PANG Stedelijk Museum onderging al vele verbeteringen Historische collectie nog vrij bescheiden Voortreffelijk spel in Blackboard Jungle Victoria wint straat voetbalcompetitie n Ruïne afstoffen Lag' HBS'ers zagen in Diever de Koopman van Venetië1 de zonnige RANG Koeriersters Historisch Kunstklas er voetbal ingedeeld Theresiënstadt MONOPOLE- THEA TER Nieuwe deken in Schiedam Jongen op de fiets aangereden Daarvan gaat Brilmij uit Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand dit is Concert-programma Gu sto -Muziekver. Jonge duiven-vlucht van „De Postduif" Vrije zaterdag bij Verschure Loodsen onschuldig aan ondergang van „Uranus" Vakantie- programma „DE SGHIEDAMMER" REIST MET U MEE! SCHIEDAM AGCURATE MEDEWERKER Dinsdag 12 jnB 1960 3 Kort na de oorlog werd het Schiedams historie. Waar hem dat In Stedelijk Museum voor verval gespaard, doordat de kap van de linker vleugel werd gerepa reerd. Binnenkort zal een twee de ingrijpende verbetering worden aangebracht. Er is door Gedeputeerde Staten toestem ming verleend voor het instal leren van een olie-stook-ver- warming in de museum-ruim ten, waardoor men belangrijk meer ruimte van het voorma lige St. Jacobs Gasthuis zal kunnen gebruiken. Vroeger waren de kelderruimten in ge bruik voor het tentoonstellen van enig materiaal dat betrek king heeft op de gedistilleerd- industrie in Schiedam, maar conservator P. L. A. Janssen vond het niet verantwoord om dit zo te laten, omdat de kel ders te vochtig zijn. Uiteraard zal de verwarming met olie- stook ook voor het museum-be zit in de andere zalen gunsti- ger zijn, omdat men nu de tem peratuur en de vochtigheids graad beter zal kunnen re- gelen. Wanneer de nieuwe verwarming er Is. kan ook dit bewfieen hoezeer de heer Janssen erop gesteld Is, ook de outillage van het museum steeds weer te verbeteren, al blüft htf In tussen hopen op de „grote restau ratie", dfe Indertijd door de beste dingsbeperking moest worden uitge steld. Wat dit betreft, er Is een enigszins vereenvoudigd restauratie plan gemaakt, dat alle kans heeft binnen afzienbare tjjd te worden verwezen! Ukt. Dat de kelderruimten weer ge bruikt zullen kunnen worden, is vooral voor kleine bijeenkomsten in het Stedelijk Museum heel leuk voor het publiek. In de afgelopen tijd is de bliksem en brandbeveiliging van het gebouw zo goed als gereed gekomen, zo ook de verlichting van de zalen. Nu is men bezig met het reorganiseren van do zolders, waar ook een geheel afgescheiden werkplaats wordt inge richt Een eijorm karwei is ook het maken van de depots met rekken voor schilderden. Schilderijen die van historische betekenis zijn voor Schiedam, wer den in de restauratie gegeven. On langs werd er een goud-op-zwart schildering aangekocht die betrek king heeft op de wijnhandel in Schiedam vroeg in de negentiende eeuw, en die een mooi geheel vormt met twee soortgelijke stukken, die het museum al bezat Men mag conservator Janssen niet verwaten» dat hy geen belangstelling heeft voor de historische collectie. Integendeel- Wanneer hij maar hoort dat er voor het museum „iets te halen is", dan is hy erbU (voor zover het budget dat dan weer toe laat) maar over het algemeen is er niet veel dat beirekking heeft op zit Is niet duidelijk. Er is b.v. erg weinig „stadszilver" het zilver werk van de gilden ontbreekt. Waar is het gebleven in de loop der tij den? Niemand weet het misschien werd het in arme tijden verkocht. Het Zakkendragershuisje wordt wellicht eons gerestaureerd. Het in terieur gaat in die tijd over naar bet museum. Hetzelfde geldt voor het prachtige schilderwerk op plafonds en betimmeringen van het Rowallan- hms in de Lange Nieuwstraat, dat weldra gesloopt wordt, In één van de museumzalen zal met behulp van dit interieur een „zaal in. een zaal" worden gebouwd in 18e eeuwse stijl dus. Wél uniek in Nederland is de collectie schuttersuniformen die het museum rijk is compleet met wapens en andere uitrusting. Vol gens conservator Janssen kunnen we een volledig uitgeruste afdeling m het veld brengen (mocht dit écht nodig zijn). Waarschijnlijk in het volgend sei zoen kan de heer Janssen een oud ideaal In vervulling zien gaan. Er komt een „knnstklas", waar jongeren De afdeling Rotterdam van de KNVB heeft nu ook de indelingen van de lagere teams bekend gemaakt. In de eerste klas van de zaterdagaf deling ontmoeten PPSC en GTB weer de oude bekenden van vorig jaar, slechts Vlaardingen heeft zich als promotus bij de groep gevoegd. Ongetwijfeld heeft het jonge en vaardige PPSC dan ook weer goede kansen in het komende seizoen. Voor GSS is er in 2 A ook niet veel ver anderd, zij het dat er een verre reis naar Den Bommel is bijgekomen. Engelantier Boys, GGK (beiden Laag Zestienhoven) en GOZ (Mijnsheeren- land) vernieuwen de kennismaking. Ingang Westzeedijk (naast Energiebal) KINDERVOORSTELLING woensdag 13 juli -2 uur Toneelgroep „Het M*»ker" ,De avonturen van Pinokkio' i Kaarten 60 et. kassa openluchi- L theater voor d« voorstel ling v.*.1 v onder leiding van een bevoegde leer kracht actief kunst kunnen beoefe nen, zoals tekenen, schilderen en boetseren. Eén en ander gebeurt In overleg met het onderwijs, en als het experiment slaagt (het zou het eer ste museum zijn dat zoiets organi seert), kan het ook voor volwasse nen worden georganiseerd. De ver standhouding tussen conservator Janssen en de schoolhoofden is uit stekend, getuige het feit dat de ex positie „Vrijheid" onlangs door 130 groepen werd bezocht. Verleden jaar waren er 100 avond bijeenkomsten in 90 gevallen was de conservator de spreker, wat er op wijst, dat het educatieve werk hem na aan het hart ligt Daarom komen er ook m het nieuwe seizoen weer twee series van causerieën over kunst en kunstgeschiedenis en en kele jeugdavonden. Een bijzonder karakter draagt een deel van de zomertentoonstelling, die op 22 juli in het Stedelijk Museum wordt geopend. „Misschien meer een getuigenis, dan een tentoonstelling", noemt de heer Janssen het. In de Hitlcr-tijd leefden ongeveer 15.000 Joodse kinderen in het ghetto The- resienstadt. Een honderdtal overleef de de oorlog. Van een driehonderd van deze ingesloten kinderen zijn tekeningen bewaard gebleven die in het museum te zien zullen zijn. „Een vlinder heb ik hier niet gezien", is het motto van deze tentoonstelling, een zin, ontleend aan een gedichtje van een Joods kind. Verder zullen er vanaf 22 juli foto's van Joan van der Keuken te zien zijn: een reportage uit ParÖs en foto's van kinderen. Voorts foto's uit de negentiende eeuw (waaronder Daguerro-types), een nieuwe keuze aniiek speelgoed en wonderlijke exemplaren van boeken nit de ver zameling van mr. C. F. v. Veen. De conservator zat proberen om voor de kinderen tydens de tentoonstel ling ook nog een gelegenheid te vin den om te kunnen schilderen, maar daarvoor heeft hü de medewerking van Schiedammers nodig: heeft iemand toevallig rollen oud behang selpapier over, dan zal men die In het museum aan de Hoogstraat graag in dank aanvaarden „als schiider- linnen". In „Blackboard Jungle" staat een jonge, flinke leraar tegenover een klas opgeschoten straatjongens, voor wie verzet, sabotage en zelfs regel rechte agressie blijkbaar de enige motieven vormen omr zich nog in een schoollokaal op te houden. Er Is werkelijk geen land te bezeilen Door de bisschop van Rotterdam is in de plaats van Kanunnik Rudolf Jan Reyncn tot Deken van Schie dam benoemd prof. A. P. J. H. van der Boog van het Philosophicum te Warmond. Prof. Van der Boog werd in 1911 te Leiden geboren en stu deerde te Hageveld en Warmond. In 1944 werd hij benoemd tot hoog leraar in de naluur-philosofie en de wijsgerige biologie aan het Philoso phicum. In Warmond trad hij ook op als pastoor. Op vrijdag 22 juli doet deken Van der Boog zijn in trede in Schiedam. De 24-jarige H. S. L, is gister avond op het kruispunt F.K.O.-Iaan Van Swindenstraat op de fiets aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer C. L. uit Rotterdam. De jongen had de auto geen voorrang verleend. Hij liep een lichte hersenschudding op maar kou op eigen gelegenheid naar huis gaan. Van de heer J. E. R, is gisteren een fiets gestolen, die niet op slot voor zijn woning in de Van Leeu wenhoekstraat stond. (Advertentie LM.) wat u zich zelf had voorgesteld voor een bril te willen en t« kunnen besteden, daarvan gaat Brilmij uit. is er om u te dienen. a KRUISKADE 73. (BIJ DE LIJNBAAN) ROTTERDAM. TELEFOON 135954 55- „Ga liever naar Diever!" Dat «taat te lezen balten op het WV- prospectus van het Drentse plaatsje, dat nog niet zo heel erg lang ge leden een onbekend en onbelangrijk dorpje was. De laatste tyd echter staat het meer in het brandpunt van de belangstelling. Dit is vooral te danken aan de openlucht voorstellin gen, die er sinds 1946 ieder seizoen gegeven worden. Een groep van 32 leerlingen van de vierde klas van de Schicdamse Rijks-HBS, allen liefhebbers van Shakespeare, is zaterdag onder lei ding van een leraar, de heer J. E. W. Spronk naar Diever geweest. Na op het gemeentehuis door de burge meester ontvangen te zijn, die hen enigszins wegwijs heeft gemaakt in de geschiedenis van het dorp, heb ben de Schiedammers 's avonds een bijzonder geslaagde uitvoering van Shakespeare's ,J)e Koopman van Venetië" gezien. Hoe' is men op het idee gekomen om in de openlucht Shakespeare te gaan vertonen? Niemand weet het met deze asfaltjeugd, wier kwali teiten varieren van misselijk tot misdadig. De nieuwe leraar moet een vrou welijke collega ontzetten, die bijna het slachtoffer wordt van een aan randing door één van de aanvoer ders van de „gang". Bij een andere gelegenheid wordt hij samen met een collega zwaar mishandeld door de bende en tenslotte wordt ook zyn huiselijk geluk bedreigd als een campagne van schendbrïeven gelan ceerd wordt. De leraar weet op de duur in de groep te penetreren door het vertrouwen te wmnen van een negerjongen, die groot gezag geniet onder zijn kameraden. Maar een dramatisch gevecht tussen de met een mes gewapende leider van de „gang" en de leraar brengt pas de doorbreking van de groepsterreur, Glenn Ford speelt de rol van de moedig volhoudende ieraar en het is een bijzonder sterke en natuur lijke vertolking. Voor de jonge ter roristen heeft de regisseur Richard Brooks een aantal typen weten te vinden, die zander uitzondering voortreffelijk zijn. Het verhaal heeft enkele geforceerde wendingen, loopt wat te sterk volgens het zwart-wit schema, maar Brooks heeft met „Blackboard Jungle" toch wel een heel knappe, zeer geladen filro ge maakt. (In Monopole). Bellen üïj ongeval: G.G. en GJD Tumlaan 80, telefoon 69290. Fotitie-alarmnummer 64666 Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geoperJ iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uuï en iedere avond (behalve woens- dag en zaterdag) van 19 tol 20.31) uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20 30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16 30 en van 19 tot 20 30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9 30 tot 12 30 uur, vrijdag van 930 tot 16 3(1 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9-30 tot 1630 u. *s Zon dags gesloten. Sted. Museum: gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „AHeen op de wereld". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Black- board Jungle". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: HBS-ver Dansavond. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen S 12.30 uur cn 26 uur: Wit kinderschoentje (L); zilveren kettinkje met kruisje; 1 p. zwarte damesglacé's. Te bevragen bij de vinders: Lederen bal, F. Friedrich, Mgr Nolenslaan 313; 3-wielig kinder fietsje, Soeters, Korte Achterweg 3; klein beige hondje, Van Dorp, Meeuwensingel 110; sjaal en 1 paar dameshandschoenen, Weber, Villa- straat 46; witte dameshandschoen, Rebers, Groen v. Prmstererlaan 15; medaille, C. Veliseck, Anth. Muijs- straat 47; obligatie-coupon, (Albert Heijn), Baksteen, Oostsmgel 40; da- mespolshorloge. Zonneveld, Bm. Honneriagc Gretelaan 103; stalen duimstok, Vermeulen, Boylestraat56; herensjaal, C. Corzilius, Lange Ach terweg 14; kindersokje en kousje, Van Breda, Villastraat 31; witte da messchoen, J- Triel, Beierlandsestr. 35; grijze herenpantalon. De Koning, Lorentzplein 25a; plastic regencape. Droppert, v- d. Hexmstraat 49, Vlaar dingen; paraplu. Ruseier, Vlaardin- gerdijk 85; aktentas met inhoud, Van Dalen, Rozenburgsestraat 19a; schooltas met inhoud, Vrije Volk, passage; bruine portemonnaie met inhoud. Van Ekeren, Pr. Maurits- straat 18b; vulpen, v. d. Kruit, Van Hogendorpstraat 57; schoolétui met kleurpotloden, M. Govaart, Rozen burgsestraat 2b; scooterbril, v. d. Hoek, Gr. Florisstraat 73; damesvul pen, Mekes, Burg. Knappertlaan 201 b; ring met sleutels, Vosmeier, v. Musschenbroekstraat 17a; bril, Stuart, Mariastraat 100a. GEBOREN: Gerard zoon van H. Blo uw en S. Hoogenraad; Roza M, dochter van J- L, "Weber en C, M. A Thijssen; Petrus D, zoon van G. Ane- maat en J. M. Pronk; Dirk zoon van D, Hofüjzer en A. Tellekamp Boo- la'nd; Barbara M. dochter van C. M. J. Haas en J. M. Visser; Wilhelmus F. zoon van C. L. Vermeulen en F. Esbach; Charlotte dochter van L, C. van Nieuwkoop en N. C. Peeren boom; Peter zoon van J. C. van den Bos en N. van der Kooij; Arie C. J. zoon van J. Vermeer en C, Boom sluiter; Johanna M. M. dochter van W. G. Dries en M. M. van Dorp. (Advertentie LM.) GEMEENTE iig SCHIEDAM fÖFFICIEEL NIEUWS 1 Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken ingevolge het be paalde in artikel 5, zesde lid, van het Wegenverkeersreglement bekend, dat zij op 17 juni 1960 hebben be sloten: I. Krachtens artikel 5, eerste lid, sub c, van het Wegenverkeersregle ment vast te stellen de 23 e wijziging van hel Verkeersbesluit voor de Ge meente Schiedam, luidende: Onder het hoofd „Geslotenverklaring van wegen" wordt tussen de rubriek „Koemarktplein" en de rubriek „Laantje langs het Singelplantsoen" ingevoegd de rubriek „Korte Haven- brug in beide richtingen alle motor rijtuigen met uitzondering van per sonenauto's, nummer 18 met onder bord met opschrift: behalve perso nenauto's". II. Belanghebbenden voor zoveel nodig te wijzen op het bepaalde in artikel 5, tiende lid, van het Wegen verkeersreglement en artikel 3 van de Wegenverkeerswet III. Het besluit te zenden aan o.m.: Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland; de Hoofdingenieur-Di recteur van de Rijkswaterstaat in. de Directie Zuid-Holland; de Hoofdin genieur-Directeur van de Rijkswa terstaat, Directie Wegen; de Kon. Nederlandse Automobïelclub; de Kon. Motorrijders Vereniging; alle te 's-Gravenhage. Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. De Straalvoctbalcompetilie is za terdag besloten geworden met een aardige extra-wedstrijd tussen de kampioen van dit jaar, Victoria en een combinatie-elftal, waarin dc sterksten van de andere deelnemen de teams waren opgenomen. De kampioen verloor eervol met 5—1, Na deze wedstrijd heeft de heer meer precies. Zeker is, dat op een zekere dag het kleine dorpstoneel te klem werd voor de toneelvereniging „Diever". Men zocht toen z'n heil in de openlucht voor de „Midzomer- nachtsdroom". In het begin werd er gewerkt met gebrekkige middelen: slechte zitplaatsen en bijna geen verlichting. In de loop der tyd kwam daarin verandering. De jaar lijks terugkomende voorstellingen, oorspronkelijk bedoeld voor de be langstellenden uit de directe om geving. groeiden uit tot ecu evene ment dat thans per seizoen twaalf duizend bezoekers uit heel Neder land trekt. De heer Spronk was, evenals ae HBS'ers zeer enthousiast over het gebodene. De hoofdrollen waren in handen van de amateurs van DViver (een dorpje van 3300 inwoners) m goede handen. De kostuums, ver vaardigd door een eigen kostuum- groep van de vereniging, pasten uit stekend bij de rollen. Een verrassing was ook dat échte paarden over het toneel kwamen galopperenl tesPii Leden van de oudheidkundige vereniging „Heliniuuz" zijn gisteravond begonnen met de reiniging van de ruïne van Mathenesse. Het struikgewas dat een dichte begroeiing vormt op het bouwwerk, wordt verwijderd de modder wordt er afgeschraaptOp de fato ziet we één van de leden bezig, de heer Chr. de Roo. Karei Schollen sr. de pryzeu uitge reikt. De eerste prijs ging naar hel ongeslagen gebleven Victoria met 12 punten. Verder is de uitslag: Z. Kleïn-Real Madrid 9 ptn,; 3. WWW 8 ptn.; 4. Aleida Boys 4 ptn.; 5. Ster Boys 3 ptn.; 6. OSDO 3 ptn. en 7. Clubhuis St. Joris Doele 3 ptn. Het was overigens een „miniatuur competitie", die de leiding van het Clubhuis St. Joris Doele dit jaar heeft georganiseerd, omdat het niet mogelijk is gebleken een grote com petitie zoals in de voorgaande jaren, in elkaar te zetten. De zeven deelnemende slraatclubs hebben gespeeld op het oude ter rein van SVDPW, een braak liggend stuk terrein achter de Parallelweg; de Plantsoenendienst had de doel palen afgestaan. De leidmg van de competitie was bij de heren W. Bras. K. Donker en A. Mes in goede handen. Er Is prettig gespeeld, al was er wel eens onenigheid over de vraag of 'n bal 'out' was of niet, want krijt strepen ontbraken. Verder ontbrak ook nog veel, zoals kleed- en wasge legenheid, zodat de spelertjes zich op het veld of thuis moesten verkleden. Misschien is mogelijk volgend jaar een betere accommodatie te verkry- gen. Want het ligt wel m de bedoe ling van het Clubhuis om volgend jaar weer een competitie te organi seren, maar dan zal wat eerder con tact worden opgenomen met de ver schillende instanties, om zo een beter veld te verkrijgen. In elk ge val is het voor de deelnemende jon gens een prettige besteding van de vrije tijd geweest. Het programma uit te voeren door Gusto's Muziekvereniging, dir. B. Boerman, op woensdag 13 juli a.s. des avonds om acht uur in de Plan tage als volgt: I, Sant - Trlphon Mars (met drum. band), Arthur Ney; 2. The Harp of Wales, G. Boedyn; 3. Second suite, G. Holst; 4. Estudiantïna (Wals), Waldteufel - Thtry; 5. In het land van de indra, Arr. S. P. van Leeu wen; 6. My fair lady, F. Loewe; 7. Mara finale (met drumband). De S.C.V. „De Postduif' hield de eerste wedvlucht voor jonge, dui ven vanuit Seppen. Er namen 859 duiven deeL Gelost 10 uur; eerste duif 10.18,41 uur; laatste prïjsduii 10.33.23 uur. Uiting: C. Verboom 1 9 53 54 64 145 148T73 174 279 182 190 191 196; E. van Smirren 2 72; H. v. d. Kant en Co. 3 10 16 26 51 154 155 171 J. van Harmeien, en Co. 4 30 36 47 68; A. Broklmg 5 33 42 67 127 132 205; C. v. d. Grijp en Co. 6 31 P. v. d. Stap 7 11; J. Doejaaren 8 136 139 141 144 149 156 159 164 166 170 192 194 212; F. Koppenhagen Co. 12 49 88 104 108 114 118 152; M. de Ruiter 13 43 45 59 &4 90 92; L. Verheugen 14 62 112 122 197; Th. van Wheelie 15 22 25 57 78 109 131 146; J. Bats 17 209; J. Koogje 18 52 81 100 115 116; C. du Chatenier 19 29 38 138; N. m 't Hol en Co. 20 24 94 126 142 147 160 16S 193 195; A. Vis 21 27 71 128 151 178; H. Blondé 23 44 70 119; J. Tweeboom 28 32 37 39 97; C. van Tricht en Co. 34 103 110; J. v. d. Waard 35 43 82 162 204; A. van Gogh 40 210; J. Brand 41 4G 56 101 111 129 140 211; O. Bolkenbaas 50; L. Borrani en Co. 55 79 134 137 153 198; A. Heeren 58 65 74 107 125 167 172 177; L. Cra- ma 60 93 207 diploma; J. Verhaal 61 66 69 76 77; H. Crama 63 75 163 180; W. Verhaeren 73 133 185; F. Eykenbroek 80 135 181; L. Lips 83 202; L. v. dL Meïj 85 201; M. van Lingen 86 95 113 175; W. Poort 87 98 99 102 123 124 130; A. Riedijk 89 91; K. van Loopik 98; G. Ver meer 105 158; A. Hersbach 106 230; C. Koogje 117 121; W. v. d. Kant- Sparta 120 143 150; A. van "Wagten- donk 157; D. Schipper 161; A. v. d. Grijp en Co. 165; P. van Os en Co. 169; A. Houtsma 176 208; W. J. Jar., sen 183 188 214; Th. Jansen 187; ;ebr. Kiela 199; A. Moog 203; H. C. Dijk 206; J. Koffijberg 213; P. Hin ten 215. AMSTERDAM. Verschure Se Ca's Scheepswerf en Machinefabriek N.V. te Amsterdam heeft van de vakraad voor de Metaalindustrie vergunning verkregen om, met Ia- gang van 1 juli 1960, over te gaan tot een gedeeltelijke invoering van de vijfdaagse werkweek. De vermindering van 48 tot 47 ar beidsuren per week betekent, dat het personeel van Verschure dit jaar zeven vrije zaterdagen zal krijgen. KIEL De Duitse loodsen, die betrokken waren by een aanvaring lussen twee Nederlandse schepen In liet kanaal van de Noordzee naar de Oostzee, zijn beiden onschuldig ver klaard aan dit ongeluk, waarby twee mensen om het leven kwamen. In dit kanaal voeren de 500 brt. metende „Uranus" en de 3000 ton me tende „Theemis" recht op elkaar in. De echtgenote van gezagvoerder F. Daale en derde machinist J. Brou wers verloren hierbij het leven. Het „Seeamt Flensburg" dat de schuld vraag van deze aanvaring behan deld, sprak de loods van de „Ura nus" vrij. De loods van de „Thee mis" kreeg waarderende woorden voor de redding van de opvarenden van de „Uranus", waarbij hij een belangrijke rol gespeeld had. Bij de uitspraak van het „Seeamt" had ais overweging gegolden, dat de „Ura nus" te dicht onder de zuldwal ge varen had en. daardoor de „Theemis" recht voor de boeg was gekomen. HOEK VAN HOLLAND. Ruim een maand geleden, op 10 juni, werd in de mond van de Nieuwe Waterweg een in staat van ontbin ding verkerend lijk gevonden van een man op middelbare leeftijd. Eerst thans is het gelukt tot identifi catie te komen. Het stoffelijk over schot is van de 43-jarige Arde Wes ters, die kapitein was op het in Gro ningen thuishorende kustvaartuig .Bermuda", dat op 20 januari bij Hoek van Holland met man en muis is vergaan. WOENSDAG 13 JULI 39 uur: Jeugdfilm voorstel Hng, Harmonietheater, Gaesbeekstr. 19 uur: Kindertoneel „Kiekeboe", speeltuin „Vreeswijk-de Vaan", Kr. Zandweg. 19 uur: Marionettentheater, speeltuin „De Driehoek", Heer Danlélstraat. 914 uur: 110 Morgen en Speel tuinver. „Hillegersberg" Och tend in Plaswyck. 9.3012 uur: Overschie. Teken lessen In Hof van Cyrene. 14 uur: Jeugdfflmvoorstelling, Aula Herm. Heyermansschool, Rös. Manzstr. 14 uur: Kindertoneel „Kiekeboe", speeltuin Pernis", Pernis. 14 uur: Marionettentheater, speel tuin „Tarwewyk", Mijnkint- straat 1417 uur: 110 Morgen en Speel- tuinver. BlUcgersberg". Auto ped en Rolschaatsemvedstr Ij d, AchlIIesstraat en tuin Molen laan. 1417 uur: Overschie. Spelen in Volkstuin Elijdorp. 14.30 uur: Overschie. Poppenkast voorstelling, Bovendyk 217. 19 uur: Overschie. Voetballen op veld VOB Zuiderlaan. 20 uur: Pemis. Overschicse Edel- weis kapel. 18.45 uur: Wyk Noord: Opening voetbaltoernooi. Speeltuin „Gel derse Dorp", Zelhemstraat. Bent U abonnee van ons blad en wilt U ook op uw vakantie-adres „De Schiedammer" ontvangen? Vult U dan (nauwkeurig en s.v.p. met blokletters) onderstaand for mulier in en zendt dit tenminste 5 dagen tevoren aan „Zonnika" van de abonnexnentenafdeling. Ik ben week/kwartaal abonnee en ontvang de krant wel/niet met een adresbandje er om. (Doorstrepen wat met van toepassing is.) Naam Adres Gemeente wenst de krant opgezonden te hebben van Lmnaar: Naam p/a Adres Gemeente - Prov. of Land Vriendelijk verzoeken wij U, als U weekabonnee hent, het abonne mentsgeld voor de vakantie-periode vooruit aan de bezorger te vol doen. Inzenden aan: ZONNIKA p/a „DE SCHIEDAMMER" - Lange Haven 103 - Schiedam NU UITKNIPPEN Op onze afdeling werkvoorbereiding hebben, wij binnenkort plaats voor een leeftijd ongeveer 19 jaar. Sollicitaties aan N.V. „De Komeet", Buitenhaven- weg 90, Schiedam. J. M. v. Velzen, bakkerij grondstoffen N.V., Warande 44, vraagt voor direct meisje, leeftijd plm. 16 20 jaar, voor zoek- en pelwerk van amandelen etc. Personeel gevraagd I Permanent wave By verdienste. Gevr. ouder persoon, liefst gepensioneerd voor algemene voorkomen de werkzaamheden. Aanmel den: Chemisch Reiniginigsbe- dryf Centraal, Lange Nieuw straat 72, Schiedam. Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet, Telefoon 66835,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1