'moEmm Algemeen lieMy M Ale 's zijn aan t nieuwe toneel-seizoen begonnen HBSS beschikt weer over schutters kou gevat mtioA ''lil vorige glibt steun": pj| Mama's jongen heetman Druivenrit B rilmij VOETBAL 'IN SCHIE DM1 Mooie zege van Schiedam .De Kindervrienden' vieren genoeglijk derde lustrum Diploma's uitgereikt bij de Bédrijfsschool van Wilton 't Voetlicht: .Morgenrood' Demos komt aan de top Afscheidsavond Rehoboth-uio mina OPENT VRIJDAG 30 SEPT. 12 UUR I Wie heeft iets verloren'? Aanrijdingen A\ SCHIEDAM 1 MrienlCBd; Lg I '7 vl i? ass£igÊ&z - |jlfi,u<lag:26: September 1960 W'-?V -jfj-.ftt OS' jï véJ^Wat er -allemaal kan gebeuren als :-7>een reeds oudere dame in et flinke -V'ïoon en een reeds oudere beer met latteen jongedóbhter met elkaar lm het -i^hurwóUJk' wfHen treden uit comthér- WÖële overwegingen heeft de Schle- (^•'daiase arbeiders toneelvereniging Sv§jTot Steun in den Strijd*" zaterdag- V"'avond op amusante wijze op het po- diom van Musis Sacrum getoond. iMevrouw H van der Rner-Goed- .it- hart ts de lieftallige mevrouw Ste- 'T^phard-McBean. die er niet voor uit 2jt durftJkQnQe» datzij veertig jaar is. Datttom-;:moct .hoer achttienjarige i".zoonfeStephard de korte -broek aam "X By ^huwelijkspartner Luther Long fi^spedféziciijdezelfde''. comedie af. ..-Zijn' ;^:'zev^ü«^toBe.:dóchtèr Juliet wordt.. twaalfjarig school- |j|i meisje.' Deze rol wordt leuk vertolkt mstki fnxëreöuwi"A. Hmer-Rodenbergi -.Vogel is „Mama's kleine jon- "zoals'-: de .-.titel van dit Ameri- /blijspel-,' ook is. Gedurende ^Ij^ffrijven traèhtten de .tegen- ^spelersfelkaai'iin du woonkamer van £f. mevröuwi MciLean te bedriegen. Al ^|spoédfK|.d«n^ë?-.iwedü,vve .én' dewe- - .duvrtiaarvclkaar, trouwbeloften, maar de 3^'deren.ï; bekennen dan dat zij ..komedis'spelen .om.de .ouders.te -hel- W*pei)3?Lateétbêkennenzij ookaan el- ^kaarifeün^gtoegenhëld, maar voor het zovsr/te?mpeten eerst nog wat mis- I veistandenlwordeix opgeruimd. Voor 7;.'- de hoofdrolspelers loopt het in' het tweede,Ibedrijftmmder goed af, want .'.Jmevrouw-Gbarlotte Anglain komt de kamer='in Deze patroneske figuur - wordt/goedvertolkt door mevrouw P Rodenberg-De Vogel. Zij steunde .zowel;, me vrouw McXeau. als Luther Loug mei- financiën. Dat wordt alras .duidelijk vooral doordat de moeder vanmevrouw McDean (mevr. N Rodenbei^-De VogeU plotseling als een|zeer jeugdige mevrouw Mathiide Blackburn "gaat optreden. „Iedereen is tegenwoordig jong. ik ook" zegt zij tegen de. verbaasde en wat be nauwde familieleden en gasten. Na alles in het ero-eerlijke: biecht -komt s Maten werden de komische verwikkelingen vlot opgevoerd, zo dat de niet te talrijke bezoekers vele malen hebben kunnen lachen. (Advertentie LM demonstratie diamantslijpen •pö:' J üeegang -'Lijnbaan 92 Burgerlijke Stand GEBOREN: Johanna C. G.," d. van :'T. Hemminga en A. van der Heij- den; Gerrit L., z. van A. van Beek en M. Bogerd; Alexandra W". S, M., d. van A. H. M.Osterhott eh li. iM- P. van den Berg; Hendrik, van [H. J. van Dam en; G. Pi C. "Bies heuvel; Maria A- J., d van H. G, Eibers en A. C. Soek. ZATERDAGVOETBAL Voor het eerst beschikte HBSS weer over een verrassende schot- vaardigheid waardoor Capeile met 6-r-2 het slachtoffer werd. PPSC en GSS hebben de teams gewijzigd met als gevolg dat mei de technische vsordighcid dc stootkracht is terug gekeerd. PPSC sloeg met 2—4 de oude rivaal DVO '32 en GSS rekende met 6—3 af met GOZ. HBSS-Capellc 6-2 Hoewel HBSS met grote cijfers vanCapeile.,: heéft&géwonnen.'is'. er toch-geeny. groot. 'Schiedams [over wicht geweest-De óranjehemdeh; wal ren ditmaal .schatvaardigen. In de achtste minuiit gaf DuyVenbode zijn club defleiding; Direct daarna scoor de Luchtmeycr de gelijkmaker. 3n .de 37e'minuut trof Duivehbode weer HBSS naar 31 schoot verliep het oeglijke spel. De bezoekers zocb- verweer in hardheid. "Wel voerden Vermeulen en ccn hinkende Rijnbende de stand op tot 51 maar ook Capeile belaagde het vijande lijke gebied. Een vrije trap werd hard langs vele tegenstanders inge schoten en Aaldiik kou bet leer nauwelijks stoppen. Schinkel 'schoot ccn kwartier voor het einde reek. Toen moest ook dc geblesseerde Groeneweg worden vervangen door Beekhuis. Tegen het einde kon dë vrijstaande Vermeulen ztjn hattrick verrichten (6-2-. Begunstigd door ideale weersom standigheden hebben 175 Vlaarding- se en 40 Schiedamse C.J.V."ers' za terdagmiddag deelgenomen aan de druivenrit 1960. georganiseerd door dc CJ.V. „Liefde en Vrede", in oau we samenwerking met Schiedam. Na puzzelrit via Ketbel en Schiplui- leidde de prachtige route hen r De Lier. In een van dq vele Lvenkasseu aldaar stonden tafels druiventrossen gevuld, te wech om" dc hongerige magen van he' kostelijke fruit te voorzien. De te rugtocht bevatte een andere route en zo kon bet gebeuren, dat 219 CJ.V.- ers l8at in de middag via de Holy- weg in de thuishaven ..belandden", waar zij eveneens met fruit werden verwelkomd, zij het in de vorm van een appel(tje) voor de dorst. Onderweg waren verscheidene ge heime posten uitgezet, die controleer den of; alle-,verkeersborden goed werdén "nageleefd. De gemiddelde snelheid bedroog 15 km pcruur, tcr- wjl het inhalen van voorgaande groepen niet was toegestaan, uitge zonderd indien daarbij van pech sprake was. Het was de vierde maal, dat beide C.J.V.'ers de druivenxit hielden. In tegenstelling tot de voorgaande jaren moest de Maaslandse afdeling dit maal verstek laten gaan. Omdat de ;ury over Vlaardingen en Schiedam is verdeeld en de pun tentelling veel werk vereist, zal de uitslag van de rally pas in de loop van deze week bekend worden ge maakt. (Advertentie" LM.) cent per id GSS-GrOZ 6-3 Met een gewijzigd team voetbalde GSS weer als vanouds. Nog voor rust had GSS'een 5—0 voorsprong. Na een kwartier opende Putters de score, tien minuten laier schoot Wij- dema raak uit een goede voorzet van Immarzeel. Putters bracht de stand op 3—0 en 'één voorzet van Smits werd door Immerzeel ingeschoten. Het was Buntedie het vijfde doel-1 punt inschoot en daarna kon GOZ voor rust de eer'te reddérucln: de tweede, helft liet GSS. het'ltempo zakken, Inde twinstigte minuut schobt Bunte" neg .-'eenmaal ..'.raak, maar, daarna konden middenvoor en linksbinnen vaii GOZ de; achterstand; verkleinen (6—3). DVO'32-PPSC 2-3 - Bij PPSC zijn een aantal jonge krachten vervangen - door gërouü- ncerden, die meer. zijn opgewassen tegen het stugge spcL Al spoedig gaf Boertje cp bet middenveld aan middenvoor Kantors (ex-HBSSJ een. goede kans «01) en in de tiende minuut werd het 0—2 dour rechts-, buiten Cobie van Dük. DVO '32 zette de..tegenaanval in, maar de Schiedamse defensie met spil Zuyd- wegt weer aan. het hoofd liet rich niet passeren! In de twintigste mi nuut lanceerde Boertje Kan Iers weer met succes. Na rust speelde DVO feller maar doelman Jungerius stond op. rijn post. Toen Zuydwegt hands maakte'werd de. strafschop 'inge schoten. Daarna- brachtKantors de stard op 41 en een aanvallend DVO kwam via dé rechtEbinnen vijfc minuten voor "tijd .0? 42. PPSC had als linksbuiten Van Woerkom (ex-HBSS) en als rechtsbinnen H. van Gent <ex-HDVS) in de gelede ren. SNS-GTB 2-2 In een spannende wedstrijd heeft GTB -tegen het' stugge SNS gelijk gespeeld. Na een serie aanvallen van GTB kwairer dé Schiedammers aan het eerste doelpunt via een straft schop. Fel kwam SNS echter terug waardoor de gelijkmaker kon wor den gescoord. T:cn minuten voor rust nam GTB weer dc leiding. De rechts achter zend een vrije trap ver naar de middenvoor, die kon inschieten. Onder veel spanning behield GTB de voorsprong totdat tien minuten voor het einde een achterspeler ver opdrong. Deze tegenstander loste een schot dat via het lichaam van ccn GTB*-er van richting veranderde en in bet doel terecht kwam. Apotheek Apotheken-nachtdienst: Van. .Westendorp; Singel ös. Bellen by ongeval: G.C. en G.D., Tuiniaan 89; telefoon 92 90. Politie-alarmnummer 6 4669. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven,, ge- i'v, opeud maandag van 19- tot 20.30 uur, dinsdag van 9,30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9A0 tót. 16.30 uur, donderdag yan 9.30 tpf'12.30 uur," .vrijdag van 9B0 töt 16 jO en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. 's Zondags gesloten. K.-K. Leeszaal en Bibilotbeek, Dam. geopend maandag van 19 tot 21 uur, dinsdag van 10 tot 12,. van 14 tof ,17 én van 19 tot 21 uur, woensdag van 14 tot 17 en van 19 tot 21 uur, donderdag van 10 tpt'12 nuf, vrijdag van 14 tot 17 en van-19 tot 21 üur, zaterdag van.10 tof 12 "en van 14 tot'17 uur Stedelijk Museum. Tentoonstellingen „Kinderdroom" en „Parijs" én Groninger grafiek, werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8-15 uur: „Als het bloed kookt". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Drie Franse katjes". DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: Blauwe N.V. Bijeenkomst Irene. 8 uur: Wijk 4 N.H.G. Film. Flinke schade bij keukenbrand Mevrouw De ;M4 die aan de Sint Lfduinastraat 52 woont, middag vlees In; jnsfte op haar gasstel en was keuken uitgegaan. ZjJ vergai net vlees. Een uur later cook zfl een sterke brandlucht: de vlam was ln de pan geslagen en. het uitslaande vuur had de houten schouw aan bet gloeien gezet. Bovendien z^jn door de hitte een aantal ruiten gesprongen. De heer De M., die beneden in de werkplaats bezig was. kwam te hulp met een schuimblusser, waarmee hij het vuur geheel doofde, zodat de ge waarschuwde brandweer geen dienst meer behoefde te doen. Er was flink wat schroelschade aan hout- en verf- werk, geschat op 400 gulden. De heer De M. was verzekerd. Fietsendief gepakt Door een patrouillewagen van de politie is zaterdag tegen het midder nachtelijk uur de 44-jarige scheeps- rciniger L. v. O. aangehouden, ver dacht van diefstal van een herenfiets op de Broersvest Mr. <lr. ir. M. M. v. Praag Op 1 oktober zal mr. dr. ir. M. M. van Praag, directeur van dc Ge- meehtelijke Woningdienst, 40 jaar in gemeentedienst zijn. Ln verband daarmede zal op dins dag 4 oktober ten stadhuize een hüldiging3bijeenkomst worden ge houden in tegen wooraigheid van b. en w„ de raadscommissie voor de Woringdienst, de hóófden van dienst (en bet personeel van de Gemeen telijke Woningdienst: daarna zal tus sen 5 en 6 uur nun., eveneens ten stadhuize, eei houden voor belangstellenden. (Advertentie LM J Daarvan gaat Brilmij uit.1.1 wit u zich zelf had voorgesteld voor een bril te -willen eo te kunnen besteden, daarvan gaat Brilmij uit. is er om u te dienen KRUISKADE 73. (BIJ DE LUNBAAH) ROTTERDAM. TELEFOON 136954 fAdoertentièilLM.,r - Op de nieu Volkspark starl eert offenriel De Schiedamse voetbalteams heb ben zich hersteld van de tegenslag van vórige week. De zaterdagclnhs behaalden de volle winst en in de afdeling eisto Demos, dat nóg onge slagen is, de eerste plaats voor zich op. By de KXVB'-ers kwam Schie dam tot een goede overwinning, Mar tini t eu SFC speelden geiyk. Drsus verloor, met 10 ondanks wn overwicht, op RA VA en volgens de verwachting moest SVDPW met 2—0 op Flakkee aan Dirksland de eer la ten." '"i" S'dam-Gouderak 4-2 Tegen het vinnige Gouderak heeft de thuisclub Schiedam niet voldoen de enthousiasme opgebracht Daar door kon Góuderak" vrij lang ge vaarlijk voor het Schiedamse doel komen; Zonder Van: der Ven, Lupker én Mosterd speeidé Schiedam ook minder goed dan gewoonlijk. In de veertigste minuut gaf Oosthoek zijn. club met een pracht schot de leiding in deze gezellige wedstrijd. De mid denvoor van Gouderak scoorde in de twintigste minuut van de tweede helft de gelijkmaker, maar vlak daarna kreeg Schiedam een produc tieve bui. Nico Huet en Joop van Gent brachten de stand op 3—-1 en daarna was het Oosthoek die met 'n flitsend schot Schiedam naar 4—3 schoot Vijf minuten voor tijd ver kleinde Gouderafc de achterstand. (4—2). RAVA-Ursus 1-0 Tegen de verhouding in verloor TJrsus van RAVA. In de eerste helft ging de strijd gelijk op in deze spor tieve ontmoeting. In de tweede hélft veroverde Ursus zelfs hét overwicht: Toch kwam Rava aan de winst toe» doelman Kuiters zich in de dertigste minuut verkeek op een hoge bal. Ook hierna bleef Ursus sterker en een zeker doelpunt van middenvoor Krouwinkei. die inkopte, werd als nog door de Haagse doelman gestopt. Met een aanvallend Ursus kwam het SFC-Noörden 2-2 In deze meer spannende dau mooie wedstrijd- begonnen de gasten met het offensief. Na acht minuten sckcot de middenvoor van de Rotterdam mers raak. Vlak daama werd het tweede doelpunt ingeschoten. De thuisclub herstelde rich echter en in de twintigste minuut verkleinde rechtsbuiten Van Dijk de. achter stand by een doelworstcling. Mid- Op eenvoudige, maar daarom niet genoeglijke wQzë ""hééft" dé „De Kindervrienden" za- in gebouw Tivoll het gevierd. „De Kinder- een van de wéinige buurtverenigingen geboren tijdens de bevrydlngsroes In 1945, dié nog In de Bedryfsscbool van Wilton Ftjenoord zijn op een feestelijke avendi de Bemetel-diploma's uitge reikt, behaald door de leerlingen van het 3e; leerjaar In de cursus *59/*60. Het bemetel-diplomn van de Stich ting Bedrijfsopleiding Metaal en Electro technische industrie, werd uit i! gereikt; aan 63 jongelui en wel voor de volgende beroepen: Sóheepsbe- i Mitieter, plaatwerker, ketelmaker, Üzerwerker, koperslager, bankwer- j.ker, draaier/fraizer, schilder. "Zij t- werden! geëxamineerd, practlsch zo- wel als theoretisch. 30 leerlingen i naast'het A-diplema, ook jzop. dc Bédrijfsschool ook de AVO-yakken worden geêxainineerd healden: 53 jongens ook het sleuteldi- pi oma oor algemene ontwikkeling. Dezt^avond werd neopend door dc teer P^C. v. d. Jagt, directeur der i Bcdrijfaschool die het bijzonder preri tlg vond dot dc zaal tot de laatste J. plaats bezet was. De heer v. d. Jagt j inoemdéi de tegenwoordigetijd. zeer t onrustig «n de goede sfeer ontbreekt momenteel in vele gevallen. De oude- S-'xen kunnen hier van meepraten, hoc- wel de-jongeren hier nog niet 20 veel %yen kunnen merken. Men heeft geen i vertrouwcn mèer in -de toekomst. i BieïnaYÜcbtte^spraker zich speciaal. tot de jongens. ,ifet diploma van de Bémetel is pas een klein begin en! denk nu aiet dat jullie er al zijn. Op de school was veel te leren, doch ervaring kan men jullie niet meege ven, die moeten jullie zelf opbouwen. Samenwerking met eL-caar is de enige manier om uit de onzekerheid te komen Verder bracht de -heer v. d. Jagt zijn bijzondere dank uit aan dc examinatoren de heren S. P. L: Koudstaai, A. C. Sheret en J. A. Stouten. Hierna sprak de heer B. Blommers aló voorzitter van de Ondememings- J'.ln'bet bedrijf zal het wel moeilijker gaan dan op de school, maar jc staat niet alleen, er z\jn altijd mensen die jullie terzijde staan. Een goedé vak- man voltooit zijn; studie, sluit-Je niet aan bij de groep mopperaars: Namens-de vereniging van oud leerlingen „Contact"/ ./feliciteerde voorzitter A. Broekhoven de'pas ge- gaarne als lid van 'dèiveremging -toetrerien, !SAls leerllngt ;bédankte H. Veld- hóen Ae directieén jlerarenvoor. hetrvèle werk en als laatste spreker dankte de heer JJac Schop namens 'dél'ódders «m-:de zojuist gediplo- "Wel is het karakter van dc vereni ging echter veranderd. De"buurtver eniging „Galilelstraat-Oosforgani seert nü geen feestjes voor, dé gró ten meer maar jaarlijks wórden voor meer dan 80 kinderen van 5—14 jaar uitstapjes georganiseerd en eens per jaar nemen alk kinderen tot 14 jaar (ongeveer 113 .kinderen) deel de St. Nieolaasfeestjes. Daar sparen de leden van „DKV" het gehele jaar vuur en uiteraard wordt de kas dan ook met zorg behandeld. Tonelisten en musici uit de eigen kring hebben daarom zaterdagavond een goed gevarieerd programma van sketch en muziek verzorgd. Met flair werd o.a. „Müord" gezongen. Pianist De V03 verzorgde de muzikale be geleiding. Na afloop van het pro gramma was er een gezellig samen zijn. Voorzitter Van der Oever lieeft na zijn welkomstwoord hulde ge bracht aan de bestuursleden, die de vereniging vijftien jaar hebben ge diend. Dit zijn secretaris N. van der Plas; die verrast werd met sigaren, en de dames Lucas, Van der'Plas, De Jong en Groenendijk ontvingen bloe men. Bcveudien kregen zü allen een vork en lepel incouvert.**- Haas aangereden Waar. hat i'dier vandaan kómt is niet duidelijk, maar zaterdagmiddag is ifi de Warande een haas aangere den door .een personenauto. De haas wérd" aan de voorpoot gewond en bleef na de klap verdoofd liggen; zo dat men" het dier heeft; kunnen.' óp-, ken* waarop het naar het dieren- i un de Sint Annazusteratiaat-is t De talrijke aanhangen van de al gemene Schiedamse toneelvereniging „Het: Voetlicht" hebben zich zater dagavond in het Volksgehouw wel geamuseerd met de opvoering van .Morgenrood" A, Boe re. De ne gen tonelisten gaven prettige vertol kingen, maar tevens moeten we con stateren dat ztl zich wat vertild heb ben aan dit zwaarwichtige stuk waar door een brok schreeuwende pathe- De karakters stelden dan ook zwé- re eisen aan de spelers. Jan Kars is hier de oude gebrekkige landbou-, wer.Christiaan Verstegen die, .naar traditie heerst over zijn landerijen én over zijn familie. Aart zijn zoon_ heeft het ongeluk" dat ;hfj' gehuwd is) met een damé uit de 'stad.["Itót *zmf de familie niet en gedurende twee bedrijven worden de bezoekers ge confronteerd met intriges van. de fs- rnilié' fegëhh'éi buitênissige stadse famih'élid. Hét slót ;!s" uiteraard een happy ending. Jan Kars Was even- als Rinus Foldeódijk (de- zoon Aart) een te opvliegend kaxakter.' die z-vij- gen afwisselde met. abrupte uitbar- stlngen. Truusj Tettoro-Bogers le- verde-als Olara, .de yrmrw-var» Aart eveneens te statisch.: spél; Mariè Wils lems.-was een leuke, vinnige doÖi-: ter Antje, die komisch intrigeerde. Haar man Gijsbert werd goed ver tolkt'door Peter Burg, die als éen goedmoedige -boer het sper iijdzsam meespeelde. Van Mar Tetter» zagen we weer de vlotte ..rol van een jon geman, die rich niet; laat overbluf-' fen. Verder speeldenmee Jannie Brouwer als dochter Stien, 'S>. van Eyk als schoonzoon Pleun en Corrie Mijnster al«idien«tbóde:Triea;-"SSSre^ taris-G. van Schündel heeft het wél-; komstwoord gesproken. De band'van- Jack Hölzker verzorgde de muziek. A fdelings-voetbal De gedegen training van oefen- meester Joop van Meenvfjk gaat bij Demos vruchten afwerpen. Zondag kwam de ploeg van een 3—0 ach terstand op een 34 overwinning. Zo goed ging Belvédère van aart dat Demos al spoedig een 3—0 ach terstand had. Tien minuten voor rust schoot Wahl een strafschop.in. In de. tweéde.helft vond Demos het juiste verweer. Geleidelijk werdBelvé dère in de verdediging gedrukt Na tien minuten schoot rechtshalf M. Groenhorst uit een scrimmage in; Vijf minuten later scoorde WahF de gelijkmaker.Toen. was Belvédère de) verslagen ploeg. Het. blerf echter bij het enkele winnende doelpunt vsn DómögldaÉ Falandt na go^:^ géven; van Tetteroo Lnschoót.'f Met deze)34 ovéryrinning staat Demos 'nu; ongeslagen aan de kop. Ji -> Esperanto-agendo Merkredon. la 28an de septemtiro. Klubvespero. Kio estas via opinio pri tio? Ce fino v. Gink, Ploeg- straat 10. Venu en Esperantujónyóre;%^v£g denvoor Offerman bracht de stand in evenwicht met een fraaie boogbal. De tweede helft gaf 'weinig fraais, te zien. Het harde spel werd'door de scheidsrechter dood geblazen enbo vendien zochten de schuttershet doel té hoog."F.'VAj - Mart.init-PDK 2-2 nieuwë grasmat in het startte Martinit direct met Bij de goede aanvallen links excelleerde T. Koppen hagen, die in de vijfde,, minuut in schoot op een voorzet van "W. Bos. De verdediging van de wit-roden was paraat, hoewel de Hagenaars steeds gevaarlijker werden, In de 25e minuut glipte T. Koppenhagen wéér langs de spil 'van' PDK en hef was" 20 Kort daarna viel de linksbuiten de^ Schiedamse rechtsachter te fors aan met als; gevolg, dat hij kon sco-- rén. 'Na rust werd'het spel harder. Toen de middenvoor iakogelde was het 2—2. Wél werd de .bal nog ge stopt, maar het leer verdween in dceL Beide partyen kregen geen kansen meer.. Twintig minuten voor tijd werd de Haaese rechtsbuiten ven het veld gezonden wegens natrappea Voor de leerlingen die dit Jaar de i Rehoboth-ULO verlieten is zaterdag-" avond in gebouw Christelijk Sociale avond georganiseerd. Het hobfd 'der school de heer S. van Asperén heeft in rijn openingswoord gesproken over de betekenis van de voorbije vier. studiejaren. Hij wenste de der tig oud-leerlingen veel succes in de maatschappij. Namens de leerlingen dankte Sam Pranger, dié te kennen gaf dat het verblijf op de school niet snel vergeten zal worden. De jongens en meisjes hebben daama tal van sketches en- spelletjes opgevoerd waartij behendig de geluiden van een bandrecorder -werden toegepast. Tenslotte heeft de Leer Van eer Kooy het sluitiugswoord gesproken. Feest van Willons Bédrijfsschool Zaterdagavund organised de d vereniging van cud-leeriingen .van dc Bédrijfsschool van Wilton Fijcr_- oord een feestavond in de kantine vpn de Bédrijfsschool. Voorzitter A Broekhoven opende de avond. Het bestuur vaii genoem de vereniging had een gevarieerd, programma in elkaar gezet. Eerst draaide de heerDe Wit enige .aan trekkelijke films. Vervolgens werd een quiz gespeeld welke dóór leider G. den Brinker zeer, aantrekkelijk werd gemaakt. Het bal werd verzorgd door The Dutch Music Stars o.l.v. Piet van Vliet. (Advertentie I-M.) „.sVoórt vUh-iti^^P^V^n-füitjê'SrtyAnkdrdin- gen verwisselde voor een vrij huisje in Veendarn was hij trainer van Her mes -DVSi- Met-zijn- nieuwe-vereni ging, Veendam, was-hij zondag, op zijn 48e verjaardag, in Schiedam bij de 0>lauwwitfën op .bezaek. Vpor de wedstrijd kreeg hij op Harsa bezoek ■vaii: een aantal VSnordinpse vrienden, waarbij T.emi door Benny van Doorn bloemen itérden aangeboden, terwijl eeh-jon'pe vriend gijn „oom", eén fofo van ^Dorsman'1 Odé N. V;.,overhan~. digde. zA -• BEURS VOOR MODE 8 EN HUISHOUDiNG T AHOr GESOUW ïtm 12 0cl. Gestoten druiven zijn giftig v De heer A. F.fD. deed aangiftes dat uit-zjjn volkstuin in het complex aan de Poldervaart 5 kg druiven zijn. ge stolen. Het zou,.niet de eerste maal 2ijn, dat; er ietsr uit zijn tuin wordt gestolen.;De heer D. verklaarde;: dat de öriilveo met.: een giftige stof be spoten .waren én beslist1 "ongeschikt zijn voorjde consumptie. Te bevragen aan het' hoofdbureau vaii politie te Schiedam, tussen 9—12.36.jen 2—6 uur; .plastic regen jas*. V V/' bevragen'bij de vinders: KinderzonnebriL P. van Kluiven. MeeuwehsingeilllB, Kethel; bril. Vis ser, v. ;SwindebsingeI 8; vulpen, F. ^V." dljlBleelw v. di Blststraat 9b; frihg mét sleutels, H. Roovers, Nic. Beetsstraat 30bj vulpen, N, Perdijk, West Niéuwland 104, Vlaardingen; ring mét sleu tels, - A. M. de ^Vujjfft, Alb. CÉijpstraat.20*;.rdahirabril,.T<;'ih; étui, D.'jvvan Ark,Laurens Costarr: straat 23; halsketting, P. J. v. d. Bleek, iy. d. Blststraat 9b; bedrag aan geld, T. van Rij, PuttershoekSe- straat 24f kettinkje met kruisje, Séri-) ting p.'a.il Opjjhen, Mackaystraari,®); jongensjasje, J/^Mols, Alb. 'CfflJ'lK straat 9b; 1 fpaar, bruine kmde(-i» schoenen; A. Hcijster, Schietbaan.-" straat 18; Kethel; rieten mandje, A; Heij£ter);Schietbaanstraat 'l8, Kethel; schroeyédraairirs,,: v. Akkeren, Hein- siusstraat 36; schaar, J. Doek, Vort-? deUëaal38a; cóntactdoösj v. d. Haan. v. '(.„Hoffpleih ,1a; damesparapluie,' bakkerijhet Wésten, St' Diduinastr. 49;; portemonhaiè met inhoud, !ïS.' Bakker,'/Lange Nieuwstraat*'121a. A Moeten wij ,U nog Iets vertellen over )deze bekende/Róuleau- druk cretonne? - A A De" meest verkochtê .waii» ón zonechte overgordljnstof. voor ,-het moderne Interieur. -.4 -.e En 'juist omdat te<^rccn 'alte& t weet over deze prichtige.Rou«c leaudruk cretonne.ook^de/j normale prljriJJO pet meter... verkópen 'wij ze mqrgetl.A'ris o/ertuigend bewijs van de'Waar-) de var deze aanbiedingen; voór\ nóg géén twee gulden per meter. Dinsdagmorgen om 9 uur begin; de verkoop van dere vierkleuren Rouleau- druk cretonne, was- eó Weurëclit^fv 120 cm breed. per meteri voor •Op hét-kxüïspiint van: dé Lange Nieuwstraat mét de Oranjestraat iia bij de Amstcrdamsche Bank zater- één auto, bestuurd door de heer L. W. 'r uit Rotterdam, die haar retiits afsloeg en de bromfietser geen voorrang verleende. De beer M. kreeg blóe- dende hoofdwonden' ch is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. 2 Zondagavond om -half 2éven week op de Schiedamseweg. de auto- mobilised. 3. K_ uit Den:Haae.vóór enkele Celsers uit en kwam -op de linker weghelft in"hotjingrmet- een motorfiets. Zowel -de motorrijder M. S. v: K; als rijn'op de'duo1-rit- tende echtgenote liepen wonden aan de benen op: Mevrouw Van X. is nog naar. het Gemeenteziekenhuis ge- bracht, maar de heer Vaii K.' kon'op eigen gelegenheid naar huis. i Geld gestolen uit Meedtetaal i weg z(jn zaterdagmiddag uit bet niét afgelsoten kleedlokaal uit ,,de;: daar hangende kleding de portêmÓnnaiès van een aantal junioren van: BIOD,; die daar speelden, gestolen. Dezelfdeavond 'heeft dé politié bp scholier j'f porfc-;';." en; Van "üaïé, lden een feestje eéa;15-jari'ge aangehouden, die bekende' vfj'f p rnonnaies 'gestólen 'te hebben; het daarin gevonden- geld,- totaal id gulden, had de jongen nóg:? gulden oyer. Brandweer-houdfe expositie in" Den Bosch DEN BOSCH In de veemarkthallcn heeft de commissa ris der Koningin in Zald-HoUand, mr. J. Klaosses?, in zijn functie voorzitter van de Nederlandse bral weerraad. de internationale hrai weertcntoonstelling geopend. Op de expositie is zowel aan 1 voorkomen als vaan;; hetybertrt' van ebranden grote aandacht steed. Talrijke standhouders tonen- de nieuwste vindingen op ,betgebiëd[[jJ ■van 7 brandriaimappar^ih^hrax^é::: veilige 'stoffen, kledingiyoor hrand- weerlieden enz. Tijdens dë^tchtooó- stélimg; 'dié.- tpt.Lëni-mei; 27j ber geopend is, worden.. demonstraties gegeven.. Te huur gevraagd Gevraagd, kamer m .pension te Sch.iedamjvoór leerling 5e i kl^_'_ly_ceühir"Br. oader"r.O; 'i G- .799, hurl- van dit blad [permanent wave Permanent. Dames .voor een'^5 goede permanent en prettige,.- •"''-'"bediening: kapsalon 'J de Ruiter. Lange Kerkstraat •13. ri germanent^vanaf 'f48.— pléet Telcfo&^6#33.' - a X i. S I IA. .7 I ,w in m ovor do rok to dragon - 5 kl «M»l VW H-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1