&mm Kruisverenigingen in S'dam werken nu tien jaar samen KREUGER De Chr. Politie-bond bestaat veertig jaar Mr. dr. ir. M. M. v. Praag Officier Orde O.N. m lekkeren gezond Wijkverpleging niet meer de enige taak, bejaarden zorg is nog een wens Nood-verkeersregeling bij de Koemarkt heeft voldaan Schiedams 1 boswachter overleden Koeriersters VOOR DE JAARLIJKSE COLLECTE Voor IEDERE MAN oen OVERHEMD mei de JUISTE MOUWLENGTE - 40j'aar directeur Woningdienst - □enk aan Uw lijn SAMEN NAAR DE FILM- JA, GEZELLIG Baptisten-gem. Schiedam viert feest Forum-avond in Gezinsweek Schijnwerpers op de Schiedamse Sport A"' n beterv leven Bedrijfs-klaverjas competitie Onderscheiding Geslaagd SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio beschaafde fiulp Woensdag 5 oktober 1960 3 Volgende week zyn wat algemeen aangeduid wordt met „de kruisver enigingen" aan de beurt om de coïïecle te houden- DU gebeurt elk jaar en Jutt zou ook niets bUzonders zijn geweest, wanneer het nu juist niet een jubileum-collecte betrof. Het Is namelijk zó dat tien jaar geleden, In 1950, alle mb in Schiedam werkzame kruisverenigingen van alle gezindten voor het eerst gingen samenwerken in één collecte. Dat was iets geheel nieuws voor het westen van het <and, maar sinds dien heeft de gedachte d3t deze verenigingen, die Immers hel zelfde doel beogen, moeten gaan samenwer ken steeds meer vrid-menwerking bij de jaarlijkse collecte, die temaar dan door de vele ver enigingen afzonderljs^&kvJté^j/sss?' gelegd: de gezamenlijke op brengst was aanmerkelijk hoger. Vanda dat de samenbundeling van krachten is gebandV tst&A? Ahr jifïfbestaat. Deze samenwerke-vprift; *KïiIrswrml1--iiid^an de wijkverpleegsters enkele c «jun1"krAxi"- ^.Z-benf-ffoffandse verft- j mal, Groe; nfelng „Het mPt Krafa", afd. f Oi is er, ook zéér belangrijk, de scniéuaiu en" aio.3 vKethel; de Her- zorg'oor de zuigeling en de kleuter, vormde Stichting v< rnfeaaraan voorafgaand de prena- "laié zorg voor de aanstaande moeder. Daarvoor zijn de consultatiebureaus in het leven geroepen, die beslist niet over een gebrek aan belangstelling hebben te klagen. Integendeel zelfs. Op de bezoekuren zijn de consultatie bureaus (die gevestigd zijn in het Rode Kruis-gebouw, het Wijk centrum Nieuwland, in de schooi aan het Edisonpleiu en de katholie ke bureaus aan de Nieuwe Haven en in het Wijkcentrum Nieuwland) steeds overvol en een verdubbeling van het aantal bureaus zou geen overbodige luxe zijn. Temeer daar de gebouwen waarin deze bureaus zijn ondergebracht ook al met zo veel plaats bieden. Daar komt nog by dat de Ver, tot bescherming van zujgehngen met de moeilijkheid komt te zitten dat de aid, Schie- zorg en"*S*a&isbnappeiu«"WerK ,i"cf Oranje-Groene Kruis"; de Gerefor meerde Vereniging voor Ziekenzorg en Maatschappelijk Werk; de Schie- damse Vereniging tot bescherming van zuigelingen; het (katholieke) Wlt-Gele Kruis, afd. Schiedam en afd. Kelhe] en de stichting Kath. Gezinszorg en Gezinshulp. De betekenis van deze collecte wordt het best ge£ïllustreerd met bet feit dat In de afgelopen negen jaar deze collecte niet minder dan f 115.000 heeft opgebracht; gehoopt wordt nu dat in dit Jubileum-jaar de twee ton volgem&akt kan worden. Daarbij moet wel aangetekend worden dat deze inderdaad zeer fraaie opbrengst slechts voor onge veer een derde deel wordt verkregen uit de straat- en lystcollecte. Twee maal zoveel wordt ontvangen van de Schiedam» bedreven. Dit bangt in zekere zin ook samen met de samenwerking der kruisvere nigingen. Want de directies van de bedrijven weten nu dat door een gift in de gezamenlijke pot te storten, het geld alle kruisverenigingen ten goe de komt. En ook dat het werk dat met behulp van dit geld wordt ver richt de gezinnen van hun werkne mers ten goede komt of kan komen. Vandaar dat er zo bereidwillig ge stort wordt. Gezinszorg Wat de kruisverenigingen preste ren, och, dat is zo langzamerhand ■wel bekend geworden. Toch heeft ook hier zien in de loop der tijden een verschuiving voorgedaan. Vroe ger waren de kruisverenigingen ge heel gebaseerd op de wyk-verple- ging en hoewel dit nog steeds een belangrijk onderdeel van het werk uitmaakt, is het toch beslist niet de enige taak. De gezinszorg, de hulp die geboden wordt aan het gezin, wanneer de moeder ziek is of anders, zins haar belangrijke taak niet kan vervullen, neemt een steeds grotere plaats in en het aantal gezmsver- zorgsters en hun hulpen overtreft dam van het Rode Kruis bet gebouw aan de Lange Nieuwstraat heeft ver laten en het consultatie-bureau nu een andere plaats van vestiging moet zoeken, een plaats die met eenvou dig gevonden zal kunnen worden. Bejaardenzorg Dan is er nog een taak die de kruis verenigingen heel graag ter hand zouden willen nemen; de zorg voor de bejaarden. Immers, hoe vaak komt het niet voor dat bejaarden, haas4 ongemerkt door de omgeving, lot vereenzaming en ook tot vervui ling vervallen, omdat er geen instan tie is die daar zo'n beetje op kan let ten. Dit werk kan echter niet ter hand worden genomen, bjj gebrek aan medewerksters. Of beter, dit zijn er eigenlek wel, maar gezien de be staande belasting-voorschriften is het voor .de gehuwde vrouw niet aan trekkelijk om dit werk te gaan doen. Trouwens, ook voor het andere werk in de kruisverenigingen valt het niet mee om gediplomeerde en ^voegde medewerksters te krijgen. Voor de omvangrijke taak die men op zich heeft genomen Is veel per soneel nodig. Zo zijn er in Schie dam bij die kruisverenigingen werk zaam 16 wijkverpleegsters, 77 ge zinsverzorgsters en hun hulpen, 3 maatschappelijke werksters, 26 kraamverzorgsters en 4 kraam-dccen- ten, Uit dit aantal alleen al is af te lei den dat de kruisverenigingen veel geld behoeven. Het leeuwendeel wordt geleverd door de subsidies van rijk, provincie en gemeente, maar de opbrengst van de collec ten kan écht met gemist worden. Vandaar de oproep om de collecte te willen steunen die van 10 tot en met 15 oktober wordt gehouden, met de straatcollecte op zaterdag 15 ok tober. Vandaar ook de oproep om collectanten. Deze kunnen zich mel den <voor alle gezindten) in het ge- bouw van het Wit-Gele Kruis, Nieu we Haven 121, of telefonisch onder nummer 66822. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80,-telefoon 6 921-0. Politie-alarmnummer 646 66. Gemeentelijke Openbare *jeeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, opend; maandag 19—203Ö uur, dinsdag 9.30—1630 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—1630 uur. donderdag 9.3012^0 uur vrij dag 93016.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9 30—16,30 uur. 's Zon dags gesloten, R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, dinsdag 10—12. 14—17 en 19—21 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur vrij dag 1417 en 1921 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen Kmc.erd room" en .Parijs" en Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage, 14 en 20.15 uur; „De zaak M.P.". Monopole, 14 uur; Teenager-melo die"; 19 en 21.15 uur; .Paspoort der schande". DIVERSEN Irene, 3.30 uur: Rode Kruis Af scheidsavond. Chr. Soc. Bel., 8 uur: C.B.C. Propa- ganda-avond. Grote Kerk, 8 uur; Orgelconcert. Opstandlngskerk, 8 uur; Wijk H. Le zing. (Advertentie IM.) Wij brengen 2e voor u in 3 &ENGTEN" De herenmodezaak van Schiedam Broersvest 6 - Tel. 6 82 06 Maten: MX. 3: EXTRA KORT MX. NORMAAL MX. 5: EXTRA LANG ZIE ONZE SPECIALE ETALAGE (Advertentie LM.) Wal kunnan dut# ptllan baten wanneer U auiker riet wilt laten geniet toch van hel zoele leve» gcbiulk volop Sukrieio 7. van suiker (geen»asm Oooajat ven ISO tabl. i 1.1.15; 500 tabl. A 2.85, 100O tabl. i f. S.50; na-vuldoo»[e» 100 tabl. 4 (.0.70; bij apothekers en drogisten. NV, H, TEN MERKEL, HILVERSUM Mr. dr. ir. M, M. van Traag, direc teur van de Gemeentelijke Woning- dienst en Bouw- en Woningtoezicht is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit heeft bur gemeester mr. J. W. Peek kunnen mededelen tydens de hyeenbomst die gistermiddag in de Raadszaal van het Stadhuis is gehouden om de heer Van Praag te huldigen voor het feit dat hy veertig jaar directeur Is. Het voltallige College van DageRjks Be stuur, de hoofden van gemeente diensten en het personeel van de Woningdienst waren getuige van de- te huldiging. „Een hoogst zeldzaam jubileum", vond burg. Peek, want het komtprac- Gistermiddag heeft de nood-ver keersregeling, die ingesteld moest worden wegens het opbreken van het Koemarktpiein de vuurproef on dergaan. En het moet gezegd worden dat deze proef met succes is door staan. Hoe rd-inspecteur H. WiHeins van Beveren, de chef van de Schie dam» Verkecrs-politlc, heeft daar voor wei «en ingewikkelde regeling getroffen, zoals we die maandag uit voerig hebben vermeld, maar het is wel gebleken dat deze regeling af doende is geweest en naar omstandig heden bést heeft volstaan. Vooral die noodweg dwars over de rotonde heen, Is een grote vondst gebleken. Natuurlijk, er kwam wel opont houd voor, dat ls op zo'n centraal punt in het drukke verkeer niet te vermijden, maar ook gedurende het spits-uur, 20 tussen vijf en zes uur, zijn stagnaties van betekenis niet voorgevallen. Al heeft men wel even het hart vastgehouden toen omstreeks half vier een tramwagen van lijn 4 op het plein uit de rails liep. Geluk kig was dat niet bii een „opening" In de «ood-uerkeersreoeltrti? rond het opgebroken Koemarktpiein heeft de nood-weg dwars over de rotonde zeer socde diensten aedaan. Daardoor kon de ontworpen rege ling goctl functioneren van de noodweg, anders had het ernstige moeilijkheden opgeleverd. Het viel nu wel mee en de wagen is vlot weer in de rails gehesen. Overigens vormen die trams wel een van de problemen in de rege ling, want de trambaan moet nu op drie plaatsen gekruist worden door het ryverkeer, zodat de tramwagens telkens voorzichtig rond de rotonde gedirigeerd moesten worden. Ook een ophoping van tramwagens op de Rot- terdamscdijk kan moeikijkheden ge ven bij de overgang van de hnker- op de rechter-rijbaan. Doch gister middag is wel gebleken dat het. kan. Een bezwaar waxen ook de vrij diepe kuilen in het wegdek aan bei de kanten van de noodweg, waarbij de auto's nogal hotsten en botsten, maar vannacht zijn die kullen op gehoogd. De nieuwe Officier in de Orde van Oranje Nassau, mr. drjr. M, M. van Praag en mevrouw Van Praag toerden door burgemeester Peek gefeliciteerd tisch niet meer voor dat iemand op de jeugdige leeftijd van 24 Jaar tot zo'n functie wordt benoemd. Ook zal het vrijv/el niet voorkomen dat ie mand van zo nabij meemaakt dat een stadje „zich uit de gezapigheid van het verleden ontwikkelde tot een moderne grote stad", zoals burg. Peek het zei. Toen ir. Van Praag in 1920 direc teur werd, telde Schiedam 8.500 hui zen, nu zijn het er 21.500. Daar van die oude huizen er 2.000 zijn verdwe nen, betekent dit dat in de ambtspe riode van de heer Van Praag 5.000 woningen zijn gebouwd of meer dan één per dag. Had de gemeente in 1920 118 woningen ïu bez't, nu zijn het er 6.000. Dit demonstreert de groei van de dienst, waarvan mr. dr. ir. Van Praag het hoofd is en die hij in al die ja- ren zo voortreffelijk heeft geleid, waarbij hij echter, zoals mr. Peek uit uitdrukte ook wel eens „met de klompen door de voorschriften heen liep". Dit is echter de andere kant van de persoon van de-heer Van Praag, die naast zijn werk, ook grote ver diensten heeft op juridisch en literair gebied en die als intellectueel en wetenschapsmens vooral grote be langstelling had voor het detail en voor de mens. „Het moet u wel eens moeilijk zïj'n gevallen om" als ambte naar iets te moeten eisen, waar u als mens eigenlijk tegen was", zo merkte Burg. Peek op in zijn huldigingsrede, aan het slot waarvan hij de heer van Praag het Officierskruis opspeldde. "Wethouder mr. M. J. M. van Kin deren, sprekend als voorzitter van de Commissie voor de Woningdienst, had het verbaasd dat de heer Van Praag, met zijn begaafdheden, hst veertig jaar by de gemeente had uitgehouden, „het moet wel een goe de werkgeefster zijn geweest", of het ambtenaar-zijn moet het rustpunt zijn geweest voor xueuwe activitei ten. Namens hef personeel van de Wo ningdienst sprak de adjunct-djrec- teur, de heer J. C. H. M. Titulaer woorden van dank voor de prettige wijze waarop de heer Van Praag aan dit personeel leiding heelt gegeven. „Een docent, die zijn kennis Hoe groot ae waardering Is voor de afdeling Schiedam van de Chr. Bond van Politieambtenaren bleek dinsdagavond In het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen waar zeer velen het bestuur van de veer tigjarige afdeling tijdeus de receptie hebben gefeliciteerd. Later werd een gezellig feest gehouden waar com missaris K. Rijp ma en echtgenote, enkele hoofdinspecteurs en de oud gedienden Immerzeel, Van Oers cn Dorsman te gast waren. Cor Don. voor de muziek en Kees Verhulst, voor de humor, verzorgden het pro gramma. Als eerste spreker getuigde de heer Rijpma van zijn waardering. Hij her innerde aan het goede werk dat de politie dinsdag heeft gedaan op de Koemarkt Hij" roemde het werk van de pioniers van de jubilerende or ganisatie die m de moeilijke jaren tussen de oorlogen en in de tweede wereldoorlog aan het roer hebben ge staan. Hij hoopte dat dezer dagen een gunstige beslissing zal worden geno- (Advertentie IM.) Het bestuur pan de Chr. Politie bond te Schiedam, die C-steravond het veertig jarig bestaan heeft ge vierd, Zittend ua» links naar rechts de heren Af, Schuitman, K. C. Broek en G. Gros en staande de heren G. Jongste en J. van Wee He. men. inzake het loonbeleid. Bonds voorzitter J. Rook fehciteerde tezamen met districtsbestuurder Van der Heu vel. Hij merkte op dat Schiedam een rustige afdeling is waar trouw ge werkt wordt Hij schonk een envelop met inhoud. Verder kwamen verte genwoordigers uit allerlei kringen en van de zuster bon den in Schiedam De voorzitter van de CBB de heer P. J. Stam noemde het werk van de jubi laris moeilijk. „Enerzijds heeft u tot taak de bescherming van de rechten van de mens, u moet het recht hand haven maar tot demonstratieve actie voor eigen rechten kunt u niet over gaan." Burgemeester mr. J. W. Peek roem de het goede werk van de organisa tie dl© steeds prettig met het ge meentebestuur heeft samengewerkt. Voorzitter P, C. Broek heef t alle spre kers dank gezegd. Hy waa zeer ge troffen door de grote belangstelling en was ervan overtuigd dat de goede samenwerking gehandhaafd zal biy< ven. op ons overhevelde". De kostelijke zes-delige Franse encyclopedie van Larousse gaf die dank stoffelijk weer. Ir. S. Moesker noemde de jubilaris 'n beminnelijk collega, „waarop wy allen trots zijn." Op zijn beurt heeft de heer Van Praag alle collega's diensthoofden en zyn personeel dank gezegd voor de prettige samenwerking en - in het bijzonder Burgemeester en Wethou der bedankt voor het feit dat dezen hem in de gelegenheid hebben gesteld zijn activiteiten buiten het werk te ontplooien hoewel ik nooit om toe stemming heb gevraagd, wat volgens het ambtenaren reglement toch wel moest." Na deze huldiging in ambtelijke kring hebben de directeur en me vrouw Van Praag gerecipieerd voor de veie vrienden en relaties, die kwamen gelukwensen. Ook de bei de broers van de jubilaris, dr. Sieg fried van Praag en prof. Van Praag uit Amsterdam waren voor deze ge legenheid overgekomen. Zondag as. zal het een feestelijke dag zyn voor de Baptisten Gemeen te te Schiedam, Nadat in de afgelopen weken nieuw meubilair was aange schaft en de kerkzaa] een grondige modernisering heeft ondergaan is men overgegaan tot aankoop van een elektronisch Thomas-orgel, Zon dagmorgen 9 oktober zal het offi cieel in gebruik worden genomen tijdens de kerkdienst van 10 uur, waarin ds. R. KejJIng zal voorgaan. De bekende organist Flip de Koning zal het orgel bespelen, tenvöl ook de zanger John Buurman medewer king verleent. 's Avonds om 7 uur is er een evan gelisatie samenkomst waaraan het evangelisatiekoor cn Henk van Woer, den zullen medewerken. Op 18,19 en 20 oktober worden in dezelfde zaal bijzondere samenkomsten gehouden. Daarin zullen spreken ds. G, van 't Wout, zendeling predikant uit Kon go; Ds. Sj. Zijlstra te Eindhoven, en Ds. R. Reilïng. Verder wordt mede werking verleend door mevr. Rie Grlms-Strootman, John Buurman en Ds, Reiling in Solo-zang; een duet uit Maassluis en het evangelisatie- koor. Op 30 oktober zal deze feest maand worden afgesloten met een evangelisatieavond, waarm Emmy van der Spoel als soliste zal optreden. Al deze bijeenkomsten worden ge houden in de kerk zaal aan de Lange Haven 59 te Schiedam. (Advertentie IM.) cent per rol Elke herfst organiseren de kerken in Nederland een gezinsweek, waar in dan op de moeilijkheden, maar ook op de mogelijkheden in deze sector nader wordt ingegaan. Dit j'aar wordt de Gezinsweek ge houden van 36 tm. 23 oktober. In verband hiermede organiseert de commissie Open Deurwerk een fo rumavond op woensdag 12 oktober in de grote zaal van Musis Sacrum, Lange Haven 115. Aanvang 8 uur. Ter inleiding van de discussies wordt er een film gedraaid getiteld „Waram sind Sie gegen Uns". Hierin wordt bet probleem jeugd- ouders in deze tijd aan de orde ge steld. Een forum zal de vragen pogen te beantwoorden. In het Forum hebben zitting een huismoeder, en» onderwijsman, een sociale werkster, een arts en een pre dikant. De toegang is vrij «a ieder een is hartelijk welkom. Aan de Oudedijk is het nieuwe sportveld gereed gekomen. Dit ter rein tussen de spoorlijnen Schie dam- Vlaardmgen en Schiedam- Delft, wordt nog met bespeeld om dat er geen accomodatie is. Het terrein zal overigens voor voetbal ongeschikt zijn omdat er geen. ho ge afrastering is en daardoor de ballen in de spoorwagens kunnen worden geschoten. Demos en Ursus, die nu tezamen twee velden in sportpark Harga bespelen hopen in de toekomst ie der twee terreinen in eigen beheer te krijgen. Demos meent de juiste plaats voor het plaatsen van het clubhuis reeds gevonden te heb ben. Afgewacht dient te worden wat de mening van de autoriteiten is en bovendien dient te worden afgewacht binnen welke tijd de tien nieuwe velden ten noordwes ten van de huidige sportvelden in Harga gereed komen. Van de terreinen zal ook HBSS een deel moeten hebben. HBSS speelt nu op twee terreinen die precies op het tracé van de toekomstige Beneluxweg (aanluitend op de tunnel onder de Nieuwe Maas) liggen, Verder verwacht ook GTB spoedig een aandeel In de „veldenkoek". Dan zijn er nog GSS, Schiedamse Boys, Martin it, PP SC en SFC die in de komende jaren behoefte heb ben aan nieuwe speelterreinen. Voor de korfbalclub „ODI" die nu nog op een halfverhard parkeer terrein speelt zal op korte termijn een oplossing gezocht worden. In Kethel heeft DRZ de plannen voor de uitbreiding van het clubhuis opgeschort. Gebleken is dat DRZ met voldoende heeft aan een toe komst. Dat komt het omvangrijke DHS ten goede omdat DHS met voldoende heeft aan twee terrei nen. zodat de geelzwarten in de toekomst het gehele complex van drie terreinen tot hun beschikking kunnen krijgen. Soortgelijke toe komstmuziek klinkt voor „.Schie dam" dat eveneens twee terreinen van een groep van drie bespeelt- Ook hier is de club al groter dan voorzien was bij de aanvraag van de velden. SW kan trots zijn. In het officiële orgaan van de KNVB, de Sport kroniek, concludeert de deskundige Piet de Wolf dat stadgenoot Hans Croon (oefenmeester van SW) tij dens de studieweek voor oefen- meesters oefenstof heeft gedemon streerd die voor het materiaal van buitenlandse oefenmeesters niet be hoeft onder te doen. Met andere woorden: De Wolf meent dat het werk van Hans Croon internatio naal peil heeft. Onze internationale zwemster Coc» kie Gastelaars zal ïn de komende maanden niet veel in Schiedam zijn. Zij gaat zfch bij het leger van sportleraren (leraressen) voegen. Coekie is als pupil opgenomen bij de studenten in het internaat te Arnhem, het Centraal Instituut voor Opleiding Sportleraressen, Good luck, Cockle. Maandag j.|, is geheel onverwacht in de leeftijd van 74 jaar in Schie dam overleden de heer Laurens Ha- gestein, de laatste boswachter, die Schiedam heeft gekend. Dertig jaar lang beeft hy als boswachter gelopen in het Sterrebos, dat voor de oorlog Inderdaad nog een prachtig uitge strekt bos was, waar vele oude Schiedammers nog prettige herinne ringen aan zullen hebben, Zi) zullen zich ook de figuur van de heer Ha- gesteln, gestoken in zijn ongewone groene uniform, nog wel herinneren. De heer Hagestem, die op 11 fe bruari 1389 werd geboren, kwam in 1914 in dienst van Gemeentewerken en werd in 1916 aangesteld tot twee de boswachter-grien dwachter. Hij was speciaal belast met de politie diensten in het Sterrebos cn werd daarom in 1929 m het politiekorps opgenomen, echter met de ongewone titel van boswachter, In de oorlogsjaren heeft hij het moeten aanzien, dat zijn bos zo lang zaam aan gesloopt werd door de be volking, die de bomen klandestiert omhakte om aan brandstof voor de verwarming te komen. Daarmee werd het boswachtersambt ietwat overbo dig, zodat de heer Hrgestein in 1943 geheel bij de gemeentepolitie werd ingelijfd, eerst nog met de rang van opperwachtmeester, maar tenslotte toch als gewoon agent eerste klas. Vier dagen voor zijn overlijden, heeft de heer Hagestein, zoals we ook gemeld hebben, nog het vijftig jarig huwelijksfeest gevierd. Een hartverlamming heeft deze nog zo vitale man, onverwacht weggerukt, Advertentie IMA BEURS YÖ0R MODE EN HUISHOUDING O»- vjltbtun voor fat #„j„ I d» h""> vel» altractt., I modeshow Elk» avond 22.30 our todoau. I uitreiking door TV-omro.p,l„ j Geopend van 10-17 en 19-23 u j Zondagj g«!olen AHOY" GEBOUW ROTTERDAM I'm 12 OCT. HOE kunt U zien op Vd&nU4UZ in de 5 stands van Qr Excelsior'20, Schiedams sterkste en grootste smateurvoctbalvereniging heeft de oplossing gevonden voor het verlichtingsprobleem. De nan- leg van kabels naar sportpark Thurlede bleek te kostbaar. Nu wordt een elektriciteitsapparaat geplaatst bij de drie velden en deze motor met dynamo zal het licht in de duisternis gaan brengen. ïn de vierde ï&ndc vm de Schie damse Bedrijs Klaverjascompetitie werden de volgende wedstrijden, ge speeld; Standaard A—Vincent 3-42; VGB A —GW A 3—3: OVD—GW B '0-6: Ex celsior A—OCW 3—3; VGB B—Ex celsior B 5—2; Strmdaart BVOB 4—2. De heer G. v. d. Tempel, boorder by de N.V. Werf Gusto te Schiedam, is begiftigd met de Ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, wegens langdurige trouwe dienst op de werf. Burge meester mr. J. W. Peek heeft do onderscheiding aan de heer Van de Tempel uitgereikt. De heer D. J. Adriaanse uit Schie dam Is aan de Technische Hogeschool te Delft geslaagd voor het propae- deutisch examen voor scheikundig ingenieur. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandflaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 BIEDT ZICH AAN voor koffiekamer voor halve dagen. Br. onder no. S 815 bur. bL Fotografie Voor pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. TeL 667 20. In één dag gereed. Roifiims vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106'. Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening; kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 6 68 33 Adverteer regelmatig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1