Gasvoorziening: nieuwe en goedkopere werkwijze a PeekgCloppenburg Veilig Verkeer: een kwestie van leven en dood DVS-dames boeken weer een mooie zege S.G.-bridgedrive om paren-kampioenschap Delftse zeilers te sterk in teamwedstrijd L. Hahn winnaar van mr.Heusdens-prijs voor SchiecL teams Voorstel van B. en W: koolg asovens Bestaande maar met katalysatoren Duivensport Wellevendheid op de weg is een eerste vereiste HANDBAL KORFBAL Eervolle nederlagen Strijd rond „Fort Dobbs Koeriersters Onbevredigende verrichtingen van biljarters Kader-vergadering van A.N.M.B. elke woensdag jongensm.arkt KINDERCOATS Hutje in brand Burgerlijke Stand Scooter hotst tegen vrachtwagen Valken Dukker-prijs SCHIEDAM enige gebruikte naaimachines VERKOOPSTER AANKOMEND VERKOOPSTER Dinsdag 20 september 1960 3 De gasvoorziening in Nederland ondergaat, zoals bekend, in de na oorlogse jaren drastische verande ringen, zodat van een stormachtige ontwikkeling moet worden gespro ken. In een betrekkelijk korte perio de zün verschillende soorten lange- afstandsgassen ter beschikking van de gasprodncerende bedreven geko men; zulks is in het bijzonder in het westen van het land en dus ook in Schiedam het geval. De vraag, welke wijze van bewer king en distributie van dit raffina derij-gas voor het gemeentelijk gas bedrijf de meest economische zal zUn, Is gedurende enige jaren door de Directie en de Raadscommissie van de Technische Bedrijven ern stig bestudeerd. Het resultaat van deze studie is neergelegd in een uit voerige Nota Gasvoorziening Schie dam. De nota onderscheidt drie plannen: Plan A. Kool gas produceren in zo danige hoeveelheid dat de hierbij vrijkomende cokes voldoende Is om de vereiste hoeveelheid water- gas te produceren. In de woter- gasinstallatie wordt watergas ge produceerd en raffinaderijgas om gezet. terwijl onvervormd raffina derijgas wordt toegevoegd. Grond stoffen zijn dus kolen, olie (voor stoomketels en oven verhitting) en raffinaderijgas, eventueel propaan Plan B. De koolgasfabriek sluiten en met behulp van de watergasinstal latie een mengsel maken van wa tergas, gekraakt raffinaderijgas en "raffinaderijgas, eventueel propaan en enige geconditioneerd raffina derijgas c.q. propaan. Evenmin als bij Plan A behoeven er gasver- bruikstoestellen te worden gewij zigd. Grondstoffen; cokes, even tueel olie, raffinaderijgas, even tueel propaan. Plan C. Dc koolgasfabriek sluiten, evenals de geearbureerd-watergas- fabriek. Geconditioneerd raffina derijgas eventueel propaan leveren van gelijke kwaliteit als het hui dige stadsgas. De gasverbrulkstoe- stellen veranderen, zodat zij ge schikt zijn voor alle gassen. De gecarbureerd watergasinstallaties blijven in reserve rast het oog op storingen in de levering van raffi naderijgas en propaan, waardoor in de rar-st essentiële behoeften kan worden voorzien, terwijl met vol doende bijlevering van aardgas de gasvoorziening 2elfs normaal door gang kan vinden. Bij de Technische Bedrijven zijn de drie plannen nauwkeurig met el kander vergeleken. Plan A kwam wegens de hoge kosten niet meer in aanmerking. Volgens plan B zou den belangrijke investeringen in het bedrijf moeten plaatsvinden, terwijl volgens Plan C de investeringen in het bedrijf belangrijk minder zou den zijn, doch aanzienlijke bedragen zouden moeten worden besteed aan de ombouw van de toestellen bij de verbruikers. Zowel de Directie als de Com missie van de Technische Bedrijven kwamen eenstemmig tot de conclu sie dat Plan C de voorkeur verdien de. Maar de laatste technische ont wikkelingen in de gasproductie heb ben hierm wijziging gebracht. Het blijkt thans mogelijk tot een geringe investering te komen en toch verze kerd te zijn van een voldoende gas productie. De ontwikkeling op het gebied van het kraken van gas door middel van xg. katalysatoren biedt de mo gelijkheid de bestaande koolgasovens te gebruiken en met behulp van ge noemde katalysatoren de productie met deze ovens voort te zetten, zij het dan volgens een andere werkwij ze. Doordat het zo gevormde gas vrö Op de eerste speelavond van het toernooi om de Maltha-Raket viel de kwaliteit van de twee tot een beslissing gekomen libre-partijen erg tegen. Wel noteerde Van Soelen in zijn partij tegen Kooy een serie van 82 caramboles, maar voor de 400 door hem te maken caramboles had hij niet minder dan 37 beur ten nodig; een moyenne van 10.54 is voor Van Soelen te laag. Zijn te genstander deed het in wezen nog veel slechter, want toen Van Soelen zijn 400 caramboles bijeen had ge stoten, was Kooy nog maar tot 135 gekomen. Zijn hoogste serie was 21, zijn moyenne bedroeg slechts 3.64. G. Valkestijn deed het nóg slech ter. In 40 beurten bereikte hij slechts 116 caramboles, met een moyenne van 2.90. J. v. d. Valk had derhalve ook 40 beurten nodig om de partij te beëindigen. Een gemiddelde van 7.50 van Van der Valk is ook niet hoog. Zijn hoogste serie was 52 ca ramboles. De partij Valkestijn—Van der Vel de werd onderbroken wegens het vergevorderde uur. Valkestijn heeft hierin de leiding. De Blauwe Doffer De P.V. De Blauwe Doffer nam deel aan de wedvlucht uit Deventer, een afstand van 140 km. Gelost werd om 7 uur; eerste duif binnen om 8.23.45 uur; laatste prijsduif 8.45.55 uur. Uitslag: 3, 15 Claes; 2, 6. 7, 24 Sebrcchts: 3 Balvers; 4 v. d. Hoeven; 5, 18 Wen- teler; 8 Simon; 9, 20 B. van Gogh; 10 Vrauwdeunt; 11 Hartog; 32.17 Broe ders; 13 Ilmer; 14, 19, 21 Kamp; 1G Houting; 22 Ballijn; 23 Opijnen; Neef diploma. De Postduif Ook de SCV De Postduif nam met 265 duiven deel aan de wedvlucht uit Deventer. Uitslag: v. d, Kant Breur 1, 6, 18; J. v. d. Waard 2, 40 (diploma); C. Verboom 3, 64, 85; JH. Blonde 4, 31 32, 39, 63; A. V. d. Grijp 5, 23, 34, 38, 58; N. in 't Hol 7, 22, 20, 33; J. Doejaaren 8, 14, 17, 24, 28, 44, 47; W. van Deurzen 9;*E. van Smirren 10, 67; W. van Harmeien 11, 62; C, v. d. Grijp fk Co. 12; F. Koppenhagen 33; A. Hee- ren 15, 45, 50; G. Boom 16, 29; J. v. d. Beek Sc Co. 19; W. Verhaeren 20; J. Verhaal 21, 37, 51; W, Kerkhof! 25, 56; A. Brouns 27; G. Meijer 30; P. van Os 35; F. Eijkenbroek 36, 55; Th. Westerholt 41; A. van Gogh 42, 59; C. van Tricht Co. 43: C. Paar- dekoper Co. 46; P. Hinten Co. 48; M, de Ruiter 49; H. Vermeer 52; D. Schipper 53; J. Bats 54; L. v, d. Melj 57; L v, d. Tuijn 60; Th. Jansen 61; J. Westerholt 66, Door de A.Njvl.B. afd. Schiedam ■wordt op woensdagavond 21 septem ber in het Volksgebouw, aanvangen de om 8 uur een kadervergadering gehouden, die echter ook voor be langstellende leden toegankelijk is. Door de districts-bestuurders. de he ren M. Hoogestecger, J. de Jong en P. Kats zullen de districts-plannen voor het komende seizoen worden uitgestippeld, terwijl de secr. pen ningmeester van de afdeling Schie dam, de heer W. v. d. Stelt de plan nen van de afdeling bekend zal ma- kern van verontreinigingen is en er geen uitbreiding aan de watergasinstalla ties behoeft te worden gegeven, zul len de investeringen In het bedrijf in Plan B genoemd met ruim een mil joen gulden kunnen worden vermin derd, indien het werken met de ka talysatoren geheel aan onze verwach tingen beantwoordt. Te züner tyd blijft üan, wanneer de universele branders in de handel zullen zijn, de mogelijkheid bestaan over te schakelen op het hierboven genoemde plan C, zonder dat hier aan de kosten van ombouw van de toestellen zullen zijn verbonden. Volgens dit nieuwe plan vragen B. en W. aan de Gemeenteraad een bedrag van 65.000 voor de aan schaffing van de bedoelde kataly satoren '"1 voor het treffen van voor zieningen op 't gebied van leidingen, metingen en pompen. Op deze wij ze kunen voorlopig belangrijke in vesteringen achterwege blijven en kan men bij de Gasfabriek de ont wikkeling op dit gebied rustig af wachten. (Advertentie t.M.) zware wollen mohaïr- kwalitett, geheel met warme Eskimo-Yoerlng, (capuchon met teddy) dubbele sluiting- speciale J.M. prijs 2 jaar 75 (kleine stijging per moot) Door het Verbond voor Veilig Ver keer voor Schiedam is donderdag a-s. uitgeroepen lot „Veilig Verkeers dag". Op die dag zal getracht wor den om de weggebruikers (en dat zijn wij allen, zowel het twee-jari ge kind dat met «en driewielertje op het trottoir verschijnt als de chauffeur achter het sluur van zijn machtige 2<Monner trekker-met-op legger) bij te brengen hoe dringend noodzaketijk het is dat het Verkeer ook Veilig is. Dat is een kwestie van leven en dood geworden. Daar staan wij niet iedere dag bij stil. Maar een doodsbericht in de krant of een autowrak ergens aan de kant van de weg zijn stille getui gen van de mateloze ellende die het moderne verkeer ons naast veel goeds heeft gebracht en bijna dagelijks wécr brengt. Natuurlijk kan men van niemand vergen, dat hij zich dag in dag uit en op elk uur van de dag die ellende bewust is. Het leven zou daarbij ondrage lijk worden. M ar wél is het goed, dat ieder zich bij tijd en wijle af vraagt, of hij of zij wel alles doet wat mogelijk is om het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Iedere weggebruiker zou zich eigenlijk een maal per week de spiegel moeten voorhouden met de vraag: „Ben IK een goed weggebruiker?" En indien dat nog teveel gevraagd is: laat hij het in ieder geval doen op de Veilig Verkeers dag. die het Verbond donderdag organiseert. Want de be tekenis van die dag zit 'm niet in de eerste plaats in het feitelijk voorko men van ongelukken (dat heeft zelfs het Verbond niet in de hand) als wei in de begripwekking en het kwe ken van de bereidheid bij alle weg- Ook de tweede competitiedag voor de Schiedamse handbalteams is niet onverdienstelijk verlopen. De da mes van DWS wisten na het gelijke spel van vorige week nu dc volle winst te behalen op Turnlust In Den Haag. Onze stadgenoten namen al vrjj spoedig een 1 voorsprong door een doelpunt van N. Bos-v. Houwe- lingen. Maar de Haagse dames kwa men daarna tot een 31 voorsprong B. Kouwenhoven er N. Robarl zorg den er echter nog voor dat met een gelijke stand 33 de rust Inging. In de tweede helft speelden onze stad genoten wat agressiever en al vry kort na de thee brachten A. v. Lier en nogmaals N. Robart de stand op 4—5. Turnlust kwam nog tot 45 maar toen zorgde L. Robart weer voor een Schiedams tegenpuntje. Kort voor het einde maakte Turn- Voor de zesde maal heeft de Schiedamse Gemeenschap een brid gedrive georganiseerd om bet paren kampioenschap van Schiedam, waar- Van de eerste ronde gisteravond in Musis Sacrum In een zeer prettige stemming Is verspeeld. „De belang stelling voor deze drives gaat in een stijgende Hjn'\ beeft de heer L, Kamp als vertegenwoordiger van de S.G. In z(jn openingswoord kun nen vaststellen. Niet minder dan 72 paren hadden ingeschreven, zodat nu in negen groepen gespeeld moest worden; vorig jaar waren het er uog maar acht geweest. De winnaars in elke groep komen vanavond uit in de finale, terwijl als tiende paar in de finale zal fungeren, dat tweede prijswinnende paar dat in de groep, het dichtst op de winnaar volgt. Deze bèpa- ling bracht een onverwachte moei lijkheid. want ïn groep E waren er liefst drie paren die met een. ge lijk aantal punten op de eerste plaats eindigden. Het grootste aantal „top pen" moest toen de volgorde uit maken, zodat zowel dc dames Van Duyl en De Kruif als het echtpaar De Vos Burghardt in de finale ko men en het echtpaar Flek/v.d. Tuuk nèt achter het net viste. Door dc grote opkomst was het nodig dat niet alleen de grote zaal van Musis Sacrum, maar eveneens de beneden-foyer tot strijdkamp moest worden ingericht. Er is pret tig gespeeld zoda+ de niet-winnaars een plezierige herinnering overhou den aan deze drive, die door de heer J. Aarnoudse op voortref felijke wjjze is geleid. De groepswinnaars en dus fina listen zijn (in volgorde van behaal de punten): Gebr. Broere 90 pnt; Booy-Heykoop 89 pnt; dames Flechs -Maltha 88pnt; mevr. Van Maarssen v. d. Brink en zoon 85 pnt; Feld- berg-Jorritsma 79 pnt; Jansen-Ves- ter 79 pnt; dames Van Duijl-De Kruif 76 pnt Treyl-Meulstee 75 pnt; Warmoeskerke-Tuuk 73 pnt. Een tweede prijs behaalden de pa ren: Bezemer-Carree; echtp. De Vos Burghardt; Crama-Klink; Fïnke-Rey- nold; Coerradï-v. Loon; echtp. Ke- menade; de dames Van Looy-Krib- be; De Jager-Nix; Bastian-Felt. Ook zij hadden fraaie prijzen voor het uitzoeken. lust uit een vrije worp een doelpunt maar L. Robart wist de voorsprong met twee punten te behouden. Turn lust kwam in de allerlaaste minuut nog aan een tegenpunt maar toen was al het kruit verschoten en kwam DWS zegevierend met 6—7 uit de strijd. De dames van Wilton Fijenoord die vorige week een 5—4 overwin ning behaalden op RODA kwamen er nu niet aan te pas. HVS in Stomp- wijk zorgde voor een warme ont vangst. De rust ging in met een 3—0 achterstand en in de tweede helft ging het al niet beter. Wel zorgde B. Zonneveld voor een tegenpunt maar dit was het enige Schiedamse verweer. Het einde kwam met een verdiende 1 overwinning voor Stompwijk. Dames 2 van DWS leden in Dor drecht een 6-*-2 nederlaag tegen Mi nerva 2; de reserve dames van Wilton brachten het er beter af en stuurden Schutters 2 met 'n 2—0 ne derlaag naar Rotterdam terug. De heren van Wilton Fijenoord hebben in de districts 2e klas de vol le winst behaald op HVL in Leid- schendam. De rood-witten hadden bij de rust een 5—3 achterstand, die zelfs tot 7—3 opliep. Dank zij het goede werk van doelman Kalkho- ven liepen onze stadgenoten de ach- terstand geleidelijk in tot 77. HVL vocht voor wat het waard was en kwam telkens aan een voorsprong. Het was H. v, d. Lugt die tot ieders verbazing in de allerlaatste minuut met een voortreffelijk doelpunt toch nog de volle winst voor -Wilton uit het vuur wist te slepen. 1112. De heren van DWS waren in de af- delings le klas niet opgewassen te gen het spel van Dynamo 2. De ge heel jonge voorhoede van de blauw witten vertoonden wel aardig spel, maar was niet in staat de harde Rotterdamse verdediging te breken. Met de rust was de stand 52 en het einde kwam met een 104 over winning voor Dynamo 2. De heren van IJVG waren in Gouda op bezoek bij Vires et Celeritas 2 en kwamen met een 85 nederlaag in Schiedam terug. Heren 2 van DWS veroverde een punt in de wedstrijd tegen Dynamo 3; de uitslag was hier 11—11. Heren 2 van Wilton Fijenoord kwam nu niet aan winst tegen Ac- tivitas 2. Met 610 ging de volle winst mee naar de Maasstad. Uitsla gen dames junioren: ADODWS 2-8 Wilton—Schutters 2—2 Ad ven do UVG 0—6 St. Bodewijk—UVG 2 2—7. Heren junioren: RODA—DWS 8—6. gebruikers om de (verkeers)-wereld te verbeteren en met zichzelf te be ginnen Wellevendheid Het is een angstwekkend verschijn sel, dat zodra mensen aan het ver keer gaan deelnemen, zij dikwijls van beschaafde, wellevende burgers veranderen in agressieve, haatdra gende individuen, die vóór alles op hun rechten staan. Statistieken wij zen. uit, dat slechts een gering per centage van de verkeersongevallen is terug te voeren op technische mankementen van de verkeers middelen. Is dat op zichzelf al niet veelzeggend? Ook d° kennis van de verkeersregels is hoe belangrijk ook - nog geen vrijwaring voor een veilige afwikkeling van het ver keer. Véél en véél belangrijker is de houding van iedere weggebrui ker jegens zijn medemens. Veilig verkeer is in de eerste plaats een zaak van wellevendheid en eerbied voor de medemens. Slecht, humeur Een slecht humeur is nóóit pret tig, maar op de weg is het dat zeker niet. Erger nog, het kan fataal zijn. Want niets is gevaarlijker op de weg dan een automobilist die zijn ochtendhumeur of zijn huiselijke twisten botviert op het gaspedaal En de wandelaar, die op de terug weg van kantoor nog helemaal in zijn werk verdiept is, is óók een gevaar op de weg, voor zichzelf èn voor anderen. Er zouden stellig heel wat min der ongelukken gebeuren, indien ie dereen zijn complexen, zijn opwin dingen en zijn zorgen thuis kon la ten. Dat is niet eenvoudig en in ve le gevallen ook onmogelijk. Het ver keer eist de volle aandacht van alle verkeersdeelnemers. Verslapte of verdeelde aandacht werkt de onvei ligheid in de hand. En dat die on veiligheid (helaas) nog groot is be wijzen de cijfers voor 1958: In 19d8 bedroeg het aantal ver keersongevallen in Nederland 137,812 waarbij 1.604 personen werden ge dood, 23.291 zwaar en 16.491 per sonen licht gewond. Hoewel officiële cijfers op dit moment nog niet vast- staco, is het wel zeker dat in 1959 een groter aantal doden in het ver' keer te betreuren is, n.I, rond 1.650. Ook plichten We hebben al gezegd, hoezeer de mentaliteit van de weggebruikers de veiligheid op de weg bepaalt. Die mentaliteit is in feite een kwestie van verkeers-beschaving. Daarom is het zo belangrijk dat de ouders het jonge kind reeds iets van de welle vendheid bijbrengen, die in het ver keer zo'n grote rol speelt. Daarom ook richt het Veilig Verkeerswerk zich tot de jeugd. Dat dit dringend nodig is zal een ieder begrijpen die zich realiseert dat in 1958, 316 kinderen van 1 tot en met 14 jaar in het verkeer om het leven kwamen (19,6% van het totaal aantal verkeersdoden); dat de sterfte door verkeersongevallen bij kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 20 jaar 16% van 't totaalcijfer uitmaakt, terwijl dit bij volwasse nen maar 2 beloopt en vooral dat voor kinderen van 5 tot en met 14 jaar het verkeersongeval „doodsoor zaak nummer één is." Het altijd-en-overal willen inha len, het tot het uiterste „op zijn voorrangsrechten staan", het „ver blinden", enz. zijn zaken, die wij ook in het maatschappelijk verkeer zien en die wij prompt als onwelle vend betitelen. Het verkeer is, en dat vergeten maar al te velen, bo venal een kwestie van plichten. Laat daarom het bijbrengen van plichtsbesef-in-het-verkeer ook uw taak zijn. Het gaat om uw en-an dermans leven. De brandweer moest gisteravond omstreeks acht uur uitrukken, om dat er brand zou zijn achter de Parallelweg. Het bleek dat een schuilhutje door enkele jongens in brand was gestoken, maar bewoners van de Parallelweg hadden met zand het vuur gedoofd, zodat de brand weer geen dienst hoefde te doen. GEBOREN; Machteld C., d. van J. H. van Rede en jkvr. C. J. van Heemskerck van Beest; Rudolf J., z, van G. H. Bergkotte en H. D. Aarden; Christina M., d; van A. de Ruiter en Ch. M. Hoenderkamp; Hendricus N.. z. van I. J. van Gel deren en. D. A. Gijtenbeek; Marinus J., z, van G. Krabbendam en P. G Wigmans; Rudy, z. van G. van der "Wilt en G. J. M. Kok; Bernards A., d. van K. H. ut en B. T. M. van der Velden; Wilhelmus J. C., z.vriï W. A. Pïeters en W. Jansen; Gerrit, z. van A. Moritz en F. Lucas; Ro- bertus J., z. van C. C. P. Schoof en C. J, Kloosterman; Maria, d. van W. F. Noordijk en A. M. P. de Jong; Edwin. z. van. G. Zonneveld en P. van Leeuwen; Dirk, z. van A. Boer en A. Vondelbosch; Yolanda, d. van L. Lameijn en A. J. M. Heinsbroek; Willem, z. van M. E. Kannegieter en M. Posthumus; Yvonne, d. van A. A. Bijlsma en. M. C. H. Timmers; Maatje C., d. van W. Th. J. van Leeuwen en J. Vroegh; Leijda, d. van H. J. Schouwenburg en A. W. Mookboek; Marinus, z. van H. P. Clement en H. M. Steehouwer; Raoul, z. van L. den Outer en E. R. L. de Raaij. OVERLEDEN: M. A. van Schie, i jaar; G. Zagwijn, 76 jaar, echtg. van P, Plooij. VLAARDINGEN Een heerlijke bries en een stra lend zomerzonnetje vormden zondag een prachtig besluit van de zeil wedstrijden, die door De Bommeer en DWSV waren georganiseerd. De ze wedstrijden bestanden uit team wedstrijden tussen Vlaardingen en Delft, de mr. Heusdens- en de Duk- kerwedstrijd. De routes waren nu drie ronden met een boei op de Bommeer. 's Morgens om elf uur gingen de ploegen van De Bommeer en DWSV van start. P, den Engelsman en L. Vermeulen (beiden DWSV) waren goed weg. 3n derde positie lag J. van der Wagt (VI.). De andere Vlaardingse zeilers startten veel la ger, waardoor 2ij genoodzaakt waren een slag te maken, hetgeen een ach terstand betekende. Na één ronde lagen aan kop P. den Engelsman (D.>, L. Vermeulen (D.) en voor Vlaardingen J. van der Wagt op de derde plaats, gevolgd door D, van Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St Liduinastraat 58. Bellen bjj ongeval: G-G- en GJD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64656- Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag ,van 9.30 tot 16,30 en van 19 tot 20.30 uur, woenS' dag van 9.30 tot 16.30 uur, don derdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16,30 uur. 's Zondags ge sloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 7-9 uur; dins dag 10-12 uur, 2-5 en 7-9 uur; woensdag 2-5 en 7-9 uur; don derdag 10-12 uur; vrijdag 2-5 en 7-9 uur; zaterdag 10-12 en 2-5 uur. Sted. Museum. Tentoonstellingen'" „Kinderdroom" en .Parijs" en Groninger Grafiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De kinder rechter". Monopol e, 2, 7 en 9.15 uur; ,,Fort Dcbbs". DIVERSEN Volksgebonw, 8 uur; NIVON, Lezine Chr. Soc. Bel., 8 uur: Klein-Babbers- polder. Lezing. Grote Markt, 9 uur: Politie-Muziek- gezelsehap. Taptoe. Musis Sacrum, 7.30 uur: S.G. Bridge drive (finale). der Voorden (VI.) op de vierde plaats. De snelle J. Vermeulen trad hier op als bewaker en bleef de eerste twee ronden rustig op de vijfde plaats. In de laatste ronde trok Vermeulen er een beetje har der aan en passeerde D. van der Voorden om J. van der Wagt het vuur aan de schenen te leggen. Termijn (VI.) bracht het niet ver der dan de zesde plaats, de gehele strijd door, en C. Post deed zijn best om van de laatste (8e) plaats af te komen, hetgeen hem niet ge lukte. Aldus werd het een flinke Delftse overwinning, In de laatste ronde zagen we achtereenvolgens finishen. L. Ver meulen, met op de hielen P, den Engelsman. J, van der Wagt ga ven we een goede kans voor de derde plaats, maar een fout van deze zeiler op het laatste stuk met boeironden werd hem noodlottig. Hij werd door de opdringende J. Ver meulen gepasseerd. Zodoende wer den drie DWSV-zeiïers als eerst- aankomenden genoteerd. ie Vlaardingers zullen volgend jaar toch uit een ander vaatje moe ten gaan tappen De uitslag was: I. DWSV: 1. L. Vermeulen, N.N.; 2. P. den Engelsman, Brittannicus; 3. J. Vermeulen, Forthos; 7. H. Be- zemer. Phoenix UI. II. De Bommeer: 4. J. van der Wagt, Inja; 5. D. v. d. Voorden, Dombo; 0. C. Termijn, Cinderella; 8. C. Post, San Pedro. DWSV 23,1 punten; De Bommeer 13 punten. Gisteravond omstreeks acht uur is op het Koemarktplein de scooterrij der G. de R. tegen een militaire vrachtauto, de laatste uit een colon ne van 18 wagens, gereden. De militaire wagen remde af en de heer De R., die achter de co lonne aanreed, merkte dit te laat op. Op het door de regen gladde weg dek slipte hij en reed tegen de laadbak op. De heer R. kreeg een bloedende wond aan het hoofd en is door de GG en GD ter plaat verbonden. Zoals we al vreesden hebben onze vrouw Zeeman weer II-7. Phoenix, IN MONOPOLEi Op zekere dag komt Gar Davis, breed van schouders, smal van heu pen, het plaatsje Largo binnen rij den, op zoek naar zijn doodsvijand. Hij treft hem aan in de kroeg en schiet hem dood. Dat is geen half werk en tekent meteen het klimaat waarin de film „Fort Dobbs" zich dan verder zal afspelen. Gar zoekt zijn toevlucht bij de we duwe van een door opstandige In dianen vermoorde veehouder en. wordt ten onrechte door deze dame voor de moordenaar van haar man gehouden. Pas tweeduizend meter verder op de filmstrook wordt dat misverstand uit de weg geruimd. Maar dan heeft intussen Gar reeds de woeste Indianen, die Fort Dobbs belegerden op de vlucht gedreven. Een warm karwei dat niet alleen plezierig eindigt voor Fort Dobbs, maar ook voor Gar en de eerst zo weinig toeschietelijke weduwe. Deze western wordt vertoond ïn het Monopole-theater. waar donder dag in de speciale cyclus „Een engel in Brooklyn" wordt gedraaid- korfballers het niet kunnen bolwer ken tegen hun tegenstanders. Maar de nederlagen, die zün geleden zjjn eervoL O.D.L en Succes brachten het tot dezelfde cijfers, n.t, 2—5 maar bjj DJv.C.-Schiedam is er lustig op los gescoord. Hier werd het 11—-7. De drie tegenstanders, t.w. H.K.C. Trekvogels en D-K-C. hebben ver diend gewonnen, maar HJC.C. was tegen O.DX toch niet zo op dreef als verleden week tegen T.O.P. Men begon in een zeer hoog tempo, dat men echter niet vol kon houden, O.DJ, trof zelfs het eerst de korf, maar ondanks sterk overwicht haper de het schot bij de Hardinxvelders, waardoor zij in de eerste helft niet verder kwamen dan 13. Na de hervatting werd het zelfs 2—3, maar O.D.I. kon toch. niet verder komen. Na 24 stelden de gasten de eind stand in de laatste seconden op 2—5. Bij Succes-Trekvogels wogen de partijen tot een kwartier voor het einde vrijwel tegen elkaar op. Door B. van Krogten kwamen de blauw- witten met 1—0 voor, maar de rust ging in met 11. Daarna kwam Trekvogels met 2—1 voor, doch nu herstelde J. Cordemans voor Succes het evenwicht. Vervolgens kreeg Trekvogels =tm£vmrp=r« toege wezen, waarvan de tweede door de korf ging (2—3). De strafworp, die Succes hierna mocht nemen werd. eveneens gemist en daarmee .ver speelde men de kans op een punten verdeling. In het laatste kwartier wa ren Trekvogels heer en meester en daardoor kwam de Rotterdammers de 2—5 overwinning ruimschoots toe. DKC schijnt de grootste kampioens kansen in de afdeling van Schie dam te hebben. Tegen de roodzwar ten waren zij wel bijzonder op dreef. Al heel vlot kwam de thuisclub met 2—6 voor. Daarna kon K. Tet- telaar tegenscoren (21), maar dit legde weinig gewicht in de schaal, want er volgden weer drie Delftse punten. D. Vermeulen slaagde er in eerste opstelling in een flink stuk van de achterstand af te knabbelen door tot 53 op te halen, maar vlak voor de rust was het weer 63. In de tweede helft werd om beurten gescoord, maar DKC was steeds één slag en de laatste maal zelfs twee slagen voor. Mevr. Zeeman liet 74 noteren, D. Vermeulen 85, Mej, N. Winkelman 96 en tenslotte me- Ons Huis en Raven wonnen ook hun partij, zodat deze clubs samen met DKC wel de hoogste ogen zul len gooien. De verdere uitslagen luiden Schie dam 2—Unicum 2 3—1, Succes 2— Sperwers 5 2Or. Nassau 2 ODI 2 2—1, ODI 3—Or. Nassau 4 21, junnioren SuccesSperwers 3 62, aspiranten Rozenburg a Schiedam a 2—2. Or. Nassau b ODI a 3—1 en ODI bOr. Nassau c 1—1. Middags om twee uur klonk het signaal voor de Valken, om de mr. Heusdensprïjs, Het was een goede start, waarin K. Buisman en W. Meijboom het eerste weg waren. L. Hahn ging te vroeg over de lün en moest terug, hetgeen hem geen kwaad scheen te doen, want- nog niet op de helft van de Boonervliet lag hij weer in de kopgroep. Daarna liep hij nog iets uit en nestelde zich aan de kop, gevolgd door Meijboom en Van Aperen. De tweede ronde gaf een verschuiving te zien. Van Aperen had zich vóór Meijboom genesteld, maar na boei ronden vergrootte L. Hahn zijn voorsprong. Er moest nog één ron de gezeild worden, dus kon er nog verandering komen. Maarten Benjert liet verstek gaan, wat de kopgroep betreft. De ach terstand op L, Hahn was voor hem zó groot, dat inlopen niet mogelijk was. Bouwman lag ook niet best, de eerste ronde op de vierde, om na de tweede ronde af te zakken tot de vijfde plaats. Toch zou de derde ronde een verrassing opleve ren, want Maarten Benjert kwam geweldig opzetten, passeerde achter eenvolgens Van Aperen en Meij boom en wist als tweede achter L. Hahn te eindigen. W. Meijboom, die een goede wedstrijd zeilde, zag kans Van Aperen naar de vierde plaats te dringen. Intussen werd er strijd geleverd om de vierde plaats, die door Bouwman werd gewonnen en Van Aperen zelfs op de vijfde plaats bracht. Het was een prachtige wed strijd. L. Hahn is nu voor een jaar in het bezit gekomen van de mooie mr. Heusdensprïjs. Uitslag: 1. L. Hahn; 2, M. Benjert; 3. W. Meijboom; 4. W. Bouwman; 5. J.van Aperen; 6. D. Schilder; 7, K. Buis man cn 8. L. van Gaaien jr. Na de start van de Valken-klasse gingen de 16 m^ers van De Bom meer en DWSV de strijd aanbinden om de „Dukker'-prijs, In deze klas noteerden we enkele uitvallers. J. Vermeulen was de eerstaankomende na de* hele wedstrijd door de lei ding te hebben gehad; tweede werd P. den Engelsman; 3. H. Besemer en 4. D. van der Voorden. Rest ons nog te melden dat de Dukker-prijs geen specifieke Delftse aangelegenheid is: deze geldt voor beide verenigingen. Echter wèl de Van Djjk-prijs. Deze wordt alleen verzeild onder de Delftenaren. Bezien we het weer in het afge lopen zeilseizoen, dan kunnen de zeilers terugzien op prachtig ge slaagde wedstrijden, waarin steeds op wedstrijddagen de weersomstan digheden zeer gunstig waren. De prijsuitreiking vond plaats in bet Jachthuis van de heer C. van Dijk, AANGEBODEN Zowel hand-, trap- en elektrisch vanaf 35. H. TEGELAAR Edisonplein 10 B SCHIEDAM Gewaagd wegens huwe lijk der tegenwoordige een met ervaring in het dames- en meïsjesconfectïevak. Tevens kan geplaatst wor den een enige ervaring m het textieï- vak is gewenst. Geboden wordt een prettige, werkkring met goed salaris. Aanmelden schriftelijk of mondeling Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet Telefoon 66833. LEES de avonturen van MODEMAGAZIJN KICK WILSTRA de wondermidvoor HOOGSTRAAT 155-157 J SCHIEDAM Telefoon 6 SO 27 Prijs per deel 60 ct Bestel bij uw be zorger. boekhande laar of kiosk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1