Twee kunstzwem-stijlen in één fraai festijn AUST Europoort open op 31 augustus Nappa Swimming Club met i show, artisticiteit van ZAR Méén Si-Si is gegarandeerd gevit aliseerd! HBSS opent pas 27 aug. Ds. K. de Bel, oud-predikant in Schiedam jubileert Jongens speelden „kermis in auto-opslagplaats Koeriersters éi IN HET SPORTFOND SENBAD De enige zeeploze foiietzeep in Nederland Chr. Leesbibliotheek AGENDA Groter kapitaal HAY-Bank Duitse vluchteling bestolen Wie heeft iets verloren Nieuwe namen voor straten Burgerlijke stand gezondheid Hond bijt twee kinderen Op jubileumdag uit ziekenhuis Yerolme bouwt scheepswerven in Peru Tram en bus in de war tijdens bloemencorso Jubileum bij Singer te Rotterdam Twaalf gloednieuwe wagens beschadigd Melkhandelaren exploiteren automaten SCHIEDAM ASSISTENTE DE SGHIEDAMSE MEUBELBEURS I -I j*'»-»*" iFffi j* Pojiderdag IS augustus I960 fs i. jites ■oeien piorii zei <nei\. „V weger, loépi- lede- Icict Op i "iic l«? tch jtde blik, Hnt, |Ce. Ibe- loofe Is r De knnstzwenishow die gister avond In het Sehïedamse Sportfond- '■aenbad is gegeven door de twaalf meisjes van de Nappa Swimming Club uit Amerika en vtff zwemsters van de Zwemclnb „Admiraal de Knyter" (Z.A.R.) alt Arasterdam Is "wel een uniek festin geworden: Het was een prachtige demonstratie Van het hoge peil dat het kunstzwem- "men ln Amerika maar ook in Ne derland heeft hereikt: een feest van «'Vrouwelijke gratie, schier moeite loos getoond in het nauwelijks weer strevende, water.' maar ook een dui- delljke vaststelling van het verwor- ••ven meesterschap in de beheersing •'van de moeilijke techniek. Wat deze show echter zo extra- pittlg heert gemaakt Is wel dat hier twee stijlen, twee kunst-opvattingen, '•tegen elkaar werden afgewogen; die van de Nappaause meisjes, repre sentatief voor de Amerikaanse op vattingen en die van de Nederland se zwemsters, als vcrtegenwoordig- aters van het Europese kunstzwem- "men. Aan welke van de twee stijlen wU de ere-païm zouden moeten toe- '"kennen* wjj zouden het niet weten. Wat de Amerikaanse'tneisjes bren- ™gen "is 'ln' de.eerste plaats „show", (Advertentie Md.) DU-NY reinigt diep in de porféo. DM wil zeggen DU-NY haalt tiet alleen het vuil Van maar ook uit Uw huid. Boorden en man chetten Wen daardoor veel lan ger achoon- Talloos zBn de mannen rael h«W- klachten. Maar hun aantal aroe ats sneeuw voor de zon nu zu DU-NY gebruiken. Hutdverstop* pingen, mee eters puistjes.enl. verdwijnen meestal snel door noi gebruik v»n DU-NY. Overmatige transpire Ha 'erdwLlnt. De huid ademt weer ea wordt niet meer verstopt door kelkzeepres- tea. DU-NY werkt ook als deodo rant. Uw huid bltjit langer Irla. BEVAT geen VETZUREN DUS ALCAUVRIJ maar dan gebracht met een schier fenomenale beheersing van de tech niek en een enorm gevoel voor rit miek en „timing". Als een goed ge tramd corps de ballet, tot in onder delen van seconden nauwkeurig maakten deze meisjes hun figuren en het was verbluffend om te 2ien hoe zij elkaar steeds op de juiste tijd en de juiste plaats wisten te vin den. Hun grote show-nummers, waarbij tien meisjes tegelijk in het water kwamen, waren dan ook hun beste en meest spectaculair num mers, zoals de „Aqua-waltzer", waarbij zij in romantische pakjes waren gestoken of „Conquest", als martiale Romeinse krijgers. Bijzonder grappig en vol levens lust was ook hun „Ship Ahoy" door vier luchtig geklede matrozen, als het ware gemarcheerd op mars-muziek. Vitaal was ook het nummer „Ame rican Folksdance" eveneens van vier meisjes, waarmee werd geopend. Doch in het solonummcr en de du etten kwam het zwakke punt van de Amerikaanse stijl naar voren; de choreografie cn de uitbeelding van^ de muziek in het zwemmen. De 'figuren en de uitbeelding wa ren vaak weinig zeggend, vlak en traditioneel, hoewel technisch goed gebracht. De „Wals uit het Zwa- nenmeer" op muziek van Tschai- kowski bijvoorbeeld was teleurstel lend door mets zeggendheid. Beeldende kracht Nu is juist het zwakke punt in de Amerikaanse styi de kracht geble ken van de Amsterdamse meisjes. „Bravour" by voor beeld, het solo- nummer, waarmee Hetty Balkenende dit jaar het Nederlands kampioen schap vestigde, was eenvoudig mees terlijk van uitbeelding. In dit van technische stuntjes opgehoopte nummer zag Hetty kans op de ge spierde muziek een schalkse coquet te naar te zetten, zo fraai dat het hartveraverend was. Ook hier een fenomenale techniek en een nauw- luisterende timing. „La Forza del Destïno" uit de opera van Verdi, het nummer waarmee de ZA.R. vo rig jaar in Rostock bet Europees kampioenschap verwierf, was puur ballet door vier meisjes zwemmend gedanst. Maar hun grootste show nummer (al was het dan maar door vier meisjes) „Padam... Padam" een coquet stukje van charmante Pa- rüse modinettes. viel tegen, door dat er nogal wat ontbrak aan de timing en het geheel rommelig werd. Zo kreeg het publiek, dat alle in het bad beschikbare ruimte opvul- de, een vergelijking tussen Ameri kaanse „show" en Europese artisti citeit. Voor beide opvattingen bleek echter grote waardering te bestaan, getuige het herhaaldelijke hartelij ke applaus. Tussen het zwemmen door heeft Kay Tranner nog enkele nummers schoonspringen weggege ven, maar het onder voorbehoud be loofde optreden van de 64-jarige spring-fenomeen Al White is Uitge bleven; waarschijnlijk worstelt de heer White nog steeds met zijn vi sum in Spanje. Aan het begin van de avond zijn alle zwemsters aan het publiek, waaronder zich ook de Amerikaanse consul te Rotterdam bevond, voor- gesteld. De meisjes uit Nappa ge- i stoken in blauwe trainingspakken I met rode omslagen, die echter bij de meesten waren versierd door rijen „visite-kaartjes" van de steden die i door hen bezocht zijn geworden; de j vijf meisjes van Z.A.R, correct in de wijnrode blazers met witte plooi- j rokken. Staande werden de twee volksliederen aangehoord; dat de j Amenkaansen daarbij de rechter hand op het hart hielden vormde een typische noot. Nadat de heren A. Sluyters en R. Zijlstra namens de organiserende Sehïedamse Zwem. club vriendelijke woorden hadden gesproken tot de gasten en nadat die Schiedammers die de Ameri kaanse meisjes gastvnj in huis had den ontvangen bedankt waren, gal de heer Bob Baldwin, leider van de toernerende zwemgroep een korte ex- phcatie over het kunst zwem men terwijl door vier meisjes acht van de moeilijkste figuren (het zyn er in totaal wel tachtig!) demonstreer den. Na afloop van het zwemfestlj'n, zijn alle zeventien zwemsters met ruikers bloemen bedankt voor hun optreden. De Chr. Leesbibliotheek, geves tigd in het Geref. Jeugdhuis, Lange Haven 97, zal deze week geopend zijn op vrijdagavond van 7.30 tot 9 uur. Volgende week is de bibliO' theek weer normaal open op zater dagmiddag van 3 tot 5 uur. Bij een van de grote show**- nummers, „Conquest" werd door de kunstzwemploeg uit Nappa, feilloos deze figuur in het-water gevormd. (Advertentie i M t m SA-OA-tOft* Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64686. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 2030 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 930 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 1230 uur, vrijdag van 930 tot 16.30 en Van 19 tot 2030 uur. zaterdag van 9.30 tot 1630 uur. Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 930 tot 1630 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur. 's Zondags gesloten. Sted. Mu?eom. Tentoonstellingen: „Theresienstadt", „Kinderdroom'* en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 u.: „Als jn'n grote broer dat wist". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De dood van een handelsreiziger". DIVERSEN Sehletbaanstraat, 7,30 uur: Animo- demonstratie. De N.V. Levensverzekering-Maat schappij HAV-Bank te Schiedam deelt mede, dat in rn vergadering van commissarissen ïs besloten binnen kort het geplaatste kapitaal te ver groten. Voor 2 oude aandelen zat recht bestaan op toewijzing van 1 nieuw aandeel Het prospectus zal over enige weken verschijnen. (De aandelen groot nominaal ƒ1000, waarop 20 procent gestort, worden ter beurze op de incourante markt verhandeld. De adviesprijs bedraagt 1600 procent.) Bij de zwemsters uit Nappa was de „tuning" hij het vormen van de figuren fenomenaal maar toch niet feilloos biyfcboar. Laat nu onze fotograaf afgeknipt heb ben juist toen er een foutje werd gemaakt.' Het tweede meisje van links is tets te laat met het op gooien van haar been uit het water. (Advertentie l.M.) ►PIETERSEN A SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4.990,- Bedrijlswagens van 250 kg -12 ion Op elke Austin wordt 1 jaar garantie qegeven, ongeacht bet aantal km, Nw. Mathenesserstraat 79 Tel. 010-64880 Van een 13-jange Duitse vluch teling uit een kamp in Duitsland, die momenteel met vakantie in onze stad is cn bij een Sehïedamse familie logeert, is gistermiddag in Sportfondsenbad de portemon- naie gestolen, waarin tien Duitse marken en wat Nederlands geld zat De diefstal geschiedde uit de kle ding van de jongen, die in een kleedhokje hing. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tc Schiedam tussen 9-12.30 uur en 2-6 uur: portemonnee met inh.; ring met sleutels en medaille; rijwieisleutcltje; ring met sleutels; 2 sleuteltjes; stuk touw; fototoestel; sierrand van auto- koplamp. Te bevragen bij de vinders; auto- step, D. Hamerslag, Heerenpad 14; zakmes, A. Hariog. Galileistraat 33b; wieldop van volkswagen, G. Roe kers, Swammerdamsingel 21a; bail- point, mcj. Engermg. J, Steenstraat 22; ring met sleutels, J, Putter, Nas- s.mlaan 7b; ball-point, mevr. Bersrna, B.K.laan 180b; touwtje met sleutels, Simon de Wit, Groenclaan 50; ring met sleutels, portier Wilton Fijen- noord, afd. Beveiliging; zonnebril, mevr. Sprong, Parkweg 208; ball point, J. v. d. Touw, Voltastraat 21a; ring met sleutels, Snikkers, De WI1- öcstraat 15: huissleutel, Verpoorle, Louise de Coügnystraat 71; arm band, mevr. Visser, Vlaardmgerdijk 135a; bedrag aan geld, M, v. Dijk, Ant. Muiisstraat 33; bedrag aan geld, N. J. Heinsbroek, Loeffstraat 38, teL 63275; regenjas R. Witkamf, Juliana- laan 10; badgoed, L. v. d. Tempel, Portugaalsestraat 5b; kinder-regen- jas, J. Hogerheide, Doedesstraat 77, Rotterdam; portemonnee met inh., M. Dijkstal, P.KOJaan 88a; aktentas met inh., G. Lensen, S. van Houten laan 105; herenportemonnee met inh., v. d. Gaag, Jacob v. Lennepstraat 13a; portemonnee met inh.; P. den Hariog. Edisonstraat 53a: kinderpor- temonn.ee met inh., L. v. d. Lubbe, v, Heuven Goedhartstraat 9b; dames- portemonnee met inh„ E. v. d. Meu- len, Rijnstraat 45a. De voetbalvereniging HBSS zal eerst op zaterdag 27 augustus de twee terreinen tussen De Hollandlaan en Schiedam in het sportpark Harga ln gebruik nemen ln verband met het feit dat aan het nieuwe gemeente lijke lokaal bil deze velden nog voor zieningen aan sanitair en elektrici teit moeten worden getroffen. Daar om voetballen het eerste en het twee de team van HBSS zaterdagmiddag 20 augustus vriendschappelijk tegen HVO nït V[aardingen en een team van „Schiedam". Met een speciale openingswedstrijd tegen De Zwaluwen uit Vlaardmgen start HBSS op de nieuwe terreinen. Eerst voetballen juniorteams op de nieuwe velden (en eventueel ook op de oude terreinen) tegen teams van Unicum uit Rotterdam. Om kwart voor vijf voetbalt HBSS 1 tegen Zwaluwen 1 en HBSS 2 tegen Zwa luwen 2, Deze Vlaardingse tegen stander is bewust gekozen omdat HBSS een samenwerking met Zwa luwen heeft verkregen. Bovendien voetballen HBSS 4 en HBSS 5 Op zaterdag 27 augustus uit tegen TSB- teams. Door B. en "VV. zijn enige stra ten in Nieuwland-oost de volgende namen gegeven: Tussen de Burg. Van Haarenlaan en Mgr. Nolenslaan komen de M. C. M. de Grootstraat; de J. C. van Markenstraat en de Ch. Th. Stork- straat Tussen de Burg. Van Haarenlaan en de spoorlijn; Klaas Katerstraat, Jan Oudegeeststraat en "Willem Pas- stoorsstraat (alle drie zijstraten van de Burg. van Haarenlaan) en de Henri Polakstraat (evenwijdig aan de spoorlijn). Straten in Kethel hebben de vol gende namen ontvangen: Leeuwerik singel (oostzijde van de Meeuwen singel) en Vinkenlaan (verlengde van de Dokter Sauerstraat). Bij besluit van de Gemeenteraad zijn de straatnamen Maaskade en Laan Ons Genoegen ingetrokken. Geboren: Alexander H. M. zv. P, J. Sonnemans en J. J. A. van den Berg; Martin M. z.v. W. A Zoomer en E. W. Koolmees. Overleden: E. van Leeuwen, 53 jr.; E. E. Vermeulen, 71 jr. wed. van J. M, van der Meer; M. de Koome, jr. wed. van C. van den Hoek. (Advertentie /.Af.) NATUURZUIVER UB OPWei?Kr*B VERKWIKKEN» Onze oud-stadgenoot ds, K. de Bel* die thans als emeritus-predikant In Hollandse Rading woont, herdenkt op zondag 21 augustus het feit dat hU vijftig jaar geleden werd bevestigd als predikant in de Ned. Hervormde kerk. De thans 76-jari ge ds. de Bel heeft twee en twintig jaar ais predikant ln Schiedam ge staan, van 1928 tot 1 oktober 1959, waarna hem het emeritaat werd verleend na veertig jaren dienst als predikant. Op 12 november 1883 uit een pre dikantsgezin te Harllngen geboren, doorliep de heer K. de Bel het gym nasium te Amersfoort en studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waarop hij in 1909 werd toegelaten tot de evangelisatie-bediening in de Ned. Hervormde kerk. Op 21 augus tus 1910 werd hij te Dordrecht door zijn oudere broer, wijlen ds. G. J. G. de Bel in het ambt bevestigd. Na Dordrecht, werkte ds. de Bel nog in Vollenhoven, Tjerkgeest, St. Ni- colaasga, Idskenhuizen en Steenwijk, om in 1928 in Schiedam te komen. HU was hier een van de oprichters van het Hervormd Rusthuis, terwijl hij o.a. nog voorzitter was van de De 3-jarige Tineke W. uit de Ma rkstraat is gisteren, toen zij in die straat speelde, gebeten door een los lopende hond. Zij kreeg een wondje bij het rechteroog en wat krabbels en is in de Dr. Noletstichtlng ver bonden. De wonden zijn echter niet ernstig. Even later is ook een ander kind door dezelfde hond in de hand gebeten. Het bijtlustige dier, een kleine reu van onbestemd ras, bruin met een zwart dek, is gepakt en in het asiel opgeborgen, waar de eige naar het kan afhalen. ROTTERDAM Een dubbele feestdag is het van daag voor de heer J. Kouwenhoven van de Groene Hilledijk. Hij ia niet alleen veertig jaar in dienst bü de Coöperatie „Vooruitgang-Rotterdam", maar wordt bovendien uit het zie kenhuis ontslagen, waarin hij we gens een ziekte werd verpleegd. LIMA. De president van Peru, Prado, heeft bekendgemaakt, dat de Peruaanse regering met de Neder landse scheepsbouwer Verolme een „voor-contract" heeft gesloten voor de bouw van twee scheepswerven, namelijk In Callao en ln Chimbote. De president verklaarde bij deze gelegenheid, dat Peru hierdoor in de gelegenheid zal worden gesteld het grootste schee psbouwcentrum aan de Grote Oceaan te worden. Het betreft hier de bouw van een grote werf. waarbij het marinearse naal van Callao wordt ingeschakeld en de uitbreiding van de staalfa- hnek te Chimbote met een plaat- walserij, alsmede de bouw van een werf te Chimbote voor kleine kust' vaartuigen en vissersschepen. zendingscommissie in de classis Rot terdam, voorzitter van de plaatse lijke afdeling van het sanatorium „Zonnegloren" en redacteur van de Sehïedamse Kerkbode. Na zijn emeritaat is de jubilaris nog ruim zeven jaar werkzaam geweest als predikant-voorg anger van de evangelisatie-vereniging en als hulp predikant te Utrecht In verband met het bloemencorso zullen aanstaande zaterdagmiddag alle tramlijnen en vele autobnsSUnen van de RETT in zeer ernstige mate worden gestagneerd. De directeur van de RET wijst erop, dat het publiek tussen 2 uur en kwart voor 7 rekening hiermee moet houden. Door omleggingen zal men trachten de dienst op de ver schillende lijnen te onderhouden. Vrijdag zal de heer J. Pullens zijn 40-jarig dientverband bij de Singer Maatschappij N.V. herdenken. De ju bilaris kwam in dienst der N.V. als leerling-technicus en werd later chef van de cynische dienst te oRtterdam. Thans is de heer Pullens Inspecteur van het district Rotterdam-Zuid. De heer Pullens zal vrijdagochtend om half elf gehuldigd worden in café-restaurant Schuttershof aan het Zuidplein te Rotterdam-Zuid. Door de politie zyn gisteren drie Sehïedamse jongens, een van dertien jaar cn twee van elf jaar, achter haald, die zondag het kennisspul met „botsautootjes" hebben nagedaan In de auto-opslagplaats van de Renault Nederland aan de Kommie zenlaan In Schiedam, waarbij zij liefst twaalf gloednieuwe auto's hebben bescha digd. Naast de garage stonden op een ommuurd en afgesloten terrein vijf tig Dauphine's; pas aangevoerde wa gens, die nog geen nummer droe gen. Van deze auto's waren. de por tieren open gelaten, terwijl de sleu tels in de contacten staken. De drie bedoelde jongens zijn over de twee I meter hoge betonnen omheining ge klommen en zijn toen. onder bijval van een aantal kameraadjes, met de auto's gaan rijden. Daar zy echter de rijkunst niet meester waren, be stond dat rijden hoofdzakelijk uit het laten opbotsen van de autos tegen de stilstaande wagens. Zij be dreven het spelletje met twintig auto's en twaalf daarvan werden min of meer ernstig beschadigd aan spatborden, deuren, bumpers enz. Eerst maandag werd dit vandalen- spelletje ontdekt, waarna de jeugd- brigade van de politie aan het speu ren kon gaan. Daarbij kwam tevens aan het licht, dat de jongens zich ook nog schuldig hadden gemaakt aan diefstallen van koper en melkfles sen in de Spaanse Polder. Hoe groot de totale schade aan de wagens Is is moeilijk te becijferen, omdat het stock-auto's betreft, maar moet toch op 1500 worden gesteld. VL AARDINGEN Een groep Vlaardingse meHchande- laren heeft een coöperatieve ver eniging gesticht, die oa. melkauto- maten gaat exploiteren. Een drietal automaten is thans ge plaatst, n.L bij de Maasboulevard (veerpont naar Pernis), op het Lies veld (nabij de Gedempte Biersloot) en op de Van Hogendorplaan (Van Limb. Stirumstraat). De melkhandelaren, overtuigd zijnde dat reizigers en ook bet ge wone wandelende publiek en in be paalde gevallen zelfs de huisvrouw voor thuis-gebruik deze service zul len waarderen, hebben de zaak ste vig aangepakt. Zij veronderstellen, dat deze vorm van handel van bete kenis zal worden. Op de kruising Broekweg— Burg, Pruissingel vond een aanrij ding plaats tussen een wielrijder en 'n auto. De 13-jarige C, K. uit Schipluiden reed met zijn twaalfjarig zusje ach terop over de Weatlandseweg naar de Broekweg. Hij bemerkte het bord „voorsorteren" te laat op en reed vrij plotseling naar links. Een achter hem rijdende auto, die in plaats van rechts op het linkerge deelte reed, remde krachtig om een aanrijding te voorkomen. Dit lukte niet. De jongen en het zusje kwamen ten val, waarbij het meisje een lichte hersenschudding opliep. Op het kruispunt Van der Drift straat—Burg. Pruissingel botste een autobus, bestuurd door A. vH. L. uit Goes, tegen een bestelauto bestuurd door A. S. uit Pijnacker. De auto- busbestuurder verleende geen voor rang aan de bestelauto. Beide voer tuigen liepen schade op. (Van een onzer verslaggevers) Op woensdagmorgen 31 augustus, binnen enkele weken dus, wordt Euro poort ln verbinding gebracht met de zee. Met enig plechtig vertoon zal op die dag om half tien het laatste stukje dam, dat bet nieuwe' havencomplex nog scheidt van de Nieuwe Waterweg, worden doorgebaggerd. Dat het water spoedig vrij in en uit zal kunnen stromen, wil niet zeggen, dat Europoort nu ook al bereikbaar zal zijn voor schepen. Er zal nog heel wat baggerwerk moeten worden verzet voor het zo ver is. Maar nog altijd ligt Gemeentewerken voor op het tijdschema. Het blijft er naar uitzien, dat de eerste tankers omstreeks de jaarwisseling vla de tij delijke ingang tegenover Hoek van Holland Europoort binnen zullen kun nen varen.'Het ligt in de bedoeling om in 1961 te beginnen met het graven van de definitieve mond voor het havencomplex dwar3 door De Beer. Ferro Enamels (Holland) N.V. heeft op de afdeling service een vacature voor een wier werkzaamheden zullen bestaan uit: het typen van rapporten; - administratie van de documentatie. Het bezit van de diploma's u,Lo. en typen is noodzakelijk. Leeftijd circa 19 jaar. Brieven, met vermelding van leeftijd, opleiding en ervaring te richten aan afdeling personeelszaken, Van Helraontstraat 22, Rotterdam-7. U kijkt U vergelijkt U koopt bij Te koop aangeboden Alles voor de schooL Agenda's, cahiers (bü 10 st, 1 cadeau). Ballpennen, kleur potloden, linialen, driehoe ken, passers, kaftpapier enz. Bij boek. -en kantoorboek handel Modern, Boerhaave- Naar school met een goede LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 11 vulpen, reeds vanaf J 3.95, met gouden pen en garantie bü Boek. en Kantoorboek handel Modern, Boerhaave- laan 124, tel 68415. laan 124, tel. S 84 15. Fotograf!* Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vouren HnoEPtraat 106 Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33, Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 138, Bij apotheek en drogist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1