HET ROTTERDAMSCH PARCOL Ike waarschuwt: Blijf uit Geheime dienst vol „zwakke plekken" mmm. ige arbeiders Schuldeiser gijzelt emigrant voor faillissementsschuld Hoe oud, hoe goed, hoe lekker! m 12 oktober: rouw over verkeersslachtoffers Hammarskjöld wil zo nodig Kongolese militairen laten ontwapenen Wapens uit België in fKatanga Wilton-werf overlegt over 5-dagenweek ramp m Uruguay: 31 doden Weinig kans op O gesprek met Chroesjtsjew Weg over dam open Noord-Beveland 1 oktober uit isolement s»s Planta-epidemie Vraag irt Duitse Bondsdag Amerikaans Congreslid: De luarme weg i naar het goud Caro van Eyck ontsnapte aan dood Nog deze maand onderzoek Achtduizend ton koelhüishoter naar winkels Meer verpakte melk uit automaat Eerste Italiaanse arbeiders komen volgende week Duitsers kopen Oostenrijkse gronden op Bolletje. de échte eierbeschuit VAKANTIE IN HUIS VAN BEWARING Schade loopt in tienduizenden guldens Dertig Nederlandse bedrijven aan Indonesische staat Rustig weer ;i .H j Jaargang no. 210 vixxricbt door de Stichting ..Het Parool" Red eo Adm Lange Haven IU3 Tel 67279 a, 66505 Aboon pn|> per week 0.59 «er kwartaal ƒ7.60. losse oummers ƒ0.13 DE Donderdag 8 seritemLer 1960 üiigav? N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39864-1 Bankier; Amstérdamsche Bank te Rotterdam Directeur B. de Vries Hoofdredacteur; Sj. van der Schaaf NEW YORK. Secretaris- generaal Hammarskjöld heeft om een nieuwe byeenkomst van de Veiligheidsraad ge vraagd. Hij wil een bedrag vun 105 miljoen dollar voor hulp aan Kongo, een volmacht om 'Kongolese militaire eenheden te ontwapenen en een herha- lling van het uitdrukkelijke be vel van de Veiligheidsraad zich buiten het Kongolese con flict té hóuden. De Veiligheids raad komt morgen of zaterdag bijeen. ,G-V»n bijzondere betekenis wordt bet geacht dat Hammarskjöld zo nodig Kongolese militairen door VN-eenbedcn wil laten ontwapenen. Nog vanmorgen deed radio-Moskou eeU scherpe aanval op de secretaris generaal omdat de VN-troepen het radiostation van Leopoldstad geslo- teh ionden en zleh xo zouden men gen .i In binnenlandse aangelegen heden. - - ryfln 'zijn rapport zegt Hammarskjöld dat de-binnenlandse twisten een bij zonder ernstig aspect hebben gekre gen doordat de partijen in Kongo hulp van buitenaf hebben gekregen Algemeen wordt dit opgevat als een bedekte berisping van Rusland dat vliegtuigen en vrachtwagens voor troepenvervoer beschikbaar, heeft gesteld. •Deiklacht kan echter ook op Bel gië slaan. In de hoofdstad van de af- gescheiden' Kongolese provincie Ka- tanga, Elisabethstad, is een vliegtuig met negen ton Belgische wapens aangekomen. Nog: meer transporten v/orden verwacht. ia officiële kringen in Elisabeth- ïatad" heeft men verklaard, datde wapens reeds besteld werden voor het uitbreken van de muiterij van het Kongolese leger op 6 juli. België zod - thans besloten hebben, de wa pens die besteld waren door de cen- - trale regering in Leopoldstad, te le veren aan Tsjombe's regering. De wapens worden geleverd door de IN-fabrieken te Herstal in de buurt-van Luik. Het bekend worden van deze leveranties kan vérstrek- skéndèS^intenifltlonale repercussies hebben?' Ih Leopoldstad - beeft gisteren- de Kamer van Volksvertegenwoordi- - géis'-zès uiir vergaderd en de uitslag was een' succes voor premier Loe moemba, die de vergadering twee en een-half'uur lang toesprak, ondanks het feit dat hij daags - tevoren door president; Kasavoeboe was afgezet. Dë ministers, die eveneens waren afgezet en tegen wie zelfs een arres tatiebevel Was'•uitgevaardigd, woon den de -parlementszitting bij. Er wa ren 79 van de 137 leden aanwezig. Een motie .werd aangenomen met 60—19 stemmen, waarbij het ontslag van Loemoemba door Kasavoeboe en bet ontslag van Kasavoeboe door Loemoemba ongedaan werd ge maakt De conclusie was dus. dat de meerderheid van de aanwezige par lementsleden wilde, dat de helde politici zich op een of andere manier met'elkaax zouden verzoenen. President Kasavoeboe staat nu voor het moeilijke dilemma óf wel Xic rorder pap. tt SCHIEDAM. BU de Dok- en Werfmaatschappy „Wilton-Fiienoord NV" In Schiedam wordt op het ogen blik overleg gepleegd tussen verte genwoordigers van de bedrijfsleiding en de ondernemingsraad over de in- voérlap van de bij de cao In de ue- taai-Industrie gemaakte afspraken Inzake verkorting van de normale wekelijkse werktijd tot 45 uur, aldus deelt deze werf ons mee. Het zal mogelijk zijn de vijfdaagse werkweek in te voeren, indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan, in de eerste plaats is het noodzakelijk, dat de voortgang van het scheepsreparatiewerk op za terdag wordt verzekerd door een roulerende minimum personeelsbe zetting op die dag- In de tweede plaats moeten een aantal maatrege len worden genomen, om te voorko men, dat de arbeidsverkorting pro- duktieverlies tengevolge heeft. Er zal naar worden gestreefd de invoe ring per 1 januari 1961 te doen plaatsvinden. -Bovenvermeld overleg strekt zich uit over, tal van organisatorische problemen, waarbij zowel aan de be langen van het bedrijf'als aan die ■Van de betrokken werknemers alle aandacht wordt besteed. f Advertentie l.M die lekker© shag in de. handige doos WASHINGTON. President Eisenhower heeft op zijn persconfe rentie de Sowjet-Unie gewaarschuwd dat een ernstige toestand zal ont staan wanneer Rusland in Kongo eenzijdig optreedt. Hij liet er verdei weinig twijfel aan bestaan dat de kans op een ontmoeting met Chroesjtsjew. bij het komende be zoek van de; Sowjet-premler aan de VN zeer gering is. De Sowjet-prcmier diende eerst be paalde voorwaarden te vervullen. (Van onze correspondent) VLISSINGEN. De opening van de weg over de Zandkreekdam bü Katseveer zal op zaterdag 1 oktober a-s. gebeuren door de commissaris der Koningin in Zeeland, Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Deopening zal een feestelijk ka rakter dragen. De opening van de eerste Delta-dam in Nederland zal de Noord-bevelanders voor het eerst in de geschiedenis in de gelegenheid, stellen het eiland te verlaten zonder gebruik te maken van een veer dienst. De veerboten op de dienst Wolphaartsdijk-Korigene zullen die dag voor het laatst varen. j. L i Met een enorme zwaai schie ten dé achttien Hunter-straalja- gers van squadron 111 van de RAF, de beroemde Zwarte Pij len in ijselijke snelheid omhoog aan de lucht op de nationale Britse luchtvaartshow van Farn- boröugh. Het zal de laatste keer zijn dat deze fenomenale preeï- sie-vliegers als team optreden: hun eenheid wordt ontbonden, Eisenhower noemde deze voorwaar den niet maar hij antwoordde beves tigend op een vraag of hiertoe be hoorde de vrijlating van de twee ge vangen genomen piloten van de RB-47 die op 1 juli door een Sowjet- jager werd neergeschoten. Hoew.el hij, dit jaar redenen had om naar de Algemene Vergadering der V.N, te gaan, had hij niet:hel voornemen de V.N, te verlagen* door deel te nemen aan een scheldpartij en propagandastrijd, zei Eisenhower. De president verzocht de Sowjet- Unie een einde te maken aan de hei melijke militaire steun aan Loe moemba. Hij noemde het een ern stige zaak wanneer de Sowjet-TJnie vliegtuigen en andere zaken voor militaire, doeleinden beschikbaai stelt. Hij voegde er aan toe dat hij geen bewijzen,, had dat Russische vliegtuigen inderdaad deelnemen aan de strijd in Kasai. Ook president Nkroemah van Ghana heeft gewaarschuwd tegen in menging van buitenaf in de Kon golese kwestie. Hij deed een beroep op het volk en de leiders van Kongo om matiging te betrachten. OSLO Het toeristenverkeer in Noorwegen was deze zomer aanzien lijk groter dan vorig jaar en vormde een nieuw record van naar schatting twee miljoen buitenlanders. "JE?IJNA honderd kaashandelaren, waaronder twee Belgen "hebben zich gisteren beijverd al kauwend acht soorten kaas te determineren op smaak, ouderdom en kwaliteit. Dit „Kaaskeur-concours" werd ge houden ter gelegenheid van het 75- jarig bestaan van de Woerdense kaasmarkt, - - in ploegen van twintig pingen de deelnemers de concourszaal in. Daar: lagen op kartonnen schaaltjes de monsters kaas op hen te toachien. Na de kaas aandachtig geproefd te heb ben werd die voorzichtig doorgeslikt. Een slokje water diende om de smaak kwijt, te raken en dan bogen ze zich over het deelnemersformu- lier om nauwgezet hun bevindingen op schrift te stellen. Dat w de heer L. D. Huisman hét beste gelukt: hij won. de wlsselprCjs, de Gouden Kaasboor,\. BUENOS AIRES Het veronge lukken van een DC-6 van de „Aero- lines Argentlnas" heeft woensdag aan 31 mensen bet leven gekost. Het toestel, dat op weg was van Asunción de hoofdstad v. Paraguay naar Buenos Aires, werd volgens ooggetuigen op 300 km ten noorden van de Argentijnse hoofdstad boven Uruguees grondgebied tijdens 'n.he vig onweer door de bliksem getrof fen, De brandende wrakstukken kwamen bij Salto over een groot ge-' bied verspreid terecht. OrcCer de inzittenden 25 passa giers -,J een bemanning van zes le den .bevonden zich de vrouwen van twee Amerikaanse diplomaten in Argentinië. De overige slachtoffers waren afkomstig uit Paraguay, Uru guay en Argentinië. Deskundigen 2ullén'ook eeri onder zoek instellen naar de mogelijkheid van een bomontploffing aan boord van het toestel, Uit getuigenverklaringen en uit de toestand waarin- de wrakstukken zich bevonden, kon worden, afgeleid, dat zich geen explosie in een der motoren heeft voorgedaan. BONN. De. Plants -epidemie heeft thans ook tot vragen In de Westdultse Bondsdag geleld. De Christen-Democratische fractie heeft aan de regering ojn. gevraagd of het juist? is, dat de eraulgator die, naar Nederlandse'onderzoekers me nen, verantwoordelijk Is voor de netelroos-epldemle, in West-Duits- land is ontwikkeld of geproduceerd. Verder wordt gevraagd of de in Nederland opgetreden ziekte verge lijkbaar of identiek is met-de blaas jesziekte, die in 1958 in de Bonds republiek is voorgekomen. ï)e deelnemers aan de Olympische Spelen hebben nog steeds te kam pen met de buitengewoon hoge tem peraturen, Tijdens de 50 km. snel wandelen Kon de, Brit Thompson bij 'n fonteintje de verleiding niet weer staan cn nam even 'n douche. De af koeling heeft hem in elk geval geen kwaad gedaan, want aan het eind van de 50 km mocht hij zich Olympisch kampioen noemen. UTRECHT Het Verbond voor Veilig Verkeer wil 12 oktober de dag van het jaarlijks congres In Gro ningen de eerste dag maken waar op nationaal over de verkeersslacht offers zal worden gerouwd. AMSTERDAM. De actrice Caro van Eyck ls woensdagmiddag ter nauwernood aan de dood ontsnapt, toen zU niet haar auto werd aan gereden op de kruising Wetering schansSpiegelstraat In Amsterdam' Het ongeluk gebeurde, doordat do remmen van een vrachtauto, die vooreen stoplicht moest stoppen, plotseling weigerden. De chauffeur gooide zijn stuur naar links, om een aanrijding met een groep fietsers te voorkomen. De zware wagen schoot nu echter over een vlucht heuvel, ramde de wagen van me vrouw Van Eyck en. kwam tegen de pui van een woning tot stil stand. Mevrouw Van Eyck werd licht gewond aan gezicht en benen. Zij trad 's avonds normaal op. De chauf feur yan de vrachtauto liep geen letsel op. WASHINGTON De voorzitter van de commissie voor anti-Ameri kaanse activiteit van het Amerikaan se Huls.van Afgevaardigden, de De mocraat. Francis Walter, heeft ver klaard, dat meer dan duizend per sonen, die een risico zijn voor de veiligheid van de Verenigde Staten, nog in dienst zijn van de Ameri kaanse regering. President Eisen hower had geweigerd hem de namen van deze personen mee te delen. Walter zei verder, dat hij de na men had willen weten van degenen die na een onderzoek ontslagen tva- ren en later krachtens een beslissing van het Hooggerechtshof weer aan genomen waren. De commissie waarvan Walter voorzitter is zal binnenkort eenon derzoek beginnep naar de wijze waarop de naar de Sowjet-Unie over. gelopen agenten Eemon Mitchell en William Martin'bij de Amerikaanse geheime dienst zijn gekomen., Op zijn wekelijkse persconferentie zei Eisenhower, dat het overlopen van.de twee code-experts denood zaak aantoont van een onderzoek van de gehele veiligheidsapparatuur der Amerikaanse regering. Alle maatregelen'dienen te wor den getroffen om zonder de rechten van het individu te schenden die; personen welke een risico voor de veiligheid opleveren te verwijderen uit posities waar zij het land schade kunnen doer.. De president,zei dat hem geen aan wijzingen hadden bereikt dat Mit chell en Martin er van verdacht wer den om over te lopen voordat'zij op 24 juni hun posten hadden verlaten, naar het leek om 'met vakantie té 'gaan,g:p/' -ri.-A V Eisenhower zei dit in antwoord op dé vraag van een journalist die op merkte,,, dat, de beide Amerikanen hadden beweerd dat zij een lid van het Congres'hadden verteld, dat zij het oneenswaren met de Ameri kaanse politiek. Op deze dag, die op een vorig jaar gedane suggestie van prinses Wll- helroina wordt ingesteld, zal het ac cent worden gelegd op de bezin ning over de slachtoffers van het verkeer. Het voorstel van de prinses is vo rig jaar aanbevolen door de konin gin. De regering heeft zich achter de suggestie gesteld en de uitvoe ring ervan aan het Verbond voor Veilig "Verkeer gedelegeerd. De koningin zal zich via de radio met een speciale boodschap tot het Nederlandse volk richten. DEN HAAG Achtduizend ton koelbuisboter zal binnenkort op de markt gebracht worden. Zo wil het produktschap voor zuivel ruimte krijgen in zijn uitpuilende koelhui zen. Daar op deze boter dezelfde toeslag wordt verstrekt als op vers© zal de prjjs niet zeer hoog liggen. Het produktschap wil om van de grote voorraden bij het Verkoop, en Inkoopbureau VIBafte komen 'de Industrie die in het groot koopt ook van dézetoeslag laten profiteren, hetgeen btf'verse'boter. niet gebeurt. Het produktschap heeft zich ook verdiept In de' vraag of een grote partij koelhuisbóter ook niet ge ëxporteerd zal moeten, worden als het binnenlandse verbruik niet zo danig stijgt dat de bestaande over schotten verdwijnen. Om het nieuwe pro'duktieseizoen met lege koelhui zen te beginnen zal een kleine ze venhonderd ton per week meer door de Nederlanders op de boterham ge smeerd moeten worden. De overschotten aan boter zouden ook 9000 ton per jaar minder worden als de gestandaardiseerde, melk geen 2Vi maar, drie procent vet. ging be vatten. Maar over dit voorstel sprak het produktschap zich nog niet uit. De prijs in de winkel zou" namelijk moeten stijgen en daarover wil men praten als - de vergoeding ,aan de boer weer ter sprake komt. Om de melkomzet té vergroten, heeft het produktschap besloten dat ook anderen dan melkhandelaren en horeca-bedrijven voortaan verpakte melk in automaten mogen gaan ver kopen. p, AMSTERDAM. De eerste. Ita liaanse arbeiders, die naar Neder land zijn gecontracteerd, zullen de volgende week in Amsterdam aan het werk gaan. Het is een klein© groep, bestond voor de Amsterdam se Droogdok Maatschappij. WENEN —-De Oostenrijkse rege ring heeft de provinciale besturen gewaarschuwd voor„uitverkoop** van Oostenrijkse grond aan buiten landers, In Tirol, Voxarlbérg, Salzkammer- gut en het „Waldvlertel" wordt na melijk steeds meer grond door bui tenlanders gekocht en de grondprij zen gaan daardoor omhoog. In Salzburg, waar men tot voor kort de vestiging van buitenlandse ondernemingen, vooral in ontwikke lingsgebieden, gaarne zag, is men nu van gedachte gaan veranderen. f Advertentie £M.J CARO VAN EYCK gemond; .tóch spelen BREDA Begin volgende week wordt bU de Bredase rechtbank de uitspraak verwacht in de zaak van F, S„ een tot Australiër genaturali seerde Hilvarenbeker, die al ruim een maand In Breda in het Huis van Bewaring is gegUzeld wegens schul den. S. is destijds ondanks een schald van ruim een tan, met staatssubsidie naar Australië geëmigreerd waar de zaken naar zjjn zeggen goed ztfn gegaan., In Nederland had hij zich failliet laten verklaren 'nadat hy als hoofd van een door hemzelf gestichte aah- nemïngs m aalschappijde bouw van een pastorie financieel niet kon vol brengen. Dit jaar kwam hij met zijn vrouw met vakantie weer in Neder land. De kinderen bléven in Austra lië. Mevrouw S. vertelde daar, dat hetgezin thans een eigen farm en grond bezit en dat alle kinderen een eigen 'auto hebben. Voor de schuldeiserst- was dat de aanleiding tot maatregelen. De bouwmaterialen- handel ,A. van Dijk liet de man gij zelen, nadat deze geprobeerd had aan een smid zijn schulden te beta len. Dit lukte niet omdatmevrouw S. tussenbeide kwam. .Nederland heeft voor ons afgedaan", merkte zij op. S. is niet van zins zijn schulden te betalen. Gijzeling kan een jaar du ren, Op een beslissing in kort ge ding van. de Bredase rechtbank, dat de gijzeling zou worden geschorst, als S. onder meer zijn pas inleverde, waardoor hij de .gelegenheid zou krijgen bewijsmateriaal te verzame len, is S. niet ingegaan. Hij moet nu proberen te bewijzen dat hij in Aus tralië geen bezittingen heeft verwor ven. De gijzeling is ingegaan op 23 juli, (Van onze correspondent) SITXARD. De Sittardse politie heeft tegen vfjf jongelui, werkzaam bij de steenfabriek Schulpen en Brouwers te Slttard, procesverbaal opgemaakt wegens opzettelijke ver nieling van de machinerieën van de steenfabriek. Zij hebben bekend de vernielingen, waarmede een bedrag van tienduizenden guldens gemoeid is, te hebben gepleegd om stagnatie In. het werk te veroorzaken om zo doende het hun opgedragen werk niet behoeven uit te \fteren. Met hun van dalenstreken waren zij een jaar geleden begonnen. Toen gooiden zij de olietank van een die selmotor vol met leem, waardoor een schade van circa 20,000 -ontstond. Een half jaar later moest een leem- molen het ontgelden. Er werden stukken ijzer en stenen in de molen gegooid, waardoor deze geheel open scheurde. Schade: een kleine vier duizend gulden. Later stak men tus sen de draaiende kamwielen van de molen stukken ijzer, hetgeen een schade van 4000 opleverde. De directie had een sterk yermoe- -DJAKARTA De Indonesische regering heelt dertig voormalige Ne derlandse zaken genationaliseerd. Twaalf daarvan zijn dochteronder nemingen van de N.V. Denis. V De maatschappijen waren reeds on der „regeringstoezicht" geplaatst Reeds eerder deze week ,- werden ook 22 voormalige Nederlandse cul- tuurondememingen genationaliseerd. den, dat de vernielingen werden aangebracht door personeelsleden én lichtte de politie hieromtrent in. Zij kon vijf jongelui, variërend van zes tien tot negentien jaar, aanhouden. Er zal tegen hen een civiele vorde ring worden ingesteld. Het bedrijf was tegen dergelijke vernielingen niet verzekerd. mm De Bilt verwacht* - V van donderdagavond tot vrijdag- g Jf avond: g Droog weer met opklaringen.! g Vannacht plaatselijk mist. De- gj zelfde of iets hogere temperatn- g 1ren. Zwakke wind. g Morgen: Zon op 6,M uur onder l§ I 19.10 uur. Maan op <21.11 uur on-; f§ S -der 10.39 uur.','g UETJ WEER IN EUROPA 1 7 uur voormiddag H Weers- Max NeersJ Stations toestand temp >d24u ff pst a Den Helder geh. bew. Vpen burg geh. bew. Vlissingen iw bew. Eelde half bew, De Bilt zw. bew. Twente mist Eindhoven regen Z.-Limburg mtst Helsinki regenbui Stockholm, regen Oslo onbew. Kopenhagen 1. bew Londen zw. bew. Amsterdam geh: bew. Brussel cw. bew. - Luxemburg zw. bew. Parijs zw. bew. Bordeaux mist 16 Nice Berlijn Frankfort München Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Rome Madrid s.Mailorca Lissabon L bew 22 zw. bew. 15 mist 13 regen 15 geh. bew. 17 geh. bew. 19 mtst 20 zw. bew. 13 regen 19 on bew 19 zw. bew. 28 onbew. 30 L bew 27 onbew. 32 0.1 1 <•5 6 0 a OA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1