ivoor AUSTIN SVV heeft grote verwachtingen SMGD REN BURG Jongens kamperen bij Amerongen Jaarverslag Commissie Huishoud.voorlichting BMW 700 [Limousine Koeriersters Vloedgolf teistert de kust van Formosa Adverteren Th M US$1 COMPRESSOR KOELKASTEN 135 lit. 498.- DE MOL JA N S EN Veteranemnatch Zelf doen T egënprestatie WALDO-TfiXI 6.46.50 (3 lijnen) Nabeschouwing van HDVS-Feijenoord Wie heeft iets verloren? Cliroesjtsjew naar Noord-Korea W. BREEMAN Sun president van Zuid-Korea Moskou voor 15 controleposten in Sowjet-Unie Knoop dit in uw oor.' VAN NELLE's „Afternoon" theebuiltjes Auto sleurde dame hij bushalte mee Sowjet'blok boycot de V.N.-commissie voor de ontwapening SCHIEDAM BANKWERKER gevraagd Zomerjasje van echte Burlington ray°n' Vrijdag.-!2 augustus 1960 Kerin P "Vari pwelölc pepi- IWfeuto |n;''£oen jop een lo yer- [cheek' Permanent wave voorkomends Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de. Ruiter. Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8,com. pleet. Telefoon 66833. Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Broekenko- oing",Hoogstraat 85. voordeliger teredit bij Personeel gevraagd Gevraagd een nette werk ster voor kantinewerk, van 9 tot 15 uur. Te bevragen: kantine Cornells Swarttouw. Radiostraat 36 Merwede- haven), Rotterdam. TAIPJSH Vloedgolven hebben 17 dorpen aan de westkust van Formosa overstroomd en 20.000 men sen dakloos gemaakt. De overstro ming is veroorzaakt door de. tyfoon Trix, die maandag China heeft ge troffen. Sindsdien heeft West-For mosa zeven vloedgolven moeten doorstaan. doet verkopen SCHIEDAM HOOGSTRAAT 39-43 - ROTTERDAM BU-UENWEG 42-34 (Oij-C.rdrum) - AMSTERDAM NtEUWENDLIK 168.190 (Advertentie I.MJ Verder: Bosch - Castor - Sifima - Licbherr enz. Lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570 De jongens van de Bedrqfs- school van Wilton-Fyenoord in Schiedam zyn best te spre ken over het nieuwe „vak" dat er op hun lesrooster bijgeko men is. We zouden het een „training in teamgeest" kunnen noemen. Vier groepen van vjjf of zes jongens kamperen nu In de buurt van Amerongen (Advertentie t.M.) k PIETERSËN A V SCHIEDAM^ Personenwagens v.«. 4.990.- Bedrijfswagens van 250 kg-12 ton Op «Ito Amtm wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht het aantal km. Nw* Malhenesserstraat 79 Tel. 010-64880 S De opening van het hoofdterrein van Hermes DVS op het sportpark Harga zal zaterdagmiddag om half vijf gevolgd worden door een ere- wedstrijd tussen twee roemruchte veteranenteams van Hermes DVS en Feyenoord. Na drie uur kan ge bruik worden gemaakt van de Sportparkbrug. De veteranenteams zijn als volgt samengesteld: Feyenoord: doel Snijders, achter Aatje Hoek en Wim van der Hey- dea, midden Steenbergen, Van 't Hof en Bróx. voor Munster. J. van der Heyden, Klein jan, Linssen en Dem- menie. r Hennes DVS: doel Leen FiL ach ter Kees Tettelaar en Aad Melief, midden Nol Uniterm an. Jan Schenk en Jan van Buytenen, voor Joop Heijster, Manus Stolk, Lex Janse, Cock van der Tuyn en Jack Heys- ter. (Advertentie l.M.) Morgen vroeg, om 9 uur, be gint er een bijzondere verkoop bloempotten, in alle kleuren er» maten, grote, kleine en tussen maten. Duizenden staan er voor U klaar, fraaie, geglazuurde bloempotten. Morgen koopt U deze bloem potten. met kleine beschadi gingen. voor prijzen, 40 tot 50% lager dan normaal. 6000 bloempotten 8. 9 eb 10 cm J yany»ctjro°:J 1000 bloempotten mat, 10 "J yan49ctj^ij 700 bloempotten i mat. 12 cm njfctvooij 1200 bloempotten mat, 14 cm I Van^S-ctvoorJ «ÓÓbl°«"Potten i m3<van 4^gvoor' Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze duizenden bloempotten, een enorme partij glanzende «n ge matteerde, voor een ongekende .prijs. - en voeren als groep allerlei opdrachten uit. Gisteren zyn we daar met enkele collega's een kijkje gaan nemen, en de stemming onder de jongens bleek uitstekend te zijn on danks dagenlang regen, regen en nog eens regen. MaaT eigen, lijk past die regen heel goed in het programma. De directeur v» nde Bedrjjfsschool de heer P. C. v. d. Jacht is nl. van mening dat de jongens .tegenwoordig misschien teveel in de watten wor den gelegd. Tfjdens een bezoek aan de bedrfjfsschool van een grote in dustrie in Augsburg, stelde de di recteur daarvan hem voor om on derling leerlingen uit te wisselen. Duitse jongens zouden by Wilton op de he drijf sschool komen werken on der dezelfde voorwaarden'als Neder landse Jongens dat doen en om gekeerd zouden leerlingen van de Wilton-bedrijfsschool naar Duitsland gaan. Maar eerlijk gezegd durfde de heer v. d. Jacht er niet op in te gaan. Zouden zijn leerlingen niet meteen duizend-en-één. vragen gaan stellen: hoe gaat dit, hoe gaat dat,en is overal wel rekening mee gehouden? En hoe kom ik daar in Duitsland terecht? Enzovoort, enzovoort Kort om, van deze uitwisseling met het buitenland zal voorlopig nog niets komen. Maar uit dit plan is toch. iets goeds voortgekomen, want men kwam op het idee om op de Be- drijfsschool toch eens iets meer te gaan doen aan de karaktervorming en het bevorderen van de team geest onder de jongens. Van de Stichting Vakopleiding Ha venbedrijf in Rotterdam kon men gedurende drie weken de beschik, king krijgen, over een kampeerter rein met de accomodate in de buurt van Amerongen. Elke week zal daar nu een groep kamperen. De eerste groep kwam daar maan dag aan. „Zelf doen" is het parool voor de hele week en iedereen houdt zich daar aan. Deze eerste „lichting" werd In vier kleinere groepjes verdeeld, elk met ztfn eigen leider, en die zijn van Rotterdam op de fiets een enkeling op de brom fiets naar Amerongen getrokken. Onderweg al moesten £r bepaalde opdrachten worden uitgevoerd, zoals het noteren van de namen van de scheepswerven die zij passeerden, en kele bezienswaardigheden e.d. Als er een bromfietser by de groep was, werd hij natuurlijk prompt vooruit gestuurd, om alvast het terrein te gaan verkennen! En zo waren er meer dingen waar, handige jongens wel iets op weten te verzinnen. De Wilton-leerlingen houden per groep ook een logboek by, waarin in een veelal pittig taaltje bun belevenis sen vermeld staan. Een merkwaardi ge bezorgdheid blijkt uit èén van die logboeken: „we eten Wilton arm"... Dinsdag was er een bezoek aan het automuseum in Driebergen en aan de SKF-kogellagerfabriek in Vee- nendaal. Gisteren was er een „hike' Iedereen ging met de rugzak om op pad met „verzegelde orders die inhielden, dat elke groep langs een andere route een kampeerplaats m Lunteren zou betrekken, waar over nacht werd. Vandaag maken de jon gens een tocht naar Arnhem, een Airbome-tocht, waarbij zij het eén en ander kunnen horen over het oorlogsjaar 1944, toen in dat gebied geallieerde luchtlandingstroepen opereerden. Deze week z«n het de tweedejaars plaat- en jjzerwerkers, de derdejaars Uzerwerkers en de tweedejaars scheepsbeschieters die het kamppro- gramma meemaken. De kamplei ding bestaat uit de gymnastiekleraar h. p van Maanen, de leraar scheeps bouw H. Kreft en de leraar AVO. D. J. Poort. -. •_-« Als tegenprestatie tegenover de Stichting Vakopleiding Havenbedrijf 'wordt op het kampeerterrein het sanitair afgebouwd.De timmerlieden maken het houtwerk, de koperslagere leggen de waterleidingen en tenslotte zullen de schilders van de bedryfs». school het gebouwtje een fris kleur tje geven. Hat is dus een kamp, waar ook buiten de corvee-diensten om, hard gewerkt wordt maar in een bij zonder prettige steer, en in. een mooie omgeving. Waarschijnlijk zal de „training In teamgeest" in de ko mende jaren nog "een veel belang- Sen groepje jongens verlaat het kampeerterrein voor de opdrach- tentocht. rijker plaats gaan innemen dan nu het geval Is, Wat de bedrijfsscholen in Nederland betreft, heeft de scheepswerf Wilton-Fijenoord ir Schiedam de primeur van dit vot' mingswerk. Dat het experiment sla gen zal staat al vast. Misschien kan "Wilton in de toekomst beschikken ov^r een eigen kampeerterrein voor de jeugd van de Bedrijfsschool. Maar dat is r;3g toekomstmuziek. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 10.30 uur en iedere avond (behalve woens- dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Van Westendorp. Singel 83. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64668. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.3Q uur, dinsdag van 9.30 tot 16,30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 18.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 920 tot 1620 en van 19 tot 2030 uur. zaterdag van 9.30 tot 1630 uur. Zondags gesloten. Sted, Museum. Tentoonstellingen: „Theresienstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2, 8.15 uur: Als m'n grote broer dat wist". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Slaven jagers van Afrika".,. DIVERSEN Emmaplantsocn, 2 tot 10 uur: Mui- zenstad. Jengdbaven, Plezier in *i Haven kwartier. Broersvest, Kermis. Mnsig Sacrum 8 uur: Zomerse Ster renregen. (Advertentie tjtf.j Van de zondag te spelen beker wedstrijd Hermes/DV&—Feijenoord, waarmee tevens het nieuwe HDVS- terrein op sportpark „Harga" in ge bruik wordt genomen, wordt zondag middag in AVRO's Wekelijks Sport- revue om vijf minuten over half vijf een korte nabeschouwing gege ven.. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te. Schiedam tussen 9— 12 uur en 26 uur: Hcrenrcgcnjaa; dubbele rijwieltas met inhoud; 3 portemonnees met in* houd; 1 kinderportemonnee; para- pluie met hoes; autostep; sleutel; fietssleutel; 3 ringen, met sleutels. Té bevragen bij de vinders: Tropisch, vogeltje, V. Smit, de Wil- destraat 19; parkiet, Ger. Jeugdhuis. Lange Haven 97; ril veren kettinkje met molentje, L. v. d. Moer, Wa rande 79b: autostep, J. C. Ruitenberg, DonkerCurtiusstraat 46; plastic baL F. v. d. Mark, Warande 76b; auto step, Bos, Vondellaan 62; autostep. R. Reuver, Ribeslaan 3; pop, Mevr. Cambeen, v. Qstadelaan 67; kinder tasje met inhoud. Boer, Nieuwe Dam- laan 673; portemonnee met inhoud, S. Schaap, Lange Haven 101; damespor temonnee met inhoud, A. Warmerdam, S. v. Houtenlaan 39; portemonnee met inh., Brugers, Boeierstraat 21a, Rot terdam; aktentas met inhoud. Jonge- rius, Streijensestraat 46; tasje met in houd, L. v. Gogh, Houtstraat. 12b; aktentas met inhoud, J. P. v. d. Wijn- gaart, Bilderdijkstraat 64. Rotterdam; kinderbarsteltje in houder, F- M Buitenhuis, B. K. laan 230a; padvir.- dersriem met mes, W. Langstraat. Nic Bectsstraat 52b; wasbak, A. Ham, Noordeinde 17, Kethel; kinder- schoer.tje. S. vau Wessen, Ampère straat 29a; 1 paar kaplaarzen. 2 bruine kinderschoenen. 1 zwarte kinderschoen. Janson. Aleidastraat 73a; jongensbroek, Mevr. M. Erkens, J. A. Alb. Thijmstraat 26b; regenjas, J. den Koster, Populierenlaan 26; 1 paar kinderschoentjes, M. Ham, Pe renlaan 35; regeubroek, G. de Vette, Molensingel 41; handdoek met zwem broekje. H. Verhorst, Da Costastraat 48a; reserve band auto, Hendriks, Achter de Teerstoof 16. MOSKOU De Russische pre mier Chroesjtsjew zal begin oktober een bezoek brengen aan Noord- Korea. Of hij voordien nog naar New York komt om de zitting* van de algemene vergadering van de VN die 20 september begint, bij te wo nen, is, nog niet behoud. (Advertentie t.M.) Voornaamheid - Styl - Economie verenigd in één auto en\..lager geprijsd dan V denkt! Vraagt demonstratie bij dc BMW-dealer: OOSTZEEDIJK 312 - TELEFOON 119100 Zuid: BREE 13 - TELEFOON 17 38 75 ROTTERDAM Voor SW begint morgen het sei zoen onder grote spanning want de roodgroenen hebben de beste ver wachtingen. Talentvoile spelers uit de rijen van dc junioren zijn de ge lederen van de topteams komen ver sterken en bovendien heeft SW een aantal nieuwe figuren aangetrokken. Trainer Hans Croon meent dan ook dat SVV met vertrouwen kan star ten. „Het kan veel beter gaan dan vorig jaar" meent hij „we hebben nu voldoende spelers om met alle elftal- Ten goede resultaten te bereiken, bovendien verblijven er ook nog bft de junioren bekwame voetballers waarvan we voor de toekomst goede verwachtingen mogen hehben. De geest is uitstekend, er wordt vrij willig zo Intensief mogelijk getraind, natuurlijk kan er nog meer geoefend worden, maar men mag een speler die overdag werkt niet te veel be lasten. Het belangrijkste is dat we nu in alle teams geroutineerde spe lers naast jonge krachten kunnen opstellen, zodat de ouderen de jeugd kunnen steunen. Met een goede team- en clubgeest kunnen ouderen en jongeren nu resultaten bereiken." Hans Croon hoopt die resultaten te bereiken door een deskundige op houw van de teams. Het eerste elftal zal gevormd worden door talentvolle jonge krachten, bovendien wordt de gehele voorhoede van het tweede elftal uit bekwame jonge spelers sa mengesteld. Achter die jonge voor hoede komt een. hecht blok van ou dere geroutineerde spelers. Ook het derde en vierde elftal kan nog. van bekwame voetballers, geschikt voor plaatsen in het tweede of eerste elf tal, worden samengesteld. Verwacht mag worden dat al deze voetballers met veel strijdlust .hun capaciteiten zullen gaan tonen. Tegen For tun a VI. treedt SW za terdagmiddag aan met Jaap Kouwen in de goal. Zowel Tap als Kouwen hebben een A-contract, Jaap Kou wen is momenteel in de beste con ditie en hij krijgt de functie van di rigent in het eerste. Op de back plaatsen staan de jonge knapen Melt Hekman en Vestdijk. In de midden- linie komt Piet Romein op de stop perplaats. Van Elderen wordt rechts half en Herman Wink speelt links half. Herman Wink, die ongetwijfeld grote capaciteiten heeft, blaakt van strijdlust. In de voorhoede komen vier nieuwe gezichten, nl linksbui ten J. Herwicht (Papendrecht), De Graaf <VUC) (deze jongeman komt oorspronkelijk uit Bordeaux, zijn spel heeft reeds de aandacht van grote clubs getrokken), middenvoor is de achttienjarige Wout van Mee- teren, rechtsbuiten wordt Kentïe (NEC). Rechtsbinnen is good old Gerrit van Pelt, die tevens aanvoer der is Cor Corbeau oefent wel, maar hij is nog niet geheel hersteld. Links buiten De Groot is naar ODS ge gaan. Voor het tweede elftal beschikt SVV over Tap (doel), Onverwagt en Hans Hekman (achter). Jan van Schijndel, aanvoerder, Arend van Kampen en de nieuwe aanwinst Van Leeuwen (Sparta) in de middenlinic. Voorhoede: Van Rees, Van der Zau- wen. Valk, Peet de Regt, Van der Marei, Gerard Slavenburg, Clarijs en de aanwinst Schrievers (NEC). SEOEL De aristocraat Toon Bo Sun is gekozen tot eerste pre sident van de tweede republiek Zuid- Korea. De 62-jarige voormalige minister van Handel behaalde een overwel digende meerderheid in beide ka mers van het parlement Hij neemt de plaats in van president Syngman Rhee, wiens regiem in april in el kaar js gestort Krachtens de gewijzigde grondwet is de post van president een groten deels ceremoniële functie geworden. Wegens de slechte weersomstan digheden gaat de vierde en laatste straatdansavond, die tg.v. de ten toonstelling „Ruimte voor de Jeugd" zaterdagavond aan het Weena gehouden zou worden, niet door. Zonder tegenbericht zal dit straatbal zaterdagavond 27 aug. worden gehouden. De muziek wordt verzogrd door „The River- 'side Jazz Band". Het afgelopen jaar Is voor de com missie voor Huishoudelijke- en Ge- zinsvoorllchting afdeling Schiedam gunstig geweest. Dit blijkt uit het feit dat de commissie werd uitge breid met twee afgevaardigden resp. het BJt. Vrouwengilde en het Leger des Hells. Jammer genoeg, stond daar te^-mover dat de Groep Ouden van Dagen niet meer vertegenwoor digd werd. De in samenwerking met de com missie gehouden lezingen en demon straties werden vrij goed bezocht: het gemiddelde aantal bezoekers be droeg 32. Tevens werden nog 7 cursussen georganiseerd welke zich in een grote belangstelling mochten ver heugen. Het valt te betreuren, dat degenen, die niet op een of andere wijze lid zijn van de in de commissie ver tegenwoordigde vereniging geen deel nemen aan de door de commissie ge organiseerde aktiviteiten. Hiervoor zal toch in de toekomst een oplos sing moeten, worden gevonden, Wil het werk van de commissie n.l, het voorlichting geven aan de huisvrou wen nog beter tot z'n recht komen. Evenals in de vorige jaren bestond er een goede samenwerking met het bestuur en de directrice van de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken en tevens bestond er wederom een goede ver standhouding met het Gemeentelijk Sociaal Adviesbureau. Eén en ander blijkt uit het on langs verschenen Jaarverslag van de Commissie. {Advertentie LM.) GENEVE De Rus Tsarapkin heeft voorgesteld om 30 permanente controleposten in te richten: 15 in Amerika, Engeland en 15 in de Sow jet-Unie om toezicht uit te oefenen op de naleving van een verdrag in zake een verbod van proeven met kernwapens. Amerika, Engeland en Rusland wa ren het reeds in principe eens dat over de gehele wereld 180 van der gelijke posten ingericht moeten wor den. De westelijken hadden er 21 in Rusland voorgesteld. Effeetenkoersen telefonisch avondverkeer AKU 528—530 slot- 529 (527%); Kon. Olie 141^0-142.20 142.00 (141.50) Philips 1270—1280 1279 (1255); Uni lever 905—910 910 (898%); Hoog ovens 774%—778 778 (771). Aantal officieer genoteerde Neder landse aandelen 10 aug: totaal 445, hoger 237 (53,2 pet), lager 107 (24,2 pet), gelijk 101 <22,6 pet); IX aug: totaal 450, hoger 220 (48,99 pci), la ger 128 (28,4 pet), gelijk 102 <22,7 pet). Met één Vao Nelle's „After noon" theebuiltje (grootformaat) iet u 'n fiinke pot heerlijke, krach tige thee voor heel de familie. Ook buiten, op vacantie, in de tent, op de boot: gemakkelijk! Neem ze vooral meel (gróót formaat) doos van 20 stttks 98 ct (Van onze correspondent) APELDOORN In Apeldoorn heeft gisteravond een personenauto, bestuurd door J. K. uit Zwolle, een dame; die een vriendin naar de bus bracht en met haar bij de halte stond te wachten, meegesleurd naar een aangrenzend weiland, waar de wagen tot stilstand kwam. Het was- de 25-jarige mevrouw M. v. d.- Nieu- wendijk-Dikstaal, die zo zwaar werd gewond, dat zij in de loop van de nacht in het Juliana ziekenhuis is overleden. De 25-jarige G. Nijkamp uit Zwol le, die naast de bestuurder zat, kreeg een bekkenfractuiir. (Advertentie IM.) OFFICIEEL <KlUUl.T> AGENT NEW YORK, Een communisti sche afgevaardigde heeft meege deeld, dat de gehele Sowjet-groep van negen landen bij de Verenigde Naties zal wegblijven van de bijeen komsten van de ontwapeningscom missie van de VN dieaanstaande dinsdag beginnen. Birma, Joegoslavië en de Verenig de Arabische Republiek werken aan een resolutie, waarin vermoedelijk leedwezen zal worden uitgedrukt over het mislukken van de" ontwa- peningsbesprekingen in Geneve. En de hoop wordt uitgesproken, dat een middel kan gevonden worden om de onderhandelingen te hervatten. bekend met Scheepsinstallatïes. Hoog loon. Aanmelden *s avonds na 6 uur: v. Heyst, v. Hallstraat 32 (Nietiwland) Schiedam. H voorpanden en schouders gevoerd. if| Amerikaanse Heerlijk H luchtig en if t&ch correct. Ir» beige, blauw en mosgroen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1