Fontijne weldra helemaal in Vlaardingen gevestigd Auto te water Zon in je leven RANG is alleen RANG als er RANG op staat Up in arms: begin van Danny's carrière Dof-dwaze Jerry op zoek naar z'n schip Schiedamse afdelingen in nieuwe hal en kantoren Hermes- cricket Regeling van verkeer in Harg; a KERKDIENSTEN Hermes wint quiz-cup Fiets gestolen PASSAGE VERTOONT: IN MONOPOLE: Lagere wmst bij „Netam" Na ongeluk overleden Zes maanden geëist voor koperdiefstal Drukte luchthaven nam weer toe Orgelconcert op maandagavond Bromfietser valt over hal CO-OP modeshow Artsen op zondag Burgerlijke Stand Na veertig jaar: Directeur van R'damse bank treedt af SCHIEDAM HUISKNECHT HULP-PORTIER CONTROLEUR KUNSTGEBITTEN' REPARATIES Koeriersters Zaterdag 20 augustus 1960 3 Opgewekt en blij (Advertentie tM.) 15 tVCrfe °P jk ZO ver venaar»een beet - je te zwaar, 'tmoet- van - a - vond nog klaarMaar ik ben voor zo'n vloed van brie- ven met bang.— 'kZoele de - zon op, die vind ik in RANG! Ja, RANG en 'al - leen RANG is al - Iccn RANG als er RANG'op staat. waar - om lang ge - praat. als er RANG be - staat Dan is 'tal-leen RANG die-met - era 'tzon-ne-tje schij -nen Iaat, RANG fc zon in.der- daad!- fïSSPs A!s bet in m'n vacantïe maar regent en giet, steeds maar regent en giet, ach, dat hindert me niet. Want ik lach om zo'n bui, heus die maakt me niet bang. 'k Zoek de zon op, die vind ik in RANG. Refrein: Als ik thuis soms een keer op de kinderen pas, staat de melk op bet gas, gaat de bal door het glas. Zelfs een stortvloed van tranen die maalt me niet hang, 'k soek de zon op, die vind ik in RANG. Refrein: 'k Hon van boksen, al knok ik ook tegen een reus, krijg ik ring op m'n neus, en weer rang op m'n neus. Maar al regent bel slagen, toch word ik niet bang, 'k zoek de zon op, die vind ik in RANG. Refrein: Want in RANG proef fe zonschijn en sappige vrucht, I rijp en sappige vrucht, zon en zomerse lucht. Neem zot eel als fe lust, ga gerust dan fe gang, Sf wat brengt zon in je leven't Is RANGl Refrein: VLAARDINGEN. N.V. Machinefabriek A. Fontijne heeft vrijdagmiddag opnieuw een stap gezet op de weg naar de totale overplaatsing van het bedrijf van Schiedam naar Vlaar dingen. Zes jaar geleden werden de machinale afdelingen al overgeplaatst naar de Vlaardingse Industrieweg en gistermid dag werd de eerste paal geslagen voor een grote montagehal met kantoren, die de nog in Schiedam gevestigde afdelingen zullen moeten herbergen. Dat gebeurde door de oudste en de jongste werknemer van het bedrijf, de heren M. Stigter (67) en A. den Hartog (15). M. Stigter uit Schiedam is reeds gepensioneerd, maar is nog als ad viseur aan de N.V. verbonden. A. den Hartog was pas vier dagen in dienst van Fontijne; hij behoort tot de veertien leerlingen, die de leer school van het bedrijf dit jaar heeft aargetrokken. De montagehal wordt 63x36 meter en wordt 13 meter hoog. Op de eer ste verdieping zijn de kantoren, de tekenkamer en de kantine gegroe peerd. Achter het toekomstige ge bouw heeft men thans nog een per ceel grond in optie voor een uit breiding van dezelfde omvang. Omdat de machines, die het be drijf produceert, steeds zwaarder en groter worden, wordt de nieuwe montagehal voorzien van een zware kraan ba ar), waarlangs een twintig tons-kraan zich zal bewegen. Er is een mogelijkheid voor een tweede kraan van dezelfde capaciteit. Het Rotterdamse architectenbu reau F. Goslinga en S. T. Goslmga maakte het ontwerp voor de uit breiding,'die wordt uitgevoerd door Rings Bouwbedrijf, eveneens te Rot terdam. Op een bijeenkomst met het ge hele personeel na de voltooiing van het slaan van de eerste paal, ver klaarde de heer J- J. Fontijne, de oudste directeur, dat de hereniging van de nu gescheiden afdelingen vele menselijke, technische en eco nomische problemen kan oplossen. Wethouder G. Walstra wenste het bedrijf namens het gemeentebestuur geluk met de uitbreiding. Hij her innerde eraan, dat Vlaardingen maar weinig industrieterrein meer heeft, maar er naar streeft om aan de vraag naar grond voor industrie vestiging te voldoen. De verwach ting is gerechtvaardigd, dat in de loop van volgend jaar het industrie terrein nabij de ENCK zal kunnen worden uitgegeven. De heer M. van Haxmelen, chef-inkoper van het bedrijf, die met zijn 45 dienstjaren ook alle problemen kent, sprak ook zijn vreugde uit over de nu zicht baar wordende hereniging. Reeds had hij met bezorgdheid gecon stateerd, dat door de splitsing de band tussen het in Schiedam en in Vlaardingen werkzame personeel steeds losser wordt. Ned, Herv. Gemeente, Grote Kerk. 10 uur ds A. Hoffman en 5 uur Jeugd dienst ds A. A. Wildschut (Amsterdam), BetheUcerk, 10 uur dr. L J. Cazemier, 7 uur ds. L. Trouwborst ï's Grevelduin Capelle). Opstandlngskerk, 10 uur ds. J. Spaling en 7 uur ds J. G. Jansen. Vre- deskerk, 9 en 10.45 uur ds, H. J. van Leeuwen (St Anna-Parochie} en 7 uur ds. A Hoffman. Kethel, 10 en 7 uur ds. J. E, L, Brummclkamp. Ned. Herv. Geref, Ev&ng, Gebouw Irene. 10 uur ds. L Trouwborst ('s Gre velduin Capelle). Bethelkerk (niet Vre- deskerk, zoals aanvankelijk aangekon digd) 7 uur ds, L. Trouwborst Evan*. Luth. Gemeente, 10 uur ds. A. G, Wimmers (Amsterdam) Ned. Prot, Bond, Westvest 92, 10.30 u. ds. J A. Hebly. Oud-Kath. kerk, Dam 28. 10 uur Hoog mis, Baptisten-gemeente, Lange Haven 59, 10 en 7 uur ds. J. Reiling, Chr. Geref. kerk, Kerkgebouw Wa rande. hoek BK-laan, 10 en 5 uur ds, M, S Roos (Alphen a/d Rijn). Leger des Hells, Lange Haven 27, 30 uur Heüingingssamenkomst en 7.30 uur VerJossingss&fnenkomst Gerrtt Verboon- straat, 6.30 uur Openluchtsamenkomst o.l.v majoor en mevrouw M. Sotivereln, GëreF. kerk, Oosterkerk. 10 uur ds. J. Nawijn «n 5 uur ds. Th. Swen (Vlaar dingen) Julianakerk, 930 uur ds, H, Zandbergen (Vlaardingen) en 5 uur ds. - J Meulen (Kockengen). De Ark Voor de voetbalwedstrijd van Hermes-DVS tegen Helmondia. mor genmiddag in het sportpark Harga, is een wijziging in de verkeersrege ling aangebracht door de politie. Er is op gewerkt, dat de fietsers en voetgangers, die van het tunneltje iKetHeC^fl" uur ds. f."v."d. Meulen en onder de spoorbaan komen, recht- 2 30 uur ds. j. Nawijn. streeks door kunnen gaan naar de ingangvan hefc Hermesterrein, waarbij zij over een gemerkt pad over het parkeerterrein geleid wor den zonder de stroom auto's te hoe ven te kruisen. De fietsen zullen daar in een stalling worden ge plaatst De fietsers en voetgangers, die langs de Poldervaart komen, zullen voortaan het rechter pad moeten gebruiken, terwijl de fietsen ge plaatst zullen worden in een stal ling rechts van de weg, tegen- De heer P. van Leeuwaarden, voorzitter van de kern, was ervan overtuigd, dat het werken in de toekomst prettiger zal worden en dit ook de produktie ten goede zal komen. Nadat ar. J. J. Hage, president- co mmïssans, een gelukwens tot de directie had gericht, feliciteerde ook nog de heer M. Stigter, die eraan herinnerde, dat hij vijftig jaar gele den ook al een paal(tje) sloeg, voor een werkbank.... Ter gelegenheid van het gouden eeuwfeest van dit bedrijf, zijn we uitvoerig op de geschiedenis ervan ingegaan. Omdat de noodzakelijke uitbreiding van het bedrijf niet in Schiedam kon worden gerealiseerd, werd in 1954 besloten het naar Vlaardingen te verplaatsen, In 1955 werden de machine-afdelingen over geplaatst Volgend jaar hoopt men de verhuizing te voltooien. over de oude gemeentelijke kleed lokalen. Ook zij worden dus bij in ingang van het terrein niet gehin derd door het rij verkeer, al zullen rij vlak bij de Sportparkbrug de rij weg wel moeten kruisen. Op de on vermijdelijke moeilijke punten zul len bovendien agenten gepost wor den, zodat verwacht mag worden, dat de nieuwe regeling minder strubbelingen zal geven dan vorige week. Hermes DVS is radio-Cupwinnaar van Nederland. Vrijdagavond heb ben duizenden radioluisteraars ge hoord hoe het team van Hermes DVS in de beslissingswedstrijd tegen EDO en DOS, die evenals HDVS reeds eerder 11 punten hadden ver zameld In een radioquiz voor de semi-profvereniglngen, zich definitief als eerste plaatste in dit radiospel. Ditmaal won HDVS zelfs met groot verschil, nJ. 19 punten tegen 13 voor EDO en 10 voor DOS. Jan Rijke, Frans van der Brug. Cock van der Tuyn, Coen Groene- wegen, Ed van der Graaf en Ge rard Burger beantwoordden vragen op sportgebied tot in de puntjes. Piet Henke vertelde een mop en Wim van der Sloot kende enkele musici van de Ramblers. Er van Herwaarden bracht ieder een in spanning door slechts moei lijk de naam van de Wama's te ra den, maar toen dan ook dat gelukt was zong Hermes DVS op zulk een begeesterende wijze het clublied dat de stadgenoten zelfs in dit verplichte onderdeel de punten veroverden. Trots en na een plezierige avond zijn de HDVS'ers met een grote be ker die de VARA voor deze wed strijden beschikbaar had gesteld naar Schiedam vertrokken. Voorzitter A. Stouthandel had bij de aanvang aan de belangstellenden het een en ander over de bouw van het stadion Harga verteld. Tevens deelde h« mee dat de bouwploeg was meege nomen naar Hilversum uit dank van het bestuur voor da prestaties van deze dertig man. Uit de fietsenstalling van. Wilton- Feyenoord is de fiets van de heer C. v. G. uit Rotterdam gestolen, die daar niet op slot stond. Dit is het debuut van de man die als de veelzijdigste filmhumorist van onze t(jd geldt: „Op In arms" toont ons het eerste optreden van Danny Kaye in een militaire klucht show, die thans volmaakt verouderd aandoet. De film, daterend uit 1944, ver dient als document van de carrière van Danny Kaye de aandacht. Het opmerkelijke is namelijk dat Lachen is de leus van de heer Jerry Lewis in Don't give up the ■hip, alhier: Jerry, hou je roer recht! geheten. Lewis, loibroek- -van-dik-hout-zaagt-m en -p lanken, mag nog steeds als Amcrika's lage- Priester van de bekkentrekkerij en de gekke gitzucht gelden. Zijn ko mische activiteiten spelen zich steeds op de drempel van de psychia trische kliniek. Lewis, men kan die nare indruk nooit kwfjt raken, Is meer een geval dan een acteur. Maar zijn pathologische creaties weet h|j blijkbaar nog steeds een ruim afzetgebied te vinden. _In dit werkje, geregisseerd door Norman Taurog, is hü een marine luitenant, die juist op huwelijksreis wil gaan als een admiraal hem naar Washington ontbiedt om opheidering te verschaffen over het lot van een torpedojager, die sinds de laatste wereldoorlog op mysterieuze wyze is verdwenen. Jerry blijkt een blau we maandag het commando over het schip gevoerd te hebben. Van dat alles kan hij zich niets herinneren. Een schone psychiaterse weet zyn geheugen echter danig op te frissen en samen gaan ze een bootsman zoe ken, die misschien meer kan vertel len over het schip. Het interview van deze bootsman vorxnt eigenlijk het enj6e fragment van de dof-dwaze Rlm. Deze figuur Is namelijk worstelaar geworden en het vraag- en ant woordspel vindt plaats tijdens ee wedstrijd, die de ey-bootsman tegen een behaarde woesteling heeft te ^Doxe*"hardhandige grappenmakerij met deze twee krachtpatsers valt beter te appreciëren dan heLdetotéle soort, waarin. Lewis zelf uitmunt het spel en de clowneske stijl van Kaye sinds dit debuut veel minder Sterk veranderd zijn dan de manier, waarop men zo'n komische showfilm in elkaar timmerde. „Up in arms" is kennelijk voor de Amerikaanse soldaat gemaakt en derhalve heeft men de befaamde Goldwyn Girls in militaire uniformpjes gestoken, waarin ze coquet paraderen, maar die ze voor kleurige zonnebadpak jes verruilen als hun troepentrans portschip de Stille Oceaan door klieft. Niets verandert en veroudert blijk baar zo snel als de mode van make up en glamour. Wat voor aantrekke lijks deze precies eender geverfde, gekapte en dom glimlachende juf frouwen voor het bioscooppubliek gehad moeten hebben, kan men zich nu niet meer voorstellen. Een zeer jeugdige Dana Andrews met zijn eeuwige smile en de als actrice even weinig betekenende, j maar goed zingende Dinah Shore, j vormen het gezelschap van Danny Kaye, die in deze film nog niet de kansen krijgt, waarop hij recht heeft Hij speelt een maniak die doodsbang is voor alle denkbare ziekten en door zijn suggestieve praatjes ieder- een koorts bezorgt. Vervolgens is hij verliefd op een meisje, dat alleen maar een soort meelij met hem heeft en tenslotte beleeft hij enkele dolle avonturen als soldaat Het snerterig verhaaltje houdt niet in het minst rekening met Kaye's zang- en parodistisch talent en zo ko men de nummers, waarin hij dat bot viert, minder tot hun recht dan zij verdienen. Maar de grote artiest, zoals we hem nu kennen, is reeds volop aanwezig; vooral in de mees terlijke solovertoning, waarbij hij vrijwel alle populaire filmgenres er door haalt Wat daarna komt dat is het grootste deel van de film. heeft veel minder allure. De N.V. Nederlandse Tankappa raten- en Machinefabriek „Netam" te Rotierdami heeft, zo blijkt uit het jaarverslag, in 19o9 minder winst be haald. De nawerking van zowel prijs- als kostenconsequenties uit de reces sieperiode Is daarvoor bepalend ge weest Het streven tot omzetvergrotïng kon echter resulteren in een aan zienlijke versterking van de rela tieve positie van de vennootschap en de ervaringen in het nieuwe boek jaar opgedaan tonen aan, dat liqui diteit zowel als orderportefeuille be vredigend zijn. Voorgesteld wordt een dividend van 7 procent (v. j. 10 procent) uit te keren. Het bruto winstcijfer uit het verslagjaar bedroeg ƒ602.542 (v.j. ƒ723.251). ALBLASSERDAM. In het Wes terziekenhuis te Rotterdam is giste ren de 27-jar!ge B. J. S. van Klns uit Papendrecht aan de gevolgen van een verkeersongeluk overleden. De man werd donderdagavond om streeks elf uur bewusteloos naast zijn bromfiets op het rijwielpad langs de rijksweg in Alblasserdam aange troffen. In allerijl werd hij naar het Westerziekenhuis in Rotterdam ver voerd, waar men een sehedelbasis- fractuur en een hersenbloeding con stateerde, Omtrent de toedracht van het ongeluk is niets bekend. DORDRECHT. Omdat zif, In samenwerking met anderen, van een opslagplaats in Süedrecht grote hoe veelheden oud koper hadden gesto len, moesten gisteren voor de Dordtse rechtbank terecht staan de 35-jarige au tospui ter H. van 't H. en de 18-jarige monteur A. S-, belde wonende in Papendrecht. De officier eiste tegen beide ver dachten zes maanden gevangenis straf, waarvan drie maanden voor waardelijk met twee jaar proeftijd en ondertoezichtstelling. De 20-jarige taxichauffeur F. V. uit Shedrecht moest terechtstaan omdat hij S. een keer in zijn auto had ver voerd, terwijl hij wist, dat hij naar dc werf van de heer Den Hartog ging om te gaan stelen. Tegen hem werd een maand voorwaardelijk met twee jaar proeftijd en ƒ50 boete rnbs 10 dagen geeist. De Dordtse koopman D. M., 57 jaar, die het gestolen koper van de dieven had gekocht, hoorde drie maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf met twee jaar proef tijd en een boete van 1.000 subs 3 maanden tegen, zich eisen. Uitspraak 2 september. In de maand juli 1960 passeerden 15.619 passagiers de controle van de Luchthaven Rotterdam; bovendien waren er nog 1250 transxtopassagiers. Voor de maand juli 1959 waren deze cijfers respectievelijk 8090 en 592. Via de Heliport werden 575 passa giers vervoerd tegen 541 in 1959. Ook het goederenvervoer nam weer belangrijk toe: 4C3.944 kg tegenover 256.594 kg in 1959. Gistermiddag omstreeks half zes Is vlak bü de Hoofdbrug een per sonenauto in de Nieuwe Haven ge reden. Het was een Ford Zephyr van 1952, eigendom van de heer W. M. H„ constructeur te Rotterdam. Deze had de wagen op de walkant neergezet, naai- zijn mening in de versnelling. Later bleek echter, dat de versnelilngshandel niet was in geschakeld, zodat aangenomen mag worden, dat de handel niet ver ge noeg was ingedrukt en toen zelf weer is teruggesprongen op vrij. De handrem was niet aangetrokken. De auto is op de hellende walkant uit zichzelf in beweging gekomen en zo te water geraakt. Er zat niemand in de auto. Door de fa. Bijl is de auto met een takelwagen uit de ha ven gehaald, wat de toch al ernstig beschadigde wagen niet ten goede is gekomen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal eo Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 930 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.3C tot 16.30 uur. Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. *s Zondags gesloten. Sted. Museum Tentoonstellingen; „Theresienstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Up in arms". Monopole, 2, 7, en 9.15 uur: „Jerry hou je roer recht". (Zondag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur). In plaats van, zoals gebruikelijk, zal in de komende week het Orgel concert in de Grote Kerk op maan dag 22 augustus worden gegeven door organist Jacq. P. Bekkers en Henk van der Vliet, fluit. Op het programma staan werken van Pieter Cornet, Michel de Ia Barre, J. S. Bach, Cesar Franck, Rhené Baton en Max Reger. Zondag wordt in HARGA de laatste cricketmatch van dit seizoen ge speeld. Het bezoekende Rood en Wit kan door deze wedstrijd te winnen zich voor het eerst na 1915 weer kampioen van Nederland noemen, zodat van een hoogtepunt kan wor den gesproken. Vooral na de goede batting-prestatie tegen Quick, waar door de match in een overwinning eindigde, is een uiterst interessante ontmoeting te verwachten waarbij de kansen elkaar niet vee! zullen ontlopen. Hermes, dat zich definitief van de laatste plaats heeft gedistan- cieerd, zal zich bewust zijn van de sportieve taak die het ten opzichte van HCC heeft. Aanvang 10.30 uur in verband met de thuiswedstrijd van het eerste voetbalelftal. Opstelling: H. Stolk, J. v. Noort- wijk, P. Borsboom, A. v. a. En de, H. HiDe, H. v. Meurs. W. v. d. Sloot, J. Sathlie, A. Melief, C. A. Tettelaar* H. Noordyk. Hermes 2 bezoekt Ajax (Amster dam) en bereikt door een overwin ning de derde plaats, terwijl Hermes 4 in Den Haag speelt tegen VUC 2 met als inzet een mogelijke kam-] pioenstiteL De bromhetsnjder H. G. P. uit Schoonhoven is gisteravond om streeks zes uur in de Jan van Aven- nesstraat gevallen over een bal, die door spelende kinderen op de rij weg was gegooid. De heer P, kreeg bij de val schaafwonden aan de be nen en is in het gemeenteziekenhuis verbonden. Door de Coöperatieve Verbruiks- veremging „Door Eendracht Sterker" te Schiedam zal de Co-op Winter modeshow 1960 aan de Schiedamse leden worden gepresenteerd op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 september onder de titel; „Zoals u graag gekleed gaat". De collectie is samengesteld door deskundigen en zal worden getoond door mannequins uit eigen bedrijf. Op deze bijeenkomsten, die in ge bouw Irene worden gegeven, en die om 8 uur beginnen zullen „De Spel brekers" optreden. In spoedgevallen zij'n gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: P. J. W. Beukers. Burg, Knappertlaan 78, tel. 68004; G. in 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 68599 en G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 66898. Geopend is apotheek Gouka, Hoogstraat 29, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. GEBOREN: Cornells, a. v, C. Schouten en N. van Eijk. OVERLEDEN: P. J- van Vooren, 61 jaar; H. Voerman, 41 jaar. ROTTERDAM Na een veertigjarig dienstverband met de Rotlerdamsche Bank N.V. treedt de heer D. Hoogendïjk af als directeur van de vennootschap. Dat gebeurt op 30 augustus tijdens de buitengewone algemene ledenverga dering van aandeelhouders, In de zelfde vergadering zal de heer Hoo gendïjk worden voorgedragen voor de benoeming tot commissaris. Op 31 augustus zal gelegenheid worden geboden afscheid te nemen van de heer Hoogendijk op een re ceptie van 4 tot 5.30 uur in het hoofdkantoor van de Rotlerdamsche Bank aan de Coolsingel. GEMEENTE SCHIEDAM Het Gemeente-Ziekenhuis te Schiedam vraagt een Boven het loon dat vastgesteld wordt naar: leeftijd, komt een vergoeding voor vroege, late en zon dagdienst Sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur. IETS VOOR U geen: continudienst, geen; vakkennis vereist, wel meer dageiykse vrijheid, wel gezonde buitenlucht Meldt U zich aan voor de NACHTDIENST als: Goede sociale voorziening, w.o. vrij uniform, schoei sel en rijwieltoelage, enz. Na 5 nachten de wekelijkse vrije nacht, leeftijd van 3560 jaar. EERSTE SCHIEDAMSCHE BEWAKINGSDIENST KORTE SINGELSTRAAT IS b SCHIEDAM Aanmelden tijdens kantooruren en maandagavond van 79 uur en dinsdagavond van 7—8 uur. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedjjk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Te koop aangeboden Wist u dat wij verkopen: kinderboxen vanaf 19.75, boxkleden ƒ7.95, tafelkleden 9.75, wandkleden 13.50, plakplastic, ideaal voor het plakken van tafelbladen of andere doeleinden, plastic kastranden ƒ0.85 per meter, enz. enz. Ook het adres voor reparatie van meubelen. H. J. Stentler. W. Frankeland- schestraat 79, telefoon S 99 74. Uw pasfoto's naar K. van. Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 6720 In één dag gereed. Te koop bestelauto 2 G.V. De Vries, Da Costastraat 7A, Schiedam. Te huurgevraagd Te huur gevraagd garage, liefst Kethel of Nieuwland. Brieven onder nummer S-806 bureau van dit blad. Personeel gevraagd Wakers gevraagd. Leeftijd 3065 jaar. Aanmelden. Eer ste Schiedamsche Bewa kingsdienst, Korte Singel straat 16b. Ook maandag avond van 79 uur. Scheepswakers gevraagd. - Leeftijd 3065 jaar. Aan melden Eerste Schiedamsche Bewakingsdienst, Korte Sin- gelstraat 16 b. Ook maandag avond van 7—9 uur. Gevraagd een winkelmeisje. Hoog loon. Levensmiddelen- bedrijf. Lorentzlaan 1, tele foon 666 76. Portier gevraagd. Leeftijd 30—65 jaar. Aanmelden Eer ste Schiedamsche Bewa kingsdienst, Korte Singel straat 16b. Ook maandag avond van 79 uur. Fotografie Rolf N mg vergeten? Auto maat staat voor u klaai Alle soorten films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 (Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. Uelène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 15.stroomloos f7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting! Dames- en herenkapsalnn .Héléne". Rembrandtlaan 22, telefoon 6 71 70 Diversen Siyperü „Sotingeri". Nieuw- 5traat 43. Philishave slijpen, reviseren en repareren scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfsiypen. 's Mor gens gebracht, 's middags klaar. Laat ow spiraal vermaken tot modern opklap- of fcan- telbed Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), teief, 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledi kanten. kampeerbedden en2. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1