St. Liduina-bibliotheek met moderne uitleen-zaal mmmmt I i «LEXINGTON SANOVITE UITSLAG LEXINGTON PRIJSVRAAG JUNi-RONDE ..Alleen op de wereld heerlijk sentimenteel Gediplomeerden T.S. /I Beginnelingen werden meteen kampioen Streven naar betere en meer boeken AGENDA Boeiende avonturen rond De schat der Watusi" Ziiiderkerk. nog zonder dak, komt op hoogte Voetballers in quiz Artsen op zondag IN MONOPOLE: alleen, U beleeft zit er midden inl PASSAGE VERTOONT: Inleg steeg bij Spaarbank Insluipers stalen geld Bliksem sloeg in tramleiding Programma voor Bed'rijis-voetbal Burgerlijke Stand Vlieg met Lexi naar Rome en de Olympische Spelen DE LAATSTE RONDE BEGON OP 1 JULI Dam es-soft balteam „Schiedam" Zaterdag 9 juli 196, Wanneer van de R.K. Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina aan de Dam maandagavond, na een vakantie-slui ting van een maand de deuren weer geopend worden, dan zullen de leesgrage Schiedammers die hun geleende boeken komen inruilen, ge holpen worden in een geheel ver nieuwde en gemoderniseerde uit leenzaal. Want van deze vakantie periode is gebruik gemaakt om de j?*} eens duchtig onder handen te nemen. Al het zware meubilair en de stevige kasten z}jn verdwenen om plaats te maken voor lichte, zeer overzichtelijke rekken langs de drie wanden, met twee extra berg ruimten middenin, waarin zich ook de cataioglc-bakjes zijn onderge bracht. De wanden zijn verfrist, er is een nieuwe vloerbedekking (pret tig en efficiënt) gelegd en het pla- _jond met het prachtige zware stuc werk is met meesterhand opgeknapt en bijgeplelsterd. Tevens is een ver nieuwing van de registratie en het sygteem van bezichtiging der boe hen ingevoerd. Deze verbetering van de uitleen zaal is een vervolg op de moderni sering die de er achter gelegen stu die- en leeszaal reeds enkele jaren geleden heeft ondergaan. De heer A. V. Kappelhof is als binnenhuis-ar chitect verantwoordelijk voor beide wijzigingen. Gehoopt wordt nu dat in november begonnen kan worden met de modernisering van de kin- derleeszaal, die „beneden-dijks" is gelegen in dit oude1 patriciërshuis, waarin vroeger nog notaris Blaisse heeft gezeteld. Er zijn meer veranderingen. De St, Liduina-bibliotheek heeft weer een directrice in de persoon van mej. M. de Kort. Zij heeft kortgele den haar diploma behaald aan de op leidingsschool voor bibliotheek-di recteuren in Den Haag, na tevoren in Tilburg en Breda gewerkt te heb ben. Zo is dan in de vacature, ont staan door het vertrek van directri ce mej. Cremers naar Sittard, weer voorzien na een periode .van tien maanden zonder directriee. Met dankbaarheid gewaagt het be stuur van de grote hulp die de J3t. Liduina-bibliotheek in die tien maanden heeft gehad van wethouder H. Sabel, van mej. R. G. P, Visser, directrice van de Gemeente-biblio theek en vooral van mej. J. Snackers, adj. directrice van de Gem. Biblio theek, die daadwerkelijk de zuster- bïbliotheek in de moeilijke tijden heeft bijgestaan. Een wijziging is er ook gekomen in het bestuur. De heer H. Groenen- daal, die dertig jaar lang (van de 38 jaar dat de bibliotheek bestaat) voorzitter van het bestuur is ge weest, heeft wegens zijn werkzaam heden zijn functie neergelegd, maar blijft als vice-voorzitter toch zitting houden in het bestuur: Hij heeft een groot aandeel gehad in de voorbe- reidings-werkzaamheden voor de vernieuwingen. Als voorzitter is hij opgevolgd door de drs. P. Th. J. Kuyer. In het nieuwe bestuur heb ben verder zitting de heren H. Kamp secretaris; Q, C. van' Dongen, pen ningmeester; F. Sondermeyer, alg. secundus; EL Zoetmulder, J, Linde man en W. Nefkes. met kapelaan T. Naastepad als moderator. Vernieuwing „Hoewel het nog niet direct uit de cijfers te lezen valt, bestaat er toch een tendens tot uitbreiding van de lezerskring en tot een verbete ring van de smaak. Wij moeten deze nieuwe stromingen volgen en er zelfs leiding aangeven, zodat wij het boekenbezit willen uitbreiden en ook vernieuwen", vertelde voorzitter drs. Kuyer ons. De bibliotheek St. Liduina had op 1 januari van dit jaar een boekenbe zit van 23,271 exemplaren, verspreid over het hoofdkantoor en de vier fi lialen: Schiedam-zuid (onder de H- Hart-kerk), de Singel, het "Wijkcen trum Nieuwland (in één zaal met de Spaarbank) en in Tuindorp Kcthel (in de hulp-kerk) Het vernieuwde interieur van de R.K. Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina. Als gesubsidieerde openbare biblio theek is deze R.K. Leeszaal en Bi bliotheek toegankelijk voor een ie der, al zal bij de aanschaf van de boeken uiteraard rekening worden gehouden met de katholieke stand punten op dit gebied. Bellen bö ongeval: G.G. en G.D. Tulnlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer S46G6, Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. K.-K- Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond behalve woens dag en zaterdag) van 19 to» 2030 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend meandag van 19 tol 20.30 uur. dinsdag van 930 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 0.30 tot 16.30 uur. donderdag van 9.30 tol 1230 uur. vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 2030 uur, zater- dag van 9.30 tot 1630 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen .H Mv. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers" BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Al- leen op de wereld". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De schat der Watusi". (Zondag: 2. 4.15, 7 en 9.15 uur). Schiedamse voetballers hebben vrijdagavond in de bekercompetitie van de VARA de faam. van hun stad, en hun club hoog gehouden. Voor de microfoon vertelde voorzitter Aad Stouthandel met trots dat geheel Hermes DVS enthousiast meewerkt aan de verhuizing naar Har ga en dat HDVS met haar jonge krachten goe de verwachtingen van de toekomst heeft. „Wij komen terug in de hoog ste afdeling" beloofde de voorzitter. In het radiospel won Hermes DVS met 11—7 van Go Ahead. In spoedgevalk-n zijn gedurendo dit weekend de volgende artsen te raadplegen: L. H. Geerdes, Veenlant- straat 2, tel. 68357; P. J. W, Beu kers, Burg. Knappertlaan 70, tel 68004 en G. Pet, Tuïnlaan 38, tel 66898. Geopend is apotheek Gouka, Hoog straat 29, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waar neemt A rtvprientie I JW I DE moerassen, woestijnen, steppen, het oerwoud, de krokodillen, slangen, olifanten en leeuwen van het /Advertentie l.M.) ven*f 15 Juli in ROTTERDAM WESTBLAAK 18 in /tel en/gre theater in heel Nederland daf CINERAMA kan. en zei vertonen. reserveer uw plaatsen kasta .geopend 10 uur v.m.-1Q uur n.m. telefoon (010) 115300 .1''' •■SS - '--igs 'iöjjjfc --^3 tte Hg fgg- ft! sgi 55 INDIEN' men alle tranen had kun- „Saus familie" is allang een klas- net» verzamelen, gestort door de slek kinderboek geworden, met een miljoenen kinderen die nu al drie I rijkdom aan sentimentele en tra- generaties lang Hector Malot's gische verrassingen, die als manna „Alleen op de wereld4' verslonden en verslinden, dan zou een niet onaanzienlijk meer z(jn ontstaan. Hartverscheurend zijn de bonte en vooral trieste avonturen van de klei ne Rcml, eerst met de oude,. lieve Vitaiis Frankrijk rondzwervend. Ja- ter In de klauwen van dc ongure Drlscail-famHIe in Londen het voor werp van de gemeenste intriges. Vrijdagmiddag verkeerden de bou wers aan de gereformeerde Zulder- kerk aan de Westfrankelandsedük in Schiedam in feeststemming. Het hoogste punt van de bouwactivitei ten is bereikt, maar zonder tegen slag, of eigenlijk regenslag, is do gebeurtenis niet gebleven. Om streeks drie uur waren de genodig den by het bouwwerk, maar eerst een uur Jater verminderde de regen dusdanig dat de plechtigheid zü het sneller dan In de bedoeling lag kon geschieden. Terwijl ds. W. A. Krijger en ar chitect T. S. Goslinga filmopnamen maakten van het plechtige moment, heeft de voorzitter van de bouw commissie, de heer T. P. van der Laan Bouma, de vlag gehesen. Bo ven in de spanten zaten de wer kers, die een driewerf hoera aan hieven. De heer Van der Laan Bou ma dankte hot personeel, waarbij bij er zijn vreugde over uitsprak dat de bouw voorspoedig geschiedt Hij hoopte dan ook dat de werkers na de vakantie met evenveel animo voort zullen gaan, zodat de kerk aan het eind van het jaar in ge bruik kan worden genomen. Nu de kerk op hoogte is, worden over de kerkzaai (zie foto) stalen spanten voor de dakbedekking ge legd, zodat binnenkort met de af werking van het stenen geheel kan worden begonnen. Advertentie l M.) Dé smakeJijke voltarWe voeding Handig verpakt. Steeds vers. Heerlijk met boter, jam, kaas, vleeswaren enz. zijn voor de ontvankeiyke kinder ziel. De lieve moeder Barberjn. bij wie dc door een booswicht gekidnapte kleine jongen ondergebracht is en van wie hij zo wreed wordt weggesleurd; de in-goede, trieste Vitaiis, die eens een vermaard Italiaans operazanger was, maar z'n mooie stem verloor en nu met wat gedresseerde honden, een aap en de onafscheidelijke harp door het land trekt; de gemene Dris- coll, die Rémi aan zijn (natuurlijk) rijke moeder heeft ontstolen: de louche kinder-uitbuiter Garofoli in Parijs met zijn tuchtigingszweep en de pappot-met-het-grote-slotal die figuren komt men weer tegen in de kleurenfilm, die André Michel van deze onvergetelijke geschiedenis heeft gemaakt. Of de film even onvergetelijk zal blijven? Sommige typen zijn anders getekend dan hun litteraire voor beeld, soms ten gunste Driscoll bij voorbeeld, een fraaie creatie van Pierre Brasseur soms ook met een duidelijk verlies aan karakteristiek: de "Vitaiis van Gino Cervi is be paald niet de waardige wijze en goede grijsaard, die men zich had voorgesteld. Sommige episoden, o.a. die van Rémi's verblijf bij de brave tuindersfamilie, die ook al weer zo'n triest lot tegemoet gaat, zijn in de verfilming niet terug te vinden, an dere, met name de Engelse episode, zijn veel uitgebreider behandeld. De sociale achtergrond, die in dit hevig gèkleurde kinderboek toch nog een zekere rol speelt, ontbreekt ten enenmale in de verfilming, die ove rigens haar kracht heeft gezocht in een bijzonder smakelijke aankle ding, in boeiende en originele décors ennatuurlijk in hier zeer passende sentimentaliteit. De kleine Joel Flaleau is een al leraardigste Rémi. Bernard Blier werkt mee als de gemene Italiaan Garofoli, Voor móói, prettig verdriet, bekroond door een gelukkig slot voor de waterlanders, kan men terecht in PASSAGE. Het eerste halfjaar I960 was voor de Spaarbank anno 1820 te Schiedam zeer gunstig. Ingelegd werd n.I. ƒ8.048320,43 en terugbetaald ƒ5363.752,74. Een groei van ƒ2.184.767,69 tegen 1.727359,55 In het eerste halfjaar 1959. Het aantal spaarders steeg tot 47.954 waaronder 1407 deelnemers aan het sparen ingevolge de Jeugd- spaarwet het gezamenlijke tegoed tot 29.572323,32. In vergelijking tot het aantal inwoners van Schiedam van ruim 80:000 ongetwijfeld een zeer goed resultaat: Het tegoed van inleggers en de re serves waren per 30 juni 1960 voor 20.024.386,45 in effecten, voor ƒ7.328.569,— in onderhandse lenin gen en voor ƒ4.648.572,38 in hypo-: theken belegd. Eén of meer handige individuen hebben gistermiddag hun slag ge slagen in het kantoor van de Was serij Edelweiss aan de Elsensteeg. In de lunchpauze, toen er geen per soneel meer was op kantoor en de buitendeur openstond zijn ze bin nengekomen en hebben van diverse plaatsen geld weggenomen. Dit twee tassen die op de bureaus lagen ver dwenen bedragen van 15.— en 25.—, uit een geldkistje werd ƒ60.ontvreemd en uit een blikken busje in een la werd 7.50 ge haaid. geheimzinnige Afrika hebben behal ve de stof voor ettelijke Tarzan- films ook veelvuldig de boeiende achtergronden geleverd voor avon turen rond de mijnen van Koning Salomo. De jacht op de schatten van deze mijnen is, naar het boek van H. Rider Haggard, al meerdere malen verfilmd. De laatste verfilming schijnt zoveel succes te hebben gehad, dat men er ijlings een soort vervolg op maakte onder de titel „De schat der Watusi". Wel,.het is een boeiende avontu renfilm geworden, zo van de oude stempel. Dc makers hebben letterlijk alles, wat de spanning nog enigszins zou kunnen verhogen, toegepast en er nog wat extraatjes aan toegevoegd zoals een sprong over een kloof in een krater en een vlucht van hon derden dieren voor een savannah- brand, Voeg daarbij wat romantiek, enige heldhaftigheid, een dosis moed en kameraadschap en bovendien nog een mooie vrouw, die zich baadt in een kreekje. -George Montgomery, Taina Elg en David Farrar spelen de hoofdrollen in deze technicolor. Tijdens het onweer van gister middag is omstreeks drie uur dc bliksem in de bovenleiding van de tramwagen no. 113 van lijn 4, die leeg op het Koemarktplein stond, geslagen. De schakelaar mei het kastje in het middenbordes verbrandde, maar verder is er geen schade aange richt. Hel defect kon ter plaatse worden gerepareerd. Mejuffrouw W.v. d. H. deed'aan gifte van de vermissing van een gebloemde linnen tas inhoudende toiletartikelen en foto's die zij in een kraampje op de weekmarkt had later» liggen. Toen zij later haar tas miste en zij bij de kraam terug kwam, was de tas spoorloos ver dwenen. Nadat de rapporten reeds eerder Mourik, J. J, van Oevelen, A. Oostcrom, A. Peters, J. G. v. d. Pligt, A. Poot, A. waren uitgedeeld, zon gistermiddag p Snijder, H Steenbergen. J. C. van tijdens een feestelijke bijeenkomst In Tricht. H. Th. van Veen, S.. van Vliet, P. J. M. Vrljenhoek. G. A. M, Baart- de kantine van de Technische School i mans. H, Schouten. H. v. Wolfswinkel, L. Za'ndstra. (.Allen" diploma 24). Ook zoutarm overal verkrijgbaar Geslaagd: Onze stadgenoot de'heer P. C, van der Gaag is gisteren geslaagd voor het doctoraal examen in de econo mische wetenschappen aan de" Ned Economische Hogeschool te, Rotter dam. Timmerlieden: L. Bfji, S. Bijl, W. van Dijk, J. J. Gerritse. F. Janse, M, Jongste, H. J. Kerklaan, H. A. Lierop, «F. Mont- foort. A.- van der Steen. A. J, A. M. Thijssen. (Alien diploma 12). Meubel-, modelmakers, sclieepsbe- schieter*: M, Bats, M van Bommel, I». Löke. M C. Overbeeke. H. van Rij, F. Slgterman. B. Streefland. (Alien diplo- voor Schiedam en Omstreken de diploma's uitgereikt aan de leerlin gen van de hoogste klassen. Namens het Stichtingsbestuur Is door de heer M. van Harmeien gesproken en ook door directeur J. Puileman. De leer lingen-timmerman S. Byi en H. A. Lierop ontvingen een ere-diploma en schilders: T. Bos. H. Jonkman. D. «Ie leerlingen-fijnbankwerlcers TTOW.JA.Afc.Kz&«i. "a*w"Sm. L, Boelen en J. Zijlstra 't ere-diplo- j born. w. T. Gödde (verklaring). (Diplo- .u I ma 9, verklaring 1). ma plus ten prijs, Automonteurs: J. Berk<?1, H. W. BI- derkamp, J. c. de Groot, Q. c. van Ha- Van de 766 leerlingen, werden 573 ge», A. E. Heilbron. H. J. van Kiecff. leerlingen bevorderd en 36 zakten:dSJ; Tl W?p."stobbe!"1a" 153 leerlingen ontvingen een diploma C Terlouw, P. C. Tims. A. H. Visser, K, U-.A- 1 A 11„V of verklaring, vier werden afgewe zen. Diploma's onLvingen: Machinebankwerkers: Klas 3 Ml: C. Admiraal, J. Andeweg, W. van As, C. L. Blom, E. J. Duller, H. A, van Gent. R. A. v. Knotsenburg. J H. de Koster, D. J. Krabbendam, M. Kuiters. W. G Liebreehts, A. J. van Loopik, D. v. d. Nagel. H. E. Rombout, C. Slootmaker, J, Spijker, "W. H, Stok, J. J_ Trooster, J van Wagtendonk. A. J, Zwlers, W. C. Bergkotte, P. van Doom. G, A. A. Lem- son, F. N. v. d. Doud. (Diploma 24. geen diploma 3). KUs 3 M2: M. Agterberg, J v. d. Berg. P. Blanken, J. C,. Dekker, J. M. Ever- hard. J, G, H. J. van Eyk (verklaring) M Geeratz, A J. de Haer. A. Hoogen- dljk, A. F. Hordijk, J. w. J. Leemans. C. W. Lemson, M. Leyte, H, Mook. J- Opmeer, M_ J, Pellegrom. N. PIoo.v, A. J. Richters." C. Rouxse, J, van Schie, L. J. v, d. Voorde. L. van Walsum. J. T. Beekhuis. J B. J. Putter. W. van Rossen, M. G. Wiegmann. (Diploma 25. verkla ring 1. Geen diploma 1). Klas 3 M3: K. G. v. d. Anker. A. G Dekker. Th. M. van Deventer, P. N, Dool, H, R. Elshof, H, M. Franken J. A, Futselaar: J. L. A. Kcyzer, C. van De wedstrijden voor de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie verlopen voorspoedig. Ook de regen heeft geen inbreuk kunnen maken op het verloop van het programma dankzy goede regelingen. Over veertien da gen is ook deze competitie weer met succes achter de rug. Het programma van het zomeravond voetbal van de ABC voor de volgende week luidt als volgt:Maandagavond Hoèk-Ro- bli, Scbietbaanstraat; IPCBemoski. Spieringshoek; Bingham—Roda, Ha- vendijk. Dinsdag PTTHav. Bank, Schietbaanstraat: WWSCF, Ha- vendijk; Woensdag Simon—-GZV, Scbietbaanstraat» Mafa—NIVA, pie- ringshoek. DonderdagPTT 2—Hoek 2, Schietbaanstraat, TVB^Helios 2 Schiebaanstraat, MafaNIVA, Spie ringshoek; GPS—WK, Harga 3e veld Schiedam. Vrijdag WW 2— VVK 2, Schietbaanstraat en Robli— NWWr Spieringshoek. de Vries. (Allen diploma 15). Elektriciens: G W. Akkerhuis, T. Borgstrijm, W..T, de Gids. A. M. Hahnê, K. van Ham, J. A. Huizer, J. A. van Ingen, IV. J. M. Kemper, N. Louis, G, Meepks. M. A. Osephius. E. F. C. van Schoon acker, R. Slmouis, H. R. Veldman, D. A de Vries. G. Wapenaar, Th. Wit» berg.' (Allen diploma 17>, FlJometaalbewerkers: Z. N. L, Boelen, C. H. J, Dlkkeboom, M. Gouka, H. de j Jong, R A. Jung, P. Kroos, A. v, d, Lee. A. Leeuwenstein. C, van Pelt, W, j A, v. d. Pluym, R. M. Kasymakers. M, Roodenburg, R, J. Schoo, A Stcenber- grn. P, Verhoef, H. de Wit, F, A, de I Wolf. J. Zijlstra.. (Diploma 18. geen di- i p lorn a 1), GEBOREN: Adrianus W., z.v. W. van Grootvcld en C. Duchenne; Ro bert, z.v. C, van der Tuijn en J. B. Beringer; Maarten, z.v. M. Stuijfzand en M. van der Made; Hans R., z.v. W. A. Lodder en C. M. Hofland; Jan cobus C., z.v. J. C. van der Hoeven en R. Otten; Mirjam, d.v. RL Pen ning en J. J- PosL OVERLEDEN: G. Droge, 77 jr.; A. Ovcrgoor ëchtge P. J. Elshout, 72 jr; J. H. Meijer, 75 jr; T. H. van Kat wijk, 76 jr. De Jury beoordeelde alle inzendingen en kende de prij2en toe. onder toe zicht van notaris Mr. P. Donker te Rotterdam. Juryleden- Mevr. Karin Kraaykamp if.'frLMe-oinrorpjffT Mevr. J. de Groot u reetn»-r-«(rs^unrfipi Dr. Lastpost j^itrrlr.tfrrkunrtior Ted Schaap H. Wandschneider Lexi heeft zich reeds persoonlijk gericht tot de vele winnaars van de derde ronde der Lexington prijsvraag. De 7 hoofdprijs-winnaars: Mevr. Sj. Biesma-Hof. Blauwe Kampwei 9, Nij-Beets A. Vingerling Jr, Ni jeveldsingel 7 Utrecht Mevr. M. v. Konijnenburg, O. Locsdrechtsew. 80, Hilversun W. M. de Rooy, Straatweg 256, Rotterdam-13 B. Hoving, Oostersingel L48a, Groningen L. G. van der Aa, Noorderstraat 32, Almelo K. M. Veld, Pijlhovestraat 37, Enschede De 100 winnaars van een slof Lexington J. O. N*t*non, Anno v. Suranloon 12, Zeilt - m»|. n. v«m, n.ovwjrr, 130, tn Hoon - P. Ovwejan-Donkoorf, OovilWf. 27. Honrlem - G. C, tiotenberB. Hope Hom (00, Danoen - A. li#n, fiovuleinnr. 1SS, De" Hoep - H. A. UeMtndekl, Swede» v. Zwjenveo W. Uireefcl Th. H. I. C. EunUe, v,.Hoerleon S, 0«n Hoep A. J. Krook-Oeel, Oude IJielilr. 58, Aimmdom Z. Mevr, fr. Kri(l*r^llen, Poit- weg 3, 5<hoo»l, Aogtdo-p Mevr. 1. KromefHoogiUdfe, TKomionplain 7, De» Hoop ff. Kolijn. Wamlr. O, Axel (Zld.J J. Krab. ffrigerilr. 31. Den Hilder F. A. Jongite. Zpelerwouiiewea 114, leiden - lonten, Brugitr. 7. Bodegraven C. B. Hullliin. Cotumbimff. 21. Den Hoag - C. Hoogendijk. Pief Ktmtir. 17. Ca- pelle aid tinei A. A. 'I Hooit, Weilerlaokode Voorborg J. A. R. Hombroek, Segbroekloon 94. Den Hoag Mevr. N. A. Hottand. Kijkduiniettr, 947. Den Hoop P. van Htfil, V/olrovenjfr. 34. Vitien^Voord [poil Beverwijk) Mevr. C. v. d. Merde-Pottma, Grofe Beer -101, Bitlhoven - Mej.fi.Herwerer, MocVardr. IB, Schie. dom Hemondez Novarra, l. v. Meerder*. 1097, Den Hoag - J. A. Hoitmon, Sfeen* iicht 47, Den Hoog F. B. Mardev*td-l»om>lev«n, Zandvaoritelaan 133b, Zand- voorl Mevr. H. Hanenberg, Admiralengrachf 710", Amifecdam W W, Mabetl, Boarilr. 2fi, Kerk rade L M. H. Groeneveld, W«»f Kru«»kod« Sd.Rallerda™ M*j. ff. Groen, Bierweg 27, Bfaric #j. M. Goppt'. Duinrooilcon 4, i. H. Veen, Bioirwjtr. '154, Oen - 7. Janien, Brugilr. 7, Bodegraven 230. Oen Haag - - k»ma. Zviderieeifr., lemmer Mevr. T. H. M. Ferdtnandui. Zocherweg _1S, Delf» f. M. Eminik, Papenweg 17, Maoifrichf - M. Durii, InvaneUr. 67, Graningen M. Oietth. NiSvwe Mooiirr. 130 A, Sthiedam Mei. 6. W. A. Burger, Hoofdtlr. 188, Sattenheim Henk K, Brik en Jovce Kaoiberrr, Bunchleiertir. 11c. Gorlnchem - M. f. flouman. Schaperloan 30, Schiedam F. Ph. Beam. Schenikode 313, Den Hoog - Mej. L Deu'jkem. Pr. Hcndrikloan la. Helmond A Berenli, Weerdttr. 43, Mep- pel - 8, v. Benlhem, Sralionuingel 44. Veenendaat - H. ff. Bakker Sc hul. Grool Hoeliirerlaon 58, Wotwnoar P. A. Bakermont, Nieuwendijk 19, Geldrop M, M. de Zwagir, Kweeklvintir. 44, Haarlem Nrd - G. v. 'I Zon», ofb Hr. Ml Onderzee boa» ..Zeeleeuw", Onderzeedientl. Waalhoven 50 OZ-, ffowdom J. Wijnberg, Poifjetkade 225 Amtterdom W, 3 - I. 8, Wolthai», Oorptti'. 34. Oude Niedorp -* 8. len Woide, Koorrmarkt 5. Deltl Mevr. J. Wiebul. Ie Atjehiir, 28. Anrnerdom S, Weitelink, linnaeutilr. 324. Den Hoog - S. I. P. v. Vliet,' 'Roelofiitr, 15, Oen Hoog - Me»r, ff. V,iier Niemon, Burg. Kampiclwerrlr. 30. Mzjnrler P. M. Verjijl. bergen, Zomerzorgerloon 17-24, Bloemendaol - P. Verheljf, Prin» Sernhardslr. 13, Valfceniwoord - 1. C. d. Ven, Spon", 59. Utrechi - H. Veenhof, Achter Hou» 26, Gielen - P. A. Vader. Dwenvoordeilr. 5-Hoorlem L Tuinzing-Meytr, Hene- Sigwerptein 2b, Rollerdam G. To», KonoaWtr. 170 h, AmUerdnm W Mew. E. Tonkink, Min. Aalberielaan 2. Ririwijk Z.H. B. v. d, SMvr'. 'e v. SwindenHr. 14 Amjlerdom O - Mevr. O. E. H. V. Srorrenburg, Stotenloün 4, Oen Hoag - E. G. A. Siemer, Prorbiierkamp 7, Zulphen - G. Sommerdtik, Fm. v. Nottau»»r, 25, Wijchen - Mei. I. Snel», Slovonie 2, Maaiincht - A. v. d. SluijuGunJeri. Orleliuufr. - 34Amiieronm W - P. Slager, Bcerheoveitr. 4 b.v., leeuwörden M»j. A, A. Sieden, Hanedoeithr. 32. Den Hoop - D. SeuHer, Irentilr. 5?. li»» w. C. M. Rijper, Goztlleitr. 34, HiNeriura i. ffvyttenaort, J. Comphuiniir. 298, Oen Haag R. Ramaekeri-Kreyni. Aylvataon 23, .Maailrichl Mevr. M. C. G, Rodemokert- loumom, pta Aalilerweg 223, Eindhoven M. Pronk, Prefer Verhogenloon 39,. Beverwijk - W. Perioon, Emmaweg 40. Rol hem -Meeriten L - A. Pel», Weitieabrach. elroof 136, Den Hoag - Mevr. E den Ouden-de Zoayer, Raephontifr. 15, Hoor- Irm - S. Oilendorpïoroi. Maokiebaan 6, Gror»heek - G. OoiHrling-Sipker, v. Spejrkloon 5. Doorn - Mevr, H. Oruelen. Ie P,el*rburgiir. 53, Oen Hang Th.: O If er», Mr. GotelingMr. 122, 8e»t - H. f. Odinol, louerneaeilr. 131". Anuierdam V/ C.-C Niewenbroek-ffemmeriwaol, Veuneur.weg 50. teidtchendam 8. Mijn den, Kaningiweg 22, Alen loof - Th. Mulder, Ulrethrjeiiroot 551", Amilnrdum C W. Molnór, P. C. Bor»f»tr. 4 C'Ulrechf Th. H. v. d Molen, Perrvi Camrwningel 191, Groningen - J. Meyer Jr. Fred. HendrikUr. 24 Amilerdam W-1 H. Mei- --rr», Oronjeur. 7. Gronden - H. v. Moekelenberg. Vermeerjlr. 40. Oevéitfer -■ Lijnkomp, Torenloon Sf, leitr. Hebt U de advertentie al uitgeknipt voor de laatste ron de van het Lexington-figurenspel? Inzenden voor de laatste ronde tot 31 juli. Zo niet - of hebt U de krant niet meer - vraagt U dan een afdruk per briefkaart aan: LEXINGTON - Afd, z 37 Postbus 170, Den Haag. ledereen heeft kans op de hoofdprijzen: 28 reizen per Lexington-vliegtujg naar Rome en de Olympische Spelen en op de verdere prijzen 400 sloffen Lexington-sigaretten. De wedstrijd duurt 4 maanden, april-mei-juni-juli. Elke maand zijn er 7 Rome-reizen en 100 sloffen Lexington voor de origineelste inzendingen beschikbaar. Doe dus mee. En Lexi geeft V de goede raad: STEEK ER EEN LEXINGTON BU OP From America's Best Tobaccos Ongeslagen is het damessoftbal- leant van „Schiedam" kampioen ge worden. Zelden zal het zyn voorge komen dat. een sportteam met de be oefening van een sport is begonnen om dan In één verbluffende rush kampioen te. worden. Dat hebben de dames van" Schiedam gepresteerd. Vrijdagavond werd in Den Haag met 185 van Vredenburch gewonnen. Dit is het dappere en jeugdige groepje dames dat dit seiwen voor Schiedamhet softbal tn onze stad introduceerde. Tot ieders verbazing sloegen zij elke tegenstandster (sportief, en met de softballknuppel) van het veld. Ongeslagen stevenden de dames dan ook op het kampioenschap af, daarbij alle v geroutineerde teams achter zich latend. Voor waar een ongekend succes voor debutanten. WS2S De dames waren uitstekend op slag. Er werd geen veldfout gemaakt en op elke geworpen bal werd het hout gelegd. Reeds in de eerste in ning had Schiedam een 3—-0 voor sprong, in de derde inning werden drie punten aan het totaal .toege voegd en in de vierde inning scoor^ den de meisjes liefst tienmaaL Toen stond de nui nog troosteloos by de tegenstandsters op het bord. Het kampioenschap was in Schiedamse handen. Het werd tenslotte 185.1;-.ui-.: Zingend zijn de Schiedammers in de touringcar naar Schiedam gere den, waar voorzitter Jo van der Touw in het clublokaal in sportpark Harga met trots gewaagde van deze pres taties die in de sportwereld uniek zijn. Schiedam promoveert nu auto matisch als kampioen in de tweede klas. De heer Van-der Touw bood een vaantje aan. Dick Molenaar sprak namens de honkbalcommïssie. Hij roemde het bekwame, spel van de dames, die in deze belangrijke wedstrijd in topvorm waren. Hij bood een slaghout aan om de pres>- taties te kunnen voortzetten.- Me vrouw Ebben schonk namens de da mescommissie een taart en van de vereniging en het tweede damesteam waren er bloemen. Tenslotte was er een gezellig samenzijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1