Afbraak van Otterbuurt Peek&CIoppenburg Ministerie begint onderzoek bouw W ereldhaven-flat Straat met onbekend verleden Diploma-zwemmen bij Reddings-Brigade ODI haalt de eerste overwinning binnen J. W. A. Ort gehuldigd Meester Haku Michigami geeft een demonstratie Zeven trouwe werkers bij Hollandia II gehuldigd Schoorsteen moet open Koeriersters Wie heeft iets verloren Orgelbespeling in Oud-Kath. kerk Kinderleeszaal Sint Liduina weer open Loten gestolen Mr. M. Vrolijk over politieke situatie Eerste paal voor Hervormd-centrum elke woensdag jongensmarkt TRICOT BLOUSES TINNEROY BROEKJES „Wiener Blut" voor Schied. Kunstkring Ds. J. J. Buskes voor het NÏVON Slippende auto tegen liuis gereden Burgerlijke Stand - 25 jr boekver-koper - KORFBAL Wijkraad Pernis naar stadhuis SCHIEDAM ACTIEVE VERKOOPSTER EEN TECHNICUS Dinsdag 4 oktober 1960 >1 a 6- DE naam van deze straat, de Otterbuurt, is eigen lijk een weinig misleidendtaant het betreft niet een gehele btturt, fevenmin als de Niettioe Buurt dat is), maar een heel kort straatje. Het is, in het oude deel van Schiedam gelegen, een dwarsstraat van de Kreupelstraatdicht tegen de Boterstraat aan Het is ook een straatje waarvan niets bekend is, ook •niet over de herkomst van de naam. Dit lot deelt liet straatje met nog vijf andere straten in Schie dam, Ja, er zijn zes straten in Schiedam waarvan men totaal niets weet. Ik heb nog getracht er iets over te weten te komen, maar zelfs op het Gemeente archief kon men mij niet helpen, L>IJ het beschouwen van de tekening, maet men Ij er rekening mee houden dat de Otterbuurt meer naar links lipt. Het halve pandje op de uiterste rechterflank is gelegen aan de Kreupelstraat. De achtergevels staan aan de Boterstraat. Er wordt ge sloopt en dat geeft een onbeschrijfelijke rommel, waar de jeugd niettemin graag in speett. Bij zo'n af braak legt de sloper het intiemste innerlijk van zo'n oude woning bloot. Zie de schoorsteenmantel met het afbladderende behang er nog op. Dit was een zogenaamde „huiselijke haard" van mensen die kier lief en leed met elkaar deelden. Wellicht hebben zij hier tezamen liederen gezongen met Kerstmis of met pepernoten gestrooid op St. Nicolaasouond. Mogelijk ook hebben er ongeduldige kinderen met hongerige magen geroepen: ,Moe, gaan we*hog niet eten!?" OCTAVE DECONINCK In het Sportfondsenbad hebben weer 56 leden en jeugdleden van de Schiedamse Reddings Brigade dr zwemproeven afgelegd voor de di ploma's 1 en 2 van de K.N.Z.B. We gens tijdgebrek moesten, zelfs 27 kandidaten het examen uitstellen tot volgende week. De resultaten waren goed: slechts een jongen haal de de eindstreep niet, maar die jon gen had dan ook griep. Ondanks de enorme toeloop van leden, blijkt het toch wel mogelijk goed zwemles te geven. Het bestuur is er dan ook in geslaagd het aan tal instructeurs gelijke tred te la ten houden met het aantal zwem- lustigen. Drie maal per week ko men. meer dan 25 instructeurs ert instructrices onder leiding van de heer J. C- Schoonenberg, de hoofd instructeur, hun vrije tijd offeren aan diegenen die by de S.R.B. zwemmen willen leren. De volgende kandidaten (mevr, Tettelaar als oudste en Robbie Koopmanschap als jongste) haalden de diploma's. Diploma I: mevr. M, van Essen, mevr. H. Tettelaar, mevr. M- Tettelaar. Jongens cn meisjes: Marijke Jacobs. Sjoukje Haarsma, Jan Snijders, Henny de Zeeuw, Kees Velthuueru Nico van der Plas, El- lie Smit, Olivier Bolkenbaas, Bas Karsemeier, Thea Verhaal, Marian ne van Essen, Leo Teasers, Ber nard Roelmg, Freddy Smits, Anto- nia Bruëns, Cornells Rieborn, Sjou- ke Zwanenburg. Ivoime Gouwe leeuw, EHy Ras, Tom de Vos, Ju liana van Dijk, Ria Böbm, Greetje Vooys, Eugenie Qosterloo, Harry van Te bevragen bij de vinders: Zadel van brommer, Groenedaal 125b; dek- zeiltje van kinderwagen. R. Schiks, PrcX Kamerlingh Onneslaan 97b; 2 Witte schorten, X». Dip" Oostsingel 94; plastic regenjas, mej. v. d. Heide, p/a W, Kok, Edisonplein 6b; voetbal- broekje, Noordijk, St. Annazuster- straat 14; 2 knotten wol, v. Doorn. Ridderkerksestraat 19a: lederen voet bal, v. Oordt, Nwe. Damlaan 690; blauwe autoped, P. Haak, Aleida- straat 126a; speelpop, de Papaver, St. Liduinastraat 50: geldsbedrag, y. Heerden; Rembrandtlaan 97a; gelds bedrag, R. Belj aars. Lekstraat 11a; bedelarmband, Verbeek, Alb Thym- straat 19b; hangertje, D. Berks, Wil- lemsholje 8; damespolshorloge. Kla- renbeek, woonschip Jennie, Willems- kade: portefeuille met inhoud, Bcsch. Burg. Knappertlaan 178; portemon- naie met inhoud, P, J, v. dL Meer, Jaffa 54, Rotterdam; damesportemon- naie met inhoud. Overgooi-, Haven- dijk 3: damespaxaplu. de Pap-/er, St. Liduinastraat 56; zakmes en aan steker, B. v. d. Vlies, Groenelarn 85; rozenkrans, J. Vorder, Oude Sluis 7; loupe in houder, J. Slavenburg, Trne'^tra'-an 175: zakmes, TT. A'hlas, y-jn»,.»,—rwj. !t—cT«utM, v. Gios"". Korte Smgelstraat 5a. der Nat, Frits van Beek, Harm, de Vries, Alfred van de Ploeg, Adne Demuinck, Ella van der Most, Lene- ke Kortland. DIPLOMA 2: Heron: P. C. Velte- naar, J, Esbach, J. W. Keemink, D. A. Bol. en Mej. M. J. Post. Jongens cn Meisjes: John Meerman, Han Groenhorst. ingnd Bouman. Nellie van Katwijk, Marian Nouwels, Joop Jongste, Agnes Snijders, Jan Koole, Adne Houthuysen, Arie Verschoor, Martm Harteveld, Jackie Samelius, Frans Strolenberg, Herbert Graven- stein, Jan Verleg, Madelon van Kes- teren, Lidla Strolenberg, Hans Steen bergen cn Robbie Koopmanschap. In de Oud-Katholieke kerk op d Dam 28 wordt op maandag 10 okto ber 's avonds om 8 uur een orgel bespeling gehouden door de organist, de heer S. W. J. Schade van Westrum. Het programma bevat werken van Sweelinck, Cornet, v.d. Kerckhoven, Karg-Elert en v Herwaarden. Na afloop is er een collecte voor liet kerkbouwfon ds. De R, K. Openbare Leeszaal St, Li duina aan de Dam opent voortaan weer de kinder-lees2aal op maanda gen, dinsdagen en vrijdagen van 4 tot 5 uur en op woensdagen van 2 tot 3 uur. Mevrouw W. G. van M.-van K. deed aangifte van de diefstal van 25 Poliolotcn, die zonder dat zij er iets van gemerkt heeft, van de toonbank in haar winkel in de P. J. Troelstra- laan verdwenen zijn. I De Schiedamse afdeling van de Partij van de Arbeid belegt de eerste bijeenkomst van het seizoen op vrijdagavond 7 oktober in het Wijkcentrum Nieuwland. Mr. M, Vrolijk, lid van de Tweede Kamer, zal op die avond een overzicht ge ven van de huidige politieke si tuatie. Morgenmiddag, woensdag 5 okto ber, zal om vier uur de eerste paal worden geslagen voor het gemeente- centrum van de Hervormde Gemeen te In Kethel. die aan de Schiedamse weg zal verrijzen. (Advertentie IM.) prima Jmporc-kwaliteTc heerlijk warm nieuwste multicolours Speciaal verlaagde J.M.prijs 4 jaar M £»5 Stoeisterke Hazewind-kwaliteit. Speciaal verlaagde J.M.prijs 3 jaar gs (Kleine stijging per maat) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen bjj ongeval: G.G. en G,D„ Tuinlaan 80, telefoon P929Ö, Politie-alarmnummer 646 66.' Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 1920 29 uur. dmsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9 30—1830 uur, donderdag 9 3012.30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.3Ü uur, zaterdag 9.30—1630 uur. "s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, dinsdag 16—12, 14—17 en 19—2Ï uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur vrij dag 1417 en 19—21 uur. 'zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stederijk Museum. Tentoonstellingen „Kinderdroom" en .Parijs" en Groninger grafiek. Werken va.-' Krsto Hegeduslc. BIOSCOPEN Passage, 14 en 20.15 uur: „De zaak Monopole, 14 uur: Teenager-melo- die"; 19 en 21,15 uur; „Paspoort der schande". Dl TORSEN Chr. Soc. Belangen, 7 uur: Chr. Poli tiebond. Jubileum. Wijkcentrum, 8 uur; ThOrbecke- school. Ouderavond. De Schiedamse Kunstkring opent het nieuwe seizoen donderdag a.s. met een opvoering door de Hoofd stad-operette van „Wiener Bint". Zoals gemeld is dit een jubileum- seizoen voor de Hoofdstad-operette die daarvoor het oude succes-num mer m een nieuwe en nog grootser zetting heeft gemonteerd. Bovendien heeft het gezelschap enkele wijzi gingen ondergaan; Fritz Steiner is uitgetreden en vervangen door de jeugdige Herman Valsner en er iï een gast-zangeres uit Wenen. Voor deze voorstelling zijn nog en kele kaarten te verkrijgen, telefo nisch bij de administrateur tel. 65994 of op de avond zelf aan de zaal. Volgens het maandprogramma van het Ned. Instituut voor Volks ontwikkeling en Natuurvrienden- werk, afd, Schiedam zal deze maand geen dia- of film-avond worden ge geven. Maar ds. J. J. Buskes zal op donderdag 27 oktober in het Volks gebouw een lezing houden over het schrijnende wereldprobleem „Blank en zwart in Zuid-Afrika", Vannacht tegen één uur Is me vrouw C. A. M.-de L. met haar auto op het door de regen glad geworden wegdek van de Bozenburgsestraat geslipt. De auto reed, na de koers verloren le hebben, over het linker voetpad, ontwortelde 'n klein boom pje en kwam tenslotte tol stilstand tegrn de pul van de woning Bozen- burgsestraat 28. Door de bewoners van bedoeld huis is mevrouw M., die over pijn in de rug klaagde, uit de auto gehaald en in huis genomen, totdat zó door de G.G. en G. D. naar de Dr. -Nolet- stichting werd gebracht ter obser vatie. De auto werd ernstig beschadigd, de pui van de woning niet noemens waardig, Het ontwortelde boompje is opgeruimd. GEBOREN: Simon, z. van A. Ou- weneel en M. Lucas; Marcel E., .z, van H. Vlasblom en H. Zwaan; Hendrik, z. van A. Bijloo en W. C. de Pater; Antonie L„ z. van A. Lissenberg en T. J. de Ruiter; Han- na L, d. van G. L. Bouwman en C. P. Hegemeijer; Erwin L. J., z. van J. G. van den Arend en J. W. Snel; Rudolph A. J., z. van P. J. Joore en E. I. B. van Dijk; Jacoba, d. van J. Bróklmg en N. van Wag- tendonk; Robert, z. van G. G. Be- ket en G, J. Stout. OVERLEDEN: J. C. Stouten, 10 jaar; J, J. van Qyen, 74 jaar; W. de Reus, 46 jaar; A. M. Peijs, echtge. van A. G. H. van Duimen, 69 jaar. ROTTERDAM De beer J, W. A. Ort, chef van de boekenafdeling van magazijn De Bij enkorf, is maandagmiddag het voor werp geweest van eer» hijzonder har telijke huldiging i -jr bevriende uitgevers en boekverkopers. De aan leiding tot dit betoon van vriend schap en waardering vormde het feit, dat de heer Ort 25 jaar geleden in dienst trad van de Bijenkorf. Dat wil zeggen, bij het filiaal in Den Haag, dat hjj in 1941 verruilde voor dat te Rotterdam, waar hij zich ook metterwoon vestigde. Een voorproefje van deze huldi ging had de heer Ort al enige tijd geleden gehad, toen zijn collega's boekverkopers voor zijn woning aan de Gordelweg een serenade organi seerden, die door een muziekkorps van de douane ten gehore werd ge bracht. Of de keuze van dit ensem ble enig verband hield met de com merciële activiteiten van de jubilaris il wel altijd een geheim blijven... Geen. geheim maakten de sprekers tijdens de jubïleumontvangt, die gis teren we.d gehouden, van de warme gevoelens, welke ze de heer Ort toe dragen. De heer G, J, Lubberhuyzen. voorzitter van de commissie ter be vordering van de propaganda van het Nederlandse Boek, voerde het woord en bood een enveloppe aan namens de uitgevers. De voorzitter van de afdeling Rot terdam van de Nederlandse Boekver kopersbond, de heer Hooymeyer, schetste in enkele woorden de ver diensten, die de heer Ort zich als boekverkoper en mede-orgamsa- tor van boekverkopersmanifestaties heeft verworven. Er waa een tijd, aldus de heer Hooymeyer, dat de boekverkopers oppositie kozen tegen het feit, dat het boek een plaats kreeg in de warenhuisverkoop. Die tijd is nu voorbij. Dankzij de heer Ort is deze tegenstand in de kring van de Rotterdamse boekverkopers r goed overwonnen. (Advertentie IJd.) I 50.0S0 I gulden I Hoort U ook tot hen, die "s winters zo dikwijls moeten zeggen: „ik weet niet, wat het is, maar het bed wilde maar met warm worden, vannacht". Haar niet alleen voor hen, ook voor de velen die een rheu- matische aanleg hebben, of voor hen die alléén maar lekker wij len slapen, zijn deze schuim- plastic warmtebed-platen ideaal. Woensdagmorgen koopt Udeze schutinpfastie bedplacen. een verwarmendeonderlaag.ook voor Uw bed. ver beneden de twee gutden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze schuim plastic verwarmende badplaten, w.o. enkele met kleine schoonheidsfoutjes, éénpersoons, 0.5 cm dik. DEN HAAG Een nieuwe ontwikkeling heeft de affaire van de in opspraak zjjnde WereldhavenfJat in Vlaardingen ge nomen. Het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid is voornemens een onderzoek in te stellen naar de uit voering van de bouw van de TJ-flat. Dit onderzoek zou zich uit strekken zowel over mogelijke malversaties bjj de bouw voor zover deze afwijkt van de verleende bouwvergunning, waar door mogelijk ten onrechte premie werd verleend (op enkele centen na 5000 gulden per woning), maar tevens zou daarin ook de vraag worden betrokken hoe het mogelijk is geweest, dat de uitvoering werd voltooid in afwijking van de verleende bouw vergunning zonder dat daarop aanmerkingen zijn gemaakt door het toezichthoudende personeel. De eerste overwinning is binnen, i en liet was misschien nog beter ge- In Je intieme kring van eigen personeel en medewerkers zijn za terdag zeven leden van het perso neel van de N.V, Branderij en Gist fabriek Hollanc a H gehuldigd. Mej. P. Kondijs en de heren H. J- Alle- weït, M. P. Haverkamp, 3. Klapwijk, A. M. Poots en M_ Zuidgeest herdach ten het feit dat zü veertig jaar gele den in dienst zUn getreden bij Hol landia n. Voor de,heer H. C. J. Lips gold het een 25-jarig dienst jubileum. Tijdens de huidiglngs-bijeenkomst zijn er vele hartelijke en lovende woorden gesproken. Namens het De- directie aangeboden. parlement Schiedam van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel werd de gouden draagpenning met het vererend getuigschrift uitgereikt aan de zes jubilarissen-van-veertïg- jaar, terwijl de heer Lips de zilveren penning ontving. Door de directie en door de geza menlijke medewerkers werden ca deaus onder couvert aangeboden en de echtgenotes van jubilarissen ont vingen, evenals mej. Koudijs bloe men. Hierna volgdeeen byzonder ge- amusementsavond, door de Onder gespannen belangstelling van meer dan tweehonderd jndoka's, met bruine of zwarte banden gesierd, heeft meester Haku Michigami ze vende dan, (de linkse judoka op de foto) zondag in het Sportcentrum Schiedam demonstratie-lessen gege ven. Tal van grepen en worpen wer den gedemonstreerd en ook toege licht. Tevoren heeft hij iets verteld over de judo-situatie in het stamland Ja pan, waarbij de kampioen als het ware naar boven wordt gestuwd door de andere beoefenaren. In Neder land, zo vertelde de heer Michigami, staat Anton Geesink nog te veel op eenzame hoogte. Van de ontmoeting met de Japanse meester heeft Gee sink, die aanwezig was om zelf ook lessen te geven, kunnen profiteren Ook de lessen van Anton Geesink, als inleiding tot de zondagmorgen- training in het S.C.S. ondervonden grote belangstelling, opvallend ge noeg ook van de zijde van de meis jes. O.DX heeft deze (overeenkomstig de verwachtingen) op zón naam ge bracht. Schiedam kon in zijn vierde wedstrijd ook niet tot winst komen en Sncces kwam niet hinnen de Rj' nen, omdat de wedstrijd tegen AJL.O. op verzoek van de Hagenaars is uitgesteld. Sr kan niet worden gezegd, dat Vriendenschaar 2 de overwinning aan ODI cadeau heeft gegeven. Onze stadgenoten hebben er gedacht voor moeten werken. Het dameszestal van de Hardinxvelders was niet 20 sterk en dat was voor O.DX een gelukkige omstandigheid. De eerste treffer kwam van O.D.I.-handen, gevolgd door de gelijkmaker van de bezoe kers. Tot de rust kwam O.D.L vervol gens met 41 voor en daarna zelfs tot 61, maar dat werd Vrienden schaar 2 toch te gortig. Het einde kwam met 8—4. K.N.S. speelde tegen Schiedam niet zo sterk als Phoenix en D.K.C. dat daarvoor hebben gedaan. Het eindresultaat wijst daarop ook wel By de herdenking van het feit, dat de gemeente Tarnis 25 jaar geleden met Rotterdam werd verenigd, is de gedachte geopperd, dat de Wijkraad en dc ingezetenen van de voormalige randgemeente een gezamenlijk be zoek zouden brengen aan het Rotter damse stadhuis. Dit zal nu plaats hebben op zater dag 8 oktober om kwart over drie De burgemeester zal het gezelschap ontvangen. VLAARDINGEN Uitspraak kort geding De Vereniging van Eigenaren mr. Ke sper flat wordt gemachtigd de be lemmeringen, die zijn aangebracht in de schoorsteen weg te nemen of te doen wegnemen, zo nodig met de sterke ann. Dat was het oordeel van mr. J. G. L. Roeder, president van de Rot terdamse rechtbank, die vanmorgen uitspraak deed in het kort geding, dat de Ver. v. Eigenaren mr. Kesper flat aanhangig had gemaakt tegen de heer J. v. d. Ende, die het sto ken van de centrale verwarming on mogelijk had gemaakt door de beide rookkanalen met ijzeren platen af te sluiten. weest als Schiedam de kracht had gehad de laatste tien minuten, door te zetten. Maar dat lukte niet en daardoor bleven de Leïdenaren met 64 de baas. Door J. v. d. Tuuk nam Schiedam de leidmg, maar heel vlot was het 11 en zelfs 2—1. KNS ging daarna door tot 41, maar met een ver schot kon D. Vermeulen weer wat inlopen (4—2), Met de stand 5—2 werd de rust aangesneden. In de tweede helft begon J. v. d. Tuuk wederom met een tegenpunt (53), maar KXT.S. herstelde de voorsprong (6—3). Tien minuten voor het einde scoorde H. Verschoor voor het laatst (6-4). Door de lagere teams werden de volgende uitslagen geboekt: De Spar taan 2Schiedam 2 44, junioren Succes—Unicum 2 6—2, aspiranten T.OP. faO.D.L a 2—3, Unicum a— Schiedam a 31, O.DX bSpint b 11 en Rozenburg dSchiedam b I—I. We tekenen op deze ons in Den Haag verstrekte mededelingen het volgende aan: Reeds herhaaldelijk hebben we gewezen op het feit, dat er bij de bouw van de U-flats iets scheef zit Een bouwvergunning werd verstrekt voor 6i flatwoningen; uiteindelijk kwamen er 68. In de bouwvergunning stond, dat er stook- gelegenheid zou moeten voorkomen in alle woningen; uiteindelijk werd een centrale verwarmingsinstallatie gebouwd in twee garages onder de hoogbouw, terwijl de schoorsteen werd opgetrokken door een laag- bouta-pand. Dit zijn teel de opvallendste ver schillen, Dit nieuwe onderzoek staat uiteraard los van on. de „herrie"-af- jaire en andere procedures. Maar het wel waarschijnlijk, dat in het in Den Haag voorgenomen onderzoek, wel rullen worden betrokken het ge bruik van minder deugdelijke mate rialen (althans bij een gedeelte van de bouw) en de wijze van afgifte van een hinderwetvergunning. Nader vernemen we nog, dat door het ministerie al een groot aantal stukken, betrekking hebbende op hetgeen zich de laatste jaren in en rond de D»flat heeft afgespeeld, heeft opgevraagd en dat gisteren de pre sident van de Rotterdamse recht bank over deze nieuwe ontwikkeling is ingelicht. DAMES CONFECTIE W|j vragen een met het vak of textielv&k in. het algemeen bekend. Voor goede kracht 'n goed salaris. Zich aan te melden, schriftelijk of persoonlijk: JANSSEN'S MODEMAGAZIJN Hoogstraat 155—157, Schiedam. 1 ■n—i—.1—11 GEMEENTE SCHIEDAM" Bij het Openbaar Slachthuis is plaats voor die zal worden belast met onderhoudswerk. Bekendheid met elektriciteit strekt tot aanbeveling. Salaris 3966,345144,83. Aanstelling boven het mini mum is niet uitgesloten. Huur compensatie 17.40 p. mnd. Vakantietoeslag 4%. Kindertoeslag volgens rijksregeling. Aanstelling geschiedt zo mogelijk in vaste dienst op een proefjaar. Sollicitaties te richten, tot de directeur van het Openbaar Slachthuis, Slachthuislaan 24, te wiens kantore ook inlich tingen terzake kunnen worden ingewonnen, vóór 16 ok tober I960. I Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf 8.— com pleet, Telefoon €68 33. Te koop aangeboden Te koop: wegens overcom pleet, splinternieuwe mixer, merk Starmix, pracht appa raat (met receptenboek) van 300.— voor 200.—. Peren laan 22, Tuindorp, KetheL Tel, 68555, ■s-yftl gfcr-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1