Deze maand eerste paal voor Coignet -vvoni n ge n m 39." 11K Gemeentelijke zorg voor het onderwijs M t Gaat snel: gereed in ongeveer een jaar Schiedamse verpleegster trouwt in Amerika Beker-derby aan Bosrand Strijd rond de korven l i In oostelijk Nieuwland TER BRAAK Schiedam T Aanvraag van kredieten Museum-concert door piano-duo AMERIKAANSE BRILMONTUREN if. d. AREND W. Moerman veertig jaar makelaar Vergadering „Klein Babberspoïder" Voordelig „Plezier in 't havenkwartier" WALDO-«TAXI 6.46.50 (3 lijnen) JUIST NU NAJAARS- en WINTERJAS of MANTEL 'n Senoritas s/m. Rook een Ribas! Hamburgs bezoek aan Rotterdam TOONAANGEVEND APART CHARMANT Burgerlijke Stand Veertig jaar bij de brandweer fwm-sefs Artsendienst „Afrika Danst" op de Heyplaat Emissie HAV-Bank SCHIEDAM kies óók een keur kapok matras heeft ze liggen RODE AREND BEZOEKT ARI-0L1E Koeriersters Vrijdag 16 september 1960 Vermoedelijk op 28 september zal de eerste paa! worden geslagen voor bet complex woningen dat volgens het systeem Coiguet-Dura zal wor den neergezet In Nieuwland. op het terrein tussen de Burg. van lïaaren- la*n, de Burg. lïonnelage Gretelaan en de Parkweg. 1 Er komen in totaal 288 woningen in vier woonlagen, met drie en vier ka mers. Er verryzen In totaal zes lange blokken met een lengte van 102 meter, bevattende elk 48 flats aan zes portieken. Deze blokken, waar onder garages en dr kelders komen, lopen parallel aan de Parkweg. Daar de blokken, telkens om de andere, een vijftien meter verspringen, zal niet alleen 'n al te grote formaliteit voorkomen worden, maar komt er ook plaats voor een aantal bejaar den-woningen. Deze worden echter niet volgens het systeem Coignet- Dura gebouwd. Wanneer deze maand de eerste paal is geslagen, dan mag aangeno men warden, dat nog dit jaar het hei- en van de totaal 576 palen voltooid kan worden. Daarna zal het funda ment gelegd en de kelder-etage ge goten kunnen worden in beton. Dan volgt het optrekken van de flat-wo ningen. Hierbij zal gebruik gemaakt wor- elkaar passen bouwkundig zien maar „kinderspel" is. Vandaar ook, dat daarbij veel ongeschoold personeel ingeschakeld kan worden. In de Rotterdamse wijk Lombar dijen 2ijn de eerste "woningen volgens dit nieuwe systeem reeds gereed geko men. Met de ervaring in Lombardijen opgedaan (en in Maassluis, dat daar na aan de beurt is) zal in Schiedam ongetwijfeld in een zeer vlot tempo gewerkt kunnen worden. Vooral ook door het inschakelen van grote bouwkranen, die de bouw elementen, waarbij er zijn van vier ton, snel op de bestemde plaats kun nen leggen. Het sluit allemaal als een bouwdoos in elkaar. Opmerkelijk is wel dat de bouw van de eigenlijke woningen een derde van de tijd zal vergen lopende tussen het slaan van de eerste paal en de aflevering van de laatste woning. Wat dan over on geveer een jaar zal plaats hebben. Tenminste wanneer regen, sneeuw en het tekort aan arbeidskrachten geen vertraging veroorzaken. Uit de bouw-element en -worden de wanden kant en klaar opgetrokken, stucwerk is niet meer nodig. Alleen zullen de naden met beton gevoegd moeten worden. Op de binnenwan den kan het behangsel zo opge plakt worden. Nu hebben deze ele- (Advertentie IJVf.; Alléén Sporthuls heeft QUICK voetbal schoenen model „ïony v. d. Linden", rubber duppeuzool v.af 16.95 GROTE MARKT 3. den van bijzondere bomv-elementen menten 'n kleur van 2ich zelf. Wei van beton, die in do fabriek van ke kleuren de blokken in Schiedam Dura in Rotterdam kant en klaar j zullen krijgen, weten we niet. maar zijn gegoten en waarvan het in er is keus Uit liefst acht kleuren! (Advertentie LM.) OFFICIEEL (RÖUUIT) ÜGENT Gsi. Blersbsl 3? - Tilif. 01B98-B15O Burg. Knappertlaan 2 - Ttl«f. 010-G4500: Vanmiddag Is, om vier uur in dé Kerft van de Goede Herder, in het Kleine plaatsje Gewnantown ia de Amerikaanse staat Pennsylvania een Schiedams meisje in het huwelijk fetreden. Willcmina Bosman is ver pleegster ln het "Woman's Medical College and Hospital in East Falls (Advertentie IM.) Gloednieuwe collectie "Twen"- iongensco5twums Nieuwe dessins, nieuwe kleuren, een rijkdom aan stoffen. Prachtige, kreukherstollende kamgarens. Com pleet met broekriem van dezelfde stof. i in de staat Pennsylvania, een in stituut waar artsen, studenten en verpleegsters uit zestien landen wer ken en studeren. Begrijpelijk dat in dit internationale centrum ook in ternationale huwelijken uit stand komen. Zo is mej. Willemlna Bos man dan getrouwd met de Ceylon- nese arts John A. Ratnavale, me disch assistent en lector in de radio logie. Mej, Bosman heeft haar verpleeg sters-opleiding gehad aan het ge meentelijke Zuidwal-ziekenhuis in Den Haag, maar hoeft daarna in het Bispebjerg-ziekcnbuis tn Kopenha gen in 1958 haar diploma's gehaald in obstetriea en gynaecologie. Zij was de eerste Nederlandse die dat Deen se diploma behaalde, zoals ze ook de eerste Nederlandse verpleegster is in het W.M.C.-bospitaal in East Falls, waar ze nu al een jaar woont. Dr. Ratnavale haalde in 1951 zón graad aan de Universiteit van Cey lon en ging zeven jaar geleden naar de Ver. Staten. Na eerst in het St. Vincents-hospitaal, Staten Island in New York, gewerkt te hebben kwam hij in 1954 in het W.M.C.-hospitaaI waar hij een opleiding in radiologie volgde. Na het huwelijk zal het jonge paar eerst een bezoek brengen aan de in Schiedam wonende ouders van de bruid, de heer en mevrouw A. Bos man, om in oktober naar Ceylon te vertrekken, waar dr. Ratnavale een praktijk zal openen. SVVHermes-DVS Zondagmiddag om twee uur wordt aan de Westfrankenlandsedyk de de plaatselijke derby tussen SW en Hermes—DVS uitgevochten met als inzet een plaats in dc volgende be kerronde. Zowel de rood-groenen als de blauw-witten hebben in de eerste ronde een nederlaag geleden, respec tievelijk tegen Fortuna Vlaardingen en Feyenoord, zodat de verliezer van deze derby verder is uite°schakeld voor de beker-wedstrijde Het be looft dus weer een spa'W.id duel te worden om de Schiedamse voet bal-hegemonie. Uiteraard zullen zo wel SW als Hermes in de sterkst mogelijke samenstelling aantreden, gezien het grote belang van deze be kerwedstrijd, Vele voetbal-liefhebbers zullen on getwijfeld deze plaatselijke ontmoe ting willen bijwonen. Maar volgens het reglement van de KNVB heb ben de donateurs bij deze beker wedstrijd geen gratis toegang. Op de vergadering van 23 septem ber zal de Gemeenteraad van Schie dam weer enkele aanvragen om kre dieten ten behoeve van het onder wijs moeten goekeuren. Het aantal leerlingen van de Thor- beckc-kleuterschool is zodanig toege nomen dat een nieuw lokaal in ge bruik moest worden genomen. Aan gezien de Thorbcckeschoo! geen mo gelijkheid tot uitbreiding biedt, is dit lokaal gezocht en gevonden in de Erasmusschool aan de Huysmansstr. Voor de inrichting van dit lokaal wordt een bedrag van ƒ3.600 ge vraagd. De St. Willibrordusstichting heeft enkele wensen. Voor de R,K.-ulo- school aan de Schoolstraat wordt een uitbreiding van de rijwielberg plaats met 40 plaatsen gevraagd. Dit is de enige katholieke ulo-school voor meisjes in Schiedam en de leer lingen komen dan ook uit de gehele gemeente. Vanwege de afstand wordt meestal gebruik gemaakt van de fiets. Om te voorkomen dat steeds meer fietsen op de speelplaats worden neergezet, met alle nadelige gevol gen daarvan, is het nodig dat de rij wielbergplaats vergroot wordt, wat, met een kleine uitbreiding van de betegelde speelplaats, f 1.000 zal gaan kosten. "Wegens uitbreiding van het aantal leerlingen heeft de St Jozef-ulo meer meubilair en meer leermidde len nodig. Gevraagd wordt om een bedrag van ƒ4.580 voor dit doel. De Maria Gorettischool voor lager on derwijs aan de Warande heeft vijf oliekachcls nodig ter vervanging van de nog in gebruik zijnde versleten kolen-kachels. De kosten worden get raamd op ƒ3.262,50. Tenslotte wordt voor de R.K.-kleuterschool aan de Lange Haven 109 gevraagd om nieuw meubilair, daar het thans nog in ge bruik zijnde meubilair oud en ver sleten is. Geraamde kosten: ƒ1,532, B. en W. stellen verder voor om aan de lijst van kapitaalswerken op de begroting van i960, waarvoor in de loop van dit jaar nag de kredie ten gevraagd zullen worden, een aan tal kapitaals-uitgaven te willen plaat sen ten behoeve van het onderwijs. Deze bedragen zijn nodig voor: bet Door de Vrienden van het Stede lijk Museum te Schiedam wordt op zaterdag 24 september weer een Mu seum-concert gegeven, aanvang 8 uur. Het piano-duo Marmus Flipso en Istvan Had ju zal dan werken uitvoeren van Mozart, Schubert, Ra vel en Dvorak. (Advertentie LM.) (Advertentie l.M.) ALLE MATEN HEDEN ONTVANGEN DE NIEUWSTE HOOGSTRAAT 91 (Erkend Ziekenfondsleverancier) Maandag 29 september zal.de heer W. Moerman, makelaar in onroeren de goederen en assurantiën te Schie dam het feit herdenken dat hij veer tig jaar geleden in relatie trad met de verzekeringsmaatschappij de Ne derlanden van 1845, waardoor hy dus assurantie-makelaar werd. Dit jubi- leum zal worden herdacht tijdens een bijeenkomst op het kantoor in de Lange Kerkstraat 80. ROTTERDAM: Kcite Hoogstraat 11 Meent tik. Goudie- singel Katendr. Lagedijk Wc. Dorpsweg West-Kruiskade 35 tEIDEN: Haarlemmerstraat 25 De Schiedamse volkstuindersver- eniging „Klein Babberspoïder" be legt op dinsdag 20 september een openbare vergadering in het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen. Bondsvoorzitter F. Visser zal spre> ken over „Waar is uw plaats? Daarna zullen drie films worden vertoond. Dubbelzijdig bouclétapijt. 100 cm breed,'dat nooit één cent goedkoper dan voor 6.95 ver kocht wordt... brengen wij morgen tijdens deze aanbieding bijna twee gulden goedkoper dan normaal. Geen enke'e rollen of restanten, neen, tientallen rollen van dit dubbel bouclé tapijt, geweven van IJzersterke garens, in drie moderne kleuren, anthraciet, geel en beige tweed, worden zaterdag verkocht voor nog géén vijf gulden per meter. Dubbelzijdig .JWftj-j bouclé tapijt Neemt van Uw kamer Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit dubbel zijdig bouclé tapijt, 100 cm breed, in de meest gevraagde kleuren, anchraciet. geel en beige tweed, per meter voor herstellen van de rijwielbergplaats, het verplaatsen van het magazijn en het Inrichten van dc kamer van het schoolhoofd in de school aan het Oude Kerkhof 13; het vervangen van vaste door driedelige klapborden ïn de school aan de Huysmansstraat; het vernieuwen van versleten en ver ouderde gymnastiekmeubelen in ver schillende scholen, het aanschaffen van tafeltjes en stoeltjes voor een klas van de school aan het Frans Halsplein; het aanbrengen van gra nieten aanrechtjes, het aanschaffen van vijf kastjes en het aanbrengen van vloerbekleding in drie lokalen van de kleuterschool aan de Lelie straat. Deze voorgestelde uitgaven komen tezamen op ƒ20.422, TJit de uitslagen, die op de eerste competitiedag zyn gevallen kan nu nl worden afgeleid, dat In elk geval O .DJ. het dit seizoen niet gemakke lijk zal krijgen en dal „Schiedam" naar alle waarschijnlijkheid geen rol van betekenis zal spelen ïn de strijd om de bovenste plaats. Het laatste ljjkt ons meer een zaak van D.K.C„ Ons Huis, Phoenix en De Raven. Dit zal na de komende ronde wel blijken. Als Schiedam er anders over denkt dan moeten de roodzwarten D.K.C. op eigen bodem verslaan en dat lijkt ons een stout stukje. O.D.I, heeft als moeilijke tegenstanders Bol nes, G.K.V. H.K.C. en Snel, maar ook de overige clubs zullen zich met gemakkelijk laten verschalken. Za terdag komt H.K.C. op bezoek en er zou een wonder moeten gebeuren als O.DJ. de Hardinxvelders wisten te bedwingen. De 123 zege van H.K.C. op T.O.P. geeft weinig hoop. Succes ontvangt Trekvogels. Beide clubs komen voor het eerst in het veld, zodat op dit moment weinig over de krachtsverhouding kan wor den gezegd. Verder zijn vastgesteld Schiedam 2Unicum 2, Succes 2—-Sperwers 5, Oranje Nassau 2—O.D.I. 2, O.D.I. 3 Oranje Nassau 4, junioren Succes- Sperwers 3, aspiranten Rozenburg a-~ Schiedam a, Rozenburg bSucces a, Oranje Nassau bO.D.I. a, O.D.I. b—Oranje Nassau c. Het evenement „Plezier ïn het Ha venkwartier" dat door dc Schiedam se C.J.V. gedurende de Vakantie- feesten aan de Lange Haven is geor ganiseerd, heeft een bedrag van 1.056 opgeleverd. Een enorm resul taat, vindt de penningmeester, in aanmerking genomen dat er minder voorbereiding en mmder werk aan was verbonden dan aan het soortge lijke feest van 1959 „Paris Schie dam" Het succes van toen heeft blijkbaar dit jaar doorgewerkt. Het C.J.V.-bcstuur is nu vast van plan om volgend jaar, na de viering van het 75-jarig bestaan overigens, met nog iets mooiers voor de dag te ko men in de Vakantie-weken. (Advertentie l.M.) (Advertentie 1JWJ Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 8L Bellen by ongeval: G-G- en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 6*866. Gemeentelijke Openbare LcrsszaaleD Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9,30 tot 16 30 en van 19 tot 20.30 uur, woens dag van 9.30 tot 16.30 uur. don derdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrij Jag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20 30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags ge sloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 7-9 uur; dins dag 10-12 uur, 2-5 en 7-9 uur; woensdag 2-5 en 7-9 uur; don derdag 10-12 uur; vrijdag 2-5 en 7-9 uur; zaterdag 3D-12 en 2-5 uur. Sled. Museum. Tentoonstellingen: „Kinderdroom" en „Parijs" en Groninger Grafiek. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur; „De kinder rechter". Mono pole, 2, 7 en 9.15 uur: „Burma jungle". (Advertentie l.M.) is het tijd om uw uit te zoeken brengt u ruime keuze in mantels met en zonder bont v.a. 79.50 Nieuwe dessins en mo dellen herenjassen v.a. 89.50 Een échte Velasques voor 14 cent om dagelijks van te genieten. In dozen van 10 stuks fn blikjes van 20 stuks in kistjes van 50 stuks ROTTERDAM Een deputatie uit Hamburg onder leiding van de senatoren dr. Paul Ne- verroann en Rudolf Buech bezoekt ons land om studie te maken van vraagstukken over wederopbouw, stadsuitbreiding en volkshuisvesting. Donderdag was zij in Rotterdam, waar de directeur van de Dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw, ir. C. van Traa, voor het gezelschap een voordracht hield. Daarna werd de nieuwe binnenstad bezichtigd. Aan een lunch, door het gemeente bestuur in hei Holbeinrestaurant (Advertentie l.M.) zijn de zojuist ontvangen TEENAGERMODELLEN GEBOREN: Antonie, z. van A. van der Zouwen en H. J. F. d& Jong; Hendrikus J. A., z. van A. M. H. van Dinteren en P. M. M. van der Zandt. ONDERTROUWD: S. Beumer, 26 jaar en M. IJzerman, 25 jaar; C Boomsluiter, 26 jaar en H. van der Most, 23 jaar; Ch. F. Bunjes, 23 jaar en M. A. Andiek; C. J. van Gemerden, 28 jaar en A. P. Hordijk, 28 jaar; J. Geurtsen, 26 jaar en 2 J. Hitman, 23 jaar; W. van Iterson, 32 jaar en G. van Biggele, 36 jaar; G. Roest, 24 jaar en Th. M. F. Hoo- gerboord, 24 jaar; J. T. Hommen, 27 jaar en J. van Sint Maartensdijk, 25 jaar; J. Sanders, 22 jaar en M. de Swart, 16 jaar; A. L. Simon, 26 jaar en M. J. C. L. Wuisman, 21 jaar; J. M. Spits, 25 jaar en P Verwaal, 21 jaar; F. Vogelezang, 35 jaar en A. Verkerk, 24 jaar; J. H van der Wart, 31 jaar en M. A. van Cranenburgh, 21 jaar. j GEHUWD: A. J. K. Hage, 32 jaar en A. Konemarm, 34 jaar; A. Brc- man, 29 jaar en P. A. C. van Her waarden, 27 jaar; J. de Waard, 25 jaar en N. H. Hollaar, 29 jaar; Varsényi 53 jaar en M. Csas- zar, 46 jaar; G. Bok, 26 jaar en A. N. Tanis, 19 jaar; A. Ch. M. van Hoek, 25 jaar en M. W. F. van Hug- te, 24 jaar; L. J, Visser, 24 jaar en M. van Vessem, 20 jaar; L. Hofstra, 31 jaar en S. Köneroann, 24 jaar. OVERLEDEN: W. E. den Boer, 82 jaar; H, Balk, £6 jaar, wed. van J. A. Daalmeijer. FOTO® OPTIEK, OKAXJEC4LKJU 9 SCHIEDAM. v.h. DE BRUIN Dezer dagen is brandmeester C. A. J. v. d. Staay veertig jaar verbonden aan de Maassluise Vrijwillige Brand weer. De heer v, d. Staay, die in 1920 begon als slangenieider bij de stoom spuit 8 heeft een grote ontwikkeling bij de plaatselijke brandweer meege maakt. Het korps Maassluis beschikt momenteel, over groot en modern materiaal dat gezien kan woi den. Dezer dagen zal de jubilerende brandmeester gehuldigd worden. VDL speelt opnieuw thuis en dit maal is CKC de tegenstander. Tegen OVV liet het schieten veel te wen sen over, zodat de voorhoede in be tere vorm zal moeten zijn om de volle winst te kunnen binnenhalen. Het programma voor de lagere elf tallen is: Xerxes 5—VDL 2, VDL 3 ODI 3 en ExceLsior 12—VDL 4. Junioren: HBS A—VDL A, HBS C 1—VDL C 1, VDL B 1—Dindua B 1 VDL B 2—RK WIK B2 en VDL C 3 VFC C 8. Advertentie LM.) Speciale aanbieding Italiaanse import Zuiver wo! In de moderne herfstkleuren Prijs 31.50 MODEMAGAZIJN HOOGSTRAAT 155.157 SCHIEDAM aangeboden, heeft burgemeester Van Walsum er zijn vreugde over uitge sproken, dat door de2e ontmoeting de betrekking tussen beide grote haven steden worden verstevigd. De bur gemeester zinspeelde o.a. op een be zoek, dat een nieuwe Oberbuerger- meister van Hamburg traditiege trouw tc zijner tijd aan Rotterdam zou brengen, hetgeen aanleiding gaf tot cmgc vrolijkheid. Er werd nk aan tafel gefluisterd dat de aanwezige dr. Nevermann deze nieuwe Oberbuer- germeister zou kunnen zijn. Deze, het woord nemende, wenste Rotterdam geluk met hetgeen tot dusver in de wederopbouw was be reikt. Hij sloot de ogen niet voor de tragische omstandigheden, die -deze wederopbouw noodzakelijk hebben gemaakt en voor de verantwoorde lijkheid, die het toenmalige Duitsland daarvoor had gedragen. In de namiddag werd een haven vaart gemaakt en werd de woning bouw in het Zuidelijk stadsdeel be zichtigd. Ir, J. C. van Reen en zal op dinsdag 20 september, 's avonds om acht uur, in gebouw Courzand aan de Cour- zandseweg 40, de tentoonstelling „Afrika danst" openen, die door de wykraad voor Heyplaat wordt geor ganiseerd. Dr. C. Nooteboom, direc teur van het Museum voor Land- ea Volkenkunde zal een inleiding hon den. Bij de emissie van nominaal ƒ1.112.000 aandelen N.V. Levensver zekeringmaatschappij HAV-Bank hebben nagenoeg alle houders van claims van hun recht tot inschrijving gebruik gemaakt Broersvest 6466 Schiedam Uit dank aan Prol Dr. Ariëns, welke de laatste jaren aan verscheidene Indianen stammen speciale Pasvormmoccasins levert en hierdoor het uitsterven van deze stam men wordt tegengegaan, brengt „Rode Arend", opperhoofd der Cheyenne's met zijn volledige bestuursraad, een bezoek aan Schiedam. Zaterdagochtend 10 uur arriveert „Rode Arend" in. een speciaal gecharterd vliegtuig op het Vliegveld Zestien hoven te Rotterdam. De snelle paarden zullen opperhoofd en bestuur vla de Overschiescheweg en Singel naar de Broersvest voeren, alwaar om 10.30 uur de koffie geserveerd wordt. Na het roken van de zo bekende Vredespijp volgt een rondgang over de terreinen van Ariëns Oliebronnen n.v, waar tevens aan Rode Arend en z'n gevolg een diner zal worden aangeboden. Het gehele weekend zal Schiedam in de gelegenheid zijn Rde Arend te ontmoeten met zijn vriend Ariëns, daar het vertrek is vastgesteld op 24 september. Vanwege dit hoge bezoek van die speciale pasvormsehoe- nen in Ariëns Schoenenhuis, Broersvest 54 een echte INDIANENVREDESPIJPRODEARENDBALLON cadeau 1 Te koop Geboden: benedenwoning, 3 kamers, keuken, tuin. grote bergruimte voor fietsenstal ling, achteromgang. Gcvr klexne bovenwoning of heel huisje. Br. ond. nr. 5 812, bur. v- d. blad. Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon, J de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 66833 Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Broekenko- ning". Hoogstraat 85.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1