Moderne Jeugdraad is weer tot nieuw leven gekomen mze wom$M8-7tp Gokker met schulden deed alsof hij toto prijs had gewonnen eerste overwinning Bejaarden genoten van Amstel-cabaret C.M.B. bereidt zich voor op jubileum Een overkoepeling van vijf j onger en-organisaties Bij S.R.B. neemt liet aantal gediplomeerden steeds toe J. Dijkshoorn gehuldigd III II overhemden Gezamenlijke werken in Schiedam AGENDA C.Ii.-Kiesver. en de begroting Lezing voor NIVON- jon geren KORFBAL Schiedam55 behaalt de P Kocht brommer en t.v. op krediet Burgerlijke Stand Vrouw bewusteloos na val van trap Geen wijziging in structuur door R'dam Veertig jaar bij Van Berkels Patent Rode Kruis - Rhoon vertoont Citadel 2S.3° 4.90 SCHIEDAM Koeriersters DE9I0 4.90 O Dinsdag 11 oktober 1960 3 Gisteravond Is officieel besloten tot de her-oprichting van de Mo derne Jeugdraad Schiedam. Nu be stond deze Ra3d, die een overkoe peling Is van de jongeren-organi saties met een socialistische achter grond reeds ln 1940 In Schiedam, maar zü heeft niet meer actief ge werkt. Tijdens de gisteravond ge- bouden bijeenkomst in het clubge bouw van „Ruimte" is besloten om deze Moderne Jeugdraad weer nieuw leven in te blazen. Staande de vergadering traden tot de MJ.B- toe de Schiedamse afdelingen van Anna (van de Culturele Sport bond), Jonge Strijd (de jeugdor ganisatie van het N.V.V.), het NIVON (Ned. Instituut voor Volks opvoeding en Natuurvrlendenwerk) de jongeren-organisatie „Ruimte" (de voortzetting van de AJ.C.) en de nog in oprichting zijnde Fede ratie van Jongeren Groepen (de jon gerengroep van de PvdA ais voort zetting van Nieuwe Koers). Op de bijeenkomst die voorgeze ten werd door de heer T. Tijsen (F.J.G.) heeft de heer Dick v.d. Berg uit Amsterdam, 2e secretaris van de landelijke Moderne Jeugd raad, een overzicht gegeven, hoe do Raad landelijk werkt maar ook wat de mogelijkheden op het plaatselijk niveau zijn en waar de taken lig gen, In deze M.J.R. kunnen de ge lijkgestemde jongeren-organisaties elkaar ontmoeten, maar ook aller lei problemen waar de jeugd bij betrokken is, bespreken en zo no dig deze met elkaar tot een oplos sing brengen. Deze problemen va riëren van plaats tot plaats en de plaatselijke Raden, die overigens geheel autonoom van de landelijke overkoepeling blijven werken, die nen de taken zelf te onderkennen en aan te pakken. „Als de M.J.R, enige tijd heeft gedraaid dan ko men de problemen van zelf wel," stelde hij in het vooruitzicht. Daar de afgevaardigden van de vijf genoemde organisaties het mei elkaar eens waren, werd meteen maar besloten tot de heroprid»- tïng van de Moderne Jeugdraad Schiedam. Een dagelijks bestuur werd geformeerd, bestaande uil één vertegenwoordiger van elk van dc vijf jengd-organisaties. Dit zijn dan de heren A. Bouman (ARMA) P. Opschoor (NIVON), R, v.d. Wet (Ruimte) en mej. Bep Vermey van de FJ.G. Jonge Strijd zal nog een afgevaardigde aanwijzen. De heer R. v. d. Wel, secretaris van het voor lopige bestuur, werd belast met het voorzitterschap. Dat het voorlopige bestuur niet (Advertentie 1J&.) i, 50.000 gulden Waarom wachten als U toch binnenkort gordijnen nodig hebt... terwijl U nü te kust en te keur de originele DobbystoF méér dan een gulden per meter goedkoper kunt uitzoeken. Dobbystof, bekend bij ledereen die geïnteresseerd is in over gordijnen, maar ook even be kend als de normale prijs 3,65 per meter. Morgen koopt U dezelfde Dobbpstof in een extra zwaar weefsel. In de meest gevraagde kleuren, zoals rood. geel, blauw, groen enz., 120 cm breed, per meter voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Dobbystof, «A /\fk? 120 cm breed, tS j per meter voor stil heeft gezeten bleek wel uit het feit dat meteen het programma voor het winterwerk op tafel werd ge legd, Het belangrijkste punt is dat er bijeenkomsten gehouden zullen worden om de bestuurders van de verschillende organisaties, die elkaar vaak nauwelijks kennen met el kaar in contact te brengen. Dit geldt ook, zij het anderzins, voor de le den van de vijf organisaties. Door meer bekendheid te geven aan el kanders werk, 2al een betere sa menwerking mogelijk zijn. Een belangrijk besluit werd di rect als genomen: de juist her-op- gerichte M.J.R. zal het xneibal op 1 mei volgend jaar organiseren. Waar schijnlijk weer in de zaal beneden de Opstandingskerk in Nieuwland; vorig jaar is het Meibal daar ook ge houden en dat was een experiment dat best is bevallen. Nog andere kwesties kwamen ter sprake zoals het toelaten van el kanders leden op bijeenkomsten van wat grotere allure, het samenwer ken bij acties in stedelijk verband, het werk voor de jongere kinde ren, enz. Maar dat zijn allemaal fa cetten, die nog nader onder de loep genomen zullen worden door de Mo derne Jeugdraad. tAdvertentie l M.) f» LUXOR ROTTERDAM PLAATSBESPREKEN Elke avond A uur precies. Zondagmiddag 2 uur (matinee prijzen) PLAATSBESPREKEN dagelijks aan de KASSA van II-6 uur en TELEFONISCH 13.83.26 Het aantal kassa's Is uitgebreid. Voorbespreking aan de kassa is mogelijk, steeds voort de eerst- volgende 14 dagen. Zaterdag 15 oktober en zaterdag £2 oktober uitverkocht! Wederom zfjn zaterdagmiddag b(j de Schiedamse Reddings Brigade zwemproeven afgenomen voor KN- SB-dlploma I, waarbu de leiding berustte btf KNZB-officlal A. Keü- zer en chef-badmeester J. Gamaat. Hierdoor is het aantal gediplo meerden bij de SRB van dit jaar gestegen tot: 117 diploma's I en 59 diploma's II van de KNZB, Bij de brevetten van de Kon, Ned. Bond tot het Redden van Drenkelingen zijn dit: vijf jeugdbrevetten I en elf jeugdbrevctlen III: negen diploma's A en drie diploma's B, zes Sirand- wacht-diploma's A en. drie B. Naast het opleiden tot goede zwemmers en zwemsters heeft de SRB dus ook een flink aantal redders opge leid. Verwacht wordt dat dit jaar nog minstens twintig jeugdbrevetten en KNZB-diploma Dl kunnen worden uitgereikt. Op 3 december is er weer een Sint-Nicolaas-zwemfeest, waarbij weer zestig zwemmers KNZB-dipIoma's zullen halen. Zondag werd het diploma I be- Vandaag is de heer J(an) Dijks hoorn, InsnlIndesingel nr. 55c, VIaar- dingen, plaatwerker-elektrisch lasset b(j de machinefabriek A, Fontjjne N.V., 25 jaar in dienst zijn bjj deze firma. Vanmorgen werd de heer Dijks hoorn ontvangen ten kantore van de N.V. te Schiedam, Boterstraat nr. 28, waarna een huldiging volgde in do lasserij, Industrieweg 20 te Vlaar- dingen. De heer Dijkshoorn ontving van de directie een enveloppe met in houd cn een zilveren insigne van de firma, van de personeelsvereniging een horloge en van de heer L. de Roos, sprekende namens de afdeling Schiedam van het departement van Nijverheid en Handel, een getuig schrift en de zilveren draagpenning van genoemd departement. haald door: mevr, J. M. S. Kloos- Nuijtinck, Jongens en meisjes: Wil ly van der Hul, Lolita Redman, Bas Ruggenberg, Rini van der Wel, Gerard Hagendoorn, Leo Jacobs, El- ly van Dullemen, Janny Castelein, Gerard Jacobs, Truus Donkersloot, Marietje van Loenen, Rina Donker sloot, Lia Krul, Jeanette de Wit, Erna Harinck, Joke de Ron, Mar- greeth de Winter, Corrie Verhoeff, Loes Breedveld, Helena Sneepels, Frits de Jong, Nelleke Kortland, Irene Venema en Marian van Itaal- te. Apothekers-nachtdienst: Apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval; G.G. en G.D„ Tuinlaan 80, telefoon 6 92 k0. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920,30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—1630 uur, donderdag 9.30-12,30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur, *s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur. vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zater dag 1012 en 1417 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dinsdag 10—12. 14—17 en 13—2! „Kinderdroom" en „Parijs" eo Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusïc. BIOSCOPEN Passage, 14 en 20.15 uur: „De Zaak Monopoie, 2 uur „Aan de Rivièra" 7 en 9.15 uur: „Vijf poorten naar de hel". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: NVV-Vrou- wenbond. Film. Irene, 8 uur: Chr. Bond v. Over- heidspers. Feestavond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Mobili satie-kruis. Contactavond. Nu de gemeente-begroting bin nenkort in de gemeenteraad behan deld zal moeten worden, nu belegt de Chr. Historische Kiesver. „Groen van Prinsterer" op vrijdag 14 okto ber een bijeenkomst in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen waarbij diverse gemeentelijke aangelegenhe den ter sprake gebracht zullen wor. den. De C,H.-wethouder Th. J. L. v.d. Berg zal een algemene uiteen zetting geven over de begroting en daarna zullen hij en de C.H.-raads- leden vragen beantwoorden. Voor de jongeren van het NIVON (Ned, Instituut voor Volksontwik keling en Natuurvrlendenwerk) is er zondagavond 16 oktober in het clubgebouw van „Ruimte" aan de Stadhouderslaan (tegenover nr. 100) een bijeenkomst, waarbij de heer Jan Snel zal vertellen over „Een kampeerreis door Noorwegen" Daarbij zullen dia's worden getoond en Noorse liedjes ten gehore ge bracht. (Advertentie IM.) Alleen geldig woensdag 12 okt a.s. Kleuterpantalon Model Kid, met splltjes ln zoom. IJzersterke, heerlijk warme melton in fantasiedessins. 3 jaar nu kl.st.p Binnenweg 128 N. Binnenweg/ Aelbr,kade Zwartjansstr. 60-64 Beyeriandselaan 87—93 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) De 26-jarige havenarbeider A. M. H. heeft gistermiddag voor de Rotter damse politierechter een nogal opzienbarende verklaring afgelegd. Hjj be weerde dat er üa de kantine van de Scheepvaart Vereniging Zuid aan de Maashaven zwaar wordt gegokt. Hij had er enige tijd ijverig aan meege daan en was daardoor diep in de schulden geraakt. „Er komen mensen In de kantine, die een of twee dagen in de weck werken. De rest van hun tjjd zitten ze te gokken," zei de verdachte. Do politierechter en de officier van Justitie keken er van op. „Het ligt niet op mijn weg om hiervan iets tegen de Scheepvaart Vereni ging Zuid te zeggen," merkte mr. A. Heynsius op, „maar misschien kan mijnheer de officier er iets aan doen." De verdachte zei dat hij diep in de put had gezeten en dat hij niet meer wist hoe hij eruit moffit komen, tot dat er op een goeie dag iemand tegen hem zei: .Zeg. wat zie jij er netjes uit. Heb je soms de voetbaltoto ge wonnen". Dat geluk was H. niet be schoren geweest, maar de opmerking bracht hem wel op een idee. Hij stapte naar een handelaar in t.v.-toestellen en vertelde daar dat hij 16.500 gulden in de toto had ge wonnen. De waardebonnen zou hij de volgende dag thuisgestuurd krijgen. GEBOREN: Lummigje, dv F. Dorsman en B. de Vries; Michiel, zv H. van Beusekom en A. M. Zon derland: "Willem R. zv W. Heijnen en C. de Geus. OVERLEDEN: A. Nuis, 82 jaar. 55 Het is „Schiedam" eindelijk ge lukt een overwinning binnen te ha len en daarmee hebben de rood zwarten tegelijkertijd de onderste plaats overgedaan aan hun tegen stander Velox. Een zwaar bevoch ten zege is het niet eens geworden. De dames van de Rotterdammers waren duidelijk zwakker en dat heeft de doorslag gegeven. Door D. Vermeulen was „Schie dam" al spoedig met 10 voorge komen, nadat 'daarvoor een straf- worp was gemist. Dat gebeurde la ter in de wedstrijd trouwens nog twee keer en dat is toch wel be denkelijk voor „Schiedam", Al ever» snel kon er worden gewisseld door een tegenpunt van Velox, maar in tweede opstelling duurde het ge ruime tijd voor F. Veer de voor sprong kon herstellen (21). Na de rust vond mevr. J, Ver schoor vlot de korf, welk voorbeeld door 3. v. d. Kooy werd gevolgd (41). De voorsprong leek veilig, maar het slappe verdedigen werd goed afgestraft (4—2). .Met een ver schot haalde Velox zelfs tot 4—3 op en toen ging het weer volop spannen. Zes minuten voor het ein de maakte D, Vermeulen aan die spanning een einde door de score op 53 te brengen. Succes heeft het in Leiden tegen Crescendo toch niet kunnen bol-dam b 02. werken en verloor met 63. Door die derde nederlaag blijven de blauwwitten lantaarndrager. De wedstrijd van ODI werd uit gesteld in verband met selectie wedstrijden. Van de overige teams noteerden we de volgende uitslagen: Charlois 3—Schiedam 2 3—0; KO- AG 2—ODI 2 4—4; ODI 3—Blauw "Wit '4 53; aspiranten: NIO b— ODI a 010; Hillegersberg a— Schiedam, a 1—2; Spangen d—Schïe- De zaal van Musis Sacrum was gisteren tweemaal, zowel 's mid dags als 's avonds geheel gevuld met bejaarden. Het waren leden van de Schiedamse afdeling van de Algemene Bond van Ouden .van Da gen die kwamen kijken en luiste ren naar het gezelschap Het Am stel-cabaret. Zij hebben, te oorde len naar het gelach ju bet meezin gen van bekende liedjes, veel ple zier beleefd aan het gevarieerde programma, dat geboden werd. Voorzitter B, Kersen heeft gister- Voor de bejaarde iniooners uan het Sint Jacobs Gasthuis aan de B.K.- laan was het gisteravond een heel plezierige avond. Want de_ Klavar- accordeonvereniging met de heer H. Groeneweg als leider heeft in de hal van het Gasthuis een concert gegeven, die heel goed in de smaak ts ge vallen. Niet alleen beneden in de halmaar ook boven op de gaanderij zaten de bejaarden met genoegen te luisteren naar de populaire muziek die ten gehore is gebracht. middag de aanwezigen hartelijk wel kom geheten, in het bijzonder wet houder H. Sabel van Sociale Za ken, die door zijn aanwezigheid van zijn belangstelling blijk gaf. Daar na heeft mevrouw Semeyn, be stuurslid van de dameskring „On der Ons" nog een opwekkend woord je gesproken tot deelname aan de loterij, waarvoor de loten in de pau ze zijn verkocht De prijzen beston den uit gebreide kledingstukken, ia alle maten en voor alle leeftijden, tot babies toe. Van de opbrengst zal nieuwe wol gekocht worden zo dat de dames weer verder kunnen met breien. De secretaris, de heer H. M. van Lith sprak het propagandistische woord. De Algemene Bond van Ouden van Dagen lelt in het gehele land 80.000 leden maar gestreefd wordt naar een aantal van honderd duizend. Dat dit best kan toonde de heer Van Lith aan met de mede deling dat in Schiedam na 1 augus tus weer 98 nieuwe leden zijn ge worven. „Onbaatzuchtig staat de Bond op de bres voor de belangen van de bejaarden, ongeacht de ge zindte. Ook de bejaarden heeben im mers recht op een menswaardig be staan," zo stelde het de heer Van Lith. Daarna kwam conferencier Ger- rie Roeland het Amstel-cabaret pre senteren, waaraan vele bekende ra dio-sterren meewerkten. Met zijn joviale grappen kreeg hij de be jaarden gemakkelijk mee, terwijl ook Tonnl Huurdeman met haar ca baret-liedjes bijval oogstte. Gooche laar Eddy Schuier demonstreerde zijn fenomenale trucs en Herman Teunissen bracht er met z'n liedjes uit de oude doos de rechte stem ming in. Maar bijzonder enthou siast werd stadgenoot Wim Schol ten ontvangen, 'die met zijn bekende liedjes recht in de roos schoot bij de aanwezigen. De Chr. Metaalbedrijfsbond heeft gisteravond een bijeenkomst gehouden, traarbü districtsbcstuurder B. J. Nieuwland twee leden heeft gehuldigd. De heer L. Faasse (links) is veertig jaar lid en ontving een wandbord en de heer C. Hiiizer is 25 jaar lid en ontving de gouden insigne. Op de foto de beide jubilarissen met hun echtgenotes. „U had natuurlijk verwacht dat ik zou spreken over de loonsituatie, maar daar is de laatste tjjd al zoveel over gezegd", zei de distrietsbestuur- der van de Chr. Metaal BedrUfsbond, de heer B. J. Nieuwland maandag avond ln gebouw Irene. H(j achtte het daarom juister om de honderden belangstellenden te vertellen over "t zestigjarig bestaan dat de CMB vol gend jaar gaat vieren. Het CMB in het district Rotter dam verwacht dan zestig maal zestig nieuwe leden omdat de nood zaak van het streven naar socia le verbeteringen nog evenals vroeger een hechte vakbeweging vraagt Spreker herinnerde eraan dat er in de loop der jaren tal van verbeteringen tot stand zijn gebraeht, maar dat dit niet zal geschieden als men zich afzijdig houdt. „"We zien nu dat het streven van de pioniers resultaten heeft maar we zijn nog ver verwijderd van het ideaal". Hierna heeft de heer Nieuwland in een geestig speechje twee jubila rissen gehuldigd. Hij stelde deze werkers als voorbeeld voor de trouw die de vakbeweging behoeft De heer L. Faasse die veertig jaar lid is van de Christelijke Metaal Bedrijfsbond ontving een fraai wandbord. De heer C. Huizer ontving het gouden in signe in verband met zijn zilveren lidmaatschap. De echtgenoten ont vingen bonbons. Tevens overhan digde de heer Nieuwland aan de'ju bilarissen de bijbehorende oorkondes. Op deze bijeenkomst werd de do cumentaire „Vieren maar" van Her man van der Horst en de speelfilm van de Cefa „Het meisje Marion" vertoond. De winkelier tippelde erin en lever de de verdachte een toestel van on geveer 1300 gulden. Op dezelfde wijze wist H, In een andere zaak een bromfiets van ruim 600 gulden los te krijgen. Zowel de bromfiets als het tv.-toestel verkocht hij meteen door. Ze leverden hem 800 gulden op, waarmee hij zyn speelschulden afbetaalde. „Ze moesten het in de Kamer eens horen," verzuchtte de politierechter, „dan zouden ze de hele toto meteen verbieden." Tot een veroordeling van de ver dachte is het nog niet gekomen. De politierechter wilde wel wat meer van de man weten. Om de reclasse ring in staat te stellen een rapport samen te stellen hield hij de zaak voor enige weken aan. Maandagmiddag is de 29-jarige pianolerares G. van VI aar din gen uit de Waterloodwarsstraat op de ste- nentrap van een pand aan de Frits Ruysstraat gestruikeld en gevallen. In bewusteloze toestand werd zij door een ziekenauto naar het Cooi- singelzxekenhuis gebracht. RECREATIEPLAN BR1ELSE MAAS Onder voorzitterschap van mevr. C. de Ruyter-de Zeeuw heeft het al gemeen bestuur van de .Stichting Recreatieplan Brielse Maas" dezer dagen, ten stadhuize van Vlaardingen vergaderd. Na vaststelling van de begroting 1961 werd met name uit voerig van gedachten gewisseld om trent het door de Provinciale Plano logische Dienst opgestelde nieuwe plan Brielse Maas. Ook de verschil lende aspecten en gevolgen, een rea lisering van dit plan verbonden, wer den besproken. Ter vergadering bleek, dat de gemeente Rotterdam op korte termijn nog geen wijziging zal brengen in de huidige structuur van dit recreatiegebied. Binnenkort zal het a3gemeen be stuur zijn beraadslagingen omtrent deze belangrijke materie voortzetten. Zoals bekend, is de heer H, K. van Minnen vertegenwoordiger van de gemeente Vlaardingen in het alge meen bestuur van de stichting recre atieplan Brielse Maas. De heer A. M. Wiezer uit de Da Costastraat 52 b te Rotterdam was maandag veertig jaar werkzaam bij Van Berkei's Patent N.V. De heer Vriezer, die monteur in de huiten- dienst is. is in de kantine van het bedrijf gehuldigd. Namens het gemeentebestuur van Rotterdam werd hem medegedeeld, dat H.M. de Koningin hem heeft on derscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De president-directeur van het be drijf, prof. ir. D. A. A. Kooien bood een herinneringsbord aan en een ge schenk onder couvert. Op 18 oktober worden in de zaal van het Hervormd Centrum in Rhoon de Landsteiner-penningen uit gereikt aan een aantal mensen, dat vijf keer bloed afstond aan het Rode Kruis. Tijdens deze bijeenkomst wordt de film „Citadel" vertoond. f Advertentie l.M Eén van de veie, gel nieuwe modellen uitonze- enorme collectie duffel coats, in prachtige multicolor zeeduffel, met gezellige doubleface ruit. Normale prijs f 30.50 Oktobcr-aanbiedtng leeftijd 6 jaar, W.st p.m. WEEK-AANBIEDING Melton jongenspantalons, leeftijd 2 t/m 6 (aar KLEREN MAKEN DE MAN EN HUISMAN MAAKT DE KLEREN KORTE HOOGSTRAAT 15 t* MIDDELLANDSTRAAT 98-fOO WOLFHAERTSBOCHT 21B-224 1 Aan de Rijksuniversiteit te Lei den slaagde voor het doctoraalexa men, tweede gedeelte de heer J. P. Kruithof te Rotterdam. Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf j 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. zowel effen als meteen „werkje" voor heren NO IRON 8.90 voor jongens NO IRON en SAN FOR voor 6 jaar (50 cl stijg. p. m.) NO IRON DENO per stuk 11»®^ twee voor Deze voordeelprljzen gelden uitsluitend t/m a.s. zaterdag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1