E.K.-school in Nieuwland kwam net op tijd klaar sCloppenburg Smit ontving zilveren bondsspeld van K.N.V.B. Warme, menselijke film uit Rusland Zwaluweiis receptie heel druk bezocht ïn partiële systeembouw SAKOR begint weer een stroop-wafel-actie Landelijke brandweer wedstrijd Hoogerwerf start met overwinning P.J.G. opent clubhuis Jubileum van Zwaluwen was zijn feest MONOPOLE VERTOONT: AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Judo -toernooien inSCS Judo-examens Wedvlucht van De Blauwe Doffer „Het Zuiden" begint met een klucht Scopulus opent met veel orkesten Kwart eeuw zanger bij Orpheus elke woensdag jongensmarkt TERLENKA PANTALONS Burgerlijke Stand GGD baron van Hardenbroek overleden Eerste prijs Jeugdkoor Hofconcert Euratom gaat zijn personeel verzekeren Geslaagd SCHIEDAM Koeriersters V E Dinsdag,6 september 1960 fAdvertentie M.J [Hog net op ttfd, n.I. op 1 Septem ber, is de „Albertus Magnus-school" voor B.K. lager onderwas in ge bruik genomen hunnen worden. In de wel heel krappe tijd van vijf en balve maand (op 18 maart jl. werd dé eerste paal geslagen) hebben de bouwers deze school aan de Park er, op de hoek met de Burg. Hon- ceriage Gretelaan, neer kunnen zet ten. Helemaal kant en klaar is de school dan ook nog niet en de schil ders zijn nog druk bezig met het af- verven en ook aan de inrichting van enkele lokalen moet de laatste hand nog worden gelegd. Doch „school- technisch" was het gebouw gereed en vier klassen, die tot nog toe gast vrijheid genoten op de grote open bare Prof. Gunningschool In Nieuw- tud-oost zijn de nieuwe cursus in de nieuwe school begonnen. ■Het architectenbureau J. P. L. Hendriks» I>, A, van de Bosch en J. Hendriks te Rotterdam heeft dit 'lichte en fleurige gebouw in de voor scholen gangbare stijl ontworpen. Met* grote glazen wanden, veel ra men, en fleurige kleuren. Er is ge deeltelijke systeem-bouw toegepast moeten worden, waarbij dus gebruik is gemaakt van bouw-elementen voor de buiten- en de verdeelwanden, maar de verdere afwerking is op traditionele wijze met bakstenen ge beurd Voor deze partiële systeem bouw heeft men de medewerking gekregen van Muys en de "Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf, die ervaring heeft opgedaan met de bouw van de Prof. Gunningschool. Achter de gevel van 31,3 meter lengte zijn in twee lagen de zeven Jpkalen gelegen. Maar voorlopig zijn pas 2es'lokalen betrokken, met dien verstande dat de eerste en ook do tweede klassen elk twee lokalen occuperen. Deze klassen zijn overi gens op plezierig monderne wyze ingericht met nieuw materiaal, met een fleurige linoleum vloerbedekking en fris gekleurde kasten. 1 Hoewel de school eerste later, wanneer zij geheel gereed is geko men, officieel in gebruik genomen zal worden, heeft vrijdag pastoor A C. van de Brakel van de parochie van St. Johannes de Doper de school ingezegend, bij welke plechtigheid ook leden van het schoolbestuur, van de St. Willibrordus-stichting, leden van de oud er-commissie en uiter aard ook het hoofd der school, de heer J. 'G. B. de Vries aanwezig wa ren. De jaren, waarin Sowjet-Russlsche cineasten als Eisenstein, Podowkin en anderen een filmkunst Introdu ceerden, die aan de gehele wereld ten voorbeeld strekte, liggen ver achter ons, en aan hoogtepunten als „Pantserkruiser Fotemkin", „De Moe der", „Generalllnie" en later „Turk- sib" denken w(j met weemoed en bewondering terug. Het is nadien snel bergafwaarts gegaan en vooral na de laatste we reldoorlog waren de meeste Russi sche filmprodukten, die wij hier te zien kregen, van een bijzonder op pervlakkig soort, waaruit elk avant- gardiatisch element was verdwenen. Moeten wij nu uit de warme en diep-menseiijke film „Als de kraan vogels overvliegen" afleiden, dat er een kentering is gekomen? Wij we ten het niet, want één kraanvogel maakt nog geen zomer, maar wel stellen wij met voldoening vast, dat deze film met kop en schouders uit steekt boven de vrij naïeve en nog al,met goedkoop effect beladen pro paganda-films, waarop men ons van die zijde bij tijd en wijle vergast. Het verhaal had overal ter wereld geschreven kunnen zijn. Het is het verhaal van de twee gelieven Vero- mka en Boris, wier idylle door het uitbreken van de oorlog wreed werd verstoord. Boris trekt als vrijwilli ger naar het front en Veronika wordt als haar ouders bij een bombarde ment zijn omgekomen, door de fa milie van Boris in huis genomen. Mark, een jongere broer van Boris verklaart nu zijn liefde aan Vero nika. Zij wil aanvankelijk niets van hem weten, maar in haar een zaamheid en door het uitblijven van enig bericht van Boris, geeft zij zich op een onheilspellende avond, wan neer het luchtafweer vuur de ramen verlicht en dood en verderf dreigen, gewonnen. Mark en Veronika trouwen. Het is geen gelukkig huwelijk. Met de vader, die dokter is, vertrekt het paar naar Siberië, waar Veronika in een hospitaal gewonden gaat ver plegen. Haar huwelijk strandt. Tot overmaat van ramp komt het be richt dat Boris is gesneuveld. Vero nika kan het niet geloven en blijft hopen op zijn terugkeer. Pas als de .De SAKOR, de samenwerkende Kin derbescherming-organisaties houdt wederom in Schiedam een „stroop wafel-actie" en wel van 13 tfm 11 «eptember. Dit is dan een herhaling van de acties die reeds in de twee voorgaande jaren in onze Stad ztfa gehouden en die steeds een groot succes z(jn geweest. In die weck zul len dan de Goudse stroopwafels huls- aan-hnis worden aangeboden, twee iö «en zakje voor 25 cent. Een trac- tatie voor de huisgenoten en het Is voor een goed doel. Ook zal op de weekmarkt een stand worden inge richt en „bemand" door de meisjes van de Huishoudschool, die evenals de leerlingen van de Technische school hun royale medewerking heb ben aangeboden. Ook op de Schiedamse bedrij'ven zal Weer een beroep worden gedaan op afname „en gros". Orders worden aangenomen op het tijdelijke con tact-adres in Schiedam: het Rode Kniisgebouw, Lange Nieuwstraat 197, of telefonisch op nummer 68013 (tot 1 uur v.m.). Overigens is de SAKOR gegroeid sinds de laatste actie, want nu zijn alle instellingen en internaten op bet gebied van de Kinderbescherming bij de SAKOR aangesloten, zodat de zor gen zich nu over 55.000 kinderen van letterlijk alle gezindten uitstrek ken. Wij noemen: Centrale Bond voor inwendige zending en chr. Maatschappelijk werk. Joods Ver bond voor Kinderbescherming; Ka tholiek Verb, voor Kinderbesch.; Ned. Herv. Kindcrzorgbond; Hu- m&nitas; Pro Juventute; Verbond van Alg. Instellingen voor Kinder besch. en Vrijz. Prot. Voogdijver. „Tot Steun". Heropvoeding en vak opleiding van de aan deze organisa ties toevertrouwde kinderen zijn de taken die grote bedragen bereisen Daarom is het dat ook op u een be roep wordt gedaan.om stroopwa fels te eten! In de Gemeente Bibliotheek ztfn de volgenöe nieuwe aanwinsten te ver krijgen: PsycfcolOgle-Soc. wetenschappen: Vol wassen worden "60. Beets; De hoofdza ken van het Ned- gemeenterecht, 2e <bf- '59. Zadel. 1 Technische wetenschappen: Nieuwe transistorschakelingcn '59. Electronicus: Dft transistor in theorie en praktijk, 3fl ör- '60, Electronicus: FM in theorte en Praktijk '57, Foreman; Eén recht één averecht, Hana. Konst: Italia romanica '58. Decker: Lap en draed '80; Musikinstrumenle lm "Wandel der Zeilen. '56. Buchner; Ge richt und SchicksaI, '59. Prat. Letterkunde: Olijven en zilveren po pulieren, '60. Ypes; Een hand boven de «gen. 'S0, Beek: Het riool. '60. Stawinsky. Lauö- en volkenkunde: Achter verze gelde deuren "59. Holst; Emllia-Romag- na. '60, Dolomieten, de Venetien; Gids voor Wenen en omgeving. *60. Egeraat: Gids voor Ebrme en omstreken. 60. Tim- mers: Israël in pictorial maps. Stem. In het Sport Centrum Schiedam van Reinier Hulsker wordt op 25 september een nationaal judo-toer nooi gehouden voor gele banden ju nioren en senioren. Er zal onder scheid gemaakt worden in gewichts klassen. Op zondag 23 oktober volgt dan het nationale judo-toernooi voor oranje-banden, ook -«-oor junioren en senioren, verdeeld in gewichtsklas- In de maand augustus z|Jn de volgende leerlingen van üe Sportschool Blshotf voor hun examen geslaagd. Jeugd-judo, gele slip: Kees Ammerant. Joop Kraam, Armant Kramer-Freher, Herman van Veen. Ton Westhuis; gele band: Wim Langhorst. Axle Schenk, Leo Simons; oranje slip: Koos Broere. Kinus de Ronde, Stef Stock, Koos v. d. Toom, oranje band: Frank Rietdijk. Joop Vo gelezang- Heren-judo, gele band: j.:Dool. R. Gabriëls, J. Hertog, T. Rigters, F. van Spronsen. De d.v. „De Blauwe Doffer" nam deel aan de wedvlucht uit Kcsteren. Gelost werd om 7J30 uur. eerste duif huwen 8 40J36 uur; laatste prijsdulf 8-54.48 uur. 8S.e"i. a, is. a a Ier; 2, 10 Balvers; 3, 4. 21 mevr. 51 mons; 5 Umer; 6, 25 Lems; 1, fl.26 Se- hrechts: 8 Ouwendijk; 11 J. van Opljnen 12 Bahijns: 13. IS füzzema: M Kamp en Co.; 16 v. d. Hoeven; 20, 22 B. v. Gogh. 24 Hartog. oorlog voorbij is en de overleven den thuis komen, wordt het haar duidelijk dat er geen hoop meer kan 2ijn. Geen happy-ending dus, maar een realiteit, zoals deze zich duizend voudig heeft herhaald. De produk- tieleider en regisseur Michael Kala- tozoi maakte er een strakke, ge voelige film van, waarvan de ver schillende elementen van omgeving en achtergrond ritmisch zijn ver bonden met de vertelling die Vero nika tot middelpunt heeft. Hij is niet alleen op zijn best in de massa-scène's, zoals b.v. het ogen blik dat de vrijwilligers zich vera- melen terwijl Veronika radeloos naar haar geliefde zoekt, of de terugkeer der soldaten met de uitbundige fees telijkheid op het station, maar ook in het spel der menselijke verhou dingen de stoeipartijtjes der ge liefden in het begin en het met eenvoudige middelen suggereren van een bepaald gebeuren. Tatjana Sa- mojlowa als Veronika is bijzonder expressief. Zij en Alexeï Batalof als Boris en Merkoerjef als de vader geven sterk, indringend spel te zien. Voeg daaraan toe het camerawerk, dat in vele opzichten herinnert aan dat van de avant-gardefilms van 25 jaar geleden en dat technisch prach tig van lotografie is, zoals in de sterf-scène van Boris, verder de knappe sfeerschildering en de soepe le vormgeving en men raakt gemak kelijk overtuigd van de grote kwali teiten van deze film, die ook reeds op het filmfestival van Cannes op zien baarde. De Chr, Toneelgroep „Het Zuiden" geeft op zaterdag 17 september in gebouw ïrene een opvoering van de klucht „De ooievaar vergist zich" van Hans Nesna. De regie wordt ge voerd door de heer C, Paardekooper, De jongeren-sociëteit Scopulus or ganiseert zondag 10 september de eerste societeits-avond in Musis Sa crum, Vier orkesten en verscheide ne solisten zijn ingeschakeld om de ze avond extra-aantrekkelijk te ma ken. Dit zijn The Blue Rithm Stars, Rotterdams nieuwste ontdekking de Everly Brothers, het Dixieland-or- kest „The Dazzling-jazzband", The Rockers o.l.v. Kees Kievit en de negerband Conjunte Alegre. Boven dien komen voor het voetlicht de Schiedamse vocalisten Tiny Woord en de Corani's. Op de woensdagavond te houden repetitie van het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpheus" zal de heer P. W. van Vonderen gehuldigd wor den wegens zijn 25-jarig lidmaat schap van Orpheus, van welke ver eniging hij bovendien heel veel ja ren bestuurslid is geweest. Het is aardig te zien, hoe in Nietiwland, waar aan de lopende band de moderne flat-woningen worden neergezet, ook de andere utiliteitsbouw; een moderne stijl hebben gekregen Zo zien we hier tegen de achtergrond van zo'n groot Nieuwland-blok-in- aanbouw een heel eenvoudig transformatorhuisje, dat in aan gepaste siyt is gecamoufleerd en beslist niet stoort in het geheel. met 5 extra „pluspunten smal model zonder zoom met stofceintuur met ritssluiting dubbel versterkte zakken nieuwste modekleuren speciale J.M. prijs 10 jaar ^J| "éP 14 jaar (kleine stijging per moot) Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen b(j ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon G9290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur. dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 2030 uur, woens dag van 9.30 tot 16.30 uur, don derdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrydag van 9,30 tot 16.30 en van 19 tot 20,30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags ge sloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 7-9 uur; dins dag 10-12 uur, 2-5 en 7-9 uur; •woensdag 2-5 en 7-9 uur; don derdag 10-12 uur; vrijdag 2-5 en 7-9 uur; zaterdag 10-12 en 2-5 uur. Sted. Museum. Tentoonstellingen: „Kinderdroom" en „Parijs". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Faja Lobbi". Monopole, 2, T en 9.15 uur: „Als de kraanvogels overvliegen". Geen spreekuur wethouder van onderwijs De wethouder van Onderwijs, de heer H. Sabel, zal morgen, woens dagmiddag, geen spreekuur houden. GEBOREN: Mirjam L. M., d. van H. G. W. Reeling en M. C. Paal vast; Peter, z. van P. Soeters en J. M, van Gink; Johanna M. A., d van J. Groeneweg en M. A. de Reu ver; Robin, z. van Ch, H. Heukels en J. Holleman; Hendrika, d. van B. Berkel en H. J. M. Wuister; Rudolf M. G., z. van L. H. Jaspers en C. L. Veldhoven; Erik, 2. van J. C. Meijer en M. J. Klein; Evert, z. van J. C. Meijer en M. J. Klein; Yolan- de, d. van Ch. Eygendaal en K. F. Verhoef; Ettje, d, van A. de Bruin en A, Groenendijk; "Walter, z. van H. J. Prins en N. M. den Boer; Mtehiel, z. van Th. Holthuijsen en J, den Heijer. OVERLEDEN: J. J. M. Voorwald, 62 jaar. UTRECHT In het Academisch Ziekenhuis Is de grootmeester van het huis der Koningin, mr. G. C. D. baron van Hardenbroek overle den. Baron Van Hardenbroek werd op straat onwel cn is door de GGD naar het Academisch ziekenhuis ver voerd. Na aankomst overleed hij. Baron Van Hardenbroek werd op 17 februari 1902 geboren. Hij stu deerde rechten in Leiden. Op Imei 1946 werd hij benoemd tot thesau rier van de koningin en tot kamer heer in buitengewone dienst. Zijn benoeming tot opper-ceremoniemees- ter en grootmeester van het huis der koningin volgde op 1 mei 1947. De functie van opper-ceremonie- meester heelt baron van Harden broek tot 1 februari 1955 vervuld. Wegens toenemende werkzaamheden werd hem op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag ver leend. Baron Van Hardenbroek is, voor hij aan het hof kwam' directeur ge weest van de Nederlandse Handels maatschappij te Zwolle. Voorts heeft hij zitting gehad in verschillende wat er scha psbestu ren. VLAARDINGEN De landelijke brandweer wedstrij den I960 zijn op a.s. zaterdag in Vlaardingen vastgesteld. Een voorproefje van zulk een ge beuren vond in 1957 in Vlaardingen plaats, toen de provinciale wedstrij den op de Markt werden gehouden. Dit jaar zijn elders de provinciale selectiewedstrijden gehouden en werd aan Vlaardingen de finale toe gewezen. De deelnemers komen uit in. de klassen III, IHA, IV, IVA, jeugd brandweer en groepen BB van. de A-gemeenton. Voor de finale komen ca. zeshonderd brandweerlieden naar Vlaardingen. Met de supporters en vele genodigden worden zaterdag ongeveer duizend personen van bui ten Vlaardingen, die met het brand- weerevenement te maken hebben, verwacht. De landelijke brandweerwedstrij den worden gehouden o.a.v, het Brandweerwedstrijdcomité. De or ganisatie m Vlaardingen is in handen van het plaatselijk college van brandmeesters. De wedstrijden wor den op verschillende plaatsen in de gemeente gehouden. Het publiek zal de wedstrijden kunnen volgen op de grote speelweide van het Oranjepark en op het Groot Visserijplein. Eenenvijftig groepen uit alle delen van het land staan in de onderschei dene klassen voor het grote evene ment ingeschreven, In klasse Hl ver dedigen de vrijwillige brandweren van Belfcld en Leerdam de wissel- beker; Ter Aar verdedigt alleen de provinciale wisselbeker. In klasse IHA, bedrijfsbrandweren, is de wis- selbcker in het bezit van de Glas fabriek Leerdam. Voor de klasse IVA zijn bekers beschikbaar gesteld, evenals voor de BB-brandweren. De receptie van Zwaluwen was gisteravond druk bezocht. Bijna alle sprekers lieten hun woorden van een geschenk vergezeld gaan. De heer J. v. d. Meijde bood namens het be stuur van de KNVB een plaquette en een wedstrijdbal aan; de heer J Bijloo namens de onderafdeling Rot terdam van de KNVB ook een pla« quette; de Vlaardingse scheidsrech tersvereniging twee grensreehters- vlaggen; Foriuna een grote Vlaar- dïngse vlag, terwijl 'andere vertegen woordigers van verenigingen en or ganisaties ook nog kleinere Of gro tere geschenken overhandigden, voor zover zyi al niet bloemen hadden laten bezorgen, zoals o.a. het ge meentebestuur had gedaan. De betekenis van Zwaluwen voor bet zaterdagvoetbal is zowel door de burgerlijke autoriteiten, bij monde van de heer H. K. van Minnen, als door personen uit de sportwereld zelf, duidelijk naar voren gebracht De heer J. Bijloo wilde namens de afdeling de dank van alle honderden voetballers, die ook in competitie verband spelen, maar wier namen nooit naar voren komen, overbren gen voor de levensvreugde, die Zwa luwen hun bereidt. De heer A. PJey- sïer vertegenwoordigde met een groot aantal medebestuursleden do VBLO. De heer W. Groenveld van „Vlaardingen", de heer A, G. W. Smulders namens de Volksbond en nog vele anderen hebben een ieder duidelijk gemaakt, voor zover dat nog niet hekend was, welk een be langrijke plaats Zwaluwen in Vlaar dingen inneemt. Zijn groei iszo groot geweest, dat de vereniging meer terreinen nodig heeft dan waarover zij aan de Kethelweg be schikt. Zij moet daarom ook al op Zuidbuurt wedstrijden spelen, Tege- Het was gisteravond voor A. Hoo gerwerf de eerste partij in het vo rige week al begonnen toernooi om het persoonlijk kampioenschap scha ken van Vlaardingen. Hij begon voortreffelijk door C. M. v. d. Gaag te verslaan. Van der Gaag kwam al direct gedrukt te staan. Beide partijen ondernamen een konings- aanvaL Die van Hoogerwerf sloeg door. In een „Sicillaan" tussen P. Kor- pel en W. Korpershoek bracht laatstgenoemde ter wille van een aanval een pion offer. Dat bleek cor rect te zijn. Korpel moest al snel zijn koning omleggen. De partijen drs. P. Vreeken—L. Visser en B. Kwindaczdr. D. A. van Dorp werden afgebroken. Vree ken staat duidelijk beter cn ook Kwindacz heeft een iets gunstiger stelling, maar er zitten nog wel re misekansen voor Van Dorp, die zich op sublieme wijze heeft verdedigd, In. Het tamboers- en pyperskotps „De Pijpers" heeft zaterdag op het na tionale taptoe-concours te Delft in de eerste afdeling de eerste prijs behaald met 33 punten. Met dit prachtige resultaat heeft „De Pij pers" zich gehandhaafd in de klasse van de topkorpsen in Nederland. Het korps kon een prachtige beker in triomf naar Vlaardingen meene men. lijkertijd kunnen die terreinen dan uiteraard niet door de andere op Zuidbuurt gevestigde verenigingen worden gebruikt. Die laatstbedoelde verenigingen zouden ook zo gaaine meer terreinen voor zich beschik baar hebben De Protestantse Jongerengroep, afd. Vlaardingen, krijgt aan de Ha venstraat 7 een nieuw clubhuis. De vestiging aan de Kuiperstraat moest ter wille van de stadssanering ont ruimd worden. Met eigen krachten heeft men van een oude rommelzol der een behoorlijke vergaderruimte gemaakt. Daarvoor hebben alle leden zich ingespannen. In het bijzonder mogen evenwel de heren C. Sloot, T. Sloot en C, Sloot jr. genoemd worden, die er zelfs hun gehele va kantie voor hebben opgeofferd om er voor te kunnen zorgen, dat aan het begin van het nieuwe seizoen de PJG, die in Vlaardingen met haar jeugdwerk een eigen en aparte plaats inneemt, een nieuwe gelegen heid voor haar bijeenkomsten zou hebben. Zondagavond zal de heer Th. 'L. Nieuwenhuijsen het nieuwe gebouw op enigszins feestelijke wijze openen. Reeds enige tijd is sprake van op richting van een jeugdkoor onder leiding ven de in "Vlaardingen wel bekende dirigent Ton Stolk. Men is thans zo ver gevorderd, dat tot op richting kan worden overgegaan. De oprichtingsvergadering wordt op vrijdag 9 september te 20.30 uur in de Nuts kleuterschool aan de Bin nensingel gehouden. De bedoeling is een gemengd koor op te richten voor personen tussen 17 en 23 jaar. Men gaat werken zin gen, die andere koren gewoonlijk niet op het repertoire nemen, waar bij goede amusementsmuziek niet zal vergeten worden. Belangstellenden, zijn vrijdagavond welkom in de Nutskleuterschool. De harmonie vereniging HVO on der directie van de heer Jac. Bijs ter geeft morgenavond in de mu ziektent in het Hof een concert Het begint om acht uur. BRUSSEL De commissie van Euratom wil zich gaan verzekeren tegen de risico's die haar perso neel, werkzaam bij instellingen met kemapparatuur, loopt, In het offi ciële publikatieblad heeft de Eura- tomcommissle een „uitnodiging tot het doen van aanbiedingen" ge plaatst voor dekking van risico's van bedrijfsongevallen, met inbegrip van ongevallen van nucleaire oor sprong, van ongevallen op wegnaar het werk, in de particuliere sfeer en van beroepsziekten van nucleaire oorsprong van dit personeel. De Euratomcommissie wil de dek king op 1 januari 1951 laten ingaan. De dekking zou tegen eind 1962 op 2000 personen betrekking kunnen hebben. ZWALUWEN recipieerde gisteren, precies op de dag dat de vereniging vijf en twintig jaar geleden werd opgericht. De bij eenkomst in het prachtige clubgebouw, waarop „iedereen uit de voetbalwereld" aanwezig of vertegenwoordigd leek, werd aangegrepen om de man, die 25 jaar lang Zwaluwen als voor zitter diende, op grootse wijze te huldigen. Dat het werk van Kees Smit, onlangs benoemd tot ere-voorzitter van de Vogels, allerwege wordt gewaardeerd, is ondubbelzinnig gebleken. De KNVB eerde zijn verdiensten door de nestor van het zaterdag voetbal in Vlaardingen te onderscheiden met de zilveren bonds speld. De heer J. van der Meijde, sprekende namens de KNVB, reikte hem deze onderscheiding uit. Voordat het maandagavond twin tig minuten over elf was, hadden vele sprekers het bestuur van Zwa luwen toegesproken. Allen hadden natuurlijk de grootste zaterdagspe- lende vereniging van Nederland met haar prachtige staat van dienst ge complimenteerd en de beste wensen voor de toekomst aangeboden, in de meeste gevallen vergezeld van een cadeau, maar koppelden daaraan te gelijk waarderende woorden voor de gisteravond officieel scheidende voorzitter. Voor allen had de heer Smit een passend wederwoord, waarbij bleek, dat hij het ijzer weet te smeden, wanneer het gloeit Nadat b.v. de heer H. K. van Minnen, loco-burge meester, namens het gemeentebe stuur de vereniging en speciaal de heer Smit had gehuldigd, die „in aUe eenvoud goed en baanbrekend werk heeft verricht", sneed hij direct de gemeentelijke bemoeiingen met de sport- aan. Hij toonde zich dank baar voor hetgeen in Vlaardingen tot stand is gekomen, maar koppelde daaraan het lichte verwijt, dat al vaak is gebleken, dat juist op het terrein van de sport het vooruitstre vende r Vlaardingen niet vooraan staat Er zit bij het treffen van voor zieningen en vooral bij de uitvoering daarvan onvoldoende tempo in. Daarvan noemde de heer Smit enige voorbeelden. De heer J. Bijloo, sprekende na mens de onderafdeling Rotterdam van de KNVB, die hij nog steeds de Rotterdamse Voetbalbond placht te noemen, prees de heer Smit voor zijn bijzondere verdiensten en over handigde hem als aandenken het kostbare fotoboek van Rotterdam. De heer Van Minnen had hem naast het bekende haringschaaltje ook het fotoboek van "Vlaardingen aangebo den, dat hij dan „als loco-burgemees ter van Vlaardingen nog even zou tekenen". Ook de heren A. Pleysier, spre kende namens de VBLO, Chr. Roo- denburg, voorzitter van de Vlaar dingse Scheidsrechtersvereniging, af gevaardigden van Excelsior-Maas- stuis, Quick Boys uit Katwijk en het Schiedamse HB5S, D. Haddeman na mens Foriuna, W. Groeneveld voor „Vlaardingen", J, v. dL Vlies en P, W, Koek namens „De HoUandiaan'", de afgevaardigde van Sunlight, T. van Mastrigt uit Slikkerveer namens de vereniging van zaterdagclubs, en H. Langstraat namens Liefde en Vrede, huldigden de „grote man van Zwa luwen", die voor allen een passend wederwoord had. Het was werkelijk bijzonder jam mer, dat de heer Van Minnen, op wie in het begin geruime tijd was gewacht, al direct na zijn toespraak „wegens ambtsbezigheden" vertrek ken moest, anders had hij zelf nog enige kritische beschouwingen kun nen aanhoren. Zo werd b.v. uit de samenspraak tussen de heren Smit en Haddeman het duidelijk, dat in acht maanden tijd de sportcommis- sie niet had vergaderd en dat zijn voorzitter, de heer H. K. van Min nen, blijkbaar nog steeds de begroe ting „Dag Joosten", .Bonjour Van Toor" niet kan begrijpen, evenals het feit, dat de heer Smit een evengroot oog heeft voor de belangen van het zondagvoetbal als voor bet zaterdag- voetbal. Ondubbelzinnig kwam het naar voren, dat de kern van de verenigin gen wordt gevormd door „de jongens met de pet" en zodra „de wandel stokken zich ermee gaan bemoeien" het ergens misloopt De heer D. A. van der Snoek, Zwaluwens nieuwe voorzitter, heeft aan bet einde van de langdurige bij eenkomst, de scheidende voorzifter, die, zoals gemeld, tot ere-voorzitter van Zwaluwen werd benoemd, de verzekering gegeven dat zijn zegen rijk werk en beleid zal wórden voortgezet Bij Zwaluwen zal het ac cent ook in de toekomst vallen op de jeugd. Dat blijft het visitekaartje van Zwaluwen. De heer H. C van der "Woude te Vlaardingen is geslaagd voor het examen staathuishoudkunde en sta tistiek M.O. Permanent wave Permanent Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. Te koop aangeboden Schrijfbureaus 58.— met brandvrij blad en 3 laden. Plate, tegenover stadhuis. Grote Markt 19-21, Schie dam. Te koop aangeboden moder ne „Selecta" oliehaard, in zeer goede staat Trappen burg, Burgemeester Van Kaarenlaan 518.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1