a Wanneer je wasmiddelen maakt reken dan gerust op brieven .M "mAWUKl Andries Aandewiel sloot vriendschap met Armin Hary Schijnwerpers op de Schiedamse sport Er staat een huis aan de Lange Haven SANOyiTE Atleet van wereldfaam komt wellicht hier „BIJ MIJ WORDT HET ZEEPSOP BLOEDROOD - zegt scheidende Sunlight-directeur - AGENDA Dure drinkwaterleiding voor 45 percelen Duivensport PHILIPS JP&nt Reactie wsmi Hele serie Aandacht P\ i Waterlevering aan Ketbel IN HOEK VAN HOLLAND Scooterrijder ramt verkeerszuiltje Burgerlijke Stand Duitse zeelui hebben nog meer vernield Schone fietswielen op de loop Wielen liepen van zand au to Bejaarden op reis Wegomlegging bij Mijnsheerenl and ifoh. de Heer Oudste inwoonster van Ridderkerk overleden SCHIEDAM Voor „ERIES" televisie en Radio RADIO S«'p i ewn h vr Koeriersters Woensdag 3 augustus 1960 Andries Aandewiel heeft er een beroemde vriend by. Deze voetballer van Hermes DVS, atleet en nu scheidsrechter die naar de hogere regionen van de afd. Rotterdam van de KNVB gaat heeft tijdens 2ijn vakantie een bijzondere ont moeting gehad. Andries Aan dewiel maakte kennis met hef snelheidswonder Armin Hary, de man die als enige de hon derd meter in de magische tien seconden kan lopen. Andries Aandewiel slaagde er ook in de eenzelvige Hary te intervie wen, iets dat hy niet aan jour nalisten toestaat. Ook zegde Hary toe tezynertyd in Schie dam op bezoek te komen. On getwijfeld kan het bezoek van deze atleet van wereldfaam be- langwekkcnd zyn voor Schie» Armin Hary, die de notitieboekjes van journalisten, schuwt, was wel zo vriendelijk het adres van zijn nieuwe vriend .Andries Aandewiel, uit Schiedam, te noteren. dam. De komst van deze gast naar een mogelijke sportdag van de atletiekafdeling van SVV zou weer een stimulans kunnen zijn voor het sluime rende atletiekleven in Schie dam. Jn de kamer van Andries Aande wiel hangen de (min lat uur-) spikes Tan het wereldwonder. Andries heeft ons verteld hoe de vriendschap is ontstaan. HU kwam fljdens zyn va kantie hij een kennis in Quiersheld by de Franse grens in Saarbrucken. Daar werd het echtpaar Aandewiel, In het kleine dorpje, zo gastvrij ont vangen dat heiden al spoedig als het ware bü de gemeenschap „behoor den". Ia de Rosenstraat 12 kwam Andries In de woning van Armin Hary en diens ouders. HU mocht er de trofeeën bewonderen en hij hoorde dat men journalisten schuwt Daarom staat Hary geen interviews toe. ZUn ouders die geen driedui zend gulden bezitten om naar de Olympische Spelen te gaan om hun zoon records te zien breken vlucht ten naar Hamburg in die tyd om hei bezoek van verslaggevers te ontlo pen. Tussen de >natuuratleet Hary en Andries Aandewiel ontstond al spoe dig vriendschap. Hij mocht wel no teren wat Hary over zijn capacitei ten vertelde. De 23-jarige jongeman werkt in Frankfort. Daar is hij quasi winkelbediende in een magazijn vooi radio's en televisie e.d. maar zijn werkgever staat hem toe meer aan dacht aan de atletiek te schenken dan aan het bedrijf. Toch stijgt de omzet van dat bedrijf met reuzen cijfers louter omdat Hary aan het bedrijf is verbonden. Toen de jonge man merkte dat hij in vorm was nam hij het vliegtuig naar Frankfort, waar hij op het nippertje toestem ming kreeg^-om te starten en toen bemerkte de verbaasde wereld dat er een mens is die honderd meter Sn tien seconden kan lopen. Aan onze stadgenoot vertelde Hary dat h(j bewust en heel serieus naar deze wonderlijke prestatie Is „toe- gelcefd". HU gaat Iedere avond vroeg naar bed, drinkt geen alcohol en eet wal hem voorgeschreven wordt. Jn de eerste jaren werd hij getraind door zün vader, die worstelaar Is geweest. Armin Hary, nerveus raspaardje, is één van de weinigen die snelle, supersnelle reflexen heeft. Normale mensen reageren met hun reflexen op ongeveer vijftienhonderdste se conde. Voor Hary is de reactie reflex slechts driehonderdste se conde. Daatdoor kon hij enkele tien den van seconden van het wereld record hardlopen op de honderd me ter afknabbelen en het is een fasci nerende vraag of Hary beneden tien seconden komt op deze afstand. De laatste drie jaar heeft hij dan ook speciaal getraind op deze af stand. Hij wijt zijn succes aan de snelle start. Dagelijks deed hij niets anders dan te oefenen op de start Hij meende dat hij records zou bre ken als hij de eerste 25 meter in 2,4 seconden zou kunnen lopen. Toen hem dat eindelijk gelukte wist hij dat hij zou slagen. Momenteel heeft hij geen trainer meer omdat hij meent dat deze hem met meer kan bijbrengen dan hem al bekend is. Overigens is Hary één van de figuren, die in elke sport zou slagen. Vorige week werd hij kampioen van Duitsland op de 200 meter. Hij heeft een hekel aan lange afstanden omdat hij „een zwak linkerbeen" heeft. Hij is ook tienkampkampioen van Saar- brücken. Tegenwoordig oefent hij veel met gewichten om krachtiger spieren, te ontwikkelen. In Duitsland geniet deze jongeman, die op 22 maart 23 jaar werd. een ware hel denverering. Hij heeft grote waar dering voor de Nederlandse atleet Henk Visser. Tezamen met hem stu deerde hij in Californië. Hij meent dat Henk Visser nog eens acht meter ver zal springen. Voor Andries Aandewiel js bei contact met deze atleet zün mooiste vakantie-ervaring. Met verwondering kan hy vertellen hoe Hary zo snel kan starten dat een ieder meent dat de sprinter te vroeg van start Is ge gaan. „Maar dan start Hary rustig weer, het is zo'n eenvoudige, bijna verlegen jongen, maar hU weet wat hij kan" zegt Andries. Ongetwijfeld zullen de Schiedamse atleten met bijzonder veel genoegen kennisma ken met Armin Hary als Andries Aandewiel daartoe het initiatief heeft genomen. Er schijnt tijdig een goede kente ring in het weer te komen, omdat het anders vrijwel zeker is dat de zomersporten in conflict met de „wintersporten" komen. Die winter sporten beginnen volgende week weer met de oefenwedstrijden en diverse andere vriendschappelijke partijen. Zo staan er voor de honk ballers nog voldoende wedstrijden op het programma om ook tijdens alle weekeinden in augustus actief te kunnen zijn. Toch zullen die zelfde honkballers al spoedig de voetbaltenues moeten gaan aantrek ken. De christelijke gymnastiekvereni ging „Animo" in Kethcl heeft do vakantie goed doorgebracht met een kamp aan de stranden bij Goerea en Schouwen. Over veertien dagen zal Animo weer heel actief worden. Dan zullen op drie plaatsen in Ke- thel demonstratieuitvoeringen wor den gegeven. Gemeentewerken van Schiedam heeft van de speelplaats aan de Marconiweg een keurig betegeld speelterrein, dat ook als sportveld zou kunnen worden gebruikt, ge maakt. Honderden tegels rood of grijs en stenen m enkele kleuren markeren dit terrein. Er is omringd door witte stenen van deze tegels een rechthoekig veld aangelegd dat zeer goed geschikt is voor tennis, badminton, vuistbal, tref bal, volley bal e.d. en zelfs voor microkorfbal en basketbal maar voor het laatste zouden dan de attributen als korven en baskets in de grond moeten wor den gezet. De voetbalvereniging „Excelsior '20" zal in het nieuwe seizoen op dinsdag- en donderdagavond onder leiding van de Spartaan Lou Ben-, nmgshof trainen. Voor 13, 14 en 15 augustus bereidt Herman Schouwen- 'Geflankeerd door twee kleine huisjes, zien we hier het huis Hcaarin in de vorige eeuto dominee 1 Francois Haoerschm^dt (Piet P.aaltjens) woonde.. Het mooie herenhuis, dat van voren gezien wei onkel lijkt te bestaan uit een nevel, stond dezer (tecum te hoop. Het huis ziet wt <">er de Korte Haven. burg een trip naar Duitsland voor Op zaterdagmiddag 13 augustus gaan de Excelsioranen naar Essen. Zon dags speelt het eerste team tegen D.JJC, ïtüttensch eider Sportclub 's Maandags komen de stadgenoten weer naar huis. Het verdere oefen programma is voorlopig; 21 augus tus Excelsior 1—Leones 1, Excelsior 2—Leones 2 en Excelsior '20/4, Ex celsior '20/5 en Excelsior '20/6 ne men deel aan het toernooi van DHL in Delft. Op 21 augustus gaat Excel sior '20 naar Quick Boys. Ook SFC begint op 2 augustus weer met de training. Als voorlopig oefenprogramma heeft onze vierde klasser: 21 augustus bezoek met twee teams aan Geel-Zwart in Schoon hoven; 28 augustus returnontmoetin gen voor SFC 1 en SFC 2 tegen Uchta 1 en Uchta 2 uit Ochten bij Ti el op het terrein Boshoek; 4 sep tember oefendag voor alle teams In onderlinge wedstrijden. Ondanks da vakanties slaagde de bekwamo clubbladredacteur P. Brouwer er in een prachtig verzorgd orgaan in roulatie te brengen met liefst 24 pa> gina's. Met gerechtvaardigde trots vermeldt hij dat SFC sinds lange tijd geen speler heeft, die wegens wan ordelijk gedrag van het veld is gezonden. De voorbereidingen voor de aan leg van elektriciteitsvoorzieningen in sportpark „Harga" zijn zover ge vorderd dat mag worden verwacht dat de verlichting er voor de aan vang van de winterperiode is, Welis- waar stagneert de arbeid wegens vakanties, maar binnenkort kan de hoogspanningskabel, die door de deskundigen wordt gelegd, worden aangesloten en dan is het treffen van de voorzieningen bü de kleed lokalen en de velden een kwestie van tijd. Het bestuur van SVDPW is nu als volgt gefoimeerd: voorzitter good old Toon Hardeman, tweede voor zitter W. Maas; secretaris H. Nie- meyer, Aleidastraat 88b, tweede se cretaris D. Tiel, penningmeester J Tetteroo, tweede penningmeester M. Grims, commissarissen J. Willemse, A. de Nijs en J. Krijgsman. De ck.c. „ODI" gaat met twee juniortwaalftallen op 20 augustus naar een toernooi dat „Thor" in Rotterdam, op 27 augustus neemt ODI deel aan de VES-series in Den Haag, (Van een onzer verslaggevers) erkwaardig, zoveel f V 1 mensen over zeeP jDLl Aschrijven," zegt de heer De Jong. „Je komt met een nieuw produkt en je krijgt duizenden brieven. Gewoon mensen, die zeggen dat ze het lekkere zeep vinden, mensen die willen vertellen wat ze er allemaal mee hebben gewas sen en mensen, die weten wil len waarmee ze de kanarie moeten wassen. Al lang voor de oorlog hebben we een com pleet instituut moeten oprich ten om al die vragen te beant woorden. De mensen van dat instituut kijken nergens meer van op. Alleen klachten, die krijg ik. Daar zijn heel mooie klachten bij." Een dame uit het zuiden meld de, dat Sunlightzeep haar afwassopje bloedrood kleurde. Een onderzoekje bracht aan het licht, dat zij het le peltje meewaste, waarmee ze haar laxeermiddel innam. Er zaten dan nog een paar korreltjes van het wit te poeder aan, maar dat witte poe der bevatte phenolphthaleuie. een fOOD BEEll. stof, die alle basische vloeistof diep rood kleurt. Zeepsop reageert ba sisch. Uit het noorden van het land kwam een ernstige klacht. Op de avond van haar verloving deed een meisje van 19 jaar de afwas met Presto. Prompt viel ze flauw en ver keerde een dag lang in een coma, Natuurlijk de schuld van Presto, De dokter, die het geval voor de Sunlightfabrieken onderzocht rap porteerde een acute alcoholvergifti ging. Het meisje had 's middags tijdens de receptie aan de lopende band Voorburg gedronken, voor het eten drie borrels en tijdens het eten en daarna bier. menstelling en kwaliteit sinds de in troductie op de markt In de tachti ger jaren. De Sunlightzeep is er nog steeds, ze ziet er nog net zo uit, maar haar domein wordt bedreigd. De synthetische wasmiddelen zijn de revolutie begonnen, en de strijd is nog steeds niet beslist „Een mooie wedstrijd om de gunst van de ver bruiker en ik zit eerste rang," zegt de heer De Jong. Dat er overigens niet één synthe tisch wasmiddel is gekomen, maar 3 raktisch alle klachten blijken ongemotiveerd," zegt directeur A J. de S -m. Jong. „Maar we beste- den er alle aandacht aan. Als je een goed produkt maakt, wil je dat de mensen goede resultaten hebben." Hij spreekt uit een leven van er varing. Als Hij op 1 augustus zijn functie van directeur van Lever's Zeep Mij. N.V, neerlegt om met pensioen te gaan, heeft hij op de dag af veertig jaar in het Vlaar- dingse bedrijf gewerkt, Dc weemoed om het afscheid is bij hem gekop peld aan een grote voldoening. Hij heeft de revolutie gezien. Toen bij kwam maakte zijn fabriek Sunlight zeep, een universele huishoudzeep, over de hele wereld gelijk van sa- een hele serie, dat is een gevolg van de sterk gegroeide kennis van de was gewoonten en de technische ont wikkeling. „Het is absoluut larie te veronderstellen, dat al die nieuwe wasmiddelen verwarrend werken. Het is ook niet zo, dat we nieuwe merken scheppen als commercieel foefje. Al onze merken berusten op een zorgvuldig onderzoek naar de Nederlandse wasgewoonten," zegt de heer De Jong. „Toen omstreeks 1880 de Sunlightzeep verscheen was haar slagzin: minder arbeid, groter ge mak. Je zou het een beginselverkla ring kunnen noemen. De wasge woonten zijn gaan veranderen. Ze veranderen nog steeds en de was middelen veranderen mee." Sunlightzeep was oorspronkelijk het middel voor tobbe, was bord en boender. In de eerste twintig jaar van deze eeuw werd het gastoestel gemeen goed De was kon nu gemakkelijker gekookt worden. De methode vond heel snel ingang* en als antwoord daarop verschenen in de twintiger jaren de zeeppoeders op de markt. Het werd de grote tijd van de zelf werkende wasmiddelen. Na de oor log kregen deze middelen hun syn thetische pendant. Ze hadden een groot voordeel: in hard water geen vorming van kalkzeep en dus een grotere waskracht bij gelijke hoe veelheden. In 1950 deed 70 procent van de Nederlandse huisvrouwen de was nog door het wasgoed in een was ketel te koken op het gas. Op die methode waren de synthetische was middelen ingesteld. Nu, tien jaar later, doet meer dan 60 procent de was met behulp van een wasmachi ne. Het is meestal een vrij goedkope elektrische machine, zonder kuip» verwarmïng. Dat stelt nieuwe eison aan de jonge synthetische midde len. Synthetische wasmiddelen kun nen geweldig schuimen, In de was ketel is dat geen bezwaar, in som mige soorten wasmachines kan het hinderlij'k zijn. Er is al een nieuw wasmiddel, Skip, dat minder schuimt. De huisvrouwen zijn nu wel zo met de synthetische middelen vertrouwd, dat ze niet altijd meer om schuim vragen. Heel in het begin moesten de fabrikanten wel zorgen, dat de nieuwe middelen goed schuimden. Logisch: generaties lang waren d€ huisvrouwen gewend aan schuimend 2eepsop. Bij zeep is schuim een, in dicatie voor waskracht Bij een syn thetisch middel niet, maar een huis vrouw heeft geen laboratorium in het keukenkastje. Het was beter het schuim voorlopig ook maar te blij ven leveren. Als de was niet meer wordt ge kookt, maar bij een lagere tempera tuur gewassen in een wasmachine, dan is er al weer de behoefte aan nieuwe wasmiddelen. „Er zullen wel meer nieuwe middelen komen," zegt de heer De Jong, „er zullen nog wel vreemde klachten over komen ook. Want dat is vreemd: als u een nieuw soort biskwietje probeert en op het zelfde ogenblik valt de koekoeks klok van de muur, dan geeft u heus het koekje de schuld niet Maar is er een nieuw wasmiddel in huis, dan worden alle vreemde voorvallen van de eerstvolgende veertien dagen op rekening van de zeep geschreven." Bellen bU ongeval: G.G. cn G.D. Tumlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer G4666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St, Lidumastraat 58. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2G 30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten. Sted. Museum. Tentoonstellingen: „Theresiënsuadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: ..The NunV Story". Monopole. 2, 7 en 9.15 uur: „Zij kwa men naar Cordura". (Aduertentie 2.M.) akelijker vpltarwe vó^dirig Handig verpakt Steeds vers. Heerlijk met boter, jam/ kaas, vleeswaren enz. Ook zoutarm overal verkrijgbaar SP GEMEEHTE SS^B^SCHiEOftM fbFriCIEEU NIEUWST) De adjunct-directeur van de Tech nische Bedrijven maakt bekend dat de waterlevering aan vm Kehel vanaf de hoek Nieuwe Damlaan— Schiedamseweg zal worden onderbro ken vanaf woensdagavond 3 augustus 11 uur tot donderdagmorgen 4 augus tus ca. 5 uur. B en \V hebben de raad voorge steld 45 percelen in Hock van Hol land te voorzien van drinkwater leiding-. Het z||n percelen, die In drlnkwatcrleidingtermen sUs „super onrendabel" worden betiteld. De aanleg is dan ook peperduur: ƒ200.000,voor alle percelen, dit komt neer op 4.450,per aan sluiting. Van verschillende zijden Is er bij herhaling op aangedrongen de be woners van deze 45 percelen de enige woningen in De Hoek die nog met op de drinkwaterleiding zijn aangesloten van drinkwater te voorzien. De kosten van aansluiting cn van een aan te leggen hoofd- buïzenleïding bleken echter zeer hoog. B en W hebben daarom een on derzoek in laten stellen naar de vraag of belanghebbenden over re delijk water beschikken en of wel licht op goedkopere wijze pompen zouden kunnen worden geslagen. Uit een door de Inspecteur Volks gezondheid uitgebracht rapport blijkt, dat geen van de bedoelde percelen beschikt over een drink watervoorziening, die aan redelijke eisen voldoet Dc kwalificaties lui den o.a.: „ondeugdelijk", „volkomen ongeschikt" of „matig". Zout water in de ondergrond maakte het drink water slecht van kwaliteit De commissie voor de bedrijven heeft in overweging gegeven de lei ding door de gemeente te doen aan leggen en van het vorderen van een bijzondere bijdrage van belangheb benden af te zien. In de B.K-laan Js gistermorgen weer eens een verkeerszuiltje ge sneuveld. De 62-jange scooterrijder A. L, uit VJaardïngen reed er tegen aan, toen hij bij het inhalen van een autobus te voel naar links uit haalde. Bij de aanrijding liep de heer L, schaafwonden op aan beide benen. GEBOREN: Marjolein, dv R. Foc- kens en N. FilippO; Elisabeth, dv F. R. A J. Aalsma en C. L. van Kampen; Stefanus A. M., zv J, van Arderrae en M. U. G. Helt; Johanna Ch„ dv F. W. Etman en F, H. Voskuilen; Henricus A. M., zv H. W. G. Lans bergen en C. G. M. Bakker; Cornelia E., dv P. F. Weber en S. Waarden burg; Jchannis F., zv A. Baaijens en L. Wouters; André, zv W. Verbrug- gen en A. W- van Veen; Marcus P., zv J. A van Grootel en J. M. Ker- vliet; Marinus J., zv L. Veringmeier en G. M. F. Rost; René, zv A. Ver steeg en J. C. Daalmeijer; Johanna P. M„ dv H. J. Breuker en M. E. Mak; Helena J„ dv D. N. de Ronde cn S. Groenewolt; Eduard P. A, zv E. P. A Hoovers en E P. A. Ellas; Ronald, zv P. J. W. Bouw en P. A van Schie; Robert, zv H. van der Ent en P. A. H. de Jong. OVERLEDEN: C. Hagestein, SI jr.; C. Gij sen, 76 jr., wed. van A van Loenen; C. J. Schaap, 73 jr. Uitslag SCV „De Postduif". Wed vlucht Neufvilles, afstand 146 km. De duiven werden gelost om 8.30 uur. Eerste pnjsduif 11.27.24, laatste prijs- duif 12.06.40 uur. Deelname 748 dui ven, Th. Jansen 1, 153;, J. Brand 2, 19, 32, 70, 93, 121, 169: A. Brokhng 3; W. v. Deursen 4, 8, 20, 77, 143, 159, 187; C. Verboom 5. 43, 103, 117, 119. 120, 132, 140, 141, 144, 157, 165; J. Bats 6, 39, 149; J. Verhaal 7, 10, 52, 73; N. in 't Hol Co 9, 41, 72, 106, 139, 148. 156, 160; A. Heeren 31, 36, 80, 87, 128. 133, 180; L. Verheugen 12, 130, 146; L. Craina 13, 86, 101; F. Eijkenbroek 14, 26, 34, 76, 104, 118, 124, 137; J, Westerholt 15, 16. 125; H. Crama 17. 78, 89, 135, 174; W. Kerkhoff 18, 57, 64, 71, 99; J. v. d. Waard 21, 27, 49, 67, 131, 145, 175; Th. v. Weelie 22. 183: J. LipS 23, 35, 66, 105, 150, 170; M. v Langen 24, 44, 90. 184; J. Kofficberg 25, 42, 154; J. Tweeboom 28, 102; F. Koppenhagen 29, 38, 100, 113, 114, 129, 181, 185; J- v. d. Beek Co 30, 81; P. v. Os Co 31, 62, 96; J. Daejaaren 33, 46, 48, 75; J. Koogje 37. 65, 88, 171; H. Veltman 40, 316; A. Houtsma 45. 56, 60, 94; A. Rïedijk 47, 161; C. v Tricht Co. 50; C. v. d. Grijp Co 51, 74, 97, 152, 163; C. du Chateneier 53, 109, 142, 173; A. Brouns 54, 138; E. v. Smirren 55; W. Verhaeren 58. 92; G. Vermeer 58; W. Jansen 61, 127; A v. Gogh 63; O. Bolkenbaas 68; A. Karreman 69, 107; A. Vis 79, 82, 134; H. v. d. Kant Co 83, 85, 310, 112, 168; W. v. d. Kant Co 84, 158; L. Borrani Co. 91, 98; H. Blondé 95. 166, 178; J. v. Harmeien Co. 108; C. Koogje 111; A. Hers bach 115; P. Stap 122, 128,177; W. Poelman Ark I.13, 151, diploma; M. de Ruiter 138. 164; J. v. d. Tuyn 147, 155, 162, 186; W. Poort 167; A v. d. Grijp 172;; K. v. Loopik 176,; D, Schipper 179; J. v. d. MeU 182. Ook aan een auto van de heer J. K. in de Julianalaan blüken ver nielingen te zyn gepleegd doorDuh- se zeelui. De spiegel werd afgerukt en ook de benzinedop is verdwe nen. Zoals we reeds eerder schreven werden er in de nacht van zondag op maandag nog meer vernielingen aan auto's gepleegd. De 72-jarige heer G. S. was gis teravond voor z|j:n woning aan do Meeuwensingcl zijn fiets aan het schoonmaken. Hij had de wielen los gemaakt en ging toen even naar een schuurtje achter zijn woning. Toen hij terugkwam waren de wie len verdwenen. Als ze niet uit zich zelf op de loop zijn gegaan, zijn ze gestolen. Op de Vlaardingerweg brak gis teren de steekas van een zandauto, bestuurd door de chauffeur J. M- R Hierdoor liepen twee van de vier rechter-achterwielen los, en kwamen in de sloot langs de weg terecht. Vermoedelijk was materlaalmoeheid de oorzaak van het effect De reis vereniging Vriendenkring van de Algemene Bond van Ouden van Dagen gaat dinsdag 9 augustus met 220 leden in vijf bussen op stap. De bussen vertrekken om acht uur van het Blauwe Huis in de Lange Nieuwstraat In Den Bosch wordt koffie ge dronken, de lunch wordt gebruikt in Oisterwïjk en het diner in Baar- le-Nassau. Men denkt 's avonds om half negen weer in Schiedam te zijn. Wegeng werkzaamheden op de rijksleg Blaaksche Dük Mijns- heerenland zal het gedeelte van'die weg tussen km 41,784 en km 42.052 in de gemeente Mijnsheerenland voor het verkeer worden afgesloten van 10 augustus I960 *s morgens 8 uur tot 27 augustus 1960 's middags 12 uur, of zoveel langer als nodig of korter als mogelijk zal blijken. Het verkeer, gaande in de richting Mijnsheerenland, zal worden omge leid over de Reedijk. Het ver keer gaande in de richting Blaak- schedijk, zal worden omgeleid over de Wmtersweg. De omleldi\gen zul len door borden worden aangege ven. (Advertentie LM.) radio en televisie OOSTZEEDIJK 330 - ROTTERDAM - TEL. 115255 De oudste inwoonster van Ridder kerk, de 96-jarige weduwe Jacoba Treintje Visser-Dam, Wollende aan de Noldijk 41, is gisteravond overle den. De oudste inwoner is thans de 94-jarige weduwnaar Willem Huy- ser, Mauritsweg 20. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandlfaah boek Mésdaglaan Schiedam Tel. 65734 Aanvang nieuwe dub* SECRETARESSE Corresp,-Stenotypist f e Talen-Stenotyplst( e) TYPEN Blind en Ritmisch STENO Ned. en vreemde Talen BOEKHOUDEN Opl. Prak tijk examen MIDDENSTANDS- CURSUS TALEN Grammatica iBeginners Handojorr, en Conversatie IGcvordcrder iMscftryiriwp dagel. voor BETER onderwijs SINGEL 72 TEL. 6 88 47 SCHIEDAM Fotografie Voor pasfoto's naar K„ van Vtuircn, Hoogstraat 306. TeL 6 67 20. In één dag gereed. Rol films vergeten? Auto- maal staat voor u klaai Alle soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106 Permanent wave Permanent. Dames voor een s goede permanenten prettige bediening: kapsalon J de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 6 68 33. Adverteren doet verkopen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1