GevacoSor KEHT KENT KENT KENT IC'Üv T mm Ds. Haverschmidt: 30 jaar „geketend" aan Schiedam n Dichter-dominee in de 19e eeuw Steuntje voor ruïne Russische globetrotter zocht tien jaar naar zijn paspoort Kwam als verstekeling naar Rotterdam Feest in zicht Hermes speelt op 13 aug. in Harga BEROEMD ALS PIETPAALTJENS I' Sollen GRATIS AUTOOTJES Penning Geslaagd Vaststelling voorgevelrooilijnen Artikel 5 Wegen verkeersreglement Afscheid van ir. Adriaanse Film voor bejaarden op andere datum Sleepboot zinkt na aanvaring Burgerlijke Stand Verloren jas, met voering vol geld, was snel terecht SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio VLOTTE BEZORGERS Koeriersters Woensdag 27 jnli 1960 „Zo gij bedankt, vrees ik werkelijk dat onze gemeente meer en meer, om het eens plat te zeggen, op de fles raakt". Dat schreef in 1864 de Nederlands Hervormde predikant te Schie dam, ds. Pantekoek aan ds. Francois Haverschmidt, die toon dertijd in Den Helder stond. Het wordt uit dit éne zinnetje wel duidelyk dat het niet zo best gesteld was met Schiedam in de negentiende eeuw. De povere omstandigheden waaronder het grootste deel van de bevolking leefde, maakte dat het drankgebruik (als „schrale troost") vaak uit de hand liep, wat uiteraard de bevolking evenmin ten goede kwam. Wel, ds. Haverschmidt heeft niet bedankt voor het beroep dat op hem gedaan werd van de zijde van de Nederlands Hervormde Gemeente. Hij werd predikant in Schiedam en dat zou hij hier bijna dertig jaar blijven. Ds. Pantekoek had hem Schiedam aanbevolen in de geest van: „als U het hier uithoudt, zal het 11 in andere steden altijd meevallen" en hij noemde Schiedam een „door" gangshuls" naar andere steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag Het is er echter niet van gekomen, Ds. Haverschmidt bleef hier tot aan bet tragische eind van zijn leven, „geketend als een kettinghond aan zijn vunzig hok", zoals zijn biograaf Ed. A. Serrarens het uitdrukt in zijn boek „De dichter-predikant Frangois Haverschmidt". Inderdaad, deze predikant was ook dichter. Nu waren er in de negen tiende eeuw dichtende predikanten bij de vleet, maar het merkwaardige is dat ds. Haverschmidt zijn „lite raire roem" bijna uitsluitend dankte aan de gedichten van zijn studenten tijd in Leiden. Aan overdreven ro mantische gevoelens hebben vele negentiende-eeuwers geleden. Fran cois Haverschmidt verborg die „Weltschmerz" en „Sehnsucht" ach ter een muur van ironie en humor. Alleszeggend is in dit opzicht de titel van zijn bekendste versbundel tje „Snikken en glimlachjes", dat verscheen onder het pseudoniem Piet Paal tj ens. In een uitvoerige inleiding wordt deze zgn Piet Paaltjens getekend als iemand die „hoe dierbaarder hem iets is, des te erger pleegt hü er mee te sollen". Deze nlet-bestaande figuur was Haverschmidt echter wèl zo dierbaar, omdat hö voor zichzelf Jn zekere zin de schijn op kon hou den, dat alleen die Faaltjens zo overgevoelig was. (Advertentie Ijtf.j 0 Merken met verschtHetid nummerbord^,, Met zoveel geweld moest Haver schmidt zich in z;jn jonge jaren ver zetten tegen zijn ziekelijke melan cholie, dat hij Paaltjens liet dichten: „Spreek mij van 's mensen ellende, van al zijn kommer en nood, en hoe hij zijn broeders leven verbittert, □an lach ik me dood". Een beetje akelig dus wel, evenals: „Daar wa ren eens drie studentjes drie vrienden in lust en nood, ze spron gen zo moedig de wereld in, en de wereld trapte ze dood". Zó voelde Francois Haverschmidt zich na zijn studententijd: een ro manticus zonder de veilige beschut ting van de studentenmaatschappij. Dat hij het aandurfde om dominee te worden getuigt van moed, want hij wist_ daarmee een grote verant woordelijkheid op zich te nemen. Maar hij kwam in zo'n klein plaatsje terecht, dat hij een beetje bitter schreef: „één van mijn vrienden die mij een bezoek kwam brengen, liep het dorp Foudgum (Friesland) rake lings voorbij, zonder het op te mer ken en eerst in het volgende dorp vernam hij, dat hij er midden door heen was gegaan". In Schiedam toonde ds. Haver schmidt zich een volgeling van de moderne stroming in de Ned. Herv. Kerk, waarmee hij ook al in een vrij moeilijke positie kwam tc verkeren, al was hij zeer bemind bij zijn ge meenteleden. Hij preekte helder en overtuigend, maar het gevoel ook op theologisch, terrein enigszins in de oppositie te moeten verkeren, maak te hem niet gelukkiger. Intussen vestigde hy in Schiedam en daar buiten zijn roem als dezer". HU droeg zijn ontroerende en eniger mate humoristische schetsen voor, die later gebundeld zijn uitgegeven onder de titel „Familie en kennis sen". Een andere Schiedammer die in die dagen een zekere naam had als dichter was W. L, Penning Jr. {naar wie de Penninglaan is genoemd). Van een zekere verstandhouding tussen hen beiden is nauwelijks spra ke geweest. Penning had wel eens de gewoonte om zUn werk vooraf te laten beoordelen door enkele letter kundigen, vóórdat h{j het publiceer de. Doelde Haverschmidt op hèm?, toen hU over een dergelijk geval eens schreef; „hy die my dat vroeg, was zo'n vriendelijk mens, dat ik hem niets weigeren kon. Maar an ders, ik zag er wel wat tegen op. Dt was we] eens meer zo goed geweest, om eerlijk mijn mening te zeggen over verzen en verhalen, die ik had moeten keuren en die mij niet best bevallen waren". Penning dacht in elk geval dat het op hem gemunt was, en toen zij bei den elkaar eens ontmoetten, deed Haverschmidt inderdaad een beetje spottend tegenover Penning. Maar later schaamde hij zich hier weer over, en stuu-de Penning een exem plaar van zijn „Familie en Kennis sen". Hoezeer zijn werk als dominee en dezer" zijn volle aandacht gehad moet hebben, zijn melancholie heeft hem niet verlaten, en die melancho lie was er de oorzaak van dat hij op 19 februari 1894 een eind maakte san zijn leven bijna zestig jaar oud. In vele dagbladen in Neder land werd zijn dood beschreven als een groot verlies. De Dordtsche Courant schreef „De spotlach, waar mee hij zijn dubbelganger Piet Paaltjens van zich wilde afschudden heeft hem niet gebaat, Ptet Paal tjens heeft zich op Haverschmidt ge- Bij de onlangs gehouden examens der Ned. Associatie zijn voor het praktijk-diploma boekhouden ge slaagd: mej. A. Hersbach en de he ren G. Deyl, J. M. de Graaf, J. W. H. Hersbach, A. W. den Hoed, B. Swart (allen te Schiedam) en de heer K. Scheper te Rotterdam. De kandidaten werden opgeleid door de heer A. C. Möhring te Schiedam. Eerde, „cfcrer™ al over ie M« ven de arcteotojfone *ön. Maar claaröy teel gebleken dot 'ÏÏ'S w S» moet gaan, want anders knjgt er iemand nog een mocht boofi9pe\ouu,eome gaf ^reehtjet l^erk alleen Oaati, ols er eerst icat gegaan wer daan het stuttenvan a* Personeel van Gemeentewerken (met de %ortjes en overbodig is) is hier B^lermiddagmee na „venstersworden met houten balken gestut, ~o enige tyd weer verder kan gaan. wroken door hem zijn leven lang omkneld te houden". Weeskinderen strooiden bloemen op zijn graf bij de begrafenis. De enige herinnering die we in Schiedam aan hem hebben is het huis waarin hij gewoond heeft. Dit huis aan de Lange Haven pal tegenover de Korte Haven staat nu leeg, bijna symbolisch. Een bij zonder geëerde figuur is ds. Fran- cols Haverschmidt echter by de Nederlandse Protestantenbond, want de afdeling Schiedam hiervan is voortgekomen uit de vrij zinnige ver eniging „Paulus" die hjj hier In 1865 hielp oprichten. Bellen bU ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80. telefoon 6Ö290. Politie-alarmnummer 54666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 1630 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten. Sted, Museum. Tentoonstellingen: „Theresienstadt", .Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur „The Nun's Story". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Let's Rock". DIVERSEN Grote Kerk, 8 uur: Orgelbespeling Kethel, 7 uur: Opening Oranjefees ten. (Advertentie l M.) KLEURENFOTO'S vergroot formaat Qevacotof kleurenfoto's 9x9 cm. 9X13 cm. Qavacotor rol films Ce va co lor Molnbeeldlllma ZO opnamen 36 opnamen Ontwikkelen duizendmaal mooier/ es et 90 et. 2.80 (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse vreemdelingenpo litie heeft twee dagen een Russische globetrotter te gast gehad. Het was de 53-jarige Dimitrl Simenovieh Nedbaïroff uit Kicw, die zondag als verstekeling op het Zwitserse schip Sils in Rotterdam arriveerde. Do man heeft ongeveer tien jaar rond gezworven met slechts één doel vooi ogen: een paspoort dat by in de jaren twiniig in China had ontvan gen, maar later In India was kwytge- raakt, terug te vinden. De Rus raakte in 1922 met een Wit-Russische legerafdeling in Chi na verzeild, waar hij na verloop van tijd een Chinees paspoort kreeg. In de jaren tot 1941 heeft bij op velo plaatsen aan de oostkust van China gewerkt. In die jaren is hij ook vla Birma in het toenmalige Bnts-Indië terechtgekomen. Hu kon in zijn onderhoud voor zien door het aanleggen en repareren van elektrische installaties. In 1941 werd hij echter in Brits-Indië aan gehouden en acht jaar geïnterneerd In 1949 kreeg hij wèl zijn vrijheid maar met zijn paspoort terug. Op al zijn verzoeken kreeg hij maar één antwoord: het paspoort was zoekge raakt. Mismoedig ging Dïmitri enige tijd in Lhasa in Tibet werken tot hij in 1951 emigratiepapieren voor Austra lië kreeg. Uit het land der kangcroes schreef hy brief op brief om zijn pas terug te krijgen, maar hij ving overal bot. Na bij tal van ambassades van andere landen vergeefs getracht te hebben visa los te krijgen kreeg hy het aan de stok met regeringsambte naren, De Rus verzocht het land uit- gezet te worden, maar aan deze wens kon niet worden voldaan, omdat hij geen misdaden op zijn geweten had. Ten einde raad besloot by een GEMEENTE t S SCHIEDAM rbFFÏCÏIEL NIEUWS Het hoofd van het gemeentebe stuur van Schiedam geeft, ter vol doening aan het bepaalde bij ar tikel 11, 4e lid, van de Woningwet, kennis van de goedkeuring van het raadsbesluit van 25 maart 1900 tot vaststelling van voorgevelrooilijnen voor een gedeelte van de Overscbïe- straat, de Emmastraat en de Singel. Schiedam, 27 juli 1960 Het hoofd van het Gemeentenbe- stuur van Schiedam, H. SABEL Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij op 19 juli 1960 besloten krachtens ar-1 tikel 5, eerste lid, sub. c, van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende: WIJZIGING van het Verkeers- besluit voor de gemeente Schie dam (Gemeenteblad 1957, no. 17; 1958, nrs. 1, 6, 15 en 18; 1959, nrs. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 en 23; I960, nrs. 1, 2, 10, 12, 13, 14 en 10). Artikel 1 De onder het hoofd „Geslotenver klaring van wegen" opgenomen ru briek „Burgemeester van Haaren- laan, voorzover langs de hoofdrij baan een ventweg loopt, de hoofd rijbaan in beide richtingen, -wielrij ders nummer 20" wordt gelezen. „Burgemeester van Haarenlaan, het gedeelte tussen de Fiersonstraat en de Schiedamseweg, de hoofdrijbaan in beide richtingen, wielrijders num mer 20" (hord model W.V.R.). Artikel 2 De onder het hoofd „Geslotenver klaring van wegen" opgenomen ru briek „Burgemeester van Haareu- laan de zuidoostelijke ventwegen tussen de Ruys de Beerenbrouck- laan en de Fiersonstraat voor alle verkeer in de richting van de Ruys de Beerenbroucklnan nummers 14, 15, 16" wordt gelezen: Burgemeester van Haarenlaan de zuidoostelijke ventwegen tussen de Ruys de Bee- renbroucklaan en de Piersonstraat In de richting van de Ruys de Bee- renbroucklaan, alle voertuigen, rij en trekdieren en vee, nummers 14, 15, 16" (bord model W.V.R.), Artikel 3 De onder het hoofd „Geslotenver klaring van wegen" opgenomen ru briek „Sterrebos, de -zuidelijke weg door de zg. „Zandvlakte", lopende van de Admiraal de Ruyterstraat naar de Weslfrankelandsedijk, in beide richtingen, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, nummer 13" vervalt. Artikel 4 Het besluit van Burgemeester en Wethouders d,d. 25 juli 1958 (Ge meenteblad 1958, no. 6) tot aanvul ling van het Verkeersbesluit voor de gemeente Schiedam (2e wijzi ging), waarby de doorgang onder het spoorwegviaduct over de Over- schieseweg in beide richtingen werd gesloten verklaard voor voertuigen, waarvan de hoogte met inbegrip van de lading meer dan 3.40 m bedraagt, vervalt. Artikel 5 Onder het hoofd „Voorrangs-krui- singen of -splitsingen" wordt tussen de rubriek „OverschiesewegParal lelweg" en de rubriek „Schoolstraat —Nieuwe Haven" ingevoegd de ru briek „SchoolstraatWillem de Zwijgerlaan—Nassaulaan, School straat en Willem de Zwtygerlaan, nummers 10, 11, 104" (bord model W.V.R.) (waarbij het verkeer over de Schoolstraat en de Willem de Zwijgerlaan voorrang beeft). Artikel 6 In de onder het hoofd „Gesloten verklaring van wegen" opgenomen rubriek „Korte Havenbrng. in beide richtingen, alle motorrijtuigen met uitzondering van personenauto's, nummer 18 met onderbord met op schrift: behalve personenauto's" wor den onmiddellijk achter het woord „motorrijtuigen" ingevoegd de woor den „op meer dan twee wielen". Artikel 7 De onder het hoofd „Maatregelen voor instandhouding van wegen" op genomen rubriek „Korte Havenbrng, zeilbootje te gaan bouwen. In 1S53 was het klaar en koos hij het ruime sop voor een reis naar Indonesië, Malakka, Birma en India, waar hij in 1958 aankwam, doch allerminst welkom was. Hij werd er opnieuw opgesloten. Weer zette hy alles op haren en snaren om zijn pas terug te krijgen. Maar toen het ook deze keer niet lukte, gaf h|i de moed op. Het leek hem het verstandigst om terug te keren naar Australië, maar daar werd hij in verband met zijn gezondheidstoestand niet meer toe gelaten. Begin 1960 zag hij kans uit te wijken naar Goa in Portugees India, waar hij kort geleden de gelegenheid schoon zag zich te ver stoppen op de Sils. Gisteren 20U hij met hetzelfde schip Rotterdam weer verlaten. De Rotterdamse vreemdelingenpolitie heeft de man bij de GG en GD laten onderzoeken. Als het resultaat gunstig uitvalt, krijgt de Rus mis schien toch nog toestemming om naar Australië terug te keren. Als de uitslag bekend is zal hy echter al weer lang en breed op zee zitten (Advertentie LM.) de meest gerookte filter sigaret in Amerika nu ook in Nederland met de blauwe Micronite filter licht en aromatisch in Nederland door N.V. Cigarettes Import Cy( vjh A, J. Blok Ook hij Hermes-DVS spitst alles zich op bet komende seizoen en op het gereedkomen van de gehele in richting van het nieuwe hoofdvelö op „Horga". Veel werk is reeds ver zet, De overdekte tribune is overge bracht van de Dam!aan, maar is ge heel gemoderniseerd, Zy is hoger gesteld, zodat het publiek geen last meer heeft van laatkomers e.d. De balken aan de voorzijde zijn veel dunner en bovendien rond. De over kapping Is gewijzigd en er zijn schui ne hoeken gemaakt, zodat ieder het gehele veld kan overzien. De onoverdekte zittrlbune staat, behalve het laatste verfwerk er aan, kant en klaar en met de staantribu- nes aan de lange en korte zyde Is het zelfde het geval. Vele vlaggen- stokken staan klaar om straks het geheel een feestelijk aanzien te ge ven. Het clubgebouw is door eigen leden aan de buitenkant geheel ge verfd en ook aan alle andere werk zaamheden hebben ploegen leden en supporters hard meegedaan. Ook de junioren doen dapper mee. Op zaterdag 13 augustus moet alles gereed zijn. Dan wordt, tegelijkertijd met de officiële ingebruikneming Op 29 juli a.s. om 16 uur is er een afscheidsbijeenkomst )n kleine kring in verband met friet vertrek van de heer Ir. D. J-- Aërsaanse, Directeur van de Technische Be drijven. Na afloop van deze bijeenkomst wordt, eveneens ten Stadhuize, tus sen 17 en 18 uur een voor ieder toegankelijke receptie gehouden. Het afscheid van het personeel van de Technische Bedrijven zal plaats vinden op zaterdag, 30 juli a.s. in de kantine van de Tech nische Bedrijven. De filmvoorstelling op zaterdag 30 juli door de directie van het Passage-theater aangeboden aan. de Schiedamse bejaarden en de pupillen van het Comité Auto. en Boottoch ten moet wegens verlenging van het huidige programma helaas wor den uitgesteld. Zo spoedig mogelyk zal een nieuwe datum worden be paald. van de Sportparkbrug over de Pol dervaart, het nieuwe hoofdveld in gebruik genomen. Een wedstrijd van bekende Her mes-veteranen tegen de Feyenoord- veteranen. met klinkende namen zal, wat dit betreft, dc hoofdschotel vor men. En zondag daarna, de 14e awg.» komt dan voor de KNVB-beker com petitie Feijenoord 1 op „Harga" op bezoek, dat op haar Russische tour nee wel heel wat nieuwe indrukken zal hebben opgedaan. Hermes-DVS heeft begrepen, dat ook het spelers-materiaal moest wor den aangevuld. Van Xerxes werd de bekende linksachter Hans Sigmond overgenomen, van Sparta de uit nemende reserve-speler Hans van Yporen, van CVV werd de goeda rechtsbuiten De Blok gecontracteerd en thans is raen nog bezig met het aantrekken van een middenvoor. De nieuwe trainer Wim Blokland is zijn taak vorige week begonnen. Het lukt er veel op, dat de blauw» witten een goede keus gedaan hebben. Deze rustige, maar toch dynami sche oud-speler van KFC weet wat hy wil. Hy Is verheugd met het zeer jonge elftal van Hermes-DVS te kunnen werken en hy vertrouwt er op, goede resultaten te behalen. Hoe wel alles niet ineens kan. Wat be treft de opbouw van de vereniging, acht hij het '/o vanzelfsprekend dat hlerby alle aandacht besteed wordt aan de jeugd, dat hy hierover niet eens zoveel hoeft te spreken. HU beeft waardering voor het elan, waarmede Hermes-DVS haar vele moeilijkheden heeft weten te over winnen, voor de prima geest, die in de club heerst en voor het vertrou wen, dat het bestuur hem geeft In deze voor Hermes-DVS zo belang rijke periode. DINTELSAS In de haven van Dintelsas is de motorsleepboot „Fré" van de firma Ooosterwyk te Rotterdam tengevolge van een aan varing met de 733 ton metende zand bak J.P.B. 20 van de firma Broek hoven. te Arnhem, gezonken. De schipper M. de Rover kon zich nog net in veiligheid brengen. Men zou trachten de gezonken sleepboot, die het scheepsverkeer stagneer^ te lichten. Het Vakantiefeest is weer in zicht en één van de zekerste tekenen dat het bijna zover tv, is altijd weer het voorbereiden van de feestelijke verlichting van de Broersvest en de Koemarkt. voertuigen, welke een asdruk van 1.5 ton te boven gaan, nummer 70" vervalt Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar in gediend bij de commissaris der Ko ningin in de provincie, die een be wijs van ontvangst afgeeft Dit besluit is m afschrift verzon den aan Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland, aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zuid- Holland, aan de hoofdingenieur-di recteur van de Rijkswaterstaat, di rectie Wegen, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandse Auto mobiel Club en de Koninklijke Ne derlandse Motorrijders Vereniging, allen te 's-Gravenhage. Het besluit ligt gedurende de ge noemde beroepstermijn ter visie ter gemeente-secretarie (Stadhuis - afd- Algemene Zaken). Schiedam, 26 juli 1960. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De burgemeester, HL SABEL, w.b. De secretaris, N. J. POST. GEBOREN. Robertus, z.v. Z. M. Maagdenberg en M, Ch. Hansel- man; Wouter A., z.v. V. P. M. Boi- sius en F. S. de Vries; Eric P. M„ z.v. A. Jansen en J. E. M. Bosboom. (Van een onzer verslaggevers) Na een gezellige avond vond een jongeman gisternacht vlak bij zijn huis in 't hartje van de stadeen jasje midden op straat. H(f raapte het op en wandelde ermee naar huis. Thuis bekeek hy het eens terdege. In de zakken zat wat kleingeld, maar tus sen de voering vond hy, netjes vast genaaid, het monsterboekje van een Engelse zeeman met daarin 69 brief jes van een tientje. „Dat kan ik hier niet houden", dacht de jongeman en stapte meteen naar de politie. De eigenaar van het jasje was er aL Hij had ook een vrolijke avond gehad. Vinder en ver liezer keken elkaar wat glazig aan. De zeeman greep spontaan in zfjn weergevonden monsterboekje en gaf de jongeman drie van de briefjes. Een paar uur later kwam hij terug. Hij vond. dat hij toch te weinig had gegeven aan de eerlijke vinder, Hy vroeg de politie het adres en bracht de jongeman nog eens vijftig gulden. CATANIA De activiteit van de Etna is dinsdag groter geworden. Thans worden gemiddeld 5 tot 6 ex plosies per uur geregistreerd, ge paard met het uitstoten van hete steen- en zandregens. natuurlijk naax PIEKFIJNE SEPVICE Rerabranillaan hoek Mesdaglaan Schiedatrf Tel. 65734 „De Schiedammer" (Het Kotterdamsch Parool) vraagt Aanmelden: Lange Haven 103, tel. 6 72 79 's avonds na 3 uur: 171195. Permanent wave Permanent, Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8,com pleet. Telefoon 6 68 33. Ontwikkelen van rolfllms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuu- ren, Hoogstraat 106, Schie- Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat IDS te lefoon 6 67 20 In spoedgeval desgewenst In 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1