Opening Sportparkbrug van belang voor Schiedam e.o. HDVS neemt nieuw hoofdveld in gebruik j Pang, daar gaan ze j KïlSBBSl Resultaat onderzoek naar brandblussing Muziek bij Plezier in Havenkwartier Hermes-terrein voor 15.000 kijkers „Met jonge spelers veel te bereiken5 AUSTIN Brilmij' Jubilarissen gehuldigd bij Scbeffers' Apparatenbouw Contracten bij SVV AGENDA Dr. F. Qoispëï Gevraagd: FEEST VOOR SPORTWERELD Daarvan gaat Brilmij uit IN TOEKOMST TE VOORKOMEN 'Jan van Wijk kwamsliep en- overwon Betere outillage Parkeren op hal/verharde velden TRAINER BLOKLAND: Drie keer per week trainen Drenkeling wil onbekend blijven Kind aangereden Fietser gewond Jongeman rijdt tegen boom Oorlogsmuseum Overloon boekt 100.000ste SCHIEDAM Maandag 8 augustus I960 3 Zaterdagmiddag 13 augustus de oprit van de brug. Daar houdt beleeft de Schiedamse sport wereld belangrijke gebeurte nissen en eigenlijk niet alleen die sportwereld, maar de eve nementen zijn van belang voor geheel Schiedam en de omge ving. Zaterdagmiddag om half drie stelt de waarnemend bur gemeester van Schiedam de heer H. Sabel de nieuwe brug over de Poldervaart, de Sport parkbrug, in gebruik. Junioren van de Schiedamse sportver enigingen, die op de velden tussen Schiedam en Vlaardin- gen spelen, zullen met een im posante optocht acte de pre sence geven. Na de officiële plechtigheid bij de brug gaan de genodigden naar de kantine van Hermes DVS in sportpark Harga waar het gemeentebe stuur een receptie zal houden. In aansluiting daarop geschiedt de officiële opening van het nieuwe hoofdterrein van Her- mes DVS. Vóór twee uur worden zaterdag middag de junioren van Hermes DVS, SW, Schiedam, ODJ, DHS, Ursus. Demos, HBSS, DRZ, Succes, GSS en UVG in clubtenues bij de flat Spie- nngshoek aan de Burgemeester van Haarenlaan verwacht. Met het mu ziekcorps „Gusto" aan de kop van de stoet wandöfcn de honderden jon geren om tien over twee door P. 3. Troelstralaan, dr. Wibautplem, mgr. Nolenslaan en Nieuwe Damlaan naar (Advertentie LM.) Ja. waarvoor meer dan tien galden neertellen voor deze mystère (alhoewel het een mystere Iswe' zb vreselijk mooi en hejiist niet te vinden in de hete straat) als U hem morgen te. kust en te keur kunt uit zoeken voor bijna de halve prijs. Morgen koopt U broderie mystère. {U koopt dus de breedte) van prachtige marqui sette, geweven van dubbeldraads soepele Egyptische garens met echte Zwitserse broderie en dubbele onderzoom. per meter voor nog géén zes gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze ongekend mooie broderie ja yi mystère. M-. *vP% 180 cm hoog, FM per meter voor de heer H. Sabel een redevoering waarna hij de vlag zal hijsen. Tevens worden namens de sportwereld aan de zijden van de Sportparkbrug tweemaal 24 vlaggen gehesen. Tijdens de receptie m de kantine van Hermes DVS, die omstreeks drie uur wordt gehouden, zal de wethouder van Sportzaken, mr. P. van Boehove, het woord voeren. Na- meng de verenigingen, die het sport complex Harga bespelen zal de voorzitter van SW de heer M. Ei sing de gevoelens van deze clubs vertolken. Om vier uur is de plech tigheid afgelopen, maar daarna zal het bestuur van Hermes DVS het nieuwe unieke HDVS-centrum ope nen. Twee juniorteams van Hermes DVS mogen op het nieuwe hoofd terrein voor de vele genodigden de eerste wedstrijd spelen. Om half vijf komt het kampioenste'am van Her- j mes DVS uit 1S52 met cracks als de Heysters, Manus Stolk, Lox Janse, oud-internationaal Cock van der Tuyn in het veld cm vroegere te genstandera, het veteranenteam van Feyenoord te bekampen. In de kan tine van Hermes DVS, wordt naast enkele feestelijkheden tot slot een gezellig samenzijn gehouden. Zondag speelt Hermes DVS voor het eerst op het nieuwe hoofdter rein. Duizenden zulen dan zien hoe de verjongde ploeg van Hermes DVS het sterke Feyenoord partij geeft In de eerste bekerwedstrijd!. Deze ontmoeting wordt gespeeld onder de voorschriften van de KNVB en het spijt het bestuur van Hermes DVS dat de club verplicht is bij deze be langrijke openingswedstrijd entree gelden te moeten innen van de do nateurs, maar dit is een voorschrift van de KNVB. (Advertentie J.M.) wat u zich zelf had voorgesteld voor een bril te willen en te kunnen besteden, daarvan gaat Brilmij uit. is er om u U dienen KRUISKADE 73, (Bil DE LIJNBAAN) ROTTERDAM. TELEFOON 135954 Door het Hd van de Gemeenteraad, de heer W. Kok, zfjn betreffende de bij de op 21 juli j,l. bier ter stede plaats gevonden brand door de Brandweer ondervonden tegenslagen de volgende vragen gesteld: 1. Vereist de omvang der tegenslagen een nader onderzoek" 2. Worden of zijn er reeds maatrege len getroffen om in de toekomst dergelijke voorvallen te voorko men? Naar aanleiding hiervan delen B. en W. het volgende mede: Ad I. De omvang der ondervon den tegenslagen bij de brand van het pand in gebruik bij de Gebr. Buy- tenhek, gelegen achter het perceel van de N.V, Distilleerderij van J. J. Melchers Wz. aan de Noordvestsin- gel, blijkt uit bet door de Brand weer uitgebracht rapport voldoende duidelijk, zodat geen nader onder zoek vereist is. Aan bedoeld rapport is het volgen de ontleend: Brandmelding: Op donderdag 21 juli te 22.25 uur geeft een personeelslid van de Klink nagelfabriek meldmg van een brand achter het perceel van de firma 3. J. Melchers. Naar aanleiding van een vraag door de telefonist (alarmcentrale) om nadere gegevens over deze brand volgt te 22,26 uur het bericht dat er brand woedt op de zolder en verdie ping van het pand. Te 22.27 uur komt de mededeling binnen dat de vlam men uit het dak en de ramen van het perceel slaan- Alarmering: 22.25 uur de dienstdoende waeht- dienstploeg 22.26 uur groep B (middelalarm) 22.28 uur groot alarm Uitruk; 22.28 uur nevelspuit 22 30 uur autospuit met motorspuit 22.32 uur stalen ladderauto en auto- spuit Magirus. 23.00 uur gereedschapswagen. Inzet: Bij aankomst stond het pand reeds in lichterlaaie, zodat gevaar voot overslag naar de nabijgelegen perce len dreigde. De nevelspuit en een motorspuit werden derhalve onmiddellijk aan de lijzijde van het brandende per ceel ingezet. De Magirus-autospuit met groot vermogen werd opgesteld aan de Noordvestsmgd, voor het bestrijden Bij de Apparatenbouw en Metaal- gieter^ gebr. H. j. Scheffers N.V. zijn zaterdagmorgen twee jubilaris sen gehuldigd, die veertig jaar in dienst waren. Het waren de1 heren J. .M. Bergman, baas in de afdeling koperwerken en G, M. van de Heu vel, koperslager. De heer Buschmann, voorzitter van de Kamer van Koophandel bood namens de Mij. van Nijverheid en Handel het vererend getuigschrift met de legpenning aan, waaraan hij rijn gelukwensen toevoegde. De oudste directeur van de N.V, de heer H. J. Scbeffers sprak de beide jubilarissen waarderend toe en stel de hen ais een voorbeeld voor de De heer Buschmann biedt de bei de jubilarissen de legpenning van de My. voor Nijverheid en Handel aan. Op de fotol* links de heer Buschmann: uiterst rechts de heer J. M. Bergman, links daarvan de heer Van de Heuvel. jeugd. De beer Bergman kreeg een enveloppe met inhoud aangeboden. De heer Van de Heuvel werd in het bedrijf al eerder gehuldigd. Voor de echtgenotes van de beide jubilaris sen waren er bloemen. Namens het kantoor- en fabri ekspersoneel voer de de heer C. de Groot het woord, die beide jubilarissen als goede col lega's had Ieren kennen. Ook hij bood geschenken en bloemen aan. van de brand aan de zijde van het open terrem. Daar deze pomp geen water lever de, moesten de toevoerslangen, wel ke reeds op deze pomp waren aange sloten, worden overgebracht naar een andere, inmiddels bij het water opgestelde, aufospuit. Het in bedrijf stellen van een an dere spuit alsmede het overbrengen van de nodige leidingen hebben uiteraard vertragend op de blus- singswerkzaamheden gewerkt. Naar het onvoldoende functione ren van de 30 jaar oude Rlarigus- autospuit is direct een onderzoek in gesteld. Gebleken is dat de conische frictie- koppeling, welke de vacuumpomp moet aandrijven, bleef slippen. Het is de vraag of bij goed func tioneren van de Magirus-autospuit de grote omvang van deze brand zou kunnen zijn voorkomen, gezien het feit dat bij aankomst van de brand weer de brand zich reeds in een der gelijke fase bevond, dat in eerste in stantie gedacht moest worden aan het tegengaan van overslag naar de nabijgelegen percelen. Ad 2. De oude Marigus-autospult is thans vervangen door het daags na de brand voor gebruik gereedgeko men brandweervoertuig, dat daartoe Is aangekocht, zodat verwacht mag worden dat dergelijke voorvallen in de toekomst worden voorkomen. Burgemeester cn Wethouders van Schiedam, De Secretaris, De Burgemeester, J. BUNTJER, l.s. H. SABEL w.B. De semi-profclub SW heeft voor het betaalde voetbal de volgende spelers gecontracteerd: C. Corbeau, St. Clarijs. A. van Kampen, P, Ro- meijn. Hans Hekman, Melt Hekman, G. van Pelt, H. Wmk, G. Slavenburg. H. Tap, J. Kouwen, L. Westdljk, J. van der Marei, B. van Rees, W, van Elderen. W. van Meeleren, W. de Graaf en H. Kentic. Nieuwe gezichten zijn o.a. de ren tree van doelman Jaap Kouwen, en de aankopen W. de Graaf en H. Ken- tie alsmede de bekwame middenvoor uit de juniorgeloderen Wout van Meeteren. Tijdens de zaterdagmiddag ge speelde voetbalwedstrijd Demos— AVO heeft de 21-jarige Henk Wahl zijn rechterbeen gebroken, toen hij er een- schop tegen kreeg. In het Gemeenteziekenhuis is hij behan deld. Jan van Wijk uit Vught ia eeft jongen, die nog maar nauwelijks uit de schoolbanken is geklom men. Toch hecjt deze jongeman a.1 heel wat doorzettingsvermogen. Vrijdagavond klom hij op zvn racefiets. Naar Schiedam voor de wedstrijden voor de aspiranten over 25 kilometer. Bij de voorzit ter van de rennersclub „Schie dam" de heer Henk Breurdie vn de Van Karnebeekslraat woont, vervoegde hij zich in de schemer met de vraag waar in Schiedam „een nachtverblijf 20U zijn". Henk Breur, eens wielerkampioen van Schiedam, keek eens naar de avondschemer, hij lachte wat om het enthousiasme van het joch en gastvrij maakte hij een „veldbed" gereed op de grond in de huiska mer. Het moet voor de aankomen de wielrenner goed rusten zijn geweest bij de hem onbekende er varen wielerv eter aan. Jan van Wijk klom namelijk zaterdagmid dag op de fiets in de Lange Nicuto- straat om er weer als zegevieren de winnaar af te stappenZater dagavond reed hij weer iveg «it Schiedam, hij kon niet voor de tweede maal van de pasturüheid gebruik maken want zondag wachtte hem weer een course. Met muziek van Jong-Harmc- itte is zaterdagmiddag „Plezier in 1 het Havenkwartier" van de CJV geopend, he jongelui gaven, staande op een zolderschuit die in de Lange Haven ligt, een mooi stukje muziek weg uoor het ge- bouw Jevgdhaven van de CJV „Plezier in het Hcvenfcioertier" is deze tueek elke avond open tot omstreeks half elf, en wie dus even de drukte van de kermis teil verlaten, kan dan terecht op de Lange Haven om een koele dronk te halen of een warme worst. In Jeugdhavcn is een aardig mi- niatuur-spoorwegemplacement te zien en werkstukken van CJV- ersHet is te hopen dat de CJV1 die onlangs zo zijn best heeft ge- daan voor de vakantie van de Vluchtelingenkinderen, fen hier- j aan nog dagelijks werk heeft!) kan rekenen op een batig saldo van dit Plezier, want dat is dan bestemd voor de viering van het 75-jarig bestaan, volgend jaar in het Passage-theater. Geboren: Wijnand, z. v. G. Jonge» krijg en N. van Rijswijk; Klaas, z.v, J. van Hofwegen en M. Veenman; Yvonne M-B„ d.v. H. A. Oetker en H. C. Schewe; Patrick R, z. v. RH. Heeren en C. J. Lawa; Tom, 2. v. R Bergman en A. M. Dolman. Ondertrouwd: G. Veldhoven, jaar en E- Penning, 19 jaar. 26 Bellen btf ongeval: G.G.- en /GX>. Tuinlaan 80, telefoon 69290. pohtie-alarmnumrner 64666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Van Westendorp, Singel 83. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. *s Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20-30 uur, dinsdag van 9.30 tot 10.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van De heer A. de Groot, penning meester van de Schiedamse Gemeenschap, lost het start schot voor de amateurs en on- afhankelijken tijdens de zater dag voor de zestiende maal ter gelegenheid van de vakantie- week gehouden wielerronde van Schiedam. Jan van Wijk uit Vught was de snelste in de wedstrijd voor aspiranten. Zegevierend de arm in de lucht geheven gaat hij aan kop van een groot pe loton als eerste over de eind streep. Als zaterdagmiddag duizenden met bewondering het nieuwe sportcom plex van Hennes DVS zullen be zien gaat er een eind komen aan een voor Hermes DVS belangrijke en inspannende periode. In de korte tüd van nauwelijks een half jaar hebben vele vrijwilligers voor de volledige verhuizing van de accom modaties van de Damlaan naar het sportpark Harga en de installatie van deze en nieuwe accommodaties zorggedragen. Nu gaat Hermes DVS over een sportcomplex beschikken, dat landelijk tot voorbeeld kan wor den gesteld. Ondanks het gebrek aan financiën Is HDVS er in ge slaagd dankzij de steun van de wer kers een uniek hoofdterrein in de richten, dat met de moderne tribu nes van staal, beton en hout gemak kelijk plaats kan bieden aan 15,000 toeschouwers, waarbij gewaarborgd Is dat een leder de situatie op bet speelveld kan overzien. Er ztfn zelfs uitbreidingsmogelijkheden voor een capaciteit tot 20.000 toeschouwers. De commissaris van materiaal, Theo Vredebregt, is bijzonder ver heugd. Dankbaar is hij voor de Er heerst een goede stemming In het Hermes DVS-kamp. De nieuwe oefenmeester Blokland is b(jzonder Ingenomen met het jonge team, dat hy onder z(jn leiding heeft gekregen. Besloten werd dat Ilermcs DVS in het vervolg driemaal per week gaat trainen cn niet zoals gebruikelijk tweemaal. Ook dat aanlal oefenby een komsten vindt de heer Blokland eigenlijk nog te gering. De heer Blokland ls verheugd bij zulk een gerenommeerde club als Hermes De 60-jarige havenbeambte C. P. Douw deed zaterdagavond omstreeks half elf oen merkwaardige erva ring op. Hij zat in het kantoor van de havendienst, toon hij plotseling hulpgeroep hoorde uit de Voorha ven. Hy snelde naar buiten en zag ongeveer drie meter uit de wal een man "drijven. Gekleed sprong hij te water cn duwde de drenkeling naar de kant. De heer Douw hielp hem een ijzeren trapje op, dat daar langs de kade is. Toen de onbekende man eenmaal boven was, rende hij hard weg. Met de grootste moeite kon de heer Douw toen 2elf het trapje opklauteren. Hij had bij zijn red dingswerk ontvelde benen opgelo pen, terwijl zijn kleding besmeurd was met olie en het horloge defect was geraakt. De heer F. E. S. vermist gereed schap uit de tas van zijn bromfiets, die hij achter de HEMA had neer gezet. Op de hoek van de Singel en de Lange Kerkstraat botsten zater dagmiddag de automobilist C. B. en de motorrijder C. J. H. uit Rotter dam tegen elkaar. De motorrijder en zijn duopassagiere klaagden over hoofdpijn en werden vervoerd naar het ziekenhuis, vanwaar zij echter spoedig naar huis konden terugke ren. De driejarige Pieters Stenis uit de Edisonstraat stak zaterdagmiddag onvoorzichtig over tussen geparkeer- •ivf auto's en werd daardoor aange reden door een fietser. Het kind liep een gebroken rechterbeen op. De G.G.D. heeft het naar het Ge meenteziekenhuis gebracht. De fiet- tot 12.30 uur, vrijdag van ser had gewacht totdat een buur- 9.30 tot 16 30 en van 19 tot 20.30 uur. zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum, Tentoonstellingen: „Tberesiënstadt", „Kinderdroom" en „Parijs". BIOSCOPEN Passage,» geen filmvoorstellingen. Monopole, 2 en 8 uur „lm Westen nichts Neues". DIVERSEN Emmaplantsoen, 2 tot 10 uur; Mui» zenstad. Jeugdhavcn, Plezier in 't Haven kwartier. Broersvest, Kermis. Passage, 8 uur SG-revue. vrouw het kind naar huis had ge bracht, maar is toen doorgereden. De heer G. H. B. uit Rotterdam ging zaterdagmiddag op de Koe markt met zijn fiets over de kop, toen de voorvork brak. Hij liep een hersenschudding en ontvellingen aan het gezicht op. Ook brak hij zyn neusbeen. De GGD heeft hem naar de Dr. "Noletstichting gebracht De heer J. S. is een portefeuille met 65 gulden kwijtgeraakt ver moedelijk op de kermis. DVS te kunnen trainen. Met waar dering spreekt hl) over het bestuur van zfjn nieuwe dab, dat hem grote bavoegdheden heeft gegeven. Toen de heer Blokland in Schie dam kwam heeft hij verbaasd naar de lage en weinige grassprietjes op de halfverharde terreinen in sport park Harga gekeken. „Moet op die zwarte grond geoefend worden?" heeft hij gevraagd, maar zijn voor ganger trainier Tinus van der Pijl vertelde hem prompt dat deze zwar te grond gevormd wordt door de bes te trainingsvelden die er maar in Nederland te vinden zijn. „We hebben jonge spelers, er valt zeker wat te bereiken," zegt de heer Blokland, „de wil is er, dat is het voornaamste." „We kunnen meer presteren dan in het verleden, er geen pessimisme." Aanvoerder Aad van Diest is in het team een „ouwe" rot want hij is met zijn 31 jaar de voogd over tien knapen die hun leef. tijd in de buurt van twintig jaar hebben. Hermes DVS komt niet meer met Wim van der Sloot, oud-inter nationaal Cock van der Tuyn, Jan ten Braak en Wim van Zuylekom in het veld, die amateur zijn geworden en/of geen contract meer hebben ge kregen. Hermes DVS debuteert op het nieuwe veld tegen Feyenoord met vier nieuwelingen, n.L de aan kopen rechtsbuiten De Blok (23) van CVV, rechtsbinnen Van Yperen C19 jaar) van Sparta, middenvoor De Leeuw (21) van Helmond en links achter Sigmond (21) van Sparta. Het team zal in de volgende for matie spelen: Van Diest; De Groot en Sigmond; de achttienjarige Kem per (eigen kweek), Rijke en Eyken- broek; voor De Blok, Van Yperen, De Leeuw, Van der Burg cn Henke. De gemiddelde leeftijd van het team is 22 jaar. Tevens kan HDVS zich nu de weelde veroorloven om de talent volle zeventienjarige Coen Groene- wegen bij de reserves te houden, zo dat hij de kans krijgt zich physiek te on .plooien. ROTTERDAM Zaterdag reed de tienjarige P. S. uit Vlaardingen zonder het stuur van zijn fiets vast te houden van de Maas- sluise* Dijk over een voetpad naar beneden- Hij botste tegen een boom kwam te vallen. Met een zware hersenschudding is hij in het Alge meen Ziekenhuis opgenomen. OVERLOOK. Het op 23 mei door prinses Irene heropende ge reorganiseerde en aanzienlijk uitge breide nationale oorlogsmuseum in Overloon heeft zondagmiddag de 100.000e bezoeker ontvangen. Het was de heer Ch. Tubbink, een ver tegenwoordiger uit Groenlo, die met zijn vrouw een bezoek aan het mu seum bracht Voor de heropening van het mu seum dit jaar waren er al meer dan één miljoen bezoekers geweest steun van de aanhang, dankbaar 3» hy ook dat het bestuur hem alle bevoegdheden voor de bouw heeft gegeven zodat de inrichting zo snel kon geschieden. Direct na het spe len van de laatste wedstrijd op het hoofdterrein zijn de tribunes aan de Damlaan afgebroken. Een betonfir- ma leverde de gegoten betonplaten voor de staantribunes en tevens werden de funderingen voor de overdekte tribune gestort. Daardoor staat de overdekte tribune nu als het ware „op poten", meer dan 1.05 meter boven het maaiveld. De zït- tribmie werd ontroest, gemenied ent geschilderd en daarna weer aan een korte rij opgesteld. De betonplaten werden op de aarden wallen gelegd. De firma Sneep stelde de ijzercon- siructie voor de overdekte tribune op. Momenteel worden de gazen af- zethekken neergezet en de planken, voor de tribunes worden bevestigd. De overdekte tribune is ruimer ge worden, er komen 200 plaatsen meer dan aan de Damlaan en bovendien zijn de dikke steunpalen, die een gezichtsbelemmering vormden, ver vangen door sierlijke smalle ronde palen. Aan de voorzijde van de overdekte komt een balustrade. De kanten zijn van heldere gasgevulde steen, Durox, opgetrokken. Voorlopig zijn de 1300 zitplaatsen in acht vakken ingedeeld. De werk zaamheden hebben een indeling (cij fering) nog niet toegelaten. Op de onoverdekte tribune zal plaats zijn. voor 1650 toeschouwers. In de pa den zijn 2500 staanplaatsen en op de betegelde staantribunes is plaats voor 9000 kijkers. Het gehele hoofd veld zal met afrasteringen worden afgesloten. De eerste ingang zal met vier loketten bestemd zijn voor de bezoekers van de zittribunes. De andere ingang, eveneens vier loket ten, naar de rijde van Vlaardingen, toe is bestemd voor de bezoekers van de staanplaatsen. Er zijn uni forme prijzen, er is dus geen ver schil meer tussen lange en korte rij. De controleurs rijn nu tevens kaart verkopers, men koopt het kaartje en men kan direct het terrein be treden. Voor het verlaten van de velden is veel ruimte gecreëerd, er rijn twee uitgangen van 4% meter breed en er zijn de uitgangen bij de zit- en staanplaatsen. Het hoofd terrein ls een hecht veld geworden. De aarden wallen hebben zo lang rond het terrein gelegen dat zij een stevig fundament voor de tribunes zijn geworden. Bovendien heeft HDVS gebruik gemaakt van een bulldozer. De steunpalen voor de overdekte tribune zijn diep In de grond gezet op_ brede betonnen vlak ken. Gedacht is aan materiaal dat het minst mogelijke onderhoud be hoeft. Daarom zijn de vlaggenmasten van gegalvaniseerd ijzer gemaakt. Voor de bezoekers met auto's, motoren en scooters is er op do halfverharde terreinen een ruime parkeergelegenheid. Het kan niet worden toegestaan flat rijwielen op het veld worden gebracht. Daarom zal de gemeente vlak voor de voet gangers- en fietserstunnel hij Sple- ringshoek, op het eerste terrelntje naast de halfverharde velden een rijwielstalling plaatsen. Het bestuur van Hermes DVS verzoekt de cle mentie als de organisatie in de ko mende weken nog niet vlot verloopt omdat er zo bijzonder veel werk moest worden verricht en dit vrij willige werk nog niet geheel ge reed Is. (Advertentie LM.) ^PfETERSEN SCHIEDAM Personenwagen» v.a. 4.990.- Bedrijlswagens van 250 kg-12 Ion Op elke Austin wordt T jaar garantie gegeven, ongeacht hel aantal km. Nw. Matfienesserstraat 79 Tel. 010-64880 MOSKOU. Het Russische jeugd blad „Komsomolskaja Prawda" schrijft dat drie Britse studenten, die in het afgelopen studiejaar aan de universiteit te Leningrad hebben gestudeerd, betrapt zijn toen rij foto's namen, van militaire objecten. Vrouwenarts te Schiedam heeft de praktik HERVAT Zij die ervaring hebben in het dames- en meisjes- confectievak of in het textielvak in het alge meen en prijs stellen op een prettige werkkring en. goed salaris gelieven mondeling of schriftelijk te solliciteren by JANSSEN's MODEMAGAZIJN Hoogstraat 155-157, Schiedam Tel. 6 8027, Permanent wave Permanent. Dames voor een. s goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.com pleet. Telefoon 6 6833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1