Wijziging gasproduktie geeft tijd voor planning Pierre Janssen gaf visie op werk van Krsto Hegedusic UIT DE GEMEENTERAAD Snelle ontwikkeling nu met te overzien Verzakte woningen worden afgebroken Twee zilveren leden in de Raad gehuldigd es Drie Franse rond één kater katj Frank en Gina in het omstreden Birma f i Spil STOFFEREN W. A. VERWAYEN Afsta'ri'dsgas Reorganisatie Muziekschool Gas-produktie Tijd-winst Goedkoper AAN DE PARALLEL WEG Maar radicale A. Hoek en Th. J. L. v. d. Berg ïSiSP' 1 1® 8*5- mfim Banketfabriek gaat verhuizen fVAN LOENEN VOOR LIJSTEN IN MONOPOLE Bij opening tentoonstelling Passage vertoont: sanering volgt Afscheid gemeente ontvanger Botsing Afscheid van Karei Schollen Bromfietser botst tegen voetganger Wielrijdster tegen vrachtauto gereden MUTATIES bij het onderwijs Precario-recliten voor terrassen KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Artsen op zondag Zaterdag 24 september I960 3 zijn als het huidige stadsgas. Elke brander moet nu veranderd worden en het is een groot bezwaar dat de universele brander nog niet ontwik keld cn op de markt gebracht is. HO prees het ter tafel gebrachte voorstel vooral daarom, omdat bU in voering van de katalysatoren In het nieuwe plan, de gemeente na de tÜd Voor de eerste vergadering na de zomervakantie heeft de Gemeenteraad kr^lct om af te wachten hoe het van Schiedam meteen een omvangrijke agenda ter behandeling voorgelegd met de ontwikkellng van de gas- gekregen, waaronder ook een aantaï zeer Interessante voorstellen van het P!rodakt,c zaI aflopen. Deze ontwik- College van Dagelijks Bestuur. Blikbaar hebben de Raadsleden tijdens de Is stormachtig, zodat nn echt vakantie nieuwe krachten opgedaan, want met smaak hebben diverse leden »- "*»"*- In de grote koek met vele gespreks-punlen gehapt, zodat zich een «ani meerde doscussie ontwikkelde. Een goede training overigens voor de ko mende maanden. want op deze zitting zjjn reeds de secties „getrokken", ter behandeling van de gemeente-begroting voor 1961 die binnenkort aan de Baad zal worden aangeboden en waarvan de openbare behandeling eind norember zal beginnen. 8 Advertentie IM.) nBet(vvn! ai^e^r0l!r A" a*°n* hccft het Stichtingsbestuur riet kun- Lips JVVD) die de rtf van sprekers nen wachten op oen oplossing en niet te overzien ls wat over enke le jaren het beste procédé zal blij ken te zijn. Ook ir. K. J, J. Dominicus (A.R.) ging technisch diep op de kwestie in. Nu heeft ir, Dommicus de zeldzame gave om moeilijke problemen duide- opende. ZÜ was wat gepikeerd dat daarom Is de we" eekoren die het en in begrijpelijke bewoordïn- de Adviesraad voor Detailhandel én Burgerlijk WetboSk biedt, jU. een Kiï Consumentenbelangen het verzoek uitspraak van de kantonrechter vra- van het Centraal /rouw en-Comité gen. In het belang van de school is un de Raad om een Verkoopavond te willen instellen, had afgewezen en nog wel omdat de „te berde ge brachte argumenten zo zwak" zou den zUn. „Dit ls een afwegen van belangen", vond *U; de Adviesraad steunt de belangen van het winkel personeel, maar daardoor worden de belangen van groepen consumenten geschaad. Mevr. Mol! weer er op dat de koopgewoonten veranderen en dat het niet uitgesloten zal zijn dat over enkele jaren de winkels op zater dag dicht zullen zijn. „Dan m&et er wel een koopavond komen", argu menteerde zij, Mr. H. B. Engelsman, de leider van de socialisten sprong meteen op met de verklaring dat de socialisti sche fractie tegen deze koopavond is, Doch wanneer de arbeidstijdver korting algemeen wordt en de win kels op zaterdag zullen sluiten, dan moest dit punt maar weer aan de orde komen, vond hij. Burgemeester mr. J. W. Peek gaf de diplomatieke oplossing dat het Centraal Vrouwen Comité nog maar eens met de Adviescommissie moest praten over dit onderwerp; misschien dat er dan een andere op lossing uit de bus zou kunnen ko- „men. De heer J. J. v*n Woerkom (WD) kon het toejuichen dat er gestreefd wordt naar een betere taakverdeling op de verschillende afdelingen van de gemeente-secretarie, zodat (In het aan de orde zijnde geval) de functie van chef van de afd, Finan ciën-gecombineerd wordt met die van gemeente-ontvanger. Maar hij had toch liever'gezien dat deze wij- zlftng was aangebracht tegen de ach tergrond van de t totale reorganisatie van .de gemeente-diensten. Bestaat er geen' kans dat de nu ingevoerde wijziging weer gaat veranderen hij de totale reorganisatie? Wethouder mr. P. van Bochove «telde hem gerust. Bij het ingestelde onderzoek 'zijn deelrapporten uit gebracht en' deze wettigen het nu reeds invoeren van enkele wijzigin gen. In de loop van volgend jaar mag het totale reorganisatie-plan worden verwacht. Hoewel het College de Raadsleden had gevraagd om de wat pijnlijke kwestie van het geschil In de leiding van de Schledamse Toonkunst Mu ziekschool niet nu, maar tijdens de behandeling van de begroting te wil len bespreken, meende de heer B. E. CoIIé (Comm.), hoewel h(j er bO de begroting zeker het woord over zou voeren, er goed aan te doen althans één facet te moeten behandelen. Dat gbig over die schadevergoeding van ƒ5000 die aan de ontslagen directeur was toegekend door de kantonrech ter. De heer Colié kon zich goed her inneren dat bij de aanstelling van de heer C. Backers deze zich het recht had voorbehouden ha één jaar de dienst te mogen opzeggen. Als hjj dat mag, dan mag de Stichting dat zeker ook. Waarom dan die ƒ5000 schadevergoeding? Wethouder mr. M. J, M. van. Kinde ren gaf de heer Collé gelijk. Maar de bedoelde afspraak was niet schrif telijk vastgelegd en als'dan de te genpartij de afspraak ontkent, wat dan? Men kan wel het Arbeidsbu reau inschakelen om tot een ontbin ding van dearbeidsovereenkomst te komen, maar dit vergt veel tijd. Met een nieuwe cursus voor de deur deze praktische weg gevolgd, maar deze kostte vijf duizend gulden. „Een dure weg", vond de heer Col lé, die nu wel begreep waarom een verdere samenwerking tussen be stuur en directeur niet meer moge lijk was. Weth. Van Kinderen beeft overigens duidelijk gesteld dat het zittende bestuur van'de Muziekschool niet de minste blaam treft in deze moeilijke kwestie. Uitvoerig ls er ook gesproken over het voorstel tot' een wDtlglng van de produktle van het gas op de gemeen telijke gasfabriek. Zoaila we reeds vermeld hebben stellen B. en W. voor om de drie plannen, waarop Jaren is gestudeerd, tijdelijk opzij te schuiven en om met nleuw-aan te schaffen katalysatoren In de be staande koolgasovens (wat een ge ringe Investering vraagt) een nieuw procédé In te voeren by de gaspro duktie. „Een verrassend voorstel", vond mr. Engelsman (PvdA) dit. De com missie voor de Technische Bedrij ven heeft altijd op het standpunt ge staan dat het z,g. Plan C aanvaard moest worden. Daarbij wordt raf finaderij gas geconditioneerd in de gasleidingen gebracht, maar daar voor moeten alle gastoestellen ver anderd worden, wat een kostbaar grapje is. Nu is ineens Plan C van de baan en krijgen wij op een goedko pe manier een verbetering. „Het lijkt wel een detectiveverhaal, daar weet je ook niet hoe alles afloopt", vond mr. Engelsman, die niet meer wist of hij blij moest zijn dat het pro bleem zo goedkoop werd opgelost of angstig dat er in de toekomst toch dure plannen uit de bus komen. De heer Van Woerkom (WD), die verklaarde ook veel bezwaren te hebben tegen het bestaande Plan C, vond de nu gevonden oplossing prachtig. HU .was in staat (als maar heel weinigen in de Raad) om het probleem technisch te overzien en daarom vond hij het een „Begrips verduistering" dat verklaard werd dat het geconditioneerde raffinade rij-gas van de zelfde kwaliteit zou men. gen te stellen, zodat hij de hele in gewikkelde zaak aan de Raad duide-' lijk kon maken. Tot groot genoegen van wethouder Van Kinderen, die volmondig toegaf niet veel te begrij pen van de technische kant van de kwestie en nu in zijn verdediging kon aansluiten op het betoog van ir. Dominicus, Het uitgangspunt moet zijn, zo ver klaarde Ir. Domlnicns, dat zo veel mogelUk gebruik gemaakt wordt van het afstandsgas; voor Schiedam is dat rafflnaderUgas uit Pernis, omdat dit eenvoudig en goedkoop is aan te voeren. Maar dit „raf-gas" kan niet direct ln de leidingen gebracht wor den omdat er speciale.branders voor gevraagd worden. Het raf-gas kan echter wel gebruikt worden wanneer er een eenvoudige „kraak-instalJa- tle" (In dit geval met behulp van ka talysatoren) wordt Ingeschakeld. Persoonlijk was ir. Dominicus van mening dat dit systeem geen duren de uitkomst geeft en dat men na ver loop van tijd toch op het Plan C terecht komt. Ook vond hij B, en W. optimistisch in de veronderstelling dat men met ƒ65.000 uit de brand zou zijn, want de katalysatoren moe ten na enige tijd toch ook vernieuwd worden. Het grote voordeel van het plan is, dat men nu uit een impasse kan komen en rustig kan afwachten hoe de gasproduktie zal ontwikkelen. Men krijgt nu tijd om te experimen teren en later de juiste keus te doen. Weth. Van Kinderen wees er ver der op dat het Plan C, ondanks de bezwaren, financieel nog het voorde ligst uitkomt. Hoewel het proces met de katalysatoren geheel nieuw ls, z(jn er in Delft en ook in Den Haag al proeven mee genomen die zeer be vredigend zijn afgelopen. Evenals de heer Van Woerkom, was de wet houder et van overtuigd dat het moeilijke punt, de aanschaf van nieu we branders (z.g. universe el-bran ders zich zelf zou oplassen. Als de ze branders er eenmaal zijn, zal elk nieuw gastoestel met die branders uitgerust worden. Tevreden dat er nu nog geen moei lijke beslissing genomen hoefde te worden hoe het Schledamse stadsgas gefabriceerd zal moeten worden, heeft de Raad dit voorstel aangeno- EXCLUSIVITEIT EN ELEGANCE gepaard gaande met het allernieuwste op *t gebied der BRILLENMODE uitsluitend by v.h. DE BRUIN I qWÏ;; MP* Die eerste vergadering van de i De twee raadsleden, die gister- Gemeenteraad na de zomer-vakantie avond gehuldigd zijn hebben 25 jaar lang zitting in de Raad gehad. Links wethouder Th. J. L. van den Berg en rechts notaris A. Hoek. is wel een bijzondere geweest. Zo werd samengekomen in een opge knapte Raadszaal. Er is een nieuw behang aangebracht, heel licht van kleur, terwijl ook de donkere houten sen 1945 en 1949 „een zitting. De heer betimmering geschuurd «n lichter t Van den Berg is van 1934 af lid met geworden Is. Daardoor al maakt de r de ^onderbreking van één_jaar; zaal een andere Indruk. Deze zal nog versterkt worden wanneer ook de zoldering met de erg ouderwets aan doende verlichting een beurt heeft gekregen. Bijzonder was ook dat aan het be gin voorzitter mr. J. W. een nieuw raadslid kon installeren: de heer C. P. M. Lansbergen (van boerderij Groenoord) die de zetel van de heer F. Hofman Inneemt bli de K.V.P.- fractle. Verder werden ook mr. H. Snoep, chef van het kabinet, tot plv. gemeente-secretaris en mr. Joh. Knape, chef van het bureau Finan ciën van Afd. C tot gemeente-ont vanger beëdigd en geïnstalleerd. Het belangrijkste was echter wel dat op de tafel voor notaris A. Hoek, voor zitter van de AR-fractie en Th. J. L. van den Berg, de CHU-wethouder voor Gemeentewerken, bloemstuk ken waren geplaatst: beide heren zijn nu 25 jaar lid van de Baad! De heer Hoek werd in 1931 ge ïnstalleerd in de Raad, maar had tus- De heer H. B. van der Vlies te Vlaardingen heeft het gemeente bestuur om een stuk terrein in het industrie ten westen van de Schie gevraagd, ter grootte van 450 m2 om daarop een banketfabriek op te richten. Deze zal moeten dienen ter vervanging van het thans aan het Groenweegje gevestigde fabriek, die echter in verband met de voor genomen sanering zal moeten ver dwijnen, De gemeenteraad heeft gisteravond de toewijzing van de grond goedgekeurd. (Advertentie LM.) inlüstcn van foto's, platen, enz. DAM 41—13 - TELEFOON CS192 LAIN DELON, ls de jonge don p Ce allernetste Jacqueline Sassard i„e„ 4i. n.i. v-n.T.c» ir»U«" is de dromerige, dweepzieke jong- juan, die „Drie Franse katjes' (Faibles Femmes) een afschuwelijke kater bezorgt, maar het jongste poesje volledig' troost door met haar te trouwen. Dat ls dan het erg blij moedige einde van een heel dartele, geestige en charmante kleurenfilm, waarin de Franse jonge garde zich zonder wee en kwasl-diepzinnig ge doe uitstekend weert. -Ook de regisseur, Michel Bolsrond, is-een jonge figuur, die de lessen van groten als René Clair en Delannoy voortreffelijk in praktijk heeft ge bracht ondér een heel eigen, optimis tisch merk. Dc pittige jonge ster My- lène Demongeot, die-we nog onlangs konden prijzen voor haar verrichtin gen in „Cette nuit la", is in deze al leraardigste geschiedenis het intri gante katje, dat met de aantrekke lijke Alain een amoureus spelletje denkt te spelen, maar te laat ont dekt, dat zij met haar beste vriendin Agathe en haar naïeve nichtje Helene tegelijk bedrogen 'wordt door de ni.et-éénkennige Alain. Agathe, zojuist getrouwd met een erg nuchtere, veel oudere man, kan Alain ook maar niet vergeten en het derde slachtoffer Héléne raakt n°Ê op de kloosterschool in'zijn ban. r Als de drie poesjes ontdekken, aat hhn' idool' huwelijksplannen heeft met 'n vierde, hun onbekende, scho ne, beramen ze een fraai plan om Alain naar de andere wereld te zen den. Met vergift en aL Natuurlijk mislukt de aanslag. ste van het katjesnest, Pascale Pe tit is iets minder aantrekkelijk als het nogal gemaakte vrouwtje Agathe. Boïsrond heeft het aardige, aan het slot wat „trekkende" verhaal, heel kunstig opgesierd met milieubeel- den, waarbij het musicerende ouder- VOOR een groep belangstellenden heeft de conservator van het Stedelijk Museum in Schiedam, de heer Pierre L. A, Janssen, gister avond in de aula van het museum de tentoonstelling van schilderijen van Krsto Hegedusic geopend. Na grammofoonmuziek waaruit de klacht van een Kroatlsch meisje klonk, dat onder de Turkse over heersing haar liefde voor de vijand niet mocht bekennen, gaf de heer Janssen een uiteenzetting over het werk van de Joegoslavische meester. Krsto Hegedusic is één van de oor spronkelijkste persoonlijkheden in de Joegoslavische kunst zowel vóór als na de oorlog. In zijn vroege werken protesteert Hegedusic, be grijpend en met humor, tegen de bitterheid de mensen van de Balkan eigen. Uit zijn jongste werk spreekt, hard en bitter, een nieuwe visie op de wereld. „Ik geloof dat het voor de eerste keer is dat ik iemand een .meester" noem", aldus de conservator, die He gedusic een buitengewoon mens noemde, zeer intelligent, trots, be scheiden, verdrietig en tegelijkertijd opgewekt. De Kroaat, in 1901 in Fetnnja geboren, werd in 1931 voor het eerst gearresteerd. Sedertdien heeft hij Daar (Noel Roquevert en Hélène heel goed geweten wat gevangenis. i AA- fraaiste en sen en concentratiekampen zyn. Niet Mansoni'wel éèn van gekste oplevert alleen was hij de gevangene van de Het gaat wederom over de oorlog In Birma, een weinig verrassende zaak dus. Het belangrijke ln deze rolprent „Als het bloed kookt" (Ne ver so few) over heldenmoed en ook van een lafhartigheid, Is echter wel dat we daar Frank Sinatra met Gina Lollobrfglda samen zien. Het optreden van deze twee sterren ls dan ook de grote rechtvaardiging voor het vervaardigen van deze film. Het scenario is volgens de geijkte methode.gemaakt Met strijd m de-dat graag geloven. stomende jungle, verraad en span nende acties, die al dan niet succes opleveren. Daarnaast een opbloeien de liefde in een verlofscentrum, waar ook al het verraad huist. Het is een geschiedenis, die met een elektronisch brein lijkt opgezet. Slechts met het acteren kan er wat menselijkheid worden ingevoerd. Sinatra, van wie we nu wel weten, dat hij naast zingen ook uitstekend acteren kan, is dat wel toevertrouwd. Gina is wat ze is en de ogen zullen vijand, maar tevens van de kunst kritiek. Aan het einde der twintiger jaren was hij mede-oprichter van dc pro gressieve kunstenaarsgroep „Aar de" (Zemlja). Met de bedoeling de arme boeren zich te leren uiten ging Hegedusic omstreeks 1930 de boeren bevolking leren schilderen. Hegedusic, sinds 1937 professor, werd in 1957 directeur van het pren tenkabinet van de Joegoslavische Academie voor kunsten en weten schappen in Zagreb. Hoewel sterk beïnvloed door Breughel, imiteert hij deze niet. Uit zijn werken spreekt de boodschap van leven en van ster ven. Met een eeuwenoud Kroatisch volkslied werd de korte toelichting besloten. De tentoongestelde werken, die niet zo geschikt zijn voor de jeugd, zijn niet opgewekt, daar voor was de tijd waarin ze ver vaardigd werden, te bitter. Kunst is echter nooit alléén bitter, som ber en triest en uit de schilde rijen spreekt dan ook tegelijk de vreugde van de man. die zich weet uit te leven. Bijzonder knap van kleur en compositie zijn on. de schilderijen „Droog te" <1959) en „Voorjaar op de mestvaalt" (19603. Tot 30 oktober kunt u het werk van deze Joegoslavische meester in het Stedelijk Museum bezichtigen. 3953 werd de heer Van den Berg wet houder Burgemeester Peek heeft deze twee oudste raadsleden, vertegen woordigers van het christelijke volksdeel in de gemeente, gehuldigd. Als notaris had de heer Hoek vooral belangstelling voor de juridische, fi nanciële, bestuurlijke en zakelijke kanten van het gemeentelijke werk; maar, gevormd in de school van Abr. Kuyper, hij was tevens een vurig strijder voor de rechten van de bur- iger. Met zijn helder en deskundig betoog, liefst met een principiële in slag en zijn grote kennis van de ge meentelijke vraagstukken is de heer Hoek een vooraanstaande figuur in de Raad geworden. Bij de heer Van den Berg overheer ste het zakelijke element zodat hij vanzelf werd aangetrokken tot de problemen van stadsuitbreiding. Met zijn zakelijk inzicht, zijn flair als on derhandelaar en zijn taai doorzet tingsvermogen was hij de aangewe zen man om in 1953 de portefeuille voor Gemeentewerken te gaan be heren. Om zijn taak van wethouder zo goed mogelijk te kunnen vervullen heeft de heer Van den Berg zich zelfs ge- distancïeerd van zijn particulieren zaken. „Gij beiden zijt het blijvende ele ment ln de raad, de verbinding met de tijd van voor de oorlog. Ik hoop in de komende jaren in de zelfde geest te kunnen samenwerken," ver klaarde burg. Peek, Beide jubilerende Raadsleden heb ben daarop dank gebracht aan voor zitter, secretaris en raadsleden voor de medewerking. Ondanks het late uur zijn de raadsleden daarna nog even gezellig bijeen geweest. De kogel is eindelijk door de kerk! De woningen aan de Parallelweg zul len gesaneerd worden. Hoewel de voorstellen aan de Raad hieromtrent nog niet zijn Ingediend, heeft wet houder mr. M. J. M.' van Kinderen deze sanering van de de Parallelweg in het vooruitzicht gesteld, zulks ln antwoord op vragen van het raadslid B, E, Collé, hoe het stond met het onderzoek dat Grondmechanica zou Instellen naar de toestand van de verzakkende woningen aan de Farel- lelweg. Grondmechanica heeft nog geen rapport kunnen uitbrengen, omdat het zo moeilijk is gegevens te krijgen over de paalfunderingen van deze huizen die in 1922 zijn gebouwd. Wel is gebleken dat het storten van de zandlichamen voor de nieuwe spoorbaan, en voor de Rijksweg 20 ongunstig hebben gewerkt op de paalfundering. Er is een „negatieve kleef" geconstateerd, waarbij zand aan de palen blijft hangen, waardoor deze zwaarder worden en gaan zak ken. Ook bestaat er een horizontale druk op die palen. Om bij de palen te kunnen ko men zullen de drie verzakte wonin gen (waar het eigenlijk om begon nen is) afgebroken moeten worden. Daar zal men niet onderuit kunnen komen. Maar dan zullen de aangren zende woningen weer zijdelings met stempels gestut moeten worden. Even verder staat er echter ook een pand 75 cm uit het lood; ook daar zullen voorzieningen getroffen moe ten worden. Deze hellende panden moeten dan weer recht getrokken worden en aan de binnen- en buiten kant vernieuwd. Technisch is het allemaal wel mogelijk, maar het is financieel niet verantwoord: die woningen zijn op ƒ800 na, al afgeschreven. Het is niet rendabel om nog veel kosten aan die oude woningen te spenderen. Weth. Van Kinderen kon medede len dat binnenkort een voorstel ge daan zal worden om het verleende krediet voor het herstellen van de woningen in te trekken en om in de plaats daarvan achttien woningen aan de Parallelweg te slopen. Dan is men van alle problemen af. Maar de wethouder stelde ook ln het voor uitzicht dat later de Parallelweg ra dicaal zal worden gesaneerd. „Dat is wel de beste oplossing", beaamde de heer Collé. Op donderdag, 29 september a.s zal de heer P. J. M. Meijer, Ont vanger ded Gemeente Schiedam, af scheid nemen in verband met zijn pensionering. In verband daarmede zal op die dag ten Stadhuize een afscheidsbij eenkomst worden gehouden in te genwoordigheid van Burgemeester cn Wethouders, de hoofden van dienst en de secretarie-ambtenaren; daar na zal tusssen 5 en 6 uur, eveneens ten Stadhuize, een receptie worden gehouden voor Raadsleden en ande re belangstellenden. In verband met de bestaande plannen voor het Stations- en het Stadhuis-plein is de Gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan met de aankoop van drie panden, die koop zijn aangeboden. Het zijn de panden Spoorstraat 18 voor 4J330; het pand Emmastraat 5a en b voor ƒ37.000 en het pand Stationsstraat 67 voor 5.000. (Advertentie LM Op de Grote Markt is gisteravond omstreeks acht uur de wielrijdster, mejuffrouw G. B., daar zij de bocht naar de Boterstraat naar links ver keerd nam, in botsing gekomen met de bromfietsrijder W. E. M. S. Me juffrouw B. viel en werd aan de knie gewond; in het Gemeentezie kenhuis is zij behandeld. (Advertentie SM.) LAAT UW MEUBELEN OPNIEUW BIJ VOLLEDIGE WONINGINRICHTING HOOGSTRAAT 184—186 SCHIEDAM Apothe kers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD.t Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20B0 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van ÖBÖ tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag van 19 tot 21 uur, dinsdag van 10 tot 12, van. 14 tot 37 en van 19 tot 21 uur, woensdag van 14 tot 17 en van 19 tot 21 uur, donderdag van 10 tot 12 uur, vrijdag van 14 tot 17 en van 19 tot 21 uur, zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur Stedelijk Museum. Tentoonstellingen .Kinderdroom" en „Parijs" en Groninger grafiek, werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage, 14, 16.15, 19 en 21.15 uun „Als het bloed kookt". Monopole, 14, 19 en 21.15 uur, zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur: „Drie Franse katjes" DIVERSEN Aula Stedelijk Museum, 20 uur: con cert. Musis Sacrum, 20 uur: Tot Steun In den Strijd. ToneeL Irene, 20 uur: Gereformeerde Jeugd centra le. Feestavond. Christelijke Sociale Belangen, 20 u.ï Rehoboth-u.Lo. Afscheidsavond. Tlvoli, 20 uur: De Kindervrienden. Jubileumfeest. Volksgebouw, 20 uur: Het Voetlicht, Toneel. Beatrix, 20 uur: Reisvereniging Nooit Gedacht. Jaarfeest Wijkcentrum, 20 uur: Soc. Nieuw land. Dansavond, Beyers bergen. 19 uun Zakenstu die kring. Contact In verband met zijn vertrek naar Utrecht biedt het bestuur van de Stichting Clubhuiswerk voor de On georganiseerde Jeugd aan de heer Karei Schollen sr., de hoofdleider van het Clubhuis St. Joris Doele een afscheidsavond aan op woensdag 23 september, aanvang 8 uur, in het Wijkcentrum Nieuwland, Gisteravond omstreeks kwart voor In do» Lange Kerkstraat is gister middag mevrouw A, v. K.-K. opbaar fiets tegen een vrachtauto, bestuurd door de heer H. v, B., aangereden. Mevrouw Van K. kwam van achter een stilstaande auto vandaan en zag de vrachtauto te laat. Ondanks rem men reed zij tegen de achterkant van de vrachtwagen op. Dc fiets werd vernield, maar de berijdster kwam er met wonden aan pols en handen nog goed af. In de Dr. Nolet- stichting is zij verbonden, maar kon na behandeling naar huis. De Gemeenteraad heeft op de vergadering van gisteravond de vol- gende benoemingen en ontslag-ver negen is op de Vlaardingerdijk bij leningen goedgekeurd: Aan mej. J. de bushalte voor Wilton Fijenoord, h. Swart, onderwijzeres aan de de 61-jarige bromfietsrijder P. A. E. Theo Thijssenschool is op verzoek op het rijwielpad tegen een voet- eervol ontslag verleend, wegens be- ganger opgereden, die zonder op te noeming elders. Aan mej. L Mulder, letten het rijwielpad overstak om bijonderwijzeres aan de Jan Ligthart- de bushalte te komen. De heer E.1 school B is op verzoek eervol ont viel en kreeg wonden aan hoofd en slag verleend wegens benoeming bü handen. Hij is in het Gemeentezie- het onderwijs in Eindhoven, kenbuis verbonden; de voetganger Aan de heer A. van Toledo is op kreeg geen letsel. De bromfiets werd licht beschadigd. Bij een kraam op de weekmarkt op het Broersveld is gisteren me vrouw P. C. v. Z.-v. d. K. haar bruin lederen portemonnaie kwijt geraakt, waar 8 gulden in zat. verzoek eervol ontslag verleend wegens gezondheidsredenen uit zijn betrekking van leraar aan de Gem- Nij verhei dsa vondschool. De heer P. R. Rademaker, onder wijzer bij het oi.o. te Rotterdam, is benoemd tot onderwijzer aan de W. de Ewijgerschool voor U.o, De heer J. W. D. van Kvogten, heer Hcndriksen uit Leeuwarden. onderwijzer bij het o.Lo. te Rotter dam is benoemd tot onderwijzer aan de Jan Ligthartschool. Mej, F. A. Post, leidster bij het openbaar kleuteronderwijs te Hat- tem, is benoemd tot hoofdleidster van de gem. kleuterschool aan de Min. Donkerstraat. Ds. J. Hebly is benoemd tot tij delijk leraar aan het Stedelijk Gym nasium voor het leervak Cultuurge schiedenis van het Christendom. De Gemeenteraad heeft gister avond een wijziging van de Veror dening Precano-rechten goedge keurd. Het gaat om de herziening van het tarief voor het hebben van een terras. Dit bedroeg 8,— per m2 per jaar of 0,80 per maand, maar is nu verhoogd tot 1,50 per maand per m2. Het in het zelfde artikel opgenomen tarief voor het hebben van planten en bloembakken wordt echter gehandhaafd. Verwacht wordt dat met deze nieuwe verhoging 400 per jaar meer in de gemeentekas zal vloeien, AMSTERDAM Het vijftig-jarig bestaan van de Nederlandse bond „Maarten Luther", de organisatie die „de kennis van en de liefde voe*- de Lutherse belijdenis wil bevorderen"' is zaterdag gevierd tijdens de jaar lijkse algemene vergadering. Drie bondsleden werden benoemd tot ereleden, nl de heren Pluym uit Schiedam, een der oprichters, de heer Hoek, eveneens uit Schiedam e*1 de Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 ds. H. W. Hemmes; 5 u.: ds. J. ter Schegget (A'datn), Jeugddienst. Opstan- dingskerk. 10 u.: ds. J. G, Jansen; 7 u.; ds. A, Hoffman, Bethelkerk, 10 u„: ds. J. D. Smlds; 5 u.: ds. J, G. Jansen, - Vredeskerk, 9 cn 10.45 u.: ds. D. J. Spaüng (H. Avondmaal); 7 tl.: ds, D. J, Spaüng. Kethel. 10 u.: dhr. J. Hoogen- dam (hulppred. Vlaardingen); 7 v.z dr. H. Schroten (Charlois). Ned. Herv. Gcref, Evang,, Geb. ïrene. 10 u.: ds. R. Bsrtlema (Slikkerveer); 4 u.: ds, H. Slolk (Seheveningen). Evang. Luth. Gem., 10 u.: ds. J. Wlcrs- mi (Ede). Lutherse kerk. zaterdagavond 7.30 u.: Oecumenisch Avondgebed, pastoor Van den Berg. Ned. Prot. Bond, Westvest 92. 10.30 U.J ds. J. A. Hebly; Wijkdienst Nieuwland. 7 u.: ds. J. B. Schouwink. Jehovah's Getuigen. Volksgeb.. 6 u.! wachttorenstudie; onderw,: „De kracht van vriendelijkheid". Woensdag 7.30 u» u dienstvergadering en theocratische be- dleningssehool. Oud-Kath. kerk. Dam 18. 10 u.: H. Mis. Baptisten-gem., Lange Haven 50, 10 en 7u.: ds- R. Reiing. Chr, Ceref. Kerk, Warande hoek B.K.- laan, 10 u.; leesdlenst; 3 u.: ds. J. Drenth (Overschie). Leger des Heils, Lange Haven 27, 10 u.: Heüigingssamenkomsien; 7.30 u.; Verlossingssamenkomst. Gerrit Vcrboon- straht, 7 30 u.; Openlucht samenkomst oJ.v. majoor en mevr. M. souverein. Geref. Kerk, Oosterkerk, 10 u.: ds. W„ j, A. Krijger: 5 u.: ds. Th. Swen (Vlaar- dingen). Julianakerk. 9.30 u.: ds. G. N. Lammens (Rotterdam): 5 u.t ds. M. T. Minnema ('s-Gravenzande). De ArK: Kethel 9.30 u.: ds. Th. Swen; 2 30 u.ï ds. W. A. Krijger. Kantine S.C.F.. 8.30 tl.: geen dienst; 5 u.; ds W. A. Krijger. Geboren: Ronald, z. v. A, G. Doom n on P. Groenendijk: Marcel D., z. v F. D. Dubois en M. M. Lemmens: Ferddy, z. v. C. Beljaars en M. Ch. Potuyt; Bern ar dus J. A,, z. v. T. B. de Vries en F. A. Zagwijn. Overleden: S. van den Boogaard. - 93 jaar, wed. van P.-van de Veerdonk. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen Z te raadplegen: L. H. Geerdes, Veen- lantstraat 2, tel. 68357; L. B. E. van Hoogenhuyze. Nassaulaan 59. teleL 68067; W. A. de Ridder, Stadhouders- laan 46, teL 67590, - - Geopend is apotheek Vèn Wes tendorp, Singel 83, die ook geduren de de volgende week de nacht dienst waarneemt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1