Padvinders prikten het netjes weg Het regende doelpunten Haastrecht-Schiedam Eerste overwinning van HBSS op Roda Burg. Peek: Jeugd geeft voorbeeld aan de ouderen Slang in de huiskamer Monsterzege van Demos echtgenote Onderwijzer achterhaalt zijn gestolen fiets DHS haalt een bril iets van N.P. V-jubileum ZATERDAGMIDDAGVOETBAL Schiedammers in dé Airborne-mars Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand Het nieuwe VOETBAL IN SCHIEDAM DRZ-Nieuwerkerk SCHIEDAM SPOED VEILING TE SCHIEDAM EEH GROTE COLLECTIE MEUBELEN EN TAPIJTEN RUIM 200 TAPIJTEN Koeriersters in de nieuwste en meest gevraagde multicolors Maandag 12 september I960 Een heel leger van vrijwillige „stadschoonmakers" is zaterdagmid dag op Schiedam neergestreken. Prikkend en zwaaiend met hun van punten voorziene stokken zijn deze geüniformeerde hulp-schoonmakers door de parken en over de groen stroken heengetrokken en alles wat op papier leek werd daarbij aan de - prikker geregen en verwijderd, zo dat de stad er een zindelyker aan zien door heeft gekregen. Het wa ren de verkenners en de welpen, de gidsen, en: de kabouters van het Ned. Padvinders Verbond, de Katholieke Verkenners, de Ned. Gldsenbewe- ging cn het.Ned, Padvinders Gilde, die met het stellen van deze „goe de daad" een besluit hebben ge maakt aan de viering van het gou den jubileum van de!Ned. Padvin ders. Beweging en tevens een begin aan de actie „Iloudt uw stad schoon". Iti.groepjes van zes zijn de jongens en meisjes ijverig bezig geweest met de enorme taak de parken en groen stroken te zuiveren van het zwer vende papier. Nu heeft Schiedam (gelukkig!) nogal wat parken en zelfs zeer veel groenstroken langs de straten en er ligt ontzettend veel pa pier en dergelijk afval, zodat zelfs deze zeshonderd paar jeugdige armen niet opgewassen waren tegen de gro te* jaak.Maar ze hebben echt wel htm -best gedaan; De oogst was dan ook niet gering. Toen de jongens en meisjes tegen half vier zaterdagmiddag hun taak beëindigd hadden _en naar de Plan tage kwamen, Stonr daar al een wa gen van dë Gem. Reinigingsdienst te wachten om de zakken, waarin het paplerafyal was verzameld, in ont vangst te nemen. Ruim honderd zak ken konden er afgeleverd worden, zodat de wagen zwaarbeladen kon wegrijden. Mooi tverk Na afloop van deze reinigings-ac- tie: zijn de padvinders en padvind- sters bijeengekomen voor het Plan- Advertentie LM.) PI ETER SEN A SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4.990.- Bedrijfswagens van 250 kg-12 ton Op eikei Austin wordt 1 jaar garantie gegeven, ongeacht hel aantal km. Nw. Mathenesserstraat 79 Tel. 010-64880 In het gezin van de heer R. v. Nf. aan de Roze nburgsest raat 31 heeft gistermiddag wel even consternatie geheerst toen daar zomaar in de huis kamer een slang werd aangetroffen. WD zijn hier in Nederland niet ge wend aan slangen, zodat het begrij pelijk Is, dat de familie Van N. een schrik kreeg. Een buurman, de 60-jarige heer H. Bezemer bracht uitkomst. Hij wist de slang, die ongeveer een meter lang is, in een blikken bus te krijgen en zo naar het hoofdbureau van po litie te brengen. Waar de slang van daan is gekomen is niet bekend. Direct rees het vermoeden dat het dier afkomstig is van een schip uit de tropen, b.v. een bananensehip, Maar hoe'het dier dan in de Rozen- burgsestraat is gekomen, zal wei al tijd een geheim blijven. Vanmorgen is de slang naar Dier gaarde Blijdorp gebracht maar daar kon men nog niet zeggen wat het voor een slang is. Voorlopig is het dier in een terrarium geplaatst en daar zal bij nader bezien worden. tage-podïum voor een korte plech tigheid. Na het traditionele hijsen van de vlag en het voorlezen van de padvinders-wet hebben de dis- trichtscommissarissen van de N.P.V. en de Kath. Verkenners, de heren Sunderman en Schamlê, de deelne mers aan de actie bedankt voor hun werk, „Jullie hebben getoond dat het ook wel anders kan, dan alleen maar de stad vuilmaken". Ook Burgemeester J. IV, Peek was verheugd over het goede werk dat de jongens en meisjes hadden ver richt. Hij wees er op dat Nederland de goede naam V3n een zindelijk l3nd te zijn dreigt te verliezen door de vérgaande vervuiling van de ste den, omdat een ieder maar de rom mel die men kwijt wil op straat of In de grachten gooit. Zo met de ge dachte „de gemeente ruimt het wel op". „Maar de gemeente kan er niets aan doen. Er is zoveel rommel dat er honderden mannen nodig zouden zijn om de boel weer netjes te ma- papier-afval. Voldrzcn lachend kwamen deze ka bouters na afloop uan de actie „Houdt uw stad schoon." hun volle zakken papier-afval inleveren. Er was een wagen vol ajfval, afkom stig uit de parken en groenstroken ken" en die zjjn er nu eenmaal niet", zo stelde burg. Peek vast. Daarom moeten de Schiedammers zelf helpen de stad rein te houden. „De jeugd heeft vandaag getoond dat het kan, laat de ouderen daar nu een voorbeeld aan nemen", vond mr. Peek die er verder bij de aanwezige kinderen op aandrong dat zij de goede daad van die dag, dagelijks moesten herhalen. „Geef het goede voorbeeld en wijs de ouderen beleefd op hun plicht de stad schoon te hou den" pleitte hij, welke woorden met een drie-werf hoera werden begroet. Na deze korte plechtigheid zijn daar op de padvinders en padvindsters. voorafgegaan door de districts band van de N.P.V. uit. Rotterdam, be staande uit tamboers, hoornblazers en pijpers, afgemarcheerd voor een mars door de stad. En nu maar hopen dat: deze actie, ingezet door de jeugd, voortgezet zal worden door de ouders. Want Schie dam kampt, als alle stéden in weste lijk Nederland, met het euvel van de vervuiling door het rondzwierende Bij de zaterdagvoetballers behaal de. HBSS de eerste overwinning. Het jonge PPSC werd geslagen door pro movendus Viaardlngen, dat al te fors van leer is getrokken. De doelpunten waren goedkoop bij HBSS—Roda Boys. doordat hei de teams een periode van overwicht hebben gekend. Tenslotte won HBSS verdiend met 6—4. Reeds na vijf minuten had Roda twee hoek schoppen genomen, mear daarna kon Rijnbende het vijandelijke, doel belagen. Toch kwam Roda Boys in de dertiende minuut aan 0I door dat een aanvaller de.bal met.de hand speelde. Het werd vlak daarop 0—2. Linksbuiten Vermeulen kon in de twintigste minuut de achterstand verkleinen. Vijf minuten later schoot hij weer raak en vier minuten voor rustwerkte Rijnbende een verre uittrap van Aaldijk goed af zodat HBSS een 3—2 voorsprong had. Nog maals kwam Rijnbende terug en het was 4—2. Roda Boys opende het offensief met Met een verbluffend grote over winning op de sterke tegenstander Oud-Beyerland zfet het ernaar uit dat het versterkte Demos de belof ten gaat Inlossen. Zo goed speelde Demos dat Oud Beyerland In deze eerste competiüestrüd slechts heeft kunnen figureren. Reeds bij de rust had Denios een 40 voorsprong door doelpunten van middenvoor Nelis Tetteroo. In de tiende en twaalfde minuut pas seerde de aanwinst linksbuiten Ra- landt enkele tegenstanders en zijn zuivere voorzetten worden daarna ingekopt. Vijf minuten later werd de voorzet van rechtsbuiten C. H. Tetteroo benut.Twee minuten voor rust lanceerde rechtsbinnen W. Groenborst de middenvoor. Een combinatie van Falandt met links half Wahl werd door de laatste in de twintigste minuut goed benut. Linksbinnen W, K. Veld maakte er daama 6—0 van en t? plotte schoot de rechtsbinnen sucf-y'ivol tegen de keeper van OB. die de bal in doel liet vallen. (70) Esperanto-agendo Merkredon, la I4an de septembro Klubvespero. Parolkaskado ce kino v. Gink, Ploegstraat IS. La som er o pasis, n: do regule yizi- tos la kunvenojn. als gevolg dat de bezoekers in de tiende en de twintigste minuut kon den scoren. HBSS heroverde toen het overwicht en via Vermeulen in de 23e minuut en een kopbal van Groeneweg in de 23e minuut werd het 6—4. Bijna, werd de zege nog groter maar de doelman van de gas ten kon het mooie schot van Rijn bende stoppen. Vlaardingen—PPSC 20 Tegen het Üjf-aan-lïjf-werk van het harde Vlaardingen had het jeugdige PPSC geen verweer. Technisch had den de Schiedammers het overwicht, maar de snelle knapen werden hij elke. aanval van de bal geworpen. De Vlaardingers kregen ook geen kansen doordat spil Zuydwegt en doelman Jungerius niet te passeren waren. Bij de aanvang van het laat ste kwartier echter werd spil Zuyd wegt ernstig geblesseerd. Hij werd vervangen door J. Liebeek en toen had Vlaardingen de zwakke stee ge vonden. De middenvoor trof eerst doel, hoewel hij de bal met de hand speelde'. Twee minuten voor tijd schoot de linksbinnen van Vlaardin gen in een scrimmage zijn club naar 2—0. Zaterdagmiddag vervoegde zich op het Amersfoortsepotitfebu- reait een55-jarige dame uit Schiedam, die vertelde, dat zij samen met haar echtgenoot per bromfietstandem Amersfoort pas seerde op weg naar huis. Onder aan de berg was men afgestapt om op een ^wegwijzer van de ARfWB te kijken en toen ioos op een gegeven ogenblik de man weer doorgeredenvóór zijn vrouw de tandem, weer had be stegen. De dame was naar het politiebureau gekomen in de ver onderstelling, dat haar echtvriend wel terug zou keren als hij zijn vergissing bemerkte en dan bij het politiebureau zou komen om informaties in te winnen. Of de ■man nu gedacht heeft, dat de af deling „gewonden voorwerpen" op zaterdag tóch gesloten zou zijn .of wat dan ook, terugkeren deed hij nietDe dame wachtte een goed deel van de middag tever geefsToen heeft de politie haar aan reisgeld geholpen om haar woonplaats te bereiken. Advertentie I'M' I Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bihliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 18 tot 20-30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 30 tot 20.30 uur, woens dag van 9.30 tat 15.30 uur, don derdag van 3.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 930 tot 1630 en van 19 tot 2030 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. *s Zondags ge- sloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 7-8 uur; dins dag 30-12 uur, 2-5 en 7-9 uur; woensdag 2-5 en 7-9 uur; don derdag 10-12 uur; vrijdag 2-5 en 7-9 uur; zaterdag 10-12 en 2-5 uur. Sted. Museum. Tentoonstellingen; „Kinderdroom" en „Farys" en Groninger Grafiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Animeer- meisjes". Monopoie, 2, 7 en 9.35 uur: „De mar teling van de nacht". DIVERSEN Irene, 8 uur: Aqua-Fauna. Lezing, Ditmaal eens een fietsendiefstal met een staartje. Zondagavond om streeks negen, uur merkte de heer G. J. v. d. A., hoofd van een school te Schiedam, dat zijn flets, die hij op slot voor een pand aan de Rot- terdamsedjjk had neergezet, verdwe nen was, Hij liet het cr echter niet by zitten, maar leende een fiets en reed daar in de huurt rond. Enige tijd later zag hü zijn ver loren eigendom terug, bereden door 'n onbekend persoon. Op het hulp geroep van de heer v. d. A. ver leende een omstander bijstand door de fiets te grijpen en tot stilstand te brengen. Fiets en berijder zijn door beide heren naar de politie post aan de Buitenhavenweg ge bracht. Daar vertelde de berijder van de gestolen fiets, de 23-jarige classifi ceerder C. J. T. uit Rotterdam, dat hij de fiets in leen had gekregen van een hem slechts by name be kend persoon. Deze zaak is nog bij de politie in verder onderzoek. Ook een andere fietsendief is ge pakt In de nacht van zaterdag op De W.S.V. „Liberty" heeft met 2S lopers deelgenomen aan de 14e Air borne wandelmars te Oosterbeek. Op de 25 km liepen, achttien personen o.l.v. de heer A. Elsbof eh op de 15 km elf personen, leider C, Oers. Na afloop van de geslaagde tocht op een prachtig parcours ontvingen 2 mensen voor de vierde maal de her innering, twee voor de derde maal, drie voor de tweedemaal cn 22 voor de eerste maal. Ook de Schïedam'se politie heeft met 21 lopers deelgenomen, aan de Airborne-mars het geheel onder lei ding van adj. M. J. Geeratz, voorzit ter van de politie Sportvereniging. Slechts vier lopers in.de ploeg waren nieuwelingen, die voor het eerst deelnamen, terwijl er zes agenten waren die al voor de zevende maal meeliepen in de mars. - Te bevragen aan bet Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 91230 uur en 2e uur: Overall: grijs -jongenEjack; autoped; hulssleutel: duif. Bahco-sleuteJ, H. Karei, v, Heuven Goedhartstraat 9: klein model sleutel, Markens, Schiedamseweg 84; wieldop van auto. H. Budding, Rotterdamsedljk 172 a; duimstok, de Koning. Bm. van Haarenïaan 5<SS; bouten autostepje, v, d. Vlies, Nwe, Maasstraat et; lederen bal, de Vette. Boerhavelaan 06; rood kindertasje met inhoud, de Jong, Watt- straat 38b; aktentas. Harstman. Archi- medesstraat 21a; dnmesparaplu, de Pa paver, Gcrrit Verboonstraat 8; aktentas met inhoud, v. Bakkeren. Rembrandt- laan 15 a; kinder portemonnee. Sneep, Burg. van Haarenïaan 1360; plastic re genjas, v. Dijk. Oversehifesestraat 56b; rode capuchon. P. Wijsbroek, Kcrkweg 6. KeUiel; zwarte regonbroek. Timmer man, Parelstraat 7, Rotterdamregen cape, brugwachter Oranjebrug; blauw jongensjack. S. Scholten, Fabriplein löc: 2 handdoeken, zwembroeken, zeep en kleding, Gerrits, Pemisscstraat 9; overall, A. Bochove. Lekstraat 104 b; geruit jongensjasje. Tb. Coenen Snel- liussingel 46b; autocoat, Hollander, Brugmanstraat 3; Wauw vestje, Ber nard, Mgr. Nolenslaan 233. De Arbeiders Muziekver. „Crescendo" heeft wel veel succes en belang stelling geboekt met het concert dat zaterdagmiddag is gegeven tussen de twee hoge bejaardenflats in Nietiwland. „Laat die oudjes, die 2o moeilijk van huis wegkomen, nu ook eens thuis genieten van onze muziek", is zo ongeveer de gedachte geweest. Nu, de bejaarden hebben hun belangstelling getoond: overal verschenen zij voor de ramen of op de balkonnetjes om te genieten èn van de muziek die door Crescendo o.l.v. dirigent A. Bosch vaardig ten gehore is gebracht én van het opmerkelijk zachte en zonnige weer. zondag heeft om drie uur een agent een 19-jarige Noorse zeeman, dek jongen op een schip dat in dok by de Nieuwe Waterweg ligt, aange houden omdat hij op een vreemde wijze op een fiets reed. Bij onder zoek bleek, dat de jongeman de fiets had gestolen bij een café aan hat eind van de B.K.-laan. Dé Noor is in het hoofdbureau opgesloten. GEBOREN: Marinka M., d. v. G Pet en S, C. van Deventer; Eric Th., z, v. Th. van Hees en A, van Vliet; Roelof F., 2, v. A. G. Zuidema en J. Hamilton of Silvcrtonhil; Frederik A., 2. v. B. A. Kuiters en M. Bruijs- tens; Johannes G., z. v. A. J, Elman en M. van Wieringen. silhouet j Het nieuwe silhouet van de mode. in de opvatting van een zeer knappe Italiaanse ontwerper» brengen wij in onze collectie tailleurs. In warme modetin ten o.a. goud met brain, cognac met grijs, anthraciet met zwart- Als interessante variatie kan het geïllustreerde model ook zonder ceintuur gedragen worden, oy.- OUDE" BINNENWEG 20 - ROTTERDAM Dé start van de KNVB'-ers heefi geen grote verrassingen opgeleverd. Verbazingwekkend is de plotselinge productiviteit van „Schiedam" dat liefst zeven doelpunten scoorde, maar doordat de defensie van Schie dam zich ook zavenmaal verschal ken liet wordt de doelpuntenregen met slechts één winstpunt beloond. By DHS hapert het weer evenals vorig seizoen aan de schotvaardig heid. Het verjongde SVDPW slaagde er niet in de balans tegen Waddinx- veen ln evenwicht te brengen, Mar- linit behaalde een kleine 2—1 zege op OHveo. PostduivenDHS 00 "Wederom was DHS technisch do beste ploeg, maar het ontbrak de aanvallers aan de goede afwerking van de aanvallen. Vooral de linker vleugel liet vele kansen onbenut. Daardoor kwam DHS dikwijls on danks het overwicht vrij dicht bij de nederlaag. Reeds in het eerste kwar tier trapte Gudde een bal van de Schièdamse doellijn. Ondanks vele offensieven slaagden de geelzwarten er niet in een treffer te plaatsen. MartinitOliveo 21 In het eerste kwartier had Oliveo het beste van. de strijd, maar daar na nam Martinit met succes het of fensief. In de twintigste minuut schoot linksbinnen W. Bos in, de doelman retourneerde het leer en tenslotte speelde de rechtsachter de bal met de hand. De strafschop werd door T. Koppenhagen inge schoten (1—0). Op een pass van Koppenhagen vergrootte EÈ J. Post daarna de voorsprong. Vijf minuten voor rust hadden de Schiedammers het benauwd, maar doelman J. de Uyl slaagde erin een vrije trap keu rig te stoppen.. Na rust beging Mar tinit de fout in dé verdediging te gaan, In de twintigste minuut ver kleinde de linksachter van Oliveo de achterstand en tien minuten voor tijd kreeg het Pijnackerse team een strafschop te nemen, maar midden voor Ruigrok schoot meters naast. (2—1) Waddinxveen—SVDPW 2—1 Het verjongde team van SVDPW heeft nog te weinig hardheid om de juiste tegenstand te kunnen bieden. Daardoor kon Waddinxveen in de aanvang een overwicht verwerven. Doordat de Schiedamse doelman te ver uitliep en de linksachter eenmaal eigen doel schoot kwam Wad dinxveen op 20. Tien minuten voor rust zette Aad van Dijk goed voor aan linksbinnen Hans Voets en het was 21. Eerst tegen het einde van de strijd kwam SVDPW op toeren, maar het gelukte toen niet meer om de gelijkmaker te scoren. HaastrechtSchiedam 7—7. Voor het eerst heeft db-Schiedam se aanval een opmerkelijke schoi- vaardigbeid ontwikkeld. In de vier de minuut scoorde Huet bü een goe de aanval. Doelman Reep trapte ver uit naar de vleugel en Huet werkte de voorzet af. In de elfde .minuut bleef de defensie staan voor ver meend buitenspel (1—1). Vier mi nuter later gaf Oosthoek zijn dub weer de voorsprong, maar. vlak daar na verkeek Reep zich op een aanval. <2—2). Rechtsbuiten Kees van der Ven scoorde in de 25e minuut na een snelle rush en toen behield 'Schie dam het overwicht. Huet scoorde uit een voorzet van Oosthoek. Rechtshalf Cambeen verhoogde de voorsprong tot 25, het werd 2—6 In de 35e mi nuut door Joop Lupker. Vijf minu ten voor rust werd het 3—6, maar in de laatste minuut schoot Huet weer raak. (37) Schiedam deed het te gemakkelijk - in de tweede helft waardoor het forse Haastrecht het' gelijke spel kon afdwingen. In de derde en tiende minuut werd het 5—7, Vijf minuten later veroorzaak; te de rechtsachter een strafschop'en tien minuten voor. tijd. kwam Haas trecht alsnog Op 7—7. ;,uA Bij DRZ waren de geroutineerden Joop Molendijk, Nico Kolmeyer, Ger- rit Krabbendam en Gijs van Os niet opgesteld. Het gevolg was dat de Schiedammers met een team het veld in kwamen waarin het ploegverband ontbrak. Wel startte DRZ goed. Bouk Molendijk (ex-SW) zette voor aan Koos Wigmans. die in de vijfde mi nuut raak schoot. Direct daarna kwam DRZ weer voor het doel van Nieuwcrkerk. Wigmans zette voor aan Collé, die echter in het zijnet schoot. Vijf minuten voor rust maak te de Griekse middenvoor Tannissa- lie gelijk. In de twintigste minuut van de tweede helft gaf linksbuiten Van Ouden zijn club de verdiende voorsprong. Het jonge team van DRZ, dat niet al te best debuteerde, slaagde er piet in de achterstand weg te werken (1—2). Op dinsdag 13 september, des non. 2 uur, zullen t.o.v. Dw. r. C.' van Duin door de Beëdigde Ma kelaar A. H. Zellenrath, in gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155 te Schiedam, publiek wor-: den verkocht Hierbij zijn; enige bankstellen (Parker en Lan caster), diverse fauteuils, mimi-, bijzet-, salon tafels, klcpbureau, commodes, boekenkast, thee meubel, emaille keukenuitzet. enz„ enz, waaronder Perzische (groot Afghanistan tapyt), Smyrna, Oosterse en andere tapijten in alle prijsklassen, maten en soorten. Lopers (afgepast en per meter), bedkleedjes, halkleedjes, tafell en divankleden, kussens, vaste vloerbedekking enz. Voorts uit liquidatie van hotelgoederen lakens, kussenslopen, ontbijt- en tafellakens, baddoeken, thee- en handdoeken, matrassen en wat verder ter tafel zal worden gebracht, BEZICHTIGING: Alléén dinsdagmorgen, 13 sep- tember, van 1012 uur. Des nam. om 2 uur be gint de velling. Tijdens de veiling worden alle goe deren wederom getoond. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 68 33 Te koop aangeboden Overtrekken van stoelen clubs enz. Ze komen weer in de mode QA model, u krijgt ze als nieuw terug en gaan weer 1520 jaar mee. Plate, meubelstoffeerderij; Gr. Markt 19—21, tel. 6 77 62, na 6 uur- Mgr. Nolenslaan 63190.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1