AKHtël Wilton Fijenoord krijgt een moderne telefoon-centrale Schijnwerpers op de Schiedamse sport Hollandiaan met 9-7 Slecht weer hield de jubilarissen thuis Werf maakt 2 kanonnen per week l v. d. Valk en J. v. Duyl winnen Volleybal oefeningen NOAD start met verlies HANDBAL DWS-heren kloppen Wït-Gele Kruis Kethel wil een eigen wijkcentrum Wijkraad Overschie schrijft de schoolhoofden aan Gmllaume verjaart Koeriersters Op straat overleden A. J. Duimel jubileert B e grotings-debat op 25 november Burgerlijke Stand li Veel aanrijdingen door slechte weer DIEFSTALLEN Causerie over glas in Caland-West Geslaagd Huldiging bij de N.C.B.v.O. Baldadigheid deel van de jeugd Man gedood door vrachtauto Boete wegens pornografie SCHIEDAM Woensdag 12 oktober 1960 Terwijl de bouwvakarbeiders aan de buitenkant nog druk aan bet werk z(jn aan het gebouw van de nieuwe telefoon-centrale die op het terrein van de Werf Wilton Fflen- oord te Schiedam verrast, is men binnen al bezig met het aanbren gen van de nieuwe installatie. Zo lezen we in het laatste nummer van Wllton-Fyennord-NIeuws. De apparatuur is van die modernste uit voering, de eerste van deze soort In Nederland, waarbU geen draai ende delen voorkomen eft derhlve minder slijtage optreedt. De apparatuur Is van het fabri kaat Ericsson, een Zweedse fa briek van telefoon-apparaten, maar deze centrale is vervaardigd door een Franse dochter-maatschappij. De nieuwe centrale gaat werken met vier cijfers, waarhij de cijfers elek trisch worden genoteerd op een re gister en de verbinding direct tot stand komt na het draaien van het vierde cijfer. In eerste aanleg wordt de centrale geschikt gemaakt voor 800 toestel len, maar de capaciteit kan worden opgevoerd tot totaal 1200 toestellen. Een andere nieuwigheid is, dat men straks één toestel kan gebruiken, zo wel voor de gesprekken op de werf als voor dc stadsgesprekken. Is de bouw van de telefoon-cen trale het „nieuws", dat het perso neelsblad biedt, in hetzelfde num mer staat ook een beschrijving van een oude afdeling van Wilton Ftfc»- oord, ZU het dan ook een afdeling die weinig of nooit in de publici teit komt te staan: de geschut-ma kerij. Want de werf houdt zich niet alleen bezig met het maken en re pareren van schepen en het ver vaardigen van de voor deze sche pen nodige machines. Men ziet de laatste tijd geregeld militaire vrachtwagens, die een ka non voorttrekken, het terrein van Wilton verlaten, op weg naar een schiet-terrein of naar een niet te vermelden bestemming in Nederland. In 1931 is Wilton Fyenoord begon nen met de fabricatie van geschut voor de Koninlijke Marine, in li centie van A. B. Bofors in Zweden. Bofors is al een heel oud Zweeds be drijf (in 1640 gaf de Zweedse koning toestemming om in Karls-Koga een smederij op te richten, die uitge groeid is tot een bedrijf van wereld faam. Door samenwerking van Bo fors met de Kon-Marine en met Wil ton Fijenoord werd de ontwikkeling van nieuwe soorten geschut gestimu leerd. Een voorbeeld daarvan is de Bofors 40 mm mitrailleur, het beste automatische kanon uit de tweede Wereldoorlog. Er was geen koopvaar- Maltha-raket Hoewel met name Buytenhek en Kooy deze week, bij de voortzetting van het libre-toernooi om de Maltha- raket, ook nog beueden de maat ble ven. waren over het geheel genomen de prestaties beter dan op de voor gaande toemooiavonden. J. v. d. Valk en j. H. van Duyl wonnen beiden twee partijen. Vooral Van Soelen, tot op heden de enige speler, die in geen enkele partij faalde, trof het slecht, dat Van Duyl ineens zo goed op dreef was, terwijl hijzelf beneden zijn kun nen bleef. Er was voor hem dan ook helemaal geen eer te behalen. On dertussen nam de spanning door Van Soelens nederlaag wel toe. De uitslagen waren: v. d. Valk 200 200 28 51 7.14 Kooy 200 148 28 26 5.28 V. d. VPlk 200 200 20 31 30 00 Buytenhek 200 95 20 21 4.75 275 275 35 45 18.33 275 110 15 18 7.33 v. Duyl 275 275 21 57 13.19 v. d. Velde 200 153 21 32 7.28 v. Duyl v. Soelen De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben hun eerste oefen wedstrijden met redelijke resultaten tol een einde gebracht. Datnes 1 speelde een zeer goede wedstrijd legen Hou-Stand 1. Slechts de twee de set werd op bet nippertje ver loren, zodat een 21 overwinning het resultaat werd. De set-standen waren 15—8, 14—16 en 15—11. Dames 2 met drie nieuwelingen, moest door deze aderlating van ge routineerde speelsters met 3—0 het onderspit delven. Het vertoonde spel belooft echter wel wat voor de toe komst De set-standen waren hier 12—15, 12—15 en 10—15. Heren 1 met enkele jongere krach ten in de gelederen, verloor met 2—1 var) het Hou-Stand zestal. Door het regelmatig wisselen was er ui teraard niet veel verband, doch de techniek van de SVC-spelers stem- Pelt hen in de komende competitie zeker weer tot een ernstige mede- gegadigde voor de titel. De set standen: 16—14, 12—15 en 12—15. Heren 2 tenslotte won overtuigd <3—0) met de set-standen 1513, 15—5 en 15—5. SVC heeft met drie dames- en twee herenteams voor de competi tie ingeschreven, die op 5 novem ber begint. Voordien staan echter ftog een aantal selectie-wedstrijden op het programma. De 76-jarige mejuffrouw C. van Dijk uit Rotterdam, die bij een schoonzuster in Schiedam op bezoek was geweest, is op weg naar huis op de Singel onwel geworden en overleden. dijschip, of er was een Bofors-kanon op. Na de oorlog leverde Bofors in 1952 het eerste nieuwe 41 mm kanon af voor Hr. Ms. kruiser „De Ruyter", Na enige jaren kreeg Wilton Fijen oord ook een opdracht van de Kon. Landmacht voor de levering van dit geschut Het kanon, dat op een afstand be stuurd wordt, is bü de meeste landen in de Noord-atlantische Verdrags organisatie in gebruik. Een eis van de militaire autoriteiten is daarbij, dat niet alleen de belangrijkste onderde len die W.F. produceert, uitwisselbaar moeten zijn, maar ook dat die onder delen in een kanon, dat in een ander land wordt geproduceerd, moeten kunnen worden gebruikt. Dit stelt hoge eisen aan de nauw keurigheid. Het kanon moet worden gemaakt van ongeveer 5.600 tekenin gen en het bestaat uit ongeveer 24.090 verschillende onderdelen, waarbij (om een voorbeeld te noe men) elektromotoren als één onder deel gelden. Bij W. Fijenoord ko men elke week twee complete In stallaties uit de fabriek. Ton Fabric, de honkbalinternationaal is met rijke ervaringen terug ge komen uit Barcelona. Hij heeft daar veel plezier gehad ondanks het feit dat hij tot zijn verdriet ge blesseerd raakte. Daardoor heeft hij slechts zeer beperkt actief op de velden kunnen deelnemen aan de strijd. Eerst deze week geraakte Ton weer ten volle hersteld van de blessures. Hij had zich voorgeno men dat de Europese kampioen schappen in Spanje het waardige besluit van zijn carrière zouden zijn, maar coach Ron Fraser heeft hem ervan overtuigd dat hij nog bij de keurtroep dient te blijven. Een andere Schiedammer vierde wel triomfen in Barcelona. Het is de heer A. A. Fisser, die uit de school van de sv. h.v. „Schiedam" komt. Grote voctbalprestatie3 heeft „Schiedam" nooit geleverd, maar bekwame funtionarissen. levert „Schiedam" in serie af. De bekend ste is Chris v. Dijk, die sinds tien tallen jaren met zijn grijze leeu- Tafeltennis NOAD ls de nieuwe competitie begonnen met een 73 nederlaag tegen Milksteamens, wat eigenlijk ook wel te verwachten was, bij de moeilijkheden In de bezetting van het team. Toch was bet spel niet onverdienstelijk bjj NOAD en alle drie spelers, J. Meuldyk, W. de Raaf) en H. v. d. Poort, noteerden elk een gewonnen partij, n.i. tegen 3. Hermans. Maar tegen de geduch te speler J. van Erkel, die met zijn vaste en snelle back-hand-slagen de Schiedammers telkens voor verras singen stelde, hadden rij geen kans. Ook G. Enzlin bleek een goede spe ler te zijn. De uitslag is: Hermans—Meuldijk 2119 1521 1421; HermansDe Raaij 15—21 1821; Hermans-v. d. Poort 2220 21—23 1821; Van Erkel—Meuldijk 21—8 21—8; Van Erkel—De Raaij 2116 2115; Van Erkelv. d. Poort 21—9 21—13; Enzlin—Meuldijk 22— 20 2117; EnzlinDe Raaij 21—12 21—16; Enzlin—v. d. Poort 21—17 21—11; Van Erkel/EnzLin—"Meul- dijfc/v. d. Poort 21—13 21—18. Eind stand 73. Zaterdag a.s. komt de^niet sterke ploeg van VOZ uit Zwijndrecht in de Beurs spelen, in welke wedstrijd wel winst zit voor NOAD. De heer A. J. Duimel, wonende In de Lekstraat 25 te Schiedam, zal vrijdag a.s, het feit herdenken, dat hü 40 jaar In dienst is bi) de N.V. Overbeeke en Co. aan hetMar- conlpleln te Rotterdam, momenteel als magazUnbaas. Het bedrijf was vroeger in Schiedam gevestigd en er werken nog vrij veel Schiedam mers. De heer Duimel geniet grote be kendheid in de Schiedamse mmüek- wereld, daar hij al 38 jaar lid is van Sint Ambrosius en 15 jaar de func tie bekleedt van secretaris bij dat harmoniegezelschap. Ook Is de heer Duimel lid van het bestuur van de sectie Muziek van de Schiedamse Gemeenschap. Vrijdag a.s. zal de heer Duimel bij de firma Overbeeke in intieme kring worden, gehuldigd. Maar op vrijdag 21 oktober zal hij met nog vier andere jubilarissen tijdens een feestavond in het Flevogebouw te Rotterdam in groter verband worden gehuldigd. Op openbare behandeling van de Gemeente-begroting voor 1961 door de Gemeenteraad van Schiedam, zal op vrijdagavond 25 november begin nen en voortgezet worden op maan dag 28, dinsdag 29 er) zo nodig op woensdag 30 november. Het afde- lings-onderzoek zal op maandag 24 oktober plaatsvinden. Geboren: Marianne, d. v. J. F. Wil denberg en M. Th. Rotteveel; Rober- tus J., z. v. C. de Bree en 3. H. van Elswijk; Johannes W., z. v. W. C. Stegman en A. H. Ham; Edzard J., z. v. E. J. de Boer en T. M. Braun; Sylvia G. M., d, v. J. P. M. Scholte en G. Seger. Overleden: G. W, Meijboom, 73 jr; E Hoogstad, 68 jr., eebtg. van M. J. Kauwenhergh: C. M. G. Willerose. CO jr.. echtg. van P. P. Ockers; V. M. van Tilburg, 61 jr.. echtg. van H. van Leerdam. GEMEEHTE lUll SCHIEBP QFFIClEEiTNiEOWSl Afsluiting Beursbrug In verhand met de uitvoering van herstelwerkzaamheden zal de Beursbrug in de nacht van woens dag 12 oktober op donderdag 13 oktober. 1960 zijn argesloten voor alle verkeer en wel van 1 tot 5 uur of zoveel langer of korter sis no dig mocht blijken. wenkulf de aandacht trekt in de bondsvergadering. Daardoor kreeg „Schiedam" tot ver buiten het eigen gebied de belangstelling. Ook Lou Fisser is zulk een ambassa deur. Het is nog niet zo lang geleden dat de heer Fisser bij Schiedam langs de lijn stond. Hij kreeg een harde honkbal op het hoofd ter kennis making. Het contact met Schiedam kwam daardoor snel (en wat hard) tot stand. De heer Fisser die het vreemde spel „wel aardig" vond werd lid van Schiedam, hij werd leider en al spoedig een onmisbaar functionaris. Hij organiseerde per fect grootse toernooien met als ge volg dat hij werd gekozen in het hoofdbestuur van de KNHB. Daar werd hij de centrale figuur bij de organisatie van de Europese kam pioenschappen in Amsterdam. Het was vanzelfsprekend dat de beer Fisser de leider werd van het Ne derlandse gezelschap naar Barce lona. Daar toonde hij zich de ge ziene figuur, het middelpunt van de merendeels Amsterdamse en Haar lemse honkballers. Het bekwame werk van het „Schiedam-lid" trok ook buiten de kring de aandacht. Daarom heeft de heer A. A, Fisser onlangs in de vergadering van de FEB de eervolle benoeming ont vangen van lid van de Techni sche Commissie van de /Federation Européenne de Baseball. De chr, korfbalclub „ODI" houdt op zaterdag 29 oktober de najaarsver gadering in gebouw Ons Huis, Op de agenda staan bespreking van plan-Kret en *n voorstel tot verho ging van de contributie. Het is met het oefenen op de half- verharde velden op de donkere avonden nog 'n moeilijke kwestie. De clubs, die in Harga spelen, hebben de gemeente verzocht de nodige voorzieningen te willen tref fen zodat de bestemde terreinen verlicht zullen worden. De Sport raad beraadt zich over deze kwes tie, Men voelt meer voor selfsup porting, maar uiteraard voelt geen vereniging er iets voor om alle kosten van aanleg en aanschaf op zich te nemen. Ook zal het heel moeilijk zijn voor het.kleine aantal clubs, datnube- langstelling' heeft voor trainen op de ocfenvcldcn, om gezamenlijk tot aanleg van kabels en aanschaf van lichtmasten over te gaan omdat de situatie zich in de komende ja ren zo gemakkelijk kan wijzigen. Een billijke verdeling van de kos ten wordt dan een moeilijke ma terie. Nu denken de clubs aan het oefenen in het halfduister bij de lichtmasten die er al zijn of aan *t trainen op de eigen (speel-) velden. Hiermee is de sport echter niet gediend en daarom hopen we dat de gemeente de lichtinstallaties zal doen plaatsen en in huur aan de clubs zal verstrekken. Sri (Advertentie IM.) Ibis shag - waf 'n shag! de hatizware shag om nooit te vergeten. QOSBELMANH 1 LEKKER WAM Bij de Schiedamse handbalvereni gingen hebben DWS en UVG In het afgelopen weekend voor enige goede resultaten gezorgd, maar van Wilton Ftfenoord bleven zowel de dames als de heren zonder winst De DWS-dames, zander L.' Robart, die door ziekte verhinderd, was, hebben tegen HVS uit Stomp wrik In een weinig grootse wedstrijd een overwinning behaald. J. van Geene- Aben zorgde In de tweede minuut voor een voorsprong. Maar nadat HVS gelijk gemaakt en N. Robart de stand op Z1 gebracht had, kwamen er gevaarlijke aanvallen van HVS. Keepster A. Veldhoven deed ver dienstelijk werk, maar toch werd met 23 achterstand gerust. Daarna zorgde wederom N. Robart voor het evenwicht. Pas in de laatste vijf mi nuten sleepte N. Robart uit een straf- worp de overwinning uit het vuur. De "Wilton-dames leden in Den Haag een 5—2 nederlaag tegen Ver- burch. De Haagse dames beheersten Het slechte weer gisteren heeft weer een zware tol geëist van het verkeer. Bij de politie kwamen liefst veertien meldingen binnen van aanrijdingen en slippartijen, voor een groot deel te wijten aan het gladde wegdek. Opgelopen li chamelijk letsel wordt niet ge meld, maar er is wel materiëlo schade. De heer J. P, uit Rotterdam deed aangifte van de vermissing van een gegalvaniseerd ijzeren tank, die on geveer zes maanden heeft gestaan op een terrein aan de Westerkade, bij de Nieuwe Brug, Eerst gisteren is gemerkt, dat deze tank, die 80 kg weegt en anderhalve meter lang is, verdwenen is. De jongeman F. J. M. O. uit Vlaardingen is zijn kostbare Rollei- cord-ieüexcamera kwijtgeraakt, die hij op een bank op het perron van het station Schiedam bad laten lig gen. de eerste helft het veld en de rust ging in met 4—0. Het werd zelfs 50 daarna, maar toen vond het uitste kende keepster J. de Jong-Van Es het voldoende en liet niets meer door. Bea Zonneveld kon nog twee keer scoren, doch daar bleef het ook bij. In de dames-derby UVG—DWS 2 vielen in drie minuten evenveel punten, stand 21. UVG bracht de stand op 5—1 door vier schoten van L. de Ridder en een van N. Brokling, De groen-witte aanhang rekende al op een grote zege, maar de DWS- xeserves overheersten in de tweede helft en de UVG-zege kwam zelfs in gevaar, maar de eindstand werd 65 voor UVG. Dames 2 van Wilton ver loor met 8—3 van RHC. Wat de heren betreft faalde het Wilton-team wat het nemen van strafschoten. betreft: tegen Hellas 3 mist. De heer P. L. A. Janssen, conser vator van het Stedelijk Museum te Schiedam zal een serie causerieen houden over boeken en schrijvers, bestemd voor jonge mensen al zijn ouderen ook welkom. Deze cause rieën zullen op woensdagavonden 26 oktober, 14 december en 1 februari, telkens om 8 u. worden gehouden in de Studiezaal van de Gemeente-bi bliotheek aan de Lange Haven. Daarbij zal geput worden uit het boeken-bezit over kunst, geschiede- Onze stadgenoot, de heer R. J, v Ravens, is bij het C.I.O.D. geslaagd voor het diploma van rijkssportlei der. Door het behalen van de zwar te band (le dan) werd hij aan dit instituut mede bevorderd tot erkend bondsleraar judo en jiu jitsu. V"» Zes jubilarissen heeft de Neder landse Christelijke Bond voor Over heidspersoneel in Schiedam. Tocb stonden dinsdagavond slechts de he ren G. Ballijns en C- llfarkestetn, die 25 jaar lid van de NCBO zijn, op het podium van gebouw Dene. De heer P. de Jong, ook een. zilve ren jubilaris, was wegens ziekte verhinderd en de heren T. van der Linden, A. Maan en J. Quartet, die 40 jaar lid züm konden wegens hun leefijjd niet door het noodweer ka men. De heren Ballijns en Markesteïn kregen het gouden insigne cn de oorkonde uit handen van districts bestuurder J. Worst. De dames ont vingen bloemen. De heer Worst merkte op, dat het goed is om de jubilarissen in het openbaat te huldigen. Men ziet dan weer eens wat er in een reeks van tientallen jaren is geschied. Het werk van de vakbeweging is name lijk nog steeds even belangrijk, ook al is het karakter veranderd. Nu is er veel meer overleg. De steun van de leden blijft daarbij echter onontbeerlijk. In zijn welkomstwoord beeft voor- zitter mr. Joh. Knape gewezen op de gevaren die de maatschappij be dreigen, enerzij'ds is er bet gevaar van het totalitaire regiem van het Tijdens de bijeenkomst van de Ned. ChrBond van Overheidspersoneel zijn enkele leden wegens een lang durig lidmaatschap gehuldigd» Er waren zes jubilarissen, doch slechts de heer C. Markesteyn (links) en de heer Ballijns namen de oor konde met insigne tn ontvangst van districtsbestuurder J. Worst (op, de rug gezien communisme, dat de geest van de mens wil beheersen en anderszijds is er het Amerikanisme, de geest van de vervlakking en onverschil ligheid. Het materialisme beheerst een ieder, men. gelooft nog wel in God, maar het moet niet te lastig zijn. Op deze feestelijke bijeenkomst hebben de Wido's het programma verzorgd. Als goochelaar liet de mannelijke Wido tal van geraffi neerde trucs zien. Bovendien trad hij op als conferencier. De aanwezigen hebben enkele malen tijdens samenzang liederen van de school en uit Valerius Ge- denckklank gezongen. Organist C. Dubbeld. ditmaal als pianist, zorgde voor de goede be geleiding en de muzikale intermez zi. Mevrouw H. Worst-Visser heeft gedichten van o.a. J. H. de Groot (Judas), G. Achterberg (Reiziger naar Golgotha) gedeclameerd. werd viermaal een penalty geml Dit deprimeerde danig. De rust ging in met een 53 achterstand en het werd tenslotte 135, H. v. d. Lugt was de beste schutter bij de Schie dammers, maar ook Hellas had enige ervaren schutters. De DWS-heren leverden de mooie prestatie door Hollandiaan te ver slaan. Wel begon DWS met een ach terstand, maar G. v. d. Wal haalde op tot 2—1. A. Sigmond en G. Vogt kwamen, tot 41, waarop de Vlaar- dingers er 4—3 van maakten. DWS kwam op volle toeren, zodat met 74 voorsprong werd gerust. Keeper H. Ouborg verrichtte uitstekend werk door vaak onhoudbare ballen te stoppen. Verdiend won DWS deze moeilijke strijd met 97. De UVG-heren maakte korte met ten met Rotterdam, door met 18—7 te winnen. Na ruim een kwartier was het al 60, waarvan vier punten door L. Bakker. Ruststand was 10—2, daarna brachten Schaap, v. Buyte- nen, Voogt en Bakker de eindstand op 18—7. Heren 2 van Wilton moes ten de 5—12 zege aan Schutters 2 laten en. de DWS-reserves kwamen niet in het veld, aangezien de scheidsrechter in Gouda tegen Vires verstek liet gaan. Junioren: Dames: DWSSnelwiek 3—7; Vires—Wilton 3—1; UVG—WIK 7—1; UVG 2—WIK 2 2—5. Heren: DWSSnelwiek 15—5. nis en literatuur, maar verder toege licht met kleurendia's en grammo foonplaten, waarop muziek maar ook de stemmen zijn vastgelegd van jonge auteurs als Schierbeek. Claus, Mu- lisch, Lucebert, e.a. Naar wij vernemen heeft het be stuur van de afdeling Kethel van het (katholieke) Wit-Gele Kruis een plan ln vergevorderd stadium om te komen tot de stichting van een eigen Wljkgebouw aan de Kerkweg ln Ke thel. Bij de gestadig voortgaande wo ningbouw in dit landelijke deel van Schiedam, begint de behoefte zich to doen gevoelen aan een eigen gebouw waar de specifieke activiteiten van het Wit-Gele Kruis zich kunnen af spelen. Men denkt hierbij aan een consultatie-bureau voor zuigelingen en kleuters en aan 'n centrale plaats waar men de wijkverpleegster kan ontmoeten en van waaruit het ge- zinswerk verzorgd kan worden. Ook het geven van voorlichtings cursussen zou hier kunnen plaats hebben als ook het groepsbewijs onderzoek en de immunisatie-behan- delingen. Belangrijk is ook dat de wijkverpleegster hier huisvesting zou kunnen kragen. Dit prijzenswaardige initiatief van het Wit-Gele Kruis in Kethel zou de Instemming hebben, zowel van het Departement van Volksgezondheid als van het gemeente-bestuur. Apothekers-nachtdienst: Apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval; G.G. en GD- Tuinlaan 80, telefoon 6 92 PO, Politie-alarmnuniiner 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19-20.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 1920.30 uur, woensdag 9.30—1630 uur, donderdag 9.30—12.30 uur. vrij dag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9,30—16.30 uur, 's Zon dags gesloten. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1921 uur, uur, woensdag 1417 en 1921 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dinsdag 10—12 14—17 en 19—21 „Kinderdroom'1 en „Parijs" en Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage, 14 «n 20.15 uurt „De Zaak ME". Monopole, 2 uur „Aan de Rivièra" 7 en 9.15 uur: „Vyf poorten naar de hei"- DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Opendeur- werk. Forum-avond. Chr, Soc. Belangen, 8 uur: Chr. Ge heelonthoudersver. Jubileum. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Fo tokring. Bijeenkomst. De Schiedamse Jazz-socleteit „Gnil- laume" viert de eerste verjaardag met het reeds aangekondigde grote feest, op zondagavond 16 oktober. Daarvoor wordt het eigen „home", gebouw Irene voor één keer verwis seld met Musis Sacrum. De grote attractie zal zijn het op- treden van het trio Fim Jacobs met zijn „lady of jazz" Rite Reys, de winnaar van het Europese jazz-fes tival in Juan les Pins en een van da beste Jazz-ensembles van Europa Het trio bestaat uit Pim Jacobs, pia no, Ruud Jacobs, bas en Wim Over- gauw, elektro-gitaar. In het voor-programma zal het quartet Jan Rath spelen, terwijl het huis-orkest „The Riverside jazzband o.l-v. Gerard Lamer5 de avond besluit, diep in de nacht. In de pauze verzorgt het Sporthuis Hitman een modeshow van wintersportkleding, waarbij leer lingen van de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten als manne quin optreden. De wijkraad voor Overschie heeft gisteravond besloten de schoolhoof den aan te schrijven in verband met het gedrag van een deel van de jeugd. Bij de behandeling van de inge komen stukken stelde de wijkraad met ontsteltenis vast, dat de Over- schiese jeugd op onverantwoordelij ke wijze huis houdt in het mooie nieuwe wij kpark. Tengevolge daar van kon in de vakantie geen park- verlichting worden aangelegd. De wijkraad somde de baldadigheden op, die de jeugd soms uithaalt en besloot het maar eens via de school hoofden te proberen. Ergernis ontstond er ook bij de wijkraad sleden toen men vernam, dat de gemeente 1 170 heeft gede clareerd voor de verwarming van een kleuterschool, waarin een foto tentoonstelling is gehouden. Men be sloot de gemeente te vragen in het vervolg wat mildere nota's te zen den. Met voldoening werd geconsta teerd, dat de wijk Overschie aardig op peil begint te komen wat be treft diverse recreatieve voorzienin gen. De talrijke verzoeken van de wijkraad hebben dus succes gehad Er zijn in korte tijd drie speeltui nen en een jeugdbibliotheek geko- MIDDELHARNIS De 62-jarige KI. Breen Johz. uit Ouddorp is maandagmiddag bij het RTM-Statfon te Mlddelhamls door een achteruit rijdende vrachtauto overreden en op slag gedood. De man wos bezig met het schoon maken en verleggen, van klinkerste nen voor de bestrating van de nieu we wegen, zond het station. Hij zat met zijn rug gekeerd naar een vrachtwagen, die tien meter ver der stenen had gelost. De bestuur der van de vrachtwagen, de ge meente chauffeur C. v. d. heeft de voorover gebukt zittende man niet opgemerkt. men, er komen een instruct!ebad en drie schoolsportvelden. Ook 2jjn er diverse vrije speelplaatsen inge richt. Men besloot de gemeente een bedankje te zenden. Het plan van de gemeente om parkeerplaatsen aan te leggen bij de Zeven Provinciën, kreeg veel waardering. Een kleine commissie zal zich beraden over de vraag, welke straten geschikt zijn om par- keerkommen te verkrijgen. Breedvoerig is gesproken over 't plan om de Hoge Brug voor het autoverkeer af te sluiten en de La ge Brug af te breken. Besloten werd otn enkele leden een. voorste) te laten voorbereiden. Teenagershow in Odeon De Internationale-Artiesteh Com binatie organiseert zondag in ge bouw Odeon een teenagershow on der de aan het televisieprogramma ontleende naam „Nieuwe Oogst". Medewerkenden zijn: The Hovinga Brothers, Dolf Goossens and his Roc king Shadows, René and his Alli gators, The Rocking Sensation Boys en anderen, 's Middags wordt in Odeon een talentenjacht gehouden. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Tegen de 36-ja- rige tijdschriftenhandëiaar E. L. F, Uit Zandvoort heeft de procureur- generaal bij het Amsterdams Ge rechtshof dinsdag een boete van ƒ500 geëist, wegens het ter verspreiding in voorraad hebben van bladen, die aanstootgevend voor de eerbaarheid zijn. Op 3 juli van dit jaar werd F. door de Amsterdamse rechtbank ver oordeeld tot een boete van ƒ750 en onttrekking aan de verkoop van deze bladen. Het Hof zal op 25 oktober arrest wijzen. PIEKFIJNE SERVICE Rembiandilaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel.65734 Diversen Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Td. 6 67 20, In één dag gereed. RolfUms vergeten? Auto maat staat voor u klaar Alle seorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Te huurgevraagd Net jong persoon zoekt ka mer, omgeving Vlodïjk, met of zonder pension. Br. ond. no. S-817 bur. v. d. blad. Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1