m Mm Ds. E. J. Oomkes nam afscheid van zijn gemeente- Aprilgrapje heel duur met een staartje ILFORD M OP REIS... WC5SEBB3 Predikant in Nieuwland en Kethel REMBRANDT' W TIJDELIJK ideale ILFORD KREUGER DE MOL JANSEN BIJ ZIJN VERTREK NAAR LEEUWARDEN KLEDINGHUIS 10 tol 50% korting Burgerlijke Stancl Opruiming Jongens (9 en 12) stalen brommer Jubilea bij politie 2 tuben van Yoor zj&A Voor parelwitte tanden VOOR DE KANTONRECHTER Klok St. Janstoren verlicht Iveien op rails Bevredigende ontwikkeling bij Robeco met de 79,50 en natuurlijk in elke camera 's werelds beste film Bejaarde vrouw brak heup bij val in woning MULO-EXAMENS Duivensport Slapte in leer- bewerking 10% ZA hl II SS I COMPRESSOR KOELKASTEN 135 iii. 498.- Lange Kerkstraat 66 - Tel. 6 85 70 DomJerJag 14 juli 1960 3 Ruim zeven jaar is ds. E. J. Oom- lees, gereformeerd predikant, werk- zaam geweest in Schiedam. Toen hij In 1933 bevestigd werd. kreeg hij als wMkgemeente toegewezen Cen irtim-Noord (..een moeilijke wijk. i echt niet Iets oin over naar Ap- I pingedam (z(in geboorteplaats) te schrijven"), met als cen wat arme tierige appendix daaraan hangend 1 de wijk Kethel. waar in die tüd nog maar zó weinig leden van de gen», formeerde wijk woonden, dat er zelfs sprake van was om deze wijk op te heffen. Over Nieuwland strek- 1 t«n zich de herderlijke zorgen van ds. Oomkes nog niet nil, want da: was toen nog een polder waar bij na niemand woonde. Nu, zeven jaar later, nu ds. Oomkes Schiedam gaat verlaten, Is Nieuwland uitgegroeid tot een kloeke gemeente in de ge reformeerde kerk. Zó groot, dat er zelfs een volwaardige kerk zal wor den gebouwd. Ook Kethel is in de „vaart der ontwikkeling", omhoog gestoten en er wonen nu zestig gereformeerde gezinnen en, wat wel zo belangrijk Is, daar is zelfs een eigen kerk (z« het dan ook een houten hulpkerk. (Advertentie l.M.) ruimt haar bekende KWALITEITSKCED1NG wegens RUIMTETEKORT Enige voorbeelden: KOSTUUMS van 145.voor 89.— REGENJASSEN van 55.voor 29.95 COLBERTS van 69.50 voor 89. PANTALONS van 36.voor 22.90 OVERHEMDEN van 16.90 voor 7.98 MANTELS van 115.voor 69. JAPONNEN van 34.50 voor 19.95 BLOUSES van 10.50 voor 3.98 ROKKEN van 16.95 voor 7.98 JUMPERS en VESTEN van 9.75 voor 6.98 SCHIEDAM GEBOREN: Maria J. L.. dv S. A. M. Mcedcr en A. T. Roukens; Marrit, dv D. C. Wapenaar en C. Lissenberg; Reinier T., zv C. J. Schulze en G. Adriaansc; Geertruidn J. M., dv J. J. T. Buurman en A. Pnelstra; Suzan no M., dv J. Breddels en N. W. Jansen; Ronald, zy C. Hen derson en L. C. Rinstna: Erik. zv J. Dijkstra en G. M. de Jong. OVERLEDEN: B. S. Hcupers, 78 jr.; W. F. Janzee, 82 jr. (Advertentie IM.) Er» hier is weer zo'n Oprui mingsaanbieding, waardoor handige hulsmoeders en even goed hun dochters, modieuser. maar vooral goedkoper gekleed kunnen gaan, dan ze ooit voor mogelijk hielden. Duizenden meters bedrukte stoffen, in tientallen dessins en kleuren, worden nu ver kocht voor een ongekende Opruimingsprijs. door eikaar voor nog géén gulden. Vrijdagmorgen orri 9 uur begint' de verkoop van deze duizenden meters japonsioffen voor Jurken, rokken en blouses voor dames en meisjes. 80 en 90 cm breed, door elkaar voor. één prijs» per meter voor „De Ark") gebouwd kunnen worden op initiatief van ds. Oomkes, de grote stimulator van het plan. Al zal hij in zyn nieuwe standplaats Leeuwarden een nog grotere wyk- gemeentc onder zijn zorg kragen, met wel drie maal zoveel catechi santen, toch mag ds. Oomkes terug zien op een periode van vruchtbare arbeid in Schiedam. In zijn eigen schepping, „De Ark", is ds. Oomkes gisteravond in aan wezigheid van echtgenote en kinde ren, door de leden van zijn wijken (die de zaal tot de laatste; plaats vulden) gehuldigd voor zijn ver dienstelijk werk. Door de toon van warme vriendschap en hartelijke dankbaarheid, die uit de woorden van de vele sprekers klonk, moet het voor de scheidende predikant een belonende avond zijn geweest. Door de heer B. vatt der Steeg was zo'n beetje de gehele levensloop van ds. Oomkes vervat in een lang gedicht dat door een aantal dames en heren werd gedeclameerd, welke woorden dan nog muzikaal werden onderstreept door liederen van het zangkoor onder leiding van de heer G. van der Schoor met begeleiding van de heer C. Dubbeld op het or gel. Welk een grote plaats de pre dikant inneemt in de harten van zijn gemeenteleden, is hierin dui delijk tot uiting gekomen. De bijeenkomst werd geopend door de heer J. Hofstra, de tweedo pracses van de wij kgemeenteraad die het werk van ds. Oomkes zal overnemen totdat een nieuwe pre dikant zal zijn bevestigd. Namens de wijk Nieuwland sprak de heer J, van der Steen en namens Kethel voerde de heer C. Dubbeld 1 het woord. Zij drieën hebben het aan deel van ds. Oomkes in de boven gereleveerde ontwikkeling van de wijk omschreven. Organist Dubbeld bood tevens „als speelman van De Ark" cen „stomme" pijp uit het kerkorgel aan als aandenken aan de bouw van de hulpkerk. De tweeling Hannie en Anneke Krijthe boden namens de gemeentB geschenken aan: voor de dominee een schilderij, een havengezicht van de Schiedamse schilder Verveen en voor mevrouw een snelkoker. Mevr. J. A. Simons, presidente ven de Geref. Vrouwenkring, kwam aan dragen met een tuinstoel „om in Leeuwarden eens uit -te rusten". In een geestig speechje kwam da jonge Bram Donkers- vertellen hoe veel last de jeugd op catechisatie wel heeft gehad van dc dominee en hoe zijn brede belangstelling en va derlijke hulp door diezelfde jeugd op prijs is gesteld. De heer G. van der Schoor bracht dank uit. voor de voortreffelijke sfeer die de predikant heeft weten te scheppen tussen de leden van de wijkraad en de secties. Een bijzonder aspect van ds. Oom kes werd nog even belicht: zjjn on vermoeide ijveren voor de zegeltjes- actie (waarmee hjj de bijnaam Oom KES meekreeg) ten bate van de inrichting van de nieuwe kerken in Schiedam,, Op deze afscheids avond werd nog voor bet laatst een verloting gehouden (die t 56.55 op bracht), waarop ds. Oomkes aan zijn opvolgers in de actie een spaarbankboekje met f 2.281,05 kon overhandigen voor de binnenkort, te bouwen Niemvlandkerk. „Nu ik bij deze kromming in mijn levensweg achterom kijk, bekruipt mij een gevoel van verdriet en ook van vreugde", merkte ds. Oomkes in zijn. afscheidswoord op. Verdriet om het afscheid en om de fouten die gemaakt zijn, vreugde om het werk, dat hij, met hulp van zovelen, heeft mogen verrichten. „Het is met een bloedend hart dat ik Schiedam verlaat", zo besloot hij zijn rede. Op zondag 24 juli zal ds. E.' J. Oomkes officieel afscheid nemen, tij dens de diensten in de Julianakerk en De Ark. Surveilleerde agenten in een mo- bvlofoonwagen zagen gistermorgen in de Burg. van Hagrenlaan twee kleine jongens op een bromfiets. Het bleken een 9-jarige en een 12-jarige scholier uit Den Haag te zijn, die eerst wel beweerden dat een onbekende Hage naar hen verzocht had om de brom fiets naar Schiedam te brengen, maar even later toegaven dat zij hem in Rijswijk hadden gestolen. De jeugdige diefjes zijn aan de politie in hun woonplaats overgegeven, v Op vrijdag 5 augustus viert de bri gadier van politie A. F. J._Bouman, werkzaam bij de verkeersdienst, zijn zilveren jubileum, 's Middags ^ora twee uur wordt de jubilaris gehul digd in de kantine van het. hoofd-, bureau aan de Lange Nieuwstraat De adjunct-commies A., de heer M. Brillcmans, werkzaam bij de admini stratie van de gemeente-politie us op 25 augustus 25 jaar in overheids dienst. De heer Brillemans geniet vooral bekendheid als dirigent van het Politie Muziekgezelschap;' Ook dit jubileum wordt 's middags .om twee uur in de kantine gevierd. Dc kordate Hannie Krijthe heeft ds. Oomkes bij zijn afscheid gister avond een schitderij aangeboden dat op de achtergrond zichtbaar is. Geheel rechts meuróitu? Oomkes, die met een snelkokerwerd ver eerd. Bellen bö ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9,30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tol 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag varj 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tol 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12,30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16,30 en van 19 tot 20.30 uur, zater. dag van 9-30 tot 16.30 u, rs Zon dags gesloten. Sted. Museum: gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Alleen op de wereld". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Anna Karenina". diversen Wijkcentrum, 8 uur: St. Liduina-Ly ceutn. Docenten, reünie. Irene, 8 uur: St, Aloysiusschool. Ouderavond, Deelname SWS OV aan Vierdaagse De Schiedamse Wandelsport en Ontspanningsvereniging zal dit jaar met veertien personen deelnemen aan de Vierdaagse te Nijmegen. Te vens. zal. een aantal supporters van SWS OY op vrijdag 29 juli naar Nijmegen gaan om de binnenkomst van de lopers bij te wonen. Deze bus vertrekt-om 7.30 uur van het post kantoor Schiedam. (Advertentie l.M.) Bestn'jöt Eenmaal In het jaar doet elke Ne derlander zon best grappen la serie te verzinnen. Op die eerste april verliest een ieder de plooi uit het gelaat, mtia weet het wel, maar de rechter mag geen rekening houden met „ingeburgerde grapjesdagen". Daarom keek mr. O, Sipkes, de plv. v. kantonrechter te Schiedam woens dagmorgen bestraffend naar Simon, Voor de tweede maal was Simon dronken geweest cn dat is erg want de wet kent maatregelen („andere maatregelen" zei de officier van justitie) voor mannen die herhaal delijk in openbare dronkenschap worden aangetroffen^ Simon had echter zijn verweer. Hij was koopman, 67 jaar en AOW- er, 2ijn hart trok naar de Markt, hij was op die vrijdag naar de markt in Schiedam gegaan, hij kon er ook niets aan doen dat het 1 april was In een cafétje had hij met de jon gens wat biertjes gedronken, ze had den. jenever in zijn bier gegooid, dat hoorde h(j later, het was een geintje, maar op straat wist hij niet meer waar hij was. Het was heel gek, hij was „in elkaar geklapt" „Twintig gulden boete of acht dagen hechtenis"zei mr. Sipkes en „maar niet meer naar cafétjes gaan, dat geeft, ma ar last". De negentienjarige Schiedamse beddemaker M., J. K. had zijn me demensen weinig rust gegund op veertien maart. Met ratelend geweld was hij in de middaguren door do stad gebromd. „Het was niet om aan te horen" stond er in hefc ver- haal en dat kwam doordat ver dachte toen geen geluiddempende inrichting op zijn bromfiets had, bo vendien was de afvoerbuis zo defect dat de verbrandde gassen in wolken het luchtruim zochten. „Ik heet Tromp" had de- jongeman gezegd toen de politie eens kwam bezien wat er tegen deze geluidsorgie te doen was. Dat -vond de officier nog erger. „U bent toch geen kwajongen meer, eerst veel herrie maken en dan een valse naam opgeven, u moet leren sportief te zijn,- u wïst: dat u het haasje was". De beddemaker zei dat hij het wist, dit weten kosl hem 40 boete of 16 dagen hech tenis. Gedurende een uur zat de veer tienjarige P. J. de Br. jr. op dc kille gang van het maïrehuïs aan de Lan ge Haven in Schiedam, maar toen mocht hij de zittingszaal fn om te vertellen dat zijn vader P. J. de Br. sr. de Tinkerfile op de Nieuwe Haven had gevolgd. Bij de rotonde voor de kerk reden alle auto's nor maal links om het plein, maar vader De Br. werd met auto en al het trot toir opgeduwd. Verdachte 't H. uit Rotterdam gaf. te kennen dat De B. had willen voordringen. Dat plein voor die kerk is nu eenmaal onge schikt, daar kunnen geen twee auto's tegelijk rijden. Hij had op de rech- neergezet. terbaan normaal rechtuit gereden, het is niet doenlijk om naar links en rechts te gaan kijken en bovendien was hij aan de achterzijde geraakt. Getuige De Br. sr. vertelde daarna nog dat de auto's elkaar aan de zij hadden geraakt en bovendien meen de hij dat die rechterbaan er was om de mogelijkheid te scheppen dat de weggebruikers rechtuit door kon den rijden naar de Schoolstraat, dat werd zoveel gedaan. Dè kantonrech ter was het hiermee eens. De bot sing kost twintig gulden boete of acht dagen hechtenis, „Als meteoorstenen kwamen ze op me af, ik kreeg de volle laag waar door de voorruit stuk sprong", zei de 36-jarige Maassluizenaar M, M. N. woensdag voor het kantonge recht toen hij v.ertelde hoe de heer A. G, van der H. op 10maart in zijn vrachtauto door de bocht door de Maasdijk was gereden. Een la ding kiezelstenen was toen uit de laadbak van de vrachtauto gevallen op de tegenligger, de personenauto van de heer. N. De officier sprak met waardering over het optreden van dc getuige. Deze had ongeluk ken voorkomen en bovendien was hij direct in zijn auto teruggereden om de chauffeur van de vrachtauto op het euvel attent te maken". „Twintig gulden boete of acht da gen hechtenis cn betaling van de gebroken voorruit a J 61,80" zei mr. Sipkes. Vanmorgen is de fa. M. van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel begonnen met het aanbrengen van de verlich ting van de wijzerplaat van de St Jans- of Grote Kerk in Schiedam. Vanavond zal voor het eerst het uurwerk in het donker af tc lezen zijn. Een trein op de lijn Rotterdam Den Haag had gisteravond omstreeks acht uur drie minuten vertraging, doordat hij moest stoppen voor een aantal kelen op de rails. Waarschijn lijk hebben schooljongens dit gevaar. ïiike spel op hun geweten. De keien lagen ter hoogte van de Hogenbvn- Van mejuffrouw E. B. is de fiets gestolen, die zijop slot voor haar woning aan de Rotterdamse Dijk'had ROTTERDAM De belangstelling in binnen- en buitenland voor de aandelen van Rotterdamsch Beleg gingsconsortium N.V. is ook in de eerste maanden van 1960 groot ge bleven, zo deelt de directie in een tussentijds bericht mede. Dit kwam tot uitdrukking in een toeneming van het verplaatste kapi taal met nominaal 14.490.000 tot ƒ138.490.000 per 15 juni jl. Het ver mogen steeg in dezelfde periode van ƒ546.581.051 tot ƒ623.571.377. De waarde van het aandeel Robeco be droeg per 15 juni jl. ƒ234, De in komstenrekening heeft zich tot dus ver tottevredenheid ontwikkeld. Voorzover daar thans iets over te zeggen valt, rechtvaardigt zij Öe ver wachting van een bevredigend di vidend. De overweging, dat in de Verenig de Staten do sterk opgaande „trend" van na de oorlog is overgegaan in een meer regelmatige ontwikkeling, en dat in Europa de onstuimige eco nomische ontplooiing nog steeds voortgang vindt, deed de directie besluiten voort te gaan met het aan brengen van. een aantal wijzigingen in de samenstelling van de porte feuille. Hierbij zat mede het streven voor om door het opvoeren der liquiditeit en der internationale spreiding de totaliteit van de porte feuille minder gevoelig *te maken voor eventuele koersdalingen. LONDEN. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd, heeft woensdag „in beginsel" een uitnodiging voor een bezoek aan Spanje aanvaard na twee dagen van besprekingen met de Spaanse mi nister van Buitenlandse Zaken Cas- tiella. Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben Lloyd en Castiella gesproken over Gibraltar, de positie van de Britse protestanten in Span je, Spanjes betrekkingen tot de Europese Economische groeperingen en de algemene internationale toe stand. De kwestie van Spanjes lid maatschap van de NAVO .was niet* aangeroerd. (Advertentie l.M.) (Advertentie 1M.) Weet U wat het betekent als wij Opruiming houden inarjze magazijnen van duizenden matrassen? Dan gaat alles op z'n kop en worden er prijzen ge maakt...... (vooral van de restantpartfjen...) die niets meer met de waarde te maken hebben. Morgen begint de verkoop van een grote partij éénpersoons schuimplastic celmatrassen. Nu heerlijk slapen op zo'n matras, licht in gewicht en stofvrij. Deze ideale matras* (normale prijs 36.50gevuld met gevlokte schuimplastic en overtrokken met ongebleekte Amerikaanse katoen, koopt U nu voor minder dan de halve prijs. oons Vrijdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze éénpersoons matrassen, a Divanbedden Eenpersoons met gezond-; .heids- matras, gelakt in Z een mooie kleur grijs, lakwerk iets beschadigd, Z. .van J2&5G voor^ Zij, een SPORTI, de volwaardige geheel metalen 6x6 camera, die U tientallen guldens duurder schat 28 Hij, een SPORTSMAN, de superieure kleinbeeld camera, met een „alles in een" sncltrans- port en haarscherpe 2,8 lens. Nu ook met belichtingsautomaat en gekoppelde afstandsmeter. De 73-jarige weduwe mevrouw J. J. Stoker-Roggeveen is gistermorgen omstreeks twaalf uur in haar woning aan de Dam 10 a, zo ongelukkig ge vallen, dat zij een. heupfractuur op liep. De alleen wonende vrouw kwam te vallen in de gang van de woning toen 2ij vlug naar de keuken liep waar een. gebakken, ei stond aan te branden. De timmerman F. van L. die in de ernaast liggende houtbe werkers zaak werkt, zag kort daarop de walm in de woning, sloeg het ruitje van de voordeur in en. ont dekte toen de vrouw. De GGD heeft haar naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd, waar zij is opgenomen. Tijdens de maandag in Schiedam afgenomen examens voor het diplo ma mulo-A zijn de volgende kandi daten geslaagd: de dames: M. L. Sin- ke, M. Sluyter, A. A. Bosman, Y. C, van Herk, C. E. Speksnijder, E. J. Heijnen, C. M. Alebergtse, G. Bloem, C. J. v. d. Bos en J. Breugem, allen uit Schiedam; J. E. Seij uit Vlaar- dingen; C. W. Jonker, J. M. Bleuk en A, F. Brinkman uit Maassluis; J. P. v. d. "Wel en H. E. Roest uit Maas land en B. Sonneveld uit Maasdijk; de heeren C. A. Verveen. A. Slui mer, A. Sonneveld enH. Adams, allen uit Schiedam; R. Visser uit Vlaar- dingen; F. Scheper, C. Kloppenburg en W. L. v. d. Hoff uit Maassluis en P. van Wieringen uit Maasland. De dames Bleuk, Brinkman, Spek snijder, Heijnen, Seij, Alebergtse, Bloem en V. D. Bos en de heren Vis- ier en Adams behaalden ook het middenstandsdiploma- Twee kandi daten werden afgewezen. Verder slaagden voor diploma-A de dames A. H. Schot, M. P. D. A. van Kooy, B. P. Mackenbach,J. Troost, N. v. d. Bosch, C. Eiken boom en G. S. Soomer, alle uit Schie dam, voor diploma-A plus midden standsdiploma de dames T. E. Spaan. C M. D. de Vries, K, v. Stuiven- berg en E. Noord ijk, uit Schiedam,- en P. A. v.d. Horst, P.v. du Vliet en A, Westdijk uit Vlaardingen, en voor diploma-A alleen mcj.. G.. P. Holle- man uit Maassluis en T; v. Hemert uit Maasland. Verder dc heren C,. M v. d. Knaap en G. Jonkman uit Maas sluis, A, A. Kleywegt, Rozenburg, H. P. Kleywegt, Hoek van Holland,. G. van Dijk, Maasland, en C.' H. Tuyl, Schiedam. Voor mulo-A en midden standsdiploma slaagden J. "W. Tintel, Schiedam en D„Zèvenhuijsen, Vlaar dingen. Drie kandidaten werden af gewezen, - De SCV „De Postduif" hield maan dag een wedvlucht vanuit Rufec (710 km): de uitslag is: Verheugen 1., J. Doéjaaren 2.; A. Houtsma 3—7; W. Kerkhoff 4—6; H. v. d. Kant 5 - diploma; J. v. d. Beek 8; W. Poelman en v. Ark fl; J. Wesler- holt 1012; A. Heeren II. (Van onze correspondent) ALMKERK De lederbewerkings- bedrijven in de Langstraat hebben de afgelopen maand ondanks de hoog conjunctuur 32.000 arbeidsuren niet gewerkt. Deze gedwongen arbeids- verkorting trad vooral op in kleinere bedrijven. Men heeft nog niet tot ont slag willen overgaan, teneinde bij een opleving weer voldoende arbeids- krachten beschikbaar te hebben. (Advertentie LM.) DAT ZEGT AL.LES De herenmodezaak van Schiedam BEOERSVEST 6 - Telefoon 6 82 06 OP DE NIET-AFGEPK1JSDE ARTIKELEN De kaden langs de Poldervaart in Kethel eisen speciale voorzieningen, daar de dijken door een wijziging in de druk van het water in gevaar zijn gekomen. Dit is onlangs nog uitvoerig -in da Schiedamse gemeen-, teraad ter sprake gekomen, waarbij besloten is tot een diepgaand, ón- derzoek. Maar het treffen van voorzieningen kan niet langer wachten. Heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland dinsdag nog besloten de keersluis in de Poldervaart bij de Schie van een elektrisch te bewegen hef deur te voorzien, zulks om een betere regeling van de toevoer van het water mogelijk te maken, met de versterking »an de kaden is ook al een aanvang gemaakt. Op de foto ziet ben een dragline in actie bovenop een nicutee aangelegde kade aan de oostkant van de Poldervaart, vlak bö de oude Blauwe Brug. Maar ook op andere plaat sen ziet men de grondwerkers druk in dc weer met het opwerpen van aarde op de kaden. Met platte schuiten wordt deze aarde aangevoerd en. dan met de dragline of gewoon met kruiwagentjes op dc juiste plaats gestort. ^Advertentie IM.) i Verder; Bosch - Castor - Sigma - Liebherr enz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1