Bescheiden plaats voor het Schiedamse voetbal \m Evenwichtige groei van verenigingen Problematiek van A heldendom verfilmd SG-Vakantiefeest in deze week iSUNIli, JAARVERSLAG VAN KNVB Duivensport Duitse zeelui probeerden auto's te stelen SWS en OV boekte weer successen in Nijmegen Overscliie zag spannende zeepkistenraces Koeriersters &en I Opleiding Kampioenen De Blauwe Doffer Velden Wie heeft iets verloren ZIJ KWAMEN NAAR CORDURA „Liberty" terug fee Weerspannige arrestant Bromfietser botste tegen scooterrijder Bromfiets gestolen BELMONT Rotterdam Biak krijgt modem ziekenhuis Moedige onderwijzer krijgt prijs WITTER DAN DE WITSTE POES SUNIL WAST STRALEND WIT 'pfgAA/tX Uit Israël varende zeevaartschool naar Rotterdam Jubilarissen bij het Gem. Havenbedrijf Vechtpartij in Tokio ontaardt in veldslag hU Dinsdag 2 augustus 1960 .leden by een iet ve stingen leenten staande imsters 'm I960 elastin- )0k de collec- emeen- dcn is finan- rootste ,ers te si i eden op de af we- Ue ge. daar- i een te- Eim. I 20 Gr. Jened. it. 9.00 recital, en lii. Land- plat- 13 00 45 De 14.00 15JHI rsierde Odlng, open. Zwart. 18 30 10 Het Wem, icifer, 22.20 elspel. 23.M U - Een mms, Cr. V. d. lenst. rap cl. en en tpad, 13.50 13.2S encd. 18.00 '22.30 22.45 SBWS. i$ie 57.40 tsel mg idel ha- ust van een dat ge ile- „Is Ie- Ik ie je* K Voor het eerst na vele jaren neemt Schiedam geen vooraan staande plaats meer in in het jaarverslag van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Sinds 1950 was het een traditie dat de zeventien Schiedamse voetbalclubs series kampioen schappen veroverden in de competities van de Afdeling, maar in het jaarverslag over het seizoen 19591960 nemen de Schiedamse clubs op dit ge. bied een Wel zeer bescheiden plaats in. Van meer belang is echter dat de gedegen status van het Schiedamse voetbal- wezen zo duidelijk tot uitdruk king komt. Slechts één Schie dams elftal behoefde uit de competitie te worden terug getrokken. Met nadruk ver meldt het verslag haar bewon dering voor het werk van het Schiedamse gemeentebestuur, dat een open oog toont voor de behoeften van de Schiedamse sport. In het afgelopen seizoen was Schiedam met 57 seniorteams m het zondagvoetbal en 15 seniorteams in bet zaterdagvoetbal vertegenwoor digd. Er namen 92 jumorelftallen deel. In totaal steeg het aantal teams in de Afdeling van 574 naar 599 (zondag-senioren), van 197 naar 212 (zaterdag-senioren) en van 674 naar 790 (junioren). Dat duidt er op dat de senior teams van het Schiedamse voetbal de gebruikelijke tien procent van het totaal vrijwel hebben kunnen handhaven zij het met een minus cule achterstand op het geheel, het aantal seniorteams in het zaterdag voetbal is relatief te gering en het Schiedamse juniorwezen is weer bij zonder sterk vertegenwoordigd, er is zelfs een vooruitgang van één procent, tot bijna 15 procent naar behoefte juiste verdeling van de drie dan voor deze clubs beschik bare velden. Het terrein Havendijk, waarvan GTB en Schiedamse Boys gebruik maakten, zal ten behoeve van de woningbouw verdwijnen. Het verdwijnen van het sportter rein Spieringshoek is in zoverre meegevallen, dat er dit seizoen nog gebruik van kan worden gemaakt. In het nieuwe seizoen zal Demos gebruik gaan maken van het terrein m sportpark Harga, dat voor de verhuizing van HBSS vrij komt. Hermes DVS nam afscheid van de Damlaan en zal het nieuwe complex gaan bespelen. Het fraaie clubge bouw van „Schiedam" werd in ge bruik genomen. Daaraan hebben zo vele clubmensen hun beste krachten gegeven. De Schiedamse Scheids rechters Vereniging heeft in dit ge bouw ook een gastvrij onderdak gevonden. Met waardering wordt het orga nisatorische werk van Schiedamse functionarissen genoemd. „De heer J. L. Bax deed zicb kennen als een bekwaam docent voor de kandldaat- scheidsrechterscursussen. Honderd scheidsrechters werden opgeleid. Tevens leidde de heer Bax de cur- sns voor jeugdleiders. Als lid van de vrouw Wieuwstraten-Papcnhuizcn vierden hun veertigjarige huwelijks trouw, Het was een welkome ge legenheid om de heer Nieuwstraten het hem reeds enkele jaren toeko mende onderscheidingsteken uit te reiken" In de diverse selectieteams was Schiedam weer door enkele voetballers vertegenwoordigd. In het Rotterdams Elftal verdedigde Aad van Diest het doel tegen Antwerpen op 3 oktober, het werd een 2—0 zege. Coach was Bob Janse. Aad van Diest was op 18 november reserve in de wedstrijd van dit team tegen het BondseLftal en op 17 februari waren Henk Tap en Arend van Kampen reserves bij de match te gen het Amsterdams Elftal. Kampioenschappen zijn er ditmaal in (te) gering aantal. Martimt 3 werd met Dindua 4 eerste m res, 2 F met de mooie cijfers 13 wed strijden gewonnen, eén verloren. Martinit won de beslissingsmatch met 10. Met deze*lfde cijfers werd Excelsior '20/8 kampioen in res. 4 B. Demos 4 werd kampioen in res. 4 J. Teruggetrokken werd DHS 8; het zaterdagvoetbal had GSS als kam pioen van 2 A, maar Vlaardingen bleek in de promotiestrijd gedeci deerd de sterkste. Bij de junioren werd DHS Al kampioen in groep 6; DHS Cl werd eerste in de „Schiedamse afd. 14"; HBSS C 2 werd no. 1 in C 21; Her mes DVS C7 werd kampioen in C 40, Op de laatste plaats eindigden Wilton Fyenoord in 1 A (vorig sei zoen nog KNVB-er en nu in het ko mende seizoen tweede klasser, ook Bellen bU ongeval: G.G. en GJ>. Tumlaan 80, telefoon 69290. Polïtie-alarmnummer 64666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St Liduinastraat 58. E.-K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 1620 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten. Sted. Museum. Tentoonstellingen: „Theresiënsiadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 3 uur: „The Nun's Story". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Zij kwa men naar Cordura". „De Blauwe Doffer" vloog dit weekend uit Neufville. Gelost werd om 8.30 uur, eerste duif binnen om 11.39.26 uur, laatste om 12.09. 39 uur. De uitslag is: Broeders 1. 40; v. d. Hoeven 2.7, 18; De Houting 3, 29; Kamp en Co., 4, 25, 32; J. Ilmer 5, 12, 23, 26, 27; B. v. Gogh 6, 17; Wenteler 8, 19, 22, 31; Opijnen 9, 28, 33, 36, 39, 41, 44, 45; C. Lems 10, 22, 43; Kazenbroot 11: Vrauwdeunt Zn. 13. 34, 35: Claes 14, 24; Scholte 15, v. Gerven 16; Se- brechts 20, 30, 38; mevr. v. d. Steen 37, 42 dipl. Duitse zeelui hebben vannacht de had enkelen van hen omstreeks 4 scheidsrechterscommlssle nam de het tweede team degradeerde als heer IV. Nieuwstraten o.a. het zo- extra tegenslag); Excelsior '20/4 in meravondvoetbal in Schiedam voor res. 1 A; Ursus 2 in res. 1 E; Wilton Over de situatie van de velden in Schiedam vermeldt het verslag o-a.: „Twee terreinen zijn aan de reeds in gebruik zijnde velden van het sportpark „Harga" toegevoegd. Met de bouw van een ruim gemeentelijk kleedlokaal zal worden begonnen. De vereniging HBSS zal in het ko mende seizoen van de nieuwe vel den gebruik gaan maken. De ver eniging SVDPW is vorig jaar door het verdwijnen van het terrein aan de Laanslootseweg tijdelijk onder gebracht bij de handbalvereniging DWS in het sportpark Thurlede, waar genoemde verenigingen om de veertien dagen afwisselend over de twee velden beschikken. De aanleg van een terrein bij de Oudedijk na dert zijn voltooiing. De Schiedamse Sportraad zal besprekingen voeren met DWS en SVDPW inzake een Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 26 uur: Doos met blikjes melk. P. Netten- breier, Mariastraat 80; 2 wollen de kens, van Duijn. Lorentzlaan 62d; j ring met sleutels, v. Pelt, Schimmel- penninckstraat 41; grijs met witte poes, Dierenasyl, St. Annazuster- straat; autoped, M. Son, Goeman Borgesiuslaan 31: reserve-autowiel, Kortland, Villastraat 9; geldsbedrag, J. Pappers, Broersveld 55; zilveren halsketting, A. de Label, Boylestraat 56b; aktentas met inhoud. Boer, Mgr Nolenslaan 850: portefeuille, K. Landsbergen, Schïetbaanstraat 1; leesboek, C. Bergvelt, Rotterdamse- dijk 417b; aktentas met inhoud, Lockhorst, Suiestraat 22b, Rotter dam; d. blauwe herenpantalon, Re- bers. Gr. van Prinstererlaan 13; grijze stropdas, H. Speelmeyer, Geer- vlietsestraat 11: beige sporthemd, Beukers, Parkweg 400; 2 p. nylons, J. de Koster, Populierenlaan 26; grijs vest, G. Lammers, Rhoonsestraat 7a; grijze herenshawl. B. Breedijk, Tal- malaan 10; autoped, J. M. Loch, Von dellaan 38a: vishengel, H. Jaspers, Da Costastraat 14a; 2 gummiballen, W. Romein, Potgieterstraat 256; breiwerk, Mak, Broersvest 19b; por- temonee met inhoud. Bestuur Oran jevereniging Kethel, Schiedamseweg 29. zijn rekening. Door de uitbreiding van dit voetbal heeft dc heer Nieuw straten de handen vol." Herinnerd wordt aan dc jubilea van DHS (40). SFC (40) en PPSC (40). Het afscheid van de voetbal- cracks Cock van der Tuyn en Henk Kónemans wordt gememoreerd als mede het overlijden van het erelid S. C. do Jong van SFC. Speciaal %vordt vermeid: „De heer en me- Fyenoord 2 in res. 1 G; SVV 7 in res. 2 A; SW 10 in res. 3 B; Excelsior '20/7 in res. 3 D; DRZ 5 boekte min twee punten in res. 4 J met zestien gespeelde wedstrijden waarvan zes tien verloren en twee verliespunten wegens eenmaal niet opkomen; De mos laatst in res. 4 M; HDVS 10 in res. 4 R. Voor zaterdag GTB onderaan in res. 1 B; PPSC 5 in res. 3 G. DE problematiek van heldendom en lafheid bltfft de Amerikanen blijkens hun continue produktie van films over dit onderwerp nog steeds kwellen. In „Zij kwamen naar Cor dura" heeft de regisseur Robert Rossen zich aan de hand van een aanvankelijk veelbelovend gegeven bezig gehouden met de ware held haftigheid van een officier, die eerst „laf" is geweest en met de lafheid van een vijftal schooiers, die tijdens een actie toevallig aan de formule van het heldendom hebben voldaan. Het verhaal speelt in de tijd van de Amerikaanse strafexpeditie tegen Pancho Villa's Mexicaanse grens- guerrïlleros (1916) en het is Gary Cooper, die ondanks zijn 58 lentes nog een vrij jeugdige majoor Thorn moet uitbeelden in een rol vol mar telende krachttoeren. Majoor Thorn heeft van de legerleiding opdracht om waar hij maar kan helden te vin den en deze ongeschonden aan het hoofdkwartier af te leveren. Zij kun nen dan hoogst nuttige diensten ver lenen als inspirerend propaganda materiaal voor de werving van vrij willigers voor het Amerikaanse leger (de Eerste Wereldoorlog is dan in middels twee jaar oud). Majoor Thorn verdiept zich in de psychologie van zijn troepje helden, maar veel levert dit onderzoek niet op, Waarom ze op een gegeven ogen blik hun „heldendaad" verricht heb ben, weten de mannen, onder wie enkele ras-schooiers, zelf niet. Alras blijkt de officier, die uit de actieve dienst is genomen omdat hij eens bij een overval dekking heeft gezocht (en wat dan nog? zouden we zeggen) heel wat moediger dan zijn uitgezochte helden. Het wordt een slopende, barre tocht naar Cordura, de plaats van bestemming en aange zien zich bij het reisgezelschap ook Rita Hayworth bevindt als een alco holistische gevangene, ontbreekt het niet aan botsingen, moord en andere broeierige plannen. Rita offert zich zelfs op een heel drastische manier op voor haar be waker Gary, die helemaal alleen staat tegenover het gespuis, dat hij als helden moet afleveren. Jammer, deze traditionele ontwikkeling van een intrige, die zoveel meer moge lijkheden bood! Rossen heeft filmisch écht wel z*n best gedaan op deze lange odyssee in CinemaScope en Eastmancolor, waar aan behalve de genoemden Van Hef- lin, Richard Conté en Tab Hunter deelnemen. (In Monopole) omgeving van B.K.-laan en Juliana- laan onveilig gemaakt. Een taxi chauffeur van de firma Beyersbergen (Advertentie JW.) Zij, die al eens eerder deze dubbelzijdige Manilla-loper van 3.10 per meter kochten, weten uit ondervinding dat zij de sterkste dubbelzijdige (U kunt beide kanten gebruiken) loper op hun trap of gang hebben, die denkbaar ts. Morgen houden wij een radicale Opruiming in onze grote sortering trap- en ganglopers. Dan koopt U deze onverslljt- bare loper, van 3,10 per meter voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze tientallen rollen Manilla-loper in diverse moderne streep- dessins, 50 cm breed, per meter voor Ook 70 cm breed ^^Pok 70 cm breet^H uur uit zyn wagen gezet op de hoek van de B.K. laan en de Julianalaan. Even later kwam HIJ tot de ontdek king dat hU de ring met sleutels van zijn auto miste. De 2eelm zijn daarop in de Juliana laan gaan proberen een auto te ste len, want omstreeks dezelfde tijd werd de politie gewaarschuwd door een bewoner daar in de buurt, dat zij aan auto's stonden te morrelen. Van de auto van de heer J. H. bleek later een zijruit vernield te zijn, en de draden van het dashbord losge- j maakt. In de Bosboomlaan trof de politie een Duitser aan. die achter eon auto liep te duwen. Het was de 20-jarige H, H., afkomstig van een tanker die in Pernis ligt. Hij werd direct gear resteerd. In de auto trof men ook de sleutelring van de taxi-chauffeur aan. De wandelvereniging „Liberty" uit Vlaardingen nam met 24 leden deel aan de Vierdaagse in Apeldoorn. Het waren 7 Vlaardingers, 12 Schie dammers en 5 Rotterdammers, die liepen onder leiding van de heer A. Elshof. Dertien liepen er voor de eerste keer, één voor de zevende keer. Nederlandse Opera. Vrijdagmiddag om twee uur is ei aan dg Vlaardingerdijk een vlieger wedstrijd voor kinderen van zes tot twaalf jaar. De wedstrijdvliegers moeten eigen werk zyn. Een jury za] ze beoordelen naar idee, afwerking, oplaten en in de lucht staan. Vrijdag avond om half negen is er in de Plantage gelegenheid tot dansen op muziek van „The Rhythm Aces" 0-l.v- Jos Tepel. Vanaf zaterdagmiddag kan men weer de toren van de Grote Kerk gaan beklimmen 's middags van twee tot vier uur. Beiaardier Cor Don bespeelt het carillon en men kan van nabij zien hoe hij dat doet. Zaterdagmiddag om twee uur draait rond de Plantage de zestiende wielerronde van Schiedam, die wordt georganiseerd door de Rennersclub Schiedam. Dezelfde middag om drie uur is er in het Beatrixpark een ue opereue „uie r leaermaus -- - _„_j van Johann Strauss door dc Zuid- hengelwedstnjd voor de jeugd. In het kader van de door de_ Schie damse Gemeenschap georganiseerde Vakantiefeesten beginnen er_ deze Week weer enkele nieuwe festivitei ten. Op donderdag 4 augustus, 'b avonds om zeven uur, opent „Mui- zenstad" op het Emmaplantsoen (bti het Kool&s' aan het eind van de Broersvest), De heer H. de Man uit Schevenlngen heeft een hele minia tuurstad opgebouwd, waarin de enige bewoners muizen zijn, en dan nog Wel diertjes In allerlei kleuren. Men zal rich daar best kunnen amuseren op deze kermis in het klein het Is in elk geval overzichtelijker dan de grote kennis, die zaterdagmiddag om twee uur begint te draaien op de Broersvest. Zowel Muizenstad als de kermis blijven tot en met 13 augus tus. Donderdagavond om acht uur is in het Passage-theater een voorstelling van de operette „Die Fledermaus" De Schiedamse "Wandelsport en Ontspanningsvereniging (SWS en OV) heeft met veertien leden deel genomen aan de Vierdaags in Nijme gen. Zij hebben de traditie voortge zet, dat de vereniging in haar bijna zevenjarig bestaan nog nooit een uit valler heeft gehad bij deze marsen. Vier heren tippelden de 55 kilome ter. De 19-jarige A. W, Ozephius liep voor de vijfde keer en kwam in het bezit van net zilveren kruis. Drie dames cn vijf heren liepen de 40 kilometer. Hierbij was de 62-ja- rige heer K, Krah, die voor de tien de keer liep en zo in het bezit kwam van het gouden Vierdaagse-' is De dertienjarige Irene Ozephius en de 74-jarige heer v.d. Wal liepen op de 30 km.. De successen van de ver eniging zijn mede te danken aan de goede verzorging van de heer M Roza van het Roode Kruis-Schiedam. De junioren van de vereniging gaan deze week deelnemen aan de Jeugdvierdaagse in Rotterdam. Op 2ondag 7 augustus is er een feest in de zaal Marijke. Op 8 en 9 oktober organiseert de SWS en OV najaars- tochten. De 23-jarige matroos J. v. N. die gisteravond in het Broersveld de openbare orde verstoorde (o.a, door dronken te zijn), is door twee agen ten meegenomen naar de politie post aan de Buitenhavenweg. De man bood heftig verzet, waardoor een po litieagent verwondingen opliep aan gelaat, handen en benen. Gisteravond omstreeks half acht zijn op de boek van de BK.-laan en het St. Lïduinaplein de 65-jarige bromfietser P. v. S. en de 19-jarige seooterrijder G. K. v, d. S, met el kaar in botsing gekomen. De brom fietser had geen voorrang gegeven. De heer v. S. werd ter observatie in de dr„ Noletstichting opgenomen, om dat hij klaagde over pijn in zijn heup. Mevrouw v. S„ die op de duo zat, liep ontvellingen op, evenals de duopas- sa gier e van v. d, S„ die ter plaatse werd verbonden. De heer T. H. M. vermist zijn brom- (Advcrtentie l.M.i tegenover het stadhuis Vakantieprogramma Dagelijks attractie-orkest Cor Halle en de Italiaanse „Zingende Zusjes" - Trio Sorelle Joyce - Vrijdag: Ensemble Frank IVale HOLLANDIA Over enige maanden zal_ worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een nieuw zie kenhuis in Biak. Een deel van bet bestaande ziekenhuis, dat dateert uit de oorlog, is langzamerhand door ouderdom ernstig in verval geraakt. Aangezien het huidige complex na de uitvoering van de plannen tot verlenging van de startbaan van het vliegveld Mokmer te dicht bij dit vliegveld komt te liggen is besloten, het oude ziekenhuis af te breken en ter vervanging een nieuw complex te bouwen op een andere plaats. Dit nieuwe ziekenhuis is geprojecteerd op een terrein van 200 bij 175 meter op het zogenaamde tweede terras nabij de bestaande woonwijk. Het nieuwe ziekenhuis zal een ca paciteit hebben van ongeveer 125 bedden. Dit aantal kan eventueel uit gebreid worden tot ongeveer 200. Ir. A. van Noortwijk van de dienst openbare werken heeft het geheel in paviljoenbouw ontworpen. Reden voor deze laagbouw is, dat de om vang van het project iets te klein is om de hoge kosten voor een lift- installatie te rechtvaardigen. AMSTERDAM De wereldfede ratie van onderwijzers-organisaties heeft de William F. Russell-prijs voor de eerste maal toegekend aan de onderwijzer Vincent J. Jasper uit Hongkong, die onder uiterst moeilij ke omstandigheden (tijdens bombar dementen door Japanners en com munisten) zijn werk heeft verricht. Deze prijs zal voorlaan jaarlijks worden toegekend aan een onderwij zer of leraar die zieh bij de uitoefe ning van zijn functie bijzonder ver dienstelijk heeft gemaakt of een be tere internationale verstandhouding heeft helpen bevorderen. De heer Jasper, die afkomstig is uit Zuid-Wales, is sinds 1936 in China en Hongkong werkzaam. Hij is thans vice-voorzitter van de Britse sectie dezer vereniging. Zijn prijs bestaat (Advertentie IM.) Stralend wit wordt uw wasgoed met Sunil. Bleken en blauwen mag u over slaan. U wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minderU - en honderdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste was middel is. De mooiste witte poes verliest het van uw stralend witte was! Het extra voordelige drielingpak bespaart u elke keer geld JUM 91 H JW» HENGELO. De Identiteit van de vrouw, die zondagmorgen door de sneltrein Enschede-Amsterdam werd overreden, is bekend geworden. Het bleek de 62-jarige mevrouw J, Dam- veld-Elsing uit Hengelo te zijn. Zij had zondagochtend haar woning ver laten om naar haar zoon in Almelo te gaan. uit een vliegreis naar Amsterdam, waar de heer Jasper thans het ne gende congres van de wereldfede ratie van ondcrvvijzersoFganisaties bijwoont. Donderdag Wordt In de Waal haven bet Israëlische vrachtschip „Kedma" verwacht, dat tijdelijk ge bruikt wordt als een drijvende zee vaartschool. Het schip is bemand met 35 kadettcn van het Israëlische Nautische College te Acre. De Israëlische rederij Zlm Israël Navigation Co. heeft, zoals lang zamerhand traditie geworden is, ook dit jaar weer één van haar schepen ter beschikking gesteld van deze zeevaartschool. Leerlingen van het laatste leer jaar verrichten onder leiding van enkele eigen officieren van de re derij alle normale werkzaamheden op het schip. De „Kedma" lost in de Waal haven een lading piriet uit Cyprus. Daarna zal het schip uitgaand-laden voor Israël. Als agenten treden, op Phs. van Ommeren. Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft deze week twee jubilarissen, die veertig jaar m gemeentedienst zijn, allebei bij de afdeling haven dienst. t Het zijn de heren J. Kooiman, havenloods, en P. M. Boddingius, ha- venbediende-oppcrschipper. De heer Boddingius zal vrijdag 5 augustus om tien uur gehuldigd worden in het bureau van de haven meester, St. Jobsweg 6. Voor de heer Kooiman is er die fiets, die hij op dr. Wibautplein had middag van drie tot half zes een neergezet. receptie in Caland West. Maandagmiddag is voor de Vakan tiebesteding te Overschle een hoog tepunt geworden. Omstreeks 1100 personen, onder wie uiteraard vele jongeren, zijn getuige geweest van een spannende wedstrijd, die ln het programma Is aangeduid als een zeepkistenrace. Reeds maanden waren taL van jongeren in schuurtjes en keldertjes aan het bouwen van „hun kist" be zig. Zorgvuldig is vermeden eikaars geheimen prijs te geven. Maai maandagmorgen moesten de zelf bouwers voor de dag komen, want toen zijn de kisten gekeurd door de heer W. Sloendregt, de leider van het jeugdhonk „De Cockpit". Zeventien zijn ter keuring voorge leid en hoewel hun uiterlijk veel verschilde, heeft elke wagen de reis gehaald, want er is er geen enkele op ondeugdelijkheid afgekeurd. Op „de hol van het nooddorp" Is toen 's middags een groots treffen geweest. Eerst was er een snelheids- rit; de deelnemers kregen over een afstand van omstreeks 5 meter een flinke duw en dan ging het rollende de hol af. De kwaliteiten van de wagens werden door de talrijks aanwezigen luid beoordeeld en dat oordeel was dikwijls hard en onver valst. De zenuwachtigen hadden bo vendien last met de besturing, zo dat tal van factoren een rol speel- den, met het gevolg, dat lang niet A Met een flinke duw van vriendjes begonnen dc zeepkisten-wagentjes de snetheidsrit. altijd de mooiste wagen bet won De uitslagen waren; 1. Joop Heus- dens; 2. Herman Kootkar en 3. Wil» Kbjnsroit. Toen kwam de „schoonheidsrit" Dat betekende dat de bestuurder op een feilloze wjjze om allerlei hin dernissen moest heenrijden en het was verwonderlijk welke verbluf fende resultaten werden bereikt. Pri'*en: 1. Jac. Rodenburg en 2. Kas Boer. Van de overige deelnemers zijn Joop Groen en Cor van Kekum ook nog beloond, omdat zij zulke aardige karretjes hadden gemaakt, zodat er uiteindelijk nog heel wat prijswinnaars huiswaarts keerden: 7 van de 17. De heer Sloendregt deelde de prij zen uit namens de Wijkraad en de jongens hebben beloofd het volgen de jaar een nog veel mooiere wagen te knutselen. AMSTERDAM. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het ss. „Zuiderkruis", onder com mando van kapitein K Harder, in de vroege ochtenduren van woens dag 3 augustus te Amsterdam aan komen. Het schip heeft 700 passa giers aan boord. TOKIO. Maandag is het in Tokio tot een felle strijd tussen 25D0 arbeiders en 500 politiemannen en brandweerlieden gekomen. Tien ner- sonen werden gearresteerd. De moei lijkheden ontstonden toen enkele agenten een groepje vechtende ar beiders wilde scheiden. Da omstan ders bemoeiden zich ermee, met als gevolg dat de vechtpartij uitgroeide tot een veldslag waarbij een politie bureau in brand werd gestoken en enkele brandweerwagens werden vernield. Heden overleed nog on verwachts tot onze droef heid onze innig geliefde zorgzame moeder, be huwd- en grootmoeder CLASUNTJE GIJSEN wed. van Arie v. Loenen in de ouderdom van 76 jaar. Schiedam: N. V. Hattem- Van Loenen W. A. van Hattem Hoorn: C. van Loeren A. M. van Loenen- Harte Utrecht: A. van Loenen G. L. van Loenen- Van Straten Enschede: M, C. Scheffer- Van Loenen B, Scheffer en kleinkinderen Schiedam, 30 juli I960, Rotterdamsedijk 168 b Correspondentie-adres: Rotterdamsedijk 261 b De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats tê Schiedam, woensdag 3 augustus a.s„ te 11 uur. Vertrek >an het sterfhuis 10.30 uur. gevraagd J. M- v. Velzen Bakkerij grondstoffen N.V., Warande 44. vraagt voor direct meis jes, leeftijd 16—20 jaar, voor zoek- en pelwerk van amandelen etc. Permanent wave Permanent.. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de- Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf f 8.— com pleet. Telefoon 6 63 88.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1