Sportwereld juicht om opening Sportparkbrug Skelteren is echt geen kinderspel SVV heeft juiste formatie nog niet gevonden AUSTIN Vuurwerk tot slot SVV houdt TYBB van kampioenschap af Vreugde blijkt in kantine van feestend Hermes, dat het hoofdveld opende Begroting aangeboden Fortuna duidelijk beter: 5-0 niet geflatteerd Krachtproef als begin Schiedam degradeert H Fraaie toegang tot Kethel en Harga BriJmij voor u op de bres RACES IN BURG. VAN HAARENLAAN W. J. Boomsma koninklijk onderscheiden Al cloen de lichte wagentjes wat raar Burgerlijke stand Uit kermistent gevallen AANRIJDING HONKBAL SW-TYBR 5-3 koeriersters Maandag 15 asgustus I960 Onder zeer grote belangstellinj; rijn gelukkig de moeilijkheden op. van de zijde van de Schiedamse autoriteiten, maar vooral ook van de Schiedamse sportwereld is za terdagmiddag, de gloednieuwe Sportparkbrug over de Poldervaart In gebruik genomen, met een korte plechtigheid op dc brug zelf en daarna met vele toespraken in de kantine van Hermes-DVS in Sport park Ilarga. Dat de plechtigheid zich gedeeltelijk afspeelde Xu de kanti ne van een aport-vcreolging is in dit geval zeer begrijpelijk, want, zoals wethouder H. Sabel met na druk verklaarde, de brug zal niet alleen de belangrijke toegangsweg worden naar het zich snel ontwik kelende Kethel (ie verbinding van de brug naar Kethel, langs Bad Groenoord komt eerst over enkele weken gereed), maar tevens d« ver binding worden met het fraaie iportpark Harga. Geen wonder dan ook dat de Schiedamse sportvereni gingen, die op velden in Harga spe len, veel ophef hebben gemaakt van de openstelling. Voor hen was het zaterdag een heel betangrijke dag. Dat was dan ook de reden dat de in Bportcostuum gestoken junioren van de sportverenigingen, de ere haag hebben gevormd op de brug onder de vier maal zes kleurige vlaggen van de verenigingen. Op de brug heeft wethouder H. Sabel, die als loco-burgemeester de afwezige burgemeester verving, na een korte toespraak de Schiedamse vlag gehesen. Hij moest het zelf doen, omdat zijn kleindochtertje het hoogste Schiedamse gezag trotseer de en alle medewerking in deze af faire weigerde.- Daarna trokken de genodigden, "waaronder zeer velo Gemeenteraads leden en gemeentelijke autoriteiten, .voorafgegaan 'door Gusto's Muziek vereniging. naar de kantine van Hennes—DV S, om daar niet alleen de opening van de brug, maar ook de in gebruikneming van het hoofd geld van Hermes te vieren. Water in de weg g By die gelegenheid heeft loco- bur-em eest er Sabel ln een toespraak de financiële en technische moei lijkheden gereleveerd, die opgelost "tyn moeten worden, voordat de ■Sportparkbrug gebouwd kon wor den. By de uitbreiding vindt Schie dam altijd een water in de weg: •de Schie, de Noordvest en nu weer de Poldervaart. Er zal zelfs nog re kening gehouden moeten worden jmet een Benelux-spoorweg, maar 'geluiden hierover zün gelukkig ver- itomd, In een goede samenwerking tussen Rijk, Provincie en gemeente Mdpertentie LM.) Dinsdagmorgen begint de ver koop van een zeldzame partij exclusieve damesstoffenaan hen die gewend zijn om prijzen coï 10 gulden ie betalen voor een dubbelbrede japonstof, die werkelijk mooi en apart is. Japonstoffen m de allernieuwste dessins van de meest vooraan staande Europese modehuizen. Exclusieve stoffen, met beken de wereldnamen als Kerafiex. Rafalex enz., m tientallen mode dessins en kleuren van dit seizoen koopt U nu per meter voor nog geen v»er gulden- Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze stof fen, dubbelbreed, voor pakjes [2.50meter) japonnen (1-50 me ter) rokken 80 cm) kreuk- herjteltend, in dessins, de één nog mooier dan de andere, voor een ongekende prijs. gelost kunnen worden. Dat de sport wereld nu biy is met het gereed komen van de brug kon hy best begrijpen. De heer Sabel betreurde het, dat de heer J. M. Horvath, dfe een groot aandeel heeft gehad in het lot stand brengen van de brug, wegens ziekte verhinderd was aan wezig te z|jn. De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, ir. J. C, Ringeling wees op de stormachtige ontwikke ling van de gemeenten langs de Nieuwe Waterweg, die de bouw van dergelijke bruggen nodig maakte, maar ook op de ellendige toestand van de grond, die het werk zo ge compliceerd heeft gemaakt. „Delf land is eigenlijk de schuldige dat ej zulk een mooie brug is gebouwd,' sloot mr. dr. J, Winsemius, Dijk graaf van het Hoogheemraadschap, zich by vorige spreker aan. Want het is Delfland geweest, die de ho ge eisen heeft gesteld aan de brug, omdat er niet op de kaden langs de Poldervaart gewerkt mocht wor den. Ook aannemer O. Dijkstra kwam vertellen over de vele zorgen dte de brug hem heeft gebaard bij de bouw. Namens de sportverenigingen die in Karga spelen, als ook namens DRZ en DHS, voerde de heer M. Eising, voorzitter van SW bet woord. „Het gemeentebestuur heeft een grootse daad gesteld met deze voorzieningen, zowel aan de brug als aan de sportvelden, die in een grote behoefte voorzien." Om vier uur nam het "bestuur var Hermes—-DVS de leiding van de bij eenkomst over van het gemeente bestuur, waarop de schijnwerpers (en in dit geval de huldigende woordenstroom) werden gericht op de opbouw van HennesDVS. Na 76 jaar Tn een gloedvol betoog sprak do voorzitter van Hermes, de heer A. Stouthandel over de voor rijn club zo belangryke dag. „Zesenzeventig jaar hebben wjj gespeeld aan de Dam laan, w|j zUn er groot gewor den en wy hebben dierbare herinne ringen aan dat veld. Met gemeng de gevoelens zjjn wji er vandaan gegaan". Maar lof had de heer Stouthandel voor de Schiedamse ambtenaren, die zoveel hulp heb ben geboden. Maar ook lof voor de bouwploeg van dertig man, die ge durende twee jaar heeft gewerkt aan het nieuwe complex. Vooral de laatste maanden is er gezwoegd. Vooral de animator van het werk, de heer Th. Vredebregt werd hulde gebracht, maar al die andere wer kers zijn 's avonds tijdens een in terne bijeenkomst nog door het be stuur bedankt. De wethouder van Sportzaken, mr. P. van Bochove was blij dat de sportwereld tevreden is met het geen de gemeente tot stand heeft weten te brengen voor de sport, on danks de beperkte mogelijkheden. Hij bracht hulde aan de werkers, die voor hun club hebben gezwoegd, zonder zich zelf te zoeken. „Een mooi staaltje van burgerzin". Ver der was hij verheugd dat de samen werking tussen gemeente en sport- Tussen 'n kleurige haag van voet bal-jongeren en tussen een vlag- genwacht door is ioco-burpemees- ter wethouder Sabel zaterdagmid dag als eerste officieel over de nieuwe Sjtortbrug gereden. Wel werd hij in die tocht voorafgegaan door het muziekkorps van Gusto. wereld de laatste jaren zo is ver beterd, dat goede werken tot stand kunnen komen. „Ik hoop op mede werking van alle clubs, want alle clubs moeten nu over de brug ko men." Wedstrijd Tot slot van de middag is er" een veteranen-wedstrijd gespeeld tussen HermesDVS en Feyenoord. Maar te voren heeft de heer J. Wenne- kers namens de supporters nog twin tig vlaggemastsn en vlaggen aan het Hermes-bestuur aangeboden. Wethouder Van Bochove heeft de aftrap verricht van de openings wedstrijd op het nu voor het eerst officieel bespeelde veld. Met veel plezier heeft men daarna gekeken naar de vaardigheid van de roem ruchte blauw-witte ploeg van om streeks 1952, die vaardig samenspel toonde, maar toch niet opgewassen bleek tegen het grotere inzicht van de iets oudere ploeg van Feyenoord, die tenslotte met 43 won. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Remürandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bfj ongeval: G.G. en GD Tumlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 1630 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 1630 en van 19 tot 20.30 uur. zaterdag van 930 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 930 tot 1630 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur. *5 Zondags gesloten. Sted. Museum. Tentoonstellingen: ,'Theresienstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Als m'n grote broer dat wist". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De spion met de twee gezichten." DIVERSEN Emmaplantsoen, 2 tot 10 uur: Mui- zenstad. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De ontwerp- gemecntebegrotlng voor het jaar 1961 is zaterdag door het college van B. en TV. de raad aangeboden. De ondertussen al vrij lange reeks van sluitende begrotingen Is ook voor 1961 niet onderbroken. Met een sluitpost van bijna f 206,000,— voor onx'oorzlene uitgaven sluit zjj aan de debet- en creditzijde op bij na 17 miljoen. De totale investering in 1961 is op 29 miljoen geraamd, die voor een belangrijk deel betrekking heeft op de woningbouw, de aankoop van onroerend goed en het bouwrijpma- ken van gronden. In de aanbiedingsbrief wordt op nieuw kritiek uitgeoefend op de nog steeds niet definitief geregelde fi nanciële verhouding tijk ge meente, door welke onzekerheid met betrekking tot de toekomstige inkomsten van de gemeente een op de toekomst gericht beleid uiterma te bemoeilijkt wordt Het gemeentebestuur streeft naar een behandeling voor l november 1960, waardoor tevens wordt be reikt, dat aan de m de gemeente wet gestelde termijn ten aanzien van de aanbieding en de inzen ding ter goedkeuring de hand wordt gehouden. Het is meer dan dertig! jaar geleden, dat Vlaardingen zo' vroeg was met zijn gemeentebegro ting voor het volgend boekjaar. (Advertentie l.M.) Brilmij* staat inderdaad voor u op de bres, omdat een bril vao Brilmij geen al te grote bres slaat in uw beurs. is er om u ie dienen. KRUISKADE 73, (BU DE LIJNBAAN) ROTTERDAM. TELEFOON 136354 VLAARDINGEN. De ere-me- dallle, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver, is toege- keiid aan de heer Willem Johannes Boomsma (60). Van der Spiegelstraat 69a. Vanmorgen is hem de konink lijke onderscheiding door loco-bur gemeester H. K. van Minnen te zünen huize uitgereikt. Dc heer Boomsma trad op 3 rnei 1920 als forceur in dienst van de N.V. „Metallicus" te Schiedam. Forceur is een zeer oud beroep, dat bij genoemde N.V. alleen nog door de heer Boomsma. bijgestaan door een tweede werknemer, wordt uitgeoefend. Forceren m de metaal branche is „vormen door uitoefe ning van druk". Zo worden door de heer Boomsma metalen voorwerpen in hoofdzaak nog met de handen vervaardigd. In rijn vak is hy een ware kunstenaar. Door de voortschrijdende mechani satie wordt het onderhavige beroep steeds minder uitgeoefend. De nauwgezette plichtsbetrachting van de heer Boomsma is steeds een voorbeeld voor anderen. Op grond van rijn (rvura) veer tigjarig ononderbroken dienstver band bij Metallicus en het voren- staande "is de heer Bcramsm de koninklijke onderscheiding toege- k^De" uitreiking vond plaats in aan wezigheid van familieleden van de decorandus, de heer Hartgers, direc teur van Metallicus, de heer W. Spruit, procuratiehouder van ae N.V. en andere leden van de staf. Een van de grootste, zo niet hét grootste evenement uit de Schiedam se Vakantieweek Is de „skelier"- race geworden, die zaterdagmiddag in de Bnrg. van Haarenlaan is ge houden, Duizenden en nog eens dui zenden Schiedammers (maar ook Inwoners van andere steden) heb ben van de gelegenheid gebruik ge maakt om kennis te maken met deze lichte voertuigjes, die eigenlijk alt weinig meer bestaan dan een .staal- buis-frame op vier kleine wielen met een primitieve en erg oncom- fortable zitplaats en één of twee (al dan niet uitgegroeide) brom fietsmotoren. „Het lijkt hier wel Assen tijdens dc TT-races," merkte een commen tator op en het had er inderdaad wel iets van; met al dat snerpende geronk van de jachtende motortjes, met al die coureur-achtige figuren in rennerspak met namen ca op- schriften op de mg en grote stof brillen op, die haastig rondliepen; met al die duizenden toeschouwers langs de afzetting. Kortom, met een race-achtige sfeer in de Burg. van Haarenlaan, waar voor de gelegen heid zelfs een rijdend cafetaria een plaats had gekregen. Maar wat niet klopte met de ver gelijking met TT-Assen, was de or ganisatie, want deze was niet per fect Nu heeft de organisatie gelegen in handen van de afd. skelteren van de K.NA.C., die regelmatig dergelijke wedstrijden organiseert. Maar daar bij zou in Schiedam de medewer king worden verleend door de Schie damse Motorclub, Deze laatste ech ter heeft verstek laten gaan om onduidelijke redenen. Tevoren zijn achttien leden van de M.C.S, opge roepen en geïnstrueerd voor de or ganisatie van deze wedstrijd, zo ver klaarde ons de heer Th, J. Ver stoeten, de wedstrijdleider van de K.N-A.C,, doch slechts twéé M.C.S.'- ers zijn komen opdagen, zodat er 's morgens niets gedaan was aan het gereedmaken van de baan. Om de deelnemers en ook het publiek ciet te duperen, zijn toen de men sen van K.N.A.C. in allerijl nog aan het gereedmaken van de baan be gonnen, met medewerking van een aantal belangstellenden, rijders en hun medewerkers. „Het karakter van een race is zo wel erg in het gedrang gekomen," verklaarde de heer Verstaeten, „temeer daar nu ook rijders en hun helpers hebben moeten optreden als wedstrijd-func tionarissen, wat uiteraard nooit de bedoeling kan zijn bij een. échte ra- Maar het ondeskundige publiek zal van deze tekortkomingen nau welijks iets gemerkt hebben, hoog stens dat de luidspreker-installatie en dus ook de wedstrijd-toelichting wat erg laat „in de lucht" kwam. Daarna ging het beter en zo heeft het publiek, dat zich door de nu en 1 dan vallende regen niet heeft laten verdrijven toch kunnen genieten van deze boeiende en ook grappige races. Van heinde en ver zijn de skel ters (de naam is afgeleid van het Amerikaanse „sIang"-woord voor skelet, maar de insiders geven de voorkeur aan de naam „cart" of „car"), zeventig in totaal, naar Schiedam gebracht, boven op auto's geladen of op aanhangwagens er achter aan getrokken: uit Assen kwam een ploeg van de Cock-fa briek, uit Amsterdam, Zutphen, Baarn en Limburg kwamen ze en er wa ren zelfs twaalf Belgen uit Ant werpen aanwezig. Het merendeel wa ren „fabriekwagens**, kant en klaar afgeleverd, maar er waren ook meerdere zelf-geknutselde skelters bij die het beslist niet gek deden. „Dat zelf maken is juist je ware, dan kan je het vermogen van de motor lekker opvoeren," verklaarde een insider-in-renners-uniform ons. Wie mocht denken dat skelteren „kindcrspul" is korat bedrogen uit: er waren inderdaad een aantal jon gens die in de lichtste klasse re den. maar de meerderheid waren toch volwassen mannen, velen zelfs al vergrijsd. En ook dames! Zoals mevrouw Mizzotten uit Antwerpen, echtgenote van de constructeur van de Belgische Panizet-fabriek en moe der van vier kinderen, die fantas tisch scherp reed en door in de 100 cc klas te winnen en in de 200 cc- klas als tweede te eindigen, vele mannen de baas bleef. Hoewel ook spannend, waren de races in de eerste plaats toch grap pig. Want de skelter is, dat is wel gebleken, toch écht nog geen vol waardige „race-wagen", al kunnen vooral in de 200 cc klas (dat wil in vele gevallen zeggen: twee 100 cc-motoren op één wagen!) wel een snelheid van 125 km per uur halen. Daarvoor zijn de lichte mo toren nog te onbetrouwbaar, zodat het geregeld voorkwam dat een skelter de race moest staken meest- tAdvertentie l.M.) VLAARDINGEN De eerst® (be- j kogelde; met een kopstoot drukte v. ker) wedstryd in het nieuwe voetbal seizoen, die tevens als laatste wa penschouw voor de competitie gold. tussen Fortuna en SW heeft heel duidelijk: aangetoond, dat SW de juiste formatie nog niet heeft gevon den. In deze semi-derby hebben de roodgelen dc groenwitten gewoon overklast. De 50, waarop het duel aan de Fioreslaan bleef staan, was helemaal niet geflatteerd. Ook al had de jeugdige Van Meeleren met z(jn kopbal (uit een voorzet van Keniie) die een lichte herinnering opwekte aan Bakhuys' fameuze, doeltreffende treffer tegen de Belgen, succes ge had (en daarmee voor de Schiedam mers de eer kunnen redden), dan nog had het verschil groter behoren te z(jn dan v^f treffers. P1ETERSEN A SCHIEDAM s| Berg toen het terugspringende le der tegen de touwen. Twee minuten later lanceerde Bouman met een verre pass v„ d. Berg, die het duel riet de moedige Kou wen won en a, 'us de Vlaardmgers een 20 voor sprong gaf. SW poogde daarna de bakens te verzetten, maar zijn aanvallende acties strandden steeds op de Fortu- ne-defensie. Slechts een enkele maal behoefde doelman De Leeuw in actie te komen. Eenmaal, in de 38e minuut, was SW werkelijk gevaarlijk, toen Kentie, uit een verre pass van Van Pelt, de bal prachtig voortrok en de achttienjarige aanvalsleider Van PIETERSEN SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4.990.- Bcdrijlswagens van 250 kfl-12 ton Op elke Austin wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht het aantat km. Nw. Mathenesserstraat 79 Tel. 010-64880 j Nadat Bouman zich had laten ver- Zoveel scoringsrijpe kansen heeft i vangen door Web er en het publiek Fortuna, dat bij de stand 5—0 zich j om een strafschop had gevraagd, toen Volgens dc traditie is het Schie damse Vakantie-feest 1960 zaterdag- Meeteren vallende het leder juist m j avond besloten geworden met een de richting van De Leeuw dook. vuurwerk, dat aan de Vlaar- dmgerdyk is ontstoken en eveneens volgens het gebruik was de natuur- ook nog de weelde veroorloofde een strafschop te missen gehad. Terwijl het roodgele team als geheel zeker voldeed en met hetzelfde élan speel de als in de slotfase van de competi tie 1959/60, was toch weer het ver prutsen van doelpuntrijpe kansen op vallend. Vooral in de beginfase. Vooral en weer Mijnsbergen bezon digde zich aan dit euveL Ditmaal, tegen deze SW-ploeg, vormde het geen beletsel om toch een voor zich zelf sprekende overwinning te beha len, maar hoe funest kan het zijn en is het in het verleden voor For tuna al zo vaak geweest tegen een sterkere formatie dan SW zater dag in Vlaardingen in het veld bracht. Overigens, en terecht, geeft het gemak, waarmee op een in de zelfde divisie spelende dub de overwinning werd behaald, ver trouwen voor de reeds aanstaan- de zondag beginnende competitie. SVV daarentegen worstelt nog met vele problemen. Eén van de voor naamste daarvan is wel, dat de spe lers nog vreemd voor elkaar 2ijn. Daarbij kwam zaterdag ook nog, dat SW experimenteerde met de op stelling. Men liet b.v, de gebrilde, goede ex-amateur (van Fapendrecht) Herwig linksbuiten spelen (terwijl hij uitgesproken rechts is) en had de jeugdige Romeijn als spil opgesteld ï.p.v. rechtsachter. Romeijn is een goede speler en kwam nog wel tot een aanvaardbare prestatie, evenals de herstelde doelman Kouwen, die vaak moedig ingreep, maar wiens uitgooien zwak was. In de voorhoe de stond van de oude garde alleen Van Pelt nog opgesteld, maar hij had moeite negentig minuten het tempo vol te houden. Al met al, SVV vormde geen eenheid en de techni sche leiding van de groenwitten zal zich omtrent de samenstelling van het team voor de competitie nog wel eens extra moeten beraden. Het SW- van-zaterdag bleef beneden het eer ste divisie-peil. De wedstrijd droeg dan ook een vrU eenzijdig karakter. Fortuna had al diverse kansen op de openings treffer gemist, waartegenover slechts een enkele uitval van SW stond, toen in de achttiende minuut uit een Swaneveld-v. d. Berg-De Korver- combinatie de laatste tegen de lat Esperanto-agendo Merkredon, la 17an de augusto. Nia klubvespero ne okazos, tarnen vi povos veni als Esperantujo Lek straat 100 b. Geboren: Leny d,v. P. Ph. van Dijk en L. de Ruiter; Antonius Th, z.v. P. D. Heesbeen. en A. J. Saar- loos; René D. z.v. D. J. Kreuger en H. M. van Lindt; Dick J. z.v. J. J. Bakker en P. van Dorp. v. d. Berg in het beruchte gebied ten val was gebracht, werd gedraaid. In de 55e minuut kwam v. d. Berg toch aan zijn hattrick toe. De Kor- vcr lanceerde v. d. Borden, die op zijn beurt doorgaf aan v. d. Berg, die onhoudbaar voor de SW-goalie eventueel nog bestaande Schiedamse illusies definitief de bodem insloeg. Slechts een enkele maal kwam SW vrij dicht bij de Fortuna-doelmond, terwijl Fortuna zich ook niet meer al te druk behoefde te maken, Weber m de 65e en Mijnsbergen in de 71c minuut voerden de score op tot 50, Vermelding verdienen voorts nog de redding van Romeijn, ten koste van een strafschop, bij een inzet van v. d. Berg en een goed schot van Mijns bergen, dat Kouwen met moeite ten koste van een hoekschop uit de hoek van. zijn doel dook. Nieuw HermeS'terrein Daordal Hermes-DVS voor de ope ningswedstrijd op het nieuwe hoofd terrein in het Sportpark Harga met een een zeer belangrijke en ook po pulaire tegenstander, nl. Feyenoord, had uitgenodigd zjjn zowel het be stuur van Hermes als de Schiedamse verkeerspolitie meteen voor een krachtproef gesteld. De eerste voor het opvangen van de naar schat ting 12.009 bezoekers (een ongekend groot aantal) en de politie voor de regeling van het verkeer, zowel in de stad als op de toegangswegen in het sportpark, die nog niet beproefd zyn op zo'n grote toeloop. Als mon weet, dat er zeshonderd auto's op de parkeerplaats stonden (nog niet meegerekend de auto's, die elders in Nieuwland zijn neergezet door vooruitziende automobilisten) en ruim 35 honderd fietsen, brom fietsen en scooters op diverse offi ciële en klandestiene stallingen, dan kon men begrijpen, dat vooral de po litie voor een „zwaar geval" was ge zet. Enkele strubbelingen op moei lijke knelpunten konden bij dit ex periment niet uitblijven, maar toch is alles nog vry vlot afgehandeld. Uit deze eerste krachtproef heeft men de nodige lessen geleerd en naar een verbetering van de situatie zal nog gezocht worden. lijke „tribune" langs de glooiing van de dijk weer eens geheel „zwart" (al kunnen we nu beter spreken van „geheel •wit"} van de duizenden toeschouwers, die door drie muzlek-korpsen, t.w. tambours en trompetiers van de Oranje Gar de, Harpe Davids en Si. Ambro- sius naar Nieuwland zijn gelokt op bun mars door de stad. Het vurige en knalrijke schouw spel heeft dit jaar karter geduurd dan anders, ruim twintig minuten, maar het was ook krachtiger, om dat er een hoger tempo was inge schakeld, zodat de vuurpijlen snel op elkaar volgden. Er waren we derom vele mooie stukken bij die „aaachs" en „ooochs" aan de kij kers ontlokten; er was voor 'fc eerst een twee-traps-raket-met-vliegende schotel bij en enkele grootse grond stukken. Ook ditmaal is er reclame gevoerd in dit „commerciële vuur werk", zodat aan het eind de kijkers een „goede nacht" werd toegewenst door een hondje van een sigaretten merk en ook door de S.G, Hoewel met speciale vergunning van B. W. de kermis op de Broers- vest vandaag nog mag draaien 2ijn verschillende standhouders al ver trokken. Zo is in de nacht van za terdag op zondag al begonnen met de afbraak van de scootertent. Daar bij is een ongeluk gebeurd. De schilder J. C. E. uit de Grof- baan was bij die afbraak van de tent behulpzaam; toen hij boven in de tent bezig was heeft hij zijn evenwicht verloren en. is van vier meter hoogte gevallen. Hij bleek zijn linkerenkel gebroken te heb ben en is in de Dr. Noletstichting opgenomen. Doordat de bramfietsrijder E. H. L. V., een 17-jarige matroos uit Vlaardingen, zaterdagavond om streeks zeven uur op het Rubens plein de pas werd afgesneden door een naar rechts de Rembrandtlaan inrijdende auto, ontstond er een botsing. De matroos kwam er nog vrij goed af met enkele schaafwon den, die ter plaatse verbonden kon den worden, maar zijn duo-rijdster, de 19-jarige jongedame J. B. uit Maassluis, kreeg wat ernstiger won den aan het linkerbeen. Zij moest ra het gemeenteziekenhuis verbon den worden, maar kon na behan deling weer naar huis. al nadat de rijder nog door heftig heen en weer schudden en veel ge mier aan stangetjes en buisjes wat meer leven in z'n wagen probeer de te krijgen. Het feit dat in een race van vijf ronden (van 400 me ter) de winnaar soms twee ronden voor was op de laatste spreekt boek delen. Hoewel niet volmaakt, was het uit gezette parcours toch heel goed bruikbaar. Met blokken geperst hooi was er een slingerde-slang baan uit gezet, zodat het niet alleen op snel heid, maar ook op behendigheid aankwam. Maar daardoor was de baan wat smal geworden, zodat pas seren moeilijk werd; de skelter die het eerst weg kwam, won dan ook meestal. Hierdoor is het wedstrijd element wat in het gedrang geko men. Om half zes heeft de heer M, M. A. de Jonge namens de Schiedamse Ge meenschap de prijzen uitgereikt met excuses voor de gebreken in de organisatie. De winnaars waren: 50 cc-klas (allen jongens): 1. Bron, 2. Sleutelkamp, 3 Dick Schulp (14 jaar), 4. Roald, 100 cc-klas: 1 mevr. Mizzotten (Panizet). 2. De Groot (Cock), 3 v. Beuzekom (Sim plex) 4 Veltman (Panizet). 125 cc- klas 1 Dumez (Panizet). 2 Boulogne (eigen bouw). 200 cc-klas: 1 La Haye (Panizet), 2 mevr. Mizotten (Panizet), 3 Valk (Panizet), 4 Phi lips Cock). Twee skelters uit de 55 cc-klas, bestuurd door jongens ronden de bocht tn het race-parcours dat za terdagmiddag was uitpezet in de Burg. van Haarenlaan. ning cn met een sprintende Piet Tettelaar tussen de honken was er alle hoop dat Schiedam ook aan het laatste reddende puntje zon komen, maar Tettelaar werd hy het tweede honk uitgetikt cn daardoor komt Schiedam met het 1111 gelijke spel een punt te kort om nog naast de Hst honkbilivKk-el.nl hoeft geen "onctirrontfc to kunnen komen. Sparta 3 nam in de derde inning een 5—0 voorsprong. Het werd 5—3 m de vierde inning door Piet Tette- vreugde gebracht Ondanks fraai slagwerk tegen Sparta 3 (1111) slaagde Schiedam er in de voorlaat ste wedstrijd niet In van de boven- laar, Jo Tettelaar en Nico Huet. Piet ste plaats te komen. De club die elf Tettelaar en Piet van Ruiven brach- jaar het honkbal in Schiedam bracht ten de stand in de zesde inning op zal nu moeten degraderen naar de 66. maar daarna scoorden de Rol derde klas. SW 2 werd b(jna kam- terdammers vijfmaal achtereen, pioen in die derde klas (B) maar in Puntloos bleef Sparta in de drie de laatste twee minuten sloeg ADO 2 laatste innings en het was juist raak waardoor de voorzitter van Schiedam dat er het hout op legde SW de heer Smit de bloemen aan in de laatste minuten. Jan van der ADO heeft kunnen overhandigen. Kooy en pinch-hitter Henk Kempen Het eerste team van de roodgroenen alsmede Jan van Amen met een deed het weer prachtig. Na de over- tweehonkslag en A. Schol gevolgd winning van SVV op kampioenskan- door Joop Lupker op een slag van didaat Sparta 2 had TYBB goede Piet Tettelaar scoorden vijfmaal, kansen gekregen, maar resoluut ont- maar tot verdriet van Schiedam nam SW ook TYBB de Illusies. 1 kwam Piet Tettelaar niet verder dan het tweede honk. I Werpersresultaten: J. van Amen (Schiedam) I2x3-slag, 3x4-wijd en 11 ;en tegen; P. Bouts (Sparta weinig om het lijf had. TYBB streed aaran"teÈon' Sx4'w'id en 7 honk" niet voor haar kansen. Reeds in de eerste inning nam SW de voor sprong, Gerard Gommel door fouten op de honken gekomen scoorde op honkslagen van Bras, Van Meeleren Do roodgroenen hebben hun spor- honksIaEea tegen; P. Boute (Sparta ?.!T5,EIlïtA'idS??L!lSBSSL'!f 3) Hxa-Slag, W-wIjd en 7 honk- a tegen. SW 2-ADO 2 4-6 SW 2 streed tegen ADO 2 om het kampioenschap van de derde en Nico Kolmeyer. Honkslagen van klas B. Tot de zevende inning ston- Manus Lange en Koos de Haas volg- ?en de Schiedammers met 3—1 voor. den waardoor Nico Kolmeyer naar laatste twee minuten stormden het thuishonk kwam gevolgd door Hagenaars over de vijfhoek. Manus de Lange die op een honkslag v°or SW was het Leen de Gids die van Hans de Lange binnen kwam. de stand op 46 bracht, waardoor In de^ derde inning plaatste Woud ADO 2 kampioen werd. van Weeteren een tweehonkslag en doordat daarna Nico Kolmeyer ook een tweehonkslag plaatste was het 40 voor SVV. Cor Bras voerde in de 5e inning de stand tot 5—0 op. Eerst daarnö kwam TYBB door werper J. Bakker op 5—1 en in de laatste inning voegden Van Zanten en Van Dongen twee runs aan het totaal. (53). Werpersresultaten: Hans de Lange (SW) 15x3-slag, 2x4-wijd en 8 honkslagen tegen; J. Bakker (TYBB) 5x3-slag, lx4-wijd en 9 honkslagen tegen. Sparta 3-Schiedain 11-11 Onder veel spanning miste Schie dam eerst tn de laatste inning de greep op het behoud van het twee deklasserschap. VUf maal achtereen scoorde Schiedam in de negende in- Te huurgevraagd Gem. of ongem. woonruimte gez. v. klein gezin (ambt.) voor jr. Hoge huur geen bezw. Br. ond. no. S— 804 bur. v. d. blad. - - Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon 3. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon SS8 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1