Kunstschilder Dick Bos leidt „gespleten" leven Competitie-indeling geeft verrassingen In I atelier na een dag hard werken Moeilijke familie in „Vallei van de zon' Clubs flink door elkaar geschud Nasoetion laat communisten leider oppakken Nederlander na overval in West- Duitsland gepakt „Wonderdozcn" in Engeland geen fraude fr,etCr Wedvlucht van De Postduif Oranje gaat cruise maken Bibliotheek gesloten MONOPOLE VERTOONT: Nachtmerrie op straat H. J. Wilson t Schuldeiser Ij. riuijzer onderscheiden Museum-attracties voor de kinderen Getuigen gezocht Burgerlijke Stand Japan demonstreert bloemschikken r op Floriade SCHIEDAM alleen tijdens de ZOMEROPRUIMING Koeriersters T ussen .iascggcn*' en '/Ji ebb en' 'is eén groot verschil.- (Advertentie l-M.) (Advertentie l.M.) Wij hadden nooit gedacht dat wij deze wollen dekens van 27.50. van eer> van de be kendste Nederlandse fabrieken, tn een extra grote twee persoons maat, nog eens zouden kunnen verkopen voor een prijs, die méér dan 10 gulden lager is dan normaal. Maar heeft U ooit een winter meegemaakt met ztilke zachte temperaturen- Gelukkig voor ons brandstoffen-potje, maar pech voor de fabrikant, die met z'n hele produccfe bleef zitten. Morgen kunt U ze kopen, die zelfde wollen dekens, in ver schillende dessins en kleuren, maar allemaal langharig ge ruwd, voor nog géén zestien gulden. Woensdagmorgen begint de ver koop van een zeldzame partij exclusieve damesstoffenaan hen die gewend zijn om prijzen tot 10 gulden te betalen voor een dubbelbrede japonstof, die werkelijk mooi en apart' is. Japonstoffen m de allernieuwste dessins van de meest vooraan staande Europese modehuizen/ Excl usieve stoffen, met beken de wereldnamen als Keraflex. Rafalex enz., tn tientallen mode dessins en kleuren van dit seizoen koopt U nü per meter voor nog géén vier gulden. pief'- een ptuürde Jeefc het-, Cjrd^tsc' Itóasird. la oii-d, behoren. Tevens is Stolwijk in 4F ingedeeld. De reserveteams verblijven in de laatste groepen van de laagste klas sen, nX DHS 2 en Excelsior '20 2 in res. 3F; DHS 3 in res. 3G en Excel sior '20.3 en Schiedam 2 in res. 3H. De indeling voor de nieuwe com petitie van de amateurclubs in de KNVB is een verrassing geworden. Vooral de teams In de lagere klas sen zjjn grondig „dooreen geschud" zodat de Schiedamse teams niet In uitgesproken „Rotterdamse", „Haag se" of „Dordtse" groeperingen rijn terechtgekomen, maar dat visites dienen te worden gebracht aan clubs die in cirkels rond Schiedam verblijven. Gezien de veranderde Indeling kunnen verrassingen ln de nieuwe competitie niet uitblij ven, maar als de voortekenen niet bedriegen dan gaan de Schiedamse clubs met hun aanwinsten en hun goede voorbereidingen tegen- deze zeker niet sterkere tegenstanders een goed seizoen tegemoet. Exelsior'20 is in de tweede klas B ingedeeld bij de oude bekende uit de derde klas HION (Rotter- am), bij het sterke Leerdam Sport, de bekende Rotterdammers De Musschen, Neptunus, Overmaas, verder bij Papendrecht en Slxe- drecht. Dan is de ex-derdeklasser Schiebroek van de partij, een out sider dus, het Vlaardingse VFC, verder Zwijndrecht en tenslotte» Vriendenschaar uit Culemborg. In de derde klas B strijdt DHS •tegen veel oude bekenden en veel teams uit Den Haag en Rotterdam, nï DHZ (Rotterdam), Het gepro moveerde Kranenburg (Den Haag), Leonidas (Rotterdam), Naaldwijk, De Postduiven (Loosduinen), BCD (Dordrecht), RDm (Rotterdam), VOC (Rotterdam), Vxedenburcb (Den Haag), Westlandia en een nieuweling Wilhelmus (Voorburg. Bij de vierde klassers is Ursus in 4 C in een geheel onbekende afde ling terecht gekomen. Tegenstan ders zijn Amxnerstolse SV, BMT (Den Haag), promoven dus ESDO (Den Haag), Oranjeplein, Quick Steps, RA VA, Spoorwijk (allen Den Haag), Steeds Volharden, (Rot terdam), Tonegido (Voorburg), Te Werve (Den Haag). Martinit bestrijdt in 4 D liefst dTie promovendi Oliveo, RKDEO en Verburch - (allen Den Haag), verder het sterke BEC uit Delft, Cromvliet, DRL uit Delft, 's Gra- venzande, Hoek van Holland, PDK en Velo, beiden. Den Haag. SFC en SVDPW verblijven bij elkaar in 4 E. Tegenstanders zijn de promovendi uit Rotterdam, Hil- legersberg en NRC, verder het sterke Boskoop, 't gedegradeerde Dïrksland, de ex-afdelingsteams Het Noorden, Tediro en Progress uit Rotterdam, het sterke Oudewater en Waddinx- veen. DRZ en Schiedam zijn eveneens in een gevarieerde „poldergroep" inge deeld. Naast promovendus Bergam bacht behoren tot de tegenstanders het Rotterdamse Dindua, de sterke teams Gouderak, Haastrecht en Nieu- werkerk. Dan valt het Rotterdamse ODI immer te duchten en VEP en Woerden (beiden Woerden) hebben reeds getoond bij de top te kunnen pcerd^i pk hoe de hecn:"|ti: RB voet, Ipaot mé klie:naol pndcT^j Kbaar'zè \datdoen pehbahJc P je .dat F- Re zeg pal jout |r. troiru?; DJAKARTA Dr. Szklrman, lid van het presidium van de Indonesische communistische party en plaatsver vangend voorzitter van de nationale plan raad, is om veiligheidsredenen aangehouden, zo heeft een leger- woordvoerder meegedeeld. In een rede tot Islamitische pries ters in Atjeh verklaarde generaal Nasoetion, dat de meerderheid van het Indonesische volk, in et uitzonde ring van een klein deel, de regerings- politiek goedkeurt. „Dit deel omvat de opstandelingen op Celebes, Suma tra, de Molukken en de Indonesische communistische party," zei hij. Het militaire opperbevel in Dja karta heeft vandaag het gehele polit bureau van de Indonesisché commu nistische partij, met inbegrip van de secretaris-generaal, Aidit, verzocht voor een ondervraging voor de mili taire inlichtingendienst te verschij nen. De woordvoerder van het opper bevel, heeft verklaard dat deze on dervraging zou gaan over de verkla ring die de partij vorige week had gepubliceerd en waarin ernstige kri tiek werd geoefend op de regerings- politiek van het afgelopen jaar en waarin geopperd werd het kabinet te wijzigen. HAMBURG. De politie in Ham burg heeft de 18-jarige Nederlander J. B, aangehouden, die wegens een overval op een taxichauffeur in Neu renberg werd gezocht. De man was bij Nijmegen illegaal de NederlandsDuitse grens overge stoken om onder te duiken bij een Duitse vriend in Neurenberg, aange zien hij ook in Nederland wegens geweldpleging door de politie werd gezocht. In de Duitse stad heeft hij, met de bedoeling hem te beroven, een taxi chauffeur met een mes op levensge vaarlijke wijze in de hals verwond, maar moest op de vlucht slaan toen de gewonde man om hulp riep. B. vluchtte .naar Hamburg. LONDEN Het Hooggerechtshof in Engeland heeft gisteren een aan klacht wegens fraude afgewezen, die was ingediend tegen de maker van „Won der dozen", bestemd voor het opsporen en genezen van ziekten. Bij de verhoren, die dertien dagen duurden, is namelijk gebleken dat de geestelijke vader van de wonder- doosjes geheel te goeder trouw is geweest en zelf nog steeds gelooft in de kracht van zijn maaksels. „Iets lichamelijks kunnen we niet genezen, maar ik geloof dat we met onze uitvinding geestelijk veel goed doen", zo zei hij. De aanklacht was ingediend door een 46-jarige vrouw, die voor 100 pond een doosje had gekocht, dat volgens de verkoper genezende stralen uitzond. De vrouw ontdekte dat het instrumentje geen enkel ef fect had, wees op aanraden van haar I advocaat het aanbod van de koper de 100 pond terug te geven af, en maakte er een zaak van. Het is een zaak geworden, die haar 10,000 pond is gaan kosten. DUSSELDORF. De Westduitse industriëlenfamilie Thyssen wil, naar Amerikaans voorbeeld, een „Fritz-Thyssemtichting" in het leven roepen ter bevordering van onder zoekingen en wetenschap. Voor deze stichting zullen de opbrengsten van aandelen voor een nominale waarde van honderdmiljoen mark gereser veerd worden. Oubbel' stoffen fcr weer.' |t iceren; |ar vjord |ht neen ra" kijk |het doe, fellemcl li -r* ■aw een püd een |c. dacht: /Dan fcat iröü: latoriutn f - n-Vee. P, mooist lips pla- tpeel jp ■jarig is fc. dwing |W"at ge it® lucht I België ben een |öt haar fcren in llazerw. lïcd, in* hou, als Izeg Uc: pi ander h metw Ide me pr. Toen Rn haar lik haar prfigsle'. hal! een.* kflettge- j|heb je ft geven, imeisje. Ijzinpe» I' oorlog Btse. sol- lïy mi) Itpat af Iby het doen l? Maar ltd ums, Ichopte. kit, aan Ret aan wijding pyraokt R» 'een ledsom Kt-; wel. Keoofe Kddolf. Brat en. Wórden tot. We Ischuïd fc/JVf(jn W.zerk. |eivan ¥ef het far dat Ite' was jTou zie \emand fel Het [óor in [enk je En dan pèt.," aongen puieer Pp hef Ifyrote, elkaar r één pr»|«. voo r Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze stof fen, dubbeibreed. voor pakjes (2.50 meter) japonnen (1.50 me ter) rokken 80 cm) kreuk- hemeltend. tn dessins, de éér nog mooier dan de andere, voor een ongekende Opruiming*- prijs. Woensdagmorgen om 9 uur begktc de verkoop van deze extra grote maat, 175 x 225 cm (met kleine h /Kq weefsfwijkingen), B£7 nu voor Na Een oude zolder, die uitziet op de Lange Haven, heeft Dick Bos mooi „versierd" met allemaal din- pen uit „grootmoeders tyd", met visnetten en een rijtje wijnfles sen op de hanebalken. De SCV „De Postduif' nam met 148 duiven deel aan de wedvlucht van uit Orleans, een afstand van 480 km. De uitslag is: "W, Kerkhoff 1 3 9 10 14 16 27; C. Verboom 2 8 34 (di ploma); M. de Ruiter 4 6; H, v. d, Kant en Co. 5 13 15 19 33; J.Doejaa- ren 7 25 30 31 32; H. Veltman 11 28;' A. Hersbach 12 36; F. Eijkenbroek 17; H. van Dijk 18; O. Bolkenkaas 19; G, Vermeer 21; J. Westerholt 22 37; A. Houtsma 23; A. Heeren 24; A. Del- motte 26; A. Bruns 29; J. v. d. Beek en Co 35. Ook in één-persoons (Van onze correspondent). AMSTERDAM. Het ms. Oranje van de stoomvaartmaatschappij .Ne- derland zal onder commando van kapitein J". H. Schulting donderdag uit Amsterdam vertrekken voor de eerste van twee zomerreizen naar de Middellandse Zee. Op de eersto cruise zullen Southampton, Napels, Piraeus, Palma en Vlissïngen wor den aangelopen, Op 6 augustus ver trekt de Oranje weer Uit Vlissingen voor de tweede cruise en op 29 augustus keert het schip in Amster dam terug. - De meeste passagiers voor de eer ste cruise komen in Southampton aan boord, nl. 630 personen. In Am sterdam zullen zich 150 passagiers inschepen. Op de kanaaltocht naar Umuiden zullen ongeveer 225 leer lingen uit de hoogste klassen van lagere scholen aan boord zün. Ook nu weer bestaat de gelegenheid om van Amsterdam naar IJmuiden mee te varen en wel voor de pry's van tien gulden per persoon. De Gemeentelijke Bibliotheek en Leeszaal aan de Lange Haven, do Jeugdafdeling aan de Westmolen straat en alle filialen, zijn. tot 8 au gustus 1960 voor het publiek geslo ten. Vannacht trof de Schiedamse politie op het Overschieseplein een bruin, paard, aan, .dat daar onbeheerd rondliep. De eigenaar kan het dier aan het Openbaar Slachthuis afhalen. (Voor het te laat is). ROTTERDAM Bellen bU ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666 Apothekers nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81, R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en Iedere avond (behalve woens. dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur! 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, gesloten. Sted. Museum; gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en; 8.15 uur: „Hercules en de koningin van Lydxë". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Vallei van de zon". De oprichter en directeur van de Llmonadefabrieken Wilson, de heer H. J. Wilson, is op tachtigjarige leef tijd in Den Haag overleden. Als voormalig Nederlands kampi oen kegelen genoot hij grote bekend heid. Hij onderscheidde zich op het gebied van het reddingswezen: ver scheidene malen wist hij mensen-, levens te redden. De heer Wilson, die ln Rotterdam werd geboren, vestigde zich reeds op jeugdige leeftijd in Den Haag, waar hij in 1898 zijn limonadebedryf stichtte. Als directeur vierde hy twee jaar geleden zijn zestigjarig jubileum. Vandaag vond de begra fenis plaats op de .r.k. begraafplaats aan de Binkhorstlaan in Den Haag. Maar hy verkocht ook wel werk, waarvoor hij nooit een cent kreeg. En deze jonge kunstschilder is geen figuur om nu als een schuldeiser „achter zjjn geld" aan te gaan. En daarom was het met de zelfstandig heid weer gauw gedaan. Nu werkt hij weer op hetzelfde reclamebureau, maar het werk dat h(j daar nu doet bevalt hem wel: hij maakt een de coratieve wand in de' nieuwe he- drUfsruimte die het reclamebureau gaat betrekken aan de Coolslngel. Voorlopig kan hij dus „happy" zijn met zijn werk overdag, dat niet lijn recht tegenover zijn eigen werk staat dat hij 's avonds doet op zijn atelier aan de Lange Haven, Hy is dan ook vol goede moed. „Ik heb weer een voorraadje doeken inge slagen en verf; ik ga weer eens écht aan het werk. En als het eventjes kan: weer naar Spanje". fAdwertentie LM.) Wij hebben Nederlands grootste sortering verlovingsringen De 24-jarige Schiedammer heeft al een merkwaardige loopbaan achter de rug. Hij bezocht de Ambachts school die indertijd in de St. Lxdui- nastraat stond, en leerde, daar schil deren laten we voor alle duide lijkheid zeggen: verven. Bij Wilton- Feijenoord kwam hij op de bedryfs- school en schilderde schepen, d.w.z. hij streek de verfkwast over de scheepshuid, want aan kunst maken kwam hij natuurlijk niet toe. Twee ëneenhalf jaar heeft, hij hier in Schiedam gewerkt, en 's avonds be zocht hü de academie in Rotterdam, omdathij téch kunstschilder wilde worden. Van de academie kreeg hij echter al gauw genoeg. HÜ schreef Onze stadgenoot de heer C. Huij- zer, afschrijver en mallenmaker bij Werf Gusto, werd wegens langdurige en trouwe dienst begiftigd met de ere-mecJaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons. Burgemeester mr. J,. W. Peek reik te deze onderscheiding hedenmorgen in de kantine van Gusto in tegen woordigheid, van directie, familie-le den en collega's uit. Do gevolmachtigde minister van' Tsjechoslowakjje in Nederland, de heer Mucba, zal de opening bijwonen van de tentoonstelling „Kinderteke ningen uit Theresiënsiadt" In het Stedeiyk Museum te Schiedam op vrijdagavond 22 julL Het is mogelijk gebleken óm ge durende de tentoonstelling niet al leen de kinderen weer zelf te laten schilderen in het museum, maar ook om andermaal een reeks kinder filmpjes te draaien, die juist ook ge schikt 'zijn voor de allerkleinsten. Juist die categorie kinderen, waar voor zo weinig geschikt vermaak is, De voorstellingen beginnen maandag 25 juli Een onbekende vrachtauto heeft gistermiddag omstreeks half vier*op het kruispunt Overschiesestraat— Broersvest een personenauto aange reden, waardoor deze beschadigd werd aan de linkerzijde. De bestuur der van de vrachtauto heeft van de aanrijding waarschijnlijk niets ge merkt. De politie verzoekt eventuele getuigen zich te willen melden aan het hoofdbureau, opdat de chauffeur kan worden opgespoord. GEBOREN: Wybrand T„ zv A. Korpel en J. L. M. Bruïnsma; Ma- chiel M., zv F. Wiese en H. Oranje; Elisabeth M. dv C. Vermeulen erx C. L. Maagdenberg; Johan H., zv J. H. Groenendijk en NV Ouwendijk; Cor- nelis J. A., zv T. A. vander. Drift en M. C. J. Hofsteede; Wilhelmus, zv I W. Damen en J. de Regt; Jacobus M., 1 zv J. A. van Schajik en D. S. van t j Wout;. Johan W„ zv W. J. Jansen en WV MV Wamawa.V l OVERLEDEN: G. Bot/89 jr. Eén van Japans meest vooraan-, staande bloemschikkunstenaars, Sofu Teshigawara, komt binnenkort op de Floriade demonstraties geven. De Japanner, die vergezeld zal zijn van vier dames in kimono, leraressen van zijn Sogets u-school, wordt woensdagmiddag op Schiphol ver wacht, Hij demonstreert van zondag 24 juli tot en met donderdag 4 augustus in de Glazen Zaal van de Ahoy'hal. Ihuizes Ie net- pürlijk le/heer Ltliele- p-sjaal len op jengels Dicfc Bos bij één van zyn werk stukken. STOCKHOLM. Tien Poolse pas sagiers van het Russische passagiers- Schip „Estonia", dat momenteel in de haven van, Stockholm ligt, hebben de Zweedse autoriteiten om politiek asiel gevraagd. »sth ui- te wa an de en om irtne- JÜizit- Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 6 68 35. op alle WALA/WALETTE beha's, gaines, step-ins, corsetten, aken ïjon- jiied. -óver Profiteer aan dit unieke aanbod! J. M. v, Velzen, Bakkerij grondstoffen N.V., Warande 44, vraagt voor direct meis jes,' leeftijd -;±" 16—20 jaar, voor zoek- én pelwerk van amandelen etc. Een. nette jongen gevraagd voor" lichte fabriekswerk- zaamheden, leeftijd ca. 15 'jaar. N.V. Suikerwerkfabriek Arba, Rozenburgsestraat 14, Schiedam. Rotwrdim: Meent 67. Rotcerdim:2vjirtjinstr«t 14, Noordsinjel 39, Kleiweg 100. Schicd*m»enc£ 25, Croene Hilledijk 2&7. Slid houd crawej 133, Dordtselïin 1I-2. GoudjcrijwecS, Burg. fixurmnnUan 124 Burg. 8»umannlun 120. Schiedam: Oranjegalerij Oa Sünge 185-187, Pleipweg 1,; Vlurdinien: Ged. Siealoat Beiierbndtebin 59 hoefc Korie Hoogitrau Vliirdingen: KorieRoogttr. 41-43 nü ook Nieuwe Binnenweg 254 Adverteren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1