UITSLAG LEXINGTON PRUSVRAAG Stortbuien van a Prima programma in de Vakantieweek Als Conny s grote broer dat wist Uitslag van tweede avond klaverj asconcours JU LI-RONDE a Robert Taylor vecht met Slavenjagers van Afrika ervaren chauffeur H. Stolk captain Ned. Cricket- elftal De schooïmelk Hermes-cricket Jacht op strand geschoven Verlenging van Vakantiefeest Revue-veteranen gehuldigd KERKDIENSTEN Zeeman bleek verdronken Vlieg met Lexi nam" Rome en de Olympische Spelen PASSAGE-THEATER: MONOPOLE-THEA TER Burgerlijke Stand Artsen op zondag ASSISTENTE UNIQUE h l Koeriersters KUNSTGEBITTEN REPARATIES WERELDMERK Zaterdag 13 augustus 1960 (Advertentie LM.). (Advertentie l.M.f Het is een jaar geleden, dat bij de schoolmelk verstrekking de melk kaarten ingevoerd -werden. In de praktijk blijkt deze -wijze van beta ling uitstekend te voldoen. Het melkverbruik is op de scholen on danks twee prijsverhogingen met 3 gestegen. Het Plaatselijk School- melkeomité heeft op verzoek aan een tiental gemeentes inlichtingen ver strekt omtrent de werkwijze van de ze nieuwe vorm van betaling via de melkkaarten. Met ingang van het nieuwe school jaar 1960/61 zullen de melkkaarten een blauwe kleur hebben en zijn de gele kaarten van het afgelopen schooljaar niet meer geldig. Deze gele kaarten kunnen eventueel bij de melkhandel omgeruild worden voor blauwe kaarten. In verband met de vakanties van de melkhandel, de duur van de dis tributie van de blauwe kaarten en de vakanties van de RK scholen, 2al de melkverstrekking op scholen pas: plaats vinden in de week van. 29 aug. tot en met 2 sept. De kaarten zijn vanaf 15 augustus bij de melkhandel verkrijgbaar en kunnen Ju de week van 22 tot en met 26 augystus op de gebruikelijke da gen op school ingeleverd worden. De ULO-scholen, de scholen voor BLO en de school voor 10 brengen in deze week geld mee. PiETERSE N jj SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4.990.-' Bedrijfswagens van 250 kg-12 tor» Op elks Austin wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht het aantal km. Nv/. Mathenesserstraai 79 Tel. 010-64880 Voor de wedstrijd vaü het Neder lands Cricket Elftal, dat op 27 en 28 augustus tegen de Free Foresters speelt, heeft de technische cofftmissie der KNCB de Hermes DVS-er H. (Manus) Stolk aangewezen als cap tain. In de 26e wedstrijd die Stolk voor All Holland zal spelen zal hij dus onze eerste stadgenoot zijn, die een Nederlands Cricket Elftal aan voert.' Voorwaar een unieke gebeur tenis en zeker voor Hermes DVS een gedenkwaardige dag. Wij feliciteren Stolk met deze verkiezing van harte en hopen, dat hij „zijn".Nederlands elftal ter overwinning zal leiden. CADZAND Onder Cadzand is gistermiddag een Belgisch jacht op het strand terechtgekomen. De. drie bemanningsleden zijn van boord ge gaan. De reddingboot „President Wiersma" uit Breskens, die was uit gevaren om eventueel hulp te ver lenen. kon terugkeren to/>n bleek dat de opvarenden van het jacht in vei ligheid waren. De bemanmng van de reddingboot ging 'liet in op een verzoek van de eigenaar van het jacht om dit schip naar een andere plaats op het strand te trekken. „De „Zomerse Sterrenregen" van gisteravond in Musis Sa crum is talloze malen onder broken geworden door echte stortbuien van applaus, klate rend van enthousiasme voor het optreden van een aantal Nederlandse top-artiesten. Dat het oorspronkelijke program ma gewijzigd was, en Rita Reys en Corry Brokken hier aan toegevoegd werden, heeft cr in belangrijke mate toe by- gedragen dat het publiek „waar voor zijn geld" kreeg. De „Sterrenregen" is wel het beste geweest wat we tot nu toe van de Vakan ticfestivitei ten hebben beleefd. Willem O» Duys, die het program ma- presenteerde, werd door de heer M, A. A. de Jonge van de Schie- damse Gemeenschap aan hel publiek voorgesteld als een oude bekende. Terecht, want Willem O. Duys praat te In 1952 de programma's aan elkaar die toen werden gegeven in het ka der van de feesiweek. De hernieuw de kennismaking is het Schiedamse publiek alleszins bevallen, want Wil lem Duys Introduceerde de artiesten met telkens een kort praatje, waarbij In verband met het slechte weer van de afgelopen dagen heeft het Gemeentebestuur goedgevonden, dat het attractiecentrum met één dag wordt verlengd. Dientengevolge zullen maandagmid dag en avond de attracties aan de Broersvext nog in vol bedrijf zijn. Ook de Muizenstad houdt maan dag zijn poorten voor alle bezoekers open. Om de zelfde reden ook zullen de kmder-filmvoorstellingen in het Stedelijk Museum nog een poosje doorgaan, n.L tot 20 augustus, Maan dag a.s. is, er weer een nieuw pro- gramma. De medewerkers aan de Vakantie- revue ,,Zo'n avond" hadden gister avond in Musis Sacrum na afloop van de Zomerse Sterrenregen nog een besloten bijeenkomst, waarbij twee veteranen van Vakantierevue's werden gehuldigd. Piet Kreeft, die voor de tiende keer meedeed, werd waarderend toegesproken door de heer H. A. A. de Jonge van de S. G. en ontving een aandenken, evenals souffleur Teus Hemminga. Vanmorgen is in de Rijnhaven bij Pakhuismeesteren het stoffelijk overschot van eenman drijvend aangetroffen. Volgens de op hem gevonden papieren is het dc 24- jarige 4e machinist Sverre Arthur Simonsen uit Hagesund (Noorwe gen), opvarende van het Noorse s.sj Femland, die sedert 9 augustus, werd vermist."Hij is vermoedelijk door de duisternis te water geraakt en verdronken. Je, dat was het nummer van Corry Brokken Milord". (Advertentie l.M.i Ook de tweede avond van het jas-avond in de-kar.tine van de N.V. Klaverjasconcours jn het kader van Excelsior, terwijl namens de S.G. de de Vakantieweek is een succes ge- heer Van Dijk de deelnemers een worden. De voorzitter vandeSBKC, plezierige avond wenste, de heer Dc Boer, opende de klaver- De uitslag van donderdag is: 1. C. Verbiest—Warmendam 4376; 2. mevr, Buijk—H. Pieterse 4322; 3. Woord Schldrman 4261; 4. Degeling—Sprong 4209; 5, Dinkelaar-HoÜeman 4206; 6. MeerburgDe Goede 4198; 7. Schrijver—Klepke 4190; 8. Heetkamp —Zwarts 4170;9. v. Gogh—Levering 4153; 10. StoutenburgSchot 4139; II. Berkhout—Stolk 4132; 12. v. Unenv. d. Ree4129; 13. Mak Brand 4129; 14, De Graaf—De.Graaf 4097; 15. Moonen.Van Leeuwen 4091; 16. v. WieringenHodder 4080. De extra prijs ging naar v. d. Plak Vermanen, 3098 punten.' Lexi heeft zich reeds persoonlijk gericht tot de vele winnaars van de laatste ronde der Lexington prijsvraag. In de sporttent op de kermis moest Willy Alberti het zelfs nog ontgelden bij Tiger Jackie. Hij had opgetreden als scheidsrechter misschien had hij 't niet hele maal goed pedaan. Hélène permanent niét stel, het beste wat ér is, compleet 5.stroomloos f 7.50, Op vertoon van deze advertentie 1.-— korting! Dames- en herenbapsalon „Hclène'.', Rembrandtlaao 22, telefoon 6 7170 GROOT NIEUWS Geboren: Johanna M. iï. Th„ d. v. W. L. Vermeulen en H. A. de Krom; Cornells,' z. v. C. A. van-"Vliet cn J. de Wit; Johanna, d. v. J. van Heer- de en A. van de Wetering; Arend J, z.'v. J. Niks en H. J. Ploeger; Johan nes, z. v. J. Loendersloot en G. van den. Berg; Sylvia, d. v. W. van Pelt en. L. J. Verboom. Gehuwd: F. G„ Prins, 24 jr. en G. C. Sierrenberg, 22 jr.; P. G. F. Ver* nimmen, 24.jr. en Ch. L, Levering. 19 jr.; R. Spiekerman. van Weczelen- burg, 24 jr. en L. E. van de Wete- ringe Buys, 24 jr.; J, van den Tol, 25 jr. en G. G. J. van Wassenaar, 25 jr.; C. van Til borg, 21 jr. en E. van der Geer, 24 jr.; M. Zuijdwegt, 50 jr. en H. A. M, Frigge, 41 jr.; L. Visser, 27 jr, en C. C. M. Daalmeijer. 21 jr.; T. J. Rietveld, 24 jr. en B. M. Joris- sen. 23 jr.; N. Goudriaan, 22 jr. en J. M. van Brandwijk. 21 jr. Ondertrouwd: J. B, Ch, Beining. 31 jr. en Th; C. van Amerongen, 33 jr.; J. Bijkerk, 29 jr. en M. M. van Komen, 22 jr.; A. W. R. van I-Delft, 25 jr.. en J. P. Hellemons, 24 jr.; X van Diest, 18 jr. en J. S. de Swart, 19 jr.; J, Duin kerke. 22 j.r, en M. Tecrds. 21 jr.: J. van Elsacker, 26 jr. en M. K. Hofman, 20 jr.: G. Gcrrits- ma, 28 jr. en M.'Adriaanse. 28 jr.; G. Gijbeis, 35 jr. cn E. M. Ch. Rost. 21 jr.; H. Monster,'25 jr. cn M, J. L. van Krugten. 24 jr.; M. A. Mulder, 32 jr. en I. X. van der Geugtcn, 31 jr.; D. J. Fannekoek, 25 jr. en M. X. Hoogenboom, 23 jr.; M. Kcelofs, 32 jr. en E. van Eyk, 26 jr.; J. Ver- hoeckx. 23 jr. en X. J. Th. Wissen- berg, 19 jr.; J. J. Verhoef, 23 jr. en C. C. van Steenis,.25 jr. J. P. J. Vcr- rijzer, 28 jr! en' G. J, N. Vorstenbos, 23 jr.; A. C. de Vries, 28 jr. en F. W. Hommel, 22 jr. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te be reiken:-. - L. H. Geerdes. Veenlantstraat 2, tel. $8357; L. B. E. van Hoogenhuyze, Nas-' saulaan .59. teL 68067; W: A;- de Rid der.. Stadhouderslaan 46. tel. 67390. t-."J Geopend ls de Rembrandt-apotheeJc. Rembraridtlaan 5. die ook gedurende de volgende week dt nachtdienst waar neemt. De Nieuw-Guinea-expeditie is beëindigd, een expe ditie. die volledig aan haar doel. heeft beantwoord. Er zijn vele nieuwe ontdekkingen gedaan, waar onder het vinden van olie in het Sterngébergte. Deze olielagen te exploiteren vergt echter een. zeer grote vakkennis en men heeft thans prof. dr. Ariëns, een expert op dit gebied by uitstek, aangezocht om dit grote werk te verwezenlijken. De beslissing is reeds gevallen en de prof, heeft zijn medewerking reeds toegezegd. De eerste stap die prof, dr. Ariëns. heeft genomen is het zenden van waarnemers. De taak van deze waarnemers is tevens het werven van personeel, merendeels bestaande uit de Papoea bevolking, In den beginne leverde dit nogal moei lijkheden op, doch sinds deze waarnemers hebben toegezegd, dat de leden van de komende expeditie zullen worden uitgerust met de ijzersterkë ..Ariëns- schoenen" is de toeloop zo overweldigend geworden, dat er reeds wachtlijsten zijn aangelegd. De kwali teit van „de Ariëns-schoenerT is ook in dit gebieds deel reeds overbekend. Voor mensen uit Schiedam en omgeving gaat de verkoop echter normaal door op de Broersvest 54: voor de kinderen als speciale attractie een STERNGEBERGTE EXPEDITIE- IJZERSTERKE ARI£NS-SCHOENEN-BALLON cadeau! Vakantie verblijven Nu wegrijden zonder trappen! SoleX rijden, voor nu nóg veiliger, nu nóg gemakkelijker, dank zij de nieuwe vol-otomaïische koppeling! Apeldoorn (Uguhelen). Pen sion Sprengen oord wéér en kele kamers vry. Prima keuken, 7.— per persoon, kinderen 4.20. Logies mét ontbijt ƒ4.50 per persoon. Telefoon C06760) 126 43. Na 13 augustus 6-persoons kam peerwagens. Stromend wa ter, gas en elektrisch licht ƒ45.per week. zuinig comfortabel betrouwbaar unieke service Fotografie Kolfiltns vergelen? Auto maat staat vooi u klaax Alle soorten films. Foto £4. van Vuuren. Hoogstraat 106 ScleX-oto met vol-ofomatische koppeling: f 395. Uw pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed. Diversen Sluperij „Sollngeu", Nieuw- Straat 43,' Philishave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslljpen. 's Mor gens. gebracht, 's middags klaar;'...' ■S-'V.S Vraag eens een proefrit bij Voor ons kantoor vragen wij (atd. motoren) Schiedam leeftijd circa 38 tot 21 jaar. Aanmeldingen persoonlijk, schriftelijk of telefonisch. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA tBroersveldped). teiéf^ 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, butledi. kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. J St. Liduinastraat 52 GUSTOWEG 57 - ROTTERDAM-W. - TEL. 649 20 Gevraagd op dieselauto voor de jr: buitendienst-; FIRMA A. VAN DEN BOS Van Beverenstraat 5 - Schiedam - Telefoon 675 02 Permanent wave Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, ïide Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ,8.— com pleet. Telefoon 66833 From America's Best Tobaccos

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1