KREUGER m In gezellige groepen gaan de vogels naar t Zuiden Gruwelijke avonturen van vijf verpleegsters Bang voor Brede waters, bedreigd door roofvogels 3 punten om naar te kijken BRILLEN Verhoging straatbelasting nu reeds voorgesteld Danny Kaye zingt en danst in dubbelrol aan Riviera Koeriersiers Oktober: de trekmaand Film-avond van Aqua Fauna VAN LOENEN VOOR LUSTEN Geslaagd Projectoren en Dia-artikelen 'n. Onbegrepen verkeersteken Voor IEDERE MAN een OVERHEMD met de JUISTE MOUWLENGTE Voortaan twee jeugdconcerten T oonkunstconcer t in Passage Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? Matroos rijdt tegen stilstaande auto MONOPOLE VERTOONT: Diefstallen Monument eerste ballonvaart in Nederland Werkgroep R.T, met stuk van Hermans SCHIEDAM STENO-TYPISTE vrl. kantoorpersoneel KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 8 oktober I960 O'PPTIfRlt müünd mn ie beroem,Ie grote trek. De maand waarin de Y.JPZ d. 1?7B" f2 "Jf™».0» winterverblijven plaats «mat. In de eerste plaats vertrekken tn deze maand onze laatste zomer- vogels. zoals zwaluxven^ tjiftjafs, fitissen plus de achterblijvers van reeds eerder vertrokken soorten. Tjiftjafs hebben we de laatste toefeen noo ver- schtóenema^in het bos horen zingen; een soort afscheidsserenade dus. °fr omstreetot deze tijd, hoewel wij hem dit jaar ^somlljk niet gehoord hebben. Voor de meeste zomervogels geldt het afscheid tot m opnl of mei, alleen de tjiftjaf maakt hierop een uitzon- denng.wiint deze komt al omstreeks half maart terug. Hij zoekt zijn win terkwartiar ook niet sa vern.l. aan deze zijde van de Middellandse Zee, terwijl de andere trekkers dikwijls tol ver in Afrika reizen, zelfs tot in Zuid-Afnka toe. In het laatst van september zagen wij in de polder een koppeltje van vijftien gele kwikstaarten bij elkaar, kennelijk eveneens op weg naar het zuiden. Het is merkwaardig, dat de vogels tegen de trektijd eikaars gezelschap opzoeken, hetgeen wij b.v. bij boe renzwaluwen gemakkelijk kunnen waarnemen als ze in augustus en september bij tientallen tegelijk op daken, lichtleidingen e.d. zijn aan te treffen. Dit is wel zeer in tegen stelling met het voorjaar, wanneer de vogels geen soortgenoten in hun nabijheid dulden en dit door de zang der mannetjes duidelijk kenbaar wordt gemaakt De zang heeft in het voorjaar 'n tweeledig doel: het man netje probeert daarmee een wijfje te lokken en het afpalen van 'n broed- territorium, waarin geen soortgenoot wordt toegelaten- Na de broedtijd wordt dit evenwel anders en zien wij soms troepjes van enkele tien tallen vogels, maar ook grote wol ken van meerdere duizenden. Slaaptrek Voorat spreeuwen zien wij in het winterhalfjaar tegen de avond dik- wijls in zulke hoeveelheden vliegen. Dit is wel geen trek in de eigenlijke ztn, doch een dageltfks wederkerend verschijnsel, dat als slaaptrekf wordt aangeduid. Inderdaad vliegen de spreeuwen naar hun slaapplaat' sen, grienden en rietvelden, een en kel e maal ergens in een bos, om te gen de ochtend weer naar de be- woottde wereld terug te keren, EEN groot aantal vogelsoorten trekt bij voorkeur 's nachts. Dat was begin augustus al het geval met onze gierzwaluwen Tengevolge van het ongunstige weer in die dagen waren zij nog een paar dagen eerder vertrokken dan we verwacht had den. Op een heel vroege morgen constateerden wij opeens, dat ze ver dwenen waren, zodat het vermoeden voor- de hand lag, dat dit in de nacht moet zijn-gebeurd, Alle lifsterachtgen: merels, zang- Vfsters, koperwieken, kramsvogels en roodborstjes trekken uitsluitend als het duister is en op stille avon den horen wij in deze tijd en in april, als ze dus weer terugkeren, de schelle, langgerekte fluittoon de trekroep van de overtrekkende hjsterscharen. Er zijn veel vogels die er een trekroep op na houden en naar onze menselijke berekening moet dit wel zijn om het verband in de tre--te houden. Bekend is het „tjuup-tjuup" van de vink, die weer een dagtrekker is. Trek langs kust Het mag nis voldoende bekend verondersteld worden, dat de trek van vogelsdie uit het noorden en oosten van ons werelddeel via ons land naar het zuiden trekken, voor het grootste deel langedc kt«f plaats hee/t.- Het rlngonderzaek heeft voldoende aangetoond, dat zeer veel vogels afkomstig zijn uit Sfean- dinavië, Rusland en de Baltische landendie langs de Oostzee naar het westen vliegen. Bij onze Wadden eilanden splitsen de troepen zich wel eens, zodat een groot deel via Vlie land en Texel de Noordhollandse kust weer, volgt, terwijl het andere deel koerszet langs de oostelijke oever van het IJsselmcer en in de buurt van Harderwijk het vaste land Weer bereikt. Dit is vooral het geval met vinken en spreeuwen. Uiteraard is de weersgesteldheid van grote invloed op de trek. Bij re gen, mist of stormachtig weer trek ken de vogels niet door, zodat zij op een bepaalde plaats kortere of lan gere tijd kunnen blyven, Vooral mist. waardoor het zicht uiteraard geheel of gedeeltcijk uitgeschakeld wordt, kan de trek tegenhouden Soms zijn er factoren waardoor de vogels zo hoog vliegen, dat ze soms zelfs met een kijker niet zijn waar te nemen. Soms moeten zij weer zeer laag vliegen en in dit geval kan men gemakkelijk vaststellen dat de vogels dikwyls aarzelen om een breed water over te vliegen, zoals bij ons in de buurt de Waterweg of de Brielse Maas. Trek-rovers DEe dagtrekkers gaan meestal eerst van start als de zon is op gekomen en tegen het middaguur zien wü de trek allengs minder wor den- In de meeste gevallen is. deze na één uur in de middag zo goed als tot stilstand gekomen. De vogels gaan dan rusten of voedsel zoeken en dat is eigenlijk het voordeel van het langs de kust vliegen, want de duinen leveren voor vele volop voedsel. Zo kan het b.v. op de Beer of op Voome wemelen van vinken, spreeuwen, lysterachtigen, begge- mussen, kraaien en roeken en niet tt» vergeten roofvogels. Deze laatste vliegen uitsluitend in hun eentje en roeien kalm, om zo tc zeggen, met hun prooidieren mee. Geen enkele echter van de kleine zangers, die zich iets van deze roof ridders aantrek. Overigens slaan zij slechts toe als zij door honger ge dreven worden en het ligt voor de hand, dat de zwakkelingen het kind van de rekening worden Verreweg de meeste rovers zijn sperwers, voorts slechtvalken, bui- zerden. bruine, grauwe en blauwe kiekendieven, haviken-en soms ook wel wespen dieven. De buizerden zijn overigens aaseters, die dus al leen dode dieren, en ook muizen, consumeren. De dagtrekkers onder de zangvo gels zijn in hoofdzaak vinken, kepen, veldleeuweriken, boomleeuweriken, piepers, mezen en al en toe een klein plukje zwaluwen of kwik staartjes. En tenslotte Vlaamse gaaien, rocken, bonte en zwarte kraaien en kauwtjes. Vooral deze laatste maken er een vrolijke boel van, want onophoudelijk klinkt hun opgewekt „ka-ka-ka". Verscheidene soorten vinden het intussen al ver genoeg als zij ons land bereikt hebben. Veel vinken, kepen, heggemussen, spreeuwen, roodborstjes, koperwieken, krams vogels, Vlaamse gaaien en bonte kraaien overwinteren hier steeds in grote getale. Hetzelfde is het geval met tal van eendensoorten, ganzen en wilde zwanen. De eerste roodborstjes zijn inmid dels al verschenen en laten in park en bos hun liefelijke zang weer ho ren. Deze zang heeft natuurlijk niet ten doel een broedgebied af tc bake nen zoals in het voorjaar, doch, wel zijn voedseldcmein A. DE JONG (Advertentie l.MJ Ie TOOKKUHST CONCERT Rottcrdamsch Philharm. Orkest Dirigent: Eduard Flipsc Soliste: Edith Gabry, sopraan Uit te voeren werken: Leon Orthcl: Musica InizaJe ('60) Sinfonia breve nr. 5 opus 43. w. A. Mozart: Motet „Exsultate, jubilate" K.V. 165. Gustav Mahler: Vierde sympho nic in G („Das hfmmlfsche Le- ben": sopraan. (Advertentie IJd.) De aquariumvereniging „Aqua- Fauna" houdt op maandag 10 oktober een vergadering in gebouw Irene, aanvang 8 uur. Door de heer A. A. Gols zal dan een filmprogramma vertoond worden, met als hoofdfilm „Natuur, sleutel tot ons bestaan". SO.OOO gulden voor onze klanten Vijftig duizend gulden gaat cr deze maand van onze. prijzen af. In tientallen aan biedingen zult (J zien wat dat betekent. Zorg er voor dat ook U Uw aandeel krijgt..,, door nil te kopen. Maandag Is het een speciale dag voor onze „doe het zelf" klan ten, want dan begint de ver koop van de laatste partij kunst leer voor stoelbekteding, tafel- bekleding, bekleding voor auto's en nog tientallen andere moge lijkheden. De meest bekende soorten kunstleder op linnen rug, uit de series van 6 tot 10 gulden. En een grote partij plastic, de extra zware plastic voor tafel- bekleding, douchegordijnen enz., worden dan verkocht voor nog géén gulden per meter. Maandagmorgen om 9 uur (wij zijn 's maandagsmorgens altijd openbegint de verkoop van deze grote partij kunstleer en plastic 110, 120 en JfoA 130 cm breed, M/ff&r (Advertentie LM.) Inlijsten van. foto's, platenj eoz. DAM 41—13 - TELEFOON 66132 De heer H. J. F. van der Bout te Schiedam is aan de Rijksuniversiteit te Leiden geslaagd voor het kandi daatsexamen geneeskunde, tweede gedeelte. Advertentie IM ELEGANTE EN EXCLUSIEVE Binnenkort een zeer grote collectie De noodverkeersregeling rond. het opgebroken Koemarktplein, hoewel niet prettig voor het verkeer, levert, naar gebleken is, geen bijzondere moeilijkheden op. Maar er zijn daar momenteel ongewoon veel verkeers regelaars, die allemaal aanwijzingen geven. Nu hlUkt, dat er één ver keersteken is, dat nog algemeen ver keerd begTepen wordt. Daarom ver zocht de politie ons de weggebrui kers attent te willen maken op het volgende. Er is een teken, waarbij de agent een arm rechtstandig omhoog steekt. Dit wordt opgevat als een stopte ken. zodat vele automobilisten „op de rem gaan staan" en dat is niet nodig. Het teken is te vergelijken met het gele licht uit de serie verkeerslich ten. Het stilstaande verkeer mag oprijden en het rijdende verkeer moet beginnen te stoppen, maar mag nog langs rijden als het de agent ai te dicht is genaderd. Te vaak wordt plotseling gestopt en dat geeft in de snelrijdende files kans op botsingen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan SO, telefoon 92 90. PDlitie-alarmnummer Gemeentelijke Opeübare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.20 uur, dinsdag 9.3016.30 en 18—20.30 uur. woensdag 9.3016.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur vrij dag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. Ït.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1921 uur, dinsdag 10—12, 14—17 en 19—21 uur, woensdag 14—17 en 1921 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zater dag 2012 en 14—17 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen „Kinderdroom" en „Palijs" en Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage. 14 en 20.15 uur: „De Zaak M.P.'Y Monopole, 2 uur „Aan de Rivièra" (zondag 2 en 4.15 uur) 7 en 9.15 uur „Vijf poorten" naar de hel". DIVERSEN Arcade, 8 uur: St. Ambroslus. Uit voering. Irene. 8 uur; Cefa. Film „Dertien ezels". Musi» Sacrum, 8 uur; Pers Ver. Standaart. Feestavond. Beyersbergen, 5 uut: Contact. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: Soc. Solustra. Dansavond. Volksgebouw, 8 uur; Holland-Elec tro. Feestavond. (Advertentie 1JM.) Wy brengen ze voor u in 3 LENGTEN De herenmodezaak van Schiedam Broersvest 6 - Tel. 6 82 06 Maten: MX. 3: EXTRA KORT MX. 4: NORMAAL MX. 5: EXTRA LANG ZIE ONZE SPECIALE ETALAGE Door het Rotterdams Fhilharmo- nisch Orkest zal onder leiding van dirigent Eduard Flipse op dinsdag 18 oktober in bet Passage-theater een pedagogisch Jeugd-concert worden gegeven. In verband met de uitbrei ding van het aantal scholen dat aan jeugdconcerten zal deelnemen (alle Schiedamse scholen voor ulo en nijverheidsonderwijs, het gem. gym nasium, het R.K.-lyceum en de Be- drijfsschool van Wilton Fijenoord) zullen twee concerten worden ge geven, nJ. om 9.30 uur en om 11 uur. Het programma omvat de Ouver ture „Egmont" van Beethoven, het eerste deel uit de Onvoltooide sym phonic van Schubert en l'Axlesien- ne, suite nr. 1 van Bizet Op donderdag 13 oktober a.s. wordt in het Passage-theater het eerste Toon kun stconcert gegeven. Het pro gramma vermeldt de Musica Jniziale van Leon Orthel, het motet „Exsul tate Jubilate" van W. A. Mozart en de Vierde symphonie in G van Gus tav Mahler. Het concert wordt uit gevoerd door het R.Ph.O. GEBOREN: Maria J. C., d.v. H. M. J. Peters en F. A. M. Wildenberg: Alida, d.v. D. Durrer en A. van Von- no. OVERLEDEN: G., J. Beekenkamp, 65 jr; H. J. Zondag: 89 jr. Direct na de aankondiging in het outvverp-Begroting voor het dienst jaar 1961 van de Gemeente Schie dam, komen B. en W. reeds met het voorstel tot een wijziging van de ge meentelijke Verordening op de Straatbelasting, Om de begroting kloppend te krijgen zal deze ge meentelijke heffing verhoogd moe ten worden. Het Rijk is bij de alge mene uitkering in 1959 en 1960 reeds uitgegaan van de verhoogde tarie ven. Sedert de laatste vaststelling van het tarief in 1947 zijn de huren met 112 pet verhoogd, hetgeen voor B. en W. aanleiding is om de tariefs-ver- hoging voor te stellen. In vergelij king met de tarieven die voor deze belasting in de naburige gemeenten worden geheven, is Schiedam zeker aan de bescheiden kant. Daarom wordt voorgesteld het tarief van 6 pet te verhogen tot 10 pet van de belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen en van 3 pet tot 5 pet van de belastbare opbrengst van de ongebouwde eigen dommen. De opbrengst voor de ge meente wordt hierdoor verhoogd tot 550.000, hetgeen een vermeerdering betekent van ca. 220.000. Deze opbrengst gaat niet tlit boven de 85 pet van de kosten van aanleg, onderhoud en verlichting van de openbare wegen en van het afvoeren van vuil en water, welk percentage door de Kroon als een billijke bij drage in de kosten wordt geoordeeld. Door de Ned. Bond van Vervoers- personeel (NVV), afd. Schiedam zal op dinsdag 1 november in het Volks gebouw een muziek en filmavond worden gegeven. Onder leiding van dirigent H. Groeneweg zal de Schie damse Klavar Accordeon-vereniging optreden terwijl na de pauze twee films worden gedraaid. Twee leden wórden gehuldigd wegens 25-jarig lidmaatschap. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen jr.. Swammerdamsingel 43, tel, 68516; W. T. P. Nijenhuis, Burg, Knappertiaan 156, tel. 69880 en Ch. A. Poll, Tuin- laan 92, tel. 67856, Geopend is apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen S— 12,30 uur en 2—6 uur. Grijze want; ring met sleutels; pakje tochtband; pakje chocolade; plastic tas; portefeuille met inhoud; wit beursje met inhoud; grijze ge breide handschoen <R); groen dic taatboekje. Te bevragen bij de vinders: Aan steker aan sleutelring, H. Schouwen burg, Esdoomlaan 20, Kethel; por temonnee met inhoud, Vollébregt, Boterstraat 85; tas met inhoud, Post kantoor, Tuinlaan; damesportemon nee met inhoud, v, Gils, Hoogstraat 71damesportemonnée met inhoud, D; J. Damen, Mackaystraat 56; mo torjasje met inhoud, D. J. Damen, Mackaystraat 56; ring roet sleutels, Willemse, Grote Markt 25; porte monnee met inhoud, Schenk, Pen- drechtsestraat 22b; naaigarnituur, P. Schrijver, Singel 70; wandelwagen tje, Scheuler, Dr. Kuijperlaan 193; 1 p. bruine glacé'is, W. Stichter, Lek straat 50a; overall en werkschoenen, Bouwwerk .Vlug, Broersvest; zwart jongensjack, A. J. Koster, Kerklaan 22; bedelarmband, G. B. v. Dijk, Pr. Mauritsstraat8; l p. zwarte kap- handschoenen, Halvax, Plein Een- dragt la; ..l p. grijze wanten, D. Ba ron, Lange Kerkstraat 60; kinder portemonnee, F. v. d. Hulst, Marco nistraat 76b; aktentas met inhoud. Politiebureau Vlaardingen; grijze portemonnee met inhoud, H. Dries, Eshoomlaan. 18; rode portemonnee met inhoud, Overheul, Prof. Aalber- selaan 33;, schooltas, Spaans, Mac kaystraat 20; 1 bos touw, v, Geryen, Jan Steenstraat 89b; bril in etui, E- Boer, Wattstraat 24a; bril, D. Win ters, Laan 12; riempje met sleutels,. D. Sftberden, Tielman Oemstraat 8; rijden hoofddoek, M. v. Leeuwen, Frans Halsplein 45a; l p. herensok ken, Tierman, Beierlandsestraat 53a; zwarte glacé herenhandschoenen, Verveen, Lekstraat 85; d. blauwe re-' genjas, v. d. Rjjk'en, Groenelaan 66; autoped, G, C.' Collignon, Aleidastr. 123b: autoped, Amersdorfer, Prof. Aalberselaan 78; wollen deken, Po- Utieburéau Vlaardingen,V. «f ORANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL 66431 In, gereformeerde Zviderkerk aan de Wilhelmindhaven heeft men iheris de i^rtchtino van de grote kerkzaal ter. hand genomen, zoals op deze foto blijkt. ZFypisch Is de open wand" aan de rechterkant, waar de stenen strofee?# affiwwisseld worden met glazende kris-kras-strepen worden ge- vortViè dWr stroken gekleurd glas, mat een bijzonder leuJc effect geeft. Doordat hij oven niet oplette is gisteravond omstreeks half acht de 22-jarige matroos P. V. uit Schiedam met zijn bromfiets in de Stadhou- derslaan pardoes tegen een stilstaan de auto opgereden. De matroos viel met zijn rijwiel en kreeg behalve een bloedende wond boven het rech teroog ook nog een lichte hersen schudding en is naar bet Gemeente ziekenhuis -gebracht. De geestige Danny Kaye-fllm „On the Kiviera" Is een in alle opzich ten zonnige film, waarin Danny weer de kostelfjbe dwaas uithangt. Hfj speelt zelfs een dubbel-roi en het valt licht te begrijpen, dat daardoor de meest komische situaties ontstaan. Er zijn allerlei misverstanden, die vanzelf sprekend allemaal netjes opgelost worden. Maar hoe! Het is beslist de moeite waard deze show- film te zien. Danny zingt en speelt op de van hem bekende wijze. Nonsens in het kwadraat, maar toch erg amusant Songs als „Popo the puppet", „Rythm of new romance", „Happy ending" en „On the Riviera" worden ten gehore gebracht In de hoofdrollen zien we verder de lieftallige Gene Tiemy en de niet minder bekoorlijke Co- In het Monopole-theater bljjft de scheiding in avondvoorstellingen en matinees gehandhaafd. 's Avonds wordt vertoond om 7 en 9.15 uur „Vijf poorten naar de hel" en 's mfd- dags om 2 uur ('s zondags 2 en 4.15 uur) „On the Riviera" met Danny Kaye, Donderdag wordt ln de spe ciale cyclus gedraaid „Carmen Jones". HET is een gruwelijk lot, dat een groepje verpleegsters in V ij f poorten naar.de hel treft. De vrouwen vallen in Vietnam in handen van verwilderde opstandelin gen, die hun driftleven met deze da- roes willen reguleren. De jongens kloppen echter aan het verkeerde adres en worden niet toegelaten. Dan namen de mispunten hun toevlucht tot geweld, maar dat komt ze duur te staan. De meisjes vluchten en trekken in smetteloze japonnetjes door de rimboe. De boeven zetten de achtervolging ln. maar komen bij hevige schiet partijen ora. Temidden van de zus tertjes, van wie er ook veel sterven, bevindt zich een non. Zy vindt uit eindelijk ook de dood, maar is ge lukkig maagd gebleven. Dat het niet eenvoudig was om haar uit de armen der begerige opstandelingen te houden, is begrijpelijk. De sensationele avonturen van de ze dappere vrouwen zijn met gevoel voor sadistische details geregisseerd door James ClavelL De heer J. v, S., schoorsteenveger van zijn vak, deed aangifte, dat een dubbele schuifladder. die bij zijn woning aan' de Parkweg had gele gen. gestolen is. Mevrouw G. H.-W. zoekt het fietsje van haar zoontje, dat onafgesloten voor de woning aan de Laurens Kos- lerstraat was neergezet. rinne Calvet; voorts Marcel Dario, Jean Murat en vele anderen. Tal van mooie meisjes omgeven Danny, die zingend en dansend door deze film heen stormt. DEN HAAG "De vliegtulgbouw- kundige vereniging van de Techni sche Hogeschool te Delft .Leonardo da Vinci" wil by de viering van haar derde lustrum de eerste ballonvaart in Nederland, dlë 175 jaar geleden werd gemaakt, herdenken, door het plaatsen van een monument. Het monument zal,' Indien de raad roet het voorstel van BI en W. het gedenkteken te aanvaarden akkoord gaat, geplaatst worden in de tuin van het voormalige paleis aan het Noordeinde. Het beeld, dat uitgevoerd zal wor» den in beton, is ontworpen door d» Delftse hoogleraren ir. prot F. Donk en prof. L. O. Wenckelbaeh. De Werkgroep Rotterdams Toneel heeft in studie genomen de Psy chologische Test" van .W. F. Her-, mans. De regie wordt gevoerd door André van den Heuvel De eerste voorstellingen worden in de tweede helft van november gegeven. Óp middelgroot fabriekskantobr te Schiedam, komt, wegens huwelijk van de tegenwoor dige werkneemster, per 1 november a.s. de betrekking vakant van NEDERLANDS Sollicitaties worden gaarne ingewacht, in de vorm van brieven onder nr, S 816 aan bur, v. d. blad. Bij de Nederlandsche Klinknagelfabriek te Schiedam, is wegens uitbreiding plaatsingsmogelijkheid voor op verschillende afdelingen. Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan afd. personeelszaken,, Noordvestsingel 121, Schiedam. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedük 26a Telefoon 680 21 - Schiedam Permanent wave Hélène permanent met toe stel,. het beste wat ér is,, compleet 5.stroomloos 7:50. Op vertoon van deze advertentie korting! Dames- en herenkapsalon. „Hélène", Rembrandtlaan telefoon 6 71 70. Permanent! Dames, voor een goede .permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ.8.— com pleet. Telefoon 6 63 33. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan te Ibed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DIJK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 70 28 (na 18.. uur telefoon 67 89), Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens'praten. - y. Slijperij „Sol in gen", Nieiiw- straat 43, Philishave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen. 'golfslijpen. 's Mor gens gebracht, 's middags1', klaar. Tel. 6 8127. Fotografie Voor uw pasfoto's naar K. van Vuur en, Hoogstraat 106, telefoon 6 07 20. In één dag 'gereed. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto; K. -van Vu uren. Huogsiraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1