URSUS haalt de eerste winst op Te Vi erve: 3-1 Excelsior gaat z'n sportvelden met aggregaat verlichten ik zie meer in 'n arietona Herfst toonde zich op Thorbeckeschool Rotterdam: voorrang aan Beneluxtunnel! üchtnet is Nieuwe routes voor buslijnen 39 en 40 Geldlening van f 2 min Torenflats in Nieuwland VOETBAL IN SCHIEDAM Ontmoedigd Schiedam leed debacle tegen Stolwijk Samenkomst van JOYD Steward vernielt automaat V erkeerspraatjes voor bejaarden Dirksland-SFC 1-2 Martinit-BEC 0-2 DRZ-Woerden 2-4 Te Werve-Ursus 1-3 Wie heeft iets verloren Naaldwijk-DHS 1-1 Oogstdienst in Herv. kerken SCHIEDAM Koeriersters Stolwijk-S'dam 7-1 Maandag 17 oktober 1960 Beeft de sportvereniging „Schie dam" in het Sportpark liarga vrijdag officieel elektrische verlichting ge kregen, aatt de andere kant van het Kethelse recreatie-gebied, in het Sportpark „Thurleae" aan de Oude- d\jk is men nog niet zover dat men bjj avond effectief kan spelen of ook maar trainen, De R.K, Sportvereni ging Excelsior nu heeft dit probleem op eigen nianler opgelost: door de aanschaf van een Iicht-aggregaat. „Excelsior" beschikt in Sportpark Thurlede over enige sportvelden. Bo vendien is het parkeerterrein voor het Prinses Beatrix-park, dat in de buurt ligt van de Excelsior-veldcn voor de periode van IS september tot 15 april aan deze club in gebruik gegeven voor oefendoeleinden in de avond-uren. Doch dit oefenterrein kan alleen doelmatig gebruikt wor den, wanneer er ook verlichting is. Het gemeentebestuur vindt het erg bezwaarlijk om dit terrein nu al op het elektriciteitsnet aan te sluiten, omdat de kosten voor liet leggen van deze 'onrendable leiding zeer hoog zijn, terwijl in de nabije toekomst, wanneer de woningbouw in Nieuw- land verder Is gevorderd, deze ka bels niet meer nodig zijn. Zolang kan Excelsior niet wachten en daarom is het licht-aggregaat van 7 KVA aangeschaft, wat ƒ3.180.-— kost. Daarmee is men er nog niet. Er moeten nóg vier lichtmasten, vier ar maturen, lampen, grond- en aanslui tingskabels en vier schakelkasten ko men. De vereniging kan al deze kos ten niet uit eigen middelen bestrij den en daaróm is aan de gemeente *n tegemoetkoming van bijna ƒ1.600 gevraagd. B. en W. zijn van oordeel dat de aanschaf van deze lichtinstallatie een alleszins - bevredigende - oplossing biedt en roet het oog op het belang hiervan voor de sportbeoefening, wordt ,aan de Gemeenteraad voor gesteld een subsidie van 1.590 aan Excelsior te verlenen. Naar aanleiding van verzoeken dnur de Schiedamse gemeenteraad gedaan, komt de directeur van Öc R.E.T. thans met een voorstel bi) B. en W. om de routes van de bus lijnen. 39 en 40 ln Schiedam te wijzi gen. B. en W. hebben er direct de instemming mee betuigd en de hoop uitgesproken dat de wijziging spoe dig ingevoerd zal worden. De route van 39 zal worden: van. het Stationsplein langs de huidige route, dus via Aleidastraat, Vlaar- dingerdijk en Troelstralaan naar de Burg. van Haarenlaan, vervolgens naar rechts i.p.v. naar links zoals thans gebruikelijk en dan via Nieu we Damlaan, Burg. Hónnerlage Gre- telaan en Vlaardingerdijk naar de Alg. Begraafplaats om dan weer de gebruikelijke route naar het station te volgen. Voor buslijn 40 is de volgende route vastgesteld:'vanaf het Stations plein de huidige route tot de Grote Markt, maar dan viaOoievaarsbrug, Viigensteeg, Spinhuispad, Spoeling- brug, Parkweg, Burg. van Haaren laan en Nieuwe Damlaan naar Ke- thel.- Het voordeel is de gevaarlijke lus Schiedamseweg, Van Hoogendorp- straat. Van Limburg Stirumstraat niet meer wordt gereden en toch hebben de passagiers de gelegenheid om van de ene lijn in de ander over té ^stappen. De bewoners van de Slachthuisbuurt kunnen van lijn 39 gebruik blijven m'aken en de wijzi ging van de lijnen 43 en 48 (naar Vlaardingen) kunnen achterwege blijven. Voor de bewoners van Niëuwland-oost is do nieuwe route van lijn 40 een uitkomst. B. en W. van Schiedam stellen de Raad voor bij; de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten een vaste geldlening aan te gaan voor een bedrag van ƒ2.082.000. Dit be drag zal dienen ter. financiering van een groot aantal kapitaalswerken; de vernieuwing van het Stations plein (le fase); he'1 doortrekken van de Burg. van Haarenlaan; de ver nieuwing van waterleidingbuizen enz. In de Rotterdamsedijk; de aan leg van verkeerslichten tussen B.K.- laan en Rotterdamsedijk; de ver nieuwing van gedeelten van de ka demuur langs de Buitenhavenweg; het bouwrijp maken van bouwter reinen aan de Maasboulevard en de aanleg van een nieuwe waterkering Spuissluis-Rïjnstraat. De geldlening heeft een koers van 99/^ procent, de looptijd dertig jaar en de rente is 414 procent per jaar. Een goede geldbelegging is zo'n AR.ISTONA. Met hoge rente an de vorm van véél TV-plezier! Zie dat scherpe beeld, zie die mooie vorm. Technisch in esthetisch af! Daarom ziet iedereen meer in 'n ARISTONA1 IN ÉÉN WOORDj FANTASTISCH! De heer J. J., winkelier uit de Sint Liduinastraat, is zaterdagavond om 11 uur een zakje patat gaan kopen in een viswinkel aan de Nieuwe Haven, op de hoek van de Gordonstraat. Daarvoor had hij zijn auto neergezet op de kant van de Nieuwe Haven. Op de handrem, meende hij, maar zoals hij later merkte had hij dat toch vergeten te doen. De auto is op de hellende walkant gaan rijden en in de Nieuwe Haven geplompt. Nog dezelfde avond is de auto door een kraanwagen gelicht. De 18-jarige Engelse steward B. R. van een schip, dat in de Merwe- haven lig, heeft zaterdagavond op 'n 'goedkope manier sigaretten willen halen. Met een steen sloeg hij de ruit van een automaat in; die voor de winkel van de heer D, aan de Rot terdamsedijk hangt en haalde twee pakjes sigaretten uit de automaat. Agenten van een surveillancewa gen hadden het zien gebeuren, waar op de jeugdige steward naar het hoofdbureau is overgebracht om zijn zonden te overdenken. Een caféhouder aan het Broersveld deed aangifte, dat drie onbekende cafébezoekers er met een van zijn stoelen vandoor zijn gegaan. De stoel is niet meer gevonden. (Advertentie LM.) Zaterdagavond hield de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Demo cratic, afd. Vlaardingen/Schiedam traditie getrouw aan het begin van het verenigingsjaar de propaganda- avoml en wel in De Amstelfaron te Schiedam. Voorzitter J. A. van Leersum sprak in. zijn openingswoord de hoop uit, de aanwezige jongeren vaker te mo gen zien, maar dan liefst als lid. Dit laatste werd nog onderstreept dóór de spreker van de avond, het hoofdbestuurslid de heer M, de Bruy- ne. „Politiek is een. moeilijk ver koopbaar artikel", merkte hij op, „Maar wanneer men verplicht is te stemmen". Doe dit wel overwogen, want men wordt daarbij voor' pro blemen gesteld die; ook ,u aangaan, zoals de. woningbouw of de Man- moeth-wet. Soms zijn er hoogtepunten in het politieke leven, zóals bij 'de bespre kingen van de toto, maar over 't alge meen js de belangstelling niet groot. Toch gaf de heer De Bruyne de aan wezigen het advies 2ich aan te slui ten bij een jongeren-organisatie, en wat hem betreft, het liefst bij de J.O.V.D, De rest van de avond is er ge danst op de muziek van het trio Wim Schenk, wat tot in de vroege och- tend-urend voorduurde. Na het succes, dat de Schiedamse politie heeft gehad met de eerste causerie voor bejaarden over het verkeer, zal de serie volgende week voortgezet" worden voor andere groe pen bejaarden. Zo heeft dinsdagmiddag 18 okto ber een bijeenkomst plaats in de zaal bij de Hervormde Kerk asn de Nieuwe Maasstraat voor leden van de Hervormde Sociëteit voor Be jaarden, terwjjl op woensdag 19 ok tober de causerie gehouden zal wor den in het Sint Jacobs Gasthuis voor de daar ïnwonenden. Ook nu zal hoofdinspecteur H. W. Kroeseman een gezellig praatje hou den en er worden dia's vertoond en een door de politie in Schiedam op genomen verkeersfilm. Wordt er bij U in de slaap kamer 's morgens ook wel eens de verzuchting geslaakt: "Jij bad vannacht weer alle dekens, ik lag weer helemaal bloot!" Morgennacht Is dat dan afge lopen, want morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van honderden extra grote twee persoons wollen dekens, méér dan tien gulden goedkoper dan ,norinaaJ... .,,v Wist U dat ze zó groot be ste rtderv 190 x 230 cm? Wollen dekens in moderne dessins, afgezet met zijden lint (vindt U alleen bij de duurste soorten). Wollen dekens die normaal voor 27.50 verkocht v/orden, koopt U morgen voor nog géén zeventien gulden. In de laatste vijf minuten kon Stol wijk nog driemaal scoren. (7—1), In de moeilijke wedstrijdtegen Dirksland op Flakkee heeft SFC zich gedecideerd de sterkste getoond. "Wel ging SFC met enkele invallers naar het verre eiland, maar de Schiedam mers speelden zo enthousiast dat ze voortdurend het overwicht hadden. Twee minuten na rust scoorde Rinus Schell uit een solo-rush en na een kwartier herhaalde hij dit optreden (0—-2). Voor rust had invaller Schikhof vergeefs paal en lat be laagd. Vlak voor tijd werd doelman Jung grof aangevallen. Met een ge blesseerde knie moest hij het veld verlaten. Daarna kreeg Dirksland een hoekschop te nemen. Uit de scrimmage schoten de gastheren langs Schikhof, die de laatste minu ten het doel verdedigde (12). Hoewel de KNVB'-ers ditmaal de daardoor kregen de uitvallen van het overwinningen in de hand hadden verdedigende DHS een gevaarlijk ka- was het slechts Ursus dat een vrij rakter. Een keihard schot van Roo- gemakkelijke zege behaalde op Tc zen trof de binnenkant van. de staan- Werve. DHS liet in Naaldwijk.de der. Inzetten van v. Bockum en Gud- kans op de volle winst onbenut de werden door de doelman van (11). Martinit was niet schotvaar- Naaldwijk goed gekeerd. In de dig genoeg om het sterkere BEC te 28e minuut veroorzaakte Zandber- bedwingen. Enkele misverstanden gen hands in het strafschopgebied. De bezorgden DRZ de onverdiende ne- linkshalf schoot de penalty in. DHS dcrlaag tegen Woerden. (24). Ge- kwam daarna nog onder veel span- heel onverwacht leed Schiedam in ning met series aanvallen voor het de uitwedstrijd tegen Stolkwijk een doel van Naaldwijk, maar de ver- débacle. <71). diende volle winst bleef uit. ln een vlotte en sportieve wed strijd heeft Martinit met 0—2 de eer aan het sterkere BEC. uit Delft moe ten laten. In de. 22e minuut kwam BEC dicht bij de voorsprong, maar doelman Van Haaster die zijn rentree maakte wierp zich tijdig op de bal. De voorhoede van Martinit kon met onzuiver schieten de kansen niet be nutten. In de tweede helft veroverde BEC het overwicht. Na een kwar tier werd de bal uit een hoekschop voor het Schiedamse doel geplaatst Delftse linksbuiten in (01). Marti nit kon nog tot de tegenaanval gaan, maar het offensief kreeg een slechte afwerking. Tien minuten la ter passeerden de Delftenaren spil Schrumpf en de middenvoor voltrok', het vonnis.(0—2). Bij Martinit de buteerde Luuk Franken op de links- achterplaats uitstekend als vervanger voor de geblesseerde Van der Horst. De Schiedammers speelden voor rust uitstekend. Na zes minuten de poneerde Piet Collé een voorzet van Koos Wigmans in het net. Negen mi nuten later kopte Joop Molendijk een voorzet van. Collé onfeilbaar in. Zestien minuten voor rust verklein de middenvoor Van Esterik de ach terstand. Linksbinnen Pfast scoorde vier minuten na rust' de gelijkma ker en toen Jan van 't Hof Tn'de 22e minuut de bal met do handen neer sloeg werd de strafschop ingescho ten. Zestien minuten voor tijd faalde Van 't Hof weer doordat hij ver zuimde de middenvoor van Woer den in het oog te houden. Deze kon daardoor ongehinderd inschieten. Hierdoor verbolgen trapte doelman Henk Zonneveld de bal over de lijn waarna aanvoerder Van ?t Hof de doelman naar de kleedkamers stuur de.. Achterspeler Loek Rissema trok. toen de keeperstrui aan en met tien man gelukte het RZ niet meer de achterstand weg te werken. Het doel van DRZ kwam zelfs nog herhaal delijk in gevaar. Ursus heeft de kracht niet ten vol le uitgebuit. Daardoor bleef de score laag. Het op vele plaatsen gewijzig de team had G, Bergkotte weer in de voorhoede. In de achtste minuut kreeg Bergkotte de bal na goed sa menspel van de middenlmie en voor hoede en hij stelde Bep Weeda in staat te scoren. Een tweede treffer werd afgekeurd. In.de dertigste mi nuut lanceerde Weeda met een vrye trap Van Kampen en het was 0—2. In de tiende minuut van de tweede helft schoot Mari Huigen tégen de lat waarna' Weeda onfeilbaar in schoot, Vijftien minuten voor Tijd kon Te Werve scoren dankzij een aanvechtbare strafscbaop. Tc bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9- 12.30 uur en 2-6 uur: portemonnee met inhoud; dameshandschoen, ge haakt met leder; huissleutel; heren- bril; geel gummischoentje; plastic regenkapje: blauwe hoofddoek; gum mischoen (L). Te bevragen bij de vinders:: Blauw-witte shawl, Bruinzeels Gas- straat 36; etui met sleutels,v. d. Pes, Geert Reindersstraat 30 c; 4- kleuren potlood. Over de Vest, Dr. Kuiperlaan 183; damesbril, L. v.d. Ark, Laurens Costerstraat 2-23; zil veren oorbel, Weeda, v. Ruysdael- laan 40 c; kinderarmbandje. Over de Vest, Dr. Kuijperlaan 183; mapje mot foto's en zegels, A. Spitshoven, Bakkershaven 21; groene portemon-, nee met inhoud, Micrendorf, Rero- brandtlaan 46 a; portemonnee met inhoud. B. Lupker. Oude Kerkhof 10-12; herenportemonnec, v. Pelt, St Liduinastraat 34a; aktentas met inhoud, J. v. Schie, Snelliussingel 18. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze extra grote twee-persoons wollen dekens, JSjfb/KÖ 190 x 230 cm, fjQ "voor S(R£ gem Ondanks een meerderheid heeft DHS genoegen moeten nemen 'met een gelijk spel. Het Schiedamse of fensief ontwikkelde zich in de slag regen. Drie minuten voor rust speel de Van Bockum zich handig vrij en zijn voorzet werd door Daan Muil wijk (ex-DRZ) ingekopt. Naald wijk startte met de aanval, maar Permanent wave (Van een onzer verslaggevers) Ernstig verontrust "door de grote moeilijkheden, die het verkeer tussen de beide Maasoevers de laatste tijd ondervindt en in de komende jaren in 'steeds toenemende mate zal ondervinden, hebben b. en w. van Rotterdam aan de gemeenteraad hun standpunt laten weten en in grote trekken het beleid voor de komende jaren uitgestippeld, Het gemeentebestuur van Rotterdam meent dat het het streven, naar een spoedige totstandkoming van de Beneluxtunnel moet steunen en er. geen bezwaar tegen moet maken als aan de Beneluxtunnel prioriteit-wordt ver leend, indien met de uitvoering van deze tunnel uiterlijk m 1961 een begin zal worden gemaakt, en de voltooiing er van met inbegrip van de nodige aansluitingen, in ongeveer vier jaren-kan worden tegemoet gezien. Indien bovendien alle medewerking wordt verleend om op korte termijn tot de voor de Willemstunnel noodzakelijke, onteigeningen te geraken. Binnenkort zal een desbetreffend voorstel tot onteigening aan de Band van-een door b. en w. opgesteld werkplan bij de raad worden ingediend, waarna dit ter verkrijging van koninklijke goedkeuring aan de minister van Verkeeren Waterstaat zal worden .toegezonden. Gezien het feit dat de bestaande moeilijkheden m de Maastunnel en op de Willemsbrug door de voortdurende groei van het verkeer xn de eerst volgende jaren nog zullen toenemen, acht het Rotterdamse gemeentebe stuur het léggen vari contacten noodzakelijk. Het vertrouwt dat 2ljn beleid de instemming van de gemeenteraad beeft.k Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 6 6833. Het team van Schiedam liet de moed zakken toen de tegenstanders een goede voorsprong konden nemen. Voor rust hielden de partijen de strijd in evenwicht. In de vijftiende minuut nam Stolwijk de leiding na een misverstand in de Schiedamse verdediging. Tien minuten voor rust werd het I1 dankzij Oosthoek en twee minuten voor rust heroverde Stolwijk de leiding.In de tiende en- twaalfde minuut kon Stolwijk fout-; jes van de Schiedamse defensie af- straffen en toen had Schiedam niet j meer de kracht zich te herstellen. I Woninqruil Wonlngrull. Aangeboden in R'dam: zonnige le etage, 3 a 4 kamerwoning met open-; slaande ramen;geheel ge-1 moderniseerd; 'achter de Gordelweg. Gevraagd: liefst zonnig benedenhuis met tuin. Hogere huur geen be-- zwaar. Ook nieuwbouw in; Schiedam. G. A. v. Gron- dclle, Heer Frankenstraat 6,; Rotterdam (Noord). behéêgUjk warm - in streep- en ruiftlessins

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1