Binnenkort begint bouw Kath. Technische school Bloemencorso werd een overweldigend succes Ijl f I II WEERGODEN HIELPEN MEE Schiedam Degradant in laatste wedstrijd Voorbereidingen op voetbal-competitie 700.000 toeschouwers langs de route voor Grote „streekschool5 het Nwe Waterweggebied G.I.Y. Leeft grote plannen voor viering 7 5-jarig bestaan j. M. Horvath. ontwerper van Nieuwland, overleden Dropdrama li Aan Burg. Honnerlage Gretelaan Openingstijden Sint Liduiua-bibliotheek Wie heeft iets verloren Einde van softbal- competitie Burgerlijke Stand heetman Botsing bij de Blauwe Brag Fietsen gestolen en gevonden HONKBAL: Diefstal' uit auto Praalwagen Esperanto-agendo Muziekshoiv WIK klopt (3-2) Hermes DVS 2 Russen willen debat in VN over U-2 Nieuwe Russische beschuldiging tegeu Amerika SCHIEDAM POSSTYPISTE Maandag 22 augustus 1960 ■rdy ik Eden J had |was ►opt Sa tteni*** voarbereliiend theorie-lokalen zullen aan da voor- werk, fe";4 he* Bestuur van de Ka- i kont van dit gebouw een plaats krij tlatulria TdrTinrnrnp srnnnl In. j- l/f bel ■lier. Jïw«. ■7.5# tholleke Technische School „St. Jo seph" de plannen voor de stichting van een eigen katholieke tech nische school in vSchledam zover ge reed gekregen» dat in oktober ajs. de aanbesteding kan geschieden, ter wijl gekapt wordt dat nog dit jaar met de bouw van begonnen kan wor den. Door het architectenbureau J. P. L. Hendriks, I- A. v. d. Bosch en J, Hendriks te Botterdam Is een groot complex ontworpen dat komt te liggen aan de Burg. Honnerlage Gretelaan op de hock met de Park weg ie Schiedam. Evenals de reeds bestaande alge mene Technische School aan de Mgr. Nolenslaan {als voortzetting van de oude ambachtsschool, de oudste tech nische school ter stede) cn de Chr. Technische School aan de Nieuwe Damlaan, die vorig jaar in gebruik is genomen, zal ook deze katholieke technische school een z.g. „streek school" worden, bedoeld voor leer lingen uit Schiedam, Vlaardmgen, Maassluis, enz. en zal als zodanig waarschijnlijk het grootste instituut 'van die aard in het gebied van de Nieuwe Waterweg zijn. Het front van het hoofdgebouw zal komen te liggen aan de Burg. Honnerlage Gretelaan, door een overbrugde singel van de weg ge scheiden. Er komt echter ook nog een zij-ingang aan het gebouw, uit komende aan een nog te projecteren weg, waar de parkeer-ruimte is ge dacht, zodat deze ingang van belang wordt voor het personeel en de leer lingen. Dit hoofdgebouw krijgt twee verdiepingen en zal uit beton wor den opgetrokken, waarbij speciale systemen en constructies toegepast zullen worden, »1 zal dit ook weer niet zover gaan dat er van „systeem bouw" gesproken mag worden. De Het bestuur en directie van de R.-K. Openbare Leeszaal en Biblio theek „Sint Liduma", Dam 18 te Schiedam, delen mede, dat met in gang van 1 september de openings tijden van de centrale en filialen xullen zijn: Hoofdkantoor aan de Dam: maan dag alleen 's avonds van 7—9 uur; dinsdag van 1012 uur, 2—5 uur en van 79 uur; woensdag van 2—5 uur en van 79 uur; donderdag alleen van 1012 uur; vrijdag van 2—5 uur en van 7—9 uur en zater dag van 10—12 uur en 2—5 uur, Kinderuitlening: dinsdag van 2—4 1 uur; woensdag van 24 uur en 6.30 —8 uur en zaterdag van 1—3.30 uur, Kinderleeszaal: maandag, dinsdag en vrijdag van 4—5 uur en woens dag van, 2—3 uur. Filiaal Nieuwland: woensdag van 1.30—530 uur en van 79 uur; vrij dag van 7—9 uur. Filiaal Gorzen: dinsdag van 6.30— 9 uur; woensdag van 2.5-30 uur en vrijdag van 7—9 uur. Filiaal Kethek alleen dinsdag van 48 uur. Tc bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9—1280 uur en 26 uur: een paar zwarte suède damesschoenen. Te bevragen bij de vinders; Blauwe autoped, Weber, melkhan del, St. Liduinastraat 37; top van hengel met sim en snoer, L. Slui ter, Dr. Scha per la an 56; groene por- temonnaie met inhoud, A. v. Schen- delen. Lindemaan 6, Kethel; tas met inhoud, v„ Ravens, Eoerhaavelaan 37b; aktentas met inhoud, v. Soest, Huijsmansstraat 92b; beige porte monnaie, Speksnijder, Leibnitzstraat I9a; damesportemonnaie met inh-, Th. v. d. Berg, Tielmon Oemstraat 6 (na 18 uur); twee boodschappen tassen, B. van Schillen, Zwartewaal- sestraat 57; beige portemonnaie met inhoud, P. Adriaanse, Franselaan 62b; twee kinderportemonnaies met inhoud, De Lïndenhof, Lange Ach terweg 14; rode portemonnaie met inhoud, v. Weert, Paulus Potterstr. 41a; brume portemonnaie met inh., F. Landman. J, Mansstraat 5a; kin- .derportemonnaic met inhoud, J. Westerveld, Singel 102a; sleutel, Vrauwdeunt, Snelhussmgel 44; ring met sleutels, v. d. Bosch, Havendijk 210; zakmesje, R. Muhring, v. d. Tempelstraat 64; ring met sleutels, B. de Bruin. Fultonstraat 15a; lips- sleutel, H. Naterop, Fultonstraat 15b; corset in doos, J. Lenoir, Ant Muiijs- straat 17; wit kinderschoentje, Pijn- acber, Vlaardingerdijk 283; blauwe overall, S. Muis, Lange Haven 96a; gekleurd hoofddoekje, W. Tettero, Westmolenstraat 13a; groene dames handschoen, H. v. d. Spoel, Maria- straat 97a; 1 p. witte kinderschoen- tjes, J. Meerkerk, Hagastraat 42; kinderpantoffel. T. van der Meer, fïsselmondesestraat 1; rood kinder jasje, A. Voorwald, v, Smalevelt- straat 15a; kraag van japon, Brand, Parkweg 384; damespolsborloge, Th. Reij, Damlaan 45. gen, alsook diverse andere vertrek ken. Achter dit hoofdgebouw komen twee vleugels met de praktijk-loka len, de werkplaatsen en ook het gymnastieklokaal en het „overblijf lokaal" of kantine. Deze vleugels worden in staal-constructie opge trokken en zullen rusten op beton nen kolommen. Hoofdgebouw en vleugels omvatten zo een ruime bin nenplaats, waarachter nog een ter rein is gereserveerd voor eventuele uitbreidingen. Volgens de plannen van het be stuur zal het een school worden met vier-jarlge cursus, waarbij de na druk valt op de metaalbewerking, met afdelingen voor automonteurs, voor elektrotechniek en Instrument- maken, Ook komen er cursussen voor schilders, meubelmakers, seheepsbescbieters en metselaars. Iets nieuws zaï echter de afdeling scheepsbouw zijn. De CJV gaat een drukke periode tegemoet. Op 1 maart 1961 beslaat de CJMV in Schiedam 75 jaar en het bestuur van de federatie en de aan gesloten groepen zijn vast van plan dit Jubileum op goede en bijzondere wijze te vieren. Ter inleiding van de ze jubileumviering lg zaterdagavond Jn de Jeugdharven een auditieavond gehouden voor de leden, die willen meewerken aan de revue, die de CJV als één der hoogtepunten van de jubileumviering op donderdag avond 2 maart in het Passage theater zal geven. Voorzitter W. F. de Wolff heeft zaterdagavond het dertigtal belang stellenden verteld wat de bedoelin gen van de CJV zijn. Er is een jubi leumcommissie van 18 man gevormd. Hierin zijn vertegenwoordigers van alle groepen opgenomen. Het ligt in de bedoeling dat kleine groepjes de organisatie in handen krijgen van de diverse evenementen die op hun ter rein liggen. Zo bereidt een commis sie een kerkdienst op 26 februari in de Grote Kerk voor. Dat is tevens de aanvang van de jubileumviering. Op de jubileumdng 1 maart wordt een receptie gehouden in ge bouw Irene. De volgende dag w<prdt de generale repetitie gehouden voor de revue en 's avonds is de uitvoe ring in het Passagetheater. Op Twee de Paasdag wordt o.a. de Provinci ale Bondsdag In* Schiedam gehou den. Verder komt er een Taptoe voor de Harmonie, een concours georga niseerd door de mondaccordeonver- eniging „Bravo", een feestmiddag voor de jongens en de junioren, een voetbaltoernooi georganiseerd door HBSS, een jubileumkampweek in Lunteren en op de Ernst Zillemhoe- ve in Lage Vuursc zal dc Pinkster - jubilade (een Pinksterkamp voor de Schiedammers) worden gehouden. De taak; van de toneelgroep ODG komt voornamelijk in het vlak van de revue >te liggen. Wat het precies gaat worden heeft het driemanschap Wim de Wolff, Jaap Barnouw en Piet de Ruiter, dat de revue voorbe reidt nog niet willen verklappen. Wel heeft Jaap Barnouw zaterdag avond aan de piano alle liedjes ten gehore gebracht die voor deze revue zijn uitgekozen. Na de inleidingen van dit trio, waarbij Piet de Ruiter noemde wat hij als leidraad voor de revue zag, hebben de aan wezigen zich voor medewerking aan de revue beschikbaar gesteld. Er zijn echter nog veel meer mede werkers nodig. Bovendien hebben enkele tonelisten hun bekwaamhe- doen doen horen. Tweemaal twee jongens met gitaar zongen liedjes De damessoftbalteams van „Schie dam" gaan deze week de competi tie besluiten. Het zo succesvol kam pioen geworden Schiedam 1 speelt maandagavond in sportpark Harga tegen Hygiea, Het minder succesvol le tweede team speelt dinsdagavond ook. in sportpark Harga tegen Athe na 2. GEBOREN: Johanna M., d. van B. D. L. Rijkuiter en A. T. van Deursen; Irene M., d, van G. Rijs- dijk en A. van der Werf; Frans J, L„ z. van L. "Witkamp cn A. H. Schalkwijk; Barend, z. van J. Polak en J- van Dijk; Lieuwe, z. van J. Bijlsma en R- Pama; Arja, d. van H. A. J. Kruijshanr en H. M. Tult- jer; Kobertus M. K„ z. van G. J. Landsbergen en M. P. J. Reherman. OVERLEDEN: J. J. van Geest, 81 jaar; A. de Lange, 81 jaar. en ook hebben zich zeven zangsalis- ten aangemeld. Besloten wérd dat de eerste repetitie voor dc revue op 19 september zal worden gehouden. Tot die tijd wacht de werkgroep gaarne suggesties in, er zullen nog teksten worden geschreven en ook dient de medewerking van enkele muziekgroepjes e.d. te worden ver kregen. Tijdens de vakantiefeesten in augustus zullen weer activiteiten in en om de Jeugdhaven worden geor ganiseerd zoals reeds tweemaal is gedaan. Deze feestweekactiviteiten hebben batige saldi opgeleverd zo dat de CJV de evenementen aan de jubileumviering wil koppelen om ten dele de hoge kosten van de jubileum activiteiten te kunnen bestrijden. (Advertentie LM.) Dinsdag 23 aug. van 14 tot 17 uur demonstratie diamantslijpen Vrij toegang Lijnbaan S Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80. telefoon 69290- Politic-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20 30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16,30 en van 19 tot 2080 uur, woensdag van 9.30 tot 1680 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 930 tot 16.30 en van 19 tot 20,30 uur zaterdag van 9.30 tot 1680 uur. Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere^ dag (behalve maandag) van 9,30 tot 1630 uur en iedere avond t behalve woens- l dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur. 's Zondags gesloten. Sted. Museum Tentoonstellingen; „Thercsienstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Up in arms". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Porto Fmo, paradijs der liefde". DIVERSEN Grote Kerk: 8 uur; Orgelconcert. Bij de oprit naar de Blauwe Brug is zaterdagmiddag omstreeks half zes mevrouw M. M. J. v. d. K.-IJ. met haar bromfiets van achter tegen een auto, bestuurd door mej, H. W, uit Amsterdam, aangereden, omdat de auto plotseling sterk remde doordat er van de andere kant op de brug 'n wagen aankwam. Bij de botsing is de 4-jarige Jacobus, die in een zitje ach ter op de bromfiets zat, gevallen en kreeg een wond boven het oog. Door mej, W. is de jongen met de auto naar het ziekenhuis gebracht, waai de wond verbonden werd. Zondagavond om half acht is in het Westerzlekenhuts te Rotterdam op 53-jarige leeftijd overleden de heer J. M. Horvath, stedebouwkun dige iu dienst van de gemeente Schie. dam. Enige dagen geleden werd de heer Horvath In het ziekenhuis op genomen, om er vrijdag een hersen operatie te ondergaan. Zonder bij bewustzijn te zijn geweest is hfó zon dagavond overleden. De heer Horvath werd op 18 maart 1907 in Budapest geboren. Hij be hoorde tot de grote groep van Hon gaarse kinderen, die na dc eerste Wereldoorlog naar Nederland kwam. Hij bleef in Nederland, zi)n tweede vaderland en kreeg ook hier zijn scholing tot stedebouwkundige. Dat hij Hongarije echter niet vergeten was, bleek uit de reizen die later daarheen heeft gemaakt en ook uit het feit dat hij na de inval van Rusland in Hongarije actief bezig is geweest om de Hongaarse vluchte lingen, die naar Nederland kwamen, te helpen in de nood. Na eerst als stedebouwkundige in Den Helder gewerkt te hebben, kwam hij in 1950 in dienst van de gemeente Schiedam als stedebouw kundige A. Op 1 januari I960 volg de zijn benoeming tot hoofdingenieur bij de dienst Gemeentewerken. De heer Horvath was stedebouw kundige en planoloog van formaat, die niet alleen stedelijk of landelijk, maar ook in het buitenland naam heeft weten te maken. Hij is voor een groot deel verantwoordelijk voor het „nieuwe gezicht" dat Schiedam na de oorlog heeft gekregen. Zo zal zijn naam voor eeuwig verbonden blijven aan Nieuwland, de stadswijk De 14-jarige Ina K. is haar fiets kwijtgeraakt, die zij "voor haar wo ning aan de Huysmansstraat had neergezet en mevrouw J. M. v, d. K.-B. is haar fiets kwijtgeraakt voor de Prinses "Wilhelminaflat. Beide rijwielen waren niet op slot gezet. Daartegenover staat dat er ook twee fietsen zijn gevonden. De heer Ren ders uit de Bellstraat 11 B meldde dat zijn zoon uit de Buys Ballot- singel een Douglas-fiets had opge vist, "die nog in vrij goede staat ver keerde. En de heer HL L. B. deed aangifte dat onbekende personen bij hem in de achtertuin van de wo ning aan de Rotterdamsedijk een fiets, vermoedelijk van diefstal af komstig, hadden gedeponeerd. Het honkbalteam van Schiedam trok gehandicapt naar Feyenoord om de laatste wedstrijd te spelen. Enke- Hoewel de zware regenval enkele Plannen verstoorde zijn veel teams weer met de voorbereidingen voor de komende voetbalcompetitie ge start. Bij Schiedam hadden de voetbal lers een druk weekeind. Zaterdag middag voetbalder. spelers van Schiedam 2 tegen HBSS. De oranje- beun den waren overtuigend sterker In de 12e minuut scoorde midden voor Rijnbende. Droge verhoogde de score in de 37e minuut. Ook na de nist was HBSS sterker, hoewel S'htedam goed partij gaf. Invaller doelman Jan van Heest stopte in de 21e minuut op keurige wijze een vrije trap goed in waardoor Droge kon inkoppen. Het bleef 3—0 voor l HBSS. HBSS 2 voetbalde niet om 1 het verregende veld te sparen. Zondag had Schiedam teams van Overmaas op bezoek. Het eerste heeft kennelijk weer veel animo voor voetbal want de zwartwittcn com bineerden voortreffelijk. Met een elan dat veel voor de komende com petitie belooft toonde Schiedam zich gelijkwaardig aan Overmaas, Het werd ook een gelijk spel 1—1. Hjco Huet scoorde voor Schiedam. Een Schiedam-combinatie zegevierde met 32 over een OvermaascomDinaue. die hij heeft ontworpen. Aan zijn moderne inzichten op het gebied van de stedebouw is het te danken, dat het leven in deze woestijn van be tonblokken nog zo gerieflijk kan zijn. Zijn schepping heeft dan ook m wjjde kring de aandacht getrokken. Zo intens leefde hij mee met Nieuw land, dat wij hem eens treurig heb ben horen verklaren, toen de toren flat aan het eind van de Troektra- laan wegens verzakking in de funde ring niet gerealiseerd kon worden: „Nieuwland. Is verminkt zonder dat gebouw". Met hem is een zeer vriendelijk, ambtenaar en een kunstenaar heen gegaan; een groot verlies voor de verdere ontwikkeling van Schiedam. Twee Schiedamse kinderen, de 10- jarige Jacobus cn de 8-jarige Maria, hebben een drop-diefstal gepleegd. Vla een brandgangetje hebben zü zich, door het indrukken van een ruit, zaterdag toegang weten te ver schaffen tot een opslagplaats van de firma Rogier, importeur van suiker werken aan de Lange Achterweg. Git het magazijn hebben zij een doos, inhoudende een gros rolletjes drop, weggehaald. Getweeën hebben zij 20 rolletjes drop opgegeten en toen zij er echt wel genoeg van hadden, hebben zij de doos met de resterende drop begraven op het achtererf van hun woning, waar zij later door de poli tie is gevonden. Of de kinderen nog ziek zijn géworden van de drop, vermeldt de geschiedenis niet, maar dat zal wel. De heer C. VL, wonende aan het Rubensplein, deed. aangifte van dief stal gepleegd uit zijn op de Rem- brandtlaon geparkeerde auto. Ver mist worden drie zonnebrillen, drie vistuigen, een passleutel en twee schroevedraaiers. (Van een onzer verslaggevers) Volgens een schatting van de politie hebben ongeveer 700.000 toeschouwers uit Rotterdam en zeer wijde omgeving zaterdag middag het jaarlijkse bloemencorso aan zich voorbij laten trek ken. Het was voor het laatst, dat de heer C. Baksteen dit eve nement organiseerde. De man, die veertig jaar lang de leiding in handen had, wil er mee uitscheiden. Hij vindt het welletjes, zo langzamerhand. Hij meent, dat, nu hij 67 is, de tijd is ge komen om het werk aan een jongere kracht over te geven. De heer Baksteen heeft, toen hij zaterdagmorgen nit z(jn bed stapte, waarschijnlijk met een sip gezicht nit het raam gekeken. Het regende, nee, het goot buiten. „Dit gaat niet goed", dacht bij vast en zeker; „er komt niets van terecht". Maar het is wel voor elkaar geko men. In de loop van de morgen werd het al wat lichter en om twee uur, bij het vertrek van de stoet, waren de straten reeds droog. Toen om drie uur het corso de Coolsingel passeer de, waren de meeste wolken verdwe- nen. De burgemeester en mevrouw Van "Walsum, vier wethouders, mr. K. P. van der Mandele en vele an dere belangrijke Rotterdammers, lie ten zich koesteren m het warme zon netje. Tegelijkertijd keken ze naar het kleurrijke bloemenhnt, dat in langzaam tempo werd afgerold. Voordat het zover was, bood de heer Baksteen aan mevrouw Van Walsum, wethouder Zeelenberg en mevrouw Pouderoyen, echtgenote van de voorzitter van het bloemen- corso-comité, bloemen aan. De duizenden, die in de omgeving van het stadhuis een plekje hadden gevonden, zagen het tamboer- en trompetterskorps van de N.V. Brons- werk een keurig carré maken voor het bordes. Ook de meeste andere orkesten liéten fraaie staaltjes van marcheren zien. Bij één van de korpsen liepen vijf majorettes in paradepas voorop. „Die zullen het vanavond wel voelen", hoorden we iemand naast ons zeg gen. In het Feijenoord-stadion, waar de stoet ontbonden werd, vertelde eén van de meisjes ons, dat ze het heerlijk had gevonden. Moe was ze helemaal met. Niet de hele, acht tien kilometer lange, route had ze trouwens meegelopen: de orkesten waren verdeeld in drie groepen; elke groep liep een derde van de afstand. Zo als altijd trokken de praalwa gens de meeste aandacht. Deze rij dende tuinen toonden een pracht aan bloemen, een overvloed aan kunst zinnige ideeën. Maar ook de auto's en scooters waren de moeite waard. De politie, die het verkeer uitmun tend geregeld bad, was met smaak vol versierde motoren ln de stoet vertegenwo or dig d. „Heeft u. onze praalwagen ge en?", was de kopregel van een foldertje, dat Youth for Christ langs de route uitdeelde. Het zinnetje le spelers ontbraken omdat zij in de voetbalteams stonden opgesteld. Toch speelde Schiedam een prettige laatste wedstrijd ln de tweede klas se. Dc degradanten gaven Feyenoord goed party. Hel hout werd flink ge hanteerd, maar de honkslagen kon den telkenmale onschadelijk wor den gemaakt. j Toch nam Schiedam in de tweede inning een 01 voorsprong doordat Piet van Ruiven naar de thuisplaat kon rennen toen de Rotterdamse aeh- tervanger foutief aanwierp naar het tweede honk. De tweehonkslag van Arie Zonneveld in de derde inning had beter verdiend. Daarna scoorden de Rotterdammers driemaal in de derde inning en eenmaal m de vijf de Inning. (4—1). De werpersresul taten zijn; Juniorwerper Jan van Amen (Schiedam) 7 x 3-slag. 2 x 4-wijd, 3 honkslagen tegen; A. Goedhart (Fey enoord) 3 x 3-slag, 11 x 4-wijd en 2 honkslagen tegen. Merkredon, la 24an de aug. Ni ne kunvenos pro la liberaj tago. Pasigi kelkajn horojn en Esperantujo vi povas en Lekstraat 100b. j Zo trok het bloemencorso zater dagmiddag over de Coolsingel. heeft vele toeschouwers aan het piekeren gezet, want ze konden Zich met de beste wil van de were.'d de wagen niet meer herinneren. De mensen, die meenden dat er iets aan hun geheugen mankeerde, kunnen, we geruststellen: de praal wagen reed enige stralen, niet mee in dc stoet. Dat kwam, doordat de trekker, die van de Plantsoendienst in bruikleen was gekregen, niet vol doende kracht had om tegen de hellingen op te komen. In de Van Cittorsstraat bleven de praalwagen en de tractor steken. Men koos toen een andere weg en pikte in de Willem Buytewechstraat het corso weer op. Dankzij hulp van een jeep van de Maastunnel-politie waren er ver der geen moeilijkheden. Tegen zeven uur kwam het corso bij het stadion aan. De lieve meisjes op de praalwagens waren nog steeds niet moegewuifd, de muzikanten bliezen er nog even lustig op los. Het vrolijkst keek echter wel de heer Baksteen: zijn laatste corso was een overweldigend succes geworden. Toen iedereen een beetje op adem was gekomen en de feeën hun ge waden weer hadden verwisseld voor meer aardse kleding, deelde ge meentesecretaris mr. J. Hasper de prijzen uit De negentienjarige Wil Verkerk kreeg een grote doos bon bons, omdat ze, volgens de bloemis ten, het mooirte meisje van het corso was. „Ik ben er helemaal van onderste boven", vertelde Wil ons later. „Ik kan er nog steeds niet over uit". De officiële uitslag luidt: Per sonenwagens: eerste prijs Joh. de Heer; Bestelwagens: eerste prijs Th. G. Smeding; Vrachtwagens: eerste Prijs S.H.V. Corsowagens bedrijven: eerste prijs Hoogovens, eerste prijs Van der Berg en Jurgens, Corso wagens veilingen: eerste prijs West- landse snijbloemen veiling, Corso- wagens verenigingen: eerste prijs R'damse bond van volkstuinders, eer ste prijs Youth for Christ Personen wagens (groepen): eerste prijs J. H. Willemse. Bestelwagens (groepen): Pietersen's autobedrijf. Scooters (ver enigingen): N.S.U.-elub K'dam. Voor het eerst is zaterdag, in het raam van het bloemencorso, een mu- zlekshow voor bedrtffskorpsen ge houden. De jnry kende vijf prijzen toe, die door drs. W. Hofman, direc teur van dc Rotterdamse Kunststich ting, In het Groothandelsgebouw werden uitgereikt. De eerste prijs kreeg het korps van de Steenkolen Handelsvereni ging, de tweede ging naar het korps N.V. Bronswerk uit Amersfoort. De derde, vierde en vijfde prijs werden respectievelijk toegekend aan de korpsen van Wilton-Fijenoord, Hoogovens en Unilever. In 1961 hoopt men, dat ook bui tenlandse muziekkorpsen aan deze show zullen meedoen. De Hoogovens uit IJmuiden j stuurden een bijzonder fraaie praalwagen. J VLAARDINGEN WIK heeft zondag zijn oefenwedstrijd tegen Hermes DVS 2 met 3—2 gewonnen. Wel waren dc Schiedammers tech nisch beter dan de thuisclub, maar de laatste was produktievcr en ver diende, alles bijeen genomen, de overwinning toch wel. Hermes nam via zijn middenvoor de leiding, waarna Boose al gauw de partijen op gelijke voet bracht met een beherst afgevuurde schuiver. "Uit een voorzet van hem kopte Eoncke WIK naar 2L Gebruik ma kende van een plunder in de defen sie, bracht Hermes partijen weer op gelijke voet. Vijf minuten voor de rust lanceerde Bakker Den Braban der, die WEK. een 3—2 voorsprong schonk, In het eerste kwartier was WIK beter, daarna beheerste Hennes de stnjd. Gedoelpunt werd er evenwel met meer. MOSKOU De Sowjet-regering heeft een discussie ln de Algemene Vergadering van de VN geëist over „de agressieve daden van de Ver enigde Staten tegen de Sowjet- UnJe". De Assemblee van de VN komt 20 september bijeen. In een begeleidende nota aan de VN zeggen de Russen, dat het bin nendringen van Amerikaanse vlieg tuigen over de Russische grenzen „directe daden van agressie zijn." De nota bevat voorts gegevens over de vlucht van de U2 op I mei en die van de RB-47 op 1 juli boven de Barentsz-zee bü het schiereiland Kola. De nota houdt vol, dat de RB-47 Russisch territoir schond toen het vliegtuig werd neergeschoten. De VS hebben zondag voorgesteld de kwestie-Hongarije te plaatsen op de agenda van de Algemene Verga dering. Malakka en Thailand hebben om een debat verzacht over de kwestie- Tibet. MOSKOU De Sowjet-Unïe heeft de Amerikaanse strijdkrachten van een nieuwe provocatie tegen de Rus sische scheepvaart beschuldigd. Dit maal hebben Amerikaanse zeestrijd krachten het researchschip Sjokaïsky aangehouden. De Sjokaïsky werd 100 mijl buiten de Japanse kust door een Ameri kaanse kruiser genaderd en naar naam en nationaliteit gevraagd. De kruiser vertrok, maar naderhand vloog een Amerikaanse helikopter tienmaal laag over het schip. Nog later schaduwde een onbekend oor logsschip de Sjokaïsky gedurende tien uur. N.V. Sterovita Melkproducten heeft in haar nieuwe bedrijf. Heerstraat 55 te Rotterdam (Spaanse pol der) plaats voor een leeftijd tot 22 jaar, prettige werkkring, goede sociale voorzieningen. Sollicitaties te richten aan afdeling Personeelsza ken, Telef. 5 98 80. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.— com. pleet Telefoon 6 68 33. Koop bij onze adverteerders Ij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1