Gemeentebegroting 1961 vertoont geen tekort mum a f Maar twee heffingen worden verhoogd! Rare capriolen van beledigde chauffeur S7at de gemeente van plan is te doen Dr. v. d. Berg bij zijn afscheid gehuldigd Afscheid J. van Rutten Eerste paal Herv. centrum Kethel feestelijk geslagen Verhoogde subsidies Trompet- en orgelspel in Grote Kerk Schiedam Uitgaven gestegen tot f21,5 milj oen Uitkeringen Belastingverhoging VOOR DE KANTONRECHTER Gereed over half jaar Kapitaalswerken in begroting 1961 Jongen aangereden Aanrijding Rook die lekkere shag in de handige doos 95 Gt Als voorzitter van Iloode Kruis Met nog vijf trouwe leden Bijeenkomsten van C.B.C. Burgerlijke Stand De plannen van Animo Zwavelzuur over de B.K.-laan Maltha-raket SCHIEDAM een jonge ambitieuze kracht DE SCHIIDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters 'II t^KWjgj Donderdag 6 oktober 1960 r C'rtor- klifcer ij. (niet vim t een aU f-SUPPOT' I TTJOOt i«. Aan de Gemeenteraad van Schiedam is het ontwcrp-Begro- ting van de gemeente over het dienstjaar 1961 aangeboden. Uit de Geleide-brief blijkt dat B. cn W. deze nieuwe Begroting kloppend hebben gekregen. Maar om dat te kunnen bereiken zullen twee genieentel^fce heffingen verhoogd moeten worden: dc straatbelasting en het reinigingsrecht geheven op vuilnis emmers. Het totaalbedrag der uitgaven van de gewone dienst Is voor 1361 afge sloten op 21.583.524,60, wat 1.775.804,42 meer ls dan voor het jaar I960. Het geraamde bedrag der Investeringen is gestegen van 150.792.750,56 op 1 januari I960 tot f 267.087.024,47 op 1 januari 196X, een stijging dns van 16294.373^1. De etUglng van de uitgaven ls voor een belangrijk deel het gevolg van de herziening vair Ionen en sa- larlssen van het gemeentepersoneel per 1 april 1960 (lotaal 732.005,—) Bjj het onderwijzend personeel kwam dit nog hel minst uit, voor namelijk omdat regelmatig oudere «c dus hoger gesalarieerde onder wijzers vervangen worden door jon ger personeel. De verh jogde lonen en salarissen hebben ook de invloed doen gevoelen op verschillende pos ten als de kosten van dc straatver lichting, het onderhoud van straten, pleinen, wandelplaatsen, plantsoenen en rit.'.tn. Uiteraard moeten, de inkomsten i» dezelfde mate stijgen als de uitga ven om een sluitende begroting te krijgen. Maar op 81,73% van. de in komsten heeft het gemeentebestuur geen invloed, omdat deze bepaald worden door het Rijk of afhankelijk zijn van omstandigheden, waaraan het weinig of niets kan veranderen. Uit de Geleidebrief blijkt dat het gemeentebestuur weinig ingenomen is met de regeling van de uitke ringen uit het Gemeentefonds. By het gewijzigde ontwerp van wet dat de Tegering in juli 1960 heeft Inge diend is het voornaamste bezwaar tegen de daarvoor geldende regeling niet weggenomen, n.I. dat de wet de inkomsten van het fonds niet ver hoogd, maar slechts een herverde ling onder de gemeenten toepast. Bovendien komen meer gemeenten in aanmerking voor een garantie-uit kering, waardoor het uitkeringsper centage lager wordt. „Tenzij de behandeling van het wetsontwerp alsnog zal voeren tot vergroting van het aandeel van het Gemeentefonds in de rijksbelastin gen, zal het moeilijk vallen over deze gehele regeling veel goeds te zeggen." Zo wordt m de Geleidebrief opge- tmerkt Het is duidelijk voor ogen ko men te staan dat het gemeentebe stuur om zijn taken naar behoren te „vervullen niet, genoeg heeft aan de verhoging van inkomsten, die uit de nieuwe regeling van de financiële verhouding zal voortvloeien. Aan verhoging van enige belastingen valt daarom niet te ontkomen. Volgens de aanwijzingen die van Rykswege hieromtrent z\jn gege ven, stellen daarom B. en IV. voor de straat belasting en de reinigingsrech ten te verhogen. Het tarief van de straatbelasting, thans 6% van de be lastbare opbrengst van het ge bouwd en 3% van het ongebouwd, zal verhoogd worden tot resp. 10% en f Advertentie LM.) BEURS VOOR MODE ÉN HUISHOUDING Da vakbeurs voor het gesin Bijzondere manifestaties o.a vrije-tijds-besteding In 't gezin j Interieurverzorging Femlna-elnema MODESHOW I Etk« dag uitreiking v.e. aan- I I tal waardevolle geschenken j j Geopend van 10-l 7 en 19-23 u j Zondags g«lolen 6%. De raeer-opbrenst wordt ge raamd op ƒ220.000. Als reiniglns- recht wordi thans slechts geheven een vergoeding per emmer van 1,44 per Jaar. Dit zal gebracht worden op ƒ6,27 per jaar. De meer-opbrensl ls geraamd op 122.984. De rechten voor lozing van hemelwater of an dere vloeistoffen In het gemeenteri- ool, enige jaren g lieden belangrijk verhoogd, zullen voor het begrotings jaar ongewijzigd blijven. Uit andere overwegingen wordt te vens voorgesteld om ook de honden belasting te verhogen. B. en W. wil len namelijk het houden van hon den tegen gaan, gezien de overlast die van deze dieren wordt ondervon den, vooral wegens de verontreini ging van de openbare weg. Aangezien dit euvel moeilijk op een andere wij ze kan worden bestreden wordt voor. gesteld de opbrengst van de honden belasting te doen stijgen van 17.000 tot 36.000 per jaar, of meer dan het dubbele. A due Tteatle l.M.) Sciiouwburgagemla AHOV' GEÖOUW ROTTERDAM t/m 12 OCT. ..Jij mag er niet voorbij" en „jou moet ik hebben" heeft de VUarding- ae chauffeur A. onlangs In Maasland gezegd tegen een meisje van zeven tien jaar. Ze reed met haar vrien dinnetje over de Molenweg toen de chauffeur zo dicht met zijn voertuig langs haar reed dal het meisje op haar voorhoofd wees. Dat was voor de chauffeur aanleiding om met zyn auto op die weg capriolen te gaan maken. Hij reed Jinks, hij reed rechts, hij reed achteruit en hy deed dat zo dat hy telkenmale bijna ongeluk ken veroorzaakte. Het vriendinnetje, de zeventienja rige Jobje Cornelia van der P. uit Maasland bevestigde als getuige pre cies wat Jannetje Geertje N. gezegd had. Inderdaad had die man raar gedaan. Jannetje was zelfs bang ge worden. Hij had Jobje laten passe ren en ook die boze bromfietsers waien voorbij gegaaan, maar voor Jannetje had hij de weg versperd. Ze was tenslotte uit angst bij omwo nenden in huis gevlucht. De officier van justitie vond het maar een rare bedoening. Hij vond het ook spijtig dat verdachte met verschenen was. „Die raan hoort niet op de weg. Het is jammer dat ver dachte verstek laat gaan. Ik eis ont zegging van de rijbevoegdheid voor drie maanden en voor dat gemanoeu vreer in die min of meer Wildwest- story dan ook nog tweemaal 25 of tien dagen hechtenis. Hier kan niet volstaan worden met een boete al leen Dc kantonrechter mr. P. B. Cos Was het volkomen eens met deze eis. Een wachtverbod is gemaakt om de weggebruikers niet toe te staan te parkeren, maar wel toe te staan even het voertuig te laten stil staan. Dat schept soms misverstanden. De Schiedammer E. had het de vorige maal al voor het kantongerecht ge zegd dat hij niet lang had stilgestaan met zijn auto in de Vlaarcüngerstraat. Het was maar even geweest om wat kistjes limonade in het café af te ge ven. Woensdag kwam de verbali sant, de 37-jarige hoofdagent B. A. B. zijn visie op dit „eventjes" even geven, Hij demonstreerde het geheel zeer duidelijk. De politieman vertel de dat hij Jn de patrouille wagen langs de stilstaande auto was gere den om over de Dam, Korte Hoog straat, Markt, St. Annazusterstraat te gaan. Bij de Zijlstraat had hij tien minuten in de stilstaande poli tieauto gezeten. Hij had geen bewe ging in de vrachtauto gezien. „Maar mijnheer ik ben er maar tien minu ten geweest", zei verdachte. De po litieman toonde dat verdachte in het café had geleund met de armen over de bar, een sigaret rokend en verder niets doende. „Ja, dat was een se conde, zc brachten wat in de kel der" zei verdachte nog, maar de po litieman vertelde dat hy geen factu rengeen papieren had gezien, „Het is laakbaar" zei de officier, die 2ich kon indenken dat men even gebruik maakt van de gelegenheid om te la den of te lossen, maar hier werd kennelijk niets gedaan. Daarom werd het conform de eis zevenenhalve gul den boete of drie dagen hechtenis. De Vlaardingse winkelier H. A. L. vertelde dat het allemaal kwam door de drukte en vanwege een misver stand. Hij wist wel dat de namen van het personeel op een arbeidslijst en in een register moeten worden vermeld, maar toen de nieuwe zaak geopend werd in Vlaardingen had hij heel wat te doen. Bovendien had de 43-jarige eigenaar personeel aan genomen waarvan hij niet wist ol het blijvers waren. „Het is tegen woordig zo moeilijk met het perso neel vertrouwde hij de kanton rechter toe" en daarom waren de namen eerst niet ingevuld en later was het allemaal vergeten, Als de ge schikte personen zouden zijn gevon den zouden deze werknemers op die arbeidslijst zijn ingevuld naar goed dat v/as nu eenmaal vergeten. De of ficier kon zich de situatie indenken, hij verlaagde de eis van 10,- tot tweemaal ƒ5.00 en mr. Cos liet het daarbij. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66.' Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19—2Ö.20 uur, dinsdag 9.3016.30 en J 9—20.30 uur, woensdag 9.30—1630 uur, donderdag 9.30—12.30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.3*0 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. s Zon dags gesloten. R..-K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1921 uur, dinsdag 1012, 1417 en 19—23 uur, woensdag 14—17 en 19—23 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 14—17 en 39—21 uur, zater dag 1012 en 1417 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen „Kinderdroom" en „Parijs" en Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusie. BIOSCOPEN Passage, 14 en 20.15 uur: „De zaak M P.". Mono pole, 2, 7 en 9.15 uur: „U spreekt met uw moordenaar'. DIVERSEN rassage-theatcr, 8 uur; Schiedamse Kunstkring. Hoofdstadoperette. Irene, 8 uur: Wijk V. Filmavond. Chr. Soc. Belangen, P uL?t: BJB. Voorlichtingsavond. Gcref. Jeugdhuis, 8 uur: Geref. kerk- oost. Lezing. Bij Reinigingsdienst In de versierde kantine van de Gemeentelijke Keinigings-, Vervoers- en Ontsmettingsdienst van Schie dam is woensdag de heer J. van Rut ten, opzichter A by genoemde dienst gehuldigd, omdat hy na 41 jaar dienst wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd afscheid moet ne men. Gezeten naast zyn echtgenote heeft de heer Van Rutten veie woor den van lof en waardering over zich heen laten gaan. De directeur, de heer E. T. Kraan prees hen om zijn verdiensten en toewijding voor zijn werk, wat nog werd onderstreept door wethouder mr. P. van Bochove die hot gemeen tebestuur vertegenwoordigde. "Verder is er nog gesproken door de heer M. A. de Vries, technisch ambtenaar bij de dienst, terwijl ook de oud directeur. de heer C. Dekker, de ge legenheid niet heeft laten voorbij gaan om zijn oude medewerker te huldigen. De heer T. Stip kwam na mens 't personeel van de waarde ring getuigen en bood daarbij een badkamerverwarmer aan, terwijl me vrouw Van Rutten een ruiker bloe men kreeg. Daarna kreeg het personeel de ge legenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Van Rutten. (Advertentie IM.) In de Geleidebrief bü de Gemeente begroting 1961 is weer eert lyst inge voegd van kapitaalswerken, waar voor de plannen zyn ontworpen. Zo dra deze gereed zijn zullen de be nodigde kredieten worden aange vraagd hoewei daarmee niet gezegd is dat reeds in het komende jaar met de uitvoering van al deze werken zai worden begonnen. Ook is het moge lijk dat andere, niet op de lijst ver melde werken, voorrang zal worden gegeven. Het is een Lange lijst, waarvan wij slechts de belangrijkste of interes santste posten zullen vermelden, met de geraamde bedragen er tussen haakjes achter gevoegd; waar het be drag ontbreekt is de post nog pro memorie gegeven. Het hoofdbureau van Politie wordt uitgebreid <f 1.300.000) en ten wes- -ten van 't Sportpark Harga worden sportvelden aangelegd. De rolschaat- senbaan op de Zandvlakte staat we derom op de begroting maar weer pro memorie. Bij de aanleg van nieuwe straten zien we de posten nieuwe verbin dingswegen van Nieuwland met het recreatieoord in Kethel en het indus triegebied; wijziging van het Stations plein^ verbetering van een gedeelte van de Overschïeseweg; riolering en profielwijziging van de Parallelweg; verbreding van de Vlaardingerdijk tussen B.K.-laan en Vijfsluizenbrug; vernieuwing van -een gedeelte van de Broersvest; aanleg van de verbin dingsweg tussen Singel en Lange Nieuwstraat; aanleg van een gedeelte van de verbindingsweg met Delft, en van de verhindingsweg met Vlaar dingen. Voor de restauratie van de Noord molen is ƒ38.000 uitgetrokken, maar de restauratie van de toren van de St Janskerk, de klokken en het ca rillon is nog maar een pro memorie- post. Dan; vernieuwing van de kademuur in de Lange Haven tussen Haven- steeg en Taansteeg (ƒ399.000); ka demuur Korte Haven en Korte Ha- venbrug; verbetering fundering Ap- pelmarktbrug (ƒ25.000); restauratie en verbouwing van het St. Jacobs Gasthuis (496.500). Bü het onderwijs: bouw van twee gymnastieklokalen n.I. voor de la gere school aan de Burg. van Haa- renlaan (ƒ180.000) en aan het Lo~ rentzplein. Er komt een derde prot. chr. school in Nieuwland (ƒ500.000) en een geref. lagere en kleuterschool in Nieuwland (ƒ800.000); de HX.- ulo school in Nieuwland krijgt vier lokalen (ƒ200.000). En dan de bouw van een nieuw gymnasium. Ook voor de bedrijven en diens ten staan diverse kapitaalswerken op het programma of aanschaf van nieuw materiaal. Gistermiddag Bnimmelkamp, hervormd predikant te Kethel officieel de eerste paal ge slagen voor het Gemeente-centrum van de Herv. gemeente in Kethel die aan de Schiedamse weg zal ver rijzen. Een grote gebeurtenis voor Kethel, waar dan ook 'n mooi feest van gemaakt is. Onder gejuich de vele toegestroomde bewoners van Kethel, kwamen leerlingen van de herv. Kon. Julianaschooi met deze eerste heipaal aanzeulen, die vroljjk versierd was met groen, bloemen en de Nederlandse vlag. De foto geeft daar een beeld van.. In vlot tempo is toen die paal in de stelling geplaatst en met een. mi nimaal aantal slagen dreef ds. Brum- meikamp, de winch bedienende, de paal de grond in. Tot grote vreugde van alle Kethelaren, die nu hopen dat over zes a zeven maanden 't ge meentecentrum in gebruik genomen kan worden. Weer een feest dan. Architect Jac. v. d. VJis uit Vlaar dingen heeft het ontwerp geleverd dat door aannemer J. Hooghart uit Kethel verwezenlijkt zal worden. Het is een eenvoudig laag gebouw met een lengte van 90 meter bij een breedte van 19 meter. Er komt een grote zaal in van 12 hij 18 meter. J. E. L. plaatsbiedend aan ca. 300 personen; Op het rijwielpad van de Burge meester Knappertlaan is gistermid dag om 5.30 uur de 5-jarige jongen L, de W. door een bromfiets aange reden. Hij stak bij bet spelen onver wachts het rijwielpad over en liep toen tegen de brommer van de heer F. J. v. V. op. De jongen kreeg schaaf wonden en is, na in het Gemeente ziekenhuis behandeld te zijn, naar huis gebracht. Op het moeilijke kruispunt Burg. Knappertlaan - Nieuwe Haven is gistermiddag tegen zes uur een auto bestuurd door mevrouw M. B.-v. d. H tegen het '14-jarige meisje H.W.K. uit Vlaardingen, die op een fiets zat, gereden. Beiden stopten om elkaar voorrang te geven en beiden begon nen daarop weer te rijden met bo venvermeld gevolg. Het meisje werd aan het been verwond en is in het Gemeenteziekenhuis behandeld. daarbij een uitzonderlijk groot to neel met bijbehorende kleedkamer. Er komen verder nog twee kleine zaaltjes in van 5.50 bij 7 meter (voor 25 40 personen) en van 8.50 bij 7 meter (voor 60 personen); deze twee zaaltjes, gescheiden door een vouwwand, kunnen verenigd worden tot een tweede grote zaal, die plaats biedt aan honderd bezoekers. Verder Tydens een gezellige bijeenkomst gisteravond in gebouw Irene zyn veie waarderende woorden gespro ken aan het adres van de scheiden de voorzitter dokter 3. A. II. van der Berg. In zyn welkomstwoord heeft de heer Van der Berg aan de vele aanwezigen, leden en colonne- leden, van zyn spijt betuigd dat hij De Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Schiedam heeft woensdag twee bijeenkomsten georganiseerd. Voor een honderdtal kinderen van de leden is 's middags in gebouw Chris telijk Sociale Belangen de gezellige film .Kalle in gevaar" vertoond, 's Avonds werd In CBC een propa- ganda-fllmavond gegeven. Vertoond werd de ontroerende rol prent ,.Een bart klopt voor Erlka" Voorzitter A. Goudzwaard heeft bij de aanvang gesproken over de bete- kenis van de vakbeweging. Hy schet ste de geschiedenis van de vakbewe ging die gekentekend wordt door ze gen en strijd. De pioniers hebben ge streden voor het sociale recht, maar zij hebben nooit gehad wat er nu wel is. Spreker wekte de aanwezigen op om de gevaarlijke onverschilligheid van nu te bestrijden omdat de vak beweging nog steeds de steunpilaar m de strijd voor de sociale vooruit gang is. SCHIEDAM GEBOREN: Antoinette J. M„ dv J. 2 Heilkcr en M, C. Jonge- nelen; Rone Mzv K. van Ti I borg en M. N. Agerbeek; Paul, zv C. J. Hui- fa rechtse en S. A. C. Kagenaar; Hen- tirtna, dv Ch. Bergh cn J. Bosma; Mir jam. dv J. A van Delden en M. A, 't Hart; Dirk. zv J. IJmer cn 2. Krommen hoek; Anthome, zv G. H. GeerUng en P. E. Gaedegebutire; J. J.. dv Ft. G. Va me 3' en W. de Waard: Bastiaan, zv T J. van der Mark en C. Boer; Thea- donis. zv C. Th. van Geene en M. W. E den Uyi, OVERLEDEN: K. F. Prins. 58 jr.; S. van der Lcc, 91 jr.; K. Noorland, 91 jr.. wed van A. Ligthart; L Hagesteln, 74 jr.,: A, 't Hart. 81 jr.; C. C. A. van der Werft, 67 jr., echtg, van H. J, M. Berk hout, De heer H. P de W., bedrijfslei der van de Handelmaatschappij J. de Wit cn Zonen uit de Bakkerstraat, deed aangifte van de diefstal van ijzeren pijpen, die op het terrein van de maatschappij hadden gelegen. Mejuffrouw I. G. E. deed aangifte van de vermissing van haar arm bandhorloge, dat zij in het waslo- in verband met het "bereiken van de 65-jarfge leeftijd moest aftreden, Hfj dankte voor de prettige samenwer king, waarbij hy meende dat het wei juist ls het-werk nu aan een jongere over te dragen. Daarna overhandigde hij de voorzittershamer aan zijn op volger dokter G, Sterk van de Weg. Deze meende dat de heer Van der Berg op een goede periode kan terug zien, Het eigen gebouw, dat juist in gebruik genomen as, is uniek. Er is veel gedaan voor Welfare, bloed transfusie, moedermelkcentrale. Hij hoopte dat Schiedam de topafdeling zal gaan worden. Kringcommandant mr. C. H. Muntz besprak het werk van het Roode Kruis. Wegens 10 jaar trouwe dienst ontving de helpster roej, W. Bille een medaille. De heer A. van Noord ontving een onderscheiding wegens twintigjarige trouwe dienst en ser geant "W. Schulze, die altijd een voor beeld is geweest voor de colonnes, ontving een onderscheidingsteken omdat hij veertig jaar actief is. De bestuursleden mevrouw A. G. Dirkzwager, die voor het beheer van de kasgelden heeft gezorgd, en de heer P. C. van der Jagt, die de lei ding had bij de ramp van de Petra- kis Nomikos in 1936, ontvingen de zilveren medaille. Dokter Van der Berg ontving het Kruis van Verdien ste, De heer Muntz merkte op dat de heer Van der Berg met voldoening op zijn werk kon terugzien. „U heeft kunnen helpen by de bombardemen ten, bij de scabiesbestrijding, voor de opleiding bij de politie, en bij bloedtransfusie." Verder spraken de colonneeommandant dokter J. Ste vens en de voorzitter van de Ver eniging van Helpers en Helpsters de heer J. Boes. Beiden schonken de heer Van der Berg een boekenbon en mevrouw Van der Berg ontving bloemen. Na de pauze hebben de tonelisten van Brederode twee korte sketches „Zij en de telefoon" en „De filiaal houder-' uit Bordewljks „De laatste eer" opgevoerd. Tot slot werd de éénacter „Help, ik leef" ten .tonele gebracht. In het ontwerp-gemeentebegroting voor 1961 komen B. en W. met het' voorstel om enkele subsidies uit te breiden of In te stellen. De Ned. Ver. tot bescherming van dieren, afd. Schiedam ontvangt nu een jaarlijkse bijdrage van ƒ312 voor de huur van het dieren-asiel plus nog ƒ50,— Dit zou gebracht worden op 2.000,— De sportverenigingen, die aan de jeugd recreatieve ontspanning bie den kregen een subsidie van 1, per lid tussen 12 en 18 jaar. Voorge steld wordt dit te verhogen met ƒ2, per lid, zoals de overige jeugdvere nigingen ook krijgen. Aan de plaatselijke amateurto neelclubs zal een bedrag van ƒ2.000 uitgekeerd worden, naar door B. en W. nog nader vast te stellen regelen. Ook de Vereniging voor Vreemde lingen Verkeer zal meer gemeente lijke steun krijgen nJ. ƒ1.500 tegen 1.000 vorig jaar. Schiedam betaalt namelijk in vergelijking met andere gemeenten te weinig voor dit werk. Verder zal de Volkshogeschool „Olaertsduyn" te Rockanje, waar ve le Schiedammers gebruik van ma ken, 100 krijgen en de Nederlandse Jeugdherberg Centrale ƒ80,(vorig jaar ƒ40,De Stichting Studiecen trum Wegenbouw krijgt ƒ150,—, hoe wel om ƒ500,— is gevraagd. De chr. ver. voor Uch. oefening in Ketliel .Animo" heeft woensdag avond een geanimeerde najaarsleden- vergadering gehouden In gebouw De Ark. Tweede voorzitter J. W. Mey- boom heeft deze vergadering geleid, daar voorzitter C. L. de Groot was verhinderd. De agenda werd vlot afgewerkt. In de komende maanden gaat Animo zich voorbereiden op de wedstrijden en demonstraties die volgend jaar ge houden worden en ln december zyn er onderlinge wedstrijden. Ook staat een wedstrijd tegen Excelsior uit Delft op het programma. De heer P, H. Kegel heeft een uiteenzetting ge geven over het jjlan ds. Kret. De drumband van Animo gaat in de ko mende week met de oefeningen be ginnen o.l.v. de heer M. de Gids. Een groot aantal leden van Animo neemt deel aan de voortumcursus waardoor zy geschikt worden als hulpleiders en leidsters van de Kring Maasmond van het KNCGV. Na de pauze werden enkele films vertoond. Een zuur bericht over de Burge meester Knappertlaan. Op een vrachtauto, die gisteren om half vier over de B. K.-laan reed is een zestig literfles met zwavelzuur ge broken. Dat kwam toen de chauf feur, de heer "W.V. uit Gorinchem, sterk moest remmen en de fles tegen de wand van de laadbak opsloeg. De brandweer was er goed voor om het zuur van het wegdek te spuiten en dit weer begaanbaar te maken. In het toernooi om .de Maltha- raket, dat deze week met vier par tijen bij Heinsbroek in Schiedam werd voortgezet, wordt dit jaar slecht gespeeld. Terwijl men van de deelnemers bijna zonder Uitzonde ring moyennes van 10.00 en hoger mag verwachten, komt men daar zelden aan. Alleen B. L. van Soelen speelt vrij constant en afgaande op de verrichtingen tot op heden is hy thans de favoriet voor de ereplaats. De uitslagen waren: Buvtenhek 200 Valkestijn 200 Kooy v. Duyl 200 275 v.d. Velde 200 Buytenhek 200 Van Soelen 275 V. d. Valk 200 200 381 200 162 200 118 275 108 32 8.33 7.54 14.47 5.68 vindt men in de hal nog garderobe kaal van de Schiedamsche Carton- en plaats voor een buffet. nage Fabriek had laten liggen. De Schiedamse organist Jacq Bek kers mag dan zelden een groot pu bliek vinden vaor zyn concerten op het orgel der Grote Kerk, het getuigt toch van doorzettingsvermogen dat bij zijn stellig niet volwaardige in strument gaarne ten behoeve van or- gelmuziekminnaars laat klinken. Maar aan het slot van zo'n concert wacht bij de uitgang d - k dan ook de collectebus vo1 orgel fonds, die naar we h >iog wel eens zo vol zal worden, „ai ..ien eens tot de noodzakelijke vernieuwing en aanvulling van het pijpenarsenaal kan overgaan. Gisteravond is daartoe weer een kleinigheid bijgedragen. De organist zou in de registraties zijn publiek soms wat meer tegemoet kun nen komen door de te complexe combinaties die het polyfone weef sel van bv. een toccata en fuga in F van Buxtehude te veel vertroebe len te vermijden. Handels vijfde orgelconcert slaagde in de registratie beter, doordat de organist doelbewust naar contrastwerking had gestreefd; in het allegro waren alleen een paar vergissinkjes op te merken. Voor het derde Choral van-Fran ck bezit dit orgel uiteraard ook niet de vereiste schakeringen in karakteristieke la biaal- en tongtimbres, zodat Bek kers natuurlijk concessies moest doen. Het resultaat was over het algemeen aanvaardbaar, afgezien van enkele onritmisch gespeelde passages en te iang uitgesponnen ritardandi. Tegen de bezwaren van beperkte registra tiemogelijkheden is Andrïessens Toc cata beter bestand, en technisch slaagde de weergave ook vrij goed. In zijn begeleidingen van de trom pettist Frans Vreugdenhil toonde Jacq. Bekkers zich soms minder ze ker. Vreugdenhils aandeel begon met twee oud-Engelse stukken van Mau rice Greene en Jeremiah Clarke, waarvan het tweede (Clarke's „The prince of Denmark's March", vroeger toegeschreven aan Purcell) met zon der haperingen in de orgelpartij tot klinken kwam, als stelt het bepaald geen hoge eisen. Ook paste Bekkers zich in drie stukken van Telemann (voor trompet en orgel bewerkt) wei nig aan bij Vreugdenhils fraai ge fraseerde voordracht. Deze manco's in het orgelspel waren ook van in vloed op de uitvoering van een ons onbekende Aria voor trompet en or gel van Alex van Amerongen (date rend van 1949), een werk vol inner lijke bewogenheid die zich utt in een samengaan van 'n meditatief gerich te orgelpartij en een veelal extatisch klinkende trompetsolo. Deze inspi reerde Vreugdenhil kennelijk tot een gloedvol en geconcentreerd mu siceren, hetgeen zich tevoren in de werken der oude meesters nog niet in die mate had ontplooid. Overigens voldeed ia deze Aria de klankver houding tussen orgel en trompet vrij goed. Zoals men ziet een interessant en gevarieerd programma, dat eigenlijk veel meer belangstelling verdiend had. A. I. koninklijke holtüntiiS FABRIEKEN VAN MELKPRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V, to VLAARDINGEN vraagt voor de afd. interne Controle Leeftijd 17-25 Jaar. Candidaten dienen in het bezit te zijn van het (M.)U.L.O.-diploma. Praktijkdiploma Boekhouden strekt tot aan beveling. Goede arbeidsvoorwaarden, w.o. speciale regeling bij verdere studie. Als regel wordt eens per 14 dagen een vrije zaterdag gegeven. Schriftelijke sollicitaties worden Ingewacht bij de afdeling Personeelszaken, postbus 9, Vlaardingen. U Kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 9a Schiedam, tel. 686 II Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet Telefoon 6 68 33 Fotografie Koop bij onze adverteerders Rolfllzns vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle ■soorten films. Foto KT. van Vuur en. Hoogstraat 106. Diversen Vermager zooder dieet met Gracial, 50 dragées 1.98. Bij apotheek en drogist, t f|l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1