Hobbelpad onder viaduct fbegin van 'n grote weg UNIQUE LEXINGTON AUSTI I Spaarbank Anno 1820 bereikt f 30 miln. WtSUs Eerste basketbalveld aan Marconistraat Uit de eerste divisie Begrafenis J. M. Horvath Programma N.I.V.N. Weer handbal- toernooien Hulde.., Lexi geeft Goud voor een gulden vlaardingen Schiedam Wie heeft iets verloren WALDO-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) Concert door drie orkesten J. v. d. Griend jubileert Appels gestolen llofifttslaow MODE 1960-61 C/W wereldmerk from America's Best Tobaccos DHC aan de bosrand Hermes naar Enschede T entoonstelling Exclusief Toonaangevend Sportief Aanrijding de nieuwste Amerikaanse BRILMONTUREN V. d. AREND Burgerlijke stand Auto reed pooit uit; bromfietser gewond Vrijdag 26 augustus 1960 '„Het nieuwe omspant het oude" kan men deze aardige foto meegeven. De omspanningwordt gevormd door het nieuwe viaduct in de spoor baan ten xoesten van de Schie. Het hobbeligestufc-gereden weggetje ond'cr de tunnel door zal in de toekomst de fraaie en brede 'sGraven- landseweg wordendie het verlengde van de Broersvest zal verbinden roet het industrieterrein ten westen uan de Scfric, dat men in de verte kan zien liggen. De zandvlakte achter het hek wijst er ai op dat door Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan deze weg, die de Rijksweg 20, nu ook nog maar een ongelijke zandvlakte, zal kruisen. Deze 's Gravenland- seweg zal voorlopig, in afwachting van het gereedkomen van de Prove- \niersbrug, bij de Burg. van Haarenlaan beginnen, zodat men een korte .verbinding krijgt wan Nieutvland naar het Industrie-terrein (Advertentie l.M.) A U t O. M .0 B J E L B E D R IJ F OFFICIEEL AGENT Gei. Elersloót 37 - Telsf. 01896-6450 Biirg. Knapperflaan 2 -Teief. 010-64500 By het hoofdkantoor van de Spaarbank Anno 1820 aan de Lange Haven hing gisteren de vlagt Met een goede reden, want in de groei ran de Spaarbank was weer een belangrijke mijlpaal bereikt: aan inleggelden was een bedrag van ƒ30 miljoen overschreden! Het is echter niet uit te maken aan wiens inlage de overschrijving te wijten is, want deze mijlpaal is bereikt bij het in boeken van de gireringen voor de AOW-nitkeringen en er zijn onge veer 400 bejaarden die het ophalen van de AOW-uitkering via de bank laten lopen. Het gaat met de groei van de Spaarbank Schiedam wel in een zeer snel tempo, vooral in de laatste ja ren. Op 31 december 1946 was de totale inlage nog maar 11 miljoen; (Advertentie IJS.) ►PIETERSEN J SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4.990.- Bedrijfswagens van 250 kg-12 ton Op elke Austin wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht het aantal km. Nw. Mathenesserstraat 79 Tel. 010-64880 Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 26 uur: Vulpen; schoudertasje met inhoud; partijtje boter. Te bevragen bij de vinders: Dek zeil, A. Manjnen, Nwe, Haven 1 b; Plastic netje met ballen, de Ridder, Tabristraat 52a; mondharmonika, Boas, v. Heuven Goedhartstraat 126; autostep, v. d. Most, Rotterdamse- dijk 250; bedelkettmkje, v. Heel, vijfsiuizenflat 322, zilveren ring met steen, J, Gros, Iepenlaan 23, Kethel; damestas met inhoud, W. v. Pelt, G. Reindersstraat 40a; aktetas met inhoud, J. Pil, Westfrankelandsestr. 51; aktentas met inhoud, Uitten- broek, v. Marumstraat, v. Marum- straat 13a; aktentas met inhoud ,de «egt, c. v. d. Lmdenlaan 86; blauwe tes, K. Visser, Iepenlaan 18; akten- «s met inhoud, Freelmg, Adr. Mul derstraat 39a, Rotterdam; misboekje, C. Koning, P. Potterstraat 53a; zak mesje en dessertmesje, L. Hagen, Marconistraat 31b; boodsehappennet- ,3e met inhoud, Kroes, beddenmaga- - Broersvest 64; blauw meisjes- ^est, Valk, Gordonstraat 7a; beige ®y!on dameshandschoen (R), D, "Gudenkerk, Burg, Knappertlaan 184; |rijs gestreept kindervest, v. Pelt, v. bunburg Stjrumstraat 39; wit kin- derschoentje (L), R. Huigen, Buiten- ba venweg 176-8; 1 paar witte ten nisschoenen, g. Westerveld, Vlaar- dingseweg 31 Kethel; regenbroek, 3. Oers, Populierenlaan 56 Kethel; plastic damesjas, G. Kreischer, vlaardingerdijk 127awollen kinder- vest, H. Th. v. d. Berg, Adr. Pauw- 'traat 45. Vlaardingen-oost, op 31 december 3952 13 miljoen; in '55 ƒ17 miljoen; in 1957 ƒ21 miljoen en op 30 april 1959 werd de ƒ25 mil joen bereikt. Nu, maar vijftien maan den later is er weer 5 miljoen bij gekomen en zo het bedrag van 30.000-000 bereikt. Waaraan deze bijzonder snelle groei te danken is? De heer D. Holt- kamp, directeur van de Spaarbank, wijt dit aan het wel bijzonder grote aantal van zes bijkantoren in een toch niet zo erg grote stad als Schie dam. Niet al deze bijkantoren zijn economisch gezien rendabel, zeker de jongste vestiging aan de Burg. van Haarenlaan niet. Maar als oude en rijke spaarbank kan de Spaarbank Anno 1820 het zich permitteren het publiek bijzondere service te verle nen, Door het vestigen van al die bijkantoren bijvoorbeeld; door de op haaldienst, enz. Op sobere, maar indrukwekkende wijze is donderdagmiddag om twee uur het stoffelijk overschot van de stede bouwkundige van Schiedam de heer J. M. Horvath op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardlnger- dijk ten grave gedragen. Honderden belangstellenden, waaronder tal van autoriteiten uit velerlei kring, heb ben de begrafenis bijgewoond. Onder de velen die de overledene de laatste eer betoonden bevonden zich burgemeester mr. J, W. Peek, de gemeentesecretaris mr. N. J. Post, de wethouders, de hoofden van dienst vele gemeenteraadsleden, vertegen woordigers uit de bouwnijverheid, Collega's, het personeel van de Dienst voor Stadsontwikkeling en Gemeen tewerken. De lange, lange stoet van vrienden en relaties van de excel lente stedebouwkundige hebben zich bij de aula achter de familie ge schaard. Er zijn geen toespraken gehouden. Alleen ds. J. B. Schouwmk heeft aan de open groeve gesproken en is voorgegaan in gebed. De Schiedamse afdeling van het Ned. Instituut voor Volksontwikke ling en Naluurvriendenwerk <het voormalige Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling) vermeldt in hêt pro gramma voor de maand september, dat er op dinsdag 20 september in het Volksgebouw een causerie met kleurenfilms en dia's gehouden zal worden door Simon de Waard, Deze zal vertellen over zijn reis „Naar de hoge Tatra" in Slowakije door Bohemen en Moravië. Op zondag 18 september wordt een dagtocht naar Breda georganiseerd, met een wandeling door het Mast bos een fraai wandelgebied, waar ook naar paddestoelen gezocht zal worden. - In de maand oktober beginnen weer de talen-cttrsussen voor het in stituut in Frans of Engels; aanmel ding kan geschieden tot 21 septem- ber. Advertentie IJS.) Na het bandbaltDemooi in Breda gaat Wilton Fjjenoord zondag a.s. naar Den Haag om deel te nemen aan het jnbileumtoernooi van de ver eniging de Jagers. Niet minder dan 22 verenigingen hebben voor dit toer nooi ingeschreven, in totaal met 68 teams. De dames zijn ingedeeld bij HHC uit Hilversum, Actief uit Rotterdam, AHC en de Jagers beide uit Den Haag. De heren komen uit tegen PPI uit Baarn, Minerva, AHC en Tonegido, alle uit Den Haag. De dames junioren die afgelopen zondag een eerste prijs behaalden hebben een goede kans op hetzelfde succes, ze zijn ingedeeld bij AHC en de Jagers en Actief. De meisjes adspiranten komen vier maal in het veld en wel tegen Olympia, AHC, de Jagers en SOS, alle uit Den Haag. Bij DwS wordt er eveneens een toernooi georganiseerd, doch dit be treft alleen de jeugdafdeling. Aan dit toernooi nemen deel De Zwalu wen uit Den Haag, de Schutters uit Rotterdam en UVG en DWS beide uit Schiedam. De eerste elftallen van de senioren zowel van de dames als van de heren spelen een vriendschappelijke wed strijd tegen de Schutters uit Rotter dam in het Park Thurlede aan de Oudedijk. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G. en GD). Tuin laan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 1230 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur. 's Zondags gesloten. Sted. Museum Tentoonstellingen; „Theresienstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „Simson en „Delila". Monopale, 2, 7 en. 9.15 uur: „De Gebochelde". Op zaterdag 3 september zal er op het Plantage-pDdium een groot con cert worden gegeven, waarbij drie harmonie-orkesten, te weten de Po- Iltie-kapel „Hermandad" uit Rotter dam, het Philharmonische orkest uit Dordrecht en „Oefening Baart Kunst" als één groot orkest zullen optreden onder leiding van B. Kos ter, de dirigent van O.B.K. Een orkest met een dergelijke ster ke bezetting (o.a. zes Sousaphones, veertien trombones, twintig trompet ten, veertien hoorns, en nog vele andere instrumenten) is nog nooit in Schiedam gehoord. Het bestuur van O.B.K., dat dit concert de burgerij van Schiedam aanbiedt, verwacht dan ook een gro te belangstelling. Aanvang 8 uur, toe gang gratis. Tevoren zullen de drie drumbands van genoemde orkesten van 7 uur af marsen door de stad maken. De Politie-drumband begint op het Kool- as en gaat via de Hoogstraat naar de Plantage. De drumband uit Dordt begint in Tivoli aan de Nieu we Haven en gaat via "Westfranken- landsestraat naar de Aleïdastraat en over de St. Liduinastraat terug naar de Plantage, terwijl O.B.K. zelf op het Wilhelm in aplein begint en over de Stadhouderslaan naar het eindpunt loopt. Op donderdag 1 september zal het veertig jaar geleden zijn dat de chef van het Bureau HuiEvesting, de heer J. van de Griend, zijn ambte lijke loopbaan begon. Ter gelegenheid daarvan zal er op die dag een receptie op het Stad huis worden gehouden van 5 tot 6 uur, die voor ieder toegankelijk is. Tevoren zal de heer Van de Griend in een bijeenkomst van Huïsvestings- commissie' en personeel van de secretarie door het gemeentebestuur worden gehuldigd. De heer J. v. R. deed gisteren aangifte, dat er herhaalde malen appels gestolen zijn van de boom, die hij in rijn volkstuin in het complex aan de Poldervaart heeft staan. Hij vertelde nog, dat de boom en dus ook de vruchten met een vergif zijn bespoten, zodat het eten van het fruit nadelige gevolge kan hebben. (Advertentie l.M.) in de salon KLEIWEG 145 - ROTTERDAM DINSDAG 30 AUGUSTUS en DONDERDAG 1 SEPTEMBER telkens 's rhiddags 2.30 uur en 's avonds 8 uur. Gloednieuwe collectie gracieuze modellen. Interessante nouveauté's in IRn en afwerking Gaarne tijdig reservering Telefoon (010) B89 12 Gratis thé-complet (Advertentie l Af.) 7J) voor een gulden GOUD omdat onze eigen mclaogeurs in Amerika dc bes cc tabakken ter plaatse kopen. een GULDEN omdat de verkoop van dc Lexi es over de gchdc wereld zo enorm groot ïs. Schiedam heeft nu ook 'n authen- maar een rem is het gebrek aan SVV speelt de eerste thuiswed strijd van deze competitie zondag om 2 uur tegen DHC. Direct een spec taculaire wedstrijd, want de strijd tussen de rood-grocnen en de Delfte- mren hebben een historisch verle den, nJ. dat de uitslagen moeilijk te voorspellen zijn. De Schiedammers hebben de com petitie goed ingezet met een ver dienstelijke overwinning In Helmond. Vooral het feit dat er geen tegen- punten zijn gevallen is belangrijk, een aanwijzing dat de SVV-verde- diging de goede vorm terug heeft gevonden. Nieuweling Herwig (ex Papendrecht) maakte een goed de buut in de voor hem vreemde om geving door met een fraai doelpunt de Schiedamse zege veilig te stel len. Ook DHC beschikt over een goed team, gezien de 41 zege op VSV. Zij beschikken over gereputeerde aanwinsten: Lagarde (cs-Emma), W. v, d. Gijp (ex-Sparta) en Stallen ex-Willem II). De opstelling vac SW zal 2ijn: Tap doel; P. Romein en H. Hekman achter; Van Elderen, A. v. Kampen en H. Wink midden en Kentie, G. van Belt/C. Corbeau, de Graaf en Herwig voor. Hermes-DVS maakt voor de eerste uitreis meteen een verre tocht naar de Achterhoek om daar Enschedese Boys te ontmoeten. Deze zijn juist gepromoveerd naar de eerste divisie en hebben zich versterkt met nie mand minder dan Abe Denstra. Het gevolg was dat de Enschedeërs vori ge week meteen wonnen, van ZFC nog weL De blauw-witten kunnen dus op een warme ontvangst reke nen. Maar Hermes zelf is de competitie ook goed begonnen met de overwin ning op Helmondia '55. Ook hier gold dat de eerste klap een daalder waard is. Het ging alles nog wel wat stroef, doch dat zal wel beter wor den. tiek basketbalveld. Dezer dagen zfln op de betegelde speelplaats aan de Marconistraat de twee palen met baskets en de borden geplaatst. Eer der schreven wü reeds dat op deze onlangs betegelde speelplaatsen met lünen van gekleurde stenen (witte stenen voor de lijnen e.d.) de vlak ken en cirkels en het strafworpge- bied zijn uitgezet. De Schiedamse jeugd speelt nu reeds enthousiast z« het niet geheel volgens de spel regels basketbal. Uiteraard staat dit openbaar speel terrein ook ter beschikking van Schiedamse teams die dit spel wil len spelen en het zal zelfs mogelijk zijn om hier wedstrijden te spelen. Er is ook nog ruimte voor het pu bliek. Momenteel zijn er geen bas ketbalclubs in Schiedam, maar nu er een oefengelegenheid is kan tot oprichting van zulk een vereniging worden overgegaan. Als de sporthal er over enkele jaren is beschikt Schiedam dan over een hecht gefun deerde vereniging die op verant woorde wijze van de hal gebruik kan maken. Basketbal is een vrij onbekende sport. In 1892 heeft dr. J. Naismith van het Springfield College van de Young Men's Christian Association in de Verenigde Staten het spel uit gedacht. De Amerikanen hebben het spel tot grote hoogte opgevoerd. De bedoeling is de bal in de basket (de mand), die op springhoogte is op gehangen, te werpen. De AMVJ heeft het spel in 1928 in Nederland inge voerd. Met Amsterdam als centrum ontplooit deze sport zich steeds meer, GOUDA Donderdagmorgen Is in Gouda de tiende Goudse vee- en kaast entoonstelling geopend. De ope ning werd verricht door de commis saris der Koningin ln de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. Mr. Klaasesz sprak in zijn ope ningstoespraak over het belang van een hoog gemiddelde in de kwali teit, dat naar zijn gevoel belangrij ker is dan het streven naar maxi male prestaties door enkele uit schieters, De commissaris bepleitte het instellen van een prijs voor het hoogste gemiddelde, behaald door willekeurig uitgekozen dieren. De Stolwijkse boerinnen bleken op deze tentoonstelling de beste kaasmaaksters; zij wonnen de eerste prijs in de traditionele dorpenwed strijd. (Advertentie IM.) FOTO ^OPTIEK speelgelegenheden. Volgens deskundigen beantwoordt basketbal het volledigst aan de eisen die de psychologie aan het spel stelt. Sinds 16 juli 1947 is er in Nederland een Nederlandse Basketbal Bond, die een honderdtal verenigingen met on geveer tweeduizend leden omvat. Op de hoek van de Noordvest en de Spinhuispad heeft gisteren een aanrijding plaats gehad, door dat een bestelwagen, bestuurd door de 26-jarige vertegenwoordiger PM. uit Den Haag geen voorrang ver leende aan de van rechts komende personenauto, bestuurd door de mo- bouwer H. v. d. L. uit Kethel. De 50-jarige timmerman P. N. uit Ke thel, die in de auto van de heer v. d. L. zat, kreeg een hoofdwond en is in het gemeenteziekenhuis verbonden, maar kon daarna naar huis. (Advertentie l.M.) HEDEN ONTVANGEN HOOGSTRAAT 91 Telefoon 6 8814 BriUen-specialist Geboren: Andries C. P„ z.v. A. C. P. van den Berg en A. Ommering; Marja E.C., d.v. D. Scheffers en C. de Vries; Josephus H.M., z.v. H.S. van Geel en H. R. W. van Deventer. Ondertrouwd: J.M, J. Bakker, 23 jaar en A. M. Verver, 23 jaar; A. J.M. van den Berg. 27 jaar en G.M. Kreu- ger, 23 jaar; P.C. van der Gaag, 28 jaar en T. van der Ende, 28 jaar; J. K. Groeneveld, 24 jaar en J. Die- lemans, 22 jaar; W. J. Groot, 24 jaar en R. van der Kruit, 32 jaar; J. de Kiefte. 28 jaar en H. J. Gongriep, 24 jaar; F. H. J. de Leede, 27 jaar en A. A. A. Janse, 24 jaar; G. van Leeu wen, 29 jaar en J.Ch, Muller, 19 jaar; J. Luinge, 25 jaar en J. M. B. op 't Ende, 21 jaar; G. A. Maan, 26 jaar en W. Overgoor, 24 jaar; L.A.M, Mackenbach, 24 jaar en M. J. M. van Rest, 25 jaar; C. J. O verheul, 20 jaar en H. Schultink, 20 jaar; G. Ch. Smal, 25 jaar en Ch. P. Schaap, 28 jaar; P, Stam, 24 jaar en A.A. van Rix- DOrt, 22 jaar; J. Steenbergen, 27 jaar en G. Kamphuis, 22 jaar; A. Windau, 1 jaar en G.P. M. Dries, 30 jaar. Gehuwd: J. J. Koeken, 30 jaar en J. J. B. Schoof, 25 jaar; J. Verhoeckx, 23 jaar en J.J.Th. Wissenburg, 19 jaar; H. Kiela, 22 jaar en M.A. Da me, 19 jaar; J. P. J. Verrijzer, 26 jaar en G, J. N. Vorstenbos, 23 jaar; B. P. Dries, 27 jaar en G. Th. Viser, 26 jaar; A. W. R. van Delft, 25 jaar en J.P. Hellemons, 24 jaar; P.C. de Haan, 22 jaar en J. Boer. 22 jaar; J. Bijkerk, 29 jaar en M, M. van Ko men, 22 jaar; P. M. Borsboom. 33 jaar en W. H. Ris, 30 jaar; B. van der Toorn, 21. jaar en C.F. Verhei}, 19 jaar; R. A. Venzelaar, 22 jaar en A. W- Willemse, 20 jaar; F. van der Graaf, 22 jaar en E.M. Vrijdag, 23 jaar; Th.A. Voorbach, 28 jaar en A. M. van der Toorn, 29 jaar; J. van Elsacker, 26 jaai> en M.K Hofman, 21 jaar; J.J. Veldhoen, 22 jaar en P. J.M. Kuijl, 20 jaar; J.D. Westdyk, 22 jaar en G.Th. den Har tog, 23 jaar; J.B. Ch. Beining, 31 jaar en Th. C. van Amerongen, 33 jaar; G. Gerritsma, 29 jaar en M. Adriaanse, 28 jaar; C. Vlasblom, 27 jaar en M, M. Th. Ruigrok, 27 jaar; M. Groenen- daal, 24 jaar en P. Penters, 23 jaar. (Advertentie LM.) Op de Schiehaven is gistermiddag de 45-jarige havencontroleur BJLA, van der Pluym uit de Klaverstraat met zijn bromfiets in aanrijding ge komen met een personenauto, die uit een poort kwam rijden. Hij brak daarbij het rechteronderbeen en werd naar het Havenziekenhuis ver voerd. Toen een fabrikant met een heel magazijn spiegels... spie gels voor in de gang, op de slaapkamer of meisjeskamer... omhoog zat, was het voor ter Meulen zaak een* hele partij te kopen als een speciale aanbie ding voor alle klanten. Duizenden spiegels, 40 cm hoog, met geplastificeerd onderplank- je, waar U'gemakfcelijk iets op kunt leggen of Uw toilet benodigdheden kunnen staan. Spiegels die voor 5.35 in iedere winkel nog spotgoedkoop zijn. koopt U n£i voor nog géén vier Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dui zenden spiegels, flinke, royale spiegels, voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1