Weth. v. d. Berg licht de toe Chris v. Dijk, verdienstelijk voetbal-official, gehuldigd Jeugdwerk-lokalen in Goignet-complex Ingetogen BB waagt zich in moordhol maastrichts Meyer klopt Spronkers W. A. Verwayen A. Sonneveld overleden Wv Schiedam krijgt hogere uitkering gemeentefonds Guerilla in de rimboe Vervuiling inSchie Koeriersters Gouden KNVB-onderscheiding Nu „Schiedam" elektriciteit heeft gekregen Kerkdiensten Artsen op zondag ®E9 7,95 Laat ze zelf zorgen voor beplanting! Burgerlijke Stand AMSTERDAM-CANA DA per Q.S.S. A R K A D I A 20 26%b^ 'on QSS- ARKADIA GREEK LINE MONOPOLE VERTOONT: Op bijeenkomst van C.H.-kiesvereniging Geslaagd Opbrengst collecte SCHIEDAM STENO-TYPISTE KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 15 oktober I960 De nestor van de Schiedamse voet balwereld, Chris van Dijk, heeft vele vrienden. Dat Is vrijdagavond wel gebleken toen hem In de kantine van „lUn" club Schiedam een groots hul debetoon werd bereid waar zeer vel len van de grote .waardering voor bet vele werk van Chris van Dijk, gedurende tientallen jaren voor bet voetbalwezen verricht, hebben ge tuigd. Het grootste geschenk bracht de voorzitter van de KNVB, de heer A. L. M- Schroder die de heer Van Dijk, de hoogste onderscheiding het gouden Bondsonderscheidingsteken overhandigde. Dit huldebetoon ge schiedde naar aanleiding van hel be reiken van een mijlpaal bü „Schie dam". het officieel in gebruiknemen van de elektrische verlichting In het clubcentraro van „Schiedam". De wethouder van sportzaken mr. P. van Bochove loste op verzoek van de voorzitter van Schiedam vrijdag avond Ineen geheel gevulde kan tine een oude belofte in.. Vorig jaar had de heer Van Bochove beloofd terug te komen bij Schiedam als de Het clubcentrum van „Schiedam" heeft elektrisch licht en wethou der mr. P. van Bochove lost zijn belofte in door „Schiedam'\ weer hij de tyd te brengen. Nederlands Hervormde Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. A. Hebly, 17 u. ds. J. Gras, zondagsschooldlenst; Be- tbelkerk: JO u. ds. A. Hoffman (H. A,>, 17 uur ds. A. Hoffman: Opstan- dlngskerk: 10 uur ds. D. J. Spaling. 19 uur da. j. D. Smids; Vredeekerk: 9 uur ds. H. w. Hemmes. 10.45 uur ds. mr. G. A. Alma uit Amsterdam. Jeugddienst, 19 uur ds. w. Anker uit Chariots; Kethel. W en 18 imr.ds. J. E. L. Brummelkamp. _Jf«derlands Hervormde Gereformeerde evangelisatie, gebouw Irene: 10 uur eer waarde heer Van Wingerden uit Har derwijk:, ie uur ds. A. Boertje uit Moer- capelle. Evangelisch Lutherse Gemeente; 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen, Lutherse Kerk: zaterdagavond 19.30 uur oecumenisch avondgebed. Ned, Protestanten Bond, Westvest 92: 10.30 uur ds. J. B. Schouwlnk. wijk dienst -lagere school Lorentzplein: J8 uur ds. J. A. Hebly. Oud Katholieke Kerk, Dam 20: 10 uur H. Mis. „Baptisten ge meen te, Lange Haven 59; 10 en 18 uur ds, a.-Reillng. Leger des Hells, Lange^ Haven 27: 10 uur heJlIglngssamenkomst. 19.30 uur ver- losslngssamcnkomst: Gerrlt Verboon- Straat: 18.30 uur openluchtsamenkomst onder leiding van majoor en mevrouw M. Souverein. Geref. kerk. Oosterkerk: 9.30 uur. ds. J. Nawijn (H. Avondmaal) en 5 uur ds, J. Nawijn. Julianakerk: 9J0 uur en 2,30 uur (H. Avondmaal) en 5 uur J. Cou- vée. .De Ark -Kethel: 9J0 en 230 uur ds. W. A. 'Krijger (H: Avondmaal). Kantine S.CJ.: 930 en S uur ds. A. G. Baayen (H. Avondmaal). Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa rande hoek B-K.-laan: 10 uur leesdlenst en 3 uur ds. H. c. v. d. Ent (Rotter dam). jehova's Getuigen. Volksgebouw b Uur wachttorenstudie; onderwerp: „Toorn en verontwaardiging". Woens dag 7.30 uur dienstvergaderlng en theo cratische bedlening&school. In spoedgevallen rijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: J, v. d. Veer, Buys de Beeren- bivueklaan 16, tel. 69373; H. J. Ormel sr. S1nffel 76, tel. 68250 en G. W. Ormel jr.. Schoolstraat s. tel; 64244. Ceopcnd zijn apotheken Jansen. SwammerdamsJngel 41 en Nieuwland. Dr (Advert en tie t-M JAM STEEN (1626.1679) ichilder ran „Kei vrolijks gexebcfiip Kreeg jan Steen nu eenzelfde uitbundig gezelschap tc schilderen, dan vonden wij het op zijn doek terug, zittend rond een tafel gedekt met het .Maastrichts Boeren bont van de n.v. Koninklijke Sph'n*- Ceramicjue. De frisse kleuren, de blije decoratie en de prettige vorm van dit echt Maastrichts aardewerk zouden deze 17e eeuwso meeseer van her gezellige genre in het bijzonder boeien. Met de moderne vrouw zou Jan Steen «recht opmerken: aardewerk Is waardewerk BWm ««r «U» «zniwHjk van ILV.KONINKtUKE SPKIHX - CÉMMI0UE r VJH. ?ETBÜS «E60DT MAhSIIICHL elektrische klok kon' lopen. Nu heeft hij vrijdagavond om vijf voor half negen deze klDk in werking gesteld. „Die klok is de hors d'oeuvre" zei de heer Van Bochove „en Chris van Dijk is de schotel". Met waardering wees hij er op dat de verenigingen en speciaal Schie dam bij de aanleg van. elektriciteit met het graven van geulen voor de kabels zulk een grote bijdrage aan het werk hebben geleverd. De heer A. I», M. Schröder voor zitter van de KNVB feliciteerde Schiedam dat met zelfwerkzaamheid zoveel heeft gecreëerd. Hij roemde het werk van Chris van Dijk die. ge durende een lange reeks van jaren zoveel voor de voetbalsport heeft gedaan. „U bent een van de stille krachten van de KNVB." Wethouder Van Bochove bood na mens het gemeentebestuur de geluk wensen aan. „Te zeggen dat je gedu rende tientallen jaren voor de voet balsport hebt gewerkt is te eng om lijnd. Jij werd gedreven door de edele impulsen om de jeugd spor tieve ontspanning te kunnen bie den." De wethouder kondigde aan dat de gemeente nog elf velden zal aanleggen in sportpark Harga. Voor de afdeling Rotterdam sprak secretaris-penningmeester Jaap Keur en schonk een koopbon. Namens de SBLO en de Schiedamse voetbalver eniging voerde de heer A. de Jong het woord. De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap de heer F. A. de "Wolff wees op het belang van de werk zaamheid van functionarissen als de KNVB's voortitter AJjM. Schrö der (links) reikt aan Chris van Dijk het gouden Bonds-onderschei- dingsteken uit voor zijn verdienste voor de voetbalsport in Schiedam. heer Van Dijk en bood de Penning van Verdienste aan. Voor het district West Z van de KNVB sprak Gerrit Been en de heer J, C. Brinkman bood het erevaantje van de LBA aan. Aad Stouthandel, voorzitter van Hermes DVS, zwaaide Chris van Dijk lof toe cn dc nieuwe voorzitter van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging de heer L. Ravens schonk de club Schiedam twee lichtgevende Engelsè grensrechtervlaggetjes en aan Van Dijk een geschenkbon. De „oude strijdmakker" N. de Groot van Quick haalde oude herinneringen op. i Bij de aanvang had Jo van der Touw, voorzitter van „Schiedam" aan Chris van Dijk de receptie aan geboden als blijk van waardering. De receptie werd bezocht door tal van Inactionarissen uit de Schie damse en Rotterdamse voetbalwe reld, officials van de afdeling Rot terdam van de KNVB, van de dls- trictsbesturen, van de KNVB, van de belangenverenigingen. De heer Van Dijk heeft ontroerd gedankt. Met nadruk stelde hij, dat het speciaal de heren Van Bochove, Bronneman en Schipper z(jn geweest die gezorgd hebben dat de gemeente Schiedam na de oorlog zoveel voor de Schfe- damse sport heeft gedaan, dat vele steden op dit gebied jaloers zijn op onze stad. VIJFDE KLASSE LIBRE Bij de voortzetting van de eind strijd om het'persoonlijk kampioen schap van het - biljartdistrict Schie dam in de vijfde klasse libre verbe terde Meyer zijn positie aanzienlijk door Spronkers te kloppen. Meyer leidt thans met 10 punten uit 6 par tijen. Ook Spronkers heeft nog slechts twee verliespunten, maar is door zijn ziekte achter geraakt Hij zou beide achterstallige ontmoetin gen moeten winnen om op gelijke hoogte met Meyer te komen. De uitslagen waren: Meyer 50 42 7 De Waard 31 42 9 Verhey 50 31 11 Brussaard 34 31 4 De Waard 50 42 6 Verhey 34 42 4 Meyer 50 45 7 Spronkers 37 45 6 Spronkers 50 33 8 V. d. Roest 24 33 6 (Advertentie l.M.) REEDS ONTVANGEN Gordijnstoffen 1961 Tevens weer enkele stukken VELOURS 120 cm breed, per meter in moderne tinten Volledige Woninginrichting HOOGSTRAAT 184—18G Telefoon 6 75 81 Het gemeentebestuur van Schie dam overweegt om in het com plex Coign et-woningen, waarvan de bouw vorige maand is begonnen, voorzieningen te treffen waarbij ruimte verschaft kan worden voor het jeugdwerk Jn Nieuwland. Dit heeft wethouder Th. J. L. van den Berg gisteravond verklaard op dc „begrotings-avond", die door de C.H. kiesvereniging Is gehouden, In ant woord op een klacht dat er in die nieuwe wijk Nieuwland nergens ge legenheid is om de jeugd creatief te laten spelen of werken. Onder de bedoelde woning-blok ken bevinden zich nj. ruimten die niet geschikt zijn voor bewoning; er kunnen garages van gemaakt worden maar even zo goed lokali teiten voor het Jeugdwerk. De mo gelijkheden daartoe worden nog on derzocht. Verder verklaarde de wet houder, dat overwogen wordt om de afgeknotte molen In het com plex volkstuinen aan de Poldervaart een bestemming te geven voor het jeugdwerk.; v Dat het gemeentebestuur geen aan dacht zou hebben voor het jeugd werk, bestreed de wethouder. Im mers, aan de C.J.V. is een oud pand aan de LangeHaven ter beschik king gesteld. „Ruimte" heeft; de hou ten barakken aan de Stadhouders laan in huur gekregen en het oude stoomgemaal in de Poldervaart is geschikt gemaakt; voor gebruik door de padvinders. Aan de baldadigheid en het vanda lisme van de jeugd, speciaal in Nieuwland, zal paal en perk gesteld moeten worden. Daar worden ga zons en beplantingen vernield, dat het ergerlijk is. De beplanting zou veel mooier kunnen zijn, maar wan neer dc jeugd zelfs de doornige rozensturiken niet ontziet, wat wil je dan met andere planten? In de afgelopen maand Is tien kilometer prikkeldraad op twee duizend paal tjes aangebracht om nog iets van de beplanting te redden. Maar of dat veel helpt, wordt betwijfeld. - oud-lid gemeenteraad - In de JeeftUd van 59 jaar Is woens dag in bet DUkzlcht-ziekenhuis le Rotterdam overleden de beer A, Son neveld, oUd-lld van de Schiedamse gemeenteraad voor de CHU. De beer A. Sonneveld is directeur geweest van de N.V. Boveka tc Rotterdam, Vanmiddag zou de begrafenis plaats hebben op de Alg. Begraafplaats te Schiedam. De heer Sonneveld is maar enkele jaren lid van de Gemeenteraad ge weest, waar hij zijn intrede deed toen wijlen wethouder Van der Kraan voor het Raads-lidmaatschap bedank te. Zijn lichamelijke gesteldheid heeft het echter noodzakelijk gem a 0 kt dat hij in 1958 zich niet meer verkies baar stelde, hoewel hij deze functie met veel liefde heeft vervuld. trEen openhartige, trouwe en eer lijke figuur, bovendien 'n groot ken ner van Schiedam," heeft wethouder Th. J. L. van den Berg hem ge noemd, tijdens de gisteravond ge houden bijeenkomst van de CH-kies- vereniging. waarop zijn. heengaan ook is herdacht. GEBOREN: Gerarda J. S„ d. v. M. M. J. Mesritz en A. M. A, van Dijk; Arnoldus E. F., z. v. J. van Schaften en A. van .Laarhoven; Geja J., d, v. P. J. Lubbers en J. van Druten; Ellen, d- v. F- W. Muysson en P. J. van Herpen; Gerlanda H. M. C., d. v. C. G. Dirksen en M. G. Slagter. OVERLEDEN: M. van Raaij, 84 jr. wed. van A. van Beek; G. Veltman, 74 jaar. (Advertentie l.M.) Ga met een groot schip SNEL! In 8 dagen rror Quebec, In 9 naar Montreal. COMFORTABELI Ruime accommodatie, voortreffelijke service, VOORDELIG I Toeristenklasse vanaf f 1.292.- retour. 20.260 bruto' rcg.i .19 knopen Afraag folders en alle In lichtingen bij Uw passage- of reisbureau, A"','-. -V-V-V-V7V- Hoofdagenten voor Neder/and.* De Vries Co. N.V.. Dam 6, Amsterdim-C„ tel. 248174 EEN verrassend ingetogen BB ver schijnt in Maglk deze dans van U? (Voulez-vous danser avec mol?), een komische misdaadgeschie denis, die Michel Bolsrand zonder grote vindingrijkheid in elkaar beeft gezet. Het weinige verleidtngswerk, dat in deze geschiedenis voorkomt, moet Brigitte nog aan Dawn Adda-ms over laten. Er rest haar dus geen andere mogelijkheid dan een rol gewoon te moeten spelen en dat blUktnog steeds een bezigheid, waarvoor BB niet is gebauwd. Ze doet haar best, maar verder dan wat gedartel en gezlchtentrekkerijen brengt ze het tech. niet. BB is dit maal de dochter van een rijke fabri kant, die hals over kop met een knappe tandarts trouwt en zich kort daarna vol enthousiasme in een moordmysterie stort, waarin haar man is betrokken. Het slachtoffer is de boosaardige leidster van een dansschool, die in geraffineerde, chantage-trucs met compromitterende foto's flinke bij verdiensten vond. De brave tandarts heeft een volkomen toevallige ont moeting gehad met deze vampier en hij bevindt zich iets minder toevallig juist ter plaatse, als de vampier een lijk geworden is. Om haar man nu van verdenking te zuiveren, gaat BB proberen de mysterieuze misdaad op te helden. Hiertoe treedt ze als „lerares" in dienst van het dansinstituut, waar ze inderdaad allerlei rare avonturen be leeft en vreemde ontdekkingen doet Het is dan inmiddels allemaal zo ge compliceerd geworden, dat behalve BB ook de toeschouwer er geen touw meer aan vast kan knopen. Voor de commissaris van politie is het echter een peuleschilletje om de ware dader in te rekenen. Als deze komische thriller toch nog een aangename tijdspassering is ge worden, dankt zij dat minder aan (Advertentie LM.) De wethouder had een ander plan netje; de jeugd zelf inschakelen b(j het aanbrengen en verzorgen van de beplanting. Er zouden bijvoor beeld wedstrijden gehouden kunnen worden tussen de kinderen van de verschillende blokken, wie de be planting b(j het eigen blok het best verzorgt en het meest ontziet. Een j positieve maatregel die veel vrucht baarder kan ztjn, dan het posteren van agenten. De wethouder baalde een noorbeeld uit e enattdere ge- j meente aan, waar het maar niet 1 lukte om boompjes langs de weg te planten, totdat men de jeugd zelf die boompjes Het planten. Niet één j boom is er meer vernield! WAT UW FOTOHART BEGEERT, dat biedt CQ Ol O A - PROJECTOREN - SCHERMEN etc. Volgens de reeds van voor de oorlog stammende traditie bèeft de Chr. Historlsche-Kiesvercnlglng „Groen van Frlnsterer" te Schiedam, aan de vooravond van de behandeling van de gemeentebegroting voor het komen de jaar in de gemeenteraad, gisteravond in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen een bijeenkomst gehouden, waarbty het gemeentebeleid bespro ken is. Het voordeel daarvan is dat leden van de burgery aan hun ver tegenwoordigers In de raad vragen kunnen steflen. waardoor zij wat beter op de hoogte komen van het gevoerde beleid, terwUl aan de andere kant de raadsleden nu te weten kunnen bomen wat tt leeft onder de bur gerij, zodat zU daarmee rekening kunnen houden bij de behandeling van de begroting. Dit is een heel gunstige wisselwerking. Voorzitter N. Koren heeft de ver gadering geopend met een woord van welkom en daarop (zoals ook de heer Th. J, L. v. (L Berg het later namens de raadsfractie zou doen) de heer A. Sonneveld, oud-lid van de gemeenteraad, herdacht dïe kort geleden is overleden. Verder kondig de de heer Koren een bijeenkomst van de kiesvereniging aan op 27 ok tober, waarbij het Kamerlid mr. Beemink zal spreken over de loon politiek. Hij vroeg aandacht voor de vergadering die de Statenkring Delft van de C.H.U. in Schiedam zal hou den op 5 of 12 november. Daarna heeft wethouder Van den Berg een inleiding gehouden tot de begroting, waarbij hü vooral de na druk heeft gelegd op de hoge uit gaven die de gemeente zich moet ge troosten om de gemeentelijke zorg voor de burgerij op het gewenste ptli te kunnen handhaven. ,J>e.uit gaven komen als een lawine op ons af," verzuchte hij. Want de uitgaven zijn voor het komende jaar weer ruim 1,5 mil joen hoger geraamd dan in het lo- pende jaar. Dat zit'm voor een groot deel in de weer gestegen lo nen en salarissen, maar eveneens in het zich steeds uitbreidende werk, dat tocb niet achterwege kan blij ven. Om nu toch de begroting klop pend te kunnen krijgen hebben B. er W. (tegen hun zin, zei de wet houder) moeten besluiten om de straatbelasting en de reinigings- I rechten (met nadruk: het gaat niet om de huur van emmers, maar om meer vergoeding voor het werk van de Reinigingsdienst!) te verhogen, alsook van de hondenbelasting. Uitkering Als enig lichtpuntje daartegenover kon de heer "Van den Berg stellen, dat bij de nieuwe regeling van de uitkeringen uit het gemeente-fonds, Schiedam waarschijnlijk een hogere bijdrage zal krijgen van ongeveer 140.000. Deze meerdere opbrengst is nog niet in de begroting 1961 ver werkt, „misschien kan de voorge stelde belastingverhoging wat lager worden". Met nadruk gaf -de wethouder ook aLs zijn mening te kennen het als een taak van de gemeente-te zien, niet alleen de materiële zaken .In de gemeente te behartigen, maat" ook de geestelijke. Daarbij noemde'hij speciaal de zorg voor de jeugd. Daarna zijn door de aanwezigen vele vragen gesteld, die door wet^- houder- Van, den Berg zijn beant woord; het had wel.in de bedoeling gelegen ook de andere leden .van de raadsfractie, aan het woord - te la ten, maar wegens het- geverderde uur is het er niet van gekomen. Van de vele gestelde vragen en de ant woorden daarop zullen we maar en kele kunnen vermelden. Waarom hoogbouw Dat de gemeente bij de woning bouw de voorkeur geeft aan de hoogbouw boven de bouw van een gezinswoningen ligt voor een goed deel In de hogere grondprijzen. Wil men laagbouw toepassen cn toch de prijs op redelijk peil handhaven, dan zullen de buizen vlak op elkaar ge zet moeten worden, met smalle stra ten en zonder groenstroken, „Dan krijgt men wijken als de Gorzen of de binnenstad", verklaarde fle wet houder. By hoogbouw kan men al les veel ruimer opzetten, met groen en speelweiden ertussen cn dit komt de geestelijke volksgezondheid toch ook ten goede. Dat flats zo gehorig zijn. Is een kwestie van bouw-tech- niek. Voor een klein beetje meer buur kunnen technieken worden toe gepast, waardoor de gehorigheid niet zo hinderlijk is. Bij het aangevochten beleid inzake de uitgave van nieuwe woningen, waarbij Schiedammers jn, het ge drang zouden komen bij nieuwe ves tigingen van buiten, wees de heer Van den Berg er op, dat wanneer de gemeente nieuwe industrieën wil aantrekken, er dan ook gezorgd zal moeten worden voor de huisvesting van de werknemers. Bij de,gangbare maatstaf dat een echtpaar samen vijftig jaar moet zijn om in aanmer king te komen voor een eigen huis, doet het euvel zich' voor dat jong gehuwden nu, een huis elders gaan zoeken, hetgeen een gezonde aanwas van de bevolking belemmert Van daar de nijging bij het gemeentebe stuur, om ook die jonge echtparen een huis te geven. Bij dc verhoging van> de honden belasting merkte de heer Vanden Berg op dat, de financieel niet- draagkrachtigen vermindering van belasting kunnen krijsen en voor de rest „als. je je de luxe-van een hond wilt permitteren, dan moet je er maar betalen ook."vond - hij. Die honden veroorzaken genoeg,last voor de andere bewoners. Er was een kloclit dat het trot toir van de Broersvest versperd werd èn door de bouwer^ vau Bak kerij Vlug Jen: door de noodwinkeL Met de bouwerij zal bet nog dit jaar voorbU zljn^ troostte de wethouder en 't gemeentebestuur zal nooit meer toestemming geven voor het bouwen van een noodwinkel op de Broers- vest. BB dan aan de bekwame acteur Hen ri Vidal, dïe de opgejaagde tandarts voor zijn rekening nam. Ook de bij dragen van Paul Frankeur, Dario Moreno en Nael Rocquevert (de bo ze vader) zorgen voor de nodige af wisseling in deze film, die voorts nog een. curieus uitstapje maakt in een milieu van mannen, 'die niets van vrouwen willen weten, maar zich .wel graag als zodanig gedragen. (Avondvoorstellingen in Monopole- tbeater). M onopóle-mdtinee HOE een Amerikaanse jongen ge noeglijk op z'n eentje oorlogje kan spelen in de wildernis wordt u duidelijk gemaakt in de film „Guerilla In de rlmboe". Het gaat over de strijd tegen de Jappen op de Philippijnen en onze dappere luitenant geeft het na de tegenslagen van. het Amerikaanse leger omstreeks 1941 natuurlijk niet op maar besluit een guerillaatje tegen de vijand te beginnen. Natuurlijk, krijgt hij eerst een ma laria-aanval te verwerken maar pas nadat hü een inlands meisje heeft gevonden, dat een soepje voor hem klaar heeft wanneer de koorts-wijkt. Hij gaat eerst nog even baden met het mooie, meisje (de badpakken en een mooie vijver zijn zo maar voor handen in de jungle) en dan volgen er vele, vele dappere daden. Keith Andes, en Susan Cabot spe len de hoofdrollen in dit werkje over het vrolijke oorlogvoeren in de jungle. In Overschie klaagt men over een sterke vervulling van de Botterdam- se Schle en wel het gedeelte tussen de zgn. Lage Brug en de dam, die onlangs la gelegd onder het viaduct onder rijksweg 13, Dit water.is thans doodlopend,met een zeer geringe doorspoeling.-. Wel heeft de gemeente een xiooï gelegd onder de dam, maar wat doorspoe ling betreft is deze weinig effectief. 'Vele voorwerpen, die in de Delftse Schie drüyen, worden door de trek van. het water naar dit dode stuk Schie-arm getrokken, zodat een flin ke vervuiling Is opgetreden. Ook de poneren sommige mensen nog huis vuil in dit gedeelte van de Schie. De gemeente heeft getracht de ver vuiling tegen te gaan door'een balk voor de Lage brug te doen leggen. Maar hiertegen rezen protesten, om dat mestprainen en Westlanders hier nog doorvaart nodig hebben. De balk is toen verwijderd en nu wordt tel kens een man aan het werk gezet om het vuil weg te halen. Maar dat is niet eenvoudig. De omwonenden zien dan ook reikhalzend uit naar demping. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swarnmerdamslngel 41 en apotheek.Nieuwland, Dr. Wibautpleirt17- A Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G en GD., Tumlaan 80, telefoon S 92 Politie-alarmnummer 6 4666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag'19-^20.30-uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—3630 uur; donderdag 9.30—12.30 uur vrij dag 930—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten.-- R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, 1 geopend maandag 19—21 uur, uur. woensdag 1417 en. 19—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zatcr* dag 1012 en 14—17 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dinsdag 10—12, 14—17 en 19—21 „Kinderdroom" en „Parijs" e» Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 uur: -„De zaak M.P." A Monopole, 2 uur: „Guerilla-strijd in de rimboe (zondag 2 en 4.15 uur); 7 en 9.15 uur: „Mag ik deze dans van u?" x t v 1 DIVERSEN Arcade, 7.30 uur,\ St. Ambrosius. Uitvoering. - Chr. Soc. Belangen, 8 uur: "Werken de Jeugd. Contactavond. Volksgebouw, 8 uur: Amicitfa. To neel. •- .-•••■ v. Amstelbron, 8 uur: J.O.V.D. Propa- ganda-avoncL - Tlvoli, 8 uur: Los Bigotos. Dans avond. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur; Soc. Nieuwland, Dansavond. (Advertentie fJVf.J De heer C. D. Kiepstra te Schie dam is geslaagd voor het derde deel van het notarieel staatsexamen. De collecte op de Nat Reclasse- ringsdag, J oktober gehouden, heef® in totaal f 3043-57 opgebracht Dit is f 2142.54 bÜ r de collecte met lijs ten, f 684.53 voor de straatcollecte en f 216.50 voor de giro-actie. "Vo-. rig jaar werd f 300 meer opgehaald, vooral by de straatcollecte en de giro-actie. Giro-stortingen kunnen alsnog geschieden onder nummer 174091 ten name van de p.enning- meester van het plaatselijk comité. GEVRAAGD: bekend met de Engelse taal. Ingenieursbureau J. M. van Terwlsga N.V. Postbus 143 - Schiedam Speciaal "!vf. voor spoedgevallen Rotterdamsed^k 265 Telefoon 6 80 21 - Schiedam Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat ér is, compleet 5.stroomloos 7^0. Op vertoon van deze advertentie ƒ1;— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22. telefoon 6 71 70. - Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— cora- pleet Telefoon 6 68 33. Diversen Laat uw spiraal vermaken totmodern opklap- of kan tel bed. Prima afwerking, .als nieuw terug. Het goedkoop- ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 6 70 28 (na ,18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten^ tiutledl^'1 kanten, kamp eer bedden enzT Kom eens praten. - Slijperij „Sollngen", Nieuw- straat 43. Philishave slijpen, - reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood- messen, golfslijpen. 's Mor gens gebracht,: :v!smiddags klaar. Teb 6 81,27. v Fotografie Voor uw pasfoto's naar KA van Vuuren, Hoogstraat 106; telefoon 6 67 20.In één. dag gereed. Rolf Unas vergeten? De auto-'1 maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van>> Vuuren,Hoogstraat IOC.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1