom ging Tom van Gds met de wisselbeker strijken. Tot slot van de middag is er een ere- wedstrijd gespeeld tussen elftallen van de W.F.-Bedryfsschool en van de Havenvakschool in Rotterdam Deze wedstrijd begint een traditie te worden. Deze voetbalwedstrijd eindigde in 2. bankwerkers (voorber. jaar tweede jaar) 1600 punten en 3. bank werkers derde laar 1575 punten. Veldloop; i. Ton van Gils in 3,0.8 sec.; 2. Jaap Meder en 3. Koos Bergsma. By het diploma-zwemmen legden 22 jongens de zwemproef af, 25 die voor geoefend-zwemmer, 21 behaal den zwemdiploma I, en 28 dipt II. Negentig kereltjes In lange broe ken en witte overhemden hebben woensdagavond op het podium van Arcade met hun enthousiasme grote vreugde veroorzaakt bjj de vele be langstellenden voor het eerste Zaal- concert van „Jong Orpheus". Geble ken Is dat het bijna honderdjarige „Orpheus" over een goed gediscipli neerd en bekwaam jeugdkoor be schikt, dat reeds tot goede resulta ten komt ook al bestaat dit koor eerst een half jaar. In zijn toelichting vertelde diri gent Gijsbert Nieuwland dat dit koor zijn hobt, v was. Zelden had hij zulk een enthousiasme gezien als bij deze knapen. Hij was er van. overtuigd geweest dat de jongens na enige t^d zouden wegblijven, maar „ze bleven komen". Nu heeft hij wel bemerkt dat niet alle jongens even goed zin gen ent hij heeft ook al geconstateerd dat enkelen als groep vermaardheid GEMEEHTElifiSiga SCHIEDAM i ~Q F F! C i E EL NTEÜW S i De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Schiedam maakt bekend, dat ter se cretarie (afd, Alg. Zaken stadhuis) voor een ieder ter inzage is gelegd zijn besluit ter benoeming van C. P, M. Lansbergen tot lid van de ge meenteraad in de opengevallen plaats van de heer F. Hofman. zouden kunnen, krijgen, maar hij houdt de grote groep Uever tezamen. Dat de jongens de leiding van de heer Nieuwland waarderen bleek uit de opmerkelijke gedisciplineerdheid. Met veel élan zongen zij de werkjes en telkenmale liet de heer Nieuw land dc onderdelen nogmaals zingen om tot meer klankzuivrr". id te ko men. Uitgevoerd werden een „Fluitlied- je" van Mackenzie, een wandelhed- je dat eerst veertien dagen geleden is ingestudeerd, de canon „Wees ■welkom" van Schubert, „De Neder landse jongen" van Nico van der Linden. Gevoelvol zongen jongens- en mannenkoor daarna het „Ave Ve- rum" van Mozart. De lichte stemme tjes kwamen met de sonore bassen tot een rijke en mooie contrastwer king. Na de pauze werd besloten met de Fritjofsage. Hierbij verleenden de solisten Sybille Raaphorst, mezzo sopraan, Henk Kromhout, bariton en Adri Slootmaker, piano medewer king. Het publiek betoonde zich te recht uitermate dankbaar. Het oude „Orpheus" gaat met dit jonge en zo omvangrijke „Jong Orpheus" onge twijfeld een goede toekomst tege moet. De bijeenkomst werd geopend door voorzitter P. Smit, die een uit eenzetting over de totstandkoming van het koor gaf. Bellen b(j ongeval: G.G. en G.D Tulnlaan 80, telefoon 69290. Pohtie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Nieuwland- apotheek, Dr. Wibautplein 17 en Jansen, Swammerdamsmgel 41. R.-BL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens. dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 930 tot 16.30 en van 19 tot 20j30 uur. woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van S30 tot 1630 en van 19 tot 20,30 uur, zater dag van 9.30 tot 1630 u. 's Zon dags gesloten. Steil. Museum: Tentoonstellingen „H, M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De laatste trein uit Gun HilT*. Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Kuchtig en luchtig". DIVERSEN Vlaardingerdijk. 7.30 uur: SBLO. Gym .-uitvoering. Irene, 8 uur! Comemusschool B. Ouderavond. Volksgebouvv, 8 uur: K, de Vries- school B. Ouderavond. Arcade, 8 uur: St. Jozefschool. Ouderavond. Jeugd Jolijt, 7.15 uur: Dwarsstraat, Gekostumeerde optocht. (Advertentie i.MJ ?5 n Zeelieden aangehouden Op de Schicdamsedijk te Vïaardin- gen heeft de politie tn de afgelopen nacht twee Engelse zeelieden aange houden, die beiden in het bezit wa" ren van een rijwiel. Het bleek, dat zij de fietsen in Schiedam hadden ontvreemd. Zij zijn aan de Scbie- damse politie overgegeven. Het heeft in de bedoeling gelegen van oefenmeester Hans Croon om woensdagavond op het hoofdvcid aan de Wcstfrankelandsedyk met een team van jonge en nieuwe voetbal lers een testwedstrijd" te spelen te gen stadgenoot Excelsior '20. Het is daar niet van gekomen. De felle wind, die als een orkaan recht over het veld joeg, zou het topspelers al moeilijk hebben gemaakt, maar in deze wedstrijd maakte de felle wind het voetballen vrywel onmogelijk. De wemige toeschouwers hebben dan ook niet veel aantrekkelijks ge zien. Voor rust had Exczlstor '20 de wind mee, bij botsingen vielen twee Excelsiorancn uit, o.a. spil Henk de Groot en het was rechtsbuiten Rob bic van Rees die bij een doorbraak een doelpunt scoorde. In de tweede helft voegde de bekwame stuwer Wout van Meeteren er een tweede goal aan toe (20). Verder bood de strij1 niets. Bij SVV stond Tap in doel en aanvoer der Van Kampen werd geseeundeerd door de backs Melt Hekman en Vestdijk. In het midden speelden Van Eldercn en een gastspeler Van dei- Linden (ADO) die niets opmer kelijks deed. Op de linksbuitenplaats kreeg Cla. njs weinig te doen in hoofdzaak door het zelfzuchtige optreden van links binnen De Graaf, gastspeler die nu in VUC speelt en die in Frankrijk als prof naast Bertus de Harder voet balde. Deze knaap toonde wel te kunnen voetballen maar hij blijkt weinig gedisciplineerd. Naast mid denvoor Van Meeteren voetbalde dan nog weinig opvallend Van Dam, gastspeler van RVC. Nee, de match heeft weinig geboden, en dan te be denken dat de kampioensploeg van SW uit 1949 onlangs met 5—0 van dit Excelsior '20 won. Nu de kracht van de Schïedamse honkbalteams wekelijks toeneemt kunnen er voor het eerst weer over winningen worden verwacht. SVV, dat weer geducht op slag is, zal thuis van Blauw Wit kunnen winnen. Hier door klimt SW uit de gevaarlijke hoek en Blauw Wit neemt de plaats van SW in. Ook Schiedam moet in staat worden geacht met Sparta 3 stuivertje te wisselen, al zijn de Rot terdammers op eigen terrein zeker tegen de zwartwitten opgewassen. Voor de clubs in de derde en vier de klasse staan de papieren er even eens gunstig voor. Zaterdagmiddag heeft Schiedam 2 kans in Vlaardm- gen Odina te slaan, Schiedam 3 ont vangt VFC 2 eveneens met winstkan sen. Zondagmiddag zal SVV 2 in een moeilijke uitwedstrijd USC moeten terugwijzen. DHS gaat m 4 C naar Neptunus 3. De Rotterdammers heb ben voldoende routine om de geel zwarten te overtroeven, maar kans loos achten wij DHS toch niet. Wel kansloos is DRZ dat zondagmorgen een uur na DHS het veld van Neptu nus op komt om tegen Neptunus 2 te strijden. Dc reserves van de ge renommeerde Rotterdamse honkbal club zullen te sterk zijn. Het voetbalteam van de Schiedam- se "firma Schryver heeft voor het eerst deelgenomen aan de Rotter damse Kledingbedrijvencompetitie. De Schrijvers eindigden op dc zes de plaats, maar legden beslag op de I beker voor de meest sportieve ploeg. Dit is de ploeg van SW met de nieuwe aanwinsten, die gister- avond in den wedstrijd tegen Ex celsior '20 op de proej zijn gesteld. Van links naar rechts bijndit bene den: Van Zouen, TapDe Graaf, Ven KampenVan Rees, Hekman cn Clarijs. Boven: de scheidsrech ter, Van Elderen, West dijk. Kou wen en Van Meeteren. De prachtige, zij het ook enigszins verwachte cricket-overwinning van Hennes-DVS op koploper ACC, heeft de hoop doen opvlammen dat de wedstrijd die zondag a.s. in Harga gespeeld zal worden, tegen Haarlem, aok in een overwinning zal eindigen. De uitwedstrijd werd evenwel verlo ren, zodat de spelers zich wel geheel dienen in te zetten. Het zal interes sant zijn de batsmen tegen de sterke Haarlem-aanval aan het werk te zien. Dc opstelling is: H. Stolk, J. v, Noortwijk, P. Borsboom, A. v. d. Ende, M. Hille, A. Melïef, H, v. Meurs. W. v. d, SJoot, J. Stahlie, C. Teltelaar, J. Verhoev. Hermes 2 gaat met hoog spannen verwachtingen naar Hilver sum en Hermes 3, dat de eerste ne derlaag te incasseren kreeg en nu gelijk staat met Sparta, speelt thuis tegen CCG. De 24-jarige motorrijder F. B. uit Den Haag, die vannacht over de Harreweg in Kethel reed. raakte van de weg af en is in de zachte berm over de kop geslagen. De langsrijdende automobilist J. N. D uit Vlaardingen heeft de gewonde naar het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen gebracht, waar men constateerde dat de heer B. een schudding had. Zaterdag 9 juli van 2 tot 5 uur 's middags wordt op het hoofdbu reau van de Schiedamse politie weer een „fietsenshow" gehouden. Al die genen die hun fiets zijn kwijtgeraakt kunnen daar eens kijken of hun eigendom erbij is. Ook de Rotterdamse politie gaat vrijdag en zaterdag a-s. zo'n kijkdag houden van 10 tot 4 uur; inlichtingen op kamer 249 van het hoofdbureau. Misschien liggen ook daar Schïe damse eigendommen Geboren: Brigitte d.v. J. G. van Dam en F. L. Wiedermann; Aloysius C. z.v, A. B. Gunnewegh en C. J. Schaareman; Pieter O. z.v. A: D. Mosch en C. Sterrenberg; Leentje d.v. F. K. Zandbergen en N. W. de Koster; Cornells z.v. A: Verveen en A. G. Snijders; Maria A. d.v. G. Jonkman en M. A. van Pelt. Overleden: C. J. Deijl 80 jr; A. P. van der Giessen, 90 jr wed. van M. J. Klaassen; H, Th. Höming 69 jr. Gisteravond namen de kinderen an de zesde klas van de Koningin Wilhelnilnaschool in de Zalmstraat in het Wijkgebouw naast de „Bethel- kerk" afscheid van hun school. Het hoofd der school, de heer M. B. van Herwijnen, heette om kwart voor acht de ouders, de kinderen van de zesde klas, de v/ijkpredlkant ds. Smids, de vertegenwoordiger van de Kerkeraad van de WUkgemeente 1 en van het schoolbestnur hartelijk welkom. Een vlot programma, dat door de kinderen verzorgd werd, van muziek, toneel en voordracht, dat onder lei ding stond van enkele leden van de oudercommissie werd de aanwezi gen voor de pauze aangeboden, Daar na sprak het hoofd der school een af scheidswoord. Na de pauze vertoonde de heer W. J, Hatenboer, oud-gezagvoerder van de Kon, Rotterdamse Lloyti een aantal prachtige films, die voor een groot deel door hemzelf op zijn. vele reizen waren opgenomen. Aan het einde van deze avond werd aan alle scheidende kinderen een getuig schrift en een bijbeltje en aan veïe kinderen het behaalde verkeersdiplo- ma uitgereikt. Dc zwemdiploma's volgen zeer binnenkort. VRIJDAG 8 JULI 9.00 uur: VLAGGEPARADE met muziek Marimerskapel a/b van. de De Ruyter, Parkkade. 10.45 uur: MILITAIRE MARS door de stad met défilé voor stadhuis. 14.30—15.30 uur: DUIKDEMONSTRATIES, Parkkade. 22.00 uur: TAPTOE Marimerskapel op Parkkade. 21.0024.00 uur: ILLUMINATIE oorlogsschepen. 22.30—22.45 uur. ZOEKLICHTENSPEL. Bezoek aan oorlogsschepen Parkkade en Parkhaven: 13.0016,00 en, 18.00—21.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In een vlaag van waanzin heeft gis terenmiddag de 60-jarige meu belmaker P. van B. in de Boe zemlaan de bij hem inwonen de 29-jarige mevrouw T„ S. Starinkvan der Spek met een byijl bewerkt, achtervolgd met een dolkmes en ettelijke ma len gestoken. Met tal van (Advertentie l.M.) q eégeünaat dfrfy in, dag- uit JACQ. P. BEKKERS had voor zijn orgelbespeling, woensdagavond in de Grote Kerk gegeven, een pro gramma samengesteld, dat zijn in strumentale en muzikale eigenschap pen in een helder daglicht plaatste. De twee barokwerken te weten „Meinen Jesum lass ich nicht" van Walther en Bachs Praeludium et Fuga in G, genoten een technisch zeer goede en stilistisch, juiste weer gave, ofschoon de fuga in een iets sneller tempo gespeeld, meer aan doorzichtigheid zou hebben gewon nen. Overigens schonk Bekkers' spel ook hierin dc nodige voldoening, daar zyn registratie, evenals m de andere stukken, aan de inhoud zeer bevredigend kon beantwoorden. De Sonata da Chiesa van Hendrik Andriessen is een voor het orgel briljant geschreven variatiewerk, dat tevens technisch lang geen eenvou dige eisen stelt. Ook hierin was de organist uitstekend op dreef. Medewerking verleende de violist Piet 't Hart Zijn spel is stellig talent vol; het klinkt wat de intonatie be treft zeer verzorgd en behoudens een enkele maal onevenwichtige positie wisseling beschikt hij ook over een goed verzorgde techniek. Daarbij be zit zijn loonvorming karakter, doch een soms te fors aangezette streek maakt deze wel eens min of meer ruw. Verder echter voldeed zijn spel in de moeilijke Chaconne in g van Vitali al zeer goed aan de gestelde eisen, zoals het dit ook deed in de Evocation van Theo Nederpelt een Stuk met zeer sprekende en geïnspi reerde vondsten en goed voor het solo-instrument geschreven. Met de organist die muzikaal en welluidend begeleidde, zag 't Hart zich voor de moeilijke taak gesteld de Suite in a van Max Reger te rea liseren. "Weliswaar musiceerden bei de musici ook hierin met uitstekend gevolg, maar deze muziek met haar soms snel wisselende harmoniek leende zich met het oog op de na galmende akoestiek minder voor een verklanking in deze ruimte. En hoe interessant deze keuze op zichzelf genomen ook was, kreeg men toch de indruk, dat de begeleiding meer tot haar recht komt, wanneer zy op een piano wordt uitgevoerd. Bekkers besloot het concert met een korte improvisatie, waarin de vormgeving wat in het duister bleef, doch die in elk geval veel zin voor frisse harmonische inventies bezat. H. VAN BORN steekwonden moest het slacht offer in het St. Franciscusgast- huis worden opgenomen. Mevrouw Starink-van der Spek en haar echtgenoot woonden reeds enige jaren in bij de meubelmaker. Het echtpaar maakte gebruik van kamers op dc tweede en de derde etage en gistermiddag was mevrouw Sta rink bezig in een kamer op de twee de etage de was op te hangen. De meubelmaker was in de kamer aan wezig. Plotseling greep de man een byl en sprong op de niets vermoe dende vrouw af. Hij doeg haar met de bijl op het hoofd. Gillend liet het slachtoffer de was vallen en rende de trap op naar de derde etage. Tot haar onuitsprekelijke schrik zette de man haar na. Zij vluchtte een kamer binnen, waar zich een buurvrouw, roevrouw De H., be vond en verborg zich achter de divan. De buurvrouw zag de meubelma ker de trap opkomen met een dolk mes en gooide de deur van de kamer dicht. De woedende man drong ech ter naar binnen en ging met het dolk mes naar de vrouw. Hij stak haar in de rug, borst, nek en de armen. De door omwoners ijlings gewaar schuwde politie trof een hevig bloe dende vrouw en een apathische man aan. De vrouw was nog bij kennis en werd met spoed naar het St. Fran- ciscusgasthuis vervoerd. De meubel maker werd in een schemertoestand naar de psychiatrische afdeling van het Coolsingelziekenhuis vervoerd. Vandaar werd hij gebracht naar het Delta-ziekenhuis. Nadat de sleepboot „Elbe" van L Smit en Co's Internationale Sleep dienst in Rotterdam vanmorgen tij dens zeer slecht weer „General Arti- gas" de haven van Bombay heeft binnengebracht, heeft de sleepboot deze haven alweer verlaten op weg naar de „Cherla Islands" in de Ara bische Zee. Op de rotsen van deze Cheria Is lands is n.1. het 6736 brt. metende Amerikaanse s.s. „Exchequer" ge strand. De redery .American Export Lines" in Nek York heeft de „Elbe" voor dit karweitje gecontracteerd. Een berginspecteur van de Rotter damse rederij, die reeds naar Bom bay was gereisd, bevindt zich aan boord van de sleepboot, die zaterdag hoopt het gestrande schip te berei ken. (Advertentie t M Stralend wit wordt uw wasgoed met Simil. Bleken en blauwen mag u over slaan. U wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minder! U - en honderdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste was middel is. De mooiste witte haan verliest het van uw stralend witte was! Het extra voordelige drielingpak bespaart u elke keer geld De Schiedamse semi-profclubs zijn in een opperbeste stemming. Zel den hebben zij met-zoveel genoe gen een indeling voor de beker competitie gezien als dit jaar het geval is. SVV en Hermes DVS zijn in groep K bij Feyenoord en Fortuna Vlaardingen ingedeeld. Als de indeling toeval is dan was het lot de Schiedamse clubs zeer gunstig. Er wordt vanaf 14 en 17 augustus een halve competitie ge speeld. Gemakshalve neemt men aan dat Feyenoord zich op de eer ste plaats nestelt voor de afval- wedstrijden, maar ook de tweede plaats geeft recht op deelname aan de af vals eri es. Als de Schiedamse clubs het geluk hebben dat zij in het Rotterdamse stadion mogen uitkomen betekent dit een goede versterking van de magere Schiedamse kassen. Ook de thuiswedstrijden zullen echter veel belangstelling trekken want een wedstrijd (in wezen en vanouds een semi-derby) tegen Fortuna VL trekt immer veel belangstelling, Feyenoord is naar bekend een trek pleister en ook de derbies SW- Hermes DVS en Hermes DVS- SW zijn „Toppers". Voor het Schiedamse betaalde voet bal wordt in deze dagen naar ver sterkingen uitgezien. SW zal de aankoop van vorig seizoen De Groot (ex-DFC) kwijtraken omdat deze in verband met werkzaamhe den geen tijd voor voetbal be schikbaar heeft. Vrijwel zeker zal Dc Graaf, die in Frankrijk naast Bertus de Harder speelde en die nu in VUC speelt SW gaan ver sterken. Vrij zeker zullen nog en kele aanwinsten voor het Schie damse voetbal worden aangetrok ken. Hoezeer het werk van de s.v. h.v. d.s.v. „Schiedam" de aandacht trekt blijkt uit het feestprogram ma van Hoogvliet. Daar gaven de damesteams van „Schiedam" gister avond een demonstratie softball. „Schiedam" is de eerste club die het softball in de omgeving van de Nieuwe Waterweg introduceer de, Zo goed is dat introduceren gegaan dat „Schiedam" nog steeds ongeslagen is en deze week kun nen de dames zelfs kampioen wor den. Bondsconsul Chris van Dijk heeft onder de aandacht gebracht dat de ontwikkeling van de sport nog meer kan worden gestimuleerd in dien de vermakelijkheidsbelasting niet meer geheven zal worden bij het organiseren van sportwedstrij den. Diverse Schiedammers zullen de naam van ons land binnenkort op sportgebied gaan verdedigen. Al ler ogen zijn gevestigd op Cockie Gastelaars die bij de Olympische Spelen in Rome geduchte concur rentie kan verwachten. Ook zuide lijk hoopt te gaan Ton Fabrie, die als enige nïet-Haarlenimer of niet- Amsterdammer deel uitmaakt van de kernploeg van het nationale honkbalteam. Hij hoopt van 17 tot 27 september by de Europese kam pioenschappen als internationaal in Barcelona te zijn. Onder leiding van de Schiedammer J. N. Mazee, ïden- burgstraat 106, wordt een toer voor supporters per vliegtuig en voor een bedrag van 250-/ 275 geor ganiseerd. Ook een oud-Schiedamse zal aan de Olympische Spelen deelnemen. Het is de twintigjarige Rietje Rui ters, oud-lid van THOR en DWS, die zes jaar gelegen naar Zuid- Afrika emigreerde met haar ouders. In Zuid-Afrika was men beslist niet van plan turnsters naar de Olympische Spelen af te vaar digen, maar de inmiddels genatu raliseerde Schiedamse behaalt zul ke verbluffende resultaten dat de ze jeugdkampioene en sinds vier ja ar seniorkampioene wel „moet" worden afgevaardigd. Onlangs ver tegenwoordigde dc oud-Schiedamse als keurtumster de kleuren van Zuid-Afrika bij een landenontmoe- ting in Moskou. De p.v. „De Vrijheid" nam met 145 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Corbell In Frankrijk, een afstand van 400 km. Gelost werd om 8.30 uur; eerste duif binnen 15.29.X9 uur, laatste prijsdtuf 17 03.20 uur. De uitslag: 1 \V. Vermeer; 2 11 Hom- merskirehen; 3 A. van Limborgh; 4 24 C. Middendorp; 5 3 21 D. G. van Schalk: G D. C. Bakker; 7 15 P. Pols; 9 A. P. de Rouw; lo D. G. Luijten; 12, G. Bar- zilay; 13 H. Dik; 14 M. Putters: 16 18 lö C. den Tuinder; 17 P. Haak; 20 22 L. J. Wijnen; 23 Abr. v. d. Tuin; 25 Adr. Pronk (Vlaardingen). Twee jonge Engelse zeelui van de tanker „Veronica" IB en 24 jaar oud, zijn door de Vlaardingse politie aan gehouden, omdat zij m Schiedam twee fietsen hebben weggenomen. De rijwielen waren eigendom van de heer L. J. van dc K. en mejuf frouw E. L. van H. die beiden aan de Vlaardingerdijk wonen. 1 {Advertentie LM.) Verder: Bosch - Castor - Sigma - Liebherr enz.' Lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570 X;h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1