J i Maak spoed met afwerking groenstrook Hogenbanweg AUSTIN Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Herv. Koor Kethel geeft eerste concert Plan voor een rekest aan G.S. AGENDA Rook die lekkere halfzware shag Elektrische klok kan gaan lopen bij „Schiedam Grafiek in Museum uit de bekende handige doos couponboekjes Schiedams inwonertal Philips Televisie Adverteer regelmatig W. v. d. Burg Avonturen 3 van s Kapitein Rob tÉ ■r. t\a' Omwonenden gaan aandringen: Kwart eeuw bij A. Fontijne Aanrijdingen TER BRAAK Groot orkest in Plantage Tsjechen eisen .losgeld" SCHIEDAM DANSSCHOOL B. SGHILPER0QRD Heden inschrijving n.we danslessen EHIBDENSTANDS0PLEID1NG „Onverwagt, De Pater, Meyers, Maas" DANSSCHOOL A. SCHILPER00RD Heden inschrijving NETTE VROUWEN en MEISJES GEVRAAGD adjunct inspecteur DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 1 september 1960 |">eer §71 zit. staif. hoe §7inl}jj I oner, j e«n Jroefe. ■eacfte zicft *8* fcfitipe dot I fen- f CTlfe. Itefc. fomen I mei: ■taan I Afsx Ute ■«zoefc p km- raden l?" lieven Ben ik poJwn 't dtu, erva. pan. laat I niet fOOTol zieke Jeloel- Ifcelen I mijn zest cjtoel I fceziff li een pank- vkkt I wijt, fellijk: IscMl- •hij ■eteij. liueer leien, K>rtu- frttve- ipedje I i hem [gen, linnen ■en en 1 lrtuin, I t» U nder- x>g I Mioeg I t hti I h(j r be ur U I |&Etijd toe- FCEL I wie l'hier te en £lk laar wen. hebt nten land nge- ial* dok- tden, gd) De heer X G. Olivier, wonende aan de Hogenbanweg 389, zjjnde het Schiedamse deel van de op de grens van Schiedam en Rotterdam gelegen Hogenbanweg, is een handtckening- veriamel-actie begonnen onder zijn straat- en buurtgenoten, met het doel een rekest te sturen aan Gedepu teerde Staten van Zuid-Hoiiaad Hierin zal het verzoek aan G.S. worden vervat, te willen doen be spoedigen dat (zoals de heer Oli vier het zegt) „aan het nog steeds braak liggende stuk grond voor on ze woningen nu eindelijk een defi nitieve bestemming te geven." Aan de buurtgenoten, zowel op het Rot terdamse als het Schledamse deel heeft de heer Olivier een ontwerp van het rekest gestuurd en volgende week gaat hij de handtekeningen verzamelen. In het ontwerp-rekest wordt het ongeveer zo gesteld dat de Hogen banweg gescheiden is door een strook grond, die echter voor wat betreft het deel tussen de Rotter- damsedijk—Schiedamseweg en de Van 's Gravenzandestraat—Engelse straat nog bestaat Uit een onooglijk stuk land, met onkruid begroeid. De ze toestand duurt nu reeds jaren, waarschijnlijk doordat de vraag is gerezen, welke definitieve bestem ming aan bedoelde strook moet wor den gegeven. Rekestranten menen te weten dat men er vanaf heeft gezien deze strook grond te benutten voor de aanleg van een grote verkeersweg en daarom zijn zij van oordeel, dat thans niet langer gewacht hoeft te worden met de uitvoering van een plan, dat zij, zowel voor het uiter lijk aspect van de straat als voor de jeugd van het grootste belang achten. Namelijk de aanleg van een kinderspeelplaats met daaromheen Mduertentie LM.) PÏETERSEN A SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4.9 90.- Bedritfswagens vati 250 kg-12 ton Op elke Austin wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht liet aantal km. Nw. Matficnesserslraat 79 Tel. 010-64880 Op de machinefabriek A. Fontijne N.V. te Schiedam zal morgen de heer N. Janssen, baas op de bankwerker^), door directie en personeel worden gehuldigd wegens het feit, dat hjj nu 25 jaar bü de N.V. werkzaam is. Gisteravond omstreeks 7.15 uur had er op de Troelstralaan bfj de Burg, van Haarenlaan een aanrijding plaats tussen een auto, bestuurd door mej. M. J. v. L., en een bromfiets, bere den door de heer W. A. D. De auto had te veel links gehouden en was daardoor in botsing gekomen met de bromfiets. De heer D. kreeg wonden aan henen en handen en Is door G.G. en G.D, ter plaatse verbonden. Vanmorgen om 6.30 uur is op het kruispunt van de Vlaardingerdijk met de Westvest de heer H. v. M., bootsman bij de Kon. Marine, op zijn bromfiets aangereden door een auto, bestuurd door de heer J. D. uit Utrecht. De bootsman, die geen voorrang had verleend aan de auto, werd vrij ernstig aan het hoofd ge wond, maar kon na m het gemeente ziekenhuis behandeld te zijn, weer naar huis. (Advertentie t M Alléén Sporthuis heeft QUICK voetbal schoenen uiodel „lony v. d. Linden", rubbei cL'ppetizool v.af 16.95 GROTE MARKT 3, 1 een plantsoen met wandelpaden. In deze kinderrijke buurt is niet vol doende voorzien in plaatsen waar de kinderen rustig en veilig kunnen spelen. (Overigens vraagt de heer Olivier aan zijn straatgenoten ver dere suggesties voor een bestemming van bedoelde grond,) De rekestranten hebben verder de indruk, dat de omstandigheid, dat bedoelde strook deels in de gemeen te Rotterdam en deels in de ge meente Schiedam ligt, ertoe heeft geleid dat de hierboven geschetste onbevredigende toestand nog steeds voortduurt. Daarom wenden zij zich tot Ge deputeerde Staten met het eerbiedig verzoek de gemeentebesturen van Rotterdam en Schiedam uit te no digen gezamenlijk die maatregelen te nemen, die nodig zijn het hier boven aangegeven plan uit te voe ren. (De grens tussen Schiedam en Rot terdam ligt aan de oostelijke kant van het trottoir van de westelijke straat; de bedoelde onbebouwde strook grond ligt geheel op Rotter- i dams gebied en de gemeente Rot terdam zal dus moeten beslissen in deze aangelegenheid, Zover ons be kend is het Inderdaad niet de be doeling dat er een grote verkeers weg over de grond wordt Redactie) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsmgel 41 en apotheek Nieuwland, Dr Wi- bautpletn 17. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Pohtie-alarmnummer 646G6, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange haven, ge opend maandag van 19 tot 20 30 uur, dinsdag van 9 30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woens dag van 9.30 tot 16 30 uur, don derdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag vaD 9.30 tot 16.30 uur. Zondags ge sloten. R.-K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam geopend maandag 7-9 uur; dins dag 10-12 uur, 2-5 en 7-9 uur; woensdag 2-5 en 7-9 uur; don derdag 10-12 uur; vrijdag 2-5 en 7-9 uur; zaterdag 10-12 en 2-5 uur. Sted. Museum. Tentoonstellingen: „Kinderdroom" en „Parijs". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Simson en Delila". Monopolo, 2, 7 en 9.15 uur; „Na ons de zondvloed". (Advertentie IM.) SFC heeft de beschikking gekregen over een vergunning voor gebruik van de versterkersinstallatie, zodat ook op de Boshoek in het vervolg de muziek kan klinken. Op 28 november wordt de nestor van de Schiedamse voetbalwereld Chris van Dijk 65 jaar. De bondsconsul gaat het dan wat kalmer aan doen, wel is hij nog jeugdig van hart maar zijn knieen verkeren ondanks enkele operaties niet meer in goede conditie. Chris van Dijk heeft ge durende een halve eeuw als func tionaris het voetbalwezen gediend. Het bereiken van de 05ste verjaar dag, een kroonjaar, zal voor zijn vele vrienden aanleiding zijn hem de gepaste hulde te brengen. Herman Wink zal vandaag niet met zijn gedachte bij de teleurstellende 05 nederlaag tegen DHC zijn en ook zal deze bekwame halfspeler van SVY niet aan de schop tegen zijn kaak denken die hij in die wedstrijd e: extra bij kreeg. Van daag trad i e 25-jarige Herman Wink in he«. huwelijk met de lief tallige twintigjarige Agaat E. M. Waltman. Uiteraard gaf SW acte de -ïence bij dit feest, Or.v in het komende seizoen zal GSS •'t-Hbalien op het derde veld bij de s.v,, h. s.v. „Schiedam", maar het zwartwitte Schiedam met voet bal, honkbal, softbal, seniorenhe- ren- en dames, junioren- en adspï- rantenafdelingen groeit zo hard dat Schiedam hoopt ter zijner tijd ook de beschikking te krijgen over dit derde veld. De mogelijkheid is er als de firma Gusto ter bestrijding van de terreinennood in Schiedam ten behoeve van haar bedrijfsvoet balclubs GSS en GZV het sportveld op haar terrein bij de Voorhaven voor gebruik laat gereed maken. Voor het komende seizoen zullen ook SVDPW en DWS weer samen ge bruik maken van de twee velden in sportpark Thurlede omdat het der de veld aan de Oudedijk nog niet bezood is. Inmiddels is door een misverstand over de verdeling van de speeltijden, een fout in het wed- Ruilbeurs pas volgende week In ons bericht over de ruilbeurs, die door „De Verzamelaar" in zaal Liberty aan het Broersveld gehou den zou worden, is abusievelijk de datum weggevallen. De ruilbeurs heeft donderdag 8 september plaats en niet vanavond. Konijnen gestolen Uit een hok, dat aan de spoor baan bij de Hogenbanweg stond, zijn zes konijnen gestolen, eigendom van de 15-jarige A. J. P. uit de Bellstraat. Bijzondere fietsen diefstal Ditmaal eens een heel bijzondere fietsendiefstal. De beer W.L. had zijn rijwiel niet op slot voor het Monopole-theater aan de Hoofd straat neergezet en van deze fiets nu is het voorwiel op nog onver klaarde wijze verdwenen. In bus overleden De 67-jarige mevrouw M.N., die gistermiddag om half vier in de Troelstralaan in een bus van lijn 39 stapte, is in de bus onwel ge worden en overleden. Welgemoed wachten de leden en de donateurs van de s.v., h. en s.v, „Schiedam" op de komst van de wethouder van sportzaken mr. F. van Bochove. De aanleg van elek triciteit in het sportpark „Hargay heeft de aanhang van Schiedam ge stimuleerd tot een groot aantal werk zaamheden aan haar accomodates en terreinen. De velden liggen er nu prima bij, zodat aan de afwerking van het nieuwe seizoen kan worden begonnen. De kantine en kleedlokalen heb ben een verfje gehad. Het gehele interieur van de kantine is herzien. Er zijn fraaie tafeltjes met formica bladen gekomen. Functionaris J. F- Ebben maakte voor de zithoek een keurig salontafeltje. Zijn echtgenote garneerde de vaantjes e.d. met plas tic tot wandversieringen. De bestuurskamer werd geheel in gericht. In die kamer kunnen de lei ders van de bezoekende clubs in het vervolg met hun vrienden van Schie dam de thee gebruiken. Daar plaat ste Jo Ebben ook een wandmeubei, dat on. de nieuwe versterkingsm- stallatie herbergt. Schiedam kan in het vervolg de muziek voor en na de wedstrijden verzorgen en ook kan een „speaker" zijn werk doen. Leden van de 51-jarige club hebben gezamenlijk de aanleg van de T.L.- verlichtmg e.d. voor hun rekening genomen. Met trots bezien de Schie dammers nu hun werk. „Ik kom hier terug als de elektrische klok kan lopen," heeft wethouder Van Bocho ve gezegd' bij de opening van het clubcentrum van Schiedam. Die klok kan nu gestart worden en Schiedam wacht op de komst van de heer Van Bochove die de klok symbolisch in werking zal stellen. strijdschema geslopen. DWS heeft haar clubgebouw eveneens opge knapt. Tot juniorsecretaris van Ursus os be noemd J. van der Pol, Rijnstr. 19. De wedstrijdsecretaris van Excel sior '20, P, F. van der Ploeg, Prof. Aalberselaan 68 is nu telefonisch bereikbaar onder no. 65105, de nieuwe voorzitter van de Schie damse Scheidsrechters Vereniging, Lou van Havens, heeft als adres en telefoon Schap erlaan 39, teL 67170. Secretaris H. Niemeyer van SVDPW is verhuisd naar Aleidastraat 88 b, het secretariaat van Ursus wordt waargenomen door C. van der Gaag, Deensestraat 52, Rotterdam; secretaris van Demos is geworden W. Groenhorst, SneUiussingel 26 a, wedstrijdsecretaris is A. Tettero, Vriendschapsstraat 14 b; junior- secretaris van SFC is W, P. Hui gen, Houtstraat 33 en de heer W. H. P. Glansbeck, Parallelweg 104 c gaat in het vervolg het junior secretariaat van SVDPW waarne men; nieuwe scheidsrechters: C. Bel, Copemicusstraat 4 b, C. A, van Vliet, woonark Woelwater, Noord- vest; wedstrijdsecretaris van DHS is geworden G. Mulder, Prof. Aal berselaan 74, Voetbalcrack Henk Köneman heeft na zijn afscheid uit het standaard team van SW een belangrijke functie gekregen. Met zijn rijke ervaring is hij de geschikte leider voor het tweede team, die de steun en toeverlaat van de jongere krach ten zal zijn. Het jubilerende Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" zal, met medewerking van de Rotterdamse Politiekapel „Hermandad" en het Dordts PhUharmonisch Orkest, als één orkest van 150 muzikanten, za terdagavond 3 september, aanvang S uur, op het Plantagepodium een concert geven. Het programma omvat: Imperial Echoes (drumbands) van Arnold Sa- froni; De Barbier van SeviHa van Rossini; Finale uit de „Neue Welt" van Dvorsjak; B.B.- en CF.-mars van Ord Hume; New Orleans (ouver ture) van Meindert Boekei; Wash ington Grays (mars) van G. S. Gra- fulla; London Suite (vier delen) van Eric Coates; Trombones to the fore (orkest met solo voor trombones) van H. T. Scull-D. A. Pope; Cononel Bogey on parade (marspotpourri) van Kenneth J. Alford; Mars der Medici van Joh. Wichers en 12e Reg. bravourmars van Th. Fur ter. (Advertentie LM J De tentoonstelling van kinderteke ningen uit Thercsienstadt :n het Ste delijk Museum te Schiedam is thans voorbij. In de benedenzalen blijven echter te bezichtigen de tentoonstel lingen van Joan van der Keuken's foto's over Parijs en de kinderen en de collectie kinderspeelgoed en kinderboeken, en wel tot en met 18 september 1960. In de bovenzalen van het museum opent vrijdag, S september, de eerste tentoonstelling van het nieuwe sei zoen, n.L een overzicht van de Gro ninger grafiek uit de twintiger ja ren, zoals dit werd voortgebracht door de groep „De Ploeg". Deze ten toonstelling werd samengesteld door het Gemeentemuseum te 's Graven - hage en trok elders reeds sterk de aa<idacht. De Afd. Schiedam van de Ned. Ver. van Huisvrouwen opent het win terseizoen met een bijeenkomst op maandagmiddag 12 september in Maison Westhuis, bij welke gelegen heid mevrouw Rika Hopper zal ver tellen over haar zestig-jarige toneel loopbaan. Tevoren echter kunnen de Huis vrouwen reeds op excursie, n.L op -woensdag 7. september naar de Ocriet-fabriek in Baam, waarbij een tocht in de omgeving van Baarn gemaakt zal worden. Op dinsdag 27 september is er om 8 uur 's avonds een dia-avond in Maison Westhuis; daarbij zal de film „De Schiedamse huisvrouw en haar omgeving" ver toond worden. CAPTAIN GRANT is ook verkriigbaar in Virginia, american en zware shag Op verjaardag Prinses Wilhelmina Op boeiende wijze heelt Kethel woensdagavond getuigenis afgelegd van de eerbied voor H.K.H. Prinses Wilhelmina. Dit werd gedaan door het houden van een feestelijk zang- uur in de grote zaal van De Ark in Kethel waar het Hervormd Kerk koor voor het eerst een openbare uit voering gaf. Het Kethelse koor werd in dit experiment bijgestaan door het gemengde koor „Kunst voor het Volk" Naaldwijk, de organist C. Dubbeld en de bas-bariton Kees van Zuylekom, Om acht uur begon de organist in de geheel gevulde zaal met de Fuga in G van J. S, Bach. Het Kethelse koor opende daarna het Wilt heden nu treden en O Heer, die daar des hemels tente spreyt. Koor en aan wezigen zongen tezamen „Gelukkig is het land". De bariton-bas Van Zuy lekom is een begaafd zanger. Hij zong met zijn warme timbre en m een gevoelvolle zegging „Ich danke Dir Herr" van Mendelssohn en „Dank sei Dir Herr" van Handel alsmede „Gott lebet noch" en „Jesu, Jesu, Du bist mein", beide van Bach. Deze soli kregen een sfeervolle ver klanking. Wat moeizaam zong het koor uit Naaldwijk het moeilijk te vertol ken Slavenkoor uit Nabucco van Verdi. Geïnspireerd zongen beide ko ren meer dan zestig dames en heren op het kleine podium het Domine, salvam fac Reginam nos- tram van Giesen. Harmonisch klonk dit lied en hierdoor gestimuleerd zongen de koren op magistrale wij ze het „Land of Hope and Glory" van EIgar. Dit geestdriftige gezang werd besloten met het gezamenlijk zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Ds, J. E. L. Brumm elk amp dankte het kerkkoor voor het initiatief dat zij heeft genomen voor de uitvoe ring van het prachtige concert. Hij was verheugd dat op deze dag kon worden stilgestaan bij de tachtig ste verjaardag van de geliefde prin ses die met haar warm-menselijk ge voel immer zo met ons volk heeft meegeleefd. Hij wees er op dat één van haar laatste regeringsdaden was het schen ken van een groot bedrag aan de Kankerbestrijding. Daarom, werd aan het slot van het geslaagde con cert een collecte voor de Kankerbe strijding gehouden. TORONTO Een Tsjechoslo- waakse vluchteling in Canada, heelt verklaard dat het Tsjechoslo waakse consulaat in Montreal 50.000 dollar „losgeld" heeft geëist voor toestem ming om Cejnar's zoon uit Fraag naar Canada te laten komen. Cejnar en zijn vrouw vluchtten na de communistische machtsover name in 1948 naar het Westen. Zij lieten hun thans 15-jarige zoon Pe ter bij familie in Praag achter. (Advertentie IM.) Airl vin N*ii1r»at t. te Wij bij Rotterdam!] F «nontcKirgcn vodT Toneel DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG iIDeHaïsichetNeiJtrlindieJTcneeliroepn'oneelzroepl H.Z.T, I Comedie I Comtdt* I „Theater" L „Tuck" L.Eniemble" Verkoop daialijk* vin 10-3 u ma de kuw"-^' Belantrijk» reductie op de kun prijzen aiehi van voort «prekine voor «lle BoontriÏÏmen Frijn A fl. 31,50 25,50 18,— 12,— 7,50 |H«Nederl»ndilH«Annterdaiial Nederland* I Ballet 1 Bailee iDsnsTticttcr Schiedam telde op 1 augustus 80.387 zielen, waarvan 40.555 vrouwen en 39.832 mannen: een licht vrouwen overschot dus. De bevolking nam in de maand juli met 75 personen toe, doch deze toename is uitsluitend toe te schrijven aan het geboorte-over schot: er werden 133 kinderen ge boren en er stierven 41 personen. Doordat er meer Schiedammers zich elders gingen vestigen, dan dat er mensen van buiten in Schiedam zjjn komen wonen In de maand juli, was het vestigïngs-overschot wederom negatief; 17 personen. Er werden in verslagsmaand huwelijken gesloten, waarvan meer dan 60% tussen Schiedammers. Van de jong-gehuwden kregen er maar acht echtparen een eigen woning; zeventien gingen inwonen bij fami lie, vrienden of kennissen; zes von den woonruimte in onderhuur en vijf tien echtparen bleven afzonderlijk wonen. Zeventien paren, vestigden zich buiten de gemeente. Op zaterdag 3 september zal on der auspiciën van de Stichting Schiebroekse Gemeenschap, in sa menwerking met de Volkstuinders- verenigmg „Lusthof', een bloemen corso worden gehouden voor de Schiebroekse j'eugd van 6 t/m 14 jaar. De bloemen worden hiervoor gratis beschikbaar gesteld door de volkstuinders. De stoet wordt opgesteld op het id achter het station Wilgenpias van de Nederlandse Spoorwegen, langs het Wilgenplasterrein. Het vertrek is gesteld op 3 uur, de route is ongeveer 414 km. lang. Dé prij zen zullen worden, uitgereikt op het Rhododendronplein na afloop van de optocht. WALVISSTRAAT 4 - hoek Vismarkt Telefoon 6 62 65 - Schiedam SCHIEDAM (Off. erkende opleiding) Aanvang nieuwe cursus; 6 en 13 september a.s., 's avonds 7.30 uur in de Prinses Juliana- school, Oostsingel 9, Schiedam. Lesgeld: 8.per maand. De lijst met namen en adressen van 79 ge slaagde cursisten van de opleiding 1959/'60 ligt bij onderstaande adressen ter Inzage. Aanmelding: J. de Pater, Fr, Haversehmidtl. 39, S'dara, tel. 6 76 58 H. Meyers, W.-Frankelandsestr. 137, S'dam, tel. 8 64 65 P. F. Maas, Nassaulaan 21, Schiedam, Tel. 633 87 G. de Raad, Aleidastr. 6, S'dam, tel 638 59, en aan de school op genoemde data. DE NIEUWE FIRATO MODELLEN nu reeds v.a. 6.- PER WEEK BIJ: Te koop aangeboden lm. antiek kastjes ƒ95. met 3 laden, 4 laden enz. Verschillend namaak, ouder wetse modellen. Plate, Gr. Markt 1921, Schiedam. Naar school met een goede vulpen, reeds vanaf 3.95, met gouden pen en garantie bij Boek- en Kantoorboek handel Modem, Boerhaave- iaan 324, tel. 6 8415. Alles voor de school. Agenda's, cahiers (bij 10 st. 1 cadeau). Ballpennen, kleur potloden, linialen, driehoe ken, passers, kaftpapier enz. Bij boek- en kantoorboek handel Modem, Boerhaave laan 124, teL 6 84 15. Rembrandtlaan 105 - Telefoon 6 73 38 Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 6 68 33. Conservenfabriekeu COLUMBIA en FLAMINGO Parallelweg 4 - Vlaardingen Damesmodes" NAJAARSJAPONHEN {ook met jasje) Jn diverse stoffen, zoals Mous seline, Wcvcnlt, Jacquard, zijde en wol in moderne uitvoering. Zie onze etalage. Zie onze modellen binnen. Lange Kerkstraat 19, Schiedam, telefoon 6 6135 Groot SpnarkasbcdrUf vraagt wegens uitbreiding van bestaande organisatie Vereist: bespraaktheid en or ganisatietalent. Bij geen vak kennis volgt korte opleiding. Geboden wordt: lucratieve werkkring en goede verdien ste. Ui tv. soIL nr G-759 bur. blad. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 11 Gevraagd een flink meisje, van 8-5 uur. 's zaterdagsmid- degs vrij, hoog loon. Mevr. Borst, Nassau Dillenburg- str. 17, Schiedam, tel. 6 6599 Fotografie KoLfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K. van Vu uren, Hoogstraat 1U6. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées L98. Bij apotheek en drogist. Personeel gevraagd is altijd een boeltje y met de X 75 cent pet deel. Verkrijgbaar btj lo ketten, agenten en be zorgers van di» bfad, alsmede bij boekhan delaren en kiosken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1