Schooljeugd maakt kennis met het bouwbedrijf Reorganisatie van enkele gemeentelijke diensten Start viert jubileum in de eigen kring Geen gelukkig begin van de korfballers Voorlichting Slichting Vakopleiding Over klei marmer en .hoge lonen5 AGENDA Jaarverslag van „Oost en West" MAR«ARINFFARRtESï3E3\T ZOETËRMËËR Te bij Voorstel van B. en W. beginnen secretarie T oonkunst-concertenserie in het komende seizoen „Marteling van de nacht55 Rika Hopper doet haar herinneringen herleven Lange Haven decor voor Engelse film In Monopole: Het was een „dobbelsteenslan g" DVO '32^GTB 2—0 élke woensdag iongensmarkt PYAMA S Burgerlijke Stand SCHIEDAM DANSSCHOOL A, SffliLPIBSOBD Heden inschrijving Koeriersters -Dinsdag 13 september 1960 bouwen is een van de eerste jeroepen van de mens" zei de heer J. Bourquin van de afdeling Voor lichting: van de Stichting Vakoplei ding Bouwbedrijf maandag in de gro te zaal van gebouw Christelijk So ciale Belangen, Hij deed dat in het kader van de beroepenvoorlichting die deze stichting tot 29 september voor de hoogste klassen van de Schiedamse scholen geeft. De jonge lui horen gedurende drie kwartier «n uiteenzetting over groei en we- j^n van het bouwbedrijf en daarna bezichtigen zij een aantal demonstra- Ue-tafels met drie luiken vol afbeel dingen, die alle facetten van het bouwbedrijf tonen. Iedere dag komen de kinderen van de Schiedamse scholen klassegewijs naar deze lezing en expositie. Iedere groep van dertig tot veertig kinde ren verblijft gedurende een uur in het gebouw. Deze nuttige voorlich tingsdagen sluiten aan bij een serie exposities van dit soort over andere onderwerpen die in de komende maanden onder auspiciën van het B- reau Onderwijs zullen worden gehou den. Zo wordt na september een ex positie over „Het weven" gehouden in 'n bovenlokaal van de Comenius- school aan de Singel. Op animerende wijze slaaft de heer Bourquin er in bij de jeugd belangstelling te kweken voor het bouwbedrijf. „Wat is het bouwbe drijf?" vroeg hij. „Dat weet ik niet" luidde het en de heer Bourquin ver telde het van de onderste en oudste steen tot aan de volmoaktheid van de moderne techniek toe. „Eskimo's bou wen geen hutten van bamboe" zei hij en dat begrepen de kinderen. „Nee, van ijs" zeiden ze en het be grip voor de juiste toepassing van de materialen groeide. „Wat is de hoofdstad van Griekenland?" vroeg de heer Bourquin. „Groningen" 2ei een jongen, totdat een schuchtere jongensstem duidelijk maakte dat „Atteene" was. „Toen werd er ook al gebouwd, die gebouwen staan er nog. Welke na tuursteen werd er gebruikt?" „Klef zeiden de kinderen. „Nee, marmer". „Wij bouwen met stenen van „Klei..." zeiden ze allemaal. „Zo is het, jongens," zei de heer Bourquin „aan bakstenen hebben we geen ge brek, vorig jaar werden er vijftien- honderdmillioen stenen gemaakt in Nederland. Maar toch hebben we er gens gebrek, wat moet er komen?" „Hoge lonen" zeiden de kinderen, maar de spreker verduidelijkte dat er gebrek is aan vakbekwame wer kers en dat daardoor een goede op leiding van zulk een grote betekenis is. Hij zette uiteen dat een kind via de lagere technische school verder kan Ieren op TJTS of HTS. Ook kan hij in het leerlingenstelsel, de oplei ding in de praktijk, verdere scholing ontvangen om te trachten gezel en la ter meester te worden. Nadat de heer Bourquin had verteld dat een vak man meer dan tien jaar werkt aan zijn scholing zette hij uiteen wat men dan kan gaan doen. In een geanimeerd vraaggesprek je met de jeugd behandelde hij daarna de materialen, die bij het bouwen ge bruikt worden en tevens besprak hij de verschillende beroepen in dit be drijf, Tenslotte werd aandacht be steed aan de producten van de bouwnijverheid waarbij de heer Bourquin met foto's toonde welke fraaie kunstwerken de vakman tot stand kan brengen. Spreker verzocht de jongelui een opstel over de voor lichtingsbijeenkomst te maken. Voor De instructeur van de Stichting np npeto inTOn^i-HAi. -:i_ 1t, de beste inzendingen zijn boeken- bonnen beschikbaar. Op de openings middag heeft de gemeentelijk inspec teur van het onderwijs in Schiedam de heer C. A. Kamp een les bijge woond. Vakopleiding Bouto bedrijf/, deheer JC. Bourquin toont een jongen (aanstaand bouwvakker?) een maquette van de houten betimme ring voor het gieten van een be tonnen trap Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan SO, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur. dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woens dag van 9.30 tot 16.30 uur, don. derdag van 8-30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9,30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags ge sloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 7-9 uur; dins dag 10-12 uur, 2-5 en 7-9 uur; woensdag 2-5 en 7-9 uur; don derdag 10-12 uur; vrijdag 2-5 en 7-9 uur; zaterdag 10-12 en 2-5 uur. Sled. Museum. Tentoonstellingen: „Kinderdroom" en „Parijs" en Groninger Grafiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Animeer- meisjes". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De mar teling van de nacht". De Sociëteit „Solustra" voor de studerende jeugd geeft, na een ge slaagde openingsavond op 3 septem ber, op zaterdagavond 17 septem ber in het Wijkcentrum Nieuwland de première van de eigen cabaret- en toneelgroep met een gloednieuw repertoire. Hieraan werken verder mee de „Singing Sisters of Solustra' en Pete van Hees en zijn kwartet. f Advertentie LM.) De Schiedamse afdeling van de Kon. Vereniging „Oost en West" Worstelt, zoals aft het jaarverslag over het verenigingsjaar 1959/60 blijkt, met een groot probleem: de afdeling heeft genoeg geld om mooie en interessante avonden te organise ren, maar dte belangstelling van de leden voor die avonden is zeer ge ring, ondanks alle propaganda die het bestuur daarvoor maakt. In het afgelopen seizoen zijn drie lezingen gehouden door sprekers van naam; was de belangstelling op de eerste avond goed, op de tweede avond was die maar matig en op de derde avond bepaald slecht te noe men. Het bestuur geeft echter de moed met op en hoopt ook deze win ter enige avonden, te kunnen orga niseren. De belangrijkste gebeurtenis in het afgelopen verenigingsjaar was, zo meldt het jaarverslag, de verbreking van de band met de Bond van oud- Strijders, die dateerde van 1956. De fusie had het voordeel dat de lezin gen goed bezocht werden, voorna melijk met leden van de genoemde Bond. Maar nieuwe leden heeft dat Oost cn West niet opgeleverd. Het bestuur van de afdeling is nu Door de onzes inziens verwarringwekkende puBlikaties via radio en dagbladpers kan bij het publiek de mening postvatten, dat alle margarine oorzaak zou kunnen zijn van de huidziekten, die zich geopenbaard hebben. Met nadruk willen wij verklaren, dat deze bericht geving geen betrekking heeft op de door ons ge fabriceerde margarine. Onze margarine wordt in de handel gebracht onder verschillende merken, die alle voorzien zijn van het „kwaliteits-waarborg" Leeuwenzegel of garantiezegel, aangebracht op de sluiting der pakjes. Leeuwenzegel Garantiezegel Het gemeentebestuur heeft al eni- „5 tijd geleden aangekondigd een reorganisatie van enige gemeentelij ke diensten, waaronder ook het se cretarie-apparaat, te overwegen Daarvoor is het Bureau Personeels zaken en Organisatie van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten in- geschakeld, dat In Schiedam een onderzoek zal instellen. Hoewel dit onderzoek nog niet is voltooid, is de studie van enkele onderdelen wel gereedgekomen en b. en w. hebben gemeend de resultaten nu reeds in praktijk te moeten brengen. De aan- leiding daartoe Is het feit, dat de gemeente-ontvanger, de heer P. J. M. Meyer, met ingang van 1 okto als volgt samengesteld: Voorzitter A. W. Tinker; secr.-penningmeesteres mevr. A. Moll-Lips; leden mevr. J. Sjoers-Reiding, ir. J. W. A. M. Mul der en J. J. van Kempe Valk, De afd. Schiedam van de Maat schappij tot Bevordering der Toon kunst heeft het programma samen gesteld voor het aanstaande seizoen. Br zullen in het Passage-theater weer rilf concerten worden gegeven; vier door het Rotterdams PhUharmonisch Orkest en één door het Utrechts Ste delijk Orkest. De voorwaarden van toegang rijn dezelfde als die van Vorig seizoen. Op 13 oktober speelt het ïLPh.O. o.Lv. dirigent Eduard Flipse. Uitge voerd wordt o.a. de 4e symphonic van Mahler (sopraan-soliste is nog onbekend). Op 17 november weder om het BJPh. O., maar dan onder lei ding van de gast-dirigent Fritz Rie- ler, de dirigent van de Münchener Phtlharmonie. Solisten zijn Thomas Lorand, alt-viool en Erzset Horvay, viool. Op 12 januari komt het Utrechts Stedelijk Orkest o,l.v. dirigent Paul Hupperts met als solist Gerard Hen- geveld, piano. Uitgevoerd wordt o.a. het 2e Pianoconcert van Beethoven. Het R.Ph.O. komt weer terug op 16 februari onder leiding van de_ gast- dirigent Jean Martinot, in Schiedam geen onbekende, die alle Parijse or kesten gedirigeerd heeft en dit jaar benoemd is tot Generalmusïkdirektor te Düsseldort Solist is Desmond Bradley, viool Het laatste Toon kunst-concert heeft op 20 april plaats door het RPh. O. met Eduard Flipse als dirigent; als solist treedt op Naum Sluszny, piano. her zi(n functie zal neerleggen we gens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Bij het bovenbedoelde onderzoek is namelijk punt van overweging geweest om de functies van ge meente-ontvanger en van chef van de afdeling Financiën der gemeente secretarie te combineren. Het mei het onderzoek belaste bureau is van mening, dat de combinatie vier voordelen biedt: het verrichten van gelijksoortig werk op één afdeling; werkzaamheden, die nu zowel op *t ontvangerskantoor als bij de finan ciële afdeling worden verricht, hoe ven maar éénmaal gedaan te wor den; door een éénhoofdige leiding is de samenwerking makkelijker en tenslotte wordt op de personeelsuit gaven bezuinigd, omdat er maar één chef nodig is. Het nadeel is echter, dat het kas beheer niet meer volledig is ge scheiden van de administratie. DU bezwaar kan echter worden onder vangen door een vérgaande schei ding aan te brengen binnen een for matie tussen de kassiers- en de ad- minïstrateursfuncties. Een en ander heeft echter wel organisatorische consequenties. Zo zal er een afdeling Financiën moe ten worden gevormd, die geheel los staat van de huidige afdeling C, die ook Personeelszaken behartigt. De leiding van de nieuwe afdeling Fi nanciën kan dan gecombineerd wor den met de leiding van het ontvan- gerskantoor. B. en w. hebben bet voornemen (wanneer de gemeente raad er zich mee kan verenigen) om met ingang van 1 oktober tol gemeente-ontvanger te benoemen mr. Joh, Knape, thans reeds chef van de afdeling Financiën In de afdeling C» zodat de functiecombina tie een feit zal zün. De reorganisatieplannen gaan ech ter verder. Reeds eerder was be hoefte aan een afdeling Interne Za ken op het secretarie, die dienstver lenende werkzaamheden kan ver richten, zoals de registratuur, de centrale inkoop, het typewerk, de huishoudelijke dienst, enz. Naar een chef voor deze afdeling zal nog ge zocht worden. De afdeling Algemene Zaken zal daardoor ontlast worden van deze werkzaamheden, evenals van de kabinetszaken, die overgehe veld zullen worden naar de afde ling Juridische Zaken, Gelijktijdig zal de chef van deze laatste afde ling, mr. H. Snoep, worden bevor derd tot referendaris-pl.v. gemeente secretaris. Tot chef van de gereor ganiseerde afdeling Algemene Za ken zal worden benoemd de heer C. Brunt, met bevordering tot re ferendaris. Ook in de leiding van het ge meenteziekenhuis wordt een reorga nisatie voorgesteld. Door de met een onderzoek belaste commissie ad hoe is geadviseerd om aan de genees heer-directeur een ondergeschikte administrateur-econoom toe te voe gen. Het Is de bedoeling om drs. J. Buntjer te benoemen tot econo- mlsch-ad ju net-directeur van het zie kenhuis. Hij had reeds als neven werk de functie van secretaris-pen ningmeester van het gemeentezie kenhuis. De gemeenteraad zal zich op de eerstvolgende vergadering moeten uitspreken over deze reor- gantsat iep Ia noen. EEN weinig bemoedigend voor beeld van wat een ster fn Holly wood bereid is te doen als uitvloeisel van 't knellende contract ziet men In de „marteling van de nacht" (Wo man obsessed). Daarin is Susan Hay- ward, die zo terecht een Oscar heeft gewonnen voor baar rol in „I want to live", een boeren weduwe in het hoge noorden van Canada die met haar bruuske, mannelijke knecht trouwt en dan moet ontdekken, dat hü achter een innemend uiterlijk een verfoeilijk karakter verbergt. Susan heeft een zoontje van om trent zeven jaar, dat eerder dan zijn moeder door heeft, hoe gemeen zijn nieuwe vader soms kan zijn. Maar dat is, naar men reeds bij voorbaat mocht aannemen, niet van blijvende aard*, onder een ruwe bolster ver schuilt zich een opmerkelijk blanke pit en het is aan Susan om dat op de duur te ontdekken. Dit geschiedt pas nadat voor onge veer anderhalf miljoen dollar kleu renfilm door Henry Hathaway op het doek is geworpen. En dat dan zowel dankzij als ondanks Susan Hayward bijgestaan door Stephen Boyd. Van diergaarde Blijdorp kregen we bericht, dat de slang, die zondag middag in de huiskamer van de heer R. v. N. aan tic Rozenburgsestraat is gevonden, ceh zogenaamde „dobbel steenslang" is geweest, afkomstig uit Zuid-Frankrijk, Het dier is dus niet met een schip, zoals vermoed werd, maar waarschijnlijk met een caravan of dergelijk kampeermateriaal in Schiedam geïmporteerd. Ondanks een overwicht heeft GTB de uitwedstrijd tegen rivaal DVO'32 met 20 verloren. In de twintigste minuut scoorden de Schiedammers, maar arbiter Van Giesen had reed voor buitenspel gefloten. Vlak daar op slaagde de Schiedamse rechtsbui ten er in de defensie te passeren maar hij schoot tenslotte tegen de staander. Tot ver In de tweede helft behield GTB het overwicht. Uit een ogenschijnlijk ongevaarlijke aanval nam DVO'32 de leiding doordat de Schiedammers de bal niet vlot weg werkten. Op een soortgelijke wijze verhoogde DVO de voorsprong tot 2—0 en wat GTB daarna ook pro beerde niets gelukte. Advertentie l Af.) warme keperflanel, prfma was baar frisse kleuren, royale pasvorm speciale J.M. prijs 4 jaar (ft reine stijging Geboren: Niesje T. d.v. J. Roest en Th. Middelburg; Neeltje M. d.v. A C, Foal en J. H. de Groot; Hele na G. A. d.v, C. J. de Gooijer en J. J. Hillenaar; Maria A. d.v. J. van Mourik en L. Landzaad; Cornelia A. M. d.v. L. J. Kerkhof en M. H. Lansbergen; Judith M. M. d.v. I. G. Szénasx en M, A. VeUinga; Robert A. z.v. B. aan de Wiel en H. W. Beer; Jacob G. z.v. H. W. Hesselink en Ch. C. Viets; Anna E. d.v. G. H. Kruijs en A. E. van den Berg; Jo hannes L. M. z.v. B. Ch. M. Kies en M. J. M. Bulder. Overleden: A, van Kempen. 90 jr. wed. van A van der Schalk. M. Schuurmans» 49 jr. echtg. van M, Kruse. F. A Kuiters 10 uur. P. Kou- veld, 52 jr. De RJC.-zwcmvereniging „Start" te Schiedam heeft zondag in de beslo ten kring van leden en oud-leden, maar daarom nog niet minder opge wekt, het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging gevierd. Na de kerkdienst 's morgens in de hulpkerk van St, Johannes de Doper in Nieuwland, waarin de geestelijke ad- vlseus, pater H. Marcello O.P. de mis opdroeg, volgde in zaal Beatrix (waar Start vele dierbare herinne ringen aan heeft) het ontbijt, dat werd voorgezeten door de oud-voor- zitter, de heer Th. M. de Kievieth De start van de competitie is voor De verdere uitslagen luiden: Over- de korfballers weinig gelukkig ge- kanters 2-Schiedam 2 3—4, De Zwa- weest. Schiedam verloor met ruim I luwea 2-Succes 2 32, ODI 2-ODO 2 verschil van Phoenix en ODI moest 104, ODI 3-ODO 3 0—0, Schiedam in Rotterdam de winst aan DIO la ten. Als Phoenix het gehele seizoen blijft spelen als het de eerste wed strijd heeft gedaan, zal het hoge ogen gooien. De roodzwarten waren duidelijk minder in conditie. Aanvan kelijk kregen zij geen voet aan d« grond. Dat gebeurde eerst nadat de bezoekers met 04 voorstonden. In derde opstelling kon J. v. d, Kooy namelijk tot 14 ophalen, maar di rect volgde weer aan de andere kant een treffer. In de beginopstelling ging het plotseling aan Schiedamse kant heter. K. Tettelaar slaagde er kort voor de rust in de achterstand tot 3—5 le verkleinen. Na de hervatting hield die periode nog aan. J. v. d. Tuuk verkleinde de achterstand tot 4—5 en deponeerde zelfs de gelijk maker in de korf. Maar dat doelpunt werd door de scheidsrechter afge keurd. Phoenix begreep, dat bet uit een ander vaatje moest gaan tappen deed dat prompt. Zonder dat Schie dam er verder aan te pas kwam scoorden de Hagenaars nog vier doel punten, waardoor de score bij het scheiden van de markt 4—9 aanwees. ODI begon goed tegen DIO, door tweemaal de leiding te nemen. Het eerste doelpunt kwam van Sehiedam- handen en ook het derde (12), maar DIO sloot de eerste helft af met een 32 voorsprong. Na de her vatting verhoogde de thuisclub deze tot 52, maar het laatste doelpunt nam ODI voor zijn rekening (5-—3). i-Velox a 35, ODI a-Oranje Nassau a 3—0 en ODI b-NIO c 4—0. „Look a ship", riepen vanmorgen drie typisch Engelse kinderen, die, gezeten op typisch Nederlandse fiet sen, vanaf de even typisch Neder landse Korte Havenbrug in Schie dam wezen naar een (nlet-aanwe- zlg) schip, dat in de Lange Haven voorbijvoer. Die ontdekking van dat schip hebben ze overigens enige ma len gedaan en dat terwijl filmcame ra's fjverig snorden. Want de pit toreske Lange Haven In Schiedam was uitgekozen als décor voor een filmpje, dat door de Engelse film maatschappij Wessex Production uit Londen in Nederland wordt ver vaardigd. Dit kinderfilmpje „Lend me your clog" (Leen me je klomp) gaat over een drietal Engelse kinderen, die een tocht maken door Nederland. De volledige cameraploeg, die vanmor gen in Schiedam is neergestreken, zal ook nog opnamen maken op andere plaatsen m Nederland, o.a. in Rotterdam en aan het Maas-Rijnka naal. Naast Engelse acteurs zullen ook enkele Nederlandse collega's op treden. Zo is Thora. Kelling de rond borstige schipper van het bovenbe doelde nlet-aanwezïge schip, dat de kinderen op de tocht door Neder land meeneemt Ook John Soer ver vult een rol in dit vakantiefilmpje. De Schiedamse leden van de NetL Vereniglng van Huisvrouwen heb ben gisteren een heel plezierige, maar ook zeer interessante middag beleefd la het gezelschap van de bejaarde toneel-ster Rika Hopper, die naar Schiedam was gekomen om de dames te laten delen in haar rijke toneel-ervaring van ruim zes tig jaar. Mevrouw Hopper moet het gaarne gedaan hebben, want het was deze nog zo statige verschijning haast aan te zien dat rij zich koes terde ln de bewondering die de huisvrouwen haar toedroegen. Lang en onderhoudend heeft mevr. Hopper gesproken over haar jeugd; over haar vader die haar liever voor arts had zien studeren en over haar moeder in Groningen, die haar zo'n steun is geweest in de moei lijke begin-jaren. Ook over dr. Alet- ta Jacobs die er voor heeft ge zorgd dat de toen nog jonge Rika de toneelschool kon bezoeken. Maar de stoot tot haar carrière, zo ver klapte zü, is toch de brief geweest, die het hoofd van haar school aan haar ouders had geschreven, met de vraag of de jonge Rika niet op het school-feestje mocht toneel spelen, „want ze had zo'n expressief ge zicht" Over haar lange toneel-loopbaan heeft rij uitvoerig gepraat en daar bij zijn vele bekende namen van grote figuren in de Toneel- en kunst wereld gevallen; allen goede vrien den van mevr. Hopper. Dankbaar herdacht zy mevr. Julia van Lier- Kcmper, die haar het eerste enga gement heeft bezorgd. Dat was bij een reizend gezelschap dat door Bel gië trok. „Een harde maar zeer goe de leerschool." vond mevr. Hopper. Trots is zij op de goede contac ten die zij nog onderhoudt met de jeugd en over het feit dat juist de jeugd naar zo goed kan begrijpen en appreciëren. Dat zij daarbij ook vele goede raad putte uit haar grote levens-ervaring, och, dat ligt voor de hand. De zeer vele aanwezige leden huisvrouwen hebben met genoegen naar de nog zo levendige toneel crack geluisterd en haar na afloop dan ook met een heel hartelijk ap plaus bedankt. Namens de oud-leden «an het jubilerende Start bood de heer J. Jaspers (links) een toissélbeker aan het bestuur aan, bestaande utt (u.l.7i.r.) voorzitter FS. Jansen mej. B. de Groot, technisch secre taresse, de heer P. H. Vlek, pen ningmeester, mej. C. Hazebroek, secretaresse en pater H. Mareelis O.P., geestelijk adviseur. en die werd bijgewoond door de oud- voorzitters L. Kamp en Chr. Visser en door de vertegenwoordiger van de Ned. Kath. Sportbond, de heer J, van Llent. Bij die gelegenheid heeft voorzit ter F. S. Jansen rijn herdenkingsrede uitgesproken, waarin hij er op wees dat de zilveren Start gezond is en bloeiend. Door meerdere aanwezigen werd het woord gevoerd. De heer J. Jaspers bood namens de oud-leden een wisselbeker aan; oud-voorzitter Chr. Visser haalde oude herinnerin gen op en Theo van Duikeren voer de het woord namens de jongeren in de vereniging. Het was de heer Van Lient die de oprichtings-historie van Start even oprakGlde en er op wees dat Start een van de oudste katholieke zwemverenigingen in do KNZB is. Later kwamen de heren N. Mar- - tens en B, Buckers de gelukwensen aanbieden namens de vier andere sportverenigingen die uit het oude Excelsior, de moeder vereniging, zijn voortgekomen. Hun woorden gingen vergezeld van een cadeau onder cou vert. De rest van de jubileum-viering heeft, zoals het een zwem-vereniging past, in het Sportfondsebad plaats gehad in de middaguren. Daar zijn de laatste wedstrijden gezwommen als onderdeel van de vïjfkamp, die in NKS-verband zijn gehouden. Ook hier word nog even het woord ge voerd door de vertegenwoordigers van dr verschillende clubs en orga nisaties. In het met groen en bloe men versierde bad heerste een pret tige, sportieve sfeer. Hebben de jeugd-leden van Start zaterdagmiddag al een feest gehad in de ruime kantine van de Schied. Cartonnoge-Fabriek, dat opgeluis terd if met een variété-programma, zondagavond is er voor de_ leden een reünie geweest, eveneens' in ge noemde kantine. Uit de fietsenstalling van Wilton- Feyenoord is de bromfiets van de heer A.J. d. M. verdwenen. Mej. C. M. M. deed aangifte, dat haar fiets, die zij op slot tegen een wo ning aan de Beierlandsestraat had laten staan, verdwenen is. De heer F. B. v. d. W. deed aan gifte, dat hij zaterdag in een café in het centrum van de stad rijn sportcolbertje had laten hangen. In de zak had een bedrag van 75 gul den gezeten. Toen hij maandag zijn jasje kwam terughalen was het geld uit de zak verdwenen. Rcmbrandtlaan 105 - Telefoon G 73 38 Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent eu prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.com pleet. Telefoon 6 68 33 Te koop aangeboden Te koop: M utsa ert-kinder- wagen, modem, grijs, uit- neembare-bak, met matras, z.g.a.n. Vaste prijs ƒ75.-. Dinsdag na 5 uur. Vlaaxdïn- gerdijk 404.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1