Ook Schiedamse VVV zit volop in hoogseizoen KENT U KEN T? Eeuwen-oud veer heeft een jonge „veer-vrouw" &mm SÜMIl Scheepvaartverkeer een trekpleister Bijrijdertje dook zijn aanhangwagèn na WITTER DAN DE WITSTE DUIF BIJ DE KANDELAAR AAN DE SCHIE Auto in brand in garage Ideeën 2,40 Afscheid van de directeur GTB SUNIL WAST STRALEND WIT Jongens slichtten brand bij bouwkeet mrmMukkmüïÊ' ssigi Bromfietser in haven gevallen 2500 schade Burgerlijke Stand Diefstallen SCHIEDAM ffw»» iI sr.- Voor „ERRES" televisie en Radio ERVAREN VERKOOPSTER Koeriersters Woensdag 20 juli 1960 3 Ook de Schiedamse V.V.V. zit weer volop in het hoogsei zoen, waarin vrijwel iedereen er enkele dagen op uittrekt: de stad uit. Maar ook het seizoen dat cr meer vreemdelingen dan anders eens een kijkje komen nemen in Schiedam. Wat cr hier zoal te zien is voor de bezoeker, dat kan de plaatselijke V.V.V. vertellen. Uiteraard is de directe belangstelling voor Schiedam bij buitenlanders niet zo groot maar dat neemt niet weg dat we van het vreemdelingenverkeer toch wel een graantje meepikken. Advertentie IM. zomer... MOOIE, GAVE HANDEN" Mooie, wérkelijk verzorg de handen, ondanks af was en ander huishoude lijk werk, dank zij handcrenie Bereid me! hel kost bare Nertsal, uil de onderhuidse weefsel- laag van de nerls. .vvsr beide banden- In Rotterdam is momenteel de •>FJariade" natuurlijk dè grote trekpleister voor buitenlanders en ook voor Nederlanders uit alle streken van het land. Velen laten het niet bij het nemen van een kykje op deze grote tentoonstelling maar gaan dan ook de omgeving eens verkennen. De Schiedamse V.V.V. weet hen dan wel te wijzen op het unieke gezicht op de rivier De Nieuwe Maas, dat het café- restaurant „Europoort" aan de Maasboulevard biedt. Hoeveel bui tenlandse personenauto's en auto bussen zien we daar vaak niet staan I Ook voor Schiedammers is het misschien wel aardig om te weten, dat de directie van café-restaurant „Europoort" een idee van de plaat selijke V.V.V. verwezenlijkt heeft met de uitgave van een kaartje, waarop tientallen vlaggen van scheepvaartmaatschappijen staan af gebeeld Het is immers wel aardig om bij het bekijken van het druk ke scheepvaartverkeer op de ri vier ook een beetje wegwijs te ra ken in de grote verscheidenheid van schepen die hier dagelijks pas seren, De vlag aan de voormast: dat is die van het land waar de zeereis heengaat, aan de achter steven waait de vlag van het land van herkomst - aan de achtermast de maatschappij vlag. Een aardig idee dus, dat goed verwezenlijkt w«rd. leent de V.V.V. een veelsoortige service. Zo heeft men hier - anders dan In vele andere plaatsen - een collectie van vrijwel alle V.V.V. - folders over alle delen van het land, terwijl men ook een pensl- onlb'st heeft, Kortom, wie vfa de Schiedamse V.V.V. op stap gaat, komt altijd waar hij wezen wil - en weet van tevoren wat hft daar kan vinden. Bellen - b|) ongeval: G.G. en G.D. Tuiniaan 80,- telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. K.-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens. dag en zaterdag) van 19 tot 2Ö-3D uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, gesloten. Sted. Museum: gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Hercules en de koningin van Lydië". Mono pole, 2, 7 en 9.15 uur: „Vallei van de zon". (Advertentie 1M.) ROrALE TUBE Dc heer H. van Lohuizcn, direc teur van dc Schiedamse V.V.V.. vindt dat er op dit gebied best nog hel één en ander gedaan kan worden. Zoals b.v. bet uitgeven van een lijstje met namen van schepen - om tc Jaten zien dat er in het geven van die namen een systeem zit - dat iedere scheep vaartmaatschappij zijn eigen wijze van naamgeven toepast, zoals b.v. een serie plaatsnamen, namen van sterrebeelden, zeeën en landen.enz Aan de Maasboulevard heeft men immers wel het beste gezicht op het boeiende bedrijf van de scheep vaart, zowel naar de zijde van Rot terdam als naar Vlaardingen. In structieve uitgaven als deze heb ben dan zeker we! 2in, Uiteraard, heeft men van buiten de stad ook veel belangstelling voor het nieuwe recreatiegebied van Schiedam, het Prinses Bea- trixpark, en de omgeving, zoals het Bad Groenoord. Ook aan Schiedammers die in eigen land met vakantie gaan, ver- Ir. D. J. Adriaanse, de directeur van de Gemeentelijke Technische Bedrijven van Scnicdam, die op 1 augustus naar Groningen zal ver trekken, zal bij zijn afscheid op vrij dag 29 juli in het Stadhuis recipt- eien. Tevoren zul hy in kleine kring afscheid nemen van het gemeentebe stuur. Van het personeel van de Tech nische Bedrijven zal in. Adriaanse afscheid nemen tijdens een samen komst in de kantine van de GTB op zaterdagmorgen 30 juli. Stralend wit wordt uw wasgoed met Sunil. Bleken en blauwen mag u over slaan. U wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minderU - en honderdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste was middel is. De mooiste witte duif verliest het van uw stralend witte was! tmpndAtnn H-V-PHIUPS-OUPHAB Bij een bouwkeet van de firma Muys en De Winter aan de Parkweg hebben twee onbekende jongens gis termiddag omstreeks vier uur wat stro m brand gestoken, waardoor ook kisten daar in de buurt vlam vatten. Er ontstond geringe schade. De brandweer onder leiding van de heer De Jager, bluste het vuur. Ter hoogte van de distilleerderij Dc Kuapcr aart de Buitenhavenweg vs gistermorgen een aanhangwagen van een vrachtauto kopje 0 3f.; De chauffeur had de aanhangwagen onder ie hoede mm tam bijrijder G. Buurman uit Sassenheim achtergelaten, omdat er ter plaatse karton, van de wagen gelost moest utorden. n „_-SOv «adat de wagen gelost was, sou de jongen de wagen keren Drie f» neeUleden van De Kumar liepen erachter te «mem, vooraan het triangel vasthield en sa stuurde. Door een. onefjenheui m ce weg schoot de aanhangwagen plotseling opzü, wuardoordej g macht ouer de stuurinrichting verleor en de wagen hei w.ate* tenhaver. indook. In rijn verbouwereerdheid sprong de «W na, om hem - daar W nog even bleef drvven - naar de kam te imiKiiX Dat lukte hem natuurlijk met, maar de 2Z-jonne J. GoöeJ,a« W ie distilleerderij werkt ontkleedde zich eerst, voor hw naar <te »«om mok en een draad vastmaakte, waardoor de wagen later door w op de kart kon worden gezet. Het remsysteem was onklaar geraakt. Het extra voordelige drielingpak bespaart u elke keer geld i. mr, flr&urrm—fxwr t f Advertentie IJVT.J De meest gerookte filter sigaret in Amerika - Nu ook in Nederland „WIE OP DE SCHIE WIL SCHUYTJE VEEREN, DIE MOET DE CANDELEER PASSEREN" Die „schuytjes veeren" nog steeds op de (Delftse) Schie, van Rotterdam en Schiedam naar Delft, maar de „candeleer" van eeuwen-her bestaat allang niet meer. Wel staat er op ongeveer de zelfde plaats dat is dan aan het eind van de Kandelaarweg aan de Kethelse-kade, nu het „Veerhuis De Kandelaar", Kn dit frisse, landelijke cafeetje hangt op een ere-plaats een klein schilderijtje in felle kleuren. De artistieke waarde ervan mag aanvechtbaar zijn, niet echter de voorstelling: de Candeleer staat er duidelijk op naast het grote veerhuis. Met er onder de regels die wij boven dit artikel hebben gezet. De naam Kandelaar is al eeuwen oud en zo ook het overzet veer over de Schie; het veerhuis staat er al zeker een eeuw, al is het huidige cafeetje een kwart eeuw geleden verbouwd. Maar beslist van deze eeuw zijn de jonge veerman H. B. Bijl en zyn jolige vrouw Trims. .steken fin gcen weer kan ong tegen. Het was deze „veer-vrouw", die i vooral in de winter of bij sterke houden. Soms komt er een boer met overigens wel haar .mannetje staat" wind wel erg nodig is, van die mo- j PP dinsdag als er overgezet maet worden, die tor houdt de veer-vrouw angstvallig 1 ons. ongehinderd door historische de handen af. „ik stop altijd te laat zwaarwichtigheden, het vrolijke ver- en dan zit de boot in het net", lacht haal deed over het onstaan van de ze. Maar ondanks de bezwaren ver bonden aan het werken aan het veer, de lange en ongeregelde werk tijden, („toen ik vorig jaar ziek was, had ik de eerste vrije dag in de acht jaar dat we hier zijn"), geeft mevrouw Bijl niet de indruk het érg te vinden om daar op de Kandelaar zwommen. De volgende dag kwam hij weer, maar toen was het water ineens pik-zwart." Kijk nu eens wat je met het water gedaan heb," heb ik hem verweten." In het uurtje dat we- met het vriendelijke echtpaar hebben ge praat, moest de veerman enkele keren weg om mensen over te zet ten, wat telkens maar een minuut of vijf duurt. „Druk? Och, daar is zo geen peil op te trekken. Soms twin tig mensen in een uur en de vol gende dag om de zelfde tijd geen kip. We moeten het wel van de wan delaars hebben en van demensen uit de buurt die naar Overschie gaan om te winkelen, want dat ligt vlak bij. Vooral zondags in de zomer kan het hier nog wel eens druk wor den. maar in de winter is het stil. Toch staan we gereed om over te Kandelaar. „Nou, al eeuwen en eeuwen, gele den was er veel scheepvaart op deze Seine. De bootjes waren toen wel veel kleiner en ze werden getrokken door paarden. Hoe dat precies ging weet ik niet. maar het ging toch echt. Die paarden liepen toen op de kade langs het water. Maar op deze te zitten. Ook over dc stilte in dit plaats waren er grote rietvelden afgelegen hoekje van Kethel („voor langs het water en dc kade liep cr de post. de telefoon ('n eigen kam Een ongeveer 50 jaar oude man Is gisteravond omstreeks zeven uur in de Voorhaven terecht gekomen. Ter hoogte van het Hoofdplein zwenkte hij plotseling naar links, waardoor hy van de bromfiets viel en in het water terecht kwam. Op de duo had ztfn zoon gezeten, die onmiddeliyk zijn vader nasprong. Een voorbijganger gooide direct een reddingsboei naar het tweetal, maar gelukkig konden beiden zwem men en via het ijzeren trapje langs de walkant weer op het droge kiau- teren. Zowel de drenkelingen als do voorbijganger zijn onbekend geble ven. Het tweetal is op de bromfiets weggereden. Wel kwam later dc voorbijganger de sleutel van de kasi met reddingsmateriaal, die op het Hoofdplein staat, terugbrengen bij de Havendienst. Het 13-jarïge meisje E. v. uit Den Haag, dat in Schiedam lo geert, deed aangifte van diefstal van drie gulden in het Sportfondscnbad In de garage Kalfsbeck aan de Nieuwe Haven 233 Is gisteravond omstreeks kwart voor negen brand uitgebroken In de kabinc van een vraebta-uto van het transportbedrijf fa. Voogt. Enkele monteurs, die in de garage werkten, blusten het vuur met schuimbiusapparaten, terwijl de brandweer het blussingswerk vol tooide met een nevelspuit. De ka- bine van de vrachtauto brandde ge heel uit, waardoor voor ongeveer voor 2500 schade ontstond. De eige naar is verzekerd. Vijftien a twintig auto's, die in de garage stonden, moesten inderhaast naar bulten worden gereden, toen men de brand ontdekt had. De brand is mogelijk ontstaan dooi kortsluiting. (Advertentie l M ROTTERDAM WESTBLAAK 1* Telefonisch reserveren alléén (010) 1153 00 Geboren: Hendrikus A„ z.v. D. van der Knaap en H. J. Strieder; Enny R, M. d.v. Th. C. Putters en G. F. van Pelt; Cornells J. z.v, C. J. Tak en A. van den Heuvel; Adriana d.v, D. Driesse en M_ N. Harthoam; As- trid d.Y. D. "Witter en M. J. van den Gaag. Overleden: P. M. Gilijamse, 78 jr; A. Schaap, 65 jr. wed. van P. J. Dom misse; E, de Bruin, 68 jr, echtg. van H. Blijenberg. in een boog om heen. De paarden moesten dan uitgespannen worden, maar in het donker zagen de voer lui, ze waren toch meestal half dron ken. niet dat de kade ophield cn dan sukkelden die sufferds met de paar den in de rietvelden, waar veel wa ter stond. Dan verdronken ze wel eens. Toen hebben de omwonenden maar een lichtbaken geplaatst op dit punt. Dit baken nu had de vorm van een kandelaar (zoals op het schilderij ook duidelijk te zien is) met een soort vetpotje er op. Waar om nu juist dc vorm van een kan delaar, weet ik niet, maar zo is in elk geval de naam ontstaan", vertelt mevrouw Bijl onopgesmukt. Haar man, die op de roep van een om de deur gestoken hoofd „Veer man, 2et je me over?!" gevolg heeft gegeven, geeft na terugkomst een nadere uiteenzetting. ,.De Schie is al erg oud. die werd in 800 gegraven, maar omstreeks het jaar 1600 nog aanzienlijk verbreed. Dat was in de tijd van dc Verenigde Oost-Indische Compagnie, toen Delft ook op ïndië ging varen en daarvoor zelfs Delftshaven stichtte. De Oost- indië-vaarders bleven op de Maas liggen en de koopwaar werd toen j>er trekschuit via de Schie naar Delft gebracht. Vandaar de drukke scheepvaart. Vier generaties Ook het veer is al oud, zeker van omstreeks 1600. De boeren hier zijn er toen mee begonnen, zeker om koeien over de Schie te zetten of om melk te vervoeren. Maar in het "rid den van de vorige eeuw heeft myn over-grootvader BUl het veer over genomen en de boeren hun aandeel in de kosten van bet bootje terug betaald, waarop hij tegen betaling die boeren overzette." Zo is het Kandelaar-veer al vier generaties in het bezit van de fami lie Bijl. Een bekende naam overi gens m dit deel van Kethel, Vader F. Bijl, die volgende week 77 jaar wordt, heeft acht jaar geleden do exploitatie aan zijn zoon en schoon dochter overgedaan. Ja zeker, ook mevrouw Bul speelt een actieve rol in de bediening van het veer. „Dat moet wel als je met z'n beid jes bent en je van 's morgens half zeven lot *s avonds negen de klanten moet bedienen. En dat het hele jaar door, weer of geen weer, by wind, i regen, sneeuw en hagel. Het Is we! j eens erg vervelend", vertelt de veer- vrouw heel opgewekt. „We kunnen nooit eens samen eten, want dan helt I toch maar een klant voor het veer en weg ben je. Op zondag eten maar niet warm, want dat is juist onze drukste dag van de week, ze ker in de zomer. Dan zijn er vaak mensen in het café en dan grijp ik ook de roeispanen of de boom, om een van de twee bootjes over te zet ten". Dat gaat haar bést af. Alleen van de buitenboord-motor die veerman Bijl vijf jaar geleden heeft aangeschaft, om de twee boten, een platte schuit van negen meter, waarmee ook auto's tot twee ton vervoerd kunnen worden en een roeiboot voor het kleine verkeer, motorisch voort te drijven, wat Het is maar eens in het jaar dat het zo druk is by het overzetveer bü dc Kandelaar, Dat was tijdens de Kon. Wilhelmina-mars. Veer man H. P. Bijl heeft toen maar de motor op de grote pont gezet om vlugger weg te kunnen komen. taor met 80 aansluitingen!) en ker- keiijk zijn we Kethel. maar we beta len de belasting in Rotterdam") heeft ze met te klagen. Er zijn de klanten die langs ko men, aan de overkant van het water loopt de oude Delftweg van Over schie naar Delft, waar ook nu nog wel eens iets passeert. En dan, vlak voor de ramen van het propezaaltje in het veerhuis kan ze de schepen op Delft, bakbeesten zijn er bij, af en aan zien varen wat een heel le vendig gezicht Is. En als je dan nog van de vrije natuur houdt (en dat doet zc intens) dan kan je daar aan de stille boorden van de Schie wel genieten van de vrije natuur en van de wijde luchten boven het vlakke land. Hoe lang echter nog? De stad schuift steeds verder die richting op Aan dc overkant van het water staat nu al een machtige graafmachine te brommen. Het is voor de uitbrei ding van dc begraafplaats Hofwijk, Maar een storend element is het wol Water is dood Nu zou je denken dat het echt paar BUI. zo vlak aan het water wonend een prachtige gelegenheid heeft om de hele dag te vissen, „Ik heb altyd een visvergunning ge haald. JVlaar dit jaar heb ik er maar geen genomen. Hier In de Schie is toch niets op te halen. Het water is dood", vertelt de heer BUL „Vaak genoeg dryven hier de dode vissen langs en dan Is het in huis haast niet uit te houden ran de stank", viel z'n vrouw hem by. „Laatst was hier iemand en die heeft in de Schie ge vaste klanten hebben we eigenlijk nog maar één en die komt helemaal uit Vlaardingen hierlangs". Zo weet mevrouw Bijl genoegelijk te bab belen, en zieh in het veerhuis niet te vervelen. En 's avonds als het daar stil is aan de Schie dan gaat na gedane arbeid de televisie aan. Liefst een toneelstuk, want daar is ze dol op. Zij is dan ook een actief lid van het Kethelse toneel-clubje dat elk jaar een voorstelling geeft. Maar kortgeleden heeft zij liet toch een middag razend druk gehad. Dat was tydens dc Kon. Wilhelmina- mars toen de leiding de route over het veer had gelegd. „Ik had die middag net gasten en toen kwam die hele troep nog langs. Zy waren ge waarschuwd dat ik jarig was en kwamen me, met al die drukte nog persoonlijk feliciteren. Nou, toen was er helemaal geen houden aan met al die juichende mensen". En de jeugdige veervrouw lacht nog vroiyk by de herinnering aan de dag. Want ze mag zo'n verzetje wel. Uit een bloembak aan de con sumptietent van de heer W. v. d. V. in de BK-laan zijn vannacht enkele planten gestolen. Van mejuffrouw L. J. S. is de fiets gestolen, die zij niet op slot in de Halleystraat had neergezet. De heer C. B. vermist zijn fiets, die niet op slot in de Van Marum- straat stond. BRUSSEL, De Eurapo-prijs van de Raad van Europa is voor 1960 toe gekend aan de steden Aarhus, in De nemarken, en Brugge in België. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een of twee steden, die zich bijzon der ingespannen hebben voor de Europese eenheid. Directie en gezamenlijk personeel geven hierbij ken nis van het plotseling overlijden van onze mede werker, de heer A. HENDRIKS Wij hebben hem leren kennen als een werkzaam mens. die steeds voor de belangen van zijn mede arbeiders op de bres stond. Schiedam, 19 juli I960. N.V. LENDERINK CO., Westerkade 20, Schiedam. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandilaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 DAMESCONEECTIE Wegens huwelijk van een der verkoopsters vragen wij per 1 september een Zij, die bekend zijn met het vak en in staat zijn behoorlijke verkoopgesprekken te voeren, gelieven te solliciteren. Aanmelden Janssen's Modemagazijn., Hoogstraat 155—157. Schiedam, tel. 6 80 27. Fotografie Voor pasfoto's naai K ven Vu uren. Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar Ontwikkelen van rolfllms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuu- ren, Hoogstraat 106, Schie dam. Alle kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan Indien vóór 1 uur o,'gegeven Is plaatsing de volgende dag gegarandeerd. Permanent wave Permanent! Dames, voor een. goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 668 33 Te huur gevraagd Woonruimte, engemeubi- leerd, 2 kamertjes en keuken, en eventueel w.c., door rustig ouderejaars studenten, echt paar. A. Maaskant. Schim- melpenninckstraat" 6, Delft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1