Felle uitslaande brand verwoest Adriaanse drukte zijn stempel op de G.T.B. UNIQUE Diploma-uitreiking in Huishoudschool VOOR DERDE MAAL IN TIEN JAAR! Goede Koffers GEENE EEN „GASMAN" AN FORMAAT Vele verbeteringen kwamen na de oorlog tot stand WALDO-TAXI In een oude branderij van fa. Melchers (De Olifant) achter Noordvestsingel ZONNEBRILLEN „ARGUS" Mr. V an Waïsum opent nieuw Shell-gebouw Auto vernield bij vechtpartij Hel honkbal- programma 6.48.58 (3 lijnen) S W-Nep tunus Resultaat van f „Doe Open" Fiets gestolenV Kinderen speeld'en met lucifers Fietser gewond vlaardingen Schiedam' Burgerlijke Stand SCHIEDAM OPRUiMINGS-CHARGES OP DE BR0ERSVEST Koeriersters 5 Vrijdag 22 juli 1960 Advertentie 1J4J R DAMSEDIJK 264 Bellen- bU ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek j Evers,- Lange Haven 81. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve j maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en' iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur.'s Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten: Sled. Museum: gesloten. BIOSCOPEN' Passage, 2 en 8 uur „The Nun's Story";' Monopoie, 2, 7 en 9.15 uur: „Kasim, de bandiet van Zhobe". DIVERSEN Stedelijk Museum,-8-15 uur: Opening tentoonstelling. (Advertentie IM.i By een spectaculaire uitslaande brand Is gisteravond het' Alg. Zak- kenreparatiebedryf 'van de Firnta Gebr. J. en B. Buytenhek aan de Noordvestsingel 9599.te Schiedam, totaal ln de as gelegd. Het is overi gens voor de derde maal lil de laatste tien jaar dat het bedryf van de Gehr. Buytenhek dcor brand is verweest. De eerste maal gebeurde dat in de zomer van 1950 toen het bedrijf nog aan de Kethelstraat ln het hartje van oud-Schiedam stond. In februari 1957 kraalde de rode haan voor de tweede maal victorie In het bedrijf dat on derkomen had gevonden in een pand aan de 's Gravenlandseweg, toen in een naastgelegen lakspuit-inrichting brand uitbrak. En gisteravond was het dan de derde maal, zoals het oude scheepsrecht dat verwacht. Onvrijwillig is de Distilleerderij van'X J- Melchers lVtn NV (De Oli fant) voor ,de tweede maal by deze reeks branden betrokken geweest, want zowel het pand aan de 's Gra venlandseweg als het vannacht' ln brand geraakte pand zijn eigendom men van deze distilleerderij. Ook voor dit bedrtyf heeft het „drie maal is scheepsrecht" gegolden, daar immers in 1901 de oude branderij ,De Kraton' van de fa Melchers onder is gegaan ln een felle brand. die. toen ook nog een molen in brand heeft gezet. Het was omstreeks kwart over tien gisteravond dat een jongen van dc nabij gelegen Ned. Klinknagelfa briek, twee chauffeurs van de fa. Melchers kwam waarschuwen dat er brand was uitgebroken in de bijna honderd jaar oude branderij die ver huurd is aan de fa Gebr. Buytenhek. Op dé klinknagelfabriek, maar ook tAdvertentie t.M.) M-É- TWEN" costuums voor halve prijs AI» weergaloze opruimingsstunt de voortreffelijke "TWEKr-JON gen scostuums, in prima kreukhente! I ende kam- garens, moderne streep- en ruit- desslnj/ icompleet met broekriem van dezelfde stof» Normaal 59.50. 10-16 jaar, 1 alle maten 4 v ROTTERDAM: «me Hwxptrur 11 Meent tak. Gousbe- «ngel EGtecdï. Ugedijk tik. Doxpjweg Wat Krujjfcade 35 tEIDEN: Haarlemmerstraat 25 door de heer Visser, concierge van dc fa Melchers is toen de brandweer gewaarschuwd. Maar toen deze aan kwam was het vuur reeds met een klap door het dak heen geslagen van dc oude, ongeveer .vijftien meter ho ge branderij, die tot op de bovenste verdieping was gevuld met. oude zak ken. Gezien het wel zeer brandbare materiaal was het wel duidelijk dat er niet veel tc redden zou zijn, vooral toen na betrekkelijk korte tijd het gehele pand tot een baaierd van vuur was geworden. Nu had de brandweer wol enige tegenslag, In eerste instantie werd uitgerukt met de neveispuit en de motorwagen met de grote spuit. De nevelblusser zette direct, gevoed door water uit de Noordvest, aan de voor kant van het brandende gebouw een paar stralen in werking. Maar de mo torspuit, die aan de. achterzijde inge zet zou moeten worden, had moeilijk, lieden om op de smalle Noordvestsin gel te keren en werd zo opgehouden. Intussen was een derde brandspuit- wagen gearriveerd, die water zou ge- ven voor de blussing aan de achter zijde, maar deze dertig jaar oude spuit weigerde. Daardoor heeft het wel even geduurd voordat ook het vuur aan de achterkant krachtig aan gegrepen kon worden. Na een half uur kon echter met vijftien stralen gewerkt worden. Muren storten in Ilct was echter onbegonnen werk om het felle vuur te blussen, dat tot tientallen meters ver een ondrage lijke hitte afgaf. Machteloos heeft men moeten toezien hoe het dak, de vloeren binnen in het pand en later de hoge muren instortten, waarbij telkens regens van vonken door de ramen naar buiten sloegen en de brandweerlieden met gloeiende deel tjes bestoven werden. Een groot geluk was, dat de wind uit de meest gunstige hoek waaide, zodat het pand van de distilleerderij Melchers, dat in 1901 op de plaats van de verbrande „Kraton" Is her bouwd en dat dicht naast de bran dende oude branderij is gelegen, op één plaats zelfs daaraan is vastge- bouwd en slechts door een blinde muur daarvan is gescheiden, geen werkelijk gevaar liep. Ook het pas drie jaar oude kantoorpand van de fa Melchers, niet ver van de brand verwijderd, lag niet in de gevaren zone. Evenmin als het hoge gebouw van de Technische School, aan de overkant van de Burg. Honnerlage Grctelaan gelegen. Wel is er in dat deel van de distil leerderij dat aan het brandende ge bouw grenst waterschade aangericht. Hier waren de distillateurs-knechts druk in de weer om het water van de vloer te vegen, want in die vloer liggen de tien grote opslagvaten voor jenever verzonken, waarvan er negen gevuld waren. Om nu te voorkomen dat het bluswater in die vaten zou druipen, werden de openingen fluks met natgemaakte zakken belegd, zo dat aangenomen mag worden dat er geen schade is-aangericht aan de on- gebottelde voorraad jenever. Schadelijk voor de distilleerderij is echter dat in de beneden ruimte van het brandende gebouw duizenden va ten en vaatjes waren, opgeslagen als ook een grote hoeveelheid flessen en kruiken.- Deze kunnen als verloren worden beschouwd, wat een aanzien, lijke schade betekent. Deze uitslaande brand, was gedu rende zeker wel anderhalf uur lang van grote afstand zichtbaar. Duizen den mensen zijn toegestroomd om van dit fascinerende schouwspel ge tuigd te zijn, waardoor het verkeer in enkele straten en zeker in de Burg. Honnerlage Gretelaan voor het ver keer versperd werd en de politie krachtig moest optreden. Eerst, tegen half een, toen het begon te regenen, droop het uitgekeken publiek af. Ook burgemeester mr. J. "W. Peek is lange tijd aanwezig geweest bij de brand. Nadat- omstreeks twaalf uur het laatste deel van de hoge muren in gestort was, de laatste vonkenregen omhoog jagend, kon de brandweer, die onder leiding stond van. comman dant. D. de Jager en die ongevraagd assistentie had gekregen van de On derlinge Brandweerkorpsen Uit Rot terdam, met het nablussingswerk be ginnen, dat nog vele uren van de nacht heeft gevorderd. De totale schade voor de beide be drijven wordt geschat op: een balf millioen gulden. i Het grote gebouw van de oude j branderij vati de Distilleerderij J.1 S J. Melchers Wzn N.V. achter de J Noorduestsinpel tn Schiedam ge- X Iepen, waarin het zakkenrepara- f I tiebedrijf van de fa.' Gebr. J. en j 0. Buytenhek teas pcuestipd werd j een hel van vuur,-toen. daar gi&- j j terauond brand uitbrak. Deze foto j werd genomen, langs het nieuwe j J kantoorgebouw van de distilleer- derij Melchers „De Olifant", waar- J van men rechts nog de non-ver- S lichting ken zien. 'A, Zaterdagavond 6.30 uur speelt in het Harga-sportpark een combinatie elftal van SW een oefenwedstrijd tegen de Rotterdamse amateur Nep tunes. De /opstelling van de rood groene- combinatie luidt: Kouwen, M. Hekman en L. Wcstdijk; Van El- deren. P. Romeijn, H. Hekman; Mul der. Herwig, Van Meteren, De Graaf en P, de Regt. Met een daverende klap, een regen van vonken opjagend, vallen gfote stukken van de muren in. Vrijdag 29 juli zal ir. D. J. Adriaanse, directeur van de Ge meentelijke Technische Bedrijven officieel afscheid nemen van Schie dam om op 1 augustus zijn nieuwe functie ln Groningen te aanvaarden.: directeur van het gasbedrijf aldaar. Zo zal h|j z|jn loopbaan besluiten waar h« die begonnen is: in het gas! Want ir. Adriaanse Is in de eerste plaats een gas-man. Achtenvijftig jaar geleden werd hij geboren als zoon van de directeur van een gas bedrijf. HU was vijfentwintig jaar toen hij directeur van een gasbedrijf werd, in Baars. Maar In 1940 kreeg j hij de leiding van een „gemengd" be drijf voor ga®, elektriciteit en water in Katwijk, om in 1946 In Schiedam te komen als directeur van ons ge mengde bedrijf. Doch nu gaat hij in Groningen naar het gas alléén te rug. Maar de samenstelling van het gas, het huis-gas wel te verstaan, is dc laatste jaren wèl veranderd. Ook in Schiedam. En daar beeft Adriaanse voor een belangrijk deel aan meegewerkt. Bij zijn komst bestond het Schle- damse stadsgas nog geheel' uit ko len-gas, doch ln 1950 werd reeds een watergas-installatie (waarbij cokes als brandstof wordt aangewend) in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd in het Schiedamse bedrijf als één van de eerste in Nederland het propaangas, afkomstig van de raffi naderijen in Pernis meegemengd, om de calorische waarde van het gas te verhogen. Bij dc oprichting van dc G.G.Z.H., deGemeentelijke Gasvoorziening Zuid-Holland, werd een hogedruk-buisleiding aangelegd waardoor het raffinaderij-gas naar de gemeentelijke gasbedrijven in de Zuid-Hollandse steden werd ver voerd. In 1957. is er nog een vierde soort gas bijgevoegd in het meng sel, dat de huisvrouw nu onder haar pannetjes en ketels verstookt: aard gas. verkregen bij de oliewinning in Zuid-Holland. Maar diezelfde huis vrouw merkt er niets van, want het haar bekende gas heeft altijd een gelijke calorische waarde, geeft dus steeds dezelfde warmte. Dat nt wordt in de gasfabriek geregeld. Bij deze wijzigingen ln de gas- samenstelling nu heeft jr. Adriaanse een belangrijke rol gespeeld. Hij was lid van de Commissie-Van Itterson, die van 1945 tot 1950 het grote voor bereidende werk heeft verricht voor de ontwikkeling van de gasvoorzie ning in Nederland. "Verder verte genwoordigde ir. Adriaanse Schie dam in het bestuur van de G.GZ.H. en had voorts zitting in dè Com missie Kwaliteitseisen. Deze com missie is ingesteld om wat meer eenheid te brengen in de vele soorten gas die door de gasbedrijven aan de huisvrouw worden geleverd. Kort geleden is het normalisatie-rapport van deze commissie verschenen, waarin aangedrongen wordt op de beperking van de gas-types, die bovendien elk een omschreven ca lorische waarde moeten hebben. Een aanpassing van de gas-apparaten aan de gas-kwaliteit moet daaraan ge paard gaan. Vader van de Mcal Maar landelijke waardering heeft (Advertentie Z.MJ SPECIALE AANDACHT is besteed aan de collectie Aparte modellen voor op sterkte geslepen zonneglazen Brillen-adviseur ORANJE GALERIJ 9 v.h. De Bruin TEL. 6 64 31 ROTTERDAM. Hcfc Shcllge- bouw aan het Hofplein wordt op zaterdag 13 augustus door burge meester Van Walsum officieel ge opend. Naar dit nieuwe gebouw zullen overkomen directie en personeel van Shell-Nederland N.V., thans geves tigd in het kantoorgebouw Stad houdersplantsoen te Den Haag, Shell eNderland N.V. is belast met het bestuur van Shell Nederland Raffinaderij N.V., Shell-Nederland Chemische Fabrieken N.V., SheE- Nederland Verkoopmaatschappij N.V. en de N.V. Nederlandse Aard olie .Maatschappij. Tevens behandelt SheLl-Nederland N.V. dc aangelegen heden met een Nederlands aspect van alle in Nederland werkende i maatschappijen van de Koninklijke Shell groep. Shell Tankers N.V., die gedurende de laatste jaren gevestigd was in het Groothandelsgebouw, heeft haar deel van het nieuwe gebouw inmiddels betrokken. Gisteravond omstreeks kwart over tien was er een vechtpartij in een café aan het Broersveld;>De 21-jarige matroos uit Schiedam-M. S, maakte ruzie .met Duitse kennissen van de eigenaar van het café. Het kwam tot vechten en S, werd toen door café bezoekers buiten de deur gezet. Buiten zag S. de auto van-de Duit ser staan en toen koelde hy zün woe de daarop, geassisteerd door de 29- jarige runner G. V.-ult Hoogvliet. De. eigenaar van de auto ging. het twee tal te lijf. gewapend.met een asbak,: waardoor S;:licht, gewond raakte. V. meldde zich kort daarop op het politiebureau en. verklaarde zich be reid de door hem-toegebrachte scha de te vergoeden/ S. werd later aan gehouden. De schade aan de auto be droeg ongeveer 200. Volgens een mededeling.-van. de Schiedamse Jeugdraad heeft de ac tie „Doe Open" voor -;de. vluchtelin gen 5.057,05 opgebracht. Mej. M. M. M. J. vermist -haar pets die ZU-op; slot had neergezet by de dr. Noletstichting. Met twee gezellige bijeenkomsten 's middags en 's avonds, is gisteren het einde van het schooljaar gevierd in de Huishoud- en Industrieschool aan de Prins Maurïtsslraat. 's "Mid dags werden de getuigschriften uit gereikt aan de meisjes die de school verlaten nu zü niet meer leerplich tig zijn. De vakklassen kregen hun diploma's avonds. „Het is vandaag een vreugdevolle dag," aldus de di rectrice mejuffrouw Th. Vis, „en ik hoop dat jullie na de vakantie met animo in je nieuwe werkkring kun nen beginnen. Altijd zal er wel werk te vinden zijn, maar hei belangrijk ste is dat je dat werk ïo goed moge lijk doet, dat je er echt plezier in hebt.", Mevrouw M, C. Schroot-Droog jeever Fortuyn, voorzitster van het bestuur van de huishoudschool reik te de diploma's uit Een jongere klas gaf aan het geheel een feestelijk tintje door het zingen van leuke liedjes. Geluigschrlft" assislcate Sn dc huis houding: T, van Eysden. Vlaardingen. C. van- Heest, - C. Meyer,- belden Schie dam, - M. Moerman.' Vlaardingen H Monster, I. van Nugteren T. QuarteL H. - van Veen, NV Veltman," allen Schie dam. j_ Vosbergen. Rotterdam. Getuigschrift klnderverzorgstcr: I„ Blom, C. van Dorssen, belden- Schie dam, E.- van Kleeff. Maassluis, GV Fen- nema, Schiedam. M. Hamakers, Maas sluis, T. Maan, O. de-Munnik, JV Roden- burg, H. Sluyter, A. Swaneveld, f. dienst behoefde te doen. Tielcman. allen Vlaardingen, c. Zon- rulter, S.- Syriër, belden Schiedam; behaalde diploma kolonieleidster van do centrale raad. Getuigschrift leerling-verkoopster: JV Harteveld. Schiedam. C.' v. d. Lee, Vlaardlngen, E. Lcpolder, Schiedam. L, Jumelct, Rotterdam, M. v, d. Pol, L. v. d. Reüden belden Schiedam, R. Stolp. Vlanrdlngcn, M, Vcrsputf, J. van. Vuurcn. J. Witter, M. Zwambom, allen Schiedam. Getuigschrift naaister: L. den Boef, A. Bonefaas. C. dc Bruin. W. de Bruyr.. S. Bijl. Y. van Driel. N. v. d. Hoeven, L.' Lemson. M. de Raat, allen Schiedam. J. Stok. Vlaardingen: 1 leerling ontving geen getuigschrift. Getuigschrift kostuumnaaistcr: S. Huysdens, Schiedam. N. Klut, VJaardin gen, G. Wiegman, Rotterdam. Diploma huishoudhulp volgens leer lingstelsel: T. de BeJ, j: v. d. Hoeven, belden Schiedam. In de woning van de/familie P. F„ Westmolenstraat 3 B, is gisterroiddag omstreeks 1 uur brand uitgebroken op dé /vliering, waar de kinderen van dé bewoners (9 en 10 jaar) met lucifers hadden gespeeld bij w^V lompen.'De ouders waren niet thuis. Omwonenden hebben het vuur snel geblust,, zodat de brandweerr geen lijke Technische Bedrijven- Al la dit dan een stempel dat de gemiddelde burger niet of maar nauwelijks op merkt. Ir. Adriaanse vooral verkregen door ztfn pleidooi ln 1950 voor de Ver. van gasfabrikantcn om de mega-calo- rle of Mcal in te voeren als meter voor de waarde van het gas. Zyn Ijveren heeft resultaat gehad, want niet alleen in Schiedam, maar ook in tal van andere steden betaalt de hulsvrouw .momenteel niet meer voor zoveel kubieke meter verbmfjkt gas, maar voor het aantal gebruikte caloriën, in Mcals uitgedrukt. Dat onder het directeur-schap van ir. Adriaanse ook belangrijke ver anderingen en uiteraard verbete ringen in de Schiedamse gasfabriek hebben plaatsgehad spreekt wel van zelf. Vermeldenswaard is wél dat de distributie van het gas vergroot is geworden, zonder dat er noemens waardig is veranderd aan de bui zen: dit kon door de gasdruk te ver hogen, terwijl door drukregulatoren de druk in de huisleidingen toch ge lijk blijft Maar op één gebied heeft deze gas-man, bewust, terrein verloren: bij de straatverlichting. Niemand echter die rouwig' is om dit verlies Waren er in 1945. nog 1,3$0 gaslan taarns tegen 400 elektrische lampen langs de straten., nadat in 1955 krachtdadig werd begonnen aan do elektrificatie zijn er thans bijna 2600 elektrische en maar 400 gas- straatlantaarns, die bovendien in de komende jaren nog zullen verdwij- nen. Zo komen wij op het terrein van de elektriciteit, waar ir. Adriaanse, evenals over de waterleiding, do scepter zwaait. Daar zowel elektra als drinkwater door nabuur Rotter dam'geleverd worden,- heeft onze GTB-directeur hierbij veel minder in de melk te brokkelen gehad. De verzwaring van het waterleidingnet met hoofdaders van 60 cm doorsne de en de aanleg van de 25 Kv- kabels, o.a. naar het nieuwe schakel huis bij Wilton, mogen niet onver meld blijven. Men ziet, In dc tijd dat ir. Adriaanse In Schiedam heeft ge werkt, heeft ~hij wel een duidelijk stempel gedrukt op de Gemeente-weg gereden, Met bezorgdheid bekijken de be oefenaars van de zomersporten dezer dagen de constellatie van het weer. Op natte velden is bet moeilijk en in de regen is geheel niet te spelen. Daardoor moet gevreesd worden dat de zomersport in tijdnood komt en dat er bü diverse clubs moeilijkhe den kunnen komen omdat men nu eenmaal niet tegelijk kan voetballen en honkballen. Daarom hoopt honk ballend SVV zaterdagmiddag de uit wedstrijd tegen Rooswijk te kunnen spelen. De SVV'ers zijn vol goede moed op de afloop. Zjj verwachten door een overwinning de laatste plaats te kunnen verlaten. Op eigen terrein speelt Schiedam zondagmiddag de zeer belangrijke honkbalwedstrijd tegen Rood Wit. Hier wordt het duel voor de bezet ting van de onderste plaats gestre den. Do stadgenoten hebben goede kansen maar zij hebben ongetwijfeld dc steun van vele supporters nodig om weer tot daverende resultaten te kunnen komer.. Voor het rayon Zuid-Holland gaat DHS zaterdagmiddag naar het sterke RFC 2. Winst tegen de leider mag niet worden verwacht. Van de derde klassers bezoekt SVV 3 zondagmor gen het Haagse Celeritas. SVV 2 kan zich aan de top handhaven door thuis Sparta 4 te slaan. De 4e klasse D levert zondagmid dag een derbij DRZ—Schiedam 3 op, waarbij het meer ervaren Schiedam 3 er wel in zal slagen de positie in dc kopgroep te behouden. Ter hoogte van de zwaaikom aan de Noordvest botste de 59-jarige wielrijder N. J. V. gistermiddag tegen een ter plaatse werkzame dragline. De fietser liep een bloed neus en verwondingen aan een hand op, waarvoor hij in de dr. Noletstich ting werd behandeld. De heer V. had op een voor het verkeer afgesloten (Advertentie l.M.) A U T O M O lE.tBEDRUF OFFICIEEL AGENT Ged, .Biéislgot 37 .-. Telef. 01898-6450 Burg. Krtap'perilaan 2 - Telef, Ü10-6450D Geboren; Arnold, z. v. A, Boot en A. van de Wal; Antje, d. v. A. Boot cn A, van de Wal;. Jan, z.v. A. Harkema cn M. Kok; Sylvia, d. v. N. Koppeschaar en G. Tintel; Hans P., 2. v. P. G. van Leiden en N. do Snaijer; Marius, z,v. J. Besemer en A. van der Sijden; Hermanus J-M., z.v. F.M. Schoof en W.P. Janse. Ondertrouwd:/G.de Beauvesier Watson, 28 jaar en M. H. Pijnaeker, 18 jaar; J. H. van Geldexen, 27 jaar en A, Meulstee, 22 jaar; H. P.A. Kleiss, 23 jaar en E. A. Maas. 17 jaar; G. Speijer, 20 jaar en H. Klepke, 18 jaar; C. van Tilborg. 21 jaar en E. van der Geer, 24 jaar; J. van den Tol, 25 jaar en G. G.J. van Wasse naar, 25 jaar; N. J, Veldhoven, 27 jr. en B. M. Schoenmakers, 20 jaar; W. Vink, 24 jaar en H. M. E. Dirks, 23 jaar; A. Voshol, 23 jaar en J Kuiters, 19 jaar. Gehuwd: J.Th. wismeijer, 22 jaar cn A. C. van Vliet, 23 jaar; J. de Gier, 34 jaar en M. Wuister, 21 jaar; J. M. Kleinlugtenbelt, 15 jaar en A.J. van Bedaf, 18 jaar; J.L. van Strijen, 25 jaar en Ch. Döring, 22 jaar; J. C. Fister, 23 jaar en A. H. Ph. de Hcij, 21 jaar: C.G. Hoogwerf. 22 jaar en E. S. Melein, 19 jaar; J. L. van Beek. 26 jaar en J.A. Hansel- man, 24 jaar; P. J. Klokgieters, 25 jaar en H. F.D. Blom. 26 jaar; F. Luitjes, 19 jaar en M. den Engels man, 20 jaar; J. B. Jeup, 26 jaar cn T. Verwaal, 18 jaar; J. H. Sibum, 22 jaar en J.M. Roosen. 22 jaar; J. Douma. 23 jaar en H. van Uden, 18 jaar; S. J. Paul, 24 jaar cn H. S. Maij. 24 jaar; C.. van den Hoek, .30 jaar cn Th.J. C. P. Löke, 27 Jaar; H. C. Maas, 23 jaar en J. M. Schnei der, 17 jaar; II.W.M. Ruigrok, 2G jaar en A. J. Bek, 24 jaar. Overleden: G. Weijgertze, 84 jaar. GEWAPENDE REVOLVERS MET POLITIE EN BLANKE SABELS, GEZETEN OP PAARDEN, ZUL LEN OP DE BROERSVEST CHARGES UITVOE- REN INDIEN HET KOPENDE PUBLIEK IN DE NOG NIMMER VERTOONDE FANTASTISCHE OPRUIMING VAN PASVORMSCHOENEN BIJ ARIENS* SCHOENENHUJS, BROERSVEST 54, AAN HET DRINGEN GAAT. VERSCHEIDENE EENHEDEN 'GEMOTORISEER DE TROEPEN STAAN KLAAR OM HET VER. KEER TE REGELEN, DAAR MEN DOOR DE ENORME KOOPJES IN PASVORMSCHOENEN VERWACHT, DAT ZELFS VERSCHEIDENE MAANBEWONERS MET „VLIEGENDE SCHO TELS" EN AL. AF ZULLEN KOMEN OP DEZE AANBIEDINGEN, MEN WORDT DAN OOK AAN GERADEN VOORAL BUTUDS AANWEZIG TE ZIJN DE GOEDKOOPSTE KOOPJES WEG TE HALEN IN AR1ËNS' SCHOENENHUIS. BROERS VEST No. 54 EN ZELFS BIJ DE KOOPJES AAN BIEDINGEN KRIJGEN UW KINDEREN NOG EEN GEMOTORISEERDEMAANYLIEGENDESCHOTEL- BALLON GRATIS! Permanent wave Permanent. Dames voor een' goede permanent en prettige bediening: kapsalon/J. de Ruiter, Lange Kerkstraat-13.- Permanent vanaf 8.—com pleet Telefoon 668 331 Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Hroekenko- mng", Hoogstraat 85, Ds boekjes met de Avonturen Kapitein Rab kosten nóg steeds slechts 75 et p. deel Bestel bij de bezorger of bnekhandelaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1