Wilium dronk in proeftijd AUSTIN de chocolademelk heet nu (weer) zijn Orgelbespeling door Jacq. P. Bekkers Een straatnaam naar M. C. M. de Groot Schijnwerpers op de Schiedamse sport Regen een tegenslag voor Judo-toernooi Skelter-race in de Burg. v. Haarenlaan Amerikaanse zwem-showin Schiedam Het honkbal programma Ambassadeur van Israël zag; „Theresiënstadt Koeriersters VOOR DE KANTONRECHTER S'dams Vrouwen koor voor de radio IN GROTE KERK Fietsende jongen i gewond bij botsing Fiets gestolen Burgerlijke Stand Kiuis tz wemster s naar Schiedam BEKEND SCHIEDAMMER „La Beha Musica" aan de Lange Haven Motorrijder brak been Schiedammers lazen veel „Stella prima" op een klip Camping De Hoek onder water Brits-IJslands overleg over visserijrechten SCHIEDAM EEN STOKER DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS W. v. d. Burg gi F1960 ■con dt ■-can de i char. we* fa. run Wi«. J;««n en ■««WW I1 weer, fmolre, I "roc*. \hneidln ijwiont, ■omrne) ^ttieend, Wreifcf. Kfe bet, heeft me ait ■°p tijd ft Cte. gé, die I-Vfou, ■fc em |ol; tan >en op Weeft i wo- I uit te Mc, 'fröoJci "ft i" stem, tal En Eet 6e. |*PeZtti, ntwen ft over aan felloe- toer, bank J. tide f P jOt' f Ie be- lab ze ÏH Igfc ■om de ■druk, Kegge. crou- deze ■r gro fst dit rfOTld zegt mee fbruifc ptiere loord I zodra pelden tnog Boude toen f Wn- Jcen. teén UnJc- gel Kh- fe;ov «oen e een zo dot WkU hders 1 die, Tien on- En l toi- j3ro- faor- J toe ■veei Tclui- ponderdag 11 augustus 1960 iVtllom was wat joviaal, te ner- rens joviaal, de zittingszaal van hel kjaiorp^erechl in Schiedam binnen- «wsnneld. WHlum had het air van de man» die lak beeft aan de benau- wöilg van zUn medemensen. Hy jjjjgkte zich geen zorgen over het teik a* iennende tegen de -oor in de hal van het oade ge- tosw slecht wachten Is. Toen denr- ^urder P. C. van Dnin die bal In- jjep, dat het een „openbare zitting" uts geworden, stapte Willam niet met de menigte mee naar de slechte ^commodalie van de oude maire- mal, die gesierd wordt met de te ^eJdae naam van pubüeke tribune, tfül&m voelde er niets voor te moe- kii gaan staan tussen de tientallen tttcbtenden. HU stapte resoluut naar fa banken van de getuigen, uttnodl- «nd onbezet gebleven. De deur- yiiriler stuurde Willam echter toch njw de achterzijde van het zaaltje. yfd legde Willem daarna rijn hoed neg plagerig op de bank „van de ptrs", maar zUn zelfvertrouwen was geschokt. Bijna had Wilium daarna zijn zelf vertrouwen weer gevonden, toen hij ontdekte, dat met hem mej. C. H. uit Botterdam voor de balie ver scheen. Deze juffrouw had met haar omvangrijke tas vol papleren wel op de banken gezeten, maar zo stil had zij dit gedaan, dat haar aanwezig, beid eerst laat werd opgemerkt Dat gebeurde, toen Wilium oog in oog met haar voor mr. Cos stond. Verrast stak Wilium zijn rechter hand uit, vriendelijk wilde hij een kennelijk oude kennismaking her nieuwen, maar vergramd schudde mej. H. dat handen schudden voor fa rechter niet tot de gebruikelijke gebaren mag behoren. Nog behield Wiilum zijn levensblije lach, ook al besefte hij kennelijk reeds de ernst van zijn situatie. Vriendelijk bezag hij de activitei ten van officier en kantonrechter, die in de papieren lazen, dat Wilium steeds maar weer dronken is. Wil ium was op 26 september dronken cp de Rotterdamsedijk aangetroffen. Dat was niet zo mooi want die openbare dronkenschap werd ge pleegd tijdens een proeftijd, die tot februari 1961 duurt Van 1959 tot 3961 zou Wilium eigenlijk niet dron ken mogen zijn, want dan dient de rechter hem naar de cel te verwij zen. Toen Wilium de voorschriften toch overtrad, hee*l de rechter om «n rapport van deskundigen ge vraagd. In die tijd werd Wilium nog tweemaal dronken op straat aange troffen en nadat het rapport bestu deerd was, vergaloppeerde Wilium zich weer. De gezichten van officier en kan tonrechter stonden zorgelijk, toen zij Wilium bekeken. „Hoe is het nou met hem?" vroeg mr. Cos aan de 46- jarige mej. C, H., die als deskundige het toezicht op Wilium uitoefent. „Och, net als altijd", zei de expert vaag. zy gaf te kennen, dat Wilium het contact met het consultatiebu reau goed onderhoudt, „Hij komt al tijd bij ons", zei zij cn dat wordt van betekenis geacht, ook al twijfelt mej. H. kcnnelük ook aan eigen stellingen, want zij deelde mee dat aan de heer R. was gezegd, dat hij onder behandeling van een psychia ter dient te gaan. „Dat wil hij niet, hij heeft principiële en religieuze bezwaren." „Het is dus een ondankbaar ge val," zei mr. Cos somber en dat was voor Wilium aanleiding om te zeg gen, dat hij zUn boete wel betalen wiL De juffrouw van het bureau zag toch wel positieve kanten. „Ziet u er iets in?" vroeg mr. Cos. „Ja, ik kan geen zekerheid geven" ant woordde zij, „maar hij heeft iets aan het contact. In vorige jaren is het drinken erger geweest, hij komt om de vijf weken naar het bureau." Een timide Wilium begreep, dat zijn zaak het karakter kreeg van een puzzel zonder oplossing, „Ik ben op 2 augustus in het bureau geweest en op 30 augustus ga ik weer", zei hjj snel heel welwillend. Dat maak te misschien wel indruk, er volgde in ieder geval een stilte, die door broken werd door de verdachte met de opmerking: „Ik hoop toch zo op vrije voeten te mogen blijven." „Tja." zei een peinzende officier, „blijkbaar heeft het contact met het consultatiebureau enig nut. Laten we hopen, dat er resultaten kamen. Ik eis een week hechtenis voorwaar delijk met een proeftijd van twee jaar en de bijzondere verplichting, dat R. onder toezicht van het bureau biöft." „O, ik wil de boete graag betalen," zei Wilium nog, maar mr. Cos ant woordde: „Dat vraagt de officier niet eens. Er is geen boete, maar er is wel de verplichting, dat je onder toezicht blhft van het bureau, denk daar aan hoor en doe je best" Wil ium beloofde het, heel vriendelijk, heel timide en zonder enige joviali teit volgde faü zijn stille opvoedster uit de rechtszaal. Met een vaartje van veertig kilo meter was de negentienjarige jonge- *0*0 W. B. van R. uit Overscble op 18 juni 's middags om half drie over de Vlaardingse Parallelweg gefietst. Dat vond de Vlaardingse politie niet goed en toen de jongeman dat be werkte. „werd hy bang", zoals hy woensdagmorgen aan de kanton rechter mededeelde. Hij verhoogde het tempo van zyn te snelle brom- Bets en daarna reed hij links, rechts, Jinks, rechts door de Vlaardingse straten zonder echter zyn richting kenbaar te maken. De jongeman boopte daardoor de politie, die hem achtervolgde, kwyt te raken. Dat ge lukte niet. Daarom reed hy tenslotte zelfs over de Hoogstraat, hoewel dit verboden Ijl De politie kwam toch by de Overschieënaar, ZU schreven een uitvoerig proces verbaal. Ver dachte had te snel gereden, viermaal geen richting aangegeven en op een voor het verkeer gesloten weg ge fietst. Het werden zes vonnissen, twintig galden boete of acht dagen hechtenis, viermaal drie gulden boe te of twee dagen hechtenis en tien gulden boete «r vier dagen herljte- nis. Bovendien is het de jongeman verboden in de komende drie maan den een voertuig te besturen. Hy kan die tijd benutten om zich op de hoogte te «lellen van de verkeers regels. Leden van de Napa Swim Club uit Californië op weg naar de Olym pische Spelen ln Rome zullen op woensdagavond 17 augustLN te 8 uur in het Sportfondsenbad een Ameri kaanse Kunstzwemshow opvoeren. Schiedam is de eerste stad in Europa waar zij zullen optreden. Engeland, Denemarken, Zweden, West-Duitsland en tenslotte natuur lijk Italië komen daarna aan de beurt. Daar alle deelnemers mogelijke Olympische kampioenen zijn, belooft het een zeer bijzonder schouwspel te worden, dat liefhebbers van de zwemsport beslist moeten zien. Het Schiedams Vrouwenkoor on der leiding van Ria Borgmeüer is vrijdagmiddag om twee uur te horen in een uitzending van de AVRO. r ACQ. p. BEKKERS zette zijn J reeks orgelbespelingen, die hij gedurende de zomermaanden om de veertien dagen ln de Grote Kerk geeft, woensdagavond voort op een wijze, die weer uitstekende indruk ken naliet Slechts rijn improvisatie viel dit maal minder gelukkig uit Het bleef hierin eigenlijk een beetje zoeken en tasten en het harmonische ele ment bezat minder gebondenheid dan men anders van hem te horen krijgt Overigens kan er weer veel goeds over zijn spel worden gezegd. Het programma werd stijlvol geopend met Bachs Toccata et Fuga in d en voor de zesde sonate van Mendels sohn hield hij een warm klinkend pleidooi. Hetgeen dit stuk ruim schoots waard is, want het klinkt gaaf en evenwichtig en ofschoon de componist geen gebruik maakt van uiterlijke effecten tevens virtuoos. Dit laatste kan ook gezegd worden, van de Toccata van Dubois, een werk dat niet diep peilt maar2ich niettemin om zijn brillante klank zeer goed leende om de avond te besluiten. Van de mogelijkheden die deze muziek bood maakte Bekkers een zeer knap gebruik. Medewerking aan dit concert ver leende de alt Ria Koen. Haar stem bezit goede eigenschappen, maar de ze worden alsnog door technische tekortkomingen o ver heerst^ Want af gezien van het feit, dat zij niet al tijd vlekkeloos intoneert weet zij haar stem veelal niet de nodige ex pressieve verscheidenheid te geven, Ook voor bet komende weekeinde staan interessante honkbalwedstrij den op het programma. Van veel be lang is do wedstrijd Sparta 8—Schie dam. Verwacht mag worden dat lei der Storks door een overwinning op Rood Wit kampioen zal worden, hier door krijgt Schiedam nog net gele genheid om naast Rood Wit (en even tueel TIW) te komen. Schiedam moet dan zaterdagmiddag winnen van Sparta 3 in Rotterdam. Hiertoe zijn de zwartwitten zeker wel in staat, ook al zijn de Rotterdammers tegen standers van formaat. In ieder geval kunnen de stadgenoten zich geen ne derlaag veroorloven omdat dan de gradatie volgt. SW speelt zondagmiddag tegen TYBB. Deze wedstrijd begint om twaalf uur in verband met de beker wedstrijd Hermes DVSFeijenoord. Nu SVV zondag aan' Sparta 2 de kampioensillusies ontnam kunnen de roodgroenen weer een dergelijke stunt uithalen want nU gaat TYBB aan kop. De stadgenoten zijn in de goede vorm om ook de laatste honk balmatch te winnen. Daardoor zal SW enkele plaatsen op de ranglijst kunnen klimmen. Voor het kampioenschap in de derde klasse B komen SW 2 en ADO 2 tegen elkaar in het veld. SW 2 moet winnen omdat de stad genoten een punt minder hebben dan ADO 2 en drie punten verschil in de resterende twee wedstrijden niet meer is te nivelleren. (Advertentie LM.) PIETERSEN SCHIEDAM Personenwagens v.«. 4.9 90.- Bedrijfswagensvan 250 kg-12 ton Op elke Austin wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht het aantal km. Nw. Mathenesserstraat 79 Tel. 010-64880 «33 55 De Ambassadeur van Israël in ons land, de heer H. A, Cidor bracht dinsdagmiddag in gezelschap van mevrouw Cidor een bezoek aan het stedelijk museum in Schiedam, in het bijzonder voor de tentoonstelling van de kindertekeningen uit Theresiën- stadt. ;-De heer en mevrouw Cidor wer- De 16-jarige P- K. liep gistermor gen een wond op aan zijn linker elleboog toen hij op het kruispunt Nieuwe Damlaan—Burg. Honnerlage Gretelaan werd aangereden door een personenauto,-bestuurd door de heer P. De automobilist bracht de jongen naar hetr Gemeenteziekenhuis, waar bij is behandeld. den rondgeleid door de conservator van het museum, de heer P. L. A, Janssen. Zy toonden zich in het ge- exposeerde bijzonder geïnteresseerd en bleven meer dan een uur in het museum. De scholier J. A- B. vermist zijn fiets, die hij niet op slot voor zijn woning in de Beierlandsestraat had neergezet. GEBOREN: Yvonne, d. van A. G van Dijk en C. Th. M. Simonis; Wendy, d. van L. Nieuwenhout en L. P. van Eijk. OVERLEDEN: M. H. Wiegmans, 76 jaar, wed. van Th. J. F. van. Kan; J. H, Gillet 90 jaar; C. J. Blad, 89 jaar; J. Schreuder, 71 jaar. terwijl deze in het lage register ook nog kelig klinkt. Dit was vooral het geval in een Aria en arioso uit Mendelssohns oratorium .Elïas" en niet minder ook in de „Sechs Lie- der von Gellert" van van Beethoven, De keuze van deze liederencyclus was bovendien niet bepaald geluk kig, daar de begeleidingen, hoewel muzikaal zorgvuldig door Bekkers Uitgevoerd, zich maar weinig lenen op het orgel te worden vertolkt In dit opzicht kwamen ,,'t Pardoent" van Lode wijk Mortelmans en „Kruisweg" van Kor Kuiler een voudige, doch aantrekkelijk klin kende werkjes dan ook beter tot hun recht. Ook wat de weergave de zangpartijen betrof, want vocaliter bereikte Ria Koen hierin over het geheel genomen een ver dienstelijk peil. H. VAN BORN B.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en ieciare avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2080 uur. 's Zondags gesloten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Van Westendorp, Singel 83. Bellen btf ongeval: G.G. en GD, Tuiniaan feO, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64668. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 2080 uur, dinsdag van 980 tot 1680 en van 39 tot 2080 uur, woensdag van 980 tot 1680 uur, donderdag van 980 tot 1280 uur. vrijdag van 980 tot 3080 en van 19 tot 2080 uur, zaterdag van 980 tot 1680 uur. -Zondags gesloten. Sted. Museum. Tentoonstellingen: „Theresienstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, geen filmvoorstellingen. Monopole, 2, 7 en 9.15 uun „Aan randing. DIVERSEN Emmaplantsoen» 2 tot 30 uun Mul- zenstad. Jeugdhaven, Plezier in 't Haven kwartier. Broers vest. Kermis. Passage, 8 uur SG-revue. Kantine Excelsior, 780 uur: Klaver- jasconcours. Van 37 tol en met 22 august as zullen tien kunst zwemsters van de Califombche NAPA Group uitvoe ringen' geven in zes Nederlandse gemeenten. Op 17 augustus zullen de Ameri kaanse meisjes zwemmen in Schie dam, 1B augustus in Groningen, 19 augustus in Hoogezand. 20 augus tus in Assen, 21 augustus in Doe- tinchem en 22 augustus in Huizen (N.H.). De meisjes, die voor hun optre den geen betaling wensen te ont vangen, hebben door tal van extra werkzaamheden him reiskosten voor een Europese tournee zelf verdiend Behalve in Nederland geven zij ook uitvoeringen -irt Zweden, Denemar ken, België, Frankrijk en Italië, waar zy tevens de Olympische Spelen zullen bijwonen. De groep die 16 augustus per trein in Schiedam aankomt staat onder leiding van Bob Baldwin. De NAPA group maakt deel uit van een 80 Amerikaanse kunst- 2wemsters en hun begeleiders, wel ke thans in drie onderafdelingen een Europese tournee maken. fAduertentie IJd.) m !§p' dorsdessende melkchocola Onder degenen naar wie in Nleuw- Iand-Oost een straat wordt vernoemd is ook M. C. M. de Groot (1860 1935), M. C. M. de Groot heeft In het Schiedam van het eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw la velerlei opzicht een bijzon dere plaats Ingenomen. Op veel wat tot stand kwam heeft hy zyn stem pel gedrukt. In vrywel al zUn Initia tieven herkende men *yn idealis tische streven naar een maatschap pelijk bestel, waarin de rechten, van leder mens op arbeid en rechtvaar dige beloning zouden zUn vastge legd in een wederzyda verantwoor- deiykheldabesef. Enkele van zUn grote verdiensten voor Schiedam mo gen hier gememoreerd worden. In 1896 werd op zijn initiatief en onder zijn leiding het Volkshuis ge sticht aan de Lange Haven. Dit pand schonk hij later aan. de gemeente ter vestiging van de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. De Schiedamse Gezondheidskolonie hielp hij aan een eigen koloniehuis te Voorthuizen. De coöperatieve gedachte had zün bijzondere voorliefde. Voor wat Schiedam betreft is zijn naam blij vend verbonden aan de Coöpera tieve Drukkerij ,De Eendracht" en aan de Coöperatieve Verbruiksver- eniging en Bakkerij „DES". De Volkshuisvesting had zijn bijzondere aandacht. In 1900 was hij dan ook een van de meest actieve oprichters van de vereniging van die naam. In de gemeenteraad heeft hij ja renlang een belangrijke plaats inge nomen, en zich een voorstander be toond van progressieve voorstellen o.a. op het gebied van onderwijs, meer rechtvaardige schoolgeldhef- Het zang- en muziekensemble ,,La Bella Musica" uit-Vlaardingen onder leiding van C, J. Bayens treedt za terdagavond op aan de Lange Haven bij het CJV-gebouw Jeugdhaven. Er is een programma vóór het vuur werk (van acht uur tot half negen) en erna (van kwart voor tien tot kwart over tien). Het programma luidt: le gedeelte: 1. Makkers aan boord; 2. Edelweiss; 3. Wiener Melodien; 4. Rosen Reserl; 5. Santa Lucia; 6. Holland; 7. Trek je-wandelschoenen aan. 2e gedeelte: 1. Anne Lise; 2. Orgellied; 3., Li Per Li; 4. Cara Mama; 5. 't Moet toch wel zonde zyn; 6. Baciare. fmg, ruimere mogelijkheid tot voort gezet onderwijs. Onder degenen die ook vernoemd worden in Nieuwland-Oost is Jan van Zutphen (18633958), die reeds op zijn dertiende jaar diamantbe werker werd, had een belangrijk aandeel in de oprichting van de Algemene Nederlandsche Diamant bewerkers Bond (1894), waarvan hij eerst vice-voorzitter, sedert 1895 se cretaris was. Meer echter dan als vakvcrenigingsleider is hij bekend als sociaal werker. Grote bekend heid heeft hij zich verworven als bestrijder der tuberculose. Het sa natorium Zonnestraal te Hilversum, in. 1919 opgericht, dankt vooral aan zijn arbeid zijn ontstaan. In. 1925 werd hy voorzitter van het bestuur daarvan, Verder de bekende carlcatnristen Albert Hahn, Joban Braakensiek, Louis Raemaekers en de strijdster voor vrouwenkiesrecht Alett» Ja cobs. De Schiedamse sportwereld zal in het komende seizoen gaan uitzien naar de voorstellen omtrent een SporthaL De plannen voor de hal hebben Je laatste jaren een. vaster vorm gekregen en verwacht wordt dat een dergelijk gebouw binnen niet al te lange tijd in onze stad kan worden geplaatrt Alle clubs hebben hun special). v/enEen voor dere hal (o.a. eventueel gebruik, inrichting, inventaris e.d.) aan de commissie, die de verwezenlijking van de hal bestudeert, kenbaar ge maakt. Overigens is reeds nu dui delijk dat niet aan alle verlangens kan worden voldaan. Het bouwen van sporthallen is nogal een kost bare bedoening, De experts den ken aan de Delftse Sporthal (van de T.H.) als het goede voorbeeld voor Schiedam. De financiën zul len echter wel paal en perk stel len aan de afmetingen van het ge bouw. Momenteel wordt gedacht aan een gebouw met een balcon en plaats voor 500 toeschouwers, Bij de clubs leven de wensen in velerlei variaties. De rennersclub „Schiedam" meent zelfs dat het mogelijk moet zijn een wielerbaan in die hal te creëren. De ideeën zijn er wel, maar voorlopig ïs slechts duidelük dat de Schiedam se sport behoefte heeft aan zulk een sporthaL Zo groot zal die hal niet kunnen zijn of de sportwe reld zal er een maximum gebruik van (willen) maken. Van groot belang is dat die Sporthal inderdaad louter voor de sportbe oefening wordt gebouwd. Daarbij zullen de adviezen van de deskun digen van veel nut kunnen zijn. Schiedam beschikt over duizen den sportbeoefenaren, het aantal zal stijgen in verband met de werktijdverkorting en bovendien zal de aanwezigheid van 'n Sport hal geschikt voor binnensporten en voer trainingen een stimulans voor de groei van het getal sportbeoe fenaren zUn.' Reeds nu is het dui delijk dat rie meer dan vijftig Schiedamse sportverenigingen heel gaarne iedere avond 'n sport hal zouden kunnen en willen be nutten voor wedstrijden en trai ningen, we denken hierbij aan tennis, tafeltennis, volleybal, hand bal, microkorfbal, aan de oefen gelegenheden voor honkbal, cricket e.dL en dan dient er ruimte te zijn voor toernooien en uitvoeringen. De grote stad Schiedam met zijn duizenden sportbeoefenaren heeft behoefte aah een grote Sporthal en dan nog zal spoedig blijken dat de capaciteit van, zelfs de grootste hal niet gauw voldoende zal zijn. Daarom is het van betekenis dat deze plannen voor de Sporthal in het belang van de Schiedamse sport goed worden overwogen, want aan een onvolwaardig ge bouw of een ongeschikt schaapje met vijf poten heeft de gemeente," die toch de belangrijke gelden be schikbaar moet stellen, niets. Van belang is dan ook dat deze Sport hal onder het beheer komt van de Gemeentelijke Sportraad, zoals ook de terreinen onder het beheer van dit lichaam staan, hoewel een goed gebruik van de Sporthal overdag door de Schiedamse scho lieren ook van betekenis mag worden geacht Hermes DVS en de Schiedamse pu- pillenwereld verliezen een goed functionaris. Rinus van der Most sr., de „vader" van het Schiedam se pupillen voetbal, heeft al zijn functies ter beschikking gesteld. Hij 2al zich volkomen gaan wijden aan zijn nieuwe taak, het beheer van de kantine van Hermes DVS in sportpark Harga. Daarom heeft de heer W.M. van der Most be dankt als bestuurslid en commis sielid van HDVS en ook zal hy niet meer als de stimulator van het Schiedamse pupillenvoetbal fungeren. Dat is een verlies voor de Schiedamse sportwereld, hoe wel HDVS met vreugde zal ver nemen dat Rinus ter compensatie zijn werk in de kantine is begon nen. Het secretariaat van de Schiedamse Bond voor LfchameRjke Oefenin- gen zal tijdelijk worden waar genomen door Th. Janse, Hoog straat 93. Tot wedstrijdsecretaris van Excel sior '20 is benoemd Piet F. van der Ploeg. prof. Aalberselaan 68. Onder de velen die in het komende weekeinde glunderend naar de opening van het hoofdterrein van Hermes DVS zullen kijken behoort de oudste donateur van Schiedams oudste voetbalvereniging. Opa Jan de Wit liet zich in 1005 inschrijven als donateur. Tientallen jaren kwam hij naar de Damlaan om naar „zijn club" te kijken. Toen het bestuur van Hennes DVS een beroep deed op de aanhang om mee te helpen aan de verhuizing naar Harga en de inrichting van het nieuwe complex behoorde Opa de Wit als een echte nazaat van Jan de Wit by de kerels die de handen uit de mouw staken. Elke dag werkt de 79-jarige Jan de Wit op de terreinen van HDVS. Hij gaat de laatste tijd zelfs niet meer 's middags narr huis om te eten want „dat geeft zoveel verlies aan tijd". Woensdag viert deze krasse HDVS-er zijn tachtigste velaar- dag. Hij zal dan trots zijn, want als één van zijn mooiste verjaar dagsgeschenken is er het nieuwe sportpark van zijn club. De 30-jarige motorrijder F. de V. uit Rotterdam brak gistermiddag zün rechterbeen, toen hij ter hoogte van het Boerhaveplcin tegen een perso nenauto botste, die bestuurd werd door de heer G. H. H. De personen auto kwam uit de Boerhavelaan en de motorrijder van de afrit van de Rotterdamse dijk. Beiden remden krachtig, maar de motorrijder slipte door. Bij de aanrijding werd de mo tor zwaar beschad gd. De metorrijder is door de GGD naar het Gemeente ziekenhuis gebracht, waar hij is be handeld. De regen heeft de omynngrUke plannen voor de judotoernooien van Reinier Huisker verstoord. Er kwam minder publiek en ook kwamen er veei minder deelnemers dan werd verwacht. De wedstrijden zijn niet op het Plantage Podium, maar In de sportschool aan de Westvest ge houden. Alle wedstrijden konden op twee matten worden verwerkt. De mooiste prestatie verrichtte Schaap van het Sportcentrum Schiedam, die by de oranjebanden in de midden en zwaargewichtklasse de overwin ning behaalde. De Dcrdtenaar Tromp presteerde het om de beker te veroveren bij de blauwe en bruine banden. Ook de Hagenaar Dekker verkeerde in goede vorm, hij won in de midden- gewichtsklasse, maar bij de zwaar gewichten bereikte hij bu de groene banden de finale net niet Ondanks de geringe opkomst is er sportief en spannend gestreden. Vrijwel alle partijen konden met volle punten worden beslist. Zelden moest een scheidsrechterlijke beslissing worden genomen. De school van Reinier Huisker veroverde vier van de ze ventien bekers. De uitslagen van de finalewed strijden zijn: Junioren: gele en oranje banden lichtgewicht: Brockx, Breda verslaat Ellas, Delft met overname le been- worp in de verlenging; gele en oran. je banden boven 68 kg: Lxgtvoet, Breda wint van Hagens, Dordrecht op beslissing scheidsrechters; groe ne banden en hoger lichtgewicht: Boe s 5 ch o ten, Schiedam wint van Brockx, Breda na verlenging op be slissing. Senioren: gele banden lichtge wicht: Vrijhoff, De Maasstad, Rot terdam wint van Pothof, TJkemi, Delft met houdgreep; gele banden mid den gewicht: P. Sonuner, Gouda wint van Hagens, Dordrecht met houdgreep; gele en oranje banden zwaargewicht: Schaap, Schiedam wint van P. Sommer, Gouda met houdgreep; oranje banden lichtge wicht: Uittenboogard, SCS Schie dam, wint van Wijntje, Vlaardingen met 2e beenworp; oranje banden De Rotterdamse Internationale Ha vendag wordt dit jaar gehouden op woensdag 14 september, 'a Morgens staat o.a. een bezoek aan de bouw put voor de Deltawerken in het Haringvliet op het programma. Ne de middag kunnen de gasten, een bedrijf bezichtigen. Prof. ir. Fh. Jan sen, hoofd van de Deltadienst, houdt een inleidffag. Skelteren is een sport, afkomstig van de vliegbsses in Amerika. Daar zaten piloten zich te vervelen, en om de tyd te doden zetten ze van bnlzen en een motortje een nieuw soort race-wagentje in elkaar. Ze noemden het wonderlijke gevalletje, dat aan een skelet (skeleton) deed denken, „skelter". Al gauw vond het wagentje ook in Europa geestdriftige beryders,die aan wedstrijden gingen deelnemen. In Nederland zijn er momenteel zo*n 150 skelterrijders, van wie er een vijftig regelmatig op de wedstryd- banen verschijnen. Het grootste deel daarvan zal zaterdagmiddag half drie aanwezig zijn in de Burgem. van Haarenlaan (kruispunt Nwe Damlaan), als daar het startschot voor een Schiedamse skelterraee wordt gelost. De KNAC heeft de supervisie over alle races op zich genomen. Men is zich namelijk bewust van het ge vaar van ongeorganiseerde races met dingetjes, die altijd nog zo'n 100 km per uur kunnen bereiken. Het is voor Schiedam Iets volko men nieuws en we kunnen wel ver wachten, dat er talloze enthousiaste race-fans langs de lijnen zullen staan. Zaterdagmiddag om twee uur start een fletstoertocht naar het Westland, De start Is om twee uur hQ het Beursgebouw. Van drie tot vyf uur is er een hengel wedstrijd voor vol wassenen in bet Prinses Beatrixpark. Om negen unr 'savonds is het tra ditionele stotvuurwerk aan de Vlaar- dingerdök. De Gemeentebibliotheek heeft in de maand juli in totaal 13.416 boeken uitgeleend. 6250 romans, 3661 studie werken en 3505 kinderboeken. In juli vorig jaar werden 14.683 boeken uitgeleend. De Centrale Bibliotheek aan de Lange Haven leende 5402 boeken uit (v.j. 5638). Voor de filialen, zijn de Cijfers: Dwarsstraat 864 (1275), Lo- rentzlaan 1469 (1646), Dr. Wibaut- plein 2357 (2638), Jeugdafdeling 1828 (1690). Kethel 809 (1083). Er waren aan het eind van de maand juli 5679 houders van lees- kaarten (vj. 5465), terwijl het boe kenbezit in dit jaar gestegen is van tot 60.924. ATHENE Het 976 brt metende motorschip „Stellapriina" uit Rot terdam is nabij het eiland Skiathos, een. van de Spor&den in de Aegei- sche zee, op een klip gelopen. Griekse reddingboten hebben Pi- raus verlaten om het schip hulp te bieden. Er is geen melding van slachtoffers gemaakt midden gewicht: Schaap, SCS, Schie dam wint van Niemeyer, Ukemï, Delft met houdgreep: groene ban den lichtgewicht: v. d, Bergh, Gou da wint van v. d. Drlesch, SCS, Schiedam met houdgreep; groene banden middengewicht: B. Dekker, Den Haag wint van Stoker. SCS, Schiedam, met houdgreep; groene, blauwe en bruine banden zwaarge wicht: Tromp, Dordrecht verslaat Klink, Vlaardingen met 10e heup worp en houdgreep (2x'/a punt); blauwe en bruine banden lichtge wicht: Verduin, Westland verslaat Immers, Den Haag op beslissing; blauwe en bruine banden midden gewicht: Tromp, Dordrecht wint van B. Dekker, Den Haag met 2x 8e heup worp; zwarte banden: Noorder- meer verslaat v. d. Plas (beiden uit Den Haag) met houdgreep. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Gesta dige stortbuien hebben woensdag avond de camping in Hoek van Holland onder water doen lopen. Verschillende tenten moesten wor den afgebroken. Velen borgen hun tent in arrenmoede maar op en gingen op zoek naar een „kamer met ontbijt". In de midden van het campingterrein was de ravage het ergst. Aan de randen hielden de moedigen stand. Zij gingen onder een druipend tentzeil naar bed om 's ochtends opnieuw met gestadig vallende regen te worden gecon fronteerd. LONDEN Groot-Brittannië en IJsland hebben besloten gedurende tenminste twee maanden de strijd bijl te begraven in hun geschil over de visserijrechten voor de IJsland se kust om te trachten een oplos sing te vinden aan de conferentie- tafeL Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken verklaarde dat de Britse treilerindustrie had ingestemd met een verlenging met twee maan den van de vrijwillige onthouding van visserij binnen de twaalf mijlen grens uit de IJslandse kust. De ter mijn voor het akkoord zou morgen zijn verstreken. Wij zoeken voor spoedige indiensttreding Alleen zij, bekend met automati sche oliestook-installaties, gelieven te solliciteren. Bezoldiging volgens C.A.O. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan: LENDERINK CO. N.V. Westerkade 20, Scihedam. U kijkt U vergelijkt U koopt bij Naar school met een goede vulpen, reeds vanaf 385, met gouden pen en garantie bij Boek. en Kantoorboek handel Modem, Boerhaave- laan 124, tel. 6 8415. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.com. pleet Telefoon 6 68 33. LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 X2 Personeel gevraagd Nog een voordelige aanbieding zomer japonnen blouses en rokken Neem op reis een bïg-ben mee! Lange Kerkstraat 19 Schiedam - Tel. 66135 Gevraagd broodbezorger m volledige dienst. Motorcar rier. Aanm.: Ewald Behle, Tulpstraat 13 en Nieuwe Binnenweg 199. Rotterdam. Fotografie Rolf 11 mg vergeten? Auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Te icoop aangeboden Vermager zonder dieet met GraciaL 50 dragées 1.9S. Bij apotheek en drogist. Alles voor de school. Agenda's, cahiers (bij 10 st. 1 cadeau). Ballpennen, kleur EJotloden, linialen, driehoe ken, passers, kaftpapier enz. By boek. en kantoorboek handel Modem, Boerhaave- laan 124, teL 68415. Te huurgevraagd Jonge gescheiden vrouw met 2 kleine kinderen, zoekt woonruimte bij heer alleen Br. onder no. S 803 bur v d blad. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1