Mooie show van acrobatiek (door hoogdraad-artiesten Ook modelvliegers kozen het luchtruim SVV overspeelde Blauw Wit (15-3) Half verharde velden alleen om te oefenen Schiedammers terug van Vierdaagse Nooddorp Overschie bood twee jongens feest aan Vechtpartij om kinderen CJV maakt „Vertier" AAN DE VLAARDINGERDIJK Brilmij voor u op de bres Stoel gestolen van caféterras J. Hulselmans overleden Slachtoffer van aanrijding overleden Scharenslijper maakt valse reclame Meisje gewoncl bij aanrijding met bus jaar in dienst van Rijnvaarlverenigmg Weer opgaande lijn bij 't Hart Inbraak in tent op liet strand Goed werk van A. Kalkman Bep van Roon drievoudig kampioene Expositie Emee 't Hooft in Gouda Inbrekertjes betrapt Kettingbotsing Kippen gestolen ZA TERDAGVOETBAL SCHIEDAM SVV-Blauw Wit Maandag 1 augustus 1960 (Advertentie l.M.) Brilmij staat inderdaad voor u op de bres, omdat een bril van Brilmij geen al te grote bres slaat in uw beurs. is er om u te dienen. (Van een onzer verslaggevers) Onder aanvoering van een drietal dames hebben de bewoners van het Nooddorp Overschie een groot feest georganiseerd voor twee gehandi capte jongens. Jan den Edel (24 jaar): ca Hansje Rosbergen, die zondag 16 jaar geworden ls. Deze jongens moeten, omdat ze ge brekkig zijn, heel veel jeugdgenot missen en daarom meenden de be woners van bet nooddorp iets voor ze te moeten doen, Het. resultaat is verbluffend ge weest. In de kantine van de voetbal vereniging VOB kregen de jongens zondagmiddag cadeau na cadeau aan geboden, het één nog mooier dan het ander. Voor Jan den Edel was er een mixer, waardoor z'n moeder in. de gelegenheid wordt gesteld zijn maal tijden op da juiste, wijze te bereiden. De jarige Hansje Rosbergen kreeg een draagbare radio, waardoor zijn hartewens in vervulling ging. Men zorgde voor veel meer verras singen. Eén ervan was het optreden van. het Hotcba-trio en Marrus Mon- kau, artiesten die hun schaarse vrije tjjd benut hebben om deze, jongens een vreugdevolle dag tebezorgen. In het nooddorp heeft men duide lijk bewezen, dat de gemeenschapszin voortreffelijk is en-dat juist die ge meenschapszin veel geluk in het le ven van anderen kan brengen. KRUISKADE 73, (BIJ DE LIJNBAAN) ROTTERDAM. TELEFOON 135954 In het water gegooid Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tuïnlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58, ft.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9,30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens> dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. *s Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten. Sted. Museum. Tentoonstellingen: „Theresiënstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „The Nun's Story". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De hel van Tarawa". (Zondag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur). Twee wakers van de Eerste Schie- damse Bewakingsdienst zagen in de nacht van zaterdag op zondag om streeks drie uur, twee mannen over de Lange Haven lopen die een stoel met 2ich droegen. De wakers volg den de mannen, maar toen die dat merkten, gooiden zij de stoel in de haven. Op de Lange Haven werden zij echter nog aangehouden. Even later ging een hoofdagent van politie dreggen op de plaats waar de stoel in het water gegooid moest zijn, en vond die inderdaad. De stoel was afkomstig van het ter rasje van café 't Vierkantje op de Broersvest. Dc twee mannen, de gebr. A. (30 en 25 jaar oud) zijn ingesloten op het hoofdbureau van politie. Zondagmiddag is op 84-jarige leef tijd overleden de heer J. Hulsel mans, oprichter en directeur van de Algemene Bewaking en Dienstver richting voor het Rotterdams Ha venbedrijf N.V. De heer Hulselmans begon zijn zaak in 1917. Hij breidde de firma sindsdien gestadig uit. Momenteel zijn ongv. 490 werknemers in dienst van de N.V. De overledene had de leiding van de zaak tot ongeveer drie maanden .geleden 'n ernstige hartaanval hem trol De heer Hulselmans, diéte Hillegersberg woonde, was bij uit stek een „self-made-man". De be grafenis is bepaald op donderdag middag twee uur op de begraaf plaats Crooswijk. De 78-Jarige gepensioneerde ma chinist van de Koninklijke Marine \V. Oosthoek van de Voorhaven te Rotterdam, is in het Westerzieken huis overleden, nadat h|j vrijdag middag op de Schiedaroseweg aan gereden was door een bestelauto. De heer Oosthoek kwam bp zijn fiets de hol van de Franselaan op en wilde op het rijwielpad van de Schiedam se weg in de richting van het Marconïplein gaan rijden. Hij heeft de auto waarschijnlijk niet aan zien komen. fetiwie p^M. M Ptjutu, hut. BtV- optnL In Schiedam komt zo nu en dan een scharen- en messenslijper met zijn auto langs de woningen om zijn diensten aan te bieden. Hij ver spreidt ook reclamefolders, waarop de firraahaam Solingen staat Als de mensen vragen of dit de slijperij van de Hoogstraat is, antwoordt hij bevestigend. Maar dat is dan gelo gen, want wanneer men zich bij eventuele klachten naar de Hoog straat begeeft hoort men daar dat dit een heel andere firma is. Gisteren is het 12-jarig meisje J. .v. H. in de Aleidastraat met haar fiets gevallen, vermoedelijk doordat zij tegen een RET-bus was gebotst. Zij heeft vermoedelijk een hersen schudding opgelopen, waarna zij in het Gemeenteziekenhuis is opgeno men ter observatie. Vandaag is de heer H. J. Spijker veertig jaar in dienst van de-NiV. Nederlands che Rijnvaartvereniging. De jubilaris, die werkzaam is .op de boe kboudin gcontroleaf deling, werd een feestelijke ochtend bereid in de vergaderzaal, waar vele waar derende woorden tot hem werden gericht en nuttige geschenken wer den aangeboden. De exploitatiewinst over 1959 van W. C. 't Hart en Zn. Instrumenten en Apparatenfabrlek N.V. heeft ƒ276.488 bedragen. Na afschrijvingen ad. ƒ269.956 bedraagt het winstsaldo 6.532. Dit zal in mindering worden gebracht op het verlies over 1958 ad. 79.390. Zoals bekend wordt weder om geen dividend uitgekeerd. Het resultaat in het eerste halfjaar is na delig beïnvloed door het tot afleve ring komen van opdrachten, diev' in 1958 tegen scherpe concurrerende prijzen moesten worden aangetrok ken. Het tweede halfjaar bracht een lastenverzwaring door een belang rijke loonsverhoging. Me't buitenlandse fabrieken zijn be sprekingen gaande omtrent het ver strekken van licenties of 'exclusieve rechten voor de fabricage van fijn- mechanische produkten in de Euro- markt. De gang van zaken in I960 laat zich, zowel wat de bedrijfsbezet ting als de verdere perspectieven be treft, bevredigend aanzien. (Van onze correspondent) HOEK VAN nOLLAND In de nacht van zaterdag op zondag werd ingebroken in de consumptietent van de béér F. J. Bezuijen op het zee strand in Hoek van Holland. 'Een raam werd kapot geslagen cn daar door zijn de dieven de tent binnen gedrongen. Zij maakten een flinke voorraad souveniers buit, maar de kassa, waarop zij het kennelijk voor zien hadden, bleek geen cent te be vatten. VLAAEDINGËïT De Shell-zwemmer A. heeft zondagmiddag tijdens natio nale wedstrijden op de Bosbaan te Amsterdam voor een goede presta tie gezorgd. Op de 2 kilometer schoolslag voor heren werd hij tweede achter Ab Kroonenburg. Dc winnaar noteerde een tijd> van 32 min. 5 sec. Kalk man vo'.gde op ruim 10 seconden. De Fortuna-atiete Bep van Roon heeft bij de Rotterdamse kampioen schappen op drie titels beslag ge legd. Zij won de 60 meter meisjes C, het hoogspringen en het ver springen. i Zowel in de serie als in dé finale van de 60 meter noteerde, zij de prachtige tijd van 8.3 sec. Bij het hoogspringen bereikte zij een-hoog te van 1.25 meter en bij het ver springen haalde zij 4.49' meter. Schijnt een koud kunstje te zijn, als men tussen de bedrijven door ook nog naar de fotograaf kan zwaaien y; In het Stedelijk museum te Gou da, het Catharina Gasthuis, zullen wandkleden van Emee 't Hooft worden geëxposeerd. Martie Ver- denius zal deze tentoonstelling, die tot 3 september duurt, op woens dagavond 3 augustus inleiden. In de Futtorshoeksestraat was gisteravond omstreeks zes uur een vechtpartij tussen de heren S. en D. v. L. De kinderen van v. L. wa ren nogal rumoerig aan het spelen in een poort achter de woningen. Mevrouw S. zei later een kopje wa ter naar de kinderen te hebben ge gooid, waarop vader v. L. naar haar toekwam. S. kwam er ook op af, al had hij ziek te bed gelegen. Er ont stond een vechtpartijtje tussen S. en v. Ti., waarbij S- zich zo opwond, dat hij even later een toeval kreeg. Per ambulance van de GGD Is hij naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht, Na onderzoek is hij weer naar huis vervoerd. In. Vlaardingen zijn zondagmiddag twee Schiedamse jongens van 13 en 14 jaar aangehouden, nadat zij op heterdaad betrapt waren bij een in braak in het kleedlokaal van de voetbalvereniging Hollandiaan. Een derde jongen kon ontkomen, maar werd later gepakt. De jongens hebben in Schiedam twee keer ingebroken in het kleed lokaal van DRZ en twee keer bij de vereniging Schiedam. Elf gulden en een paar voetbalschoenen werden in Schiedam teruggevonden waar zij verborgen waren na de inbraak te "Vlaardingen. Drie personenauto's botsten giste ren op het kruispunt van de Burg, Van Haarlenlaan en de B.K. laan. De eerste auto moest remmen voor een hem kruisende auto, waarna de achter hem rijdende personenauto's tegen de eerste auto en tegen elkaar, reden. Een passagiere in de tweede auto liep ontvellingen op aan haar benen. •rvi P. v. d. Made (links) en J. de Winter beztff met het in elkaar zetten van hun modelvliegtuigen. De heer W. D. deed aangifte van diefstal van-twee kippen uit het hok achter zijn woning aan de Ou- dedyk. (Advertentie l.M. Esperanto-agendo Merkrcdon, Ia 3 an de augusto La klubvespero ne ankorau okazos pro Ja fericij tago. Post la ferio nia gastigantino ra- kontos muite. Dinsdagmorgen begint de ver koop van kinderbad tassen, ge maakt van waterdicht dubbel linnen, vêr onder de normale prijs. Deze schier onverwoestbare dubbellinnen tassenhet zware linnen wordt normaal voor luchtbedden e.d. gebruikt Is door waterschade bij de fabrieksbrand iets vuil ge worden. Nu koopt U deze tassen, 35 cm hoog, in diverse kleuren, nor male prijs 2.75..., door elkaar voor nog géén gulden. ning, 10—3 in de vierde inning en 123 in de 5e inning. Toen kreeg Schiedam vat op het Haagse spel, gedurende twee innings verdwenen de gastheren voor nul aan de kant en in de voorlaatste inning kwam Frans Naterop door een doorge schoten bal, Gerard Kok die het honk stal, Piet Tettelaar door ver keerd aangooien en Wout van der Have op een doorgeschoten bal op de thuisplaat. Schiedam herademde, maar Storks scoorde nog eenmaal in de achtste inning. Schiedam slaagde er niet meer in wijziging in het scoreverloop te brengen, zodat Storks niet meer naar het slagpcrk ging. Werpersresultaten: Echobardo (Storks) 18 x 3-siagt 8x4 wijd en 5 honkslagen tegen; J. Ozephius en P. Tettelaar (Schiedam): 6 x 3-slag, 10 x 4-wjjd en 8 honkslagen tégen. De wedstrijd SVV 3Schiedam 2 eindigde in een 2—21 zege voor de bezoekers. Schiedam 3—Neptunus 2 werd eveneens een zege (98) voor het Schïedam-team. Wederom heeft DHS een prima wedstrijd gespeeld. In de eerste in ning nam Sparta 5 de leiding, maar DHS scoorde in de gelijkmakende slagbeurt drie punten door Toon de Kievltb, Bob Soudyn en Rob van der Berg. In de derde inning had DHS een inzinking waardoor Sparta zes maal kon scoren. Soudyn en Van der Berg scoorden in de gelijkma kende slagbeurt, maar Sparta scoor de viermaal ia de vierde inning-, Korpel. Klevlth, De Jong en Roe- ters scoorden daarna voor DHS en tenslotte liet Sparta 5 nog een punt noteren. Henk de Jong was de beste slag man," Koos Kerssemeyer zag drie goede honkslagen gevangen. Sparta plaatste vier honkslagen, DHS raak te de bal achtmaal: Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze on gewoon sterke sporttassen, zo wel voor op de Ng& rug als in de hand te dragen, MUj y» Enkele beheerders van Schiedam se zalen maken van de stille vakan tieperiode gebruik om hun gebou wen kleine restauraties te doen on dergaan. Zowel in gebouw Christe lijke Sociale Belangen ais in Ar cade worden momenteel verbeterin gen aangebracht. Op enkele plaat sen komt onder andere nieuwe vloerbedekking. De trap in Christe lijk Sociale Belangen naar de zalen pp de bovenste verdiepingen heeft een geheel nieuw aanzien gekregen. Voor Arcade is de belangrijkste verbetering de aanschaf van nieuw meubilair voor de grote zaal. I" het nieuwe seizoen beschikt Arcade Heden overleed nog onverwachts tot onze droefheid onze innig geliefde zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder CLASUNTJE GIJSEN weduwe van Arie van Loenen in de ouderdom van 76 jaar. Schiedam: N. V. Hattem—Van Loenen W. A. van Hattem HoornC. van Loenen A. M. van Loenen—Harte Utrecht: A, van Loenen G, L, van Loenen—Van Straten Enschede: N. C. Scheffer—Van Loenen. B. Scheffer en kleinkinderen. Schiedam, 30 juli 1960, Rotterdamsedijk 168 b Correspondentieadres Rotterdamsedijk 261b De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, woensdag 3: augustus a.s,, te 11 uur. Vertrek van bet stefhuis. te 10.30 uur.7 over moderne stoelen zodat net tot de beste toneelzalen gaat behoren. In september start de Schiedamse Joke Meelherg. die onlangs haar di ploma' als balletlerares behaalde, in gebouw Christelijk Sociale Belan gen op woensdagmiddag {eventueel later op zaterdagmiddag) met haar balletschool. Er zijn reeds 80 leer lingen. Dc Schiedamse CJV gaat deze weck hard aan het werk om van haar gebouw De Jeugdhaven aan de Lange Haven en omgeving weer oen feestcentrum te maken zoals vorig jaar ook het geval is geweest. Toen heette dit centrum „Paris a Schie dam", ditmaal heeft men de naam „Vertier in het Havenkwartier" ver kozen. Evenals vorig jaar komen er op de geïllumineerde haven voor het gebouw weer enkele verkoop stands voor worst, limonade e.d., verder wordt er een Vrolijk Rad geplaatst In de haven zal een schuit worden gelegd. Op deze versierde schuit zullen concerten en voorstel lingen worden gegeven. In het ge bouw De Jeugdhaven zal in de be nedenzaal een groots spoorwegnet met vele meters rails en tal van rainiatuurgebouwen worden neerge legd, Daar zullen miniatuurtreinen rijden. Een Schiedamse firma ver leent hierbij haar bemiddeling. In de bovenzalen zal het werk te zien zijn van de jongensclubs. Hierdoor kunnen vooral de familieleden een duidelijke indruk krijgen van de activiteit van de jongens op het gebied van de vrijetijdsbesteding. Zii liepen onder leiding van de heer W. Post, die hen ook zonder blaren weer „thuisbracht" Mevrouw J. Ra demakers liep hier voor de zeven de keer en mejuffrouw B. van Noort voor de vijfde maaL Met een bloemenhulde .van net bestuur' en dé leden eerden ook vief wandelaars van Wandelvnen- den weer in Schiedam verwelkomd, Verscheidene Schiedammers zijn vorige week teruggekomen van de Vierdaagse, Adjudant M. J. Geeratz van. degemeentepolitie kwam met zijn. acht korpsleden terug uit Nij megen, waar zij met succes de af standen vanT55 km- hadden gelopen. Acht leden van ""de wandelsport- vereniging Wandellust waren naar Me Vierdaagse in Apeldoorn gegaan. Adverteren doet verkopen OOC-OCKXKXXXXXHXXX^ Permanent, Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 63 88. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1