de vakantie-revue E SW ontneemt Sparta 2 kampioensillusies (8-5) - - - - Voor velen was het weer „zó'n avond Degradatie dreigt voor Schiedam Bessenfee op stap RYNBENDE'S HIEUW 100D Duivensport Veertig jaar getrouwd Vis had t meeste succes bij jeugdhengelwedstrijd Heden geopend Jeugdfilms in Passage Nieuw bedrijf Rynbende Koeriersters Hermes weer in de radio-wedstrijd De Blauwe Doffer Wie heeft iets verloren Orgelbespeling in de Grote Kerk Monopole-theater: Remarque verfilmd DfiMESKAPSALON RECOURT VERRASSINGEN BIJ HONKBAL SVV-Sparta 2 Het sparen in Schiedam Met bromfiets gevallen Burgerlijke Stand Jongen liet fles zoutzuur vallen: EHBO-collecte Judo-toernooi Broers bekennen, mishandeling rechercheur Van Riemsdijk' logementscliip bij Biak SCHIEDAM Flinke dagbladbezorgers(sters) Dinsdag 9 augustus 1960 (Advertentie MA.) 11 literfles f7.05 1/2 literfles f3.70 (excl. statiegeld) •>£D* tCi De Schiedamse amateur-ar tiesten die gisteravond in het Passage-theater de première gaven van de Vakantie-revue „Zo'n avond", hebben bij een talrijk publiek een bijzondei gunstig onthaal gevonden. De hele revue, die ook vanavond, woensdagavond en donderdag avond nog draait, is dan ook Advertentie LM.) Woensd ag is het een speciale dag voor. onze ..doe het zelf" klan ten, want dan begint de verkoop van.de laatste partij kunstleer voor"stoelbekleding, tafelbedek king. bekleding voor auto's en nog tientallen andere mogelijk heden. De meest bekende soorten kunstleder met plastic bovenlaag op linnen rug, uit de serie van 6 tot 10 gulden, koopt U nu door elkaar per meter voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze duizend mecer van de meest solide soorten kunstleder. In tientallen moderne kleuren, voor een ongekend lage prijs. Twee meisjes met een leuke pa rodie op Ringende jongens met hun gitaar". alleszins de moeite waard om eens ie gaan zien. Het geheel loopt „lekker vlot", zonder dat zich ook maar de geringste hapering voordoet. Voor de amateurs en smor Loud de Groot met de zijnen Is het dan ook een zeer succesvolle avond ge worden. De verschillende program ma-punten worden echt tot een ge heel gemaakt door met zorg gekozen openings- en sluitnumraers, die da revue güed inluiden en ook weer uit luiden. Een dankbaar applaus was er ook telkens na de verschillende num mers. Een groot aandeel ïn het welsla gen van de avond heeft ongetwijfeld het revue-orkest onder leiding van Joh. L. Schroder gehad. Behalve dat we tal van bekende melodieën uit de oude tijd kregen te horen-waren er ook schlagers als Milord en gedeelten uit My fair Lady, die er de stemming inhielden. Wat de balletmeisjes onder leiding von Phyllis Lightstone hebben ge presteerd was heel mooi. Hier bleek weer eens dat een generale repetitio die iemand de handen in wanhoop doen heffen, ccr. garantie kan zijn j voor een goede première. Decors on costumes, resp. van de fa. W. Beyne en Zn. en van de fa. D. van Nooyen, gaven aan de revue een flonkering en eon fleur die een j lust zijn voor het oog. Van de schetsjes was een parodie op „Dit is "Uw leven" één van de hoogtepunten. Het is grappig Idee om dit programma nu eens feestelijk te laten mislukken, bv. doordat de mensen die elkaar na zoveel jaren weer ontmoeten helemaal niet zo op elkaar gesteld zijn. Hierin zagen we o.a. Anneke Balm en Plet Kreeft als bejaarde vrijers en Martin Diclemans nis een wanhopige radioreporter. An neke Balm en Corrie Sens waren de sterren van het atukje „Volkstuinen- complex". Tiny Woord bracht weer enkele heel aardige liedjes. Enfin, laten we het programma niet al te uitvoerig nagaan. De Schiedammers die de revue dezer dagen nog gaan zien, willen ongetwijfeld ook zelf iets ontdekken. Het is ook ondoenlijk om te ver melden wat iedereen precies heeft bijgedragen tot het welslagen van de avond, zodat we willen volstaan met het „eervol vermelden" van de medewerkers; Tineke Baard, Hetty Bergijk, Nel Blazer, Hennie Boelens, Janny Droge, Frieda van Dijk, Wil van Gent, Riet dc Graaf, Wil Hoogendoorn, Anneke v. Houwelïngen. Els van Houwelin- gen. Jetty Iskes, Hamp Kleïss, Ans van Belt, Thea de Raay, Thea Scholte, Mieke. Soeteis. Hanseke Visser, Han- ny Vroegh, Lou Baard, Huib van Gent, Cor van der Hul, Piet KJeiss, Coos Oosterholt, Ben Versleege. De leden van Hermes DVS zijn niet alleen sportsüeden, die op het sportveld een goed figuur slaan als cricketers, voetballers en eventueel als bouwkundigen, maar ook theore tisch zijn. de bekwaamheden van HDVS niet te onderschatten. Hermes DVS is er namelijk in geslaagd om met EDO en DOS (ieder elf punten) als eersten te eindigen in de radio quiz, een bekercompetitie voor het landelijk kampioenschap onder de semïprofclubs op dit gebied. Op vrij dagavond 19 augustus zullen de Schiedammers de leden van Hermes DVS nu weer voor de Varamicro- foon .kunnen horen. Ditmaal in de finalewedstrijd legen DOS en EDO. zonneschijn met volle teugen! De Blauwe Doffer vloog dit week end vanuit Queuy. Gelost werd om 8.30 uur; eerste duif binnen om 10.46.48 uur, laatste om 11.05.45 uur. De uitslag is: Wenteler 1,9, diploma; Vrauwdeunt Zn. 2,22,25,20; Broeders 3,20,28; v. d. Hoeven 4,15,21; Balvers 5.7,14; Sebrechts 6,12; Kamp 8,27; Hmer 10,13,18; C. Lems 16; Simons 17; v. Gogh 19,24; Claes 23. Esperanto-agendo Merkredon, la 10an de aügusto Klub vespero. Konversaeia vespero ce'kdo Letsch, Lekstraat 100b. Venu dum kelkaj horoj al Esperantujo. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 26 uur: yale-sleutel; etui met sleutels; akten- tas met inhoud; broche; stuk touw. Te bevragen bij de vinders: Grijs-blauw kinder jasje; C. Chris ten, Lekstraat 60; 1. blauw damesvest, H. Vos, Hagastraat 63 (na 18.30 uur); damespyama, T, Nobel, Boylestraat 56; zwarte jas, Wouters, v. 's-Gravon- sandestraat 17b; bruine damestas, Alg. Ziekenfonds Schiedam, Tuln- laan 90; dameeparaplu. Apotheek 't Gouden Hert, St, Liduinastraat 58; etui met potloden, E. Koedood, Mar conistraat 6a; sleutel, Kooij, Prof. Kamerlingh Onneslaan 143b; zonne brilglazen in etui, v. Veen, Hoog straat 48. Veertig jaar getrouwd zijn op donderdag 11 augustus de heer en mevrouw J. J. Muis en P. Muis-Zonneueld, beiden 64 jaar. Het echtpaar heeft zes kinderen eti woont ïn de Lange Kerk straat 52. De heer Muis is maga zijnbediende bü de Hogefa in Rotterdam. Jacq. P. Bekkers geeft op woens dag 10 augustus in de Grote Kerk een orgelconcert, waaraan de alt Ria Koens haar medewerking ver leent. Aanvang acht uur, toegang vrij. Op het programma staan o.a. een aria van. Mendelssohn, de Sechs Lieder von Gellert van. Beethoven i en liederen van Lodewijk van Mor- telmans en Kor Kuiler. Het Monopole-theater vertoont deze week de verfilming van Erich Maria Remarque's overbekende ro man „ïm Westen nichts Neues", De film blijft tot en met woensdag. De aanvangstijden zijn 2 en 8 uur. De derde stuurman S-P. vaneen Noorse tanker, die jn Schiedam ligt, deed aangifte van diefstal van een portefeuille met 250 gulden, 40 dol lar, 80 Zweedse en 80 Noorse kro nen. De portefeuille werd gestolen uit zijn hut (Advertentie IJH.J De vissen hebben zaterdagmiddag tijdens de jeugdhengelwedstrjjd on getwijfeld het meeste succes gehad. Zij hebben zich goed schuil weten te houden. Er werden er bij elkaar maar 43 verschalkt door de 96 jon gens en meisjes. L. Bokshoorn haalde een karper van 42 cm op, die natuur lijk evenals de overige vis weer In het'water werd teruggezet. De eerste prijs ging naar Fien Giesen. De overige prijswinnaars waren: 2, L. Bokshoorn, 3. P, Nijs, 4. J. Bogerd, 5. T. Lelieveld, 6. Frans Giesen, 7. J. Loman, 8. L, Blomsteel, 9. An ja Heijstek, 10. G. Nijs. De prijzen zullen later worden uit gereikt. het nieuwe hoofdbedrijf van HOOGSTRAAT 171 TEL. 12 90 17 ROTTERDAM Door ons groot succes waren" wij verplicht uit te zien naar een grote ruimte om onze steeds uit breidende klantenkring te kun nen bedienen. Dit is ons mogen gelukken op bovengenoemd adres. Gaarne begroeten wij u op onze receptie woensdag 10 aug. as. van 2 tot 6 uur. Hoofdbedrijf: HOOGSTRAAT 171 - Tel, 32 8017 Filialen: Botersloot 54 Nleuwmarkt 40 Telefoon 11 50 70 Vierambachtsstr. 81 - Tel. 3 05 32 KAPPERSVAKSCHOOL INSTITUTE RECOUET Nieuwe Markt 29 Hoogstraat 111 Telefoon 11 6514 Op onze vakschool worden geen klanten bediend, hier wordt uit sluitend gewerkt op modellen. De Schiedamse honkbalteams kwamen met verrassingen uit het strijdperk. SVV, dat lang degrada tiekandidaat was, heeft weer zulk een goede vorm. dat de roodgroenen er zaterdagavond op eigen terrein In slaagden met een klinkende 85 overwinning Sparta Z van het kam pioenschap af'te houden. DHS-ver pletterde in Vlaardingen VFC met 032. Helaas slaagde Schiedam er niet in zich van de onderste plaats los te maken, ondanks het feit dat de stadgenoten het hout geducht hanteerden. Met 11—27 toonde HHC 2 zich de sterkste. De geduchte bezoekers scoorden in de derde inningtweemaal, maar prompt gaf het enthousiaste SVV het antwoord. Gerard Gommel kwam door een slag van Manus Larige op de thuisplaat, Bennie Heshof zocht na snel sprinten yia vier-wijd de goede weg. Nico Kolmeyer, plaatste een korte tik in het rechtsveld en met Manus Lange kwam hij op een slag van Koos de Haas, die op het derde honk werd uitgemaakt, bin nen. Ten slotte plaatste Mari Gom mel een homerun in het.verre links- velö, maar er stond geen Schiedam mer op de honken. Onder veel span ning hielden de teams de strijd daarna volkomen in evenwicht Sparta 2 moest winnen om kampioen te worden en SW wenste de mooie 5—2 voorsprong in deze semi-derby niet prijs te geven. Wel bracht Spar ta het nog: tot 5—5 in de zesde in ning, maar hierdoor 'geïnspireerd verscherpten de SW'-ers de aanval. Mari Gommel plaatste een honkslag in de zevende inning. Gerard Gom mel kwam daarna met vier-wijd op de honken, hij stal het derde honk en op een slag van Kolmeyer had SVV weer de voorsprong. Een honk slag van Koos de Haas was voldoen de voor Kolmeyer om de stand op 85 te brengen en hoe verwoed Sparta 2 ook streed SW liet zich niet vermurwen. Werpersresultaten: J. Corpeleyn (Sparta 2) 12x3-sïag, 3x4-wijd en 6 honkslagen tegen; H-. de Lange (SVV) 10x3-slagr 2x4-wijd en 9 honkslagen tegen. Schiedam-HHC 2 11-27 Zoals verwacht kon worden slaagde degradatiekandidaat Schie dam er niet in de topclub HHC 2 de winst le onthouden, maar toch hebben de stadgenoten vaardig de honkbalknuppel gehanteerd. Er werd duchtig geslagen, maar de bezoekers konden de Schiedamse score met vangballen laag houden. Toch scoor de Schiedam elf runs, dat kan ge noeg zijn voor een goede zege maar HHC 2 kwam In de zesde Inning zo goed op slag dat In een dubbele in ning liefst elf punten werden ge scoord. Tegen dit geweld kon Schie dam niet op. Schiedam startte, in dè. eerste in ning met een 21 achterstand. Piet van Ruiven kwam voor Schiedam op de thuisplaat. Hoewel vijf gasten in de tweede inning naar de plaat konden draven slaagde Schiedam er in de derde inning in de stand in evenwicht te houden door eveneens vijf man naar de vijfhoek te diri geren. Joop van der Touw en Jan van der Kooy openden de score, Piet Tettelaar volgde en toen liet Wout van der Have een homerun van het hout spetteren met Frans Naterop op de honken. Nico Huët en Jo Tettelaar scoorden in dc zesde inning, maar toen had HCC 2 de stand al op 19—6 gebracht. Het werd 22—6 in de zevende en 246. in de achtste inning. Belde clubs scoorden driemaal in de laatste inning. Voor Schiedam kwamen Piet Tettelaar, Piet Cambeen en Frans Naterop naar het honk. Werpersresultaten: Hofstra (HFC 2) 8x3-slag, 6x4-wijd en 9 honksla gen tegen; Tettelaar (Schiedam) 6x6- slag, 10x4-wijd cn. 16 honkslagen te gen.' - VFC-DHS 0-32 Voor het debuterende DHS werd de match tegen VFC in Vlaardin gen een mooi sluitstuk van de com petitie. Met liefst 032 werd VFC geslagen. Hierdoor presteerde DHS het van alle nieuwe, bonkbalclubs te winnen in dit seizoen en tegen ervaren clubs als Sparta en RFC werden goede resultaten behaald. Reeds In de eerste inning had DHS een veilige 012 voorsprong, hei werd 0-13 In de tweede Inning en 020 in de derde inning. In de vier de en laatste inning scoorde DHS nog twaalfrnaaJ, VFC kwam niet verder dan het derde honk, daar schakelde de goede tankman Toon de KIevith de aanval nik De werpersresultaten zijn uitste kend; Bod Soudijn wierp 3x3-slag, 2x4-wijd en 1 honkslag tegen, Koos Kerssemeijer, wierp Ix3-slag, 4x4- wijd en 1; honkslag tegen. Verden SW 2 wint met 20—4 van Laakkwartier 2, SW 3 verliest met. 10—2 van Tjikalong 2. Schiedam 2 wint met 76 van Wassenaar en Schiedam 3 speelde gelijk <S—6) te gen The Hawks. Honderden kinderen hebben giste ren genoten van drie filmvoorstellin gen in het Passage-theater. Vertoond werd de prachtige jeugdfilm „Het avontuur van de toverknikker". Een toverknikker die alle wensen van een jongen in vervulling brengt, mooier kan het al niet en de jeugd heeft er dan ook intens van genoten. Af en toe daverde de zaal van hun enthousiaste uitroepen en toejuichin gen, iets wat men bij een „gewone" filmvoorstelling toch maar zelden meemaakt. Rynbende's bessenfee, in het da gelijks leven Truusje Frencken, gaat vergezeld van haar adjudanten weer op stap om overal in het land te verkondigen dat het nieuw rood van dc nieuwe oogst „alebessen" er weer is, Haar bezoek geldt dit jaar in het bijzonder Arnhem en Nijmegen. In Schiedam en Rotterdam is de „ale bessen" altijd een traditionele drank geweest, min of meer een „kermis- drank". De N.V. Distilleerderij v.h. Simon Rynbende en Zonen te Schie dam heeft aan het verschijnen van dit nieuw rood weer een feestelijk tintje gegeven door het laten optre den van de bessenfee. Mede door haar verschijnen kreeg deze gebeur tenis weer een bepaald cachet, dat overal in het land op prijs wordt gesteld. Evenals voorgaande jaren werd in juli bij de Spaarbank anno 1820 be trekkelijk veel geld opgenomen voor vakantiedoeleinden. Ondanks dit eindigde deze maand nog met een aanzienlijk inlegoverschot. Ingelegd werd namelijk ƒ1.284.720,94 en te rugbetaald 1.025.971,50. Het aantal spaarders nam toe tot 48.019, het gezamenlijk tegoed tot 29.830.872,76. Het inleggerstegocd en de reser ves waren per 31 juli 1960 voor ƒ20.109.561,53 belegd in effecten, voor ƒ7,304.809,— jn onderhandse leningen en voor 4.668.540,72 in hy potheken. De kraamverpleegster A. B. uit Rotterdam Is gistermiddag op de Kerkweg in Kethel met haar brom. fiets gevallen, Ztf liep een wond aan het achterhoofd en een hersenschud ding op. De G.G.D. bracht haar naar hei Gemeenteziekenhuis. Waarschijnlijk is zij met haar bromfiets in de berm terecht gekomen, waardoor zij tegen een stenen paaltje Is gebotst. Geboren: Leonardos, zoon vanP van der Velde en C, M. Brökllng; Catharina dochter van F. G. H Landsbergen en A. M. A. van Veg- gel; Maria M., dochter van L. H, J. van Kasteren en A. M. Vrauwdeunt; Wilhelmina J. M.. dochter van J. H Kamps en J. M. Roks; Theodora A., dochter van T. M. van Troost en A. N. Streng; Hans, zoon van J. Veer man en M. A. Verhoef; Francïscus J., zoon van G. J. Timmer en A. G Langerveld; Alphonsus H. Mf, zoon van H. Koning 'en A. J. Feelders; Oscar A., zoon van A. Sparreboom en F. L. Beukers. Overleden: Y. W. van Buuren, 8 weken; J. W. Hegs, 63 jaar. 1 De N.V. distilleerderij v/h Simon Rynbende en Zn. te Schiedam heeft naast het bestaande bedrijf aan de Noordvest een geheel nieuw bedrijf in aanbouw. Op het terrein, gelegen tussen de Noordvest en de Noordmolenstraat, moest daarvoor de kistenfabriek van Netherlands Distillery verdwijnen. Op de verkregen ruimte zijn nu eèn kantoor, een ontvangstcentrum en een nieuw bedrijf van dc N.V. Ryn bende in aanbouw. In het nieuwe be drijf zullen pyrex-glazen buizen en leidingen worden gebruikt. De nieuwbouw zal in oktober in ge bruik genomen worden. De dertienjarige R. v. M. ver voerde gistermorgen bij de Oude Sluis een tienlitcr fles met zout zuur. Hij zette de mandfles nogal hardhandig op de grond, waardoor deze brak. De jongen kreeg zout zuur over zijn benen, zodat zijn kousen stuk brandden. Gelukkig liep hij geen verwondingen op. De brandweer spoelde het gevaarlijk spul van de straat. De Koninklijke Nederlandse Ver eniging Eerste Hulp bij Ongelukken (EIIBO) houdt op zaterdag 13 aug. a.s. haar jaarlijkse collecte. Zoals alom bekend, verleent deze vereni ging de eerste hulp bij ongevallen op straat, in fabrieken, bij sporteve nementen en daar waar vele mensen bijeen komen. Al dit menslievend werk wordt zonder enige betaling verricht. Wilt daarom deze collecte met uw gift gedenken. U doet daar mede een goed werk en stelt do EIIBO opnieuw in de gelegenheid haar mooie taak voort te zetten. Morgen wordt cr op het podium in de Plantage een judo-toernooi ge houden in het kader van het Vakan- ticfccst. 's Middags om drie uur ko men de junioren op de mat en 's avonds om half acht de senioren. Er nemen judoka's deel uit Rotter dam, Vlaardingen, Maassluis, Delft. Breda, Amsterdam, Dordrecht, Den Haag. 's-Gravenzande en Naaldwijk. Bij slecht weer wordt het toernooi gehouden in het Sport-Centrum Schiedam van Reinier Hulsker aan de Westvest. HILVERSUM Dc enige dagen geleden in Hilversum gearresteerde broers B., de 39-jarige chauffeur D. B-. de 29-jarige chauffeur R. B. en de 24-jarige opperman A. J. B., hebben thans bekend zich te hebben schuldig gemaakt aan het aanvallen en mishandelen van een rechercheur van politic, dc heer N. Vogel, in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juli. Een der gebroeders bad een. sigarettenautomaat vernield en ge plunderd en de rechercheur, in kwestie zou hem juist In de nabij heid van het Hilversumse station aanhouden, toen de twee andere broers de politiefunctionaris van achteren besprongen. De oudste, D. B., moet daarbij de politieman met een ijzeren staaf een bloedende hoofdwond hebben geslagen. De rechercheur werd door het bloed dat over zijn gezicht stroomde verblind en heeft zijn aanvallers niet goed kunnen opnemen. Ze maakten zich uit de voeten, maar zijn later aangehouden. De rechercheur heeft zijn dienst weer kunnen hervatten, zij het dat hij nog wel onder medische behan deling is. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Het 4500 ton me tende KPM-schip „Van Riemsdijk", ls door de regering gevorderd om het luchtmacbtpersoneel voor de ver dediging van Nleuw-Gulnea over te brengen en gedurende écd tot twee jaar bü het eiland Blak te blijven liggen om als huisvesting voor dc lochtmachtgroep van onge veer 400 man te dienen, zolang daar in door nieuwbouw aan de wat niet ls voorzien. Het schip heeft lange tijd in Sin gapore gelegen en is enkele dagen geleden in Rotterdam binnengelopen Het wordt thans op de werf Verol- me ia Rozenburg van koopvaardij schip tot logementschip verbouwd Er komen grote en kleinere slaap zalen voor soldaten en onder-officie ren en aparte hutten voor officieren. In de loop van de maand september zal het schip met het hele detache ment naar Nleuw-Gulnea vertrek ken. gevraagd Bezorgtijd van ongeveer 15.3017.30 unr. Leeftijd vanaf 16 jaar. Aanmelden: De Schiedammer, Lange Haven103, telefoon 6 7279 (meer lijnen na 6 uur 's avonds: 17 1195 en 5 62 27), j Permanent wave Personeel gevraagd Permanent! Dames, voor eeii goéde permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat .13 J. M. v. Velzen, 'Bakkerij grondstoffen n.v., Warande 44, vraagt v. direct: meisje, leeftijd pïm. 16-20 jaar, voor zoek- en pelwerk van aman delen etc. pleet. Tel. 66.8.33. Te koop j aangeboden Koop bij onze adverteerders Te koop: Norton dominator '55 bouwjaar, 1350.Val helm 15.leren gordel 7.50, radio 40.butagas- stel 25.—P. J. J. de Wit, R'damsedijk 435b, Schiedam, ■■wit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1