4 UNIQUE Enthousiaste vrijwilligers werken aan rcom Overdekte tribune prachtig vernieuwd Muizenstad is niet voor de poes n met vele festiviteiten Ridderkerk is t niet eens met Ged. Staten WALDO-TAXI Eerste paal 48 woningen „Fledermaus5 vermaakte velen in Passagetheater OPRUIMING 1 VAN DER AREND mm? De brug 6.46.50 (3 lijnen) Burgerlijke Stand vlaardingen Schiedam Weer linkse krant in Algiers in beslag genomen Een o VAN NELLE's 98 ct „ZOHEERIEP DE JEUGD Directeur Ver. Glas neemt ontslag Corry Brokken en Rita Reys in Sterrenregen Minister Benson was jarig en kreeg een taart Blarenbal slot van J eugdvierdaagse TOESLAG EIGEN-WONINGBEZIT Jubileum bij N.V. Staal Industrie Enige honderden woningen zouden bij beslissing GS moeten verdwijnen A. de Groot t Vrijdag 5 augustus 1960 3 In deze zonnige dagen ontwikkelt zich in sportpark „Harga" een verheugende en prachtige activiteit Aan de Sportpark- hrug wordt de laalste hand gelegd, de toevoerwegen naar de hrug worden afgewerkt en ook elektrisch gaat Harga een ver binding krijgen met de woonwijken. Op en rond het sport complex van Hennes DVS is de activiteit bijzonder groot. Overdag arbeiden daar een dertigtal merendeels vrijwilli gers heel nijver aan de opbouw van het sportcentrum en in de avonduren dragen grote groepen letterlijk en figuurlijk een steentje by. Deze verheugende activiteit van de aanhang van Hennes DVS heeft bewerkstelligd, dat de oudste Schie dams® voetbalvereniging binnenkort over een bijzonder fraaie accommodatie gaat beschikken. Wie de „oude Damlaan" ge kend heeft en wie nu naar „Harga" komt, gelooft zichzelf niet. Met eenvoudige middelen maakt Hermes DVS een fraai en goéiTsport centrum. Aan de zijde van de kantine zijn nu over de gehele lange zjjde staan plaatsen gemaakt op de aarden wal die met tien rijen tegels Is belegd. Daartussen in Is een haag van groen voor de verbinding naar de kleed kamers en de kantine. Een twaalftal fleurige vlaggemasten voor de lange en een achttal voor de korte zfl, aan de kant van Vïaardingen, sieren met een zevental luidsprekers (die de nek bulgen als exotische bloe men) de achterzijde van de tribunes. Voor de korte zijde Is aan de kant van .de velden van HDVS de oude tribune van de Damlaan geplaatst. De werkers hebben vaardig de kwast gehanteerd om het geheel een fris aanzien te geven. De hoeken van de tribunes vormen nog geen verbinding. Daar zijn de mannen op de aarden wal aan het werk om een passend geheel te maken. De overdekte tribune is aan de :zijde van de Poldervaart dus het verst van de kantine geplaatst. Die goede oude overdekte tribune is on herkenbaar. Het geheel is verhoogd neergezet op betonnen steunen. Dat heeft het voordeel, dat het spel be ter te volgen Is en ook heeft de zit tende toeschouwer geen last van de belangstellende die voor de tribune staat: De houten zijwanden zijn ver vangen door fraai tegelwerk, dat schuin naar voren de suggestie van ruimte-geeft. Er wordt zeer hardgewerkt We zagen een schoolmeester ijverig de kwast hanteren om de nieuwe ra men en wanden voor de loketten in de grondverf te zetten. Bij de In gangen., waren metselaars aan het werk met het storten van de fun dering, voor die loketten. Tientallen meters elektrisch snoer leidden naar een. man, die snerpend met een elektrische cirkelzaag het hout van de Damlaan in de goede vorm fAdvertentie. LM.) Meer dan 1000 herenpyjama s. die normaal voor 8.25'verkocht worden, liggen er Zaterdag op onze toonbanken. Heren pyjama's van sterke linge rie katoen, met contrasterende' kraag en manchetten de pantalon met moderne sluiting en opgezet elastieken de goede pasvorm, die U van zo'n betere pyjama kunt verwachten.'. Zaterdag koopt U deze pyjama's voor nog géén zes gulden. toene" Zaterdagmorgen oro-9 .uur be-, gnu de verkoop van deze heren- pyjama's in de kleuren bleu/ marine en beige/bruin, m alle courante «Kyft herenmatén; „sneed" voor de nieuwe opstallen. Anderen vanwege het'zonnetje in korte broek en luchtig gekleed. maakten met de hak de paden rond het veld geheel schoon. Gaas werd gespannen, met een grote zware houten hamer worden de nodige a£- zetpaaltjes in de grond geslagen. Dagelijks klinkt het lied van de ar beid op het nieuwe hoofdveld van Hermes DVS. De blauwwitten ma ken zich op om een. nieuwe levens periode in te gaan en gezien het enthousiasme van de talrijke aan hang, die zo spontaan medewerkt, zal het een goede toekomst worden. Bellen bfl ongeval: G.G. en GJD. Tuinlaain 80. telefoon 69290. Politie-alarnxnummer 64666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, SLLiduinastraat 58. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20-30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten. Sted Museum. Tentoonstellingen; ,'Theresiënscadt". .Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15_ uur: „Geen cent voor de belasting", Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „O-KL ,Mr. Deeds" - diversen Emmaplantsóen, 2 tot 10 uur: Mui zenstad. Plantage, 8.30 uur: S.G. Dansavond. (Advertentie LAL) Vrijwel evenwijdig met deze ar beid wordt gewerkt aan de vol tooiing van de „Sportparkbrug". Mo menteel worden de dekken van de paden op de brug geasfalteerd. De ijzeren hekken 2ijn reeds op de brug aangebracht. De toevoerwegen wor den momenteel bestraat. Van de brug naar het sportpark is een 2eer fraaie weg aangelegd, die in fraaie bocht loopt. Voorbij Bad Groenoord splitst deze weg zich' met een bocht naar links voor de verbinding met het sportpark en naar rechts naar het noorden zal de weg op den duur aansluiting krijgen met de nieuwe provinciale weg naar Den Haag. Van zeer veel belanx voor de Sportverenigingen, die velden in het sportpark Harga besuden, zijn de activiteiten van de eïektromonteurs, Klepke, 18 die nu bezig zijn met de aanslultin- gen van de verlichlingkabels in de verdeelkasten. Nadat leden van de clubs geulen hebben gegraven voor het leggen van deze elektriciteits kabels, heeft de gemeente het res terende gedeelte van deze arbeid voor haar rekening genomen, waar bij oa. de toevoerkabel een hoog spanningskabel moest worden ge legd. Aan dit werk de finishing touch wordt nu-de laatste hand gelegd, zodat het zeker Is dat het sportpark Harga by de aanvang van het nieuwe seizoen elcktriclteltsaan- sluitingen heeft. Als de lichtmasten rond de halfverharde velden dan ook zfón gezet, kunnen alle vereni gingen voor het eerst beschikken over ècn zeer groot en uniek trai ningscentrum, waardoor Schiedam met veldtralning op winteravonden landelijk een vooraanstaande plaats kan Innemen/ Maandagmiddag 8 augustus om half vier wordt aan de Koekoeks laan in Kethel (bij de Meeuwen- singel) de eerste paal geslagen voor een complex van 48 vrije wonin gen. Zij worden, geheel in de vrije sector, gebouwd door een aanne merscombinatie, die gevormd wordt door. de fa. M. P. Kloppers en Zn.; fa. v. d. Wetering en Van Dalen, en H. Hooghart en Zn. (Advertentie LM.) A U T O M O. B I E L B E O R IJ F OFFICIEEL Gcd. Biersbot 37 - Telef. .01898-6450 Burg. Knapperilaan 2 - Telef, 010-645Ö0 ZO klein kan ons land niet zijn of het bestaan van de Zuid-Ne derlandse Opera is tot het besef van onze kuststreken nauwelijks doorge drongen. Gisteravond echter heeft in het Passagetheater een zeer talrijk Schiedams publiek met de prestaties van dit Limburgse gezelschap kun nen kennis maken in Strauss* ;,F2e- dermaus", een wel bijuitstek ge schikt stuk om het yakantiefeest I960 luister bij te zetten. Men moet bü het beoordelen van de verrichtingen der Zuid-Neder landse Opera allereerst een spitsing maken tussen hetgeen op het toneel en in de orkestbak gebeurt. Vervol gens duikt er een beduidend verschil in niveau op tussen de vocale- en de spelkwaliteiten, terwijl er tenslotte ook' onder de solisten vogels van zeer verschillende i pluimage blijken te schuilen.: Dat-het na de wel heel weinig be loften inhoudende ouverture door het onvoldoende bezette orkest toch zulk een aardige vertoning werd, was wel in hoofdzaak te danken aan de ontwapenende vlotheid, waarmee weten-te boeien. René C Ia assen (Al fred), Laura Cormonte (Rosalinde) en Gottfried Lingens (Eisenstein) wisten.vaak het artistieke peil van de voorstelling op een hoger plan te brengen en zij werden daarbij door de voortrefeflijke actie van "Willy Keulartz - (Prins Oriofsky en Dr. Blind) George Hruschka (Frank) en Piet Touw (de cipier Frosch) ge steund. Het minst bevredigde Mia Grubben, .wier stembeheersing nog .onvoldoende bleek voor de colora turen van de Adèle-roL Dolf Graus paste zich als dr. Falke goed aan en Mieke Magnée vervulde haar kleine Ida-rol met toewijding. Al met al een waardeerbare voorstelling, wanneer men er niet teveel verfijning-van verwachtte. ELLY SALLOMé PARUS. De autoriteiten in Al- Jerocn A. z. v. A, Geurtsen en W, J. Slavenburg: Gerry C. d. v. J. de Jong en J. Th. Schildt; René z. v. Ph, van Kan en D. Backer, Overleden: B, Steenbergen, 55 jr. J L. van 't Hof, 45 jr. Gehuwd: O. Ch. Kraak. 24 jr. en J. Doomeveld, 22 jr. P. A. Fransen, 20 jr en H. M. Westhuls, 24 jr.: J. w. M. Vasenna, 24 jr. en A. M. Cohen, 21 jr.: G. de Beauvesler Wnlson, 23 jr. en At. H, Ptjnacker, 18 jr.: H. P.' van Dort, 20 jr. en J. van der -Reüdcn, 18 jr.; G. A van Oosterhout, 22 Jr. en Th. J. M. Rom- bouts. 23 jr.; M. van Wel, 21 jr. en H. A. van Ast,21 jr.; G. Speijer, 20 jr.; en H. jr.; W. Vink, 24 jr. en H. M Advertentie IM.) Uwe zetten op de moderne manier: vlug, ge makkelijk en proper. Met één Van Nelle's „Afternoon'* theebniltje (groot formaat) zet u reeds genoeg krachtige, geurige thee voor heel de familie. Extra handig om mee te nemen „naar buiten": in de tent, de caravan, de boot i Afternoontheebuiltjes (gmt formaat) doos van 20 smis Vele Schiedammers trokken gister avond naar „Die Fledermans" In het Passage-theater, maar misschien gin gen er nog meer kijken naar „gewo ne" muizen. Want ophet Emma plantsóen, by de ruïne van Mathe- nesse heeft de heer H. de Man uit Schevenlngen zijn „Muizenstad" ge opend. Nauwelijks was de kassa ge opend, of tienlallen jongens en meis jes stormden al naar binnen om eens een kijkje te nemen. Wel, in deze tent is van alles te zien. Een aardige miniatuurstad wordt bevolkt door zo'n vierhonderd muizen van allerlei rassen, in allerlei kleurenvariëteiten. In de stad zien we een raadhuis, een kerk, bruggen, woonarken, huizen, molens, en zelfs een kermis. Op de Broersvest is de kermis nog pas in opbouw, maar daar in „Muizenstad" draaide hjj al vol op, wat voor de jeugd een misschien nog grotere attractie is dan de echte kermis. De muizen lopen de huizen in en uit, stappen over de bruggetjes, beklimmen de toren, en vergaderen in het raadhuis, kortom ze doen alles wat er maar gedaan kan worden in een stad, Alleen zullen ze met geen moge lijkheid de stad kunnen verlaten. De heer De Man heeft zij'n muizen zo danig gekweekt,: dat zij niet van de tafel waarop de stad staat, zullen klimmen. De heer F. C. H. Hattink, directeur der N.V. Vereenlgde Glasfabrieken (United Glassworks) in Schiedam, heeft om zeer persoonlijke redenen ontslag genomen. In januari 1959 den. Baldadig moeten jullie natuur lijk niet zfjn alleen maar goed kü- volgde hy wyien de heer H. A. P. ken, daar neem je iets van mee voor Pijnakker op als directeur. In dit je verdere leven." Aan deze laatste stadium achtte de heer Hattink het aanbeveling hebben w|j niets toe te niet wenaeiyk een nadere toelichting voegen. 1 op ïijn ontslag te verstrekken. De „openingsplechtigheid" was wel origineel. Na een inleidend woord van de heer M. A. A. de Jonge van Géborén: Edwin s. c. z. v. s. c. de Schiedam^ Gemeenschap liet de TWer en E. M. M. de jong.; Hendrïka heer De Man de „gemeenteraads- M. d. v. G. _Warnawa en JP. E. Vos.; leden" van Muizenstad vrij uit (Advertentie LM.) Li».uiiiiLi3Si :i;:;iföiu:: dei li: :i liarazsneirihm ca iiiciiirafiiiniaiii;» imar-iiM NOG ENKELE DAGEN DUURT ONZE OPTIEK - FOTO - IJZERHANDEL HOOGSTRAAT 91 - TEL. 0 8814 - SCHIEDAM 3: ZIE ONZE ETALAGE S Hein rich A. F. z. v. J. C. Vogt Aehenbach.; Hendrika J. d. v. P. Roes en H. J. Groenewolt,; Irene P. M. d. v, J. F. van Zijl en I. P. M. Goedhart.; Jeroen z. v. G- de Jong envj, J. VJeg- hert. Ondertrouwd: H. B. van Albada, 27 Jr. en T. van Beek, 20 Jr.; J. W. van Boe- hove, 21 Jr, en I. "Wlegersmo, 18 Jr.; P, M. Borsboom," 33 jr. en W. H. Ris. 30 jr.; M. dc Bruin, 21 Jr. en P. E. Kelderman, 21 jr.; B.-P. Dries. 27 jr. en G. Th. Vis ser. 26 Jr.; A. van der Drift, 22 Jr. en L, Vrijland, 21 jr.: J. G. Dljks. 20 Jr, en M. Brockmann. 22 jr.; M. Groencndaal. 24 jr. en P, Penters. 23 jr.; K. Hoogstad, 32 jr. en F. J. Zuidgecst, 26 Jr.; H. Klela, 22 jr. en M. A. Dame, 19 jr.; J. J. Koe ken, 30 jr. en J. J. B- Schoof, 25 jr.; G. W. de Lange, 28 Jr. en J. A. KIcijnJan, 19 jr.: J. H. Mak. 25 Jr. en C. A. van der glazen vitrine waarin zij tot dan had den gezeten. Die gemeenteraadsleden zijn blijkbaar echte.raddraaiers, want binnen korte tijd was de hele stad levend geworden. „Er lopen hier vierhonderd muizen rond," zei de heer De Man. „Zohééü" riep zijn jeugdig publiek. „En aan die stad, die heb ik helemaal zelf gemaakt, daar heb ik vijf en een half jaar aan gewerkt," En het koor van jonge Schied emmertjes riep weer „Zohééü" „Toen Ik begon sprongen ze alle maal van de tafel. Mjjn vrouw zelï Schel er maar mee „11. Maar ik ben C. H E. Tettelaar, 22, jr. J. Schop. i jr. en P. J. Groeneweg. 20 Jr.; B. van j er mee doorgegaan." De kinderen ztfn der Toorn, 21 jr. en C. F. VerheiJ. 19 Jr-er duidelijk biy mee, dat hy Is door- C. VlaEblom, 27 Jr. en M. M. Th. Ruigrok geffaan, „Iedereen mag bier komen 26 Jr.; Th. A. Voorbach 28 jr. en A. M. 1,141,»,; »- hR nov „alleen de kat- van der Toorn. 29 jr.; M. van der Zee, *UKen, zegt nu nog, «»"cen ae xat- 20 jr. en P, S. van den Berg, 20 jr. ten moeten we natuurlijk weghou- rië bestemde oplage van het week blad „LExpress" in beslag genomen Aanleiding hiervoor is een artikel van de hoofdredacteur Servan-, Schreiber, die schrijft dat de oorlog Strauss' operette ten tonele werd ge- giers hebben opnieuw de voor Alge- voerd. Regisseur Jef Baarts heeft - zich, waar dat inderdaad tot hoogst komische effecten aanleiding gat ge baseerd op de enscenering van de Nederlandse Opera enkele jaren ge- leden( de scène met de dronken ci pier b.v., die steeds de hoed van zijn directeur aan een imaginaire kapstok ophangt). Anderzijds hradit hij het stuk in een moderne kostu mering, wat weinig schade doet aan het geheel en uiteraard veel minder kostbaar is. Modern en vlot waren ook de ge boren van de zzmgers-aeteuK, die ze vertrouwd waren met hun taak, dat zii het gebrek aan contactmet de dirigent Hein •s-Gravesande m volle gemoedsrust verdroegenWaar de le dirigent dan al faalde m het doen tot stand komen van enig verband tussen het vocale en instrumentele deel van de voorstelling, zo is hem dat niet al te zeer aan te rekenen. Met dit orkest lijkt ons enige reactie 00 de zangers olde realisatie van zo- ifts als een Weens ritme, wel uitge- S'Drie solisten hebben vocaal beslist Zaterdagmiddag om twee uur be gint op de Broersvest de kennis weer te draalen. Daar kan men nu eens echt doen aan actieve recreatie, zo als dat heet, terwijl men dezelfde middag zich ook kan vermaken aan de Lange Haven, waar de bijna 75 jaar oude CJV haar bestebeent je voor zet met „Plezier in het Haven kwartier". Ook hier staan consump tie-stands, en er fa een „drijvend to neel", dat ongetwyfeld wel belang stelling zal trekken. Zaterdagmiddag om twee uur draalt de Wielerronde rond de Plantage, en om drie uur Is er een hengelwed- stryd In het Prinses Beatrixpark. De jeugd kan maandag haar hart ophalen aan drie voorstellingen van de film „Het avontuur van de tover- kikker" in Passage. De voorstellingen beginnen om half elf, twee uur en vier uur. Ook ouders en hulsgenoten van de kinderen kunnen een kijkje komen nemen. Maandag, dinsdag, woensdag donderdag is in Passage de revue „Zó'n avond" te zien. Dinsdag kan de jeugd kiezen uit twee toneelstukken die in het Passage-theater vertoond worden. Om half elf vertoont de to neelgroep „Arena" ,»De drie wensen van de vrolijke ketellapper" en om twee en vier uur brengt dezelfde groep „Twee emmertjes water ha len." - Dinsdagavond om half acht is in de in Algerië „haar loop- heeft: her vonden". „Op de binnenplaatsen van de gevangenissen van Oran, Algiers, Parijs en Lyon werken de guillotines weer, en Algerijnse patriotten ster ven weer na processen, die de Fran se rechtspraak geen eer aandoen." (Advertentie IJVJ.j Speciaal voor op sterkte geslepen zonneglazen vJi, Dë Bruin kantine van de N.V. Excelsior aan de Buitenhavenweg 't Klaverjasconcours dat om half acht begint. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij. Men kan 'zich opgeven aan de VVV-kiosk aan de Plantage. Er is nog meer te doen voor de jeugdige Schiedammertjes, Woensdag om half elf, twee en vier uur zijn er iri het Passage-theater voorstellingen door het Kindercircus Elleboog - goede wijn behoeft geen krans. Woensdagmiddag om drie uur is in -de Plantage een judo-toernooi voor junioren, 's Avonds om half acht voor senioren. Willem O. Duys presenteert op vrij dag 12 augustus in Musis Sacrum, 's avonds om acht uur, de „Zomerse Sterrenregen". Het programma daar- van Is enigszins gewijzigd, tnaar de kwaliteit van het gebodene hoeft er niet minder om te zjjn, Het optreden van The New Orleans Syncopaters, de Blue Diamonds en van Greetje Kauffeld Is komen te vervallen door de vakanties van deze artiesten. Maar in hun plaats zyn Rita Reys en Corry Brokken geëngageerd, die hun suc cesnummers van Jnan-ies-Pins zullen brengen. Zij worden begeleid door hun vaste medewerkers voor radio en televisie, het kwartet Harry de Groot en het trio Pim Jacobs. In de Zomerse Sterrenregen komt ook „professor" Burger (Toon Hermans' medewerker vóór Sonansee) met kol dertekenen en dito praatjes. Ook Rla Valk en Willy Albert! treden op. Zaterdag 13 augustus is er een fïets- toertoebt door het Westland, waar voor men kan inschrijven bij de VW-kiosk. Start om 2 uur van het Beursgebouw. Dezelfde middag is er in het Prinses Beatrixpark een hen- gelwedstrijd voor volwassenen. In schrijving aan de VW-kiosk, Om half drie is er een skelterrace in de Burg. van Haarenlaan bij de Nieuwe Damlaan. Om negen uur het traditio nele slotvuurwerk. Van een onzer verslaggevers) „Lang zal hü leven", zongen gis termiddag in het Ahoy-restaurant te Rotterdam de gasten aan de lunch, die ter ere van de Ameri kaanse minister van Landbouw werd gegeven. Minister EzraTaft Benson was jarig. Hij werd 61 jaar, en de Amerikaanse_ journa listen die hem op zijn reis verge zellen, boden hem een taart aan en zetten een Happy birthday to you" in. Minister Marijnen, Roterdams burgemeester Van Walsum en de andere gasten wilden niet achter- blyuen en zonpen de Nederlandse variant. Ezra Benson, die een be zoek brengt aan de Zanden van dé Euromarkt om begrip te zoeken voor de Amerikaanse landbouw belangen, was na zijn besprekin gen te Brussel en Bonn optimisti scher dan bij zijn vertrek uit Washington. Hij had begrip ont moet voor de Amerikaanse poli tiek, zei hij na afloop van de lunch te Rotterdam. Het is niet de eerste maal, dat Ezra Benson met een zending naar Europa komt. In 1923 be- zocht hij Nederland als zendeling van de Mormonen, van welke kerk hij lid is. De speeltuinen Pernis, Wielewaal en Maastunnel waren gisteren bet doel van de deelnemertjes aan do Internationale Jeugdvierdaagse. Heimwee was er de oorzaak van, dat twee Haagse wandelaars door hun grootouders moesten worden meegenomen. De leden van Semper Fidelis stuurden hun ouders echter terug met de opmerking: „Gaan jul lie maar lekker naar Den Haag; wij biyvcn toch fyn hier". Vandaag bracht de marsroute het record-aantal van 1545 wandelaars, verdeeld over 62 groepen en 361 in- dividueien, rechtstreeks naar dier, gaarde Blijdorp, waar zij zich de hele dag konden vermaken. Om ongeveer drie uur was het bij het ventilatiegebouw bij de Maas tunnel, Nijmegen in het klein. Met bloemen beladen ging het naarde Carnisaesingel, waar de officiële „af melding" plaats vond. Op alle ge zichtjes stond te lezen „Zo, dat heb ben wij maar even fijn gedaan". Vanavond om zeven uur begint op de Carnissesingel, met muziek van de „Albatros"-baxid, het „Blarenbal". De „Scotjes", de doedelzakband uit Tilburg, verzorgt om half acht de taptoe, en na het vlagstrijken zal dart ook deze derde internationale Jeugd vierdaagse weer tot het verleden behoren. (Advertentie LM.) Op ons verzoek heeft de Minisler van Volkshuisvesting cn Bouw nijverheid voor de z.g. slapende of vergeten aanvrage om toe slag goed gevonden, dat deze nog tot en met 31 augustus I960 worden ingediend. IDit geldt voor nieuwbouwwoningen met rijkspremie na 1 juni 1956, die meer dan zes maanden geleden gereed kwamen. Alleen voor woningen, die gereed kwamen vóór l oktober 1959 vindt toetsing der aanvragen plaats op grond van de toen geldende lee/ty'ds- en oppervlak- tcnormen. Belanghebbenden doen goed hun aanvrage terstond bij ons te doen registreren en in twnfelgevallen advies in te winnen. STICHTING BEVORDERING EIGEN-WONINGBEZIT Paulus Potterstraat 18, Amsterdam-Zuid Vandaag herdachtde heer A. J. van Holst, die reeds sedert jaren een leidende lunet je vervult op de teken kamer der afdeling „Hijs- en Hef werktuigen" van de Nederlandse Staalindustrie N.V., de dag waarop hij 25 jaar geleden bij deze N.V. in dienst trad. Op de bij dit bedrijf gebruikelijke wijze werd de jubilaris vanmorgen in het privékantoor door directie en vertegenwoordigers van het geza menlijke personeel gehuldigd, waar bij het uiteraard niet aan attenties ontbrak. Van directiezijde had de jubilaris o.m. een gouden horloge met inscrip tie en een cadeau onder couvert in ontvangst te nemen. Namens het per soneel werd o.a. een fraai eetservies aangeboden. (Van onze correspondent) RIDDERKERK. De gemeente raad van Ridderkerk beeft gister avond zonder hoofdeiyke stemming besloten tot het Instellen van be roep by de Kroon tegen het ont houden van goedkeuring door Ge deputeerde Staten aan een gedeelte van het uitbreidingsplan, regelende de bestemming in onderdelen van gronden gelegen langs de Rijks straatweg, de Lagendijk en de Man ritsweg. De beslissing van G.S. houdt in, dat óp den duur enkele honderden woningen, die nog in goede staat zijn, zouden moeten verdwynen. In de jaren twintig is de gemeen te begonnen met de bouw van wo ningen langs de Mauritsweg, aan sluitend op de kern van het dorp, Rijsoord. Thans houdt de gemeente rekening met de bestaande toestand ter-plaatse cn wenst een verdere uitbreiding van deze buurt tot een woonwijk. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland zijn echter van mening, dat men. op deze plaats nooit had mogen bouwen. De consequentie van deze zienswijze is, dat de. bestaande bebouwing ter plaatse moet - ver- dwijnen. Niet ineens, maar langza merhand, als de woningen min of meer onbewoonbaar zijn geworden. De grond daar zou derhalve uitslui tend een agrarische bestemming krij gen (groenvoorziening). Aangezien het hier enige honder den goede woningen betreft en het standpunt van GS. volgens .de raad van weinig werkelijkheidszin ge tuigt, werd tot "beroep bij de Kroon besloten. Op voorstel van b. en w. werd voorts besloten tot het vaststellen van een nieuw tracé voor de Ko ninginneweg. Deze weg blijkt in de praktijk te smaL De bestaande rij wielpaden zullen verdwijnen. In de leeftijd-van bjjna 65 jaar is in Rotterdam overleden de héér A., de Groot, directeur en. méde-oprich ter van de N.V. Bouw- en Aanne mingsbedrijf Van Om me en DeGroot.^ De.crematie heeft heden in alle stilte plaats gevonden op Westerveld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1