Ook de fietser zit met een „parkeer -probleem margarine! IT IT t Hf K_ PLANTEN RADIO r"*i Er zijn nog teweinig „vrije" bewaarplaatsen I Ontevreden arbeider stichtte brandje in beschutte werkplaats Geldmarkt bleef ruim Nieuwe houtzagerij geheel in as gelegd De BESTE Gouden huwelijk DISTILLEERDERIJ- PERSONEEL Vrij eenvoudig op te lossen 1. v-.r Wedvlucht van De Postduif VRAAG UWÏ&ANDELAAR GEWAARBORGD DOOR HET LEEUWENZEGEL 1 Afval-brandje aan W iïhelniinaliaven Kisten boter gevonden Burgerlijke Stand J. Koppe 40 jaar in dienst bij Damco Transicol breidt uit in Geertruidenberg Expositie over Aart Schouman TWEEltÜlKENS GEBOREN BIJ KONGOPAUWEN SCHIEDAM Koeriersters Nu televisie voor Olympiade I960!! LET OP waar U koopt! PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan hoek Mesdaglaan. Schiedam Tel. 65734 Woensdag 24 augustus 1960 T T 1 B Ml s» Het is 'tt merkwaardig feit dat de Nederlander die toch zo gesteld is op xtfn fiets (met ongeveer zes miljoen exemplaren op de weg wei het nationale vervoermiddel by nlt- (tek), zo weinig zorg besteedt aan *Un trouwe stalen dienaar. HU springt er, goed beschouwd maar merkwaardig zorgeloos mee om. Dit wordt voor wat Schiedam betreft wel bewezen (en dan noemen we maar een voorbeeld) op de Broers- vest. Daar kan men vaak hele „ho pen" fietsen zien, die onordelijk te gen elkaar opgegooid staan tegen alles wat maar boven de grond uit steekt. Tegen hekken, palen en ge vels. Je zou haast zeggen bij voor keur op die plaatsen waar een "bordje is aangebracht „Hier geen fietsen neerzetten". Vaak itjn er gloed-nien- w# karretjes b(j, die nog blinken en schitteren van de lak en het vele chroom. In de chaos van maar Taak neergezette rijwielen, lopen deze kar retjes toch een goede kans om be schadigd te worden, maar dat kan btUkbaar niets schelen. En dat, ter wijl er op «en goede honderd meter afstand, hij de Koemarktbrug, een rijwielstalling is, waar men de fiets ordentelijk weg kan zetten, voor een dubbeltje. Voor het station (om maar een an der voorbeeld te noemen) van het zelfde laken een pak. Ook daar zijn verschillende fietsenstallingen (voor een dubbeltje!) te vinden, doch ook daar vindt men tegen elke boom, elke paal en elke afrastering fietsen neergezet. Bij hopen, om niet te zeg ge; bij stapels. Het is er maar een onordelijke bende. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Zuinigheid? Waarom deze zorgeloosheid en waarom dat negeren van de bewaak te rijwielstallingen? De Nederlander (en de Schiedammer is daar geen uitzondering op) is blijkbaar erg zui nig van aard en heeft er een hekel un om een dubbeltje te betalen voor de stalling van zijn fiets, zon je zo zeggen. Er zijn echter beslist nog an dere factoren In het spel, Itfkt ons. Het wordt door velen als een beknot ting van de vrijheid gevoeld dat men moet betalen om z'n vervoer middel langs de openbare weg kwijt te kunnen, De automobilist betaalt toch ook niet voor het parkeren aan de rand van de straat? Boven dien Is het erg lastig dat wanneer men „even" ergens moet zün, men dan de fiets vaak een heel eind ver der moet neerzetten, of dat men ztfn tüd verspeelt met het inbrengen en uithalen van de fiets in de stalling. 1 Daarom sleept men die fiets maar mee op de tocht, om deze op de plaats .van bestemming maar ergens Peer té zetten. Hit het oogpunt van de verkeers veiligheid zal het wel niet juist zijn, maar voor de laatste argumentatie "is toch wel iets te zeggen. In dit ver band valt het op dat er m Schiedam zo weinig gelegenheid wordt gebo den aan de fietsers om hun rijwiel op een nette manier weg te zetten. Gratis bedoelen we dan in dit geval Eigenlijk toch wel merkwaardig dat men er zo weinig aandacht aan heeft besteed san dit „parkeer-probleem voor de kleine man." Hebt u wel eens de buitemngang van een feestzaal bekekep, wanneer dtar een populaire uitvoering wordt gegeven? 't Is altijd raak: „stapels" fietsen voor de deur. Zelfs het Volksgebouw en Zaal Irene, waar men toch (kleine) bewaarplaatsen naast heeft. Zijn geen. uitzonderingen. Maar waar moet men de fiets anders neerzetten? Diis voor de deur. Schiedam telt twee, bioscopen geen van beide heeft een eigen fietsenstalling. Bij 't Monopole-thea- ter was het zó erg met de op de Ap pelmarkt ordeloos neergezette fiet sen, dat men er met meer met goed fatsoen kon passeren en het verkeer in gevaar kwam, Het gemeente-be stuur heeft ten langen leste ingegre pen, door langs de Lange Haven, aan weerszijden van de Appclmarktbrug, hekken neer te zetten met klemmen waarm f;ctsen geplaatst kunnen wor- den. Deze voldoen goed, ook bij het winkelende publiek in de Hoogstraat Toch blijven er nog fietsen in de Hoogstraat staan; blijkbaar is nog niet een ieder op de hoogte van het bestaan van de gratis stalling langs de Haven. I zorgd voor een gelegenheid, waar de j klanten hun fietsen op nette wijze I kwyt kunnen, wanneer zjj binnen gaan? Er zün er Inderdaad enkelen bij, maar dat zijn uitzonderingen. Wel ziet men veelvuldig kaartjes op de ruiten met het dwingende verzoek daar geen fietsen neer te zetten. Waar dan wel? Dan het Stationsplein. Binnen af zienbare tijd (wij durven met meer „binnenkort" te zeggen!) zal er een nieuw fraai stationsgebouw verrijzen, met daarvoor een even fraai en kost baar stationsplein. Onder het station komt ook een grote rijwielstalling, dat heeft de directie van de N.S. be loofd, maar deze is vast niet gratis, Het zou van wijs beleid van de zijde van het gemeentebestuur getuigen wanneer op het fraaie Stations plein een gratis en dus onbewaakte fietsenstalling zou komen; b.v. met van die klemmen die men nu aan de Haven al heeft. Daarmee zal voor komen worden, dat het nieuwe plein net zo rommelig en slordig wordt door de achteloos neergegooide fiet sen, als het huidige plein. Dat de dames en heren fietsers in de toe komst zo beleefd zullen zijn om hun fietsen altijd in de stations-stalling neer te zetten, dat gelooft toch geen mens, Geef de fietsers méér kansen. De Broersvest is voorbestemd om m de nabije toekomst te veranderen; de bouw van het grote pand van Bak kerij Vlug is al een duidelijke aan wijzing. Het trottoir zal daar in de toekomst ongetwijfeld veel breder en mooier worden, een prachtige kans om daar van die gegleufde fiets-stal- ling-tegels neer te zetten. Eigenlijk zou het geen overbodige luxe zijn wanneer er ook van dergelijke tegels aan de overkant van de straat, dus in de rij van de Hema, geplaatst werden. Nu al. Nieuwland is een andere kans. In het winkel-centrum Dr. Wibautplein is geen enkele gelegenheid, waar men de fiets kan neerzetten op een daarvoor bestemde plaats. Het lijkt ons wel hard nodig dat deze fout vermeden wordt in het zoveel gro tere winkel-centrum dat aan de Mgr. Nolenslaan gaat verrijzen. Er is wel reeds een parkeerplaats voor auto's gepland vergeet nu ook de fietsers niet Dit is het beeld dat men van het Stationsplein krijgtr tegen elke paal en elke boom zijn fietsen neergezet. Een weinig fraai en rommelig gezicht. Tocli zijn er aan het plein meerdere fietsenstal lingen. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G-G. en GJ) Tuinlaan 80, telefoon 69290. Pohtie-alannnummer 64566. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.3Ü tot 18.30 en van 19 tot 20 30 uur, woensdag van 9.30 tot 1630 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9 30 tot 16.30 en van 19 tot 20,30 uur. zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond t behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Sted. Museum. Tentoonstellingen: „Theresienstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Up in arms". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: .Porto Ei no, paradijs der liefde". De S.C.V. De Postduif nam deel aan de wedvlucht vanuit Pont St Max, een afstand van 320 km. Ge lost werd om 6.40 uur; eerste duif binnen 10.51.21 uur; laatste prys- duif 11,42.18 uur. Uitslag: H. Veltman 1, 13, 27, 28, 55, 73; W. Kerkhoff 2, 49, 76; J. Brand 3, 8, 16, 21, 47, 64; W. Jansen 4, 42: W. v.d. Kant-Sparla 5, 25, 32; J. Bats 8; N. in 't Hol Co 7, 31, 70, 71; G, Vermeer 9, 65; C. Verboom 10, 40, 58, 94; Mevr, en P. v Os 11, 88; J Verhaal 12, 50 (diploma); C. v. d. Grijp Co 14, 22, 48; A. Hie- dijk 15; L. Verheugen 17, 75, 92; H. v.d. Kant-Breur 18, 26; H. Blon de 19, 51 86; J, Doejaaren 20, 60, 93; W. Poort 23; L. Borrani &Co24, 56, F. Eijkenbroek 29, 34, 54, 80, 95; W. v. Deursen 30; "VV. v. Harmelen 33, 36; Th. Jansen 35. 91; F. Koppenhagen 37, 38 61; J. v. Harmelen Co 39, 84; M. de Ruiter 41; A. Heeren 43, 46, 69, 72; J. Koogje 44, 87; L. v. d. Meij 45, 61, 77; W. Verhaeren 52; Th. v. Weelie 53, 80; A. Braams 57; J. Westerholt 59; L. Crama 62; J. Kof- fieberg 63, 83; H. v. Dijk 67; P. Hinten 69, 97; A. Vis 74; L v, d. Tuin 78; A. Houtsma 79; A. van der Grijp 81; C. du Chatenier 82; C. v. Tricht Co 86: M, v. Lingen 91. Advertentie lJH.I lAdvertentie I M Advertentie LM.) Ook in Harga Tot slot nog de vermelding van het Sportpark Harga. Sinds enkele weken speelt Herraes-DVS er zijn wedstrijden, die duizenden toeschou wers trekken, van een dikke duizend 1 fietsen vergezeld. Dus zün er fietsen stallingen gekomen. Allicht. Maar deze zün „bewaakt" en er moet dus betaald worden. Dit nu heeft bü ve len wrevel gewekt. Het is te begrijpen dat de Plant soenendienst er oprecht bezwaar te gen heeft dat de fietsen overal tegen de kostbare beplanting worden neer gezet en ook de politie zal het niet prettig vinden dat de fietsen in het wilde weg worden opgeslagen. Maar moeten het nu bepaald bewaakte stallingen zijn? Door de week en •ook op zondagen zonder „groot" voet bal is alles gratis en juist als er Iets bijzonders Is, dan moet je gaan be talen om je fiets kwüt te kunnen. Dit laatste is »ie» helemaal waar, want er is een terreintje tussen de tunnel onder de spoorbaan en de ingang tot het Hermestcrrein waar men zeker enkele honderden fietsen kan plaatsen. Onbewaakt en grabs. Maar de bezoekers weten dat veel al niet en gaan aan dat terrein voor bij. Het gemeentebestuur van Schie dam worstplt al jaren om tot een op lossing te komen van het steeds nij pender wordende „parkeerprobleem in de binnenstad. Maar met dat par keren wordt dan uitsluitend bedoeld het wegzetten van auto's. Doch ook de op-éên-na-eenvoudigste wegge bruiker worstelt met een „parkeer - probleem. En de officiële stallmg- met-bewaking-voor-een-dubbeltje is géén oplossing. Dat is wel duidelijk gebleken. Morgen zal het precies een halve eeuw geleden zijn, dat de heer P. van Weelle, nu 74 jaar oud, en mej. H. de Jong, thans 72 jaar, in bet huwelijk zijn getreden. Dat gebeurde m Leerdam, daar de heer van Weelie in het dorpje Asperen is geboren. Vier jaar later, dat was in 1914, kwam de familie naar Schiedam en daar de heer van Weelie in Leerdam in een glasfabriek had gewerkt, kwam hij ook hier bij de glasfabriek van Bastiaan en Nieuwendijk die nu niet meer bestaat) te weten als inpakker op dc aid. expeditie. Daar bleef hij tot in de laatste oorlog de firma werd opgeheven. Tot zijn pen sioen toe is de heer Van Weelie toen werkzaam geweest bij de Glasindus trie Pieterman. Maar morgen !s er ter gelegenheid van het gouden huwelijk feest m de woning aan de Villastraat 95, al zal dit dan. in de familiekring worden gehouden, daar de gouden bruidegom aan de borst sukkelt. Maar als alle tien kinderen en zeventien kleinkin deren komen, wordt het met wat goede buren erbij toch nog een huis je voL De nachtportier van de scheeps werf A. de Jong aan de Schiedamse Wilhelminahaven, waarschuwde t Moet anders vannacht om een uur de brandweer, dat er een brandje was ontstaan m wat afval, dat tegen de dykglooting lag. Met de nevelspuit heeft de brandweer het vuur geblust Er as geen schade aangericht; de oorzaak j is onbekend. Maar deze „hek-stalling" is ook de enlge In Schiedam. Het zoo wel heel ^enselijk zijn wanneer er meer- kwamen RüvcorbEeid cp de Broers- vest. YPie van de winkeliers heeft ge- Langs de kant van de Vlaardtng- seweg in Kethel zijn gisteren m totaal zes kisten gevonden, die elk 29,2 kg boter bevatten. Deze kisten, die geen enkel kenteken dragen, zijn waarschijnlijk van een onbekend ge bleven vrachtauto gevallen. Mor gens werden door agenten drie kis ten gevonden en *s avonds nog drie, die door een jongen in de aangren zende sloot waren aangetroffen. De boter is voorlopig in een koelcel van het slachthuis opgeslagen, totdat de eigenaar zich komt melden. Geboren: Antoinette M.J., d.v. J. Koppenhagen en M. C. van Eggelen; Maria A„ d.v. M.F. van Veen en M.C. Olsthoorn; Robertus F., z.v. G.M. Vromans en A.M. Kuipers. Overleden: M. W. van der Heiden, 75 jaar, wed. van G. Baas. Weekstaat Ned. Bank AMSTERDAM Zoals bekend heeft de Nederlandsche Bank vorige week aangekondigd, dat zij bereid was, in verband met de grote geld- ruimte, schatkistpapier te verkopen met een vervaldag van 22 septem ber a.s. De eerste dag, dat dit papier verkrijgbaar was namelijk 22 augustus jl. werd ƒ117 min van dit papier door de banken aange kocht. De portefeuille schatkistpa pier van de Nederlandsche Bank daalde, blijkens de weekstaat van de Nederlandsche Bank van 22 dezer, van ƒ239 min tot ƒ122 min. Hierdoor is een belangrijk deel van de geldruimte afgeroomd, maar desondanks beschikten de banken op 22 dezer, de eerste dag van de nieu we kasgeldpenode; nog over een saldo van ƒ636 min, dat is ƒ74 min minder dan op 15 augustus jk Daar voor de lopende kasgeldperiode eveneens een percentage van 8 pro cent geldt en het gemiddelde san te houden bedrag op circa ƒ550 min wordt getaxeerd, zijn de banken deze periode met een gunstig saldo begonnen. In deze afgelopen week zagen de banken hun middelen toe nemen met ƒ9 min uit deviezen- ►P1ETERSEN A SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4.990.- BedrJjiswagens van 250 kg-12 ton Op eifce Ausfm wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht het aantal Icm. Nw. Malhenesserstraat 79 Tel. 010-64880 Op 1 september is de heer J, J Koppe 40 jaar in dienst van de Damco Scheepvaart Maatschappij N.V., Westplein 2. De jubilaris' is thans chef van de afdeling „Massatransport afkomend verkeer". Ten kantore van de vennootschap bestaat op deze dag tussen 11 en 12 uur gelegenheid hem geluk te wensen. {Aduenenrie IM.i STODEL EN GOUDSMIT ANTIEK JUWELEN KUNST N. BINNENWEG I» ROTTERDAM- I In de werkplaats van de Gemeen- ielyke Sociale Werkvoorziening aaD i de Anna Zusterstraat, waar geestelü- I ke en lichamelijk gehandicapten te I werk worden gesteld, heeft In de af gelopen nacht een van de daar werk- j zame arbeiders, de 33-jarige v. d. B., I brand gesticht. „Het werk in de werkplaats bevalt me niet, daarom heb Ik er maar de brand in gesto ken", heeft hij later aan de politie bekend. De brand had weinig om het lijf en kon met eenvoudige mid delen worden geblust. De brandstich ting was dan ook te naïef opgezet, dan dat deze veel gevolg kon heb ben- Mevrouw L. W. Fattersen-Venze- laar, wonende aan het Spinhuispad 19, vlak tegenover de achterkant van de bedoelde werkplaats, had in de nacht voor het raam van haar slaap kamer gezeten om een luchtje te scheppen. Om kwart over een had zij gezien, dat een man zijn fiets tegen de achtermuur van do werk plaats neerzette, er op klom en een grote ruit van de kantine van de werkplaats indrukte. Zij kon deze handelingen duidelijk volgen, want er staat op deze plaats een helder licht gevende straat-lantaarn. Mevrouw Pattersen zag de man naar hinnen klimmen en er na enige minuten weer uit komen. Daarbij herkende 2ij de inklimmer als een van de arbeiders van de werkplaats Zij waarschuwde bij een buurman, de heer H. v.d. Lee, de politie, die in minimum van tijd aanwezig was met de patrouillewagen. Op aanwijzing van mevrouw Pattersen werd de achtervolging van de man mgezet in de richting van Nieuwland. Maar de heer v. d. Lee constateerde spoedig daarop, dat er brand was in de werkplaats en rapporteerde dit aan de politie. De bedoelde na- trouillewagen werd per mobilofoon teruggeroepen naar de werkplaats. De twee agenten hebben toen de De N.V. Transicol te Rotterdam, 'n dochtermaatschappij van Heyden Newport International Corporation, gaat in Geertruidenberg een nieuwe fabriek bouwen, waarm een kataly sator voor de produktie van syn thetische rubber zal worden ver vaardigd. Transicol is in het begin van dit jaar door de Amerikaanse ondeme. ming overgenomen. Zij is in Neder- land de voornaamste fabrikant van harslijm voor de papierindustrie. Effectenkoersen telefonisch avondverkeer AMSTERDAM In het telefonisch effectenverkeer kwamen gisteren de volgende niet-officiele Amsterdamse avondkoersen tot stand. Tussen haak jes staat de officiële slotkoers van gistermiddag. AJK.U.: 532 534 slot 534 (531) Kon. Olie: 133.40 135.40 135.20 (132.20) Philips: 1345 1352 1352 (1345%) Unilever: 920 926 S22 (921%) Hoogovens: 837 837 (835%) Aantal officieel genoteerde Nederlandse aandelen: 22/8: totaal 441, hoger 261 (59,1 pet), lager 106 (24,1 pet), gelijk 74 (16,8 p.) 23/8: totaal 463, hoger 323 (69,8 pet), lager 77 (16.7 pet), gelijk 63 (13,5 pet) de meest gerookte filter sigaret - in Amerika t sigaret - nu ook in Nederland met de blauwe Micronite filter acht en aromatisch in Nederland door N.V. Cigarettes Import Cy* vjh A. J. Blok achterdeur geforceerd en zijn met behulp van geleende emmers begon nen de brand te blussen, waardoor uitbreiding voorkomen werd en de brandweer met de nevelspuit niet veel meer te doen kreeg. De brand was gesticht in twee werklokalen, ongeveer in het midden van het gebouw. In het ene werd hout verwerkt en in 't andere goe deren verpakt, zodat er flink wat brandbaar materiaal aanwezig was, Aan de lokalen in het oude gebouw was schade aangericht. De politie heeft later de dader in zijn woning kunnen arresteren. Op het hoofdbureau heeft hij de daad volmondig bekend. overdracht, met ƒ20 min door de inkrimping van de chartale circu latie en met ƒ17 min, welke vrij kwam van de rekening „andere in gezetenen". De goud- en deviezenvoorraad van de Nederlandsche Bank bedraagt nu ƒ5494 min, waarvan onveranderd ƒ4733 min In goud, De geldcircu latie daalde van ƒ4572 min tit ƒ4552 min. De rekening „andere ingezete nen" bedraagt thans ƒ135 min. On danks de aankoop van 't schatkist papier van de Nederlandsche Bank bleef de geldmarkt ruim, Het saldo van de schatkist steeg van ƒ301 min tot ƒ308 min. In de afgelopen week verviel ƒ106 min schatkistpa pier, waartegenover ƒ131 min werd geplaatst. KRIMPEN a.d. LEK Een be zorger van een ochtendblad ontdekte vanmorgen om vijf uur rook In de nieuwe houtzagerij van de fa. Gebr. van Halewtfn In Krimpen aan de Lek. De brandweer, die onmiddellijk werd gewaarschuwd, rukte met twee motorspuiten uit. Het vuur was ech ter zo hevig, dat niet voorkomen kon worden dat het hele gebouw uit brandde. Direct na het uitbreken van de brand voer een vlak bij het gebouw liggend schip de rivier op. Bij een tien meter naast de brand liggende scheepswerf lagen tien zuurstofnes- DORDRECHT In Dordrechts museum wordt een herdenkingsten toonstelling gewjjd aan de veelzij dige achttiende-eeuwse kunstenaar Aart Schouman (1710-1792), schilder van portretten, schoorsteenstukken en behangsels, graveur, etser, glas stippelaar, maar vooral bekend aquarellist van planten, dieren, stads en landgezichten. Het is voor de eerste maal dat aan deze achttiende-eeuwse figuur een overzichtstentoonstelling wordt gewijd. De expositie omvat 185 num mers, bijeengebracht uit particulier en openbaar bezit uit Parijs* Am sterdam, Den Haag, Vorden enz. De uitgebreide catalogus bevat o.m. een karakteristiek van Schoumans leven en werken, biografische noti ties etc. en is verlucht met 67 re producties. De opening der tentoon stelling geschiedt zaterdagmiddag 27 augustus. De expositie duurt tot 2 oktober. sen opgeslagen die !n allerijl werden verwijderd. Omstreeks half zes ont plofte een fles met butaangas met een hevige klap, die het gehele dorp opschrikte. De houtzagerij met alles wat zich daarin bevond, onder meer twee nieuwe vrachtwagens, ging geheel verloren. De schade wordt op onge veer 100.000 geschat. De eigenaar is verzekerd. Op 8 oktober 19S9 ontving Dier gaarde Blij dorp van de Antwerpse dierentuin een stel Kongopauwen, hoenderachtige vogels die uitsluitend voorkomen in de oerwouden van Midden KongoDeze vogelsoort is eigenlek pas 24 jaar geleden ontdekt en van zijn levenswijze is nog maar bitter weinig bekend, In 1940 bezat een familie in de Kongo enige paartjes en toen ls daar ook een kuiken geboren, dat echter maar kort geleefd heeft. De beide forse kuikens die thans m Blij dorp rondstappen, zijn dus buiten hun vaderland uit het ei ge kropen. Men weet nu eindelijk hoe zo'n kuiken er uit ziet en het is te hopen, dat hun opgroeien nauw keurig bestudeerd zal kunnen wor den. Toen één der beide kuikens uit het circa 1.50 m, boven de grond gelegen nest sprong, nam de haan onmiddellijk de zorg voor de dwerg op zich, terwijl de hen zich in het nest met het andere kuiken en het derde, nog niet uitgekomen ei occu peerde. De broedduur was 28 dagen. Het is absoluut niet mogelijk toe stemming te geven de dieren te foto graferen of te filmen. N.V. J. van der Valk en Co's export en distilleerderijen vraagt (MANNELIJK OF VROUWELIJK) Extra hoog loon. Aanmelden zaterdagmorgen Lekstraat 7, Schiedam Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening; kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 33, Permanent vanaf 8.com. pleet Telefoon 6 6B33. Fotografie Rolfllms vergeten? Auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 Uw pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 6 67 20 In één dag gereed. Te koop aangeboden Te koop DKW bestel 1953, met banken, zijruiten en imperial. TeL 6 6150 tot 18 U, Koop bil onze adverteerders maar. PHILIPS T.V. Reeds v.a. f 695- Koopt uw PHILIPS TELEVISIE bij een betrouwbare, jaren bestaande zaak. Dan alleen heeft u zekerheid. Dagelijks komen de klachten over slechte af te dure service, maar dan is het te laat. Onze goede en goedkope servicedienst is uitsluitend voor eigen cliënten, daarom vóór u koopt KIES UW HANDELAAR MET NET ZOVEEL ZORG ALS UW TOESTEL TUEM1K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1