Kethel Spectaculaire show van Maasruiters nongaren dansten in doort,r JLffi Vrachtwagen raint auto AGENDA Goede Koffers GEENE Geslaagd 'n Karwei B. Schweersf vakantie Koeriersters Fietsen gestolen UNIQUE Koop bif onze adverteerders Vrijdag 29 juli 1960 (Advertentie IM.) (Advertentie'iM'.ï R'DAMSEDIJK 264 Gistermiddag omstreeks half twee vond een ernstige aanrijding plaats tegenover de Ingang van Wilton Fy en oord aan de Vlaardingerdyx. De heer S. stond met zijn personenauto midden op de weg om naar links af te slaan de werf op. Van de kant van de BK-laan na derde een vrachtauto, bestuurd door dé chauffeur K. H uit Rotterdam. Deze chauffeur mérkte waarschijn lijk niet/ dat de heer S. voorgesor teerd stond. Hij passeerde de Stil- staande auto aan dc linkerzijde. Ven de andere kant naderde in volle vaart een volkswagen, bestuurd door de 40-jarige heer J, Kets uit Vlaar- dingen. Deze schoof onder de voor zijde van de vrachtauto. De volks wagen werd aan de voorzijde zo ern stig. gedeukt, dat de voeten van de bestuurder klem kwamen te zitten. Door GGD personeel Is hij uit zijn benarde positie bevrijd, waarna hij naar het Gemeenteziekenhuis is ge- brachti:;\7.V.':>Ccv De hèer Kets had een gebroken rechterenkel en waarschijnlijk ge kneusde ribben opgelopen. Over ge- zich en handen had hij bloedende verwoningen veroorzaakt door glas splinters van de voorruit. Het verkeer uit dé richting Vlaar- dingen werd zolang 'gestremd door dit ongeval, dat de auto's tot aan de tunnel in Vlaardingen stonden. OFFICIEEL Betten bil «meeval: GC en G.D. Tu'nlaan 80. telefoon fipcoo Polilie-alarmrmTpirfir Apot^ekers-naebtdlenst: Apotheek Goukn en Co. n»w»n»1ei»u 19.7. K.-K. L*e*7*al en Rlht'ntherk. D»m. geooend iedere dne fbehalve maanHagl van 910 lot 1830 uur en !eder«' avond 'h»holve woens- H-er en yote'-dael van 10 tot 20 30 'S Tionda^s eesloton 0"-nb*«re t.ee«*aal en F«htte1heek, Lange Haven. ge sloten Sted Mn«eum Tentoonstellingen: ..TTieres'ënstadt". ..Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „The Nun's Story". Monopole. 2. 7 én 9.15 uur: „De hel van'Tarawa". de honderden belangstellenden de aanleiding tot vele speculaties. Een schichtig paard dreef zelfs een be jaarde niet-deelnemer van het gras veld. Herhaaldelijk sprongen de paarden tegen de obstakels en mede goor de gladheid van het veld bleek het voor de ruiters moeilijk de teu gels te houden, maar zij kwamen op kranige wijze tot goede,, presta ties. Een enkel paard gleed uit, een ander paard liep de gehele palen barrière omver en 'een derde ros sloeg keihard de planken van een muurtje, dat als springbarrière diende, omver. V Na de springnummers kwam als finale der traditie getrouw een voetbalwedstrijd voor. paarden en ruiters. Twee kwartetten bestreden elkaar en tot grote vreugde van de toeschouwers maakte de oudste rui ter het eerste doelpunt, hoewel het zij gezegd, dat ?ijn paard alle eer toekwam, want hét beest dreef de enorme grote bal vurig met de borst naar de goalpalen. Het duel werd in de schemer besloten. Daarna trokken de talrijke bezoekers naar de kermis. De Maasrniters, de groep die geen onbekenden z(jn in Kethel wegens hun regelmatige medewerking aan de Oranjefeesten, hebben donder dagavond voor een spectaculair pro gramma gezorgd. Reeds om zeven uur trokken de kranige ruitere de aandacht toen zij voorafgegaan door St. Radboud in de keurig blauw grijze unirormen een tocht door het dorp maakten. Op het daarvoor zo uistekend geschikte terrein aan hel Noordeinde hebben de twaalf rui ters (waaronder een dame) op vaar dige wijze een afwisselend program ma van spring- en siemummers ver zorgd. Na het rijden van ringen en achten, carroussclr|jden en het op trekken in groepjes hebben de prachtige paarden en ruiters zich aan het publiek voorgesteld. St. Radboud speelde daarna het Wil helmus cn ook later heeft St, Rad boud voor de muzikale Intermezzi gezorgd. Begonnen werd met het springen over lage, hekken en takkebossen Heel belangwekkend was het sprin gen in één groep, maar de nukkige paarden verkozen niet gezamenlijk in een enkele linie te springen. Een fraai onderdeel van de springnum mers was het springen over een geheel tracé van handicapsobjecten als hekken," palen, takkeboshin- dernissen. én muurtjes. Niet alle paarden sprongen even vlot over de moeilijkheden heen en dat was voor DIVERSEN Feestterrein Kethel, 7 uur: Revue Frans Vrolijk. Voor het Middenstandsdiploma „Algemene Handelskennis" slaagden de dames: L. Baks, J. van Bueren, H. van Baarde wijk,'J. Blok, J. Du- dewski, J. Groen, A. Groeneveld, A. de Kaper, A. Krol, J.\ Koogje, J. v. Kuyeren, A. v. d. Lande, A. M. van Mil, J. Palsrok. C. Romein, E. Reedijk, B. v. d. Sluis, C. Verkade; alsmede de heren P. v, d. Berg, N. Breedveld, J. G, Coster, J. H. van Duyl, H. A. van Dorp, P. N- van Dorp, P. J. Dijkstra, H. J. van Dijk, G. Dudewski, G. van Duyn, H. Do- menie, P. v. d. Ende, Wi Entrop, W. J. Feelders, K. van Gelder, C, J. Hertog, H. J. de Hoop, K. v. Item, G. Joustra, W. Kiela, H. Kiela, L. v. Kampen, H. J, Kooyman, M. A. v. d. Kïeboom, A. Kooyman, G. Knijf, F. Legen, K. A, Levering, P. G. Levering, A. Luyendijk, B. Luyen- dijk, W. F. Meyer, L. de Mik, P. M. van Mil, E. Melief, J. N. J. Mee- der, C. A. v. d. Moezel, H. C. Ma- glto, J. G. van Mil, J". E, Nooyen, J. van Ouwerkerk. J. Prein, M. van Putten, S, Penders, F. van Pelt, J. G, Penning, H, C. van Rij, N. Sleeu- wenhoek, G. van Stulvenberg, T. Teeuw, P. C. Vredebrcgt, J. B. Vre debrcgt, M. Voorwald, J. Verkaaik, A. Verhagen, P. Vink en P. Ver kade. Allen cursisten van de Mid- dcnstandsopleïding „Onverwagt, De Pater, Meyers en Maas" te Schie dam. (Advertentie I.M.) By zo'n uaarÈje velt het ring steken niet mee. „Ai en toe enige regen", had het weerbericht gezegd. Maar in Kethel heeft men daar gis teren weinig van gemerkt. Het was niet „af en toe enige re gen", maar nagenoeg de hele dag regen. En dat was jammer vpor dc Kethelaars voor de organiserende Oranjevereni ging, voor de deelnemers en voor de toekijkers bij de tra ditionele Oranjefeesten. Maar men Is in Kethel hiykbaar niet voor een Melntje vervaard, want in de meeste gevallen luidde het parool gewoon „Doorgaan", en dan ging het ook inderdaad door met do feesten, weer of geen weer. Zo af en toe waren verdrietig rondstappende politie-agentcn de enigen op het ter rein, maar zodra de organisatoren Weer het startsein gaven voor het volgende deel van het programma, stroomde iedereen toe (net als do regen). Viel er eens echt een lekker bultje, dan schuilde jong en oud onder de overhangende tentzeilen van de stands op de kermis. Dan werd er naar hartelust gebotst in de daar voor bestemde autootjes, zoals men zich op de weg niet kan permitteren; dan werd er druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om iets anders dan anders te eten, nl. berliner bol len, gember bollen en nog veie an dere soorten bollen. 's Morgens was het weer nogal meegevallen. De optocht van leuk versierde tilbury's en tractoren had nagenoeg geen last van de regen, en ook de kinderen hebben het wat dat betreft best getroffen, want zy kon den ongehinderd genieten van een aardige voorstelling door- het kin- dertheater van Carla Flink. Da kin deren werden ook nog getractcerd. dus die hebben zeker geen klagen gehad. Maar bij de wedstrijden ringste ken hebben we al weer wat regen gevoeld. Het ringsteken ging in til bury's en op tractoren. Dat laatste is wel een. aardige combinatie, van oude folklore en moderne techniek. Her en der draafde af en toe een ruiter over het feestterrein, één van een aantal dat had deelgenomen aan de optocht. Langs het lintje van de baan voor de ringsteekwedstrüde» stond nog vrü veel publiek, om de WSk 1 deelnemers aan te moedigen. We ge- ïoven wel dat dat nodig was, wan1 het is echt geen gemakkelijk kar weitje, om, zittende in een hobbelen de tilbury met een bouten stok door een piepklein ringetje te steken dat Is opgehangen tussen twee palen. De heren hielden de teugels, en de dames mochten het moeilijker werk opknappen. Lof dus voor de vele dames die .de opdracht perfect hebben uitgevoerd. De koetsier houdt de teugels wat in, de dames turen gespannen naar de ring en dan is het „jaï!!" van de kant van het. pu bliek oi „nee, jammerMaar als het raak was, dan snelde er al meteen iemand toe om de gelukkige ringsteekster een oranje lint om ;do arm te binden. Met een soepel gan getje reden de tilbury's af en aan, Dat was een mooi gezicht, waarbij men haast met weemoed terug zou gaan denken aan de oude tijd toen er nog véél méér paarden wa ren. "Want die paarden zijn toch wel heel wat eleganter dan de tractoren, die we daarna te zien kregen. Ook op tractoren valt het ringsteken overigens, niet mee. fAdvertentie LM. Jabo-tapijt dat nooit één cent goedkoper dan voor 6.40 per meter verkocht mag worden.., jabo tapijt, de onverslljtbare vloerbedekking... brengen wij morgen in onze Opruiming bijna een rijksdaalder goed* koper dan normaal. Geen enkele rollen of restanten» neen. honderden rollen echte Jabo, In 10 moderne kleuren, worden morgen verkocht per meter voor nog géén vier "gulden. Tien biggetjes liepengisteren op dc spoorlijn lussen Rotterdam en Hoek van Holland. Zo lopen ze nu niet meer, want een politie-agent zag de zeugloze diertjes daar rond scharrelen en sloeg groot alarm. De veehouder F. C. A, D. werd gewaar schuwd en samen met de agent en nog enkele anderen heeft deze dc biggetjes toen van de spoorlijn gedre ven haar het hok waar zij thuiB hoorden. De veehouder verklaarde dat hij de biggetjes pas de vorige dag gekocht had en dat zij dus niet gewend wa ren; Dit was geen reden om de man niet een bekeuring te geven. Later hoorde de politie van de Nederland se Spoorwegen, dat verschillende treinen door de biggetjes waren ver traagd. Zo trokken dc versierde tilbu ry's 's morgens door de stad. (Advertentie LM.) Speciaal voor op sterkte geslepen zonneglazen Velen zijn gisteravond in het Pas sage-theater. gaan kijken naar het Boedapester Dans Ensemble, dat een voorstelling gaf van min of meer folkloristische dansen. Bijzonder in desmaak vielen de aardige dansjes van de meisjes, die bovendien evenals de mannen in kleurige kostuums waren gesto ken, die een lust voor het oog waren. Toch maakten de dansen af en toe een vrij tamme indruk, in tegenstelling tot de intermezzi van het zigeunerorkest, die vaak .zeer boeiend, waren. - Het publiek toonde zich zeer dankbaar voor het gebodene. ROTTERDAM v.h. De Bruin Öp 68-jarige leeftijd is overleden de heer B. Schweers, oudste firmant van het Elektronisch Bedrijf B. en "W. Schweers te Rotterdam. Sinds zijn jeugd is de heer Schweers werkzaam geweest ,in de elektro techniek. Reeds op zeventienjarige leeftijd was hij chef-monteur bij een elektronisch bedrijf. - De heer Schweers was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Neoninstallateurs. Tot voor enige jaren zat hij ook in het bestuur van de Katholieke Vereniging van Elek trotechnische Installateurs St An- tonius. a De heer H. F. W. Bantjé te Rotterdam is geslaagd voor het examen MO A Frans. De heer A. J. A. Bever te Rotterdam slaagde voor de huisakte Duits. BurgemCCStCr ttlet Frans van Tilburg, organist te Werkendam en Rutger van Ma- In verband met zijn vakantie, zal zijk, organist te Blaricum, ver- burgemeester mr. J. "W. Peek tot 28 zorgen vanavond om kwart over augustus niet aanwezigzijn. Zijn acht het tweede leerlïngencon- werkzaamheden worden waargeno- cert in de Putsepleinkerk. men door wethouder H. Sabel. Neemt U de mut van Uw kamer meel Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dit originele Jabo tapijt, 100 cm breed per meter- voor - Bij de autobanden viel meesïal de beslissingm Deze deelneemster heejt kennelijk hei nakijken. A dvertentle LM.) tAdvertentie t.AT.J Wij hebben geen magazijnen om goederen te laten over winteren. - Neen, wat voor de zomer is ingekocht, moet er ook in de zomer uit. 'Ook onze katoenen dames pyjama's die normaal voor bijna het dubbele verkocht worden. Verschillende soorten dames- pyjama's van allerbeste lingerie-katoen, prima passen de modellen erv moderne dessins! Dames pyjama's uit de series van 8,25 en 9,50 koopt U zaterdag door elkaar voor één prijs, voor nog géén 5 gulden. Controleerbare prijzen, dus echte, Waarachtige opruiming bij Coster. TWEKA TINO'S In de^Tiodernste streepdessïns en modelien. Normaal 3.90. xflg^NU,.HALVE PRIJS. Ook over öe -'s middags gebonden feestelijkheden op het terrein asn het Noordelnde, moeten we In de eerste plaats zeggen dat het regen de. Het zal dus waarschjjnlük wel bfj de traditie gaan horen dat het ln Kethel tijdens deze feesten regent Maar 's middags kwam de jeugd weer eens aan bod en natuurlijk ging het feest door: Men beschik! in Kethel blijkbaar over een bijzon der doorzettingsvermogen,dat in elk geval bewondering afdwingt Nu wa ren het de traditionele volksspelen waarmee men zich kon vermaken. Wel, de jongens en meisjes zetten hun tanden op elkaar en renden over het gras alsof het niet nat was, kropen onder een. schutting door alsof je daar niet nat van werd, kro pen onder een zeil "door dat óók al niet nat scheen te zijn en wurmden zich tenslotte door hangende auto banden heen, die'natuurlijk ook droog waren misschien zijn ook de jongens en meisjes droog gebleven in de regen: ze hebben er in elk ge val hard genoeg voor gelopen. Dai waren dan de volksspelen. Maar dan de volksspelen zonder het bekende „tonnetje-steken". Dat werd uitge steld tot zaterdagmiddag half drie, want het is zeker dat iedereen dat graag wil zien in Kethel. Laten we dus maar hopen dat het dan droog is Bij het hindernis-lopen (heren) waren de uitslagen: L A. Komijn, 2 Q. Ham; bij de dames: 1. Imelda van Lint, 2. Gré Lanser. Zaklopen (da mes): L Théa van Winden, 2. Kla van Winden. TonrUden (dames): 1. An nettes van Winden, 2. Tineke v. d. Water; b(J de heren: L A. Romyn, 2. A. v MH GROOT NIEUWS Prof. Dr. Ariëns heeft in het geheinueen bespreking gevoerd-met *IJS z"n HOUWER" om, nu kameraad •„KROET-SLOF" de topconferentie totaal in de war 6tuurt,; een kleine toezegging te doen om geen vluchten met de U2 meer te doen.-Ariëns heeft aam de President voorgesteld gratis gebruik te maken van zijn nieuwe vinding de ATOOM-ELECTR1C- KIEKKAST. :r y -t' -Na vele jaren :van intense proefnemingen in zijn laboratorium in het STERREBOS is onze Schoen professor er n.L in geslaagd om met onschadelijke atoomstralen ondergronds geheel Rusland en China te bereiken-" f 4- v Ariëns beweert met deze „kiekkast" de laatste 414 ton wegende Russische raket van zijn bases (de plaats wil hij niet openbaar maken) te hebben zien opstijgen. - ï-.' - ■-• Tevens kunnen aldus Prof. Ariëns alle proefnemin gen en hét, opbouwen van alle soorten raketten in z.gJU' geheime hangers met zijn A_EJ£, op de voet worden' gevolgd. Eind volgende week zal „Ds z'n HOUWER"incognito *n bezoek brengen aan Ariëns laboratoria.. Welke dag dit precies zal zijn, daarover laat de ge heime dienst zich niet uit, wel is bekend dat uw kinderen a.s. zaterdag bij aankoop van zo'n paar prachtige pasvormschoenen in Ariëns Schoenen huis. Broersvest nr. 54, een echte ATOOMELEC- TRICKIEKKASTBALLON cadeau krijgen! Permanent wave Nu wegrijden zonder trappen! Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige oediening: kapsalon J. dc Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 6 68 33 SofeX rijden, voor U nu nóg nóg gemakkelijker, dank zij. vol-o)omalïsche koppeling! veiliger, nu de nieuwe Diversen zuinig comfortabel betrouwbaar.:, unieke service; Onthoudt één ding; voor uw pantalons „De Broekenko ning". Hoogstraat 85. HAZEWIND JONGENSBROEKEN popèline en roiIcord, normaal 5.80 - 11.80 NÜ;HALVE PRIJS ^90 ■->.2'r4:-,jaór 5-7 3.90 8-11 4*90 12-16 5.90 - Te lipur aangeboden SoIeX-oto met t vof-ofomdtische koppeling: ƒ395. Te huur aangeboden gestoff. sleepkamer in het centrum, eventueel met ontbijt Brie ven onder no, S 800, bur. van dit blad. Zaterdagmorgen .om 9 uur. (kom vroeg dan hebt U de groot ste keus) begint de verkoop van deze damespyjama's, in alle courante maten, A y* Alle. Kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan Indien vóór 1 uur opgegeven is plaatsing de volgende dag gegarandeerd. Mevrouw E. van D.-v. d. G. -ver mist haar fiets die zij in een kelder aan de Nieuwe Damlaan had neer gezet. Van mejuffrouw H. M. de H. is de fiets gestolen die in een "ge meenschappelijke kelder aan 'de Mgr. Nolenslaan stond. (afdelmgmotorërtj ROTTERDAM: Kone Hoognraat 21 Weent bh.Coudie- Jlnget Kateadr. Lagedijk hk. Dorprweg "West Kruiskade 35 A LEIDEN; Haaxlemnxntraat 26 -T ST. UDUiNASTRAAT 52 - SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1