ESSO PETROLEUM De ogen van weggebruikers getest in mobiel station PIKEUR ?KIein-Babberspolder wil meer eenheid Ylootbezoek uit V.S. aan Rotterdam OP „VEILIG VERKEERS-DAG" Primeur voor Nederland AGENDA. TAPTOE verregend Afscheidsreceptie Franse consul in Rotterdam 45 herdenkt het derde lustrum met expositie PRISMA '~A i In 't belang van de volkstuinders Ritmeester 2.50 Boon-Heycoop kampioenen bridge Tweede ronde Bedrijf sklaver j as Dader van scheeps- diefstal gepakt de haardoiie met het hoogste rendement Jeugd te gast op schepen Invrijheidstelling Joop Z. niet zeker Portefeuille gestolen Von Falkenhausen trouwt Belgische SCHIEDAM „DE SPIL" Voor „ERRES" televisie en Radio Burgemeester schonk\Ttl~ZrmcTseb°den beeldje van Erasmus Bonaventura speelt „Van ander ras" Donderdag-cyclus in Monopoie Burgerlijke Stand RADIO Bermuda wordt verkocht Koeriersters leerling kapster MEISJES en GEHUWDE VROUWEN FLINKE MANL. KRACHT 'Woensdag 21 september 1960 3 Het beschikken over een in alle /opzichten Soe{' functionerend ge zichtsvermogen Is een van de voor- waar den, waaraan alle weggebraï- kers moeten voldoen, uil tie veilig heid op de weg gewaarborgd zijn. iook aan dit facet van de verkeers veiligheid gaat het Verbond voor Vei lig Verkeer aandacht besteden. Met 'medewerking van ^et bedrijfsleven ?ès het Verbond in de gelegenheid een /mobiel teststation voor weggebrui- vikere in dienst te stellen. Wat een /primeur voor Nederland betekent. Verleden jaar besteedde het Ver bond reeds aandacht aan liet thema "Jiet oog op de weg" om de aandacht te vestigen op het nut van goede ogen alsmede op een goed gebruik van die ogen. Met de indieiislstilling van dit teststation wordt nu een practische en daadwerkelijke bijdra ge geleverd op het terrein van dc verkeersveiligheid. Tijdens de „Vei lig Verkecrsdag" za! Schiedam er morgen kennis mee kunnen maken. Bekent de inzetting van dit mobiele station, op zichzelf al een unicum, ook de test zelf mag als zodanig worden beschouwd. Het Nykto-test apparaat, dat in de auto staat op gesteld is enig in Nederland en nieuw voor Europa. Nederlandse deskun digen op het gebied van nog-ana- tomie en oogheelkunde hebben deze ...apparatuur met belangstelling ont vangen en het Verbond voorgelicht tü.v. een deskundig cn verantwoord gebruik ervan. Vier proeven De weggebruiker, die via een klei ne wachtkamer, de „onderzoekafde- ling" betreedt, kan zich aan de na volgende vier proeven onderwerpen. Met behulp van dit apparaat, waar in men een blik moet werpen en diverse figuren moet onderkennen, kan worden nagegaan hoe de situa tie is van de ogen met betrekking tot: gezichtsscherpte, oogstand, af stand- of dieptewaarneming en kleur gevoeligheid. Met de Nykto-test kan verder wor den nagegaan of het oog op de juiste wijze en binnen dc daarvoor toege stane tijdslimiet na verblinding door een „tegenligger" accomodeert. Ver blinding wordt op verantwoorde wij ze gesuggereerd door een in tijds duur variabel en fel lichtschijnsel, dat op de ogen wordt geworpen. In overleg met deskundigen zal als ge middelde tijdsduur van de verblin ding ongeveer één minuut worden aangehouden. Ter bepaling van de breedte van het gezichtsveld (van uitermate groot belang voor het wegbeeld) zal de (Advertentie IM.) Eter gen, op ..Veilig Vcrkeers-day" in Schiedam, zal deze wagen van het Verbond tioor Veilig Verkeer door de straten rijden, om de weggebruikers er attent op te muken dat zij, zekgr op die dag, voor een veiliger verkeer moeten zorgen. Verbööst u zich dus niet, wanneer u morden via de luid- Sfirekers een aanmerking krijgt wanneer u een jout maakt in liet verkeer, tnaar ook wanneer u een compliment op de zelfde wijze krijgt. U weet dan waar het om is te doen. In de wagen is ook een 16 mm geluidsfilm-instal- iaiic aanwezig waarmee morgenavond vanaf 8.30 uur verkeersfilms wor den gedraaid op het Koolas aan het eind van de Broersvest. weggebruiker, die zich aan de test onderwerpt, voor een perimeter kun nen plaatsnemen. Ook deze proef is van groot belang voor de veiligheid van de weggebruiker. Met de reactiesnelheid-test wordt nagegaan, of de weggebruiker bin nen de daarvoor toegemeten tüd reageert op bepaalde optische sig nalen door het gebruiken van gas-, rem- en ontkoppelingspedaal. Om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen wordt daartoe achter een autostuur plaatsgenomen. Het resultaat wordt ingevuld op een speciaal formulier, dal de per soon in kwestie meekrijgt en waarop gespecificeerd is opgegeven, hoe de uitslag van de diverse proeven luidt. Is deze uitslag onvoldoende dan wordt aangeraden de ogen aan een nader onderzoek te onderwerpen. De auto waarin de testapparatuur is ondergebracht is door het V.V.V. naar eigen ontwerp omgebouwd en ingericht. Er is op. gerekend, dat twee man bedienings-personeel in de wagen overnachten. Er is stromend water cn een com pleet stroomleverings-aggregaat, dat het mogelijk maakt op plaatsen, waar geen anasluiting op het Iïchtnet mo gelijk is, de test-apparatuur op eigen stroom te doen functioneren. Maak er seen „toto' vanl I Een horloge kopen moet geen kansspel worden,.. eis zekerheid... S die vindt U alleen bij de vakman... uw olgert horioger! het goede Anker-horloge 55 te f.lWJ „Volkstuinders, verenigt u! Sluit oogst èn door meer plezier bij het u aan bij die vereniging, die lande-I werken in de tuinen. U rookt er goed van! 20 stuks in het heldergele blikje! .De oude ijzeren spoorbrug over de Schie wordt door de firma Bekkcrkerker uit Rotterdam ge sloopt: Grote stufeken van deze uit het eind van de vorige ceutu da gende brug zijn reeds losgebrand. •De sloper zat er een honderdvijf- t!£f ton oud-ijzer aan overhouden. Ijjk georganiseerd zijnde het beste voor uw belangen kan opkomen". Zo had liet devies kunnen zün voor dc openbare ledenvergadering die door de. Schiedamse Volkstuinders- ver.„Klein Babberspolder" gister avond in het gebouw voor Chr. So ciale Belangen Is gehouden. Waarom openbaar? „Het Is goed dat we weer eens in het openbaar verklaren hóe belangrijk het is dat iedere vólks- tuinder zich aansluit. Te velen in Schiedam staan nog buiten de orga nisatie of zijn zelfs onbekend met heiwerk van de vereniging", zo heeft voorzitter J. van Rosmalen het in zijn openingswoord gezegd. De voorzitter van het Alg. Ver bond van Volkstuindersverenigin- gen in Nederland, de heer P. Visser uit Amsterdam, de spreker van de avond, heeft hetzelfde'gezegd, maar dan met meer argumenten. „Alleen wanneer alle volkstuinders zich aan eensluiten tot een hecht blok, geor ganiseerd in de enige landelijke or ganisatie die er in Nederland bestaat, dan is het mogelijk 'om krachtig naar buiten te treden". Don alleen kan de tuinder zich verdedigen tegen de onrustbarend uitgroeiende steden, die de volkstuinen bedreigen; dan kan strijd worden geleverd om de vaste complexen van volkstuinen te ver krijgen, veilig tegen de alles opslok kende stadsuitbreiding. Typisch was, dat de vragendie door de (talrijk aanwezige) volks tuinders werden gesteld, dit betoog nog versterkten. Zo was er een pro test tegen bet lawaai.dat door radio's op het complex worden gemaakt Als iedereen lid is, dan kunnen daar tegen maatregelen worden genomen nu vallen de ongeorganiseerden bui ten alle interne regelingen. Een ander bracht de angst onder woor den, dat het complex aan de Polder vaart gedeeltelijk opgeofferd zal wor den aan de toekomstige Benelux-weg, Ook een krachtige organisatie kan dit niet voorkomen, mar wel kan er dan a angelrongen worden om an dere vervangende terreinen ter be schikking te stellen. Verder wees de heer Visser op de. voordelendie een lidmaatschap van de Alg, Bond fvia Klein-Bab- berspolder) biedt: een maandblad, dat goede voorlichting geeft, advie zen van rijks-tuinbouwconsulenten bij de beplanting van de tuin, kor ting bij de aanschaf ";an zaden, enz. Het kost een paar gulden meer, maar dat komt er dik uit, door een betere Na de pauze werden er drie ge- noegelijke films gedraaid. Een his torisch filmpje, een film over N.O.-polder en een over'n bloemen corso, Gisteravond is in Musis Sacrum de finale gespeeld van de Bridge drive van de Schiedamse Gemeen schap om het kampioenschap van Schiedam. Er is. onder de beproefde leiding prettig gespeeld .en aan het slot kon de heer F. A, de Wolff, voor zitter van de S.G. de beker uitrei ken aan het koppel Boon-Heykoop, dat met 68.06% als eerste was ge ëindigd. De uitslag is: 2. koppel Tuyl-Meul- ste 59,26 prt: 3. gebr. Broeren 58.33 prt; 4/5. mevr. Maarsen v. d. Brink en zoon en Van Duyl-De Kruyf elk 52,32 prt; 6. dames Feldberg-Joritzma 49,54 prt; 7. Warmoeskerken-v. d. Tuuk 49,08 prt; 8. echtp. De Vos Burghart 39,82 prt; 9 Janse-Vester 39.35 prt en dames Flecken-Maltha 31.95 prt. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarrenummer 64665. Gemeentelijke Openbare Leeszaal eD Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 36.30 en van 19 tot 20.30 uur, woens dag van 9-30 tot 16.30 uur, don derdag van 9.30 tot 1230 uur, vrijdag van 930 tot 1630 en van 39 tót 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags ge- sloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 7-9 uur; dins dag 10-12 uur, 2-5 en 7-9 uur; woensdag 2-5 en 7-9 uur; don derdag 10-12 uur; vrijdag 2-5 en 7-9 uur; zaterdag 10-12 en 2-5 uur. Stt Museum. Tentoonstellingen-- „Kinderdroom" en „Parijs" en Groninger Grafiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De kinder rechter". Monopoie, 2, 7 en 9.15 uur: ,,Fort Dobbs". DIVERSEN Grote Kerk, 8 uur: Orgelconcert. Musis Sacrum, 8 uur: Pers. ver. W. F. Film. Volksgebouw, 8 uur: ANMB. Kader vergadering. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Lascïub Schiedam. Lezing, Het is wel erg spijtig voor het Schiedamse Politie Muziek Gezel schap maar de publieke belangstel ling voor de Taptoe, die gisteravond ter ere van Prinsjesdag op de Grote Markt voor het Stadhuis is geblazen, was zeer miniem. Slechts enkele tien tallen stadgenoten stonden er achter de hekken te luisteren; tegen het einde kwamen er wat meer, doch veel is het toch niet geweest, 't Was eigenlijk ook wel te begrijpen met dat ongunstige weer van. gisteravond, toen het wel regende, niet regende en weer wel regende. Tijdens de uit voering van dit dappere orkest was het dan even droog, doch wel erg guur in de openlucht Burgemeester en mevrouw Peek hadden zich echter door het weer niet laten weerhouden om staande op het bordes voor het Stadhuis in gezelschap van leden van het College en van enkele Raadsleden, deze Tap toe aan te horen, die door de Politie Muziek o.l.v. de heer M. Brilleman keurig werd geblazen. De tweede wedstrijdavond in do Schiedamse Bedrijfs-klaverjascompe- titie bracht voor de beide standaard team opnieuw de volle winst. De overige deelnemende teams verspeel den in twee wedstrijdavonden door nederlagen of gelijke spelen punten. De resultaten van deze tweede ronde waren: VGB a-Vincent 4-2: CVD- GW a 1-5; Excelsior a-G.W. b. 3-3; Standaard a-VDB 4-2; Standaard b- VGB b 5-1. De daders van de door ons reeds vermelde diefstal aan boord van het m.s. „Geertje Buisman", dat bij Wil ton Feijenoord ligt, zijn door de poli tie gepakt. Het zijn twee zeelieden uit Amsterdam, de 22-jarige H. v, d A. en de 27-jarige S. H. N. Zij heb ben bekend het radiotoestel gestolen en daarna verkocht te hebben voor ƒ125; het onderzoek naar de even eens gestolen kostuums is nog gaande. (Advertentie IJA.I' méér warmte minder roet AMSTERDAM —..Of de Amstel- veense drukker-publicist Jbbp Z. vrijdag, na zestig dagen in voorarrest te hebben gezeten, vrij komt. Is .nog onzeker. De officier van Justitie is bij het gerechtshof in Amsterdam in appel gegaan van de afwijzing door de rechtbank vorige week van zijn verzoek tot verlenging voor de tweede keer van het bevel tot voor lopige hechtenis voor dertig dagen van Z. Het hof zal in raadkamer-hefc appel van de officier behandelen. Z. werd op 36 juli gearresteerd onder verdenking medewerking te hebben verleend .aan het vervaardigen van valse identiteitsbewijzen voor Alge rijnse opstandelingen, Van 2 tot en met 9 oktober zullen schepen van de Amerikaanse vloot, die hebben deelgenomen aan de NATO-oefeningen „Fallex", bezoe ken brengen aan de havens van Am sterdam en Rotterdam. Zondag 2 oktober zal het transport schip „Alstede" meren aan de Park kade. Een dag later zullen de jagers USS „W. L. Lind". USS „Strong" en USS „J, Willis", uitgerust met „va riable depth sonar" voor het opspo ren van onderzeeërs aan dezelfde kade aanleggen. De bemanningen van de Ameri kaanse schepen in. Rotterdam zullen als gastheren van de jeugd optreden. Op 4 oktober van 1416 uur hebben 50 kinderen een feestje aan boord van de USS „Alstede". Op 7 oktober van 1416 uur zijn 90 kinderen te gast op de USS „Strong", „J. Willis" en „W. L, Lind". De schepen zijn voor het publiek opengesteld volgens het volgende schema: 4 oktober de USS „W. L. Lind", „Strong" en ,.J. Willis" van 1416 uuri 5 oktober alle schepen ran 1416 uur; 8 oktober alle sche pen van 1316 uur. Kinderen beneden dé 15 jaar moe ten bij het bezichtigen in het gezel- hap van. volwassenen 2ijn. De officieren en bemanningen van de oorlogsbodems maken tijdens hun bezoek aan Rotterdam ondermeer excursies naar de Philips fabrieken in Eindhoven en het Waterloopkun dig Laboratorium in Delft. Op 5 oktober zullen 65 beman ningsleden bloed afstaan aan het Ne derlandse Rode Kruis. Op 6 oktober spélen de Ameri kaanse marinemannen in. deVan Ghent-kazerne De hear A. P. uit Rotterdam deed aangifte, dat uit zijn colbertjasje, dat hij in het kleedlokaal van de Verenigde Glasfabrieken aan de Bui tenhavenweg te Schiedam had laten hangen, zijn portefeuille gestolen is Er zat voor ƒ10 geld in en verder een paspoort en autopapieren. NASSAU, (Duitsland). Generaal von Falkenhausen, de 82-jarige voor malige bevelhebber van het Duitse bezettingsleger in België, Is gisteren in het huwelijk getreden met dc 54- jarige mevrouw Vent. weduwe van een Belgisch industrieel. Mevr. Vent ontmoette gen. von Falkenhausen tijdens de oorlog. Des tijds heeft ze enige tfjd gevangen ge zeten wegens haar werk in de Bel gische verzetsbeweging. Von Falkenhausen werd in België tot twaalf jaar dwangarbeid veroor deeld. Drie weken na het vonnis werd hij reeds vrijgelaten, mede onder druk van enige Belgische bla den. die op zijn staat van dienst als anti-nazi wezen. Na de mislukte moordaanslag op Hitler in 3944 werd von Falkenhau sen gearresteerd. KOPENHAGEN De Deense ge vangenissen kunnen wegens een te kort aan gevangenen de contracten voor levering van goederen aan an dere Instellingen niet nakomen. Er zijn thans op een bevolking van 4Vj miljoen drieduizend gevangenen, tien procent minder dan anderhalf jaar geleden en het laagste aantal sedert het einde van de Tweede We reldoorlog. tegen teams van het Korps Mari niers en dienst der Koninklijke Ma rine. Op 7 oktober zijn 500 manschap- pen ?anwezig biJ groot bal in de Rivièrahal, waar de Marinierskapel der Koninklijke Marine voor de mu- volJeybahvedstrijden ziek zorg draagt. DONDERDAGMIDDAG 5 UUR HEROPENING Hotel - Bar - Bodega Viaardingerdijk 81 A. Rotgans Tel. 6 78 90 J. Wijnen natuurlijk naar ROTTERDAM De Franse consul in Rotterdam, de heer A. Bernard, die vier jaar gele den zün functie in dé Maasstad aan vaardde. heeft gisteravond in de Bur gerzaal van het Rotterdamse stad huis tijdens een hem door het ge- De vereniging van Schiedamse Zo bezat zij enïge_ jaren na dc oorlog kunstenaars S 45, aangesloten bü de Ned.: federatie van beeldende kun stenaarsverenigingen, herdenkt 26 september a.s. haar vijftienjarig be staan. Ter gelegenheid van dit feit zal binnenkort een expositie worden gehouden van recente werken van de leden der vereniging. De S 45 werd kort na de bevrijding opgericht door de graficus Herman Sey en de schilder Jaap de Raat. De S 45 stelde zich.als voornaamste taak het contact tussen de Schiedamse kunstenaars te bevorderen door on derlinge bijeenkomsten. De gemeen schap verkreeg weldra de Konink lijke goedkeuring en trad toe tot de Federatie van beeldende kunste naarsverenigingen. V r45 trad de afgelopen vijftien aeermalen in de openbaarheid. Tot Steun opent met „Mama's kleine jongen" De Schiedamse Arbeiders Toneel vereniging „Tot Steun in den Strijd" geeft, op zaterdag 24 september in Musis Sacrum de eerste opvoering van het seizoen. Gespeeld wordt „Mama's kleine jongen" van Charles George; De R.K.-toneelgroep „Bonaventu ra" uit Rotterdam/Schiedam opent hét toneel-seizoen met de opvoering van het stuk „Van ander ras", waar in het rassen-probleem aan de orde wordt gesteld. De opvoering heeft plaats op zaterdag 1 oktober in Mu sis Sacrum. een eigen expositieruimte aan de Vellevest, terwijl het Schiedams Mu seum viermaal gastvrijheid verleen de. Op diverse andere plaatsen toon den de leden werk, zoals in de oude VVV-kiosk aan de Gerrit Verboon- straat en in de etalages van een fir ma aan. de Grote Markt. Het bestuur van de S 45 bestaat momenteel uit de heren Jaap de Raat, voorz., secretaris Cor Don en G. Smit. penningmeester. Het secre tariaat is gevestigd postbus 225 in Schiedam. Donderdag as. wordt in het Mo- nopole-theater Ladislao Vajda's film „Een engel, in Brooklyn" vertoond, naar het boek van de naar Spanje gevluchte Hongaarse schrijver Istvan Bekeffy. Het is de schier ongelofe lijke, vermakelijke geschiedenis van een hond van een heer en een beer van een hond. In de voornaamste rol len: Pablito Calvo, Peter Ustinov en de hond Caligola, - Vooral de kleine Pablito Calvo is bekend uit de eerder door Vajda ge maakte films „Marcelïno, brood en wijn" en „Pepote, kind van de straat". GEBOREN: Cornells, zp van M. den Engelsman en N. L. de Hoog; Diana, cL van D. Mooiman en C. van Mourïk; Johan, z. van W. van Doom en M. van Gerven; Maria W„ d. van J. van der Waal en M. Sehip- perus; Monique, d. van J. Maan en J. C. Bijtel. OVERLEDEN: G. A. Matheron, 44 jaar. Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. de minister van justitie, mr. A. C. W. Beerman, tal van leden van het Corps Consulaire, vooraanstaan de figuren uit bet bedrijfsleven en gemeentelijke autoriteiten. Mr. G. E. van Walsum, burgemees ter van Rotterdam, die in een toe spraak de kwaliteiten van de schei dende consul belichtte- offreerde hem een beeldje van Erasmus. Mr. dr. K. P. van der Mandele, voorzit ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, over- hanciigde hem de zilveren medal je van de Kamer en uit handen van de voorzitter van de Stichting „Haven- belangen", Sr. J. W. Ernste, mocht de heer Bernard, die een regeringsfunc tie in Parijs gaat vervullen, een glas- in-loodraampje in ontvangst nemen. De heer Bernard dankte tenslotte mede namens zijn. echtgenote. PIEKFIJNE SERVICE Laatste vermiste is niet gevonden (Van een onzer verslaggevers) Het wrak van de coaster „Bermu da" wordt waarschijnlijk morgen van de Berghaven in Hoek van Holland naar de Brlelse Maas ver sleept, in afwachting van verdere plannen. De „Bermuda", die enige Hja geleden onder de wrakkemvet werd geplaatst, zal worden ver kocht. Het casco van het schip is nu volledig van modder ontdaan. Het stoffelijk overschot van de laatste vermiste, de negentienjarige F. Cats uit Den Haag, is daarbij niet gevon den. Aangenomen moet worden dat de jongeman bij het kapseizen van de coaster overboord is geslagen. V/at er verder met de „Bermuda" zal gebeuren is niet te zeggen. Dat hangt af van de plannen van de eventuele koper. Het is niet uitge sloten dat het schip hersteld zal worden. Het wrak ligt nu recht in de Hoekse Berghaven. Rijkswaterstaai. laat" het waarschijnlijk morgen naar de Brielse Maas slepen, waar het dan in afwachting van de verko- ping wordt opgelegd. TE KOOP GEVRAAGD WOONHUIS op nette stand; boven- of benedenetage. Binnenkort leeg te aanvaarden. Br. no. S-813 bureau blad. Te koop Beckers haard, type 65, 1-persoons tuimélbed met ombouw, elektrische kroon tje. v. d. Graaf, Schaper laan 90, Nieuwland. Wegens omstandigheden te koop aangeboden 1-jarige- kolenbaard, J. Jaarsma, mo del 1960. Te bevragen C. Ha gendoorn, D. Curtiusstraat 1, Nieuwland,' telefoon 6 51 78, Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8— com pleet Telefoon 668 33 Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u kiaar, Alle soorten films. Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106. Gevraagd winkeljuffrouw, leeftijd 17 tot 18 jaar. Boek en kantoorboekhandel, lees bibliotheek Modern, Boer- ha a vela a n 124, telet 6 84 15^ Voor pasfoto's naar K. van Vuuren,: Hoogstraat 106. Tel. 6 67 20. In één dag gereed. .Rembrandtlaan hoek Mesdaglfen Schiedam ïeJ. 65734 Fotografie Permanent wave Te koop aangeboden Personeel gevr&agd Gevraagd Dameskapsalon G.ABERS L, Slngelstr. 99, Schiedam Aanmelden tussen 5-6 u. N.V. W. KESTER, Banketfabriek te Schiedam, vraagt voor de ochtend-, middag- of avond uren van 17.45 tot 22.00 uur. Aanmelden aan de achterzijde van de fabriek. Grof baan te Schiedam. Aanmelden: Parfumerieenfabriek „LOTUS" ie Schiedam K. HAVEN 15 dagelijks van 8 tot 17 uur, beh. zaterdags. voor magazijn- en expediiïe- /werkzaamheden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1