mmm Jan Ligthartscholen vieren het dertig-jarig bestaan De vijfmiljoenste in het Sportfondsenbad Naar een gezamenlijke Avondmaals-viering Schijnwerpers op de Schiedamse Sport TV is geen probleem, wel de onverstandige ouders R.Ph.O. musiceerde vópr de schooljeugd Auto in brand gestoken Koeriersters Op ouderavond bescheiden herdacht DECLAMATIE WEDSTRIJD Greet Steenbergen van Huishoudschool Bakkerij Vlug opent nieuwe bedrijf Bejaarde dame aangereden Oecum. Raad in principe vóór Wijziging routes bussen 39 en 40 J aarvergadering PvdA-Vrouwengroep Auto zwaait jongen in de sloot Cursus voor bromfietsers Verkeerslessen voor bejaarden Eerste Verkenning van Kunst Commissaris Rijpma spreekt voor de Huisvrouwen Cursus-avond van het N.V.V. Burgerlijke Stand SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio FL9HKE MANL. KRACHT Woensdag 19 oktober 1960 lij er ■..ge lakte wen hen mid) 1 Op de Oaöeravond van de Jan LJythartschoTen (aan het Franss Hals- plein), die gisteravond ln de bene denzaal van de Opstandingskerk is gehouden, is op bescheiden wijze het dertig-jarig beslaan van de scho len herdacht. De Onder-commissie had het Jubileum graag op grootsere wijze willen vieren, zo heeft de voorzitter, de heer P. Smit verklapt in zijn herdenkingsrede, maar om dat er nogal wat wisselingen zijn ge weest bü het onderwijzend-perso neel en ook het schoolhoofd, de heer Boas vertrokken is, ls bet er niet van gekomen. Maar helemaal ongemerkt is het jubileum toch ook niet voorbij ge gaan: onder de ouders is een inzame ling gehouden en zo kon de heer Smit aan het oudste schoolhoofd, de heer "W. K. Rijsdorp een schrijfmachine aanbieden, die op de school goede diensten zal kunnen doen. Niet om als speelgoed voor de kinderen te die nen, vertelde de heer Rijsdorp, maar om de stencils te tikken. De kinderen merken het dan wel aan de gesten cilde opgaven voor proefwerken! „Onze school mag er beslist wel zijn, ook wat de resultaten betreft," had de heer Smit geconstateerd, die vlug had Uitgerekend dat ongeveer 2 000 kinderen hun eerste school-op- leiding aan het Frans Halsplein heb ben genoten en daarvan hebben ge profiteerd in hun latere leven of bij hun opleidingen. Twaalf miljoen lesuren zijn er gegeven in de afge lopen dertig jaar op de .boven' en de „beneden'-school. „En daar zijn we het onderwijzend personeel erg dankbaar voor." De heer "W, Brand, het nieuwe hoofd van de school A, heeft de avond geopend. „Voor de eerste keer als schoolhoofd" verklaarde hij. Hij hoopte op de zelfde prettige samen werking met de ouders, die zijn voor ganger. de heer Boas, ook heeft ge had, maar hij moest tevens aankon digen, dat er op de school moei lijkheden waren met de bezetting van de onderwijzersplaatsen, omdat een onderwijzer reeds vertrokken if (waarvoor een plaatsvervangster), maar dat ook mej. Mulder binnen kort gaat vertrekken. Het zal dus kunnen gebeuren dat de leerlingen vrije uren krijgen. Jeugd en tv Op deze bijeenkomst, door min der ouders dan gewoonlijk bezocht, heeft de heer C. Geurts. directeur van het Instituut voor Pedagogische Adviezen uit Haarlem op zeer on derhoudende en gezellige wijze ge sproken over een nogal brandend probleem van deze tijd: de school jeugd en de televisie. Hij heeft het kunnen opbrengen om de platgetre den paden pro of contra de -televisie te vermijden en zeer dichter en doel bewust een glorieuse middenweg te bewandelen: wèi televisie in huis, maar dan verstandig en vooral vast besloten gehanteerd, „De tv dringt bjj de huidige storm achtige ontwikkeling gewoon je huis binnen en het toestel buiten de deur Onder auspiciën van de Schie damse Gemeenschap zal ln de ko mende kerstvakantie waarschijn lijk in de eerste dagen van het nieuwe jaar een declamatiewed strijd worden georganiseerd voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs ln Schiedam. Verdeeld in twee groepen: een ubo./n.o.-groep en een m.o.-groep, zullen de leerlingen der diverse scholen strijden voor individuele prijzen. Daarnaast zal de eerste prijswinnaar van elke groep in het bezit komen van een wisselprijs. Deze prijs zal berusten bij de school van de winnende leerling. De deelnemers, die doordringen tot de finale, zullen naast één uit vijf verplichte gedichten, een ge dicht naar eigen keuze voordragen. fAdvertentie f.1 Wrijf weg die pün Reumatische pijnen.gevmchts- en spierpijnen in hals, schou- j ders. rug. armen en benen verdwijnen met Algésaf baf- sem.een moderngeneesmiddel 5 dat snel werkt. Vlekt niet, irriteert de huid niet 2org dat u een tube tn huis hebt. 5 Verkrijgbaar bij 5 apotheker en drogist. 1 Tube Aigésal balsem 2.95 houden is als de wereld het draaien te beletten." vond hij. Wie maakt in het gezin uit, wie cr kijken roag. en wanneer en waarnaar gekeken wordt?_ Dat moeten de ouders zijn. Liefst in onderlinge afspraak met de oudere kinderen, maar dan moet er ook strikt de hand worden gehouden aan de bepaling tot hoelaat de tv aan mag staan. De lagere schooljeugd mag nooit of te nimmer na acht uur 's avonds gaan zitten kijken. Dat is altijd fout. Niet de televisie is het grote kwaad, maar het „ach, laat de kinde ren nog maar even kijken" van de kant van de ouders, dat is het grote kwaad, heeft de heer Geurts de aan wezigen voorgehouden. Het belang rijkste onderdeel van een tv-toestel is dan ook de knop waarmee je de uitzending kunt afzetten. Verder gaf de heer Geurts enkele aanwijzingen: laat al te jonge kinde ren niet kijken, ze vinden het niet eens leuk en snappen het niet; laat de kinderen niet te lang achtereen kijken en dan met te dicht bij het toestel zitten (dat de ogen er slecht door worden achtte de heer Geurts niet bewezen) en vooral: de kinde ren hebben het meeste plezier als ze met en bij elkaar naar de tv kunnen kijken, liefst met een verklaring van de ouders na afloop. „Zorg voor een goede sfeer in het gezin en laat de televisie u er bij helpen," was de laatste raad die de heer Geurts gaf. Na de pauze heeft de Ouder commissie het huishoudelijkt: deel van de vergadering afgewent. Bij de bestuursverkiezing trad de heer P. Smit. wiens kinderen de school heb ben verlaten, af en hij werd als voor zitter opgevolgd door de heer A. Pfeffer. Het Sportfondsenbad Schiedam heeft gisteren de vtif miljoenste be zoeker binnengehaald. Het was tij dens het schoolzwemmen, toen de meisjes van de Huishoudschool in Schiedam de loketten passeerde, dat Greetje Steenbergen uit de Brielse- laan 14 als de vijf miljoenste werd aangewezen. In het gedrang had Greetje bescheiden, haar plaats in de rjj aan een kameraadje afgestaan, die het dringen nu moeat bekopen met het verspelen van de jubileum' plaats. Greetje viel zo gezegd met de neus in de boter, in dit geval in handen van de heer F. A. Putto, directeur van het Sportfondsenbad, die al een hele stapel geschenken had klaar staan: een nieuw zwempak met bad muts, handdoek en zeepdoos, plus een jaar-abonnement op het Bad en dan nog gratis zwemlessen ook, want Greetje, die kortgeleden op 9 okto ber dertien jaar is geworden, moet zich nu nog behelpen in het ondiepe bad omdat zij de zwemkunst met meester is. Dat zal nu wel gaan ver anderen. Natuurlijk ontbrak de ju bileum-taart met het trotse opschrift „5.000.000" niet, evenmin als een bou quet bloemen en wat ander snoep goed. De directrice van de Huishoud school, mej. Th, Vis, is speciaal van school gehaald om aanwezig te zijn, boven haar leerlinge tot „jubileum bezoekster" -werd gemaakt. De heer Putto heeft nog even ver teld hoe moeilijk het was in 1934, toen het Sportfondsenbad werd ge opend om de jonge en oudere zwem mers naar het Bad te trekken. In het eerste jaar waren er dan ook nog lang geen honderdduizend bezoekers. Vorig jaar waren hot er drie hon derdduizend! „Over drie jaar wordt de zes miljoenste in de bloemen ge zet," beloofde de heer Putto. Het nieuwe bedrijf van bakkerij i Vlug aan het Broersveld. ingang Heerenpad. zal op woensdagmiddag 26 oktober officieel worden ge opend. Tal van autoriteiten zyn uit genodigd voor een ontvangst op die middag. HET aantal scholen dat dit jaar deelneemt aan de jeugdconcer- ten, heeft zich dermate uitgebreid, dat men er toe moest overgaan, twee concerten per ochtend te ge ven. Dit had tot gevolg dat dinsdag vele scholieren wellicht voor de eerste maal in het Passage-Theater met een concert van het Rotterdams Philharmomsch Orkest werden ge confronteerd, hetgeen het noodza kelijk maakte, dat Eduard Fbpse tn de eerste plaats een en ander moest verteilen over de wijze waarop men het musiceren en het te beluisteren werk zelf diende te volgen. Dergelijke inleidingen zijn de di rigent we] in het bijzonder toever trouwd. want met een groot psy chologisch inzicht, waarbij het „ge woon" benaderen van de jeugd een voorname factor is, weet hij zijn auditorium al spoedig voor zich te Winnen en het tegelijkertijd enige leerzame en esthetische spectcn bij te brengen van hetgeen klinken gaat. En zo kon Flipse ook thans weer bet genoegen smaken onder abso lute stilte en volle aandacht roet *Jjn orkest te musiceren. Maar dit alles zou niet zo voortreffelijk sla gen, wanneer de dirigent en zijn musici zichzelf niet geheel en al zouden inzetten om het schone doel, namelijk de jeugd nader te brengen tot do meesterwerken der toonkunst, zo volledig te doen slagen. Er werd dan ook prachtig gemu siceerd. De ouverture „Egmont" van Beethoven genoot direct al een boeiende weergave, een weergave, die de compositaïre tegenstellingen, waarover Fiipse op een instructieve wijze zijn jonge toehoorders in ver band met de uit te beelden figuren vooraf reeds had verteld, prachtig tot hun recht deed komen. Een fraaie vertolking ook genoot het eerste deel van de „Onvoltooi- de"-symfonie van Schubert, muziek die Flipse wel bijzonder na aan het hart ligt, en dat dan ook nu weer zeer sprekend tot uitdrukking kwam. In haar geheet kwam tenslotte nog Bizet's L'Arlesienne-Suite no. 1 tot uitvoering en ook hierin werd een prachtige klank bereikt en me nig fraai uitgevoerd solo-trekje ge hoord. H. VAN BORN 1 Verlegen lachend en iewat ont- hutst peemt Greetje Steenbergen, de vijf miljoenste bezoekster van het Schiedamse Sportfondsenbad de geschenken in ontvangst die de heer F. APutte uoor deze „jubi leum-bezoeker" had klaar liggen. (Advertentie IM.) Vele honderden winkeliers geven u bij al uw aankopen GRATIS animo-zegels Vraagt de winkeliers! Alle Animo-zegels blijven geldig lot 1963 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en apotheek Nieuwland, Dr, Wibautplein 17. A Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G en G.D„ Tumlaan 80. telefoon 8 92 it). Poli tie-alar mnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—2030 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—36 30 uur, donderdag 9 30—1230 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19- 20,30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, uur, woensdag 14—17 en 19—21 uur, donderdag 30—12 uur, vrij dag 1417 en 192i uur, zater dag. 30—12 en 1417 uur. Stedeiyk Museum. Tentoonstellingen dinsdag 1012, 1417 en 19—21 „Kinderdroom" en „Parijs" en Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage, 2 en 3.15 uur: „De zaak MP". Monopole, 2 uur: „Guerilla-strijd in de rimboe. 7 en 9.15 uur: „Mag ik deze dans van u?" DIVEKSEN Volksgebouw, 8 uur: A.N.MJ. Film avond. Musis Sacrum, 8 uur; Pers. Ver. W.F. Lezing. Irene, 8 uur: Wijk Iir N.H.G. To neelavond. Grote Kerk, 8 uur: Orgelconcert. Chr. Soe. Belangen, 8 uur: N.C.B.B. Jaarvergadering. Wijkcentrum, 8 uur: Kleuterschool v. Haarenlaan. Ouderavond, Gisteravond om 6.30 uur is de 60-jarige mevrouw H, W. H.-V. bij het Rubensplein, door een auto aan gereden. Mevrouw H. was uit een bus gestapt en wilde de B.K-laan oversteken. Waarschijnlijk heeft zij de naderende auto, bestuurd door de heer P. L. uit Rotterdam niet zien naderen, met gevolg dat zij aange reden werd. Daarbij kreeg mevrouw H. een gecompliceerde beenbreuk en moest in de dr. Noletstichting opgenomen worden. De politie verzoekt diegenen, die getuige zijn geweest van deze aan rijding, zich te willen melden op het hoofdbureau. „Kunnen Christenen van verschil lende kerken gemeenschappelijk Avondmaal vieren?" Over dit onder werp heeft op een bijeenkomst van de Schiedamse Oecumenische Raad van Kerken gesproken de heer H. Teeuw, secretaris van de plaatselij ke raad en zelf lid van de Gerefor meerde kerken, die niet by de Oecu menische Raad zyn aangesloten. HU eindigde zijn rede met de me dedeling dat de plaatselijke Raad het probleem van de gemeenschap pelijke Avondmaalsviering aan de plaatselijke kerken zal voorleggen en besloot met zjjn overtuiging uit te spreken, dat de gezamenlijke vie ring mogelijk is, wanneer men zich maar niet bindt aan allerlei tradities en men zich alleen laat lelden door de uitspraken van de Schrift. By de discussie bleek, dat alle aan wezigen de gemeenschappeiyke Avondmaalsviering ln principe aan vaardbaar achtten en het standpunt van de heer Teeuw deelden. Hit de vergadering werd het voorstel ge daan om het ter plaatse concreet mogelijk te maken, dat de oecume nische Avondmaalsviering in een be paalde vorm kan plaatsvinden. De nodige stappen daartoe zullen wor den ondernomen. De heer Teeuw was zijn rede be gonnen met de opmerking dat voor al het Avondmaal het sacrament van de eenheidsbeleving is en ci teerde in dit verband eeu uitspraak van de apostel Paulus. Ook bet Avondmaals-formulier van de Gere formeerde kerken b.v, legt daar alle nadruk op. Spreker vroeg zich af, of Indien men in elke Avondmaals viering enerzijds wordt herinnerd aan het ene Avondmaal aan het be gin (Doe dat tot Mijn gedachtenis) anderzijds verwachtend uitziet naar het avondmaal aan het eind (bruiloft des Lams), men het zich dan nog kan veroorloven hier op aarde gescheiden Avondmaal te vie ren. Hij achtte het daarom de taak der kerken naar wegen te zoeken om interdenomïnationale tafelgemeen schap mogelijk te maken. Op de Swammerdamsingel Is van morgen vroeg, omstreeks half vijf de auto van de beer S. Kleinjan, die voor de woning stond geparkeerd, totaal uitgebrand. Hoogst waarschijn lijk is deze brand opzettelijk aan gestoken, maar de daders zijn nog onbekend. De brandweer onder lei ding van de wnd. commandant, de heer Tiiulaar heeft met de nevel spuit het vuur geblust. Bij onderzoek van het wrak van de auto is gebleken dat een ruitje van de afgesloten wagen vermeld was, en aangenomen wordt dat door die opening brandend materiaal naar binnen is gegooid. Het vermoeden van kwaadwilligheid wordt nog ver sterkt door het feit, dat van de auto van de heer J. G. ML, die naast de auto van de heer Kleinjan op de Swammerdamsingel stond de ruiten wissers zijn afgerukt, terwijl in een richtingwijzer een stuk papier is aangetroffen dat evenals de richting wijzer verbrand Is. „Het Avondmaal is van de Heer en niet van de kerken," merkte de heer Teeuw nog op. Als sacrament moet het Avondmaal de kerken dóór- brekend zijn en universeel. Verder wees spreker er op dat vooral sinds de Wereldconferentie der kerken van Evanston ln 1954 Avondmaalsviering steeds duidelij ker en dringender was gaan klinken en dat die ook steeds meer in de praktijk wordt gebracht in werk kampen, op conferenties, in huis gemeenschappen en studentenorga nisaties. Op de Jeugd-conferen- •tie, deze zomer in Lausanne gehou den, waar 1.2000 jongeren uit alle werelddelen en tal van kerken aan wezig waren, is gemeenschappelijk het Oecumenische Avondmaalsfeest gevierd. Dit heeft op de deelnemers een grote indruk gemaakt. De heer Teeuw was van mening dat zo'n gemeenschappelijke deelne ming zorgvuldig moet worden voor bereid, zoals dat ook gebeurd is bö de viering In de St. Laurenskerk te Rotterdam. HU deelde nog mede dat de Oecum. Kaad van Kerken In Nederland momenteel overweegt zich tot de aangesloten kerken te wen den om een gemeenschappeiyke vie ring mogelijk te maken. GEMEENTE feasgg SCHIEDAM ("OFFICIEEL NIEUWSl De bussen 39 en 40 zullen met ingang van donderdag 20 oktober 1960 de routes volgen, zoals hier onder omschreven: Bus 39: van 't Stationsplein langs de huidige route (vla Aleidastraat, Vlaardtagerdyk, P. J. Troelstralaan) naar de Burgemeester van Haaren laan, vervolgens naar rechts deze laan volgen en dan via Nieuwe Damlaan, Burgemeester Honnerla- ge Gretelaan, Vloardingerdjjk, naar de Alg. Begraafplaats aan de Bur gemeester van Haarenlaan, en hui dige route terug naar het Stations plein, Bus 40: vanaf het Stationsplein de huidige route tot de Grote Markt en dan vla Ooievaarssteeg, VUgen- steeg, Spinhuispad, Spoelingbrug, Parkweg, Burgemeester van Haa renlaan en Nieuwe Damlaan naar Kethel. De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid hield dinsdagavond de jaarvergadering in het Volksge- bouvv. Voorzitster G. Bas-Van Ringen vestigde de aandacht op de komen de activiteiten. Binnenkort zal cho colade worden verkocht, de baten zijn voor de internationale solidari teit, waardoor het mogelijk wordt dat vrouwen, uit onderontwikkelde landen in Europa kunnen komen kennismaken met de besphaving. Ook werd medegedeelw dat we derom 2eep zal worden verkocht ten bate van de uitzending van so rialishsche vrouwen naar De Born, waar het dr. "Wibautfonds de ka dercursussen verzorgt. Zestien Schiedamse leden zullen op 27 oktober de gewestelijke ver gadering in Dordrecht bezoeken. Aan het slot van deze geslaagde vergadering heeft de heer Van Ros- sum fraaie kleurendiapositieven ver toond over Artis, Floriade, Keuken hof en. mooie plekjes in het buiten land. Op de Kandelaarweg in Kethel, liggend op Rotterdams gebied, heeft gistermiddag om kwart voor vijf een merkwaardig ongeval plaats gehad. Bij de daar staande molen moest de heer A. T. A. v, ML, kolen handelaar te Kethel met zijn kleine vrachtauto uitwijken voor een stil staande wagen. Met het linkerwiel kwam hij in de berm terecht, die daar afgebrokkeld is. De auto dreig de weg te glijden, zodat de bestuur der de auto naar rechts gooide. De wagen maakte een zwaai, waarbij de schooljongen Johannes van der D., die daar met de fiets stond te wach ten een klap kreeg van de laadbak. De jongen viel in de sloot langs de weg en is door de bijrijder, de heer Van W. op het droge geholpen. Jo hannes werd naar huis gebracht en had geen kwade gevolgen van zijn val in de natte sloot. Zaterdag plaatsten leden van Schie. dam een enorme ballenvanger op een gedeelte van het terrein, zodat de ballen niet meer ln de sloot maar wel tegen het gaas zullen val len. Bij Excelsior'20 ls het verenl- glngscentrnm uitgebreid. Er zyn nu een bestuurskamer, vergrote kan tine, goede kleedge legen be den en een materialenruimte. Deze week worden op de parkeerplaats vier lichtmasten met 32 lampen gezet zodat Excelsior'20 voor bet eerst op de winteravonden by het eigen terrein kan oefenen. Leden van DWS hebben het eigen gebouw van een nieuw gewaad voorzien. Zo wordt er op tai van fronten een sympathieke zelfwerkzaamheid ge to oud. Minder prettig is echter dat het aantal volwassen leden te gering is in verhouding tot de talrijke jeug digen die de weg naar de sport- verenigingen zoeken. Vooral bij de gymnastiekclubs e.d, is dikwijls te weinig kader. De Ketbelse vereni ging „Animo" ondervangt dit uit stekend doordat tal van leden deel nemen aan jeugdleiderscursussen. Bij de voetbalclubs is het tekort groot. Steeds meer juniorelftallen worden ingeschreven. Die elftallen dienen te beschikken over leiders, die de teams vergezel ten naar de wedstrijden, die voor de formaliteiten kunnen zorgen. Ook zijn er onvoldoende leiders voor de woensdagmiddagen om toezicht te houden op de knaapjes tot twaalf jaar en om af en toe wat waarderende woorden te spreken tot de pupillen om het enthousias me in de Schiedamse pupillencom- petities levend te houden. Voor de honkballers beginnen de voorbereidingen weer spoedig. De SW-ers gaan dinedagavonds naar het gymnastieklokaal in de Prins Mauntsstraat. Voor Schiedam dient te worden afgewacht of de cricket kooi in de Korenbeurs zal worden opgezet In de komende weken. Voor de leden van SW wordt op donderdagavond 27 oktober een contactbijeenkomst gehouden in het wijkcentrum Nieuwland. Tot juniorsecretaris van Hermes DVS is benoemd de heer J. Heijda, Bur gemeester van Haarenlaan 1131, telefoon. 65028. Jaap van der Griend is voorzitter van deze com missie. Wedstrijdsecretaris van DRZ is geworden de heer G. San- stra, Boerhavelaan 122 en van GSS A. Smits Olmenlaan 13, telefoon 63878. Het jonge „Animo" in Kethel heeft weer een succes behaald. Met di verse acties (oud-papier, flessen e.d.) is geld bijeen gezameld voor de oprichting van een drumband. De chr- gymnastiekvereniging heeft voorlopig de beschikking ge kregen over oude troms zodat Animo in het vervolg in het open baar zal worden begeleid door het eigen muziekkorps. Treurig keken de SVV-ers zaterdag middag naar de prestaties van het reserveteam. SVV 2 was niet op gewassen tegen ADO 2, maar een schande was het ook weer met want de bekende goalgetter Carol Schuurman leidde bij de Hage naars de aanval. Hij schoot twee maal raak. Verheugd zagen de Schiedammers dat het opbouwend werk van Hans Croon bij de jeugd steeds meer te zien is. De jeugdige achter speler Dodo Bak trok aller aandacht. Door liet wegbreken van de huizen tussen Singel en Ouerschicsestraat J heeft men een ontzettend leuk doorkijkje gekregen van de Prof. Ka- merlingh Onncslaan wit naar Nieuwland toe. Met verrassende effecten, f Van het Stationsplein heeft men een direct gezicht gekregen op de Schie niet op het water zelf, dat ligt daarvoor te laag, maar wel op i de schepen die daar op het water drijven. Op de foto lijkt het net of de schepen bi op de weg liggen en dat is toch echt niet het geval. I Op de achtergruiid ziet men nog de laatst gereed gekomen jlatblokken I van Nieuwland, een leken dat de nieuwe wijk de oude noordzijde van J de stad al dicht is genaderd. Oner enkele jaren, wanneer de Branders- J brug by het viaduct gereed is, dan ïigt Nieuwland maar één stap van j het Stationsplein af. Gisteravond ia de jaarlijkse cursus voor bromfjetsrijders, die door de Schiedamse verkeerspolitie onder leiding van de hoofd inspecteur II. Willems van We veren wordt gege ven, begonnen. Er hebben zich dit jaar ca. 50 bromfietsers gemeld, veel jongeren, maar ook veel oudere men. sen. waaronder een groot aantal da mes. In een prettige sfeer zijn de diverse problemen besproken. Deze cursus omvat totaal vier les sen. Op dinsdagavonden in Irene te geven, waarop dan nog een schrifte lijk examen volgt. Een verheugend teken, dat er zoveel belangstelling bestaat voor deze cursus die eigen lijk door elke bromfietsbestuurder gevolgd zou moeten worden. Leden van de Hervormde Sociëteit voor Bejaarden hebben onder de mo rele aanvoering van de heer Van Putten, gistermiddag in het wijk- lokaal bij de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat met grote aan dacht de causerie gevolgd die door hoofdinspecteur H. W. Kloeseman is gehouden, speciaal gericht op de be jaarden in het verkeer. De heer Kloeseman weet gezellig te praten over dit onderwerp en de bejaarden leefden dan ook geheel met hem mee- Met enthousiasme zijn ook de vertoonde dia's en de verkeersfilm, door de Schiedamse politie opmer kelijk verdienstelijk zelf vervaar digd, bekeken. Vanavond wordt een soortgelijke causerie gehouden in het St. Jacobs Gasthuis. Op maandag 24 oktober a.s. be gint in het Stedelijk Museum te Schiedam de serie „Verkenningen van kunst" door het Schiedams mu seum georganiseerd in samenwer king met de Schiedamse Gemeen schap. Het onderwerp van de eerste avond is „Tussen ijs en het hete zand", verkenningen in de oudste kunst van de mensen, nï. In het bijzonder de kunst uit de ijs- en uit de steentijd. Deze lezing wordt toegelicht met een groot aantal dia's op twee pro jectieschermen en omlijst door pri mitieve muziek. Spreker is de con servator de heer P. L. A. Janssen De avond begint om kwart over acht. m De heer P. Baardse te Rotterdam is geslaagd voor het examen staatsinrichting M. O- Met opmerkelijk enthousiasme heb ben de leden van de Schiedamse af deling van de Ned. Ver, van Huis vrouwen gistermiddag ln Malson Westhuls geluisterd naar commis saris K. Rüpma, die daar een caose rie hield over het werk van de poli tie. De heer Rijpma heeft iets verteld over de opbouw van ons Politiekorps met de vele afdelingen en over het verkeer. En daarbij gewezen, op het feit dat bet aantal dodelijke onge lukken de laatste jaren, onder in vloed vap de snelheidsbeperking is afgenomen. Uiteraard had ook het werk van de Jeugd-brigadc de bij zondere aandacht van de dames, zo als uit de vele vragen na afloop bleek. Tal van praktische wenken heeft de commissaris de dames gegeven. Voorzitster mevr. M. Ch. Schroot- Droogleevr Fortuyn had de bijeen komst geopend en daarbij de dames opgewekt om meer leden voor de afdeling te werven. Ook werd om collectrices voor de NOVIB-actie ge vraagd. De NW-Bestuurdersbond houdt op woensdag 2 november een cur sus-avond in het Volksgebouw. De bondsbestuurder van de ANMB, de heer C. de Hay, zal spreken over de wijze waarop „De overheid neemt en de overheid geeft". GEBOREN: Astrid, d. van A, A. Boele en W. van Rijswijk; Mirjam G. J., d. van H. L. Brökling en J, van der Beek; Johannes, z. van C. L, Putters en D. T. Miedema; Ge- rardus A., z. van S. S. Hoekstra en C. G. M. van Veggel; Jacoba J„ <L van N. S, Hoekstra en H. A. G. van Vliet; André, z. van J. M. C. Groe- neweg en S. S. Zonneveld; Lamber- tus, z. van L. Bioch en M. C. Klap wijk; Theodora A, d. van A. J. Korporaal en P. C. G. van de Voo- ren; Robert, z. van Ch. J. van Ha gen en P. Schaap; Johannes C., z. van J. van Schijndel en A. W. van den Hof; Cornelia J., d. van M. P. Oreelen J. C. Eversen. OVERLEDEN: C. J. van der Laan, 85 jaar; M. Noord ijk, 79 jaar; Ch. Wijnen, 85 jaar; A. J. Janse, 17 maanden; H. J. de Swart, 05 jaar; P. Joustra, 10 maanden. Met ongeveer 800 Nederlandse passagiers, onder wie 760 emigran ten, zal het S.S. Waterman", onder commando van kapitein L J. L. RIs- seeuw uit Den Haag, op donderdag 20 oktober uit Rotterdam vertrek ken naar Australië. De inscheping der passagiers vindt plaats van 9 tot 13 uur aan de kade van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE RembramJllaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 Parfumerieënfabriek „LOTUS" Ie Schiedam vraagt voor magazijn- en expeditiewerkzaamheden. Aanmelden: K. HAVEN 15 dagelijks van 8 tot 17 uur, beh. zaterdags. Permanent wave Fotografie Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com- oleet Telefoon 6 68 33 Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106 TeL 6 67 20 In één dag gereed. Te koop aangeboden Rolfüms vergeten T Auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 Te koop. Ford Prefect, me chanisch in goede staat, keu Uw kleine advertentie wordt gelezen in deze kolommen met dezelfde aandacht als -waarmee ring toegestaan. Met belas ting 'en verzekering. Tegen elk aannemelijk bod. Aleida- Ti r -4 u - i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1