m -• m m m m m m m m m m m m I HH Jeugdgemeenteraad wil een hotel bij Beneluxweg bouwen 33 133 333 I. Uit de eerste divisie vsv 18" Minister V. Marijnen opent Deltachemil Maar is voorzichtig bij wijziging van buslijnen WALDO-TAXi Het handbal- programma AGENDA Strijd rond de korven ©i 576.- DE KLERKaZN Prijsuitreiking van de Jeugd-hengel-competitie HBSS neemt het nieuwe kleedlokaal in gebruik KLEUTER- KLEDING V. d. LEEDEN BR0ERSVEST 4 6.46.50 (3 lijnen) Ouderavond van Scopulus ZEEMAN Noorse zeeman nam fiets weg I so'ooo gulden .0! ILIUM. 89- SVV ontvangt Hermes naar Vitesse Amateur-clubs leggen samen verlichting aan Jeugdparlcmcnten uit Zuid-Holland houden congres EEN BIJZONDERE VERKOOP! EEN BIJZONDERE PRUS! >75 Kunststichting Waddinxveen Kleine motqrtanker liep van stapel ZEEMAN Burg. Peek opent „Conslructa"-bedrijf Vrijdag 21 oktober 1960 Het Politiek Jongeren Schiedam heeft voor het eerst in Éét nieuwe seizoen gisteravond in de Raadszaal van het Stadhuis een fcfleenkomst van de Jeugd-gemeen- ieraad gehouden, ditmaal onder lei ding van de heer C. de Raad van de CJ3J.G. Twee onderwerpen zyn daar aan de orde gesteld, die ook ■wel de belangstelling zullen hebben van een wijder publiek, n.l. een voor del tot het verlenen van medewer- Contact keers-aders ligt het geplande hotel zeer gunstig. Geen van de jonge „raadsleden" kon of wilde daar iets tegen inbrengen, zodat zij bij het debat de discussie zochten in detail-punten. Maar ook hiertegen bleek de heer Schulze ge wapend te zijn en kon al hun be zwaren weerleggen. Dat waren dan de plaats die beter ergens anders ge vonden zou kunen worden, de min der luxueuse inrichting van de ka king aan de stichting van een Be- mers en het wel of niet verstrekken i—u»i«i J' 1 van warme maaltijden, meer bedden, enz. Hoewel de verdediger van het voorstel hier steeds een afdoend ant woord op wist, moest tenslotte de voorzitter ingrijpen om het gesprek op de grote lijnen te houden, daar de exploitant maar zelf voor de uit werking moest zorgen. Het voorstel werd zonder tegenstand aangeno men. nelnxhofel bij de kruising van de toekomstige Beneluxweg en de Rijks weg ZO en verder bet instellen van een aantal nieuwe buslijnen in Schiedam. De heer C, Schulze kreeg het voor stel betreffende het Benelux-hotel te verdedigen. Hij had zich zo goed in die moeilijke materie ingewerkt en wist zoveel feiten en cijfers aan te dragen om de noodzaak aan te tonen tot de stichting van een dergelijk hotel dat men als toehoorder zou willen zeggen: „rn Pracht voorstel, bouw dat hotel", maar helaas is het maar een fictief voorstel geweest voor een academisch debatje. Eigen lijk wel jammer. Schiedam heeft maar 51 hotelbed den of 0.6 bed per duizend inwo ners, hetgeen aanmerkelijk minder is dan in andere steden, had de heer Schulze uitgrekend. Het vreemde lingenverkeer, zowel van zakenmen sen die onze stad bezoeken, als van de toeristen die in de zomer naar de* kust trekken, stijgt met het jaar en zal nog verder stijgen, wanneer Botlek en Europoort tot volle ont wikkeling zijn gekomen. Op de kruising van twee drukke ver- (Advertentie 1M.) De Schiedamse Jeugd-sociéteit „Scopulus" gaat weer iets nieuws or ganiseren, n.l- een Ouderavond voor de ouders der leden. Deze heeft dins dag 25 oktober plaats in Musis Sa crum. Er komt een Bonte Dinsdag avond-show, verzorgd door de Sco pulus cabaret-groep Karambowl, Na de pauze worden oude en nieuwe liedjes gepresenteerd en tot slot is er een dansfeest, met oude dansen als valeta en kruispolka naast do cha-cha-cha en de bolero. (Advertentie IJVf.j HAARDMICA alleen 1ste kwaliteit Haardglas In alle maten Kachelpijpen en ellebogen KOLENKITTEN 2.45, 3.50, 4.30, 5.95 BROEïtSVEST 52 Telefoon $7594 Vannacht omstreeks twaalf uur werd door de politie op de Nieuwe Haven een vreemdeling aangehou den, die op een oude fiets reed zon der voor- en achterlicht. Het bleek de 18-jarige Noorse zeeman H.B. K. te z\jn, die de fiets ergens (waar, is de politie nog niet te weten kunnen komen) is weggepakt. De jonge zee man is door de politie op het hoofd bureau opgesloten. (Advertentie Een ongekende prijsverlaging van flanellen damespyjama's, die U anders voor bijna de dubbele prijs zou moeten aan schaffen. Dit ts het aandeel van de lingerie afdeling in deze 50.000 gul den slag. Flanellen damespyjama's van sterk Twents keperflanel in tientallen dessins en kleuren. Een van de meest verkochte moderne modellen uit de serie van 10.75 koopt U morgen voor nog géén zes gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Twents keper-flanellen dames pyjama's •n een ongekend kleuren assorti ment en m alle maten, voor Drie voorstellen Meer dan dit hotelvoorstel, dat vrtf academisch bleef, raakte het volgen de voorstel over de invoering van nieuwe dan wel verbetering van be staande buslijnen de werkelijkheid, zodat het debat daarover op veel practlscher gronden gevoerd kon worden. Het gesprek werd dan ook veel emotioneler. Nu zijn met in gang van gisteren In werkelijkheid de routes van de buslijnen 39 en 40 ook gewijld, zodat een bestuur der van het PJ.C.S. ons haastig kwam mededelen dat de plannen van de Jeugd-gemeenteraad>al van enkele weken terug stammen en dat het echt niet in de bedoeling had gelegen om de ingevoerde wijziging van de busroutes te gaan bekritise ren. De inleider van het voorstel, do heer J. Ham van J.OE.V.P. kon het, blijkens zijn geëmotioneerd betoog, maar erg moeilijk verkroppen dat een niet-Schiedamse instelling in on- ze stad de dienst g?at uitmaken voor wat de busdiensten betreft. „We wor den maar stiefmoederlijk behandeld', vond hij en daarom wilde hy niet alleen het aantal lijnen uitbrei den, maar ook grotere routes instel len. Zo een lijn van Schiedam-Zuid naar Kethel als zomerdienst of even. tueel het gehele jaar door; het door trekken van de Vlaardingse buslij nen naar het station; lijn 39 en lijn 41 ringlijnen laten maken door resp. Nieuwland en Schiedam-zuid en ten slotte een beperkte dienst op zon dagmiddagen naar het Hermes-ter rein. HU gaf overigens volmondig toe daarbij met gelet te hebben op do financiële consequenties. Hij werd wat de voorzieningen naar het Sportpark Harga betreft op de vingers getikt, omdat zowel lijn 39 als lijn 40 daar dicht in de buurt komen en dat er op zondagmidda gen al extra-bussen worden inge legd. Ook bleek hij niet te weten dat lijn 39 nu al langs het Slachthuis- complex rijdt. Maar goed. Nadat diverse sprekers op- en aan merkingen hadden gemaakt, kwam In het handbal-programma voor zondag is de belangrijkste ontmoe ting de derby tussen de dames van Wilton en DWS aan de Maaskant. Deze plaatselijke ontmoetingen heb ben steeds een spannend karakter, temeer nu de belde teams wat spel peil betreft niet veel verschillen. DWS staat wat hoger op de ranglijst, maar dat scheelt maar twee punten. De dames van IJVG zijn goed in de running en moeten thuis kunnen winnen van Actief 2. Dames 2 van Wilton zal het wel niet kunnen rooi en tegen het sterke St. Bodewijk; de reserves van DWS krijgen Minerva 2 op bezoek en verdeling van de punten is best mogelijk. Bij de heren in. de districts 2e klas kunnen er zondag grote verschui vingen plaats hebben. Wilton {met vier punten) ontvangt AHC '28 dat met vijf punten aan de kop prijkt. Een zege voor de Schiedammers is mogelijk en dan wacht een eerste plaats. De DWS-heren kunnen de zegetocht van de laatste weken voortzetten tegen Meeuwen 2. De heren van UVG spelen ook een derby tegen DWS 2. De blauw-witte reserves hebben een goed team, maar UVG is in staat volle winst te halen. De Wilton-reserves spelen thuis te gen Snelwiek 2 en moeten rekenen op een nederlaag. de heer J. A. van Leersum hem in de wielen rijden met het voorstel om een andere buslijn in te stellen: een ringlijn door heel Schiedam, in te gengestelde richtingen te rijden. Dit laatste voorstel kreeg nogal de bijval zodat de heer Ham zijn plan zag sneuvelen. Toen kwam heel nuchter de heer Schulze met het derde voorstel om deze zaak nu maar eerst eens met de R.E.T. te gaan bespreken, wat voor de hand lag, maar waar men niet op gekomen was, Na nog vele discussies en een onordelijke stem ming werd tenslotte het voorstel- Schulze aangenomen, met de heer Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17. Bellen by ongeval: G.G. en G,D„ Tulnlaan 80. telefoon 692111. Folitie-alarmnummer S4666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.3Q uur, dinsdag 9.301630 en 19—2030 uur, woensdag 9,30—1620 uur, donderdag 9.30—12.30 uur. vrij dag 9.301630 en 29—20,30 uur, zaterdag 9-3036 30 uur. "s Zon dags gesloten, R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, uur, woensdag 14—17 en 13—21 uur. donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 1923 uur, zater dag 1012 en 1417 uur. Stedelijk Museum. TentoonsieJimgon dagelijks van 19—5 uur en zon dags van 12—17 uur: Krsto He- gedusic. BIOSCOPEN Hom, die er kennelijk weinig ïn zag, als een van de weinige tegenstem- Passage, 2 en 8.35 uur: mers. meisjes' Het waren interessante discussies t Monopole, 2 uur: „Ich bin hier over interessante onderwerpen. ich bleib hier". Het ziet er naar uit, dat het ko mende weekend weer het volledige korfbalprogramma kan worden afge werkt, Schiedam krijgt bezoek van het Leid se Danaïden en ODI van het sterke en nog ongeslagen Bolnes. Danaïden heeft vier punten bin nengehaald tegen Schiedam twee. Als de Schiedammers de kans weten te grijpen komen ze gelijk met hun be zoekers, want op eigen veld achten we onze stadgenoten in staat van de Leidse club te winnen. Als ODI een overwinning zou weten binnen te halen betekent dat een waar huza renstukje. Het is niet de eerste maal, dat de O-DX-arten voor zo'n verras sing zorgen, maar we durven er niet al te zeer op te hopen. Voor Succes staat de uitwedstrijd tegen Charlois op het programma. jOp eigen veld laten de Rotterdam- VÖAVt (Advertentie l MJ „Misdadigemers zich zee*" moeilijk verschalken en m dc depressieperiode, waarin de blauwwitten op dit moment verke ren. achten we Succes daartoe niet m slaat. Het verdere programma geeft de volgende wedstrijden aan: "U S.V. 2— Schiedam 2, Het Zuiden 6Succes 2, Maassluis 2—O.D.I. 2, O.D.I. 3—Spirit 2. aspiranten O.D.O, a—O.D I. a, Schiedam a—Hillegersberg a. Maas sluis aO.D.I, b en Trekvogels c— Schiedam b. Speciale verjaardags aanbiedingen - stuk voor stuk heel bijzondere voordeeltjes. Luxueus en zeer apart SALON - SLAAPBANKSTEL 3-Ziisbank en 2 ruime fauteuils»geheel verend, armleggers teak gekleurd. Prachtige bektedingsstof naar keuze. De bank Is In een handomdraai In een royaal 2 persoon* bed 1e veranderen. Een uitkomst voor klelnbehuisden. M Compleet voor slechts Moderne EETKAMER Het geheel teakhouten dressoir heeft naast veel bergruimte een la den part ij, waarvan één lade met besteklndellng. De 4 Deense ipel schuimrubber en bekleed met bieden eer» prettige zitplaats aan voordelig, compleet voor stijl-stoelen, afgedekt met prachtige moderne wollen de flinke ronde tafel. Nu I Leuke TV of COCKTAIL-FAUTEUILS Niet groot van stuk maar heertijk zittend en gemakkelijk te ver plaatsen. De fauteuils zijn geheel verend en bekleed met prima wollen stof» Normale prijs 129.- NU voor BINNENWEG "Cily Cenlrum" BEI/ERLANDSELAAN ROITERDAM - OEN HAAG - UTRECHT Na het succes met het optreden van het Trio Pim Jacobs met Rita Keys afgelopen zondag, heeft de Schiedamse Jazz-socïëteit voor zon dagavond 23 oktober weer een bij zonder programma. Het Quintet Ton Wijkamp, winnaars van het jazz festival te Loosdrecht zal optreden ïn jazz-messengers-styl. Tevoren tre den op An van Duuren and her Gos pels. De avond heeft weer plaats in gebouw Irene. SW Ontvangt zondagmiddag VSV aan de bosrand voor een spectaculai re wedstrijd. De Velzcnaren hebben blijk gegeven, oa, door een klinken de overwinning op S.H.S., wel Iets in de mars 4« hebben. Maar de rood groenen kunnen weer moed putten uit de fraaie overwinning op Go Ahead van zondag jj. Het wordt voor de Schiedammers een prestige kwestie om voor eigen publiek te winnen. De rood-groenen komen in de vol gende samenstelling in het veld: doel Kouwen; achter v. Leeuwen en van Kampen; midden H. Hekman, v. Elderen en H. Wink; voor: Cor- beau, v. Pelt, Herwig, de Graaf en een nog onbekende. SW 2 gaat naar Haarlem om het tegen hekke- sluiter RCH 2 op te nemen, geen te zware opgaaf.-SVV 3 speelt om 10 uur in Harga tegen Excelsior 3 en SW 4 gaat op bezoek bij Excelsiot 4. Hermes—DVS trekt zondag naar Arnhem om daar Vitesse te ontmoe ten, een buitengewoon lastige tegen stander, De Arnhemmers hebben vo rig jaar een gooi gedaan naar de ere-divisie en zijn dit seizoen wel met een grote nederlaag begonnen, doch hebben zich. daarvan al weer hersteld, zoals de negen punten uit zeven wedstrijden wel bewijzen. Een krachtproef dus voor de blauw-witten; maar het spel van de jonge Hermes-ploeg vertoont een stijgende tendens en het feit dat de Schiedammers trots op de tweede plaats prijken met maar één punt achterstand op de leider moet een aansporing zyn om het uiterste te geven voor deze zware wedstrijd. HermesDVS 2 duidelijk van slag af, krijgt het in Harga om 2 uur moeilijk tegen. PSV 2, een sterke en technisch uitstekende ploeg, die kans zag om Fcynoord te kloppen. Het derde team, dat tegen SVW 2 ver dienstelijk gelijk speelde, trekt naar Leerdam Sport 2. Hermes 4 raakt achterop en zal om 10 uur in Harga van Emma 2 moeten winnen. De amateurvoetbalclubs die in sportpark Harga spelen, HBSS, De mos, Schiedam, Ursus, hebben be sloten tezamen tot de aanschaf van een elektrische installatie met schijn werpers over te gaan en daarmee het balfverharde terrein, tevens par keerterrein vlakbij het gemeentelijk kleedlokaal aan de ingang van Har- te verliehten. Gezamenlijk zullen de verenigin gen de kosten van aanleg en onder houd betalen. In onderling overleg ook zullen de trainingsavonden wor den „verdeeld". Gebruik kan wor den gemaakt van het centrale club lokaal (gemeentelijk gebouw; dat voor de ingang staat. Op dc sectievergadering van de SBtO is inmiddels de klacht geuit dat de verbruikskosten van de elek triciteit zo hoog zijn. De G.E.B. in Schiedam berekenen de sportvereni gingen het hoogste tarief per kilo wattuur. De SBLO zal verzoeken goedkopere tarieven te willen toe passen. Zaterdag 29 oktober zal in Gouda een congres worden gehouden van Zuidhollandse jeugdparlementen Dc dag wordt ingezet met een ontvangst van de deelnemers op het stadhuis (15 uur), waarna twee zittingen wor den gehouden.m „Kunstmin" en hef „Calharina-gasthuis". Tijdens deze bijeenkomsten zal 't woord worden gevoerd door de heer G. M. Nederhorst over „Europa's taak in Afrika" en door mr. J. J van der Lee. directeur voor Over. zeese ontwikkelingslanden bij de commissie van de E.E.G. te Brussel, die over hetzelfde onderwerp zal spreken» f Advertentie IM.) KINDERJASJES van zuiver wollen kwaliteit In aantrekkelijke ruit des sins o.a. blauw met rood, groen met rood enz. De jasjes zijn met wattinc, de capuchons met mou- ton gevoerd. Een heerlijk warme bescherming tegen hel koudste weer! Voor leeftijd 3 tot 8 jr. 3 jaar v .v-:-. - ROTTERDAM: „OUDE" BINNENWEG:20 AMSTERDAM - BREDA - EINDHOVEN - HEERLEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Dc minister van Landbouw, mr. V. ML Marijnen, heeft gisteren het Deltacbemie-meng- meststoffenbedrijf geopend. De plech tigheid vond plaats in de grote op slagbal van het nieuwe (bedrijf en werd opgeluisterd door het optreden van de Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van de majoor B. van Yperen. Er waren vele honderden gasten, die behalve naar minister Marijnen ook hebben geluisterd naar toespra ken van de heer G. M F. Bom, wnd. president van de Raad van Commis sarissen van Deltachemie cn naar do beide directeuren, mr. A. C. F. Hen- dnkse en ir. W, A. den Bakker. Uitvoerig werd nog eens uiteenge zet dat Deltachemie tot stand is ge komen door samenwerking van de E.N.C.K. te Vlaardmgen en de beide centrale coöperatieve landbouworga nisaties en de C.LR. te Rotterdam. Bij de opzet van Deltachemie wer den voor het eerst in Nederland m één fabrtekscenheid vier versehillen- Advertentie r.M.J OFFICIEEL HBSS is nu geheel thuis in het nieuwe gemeentelijk lokaal op de twee velden tussen De Hollandiaan en Schiedam. Donderdagavond werd i aan de eerste contactavond m dat 1 lokaal een feestelijk karakter gege- ven. Onder leiding van de heer C, i Smit hebben de sportlieden eerst geoefend. Zij hebben daarbij ook 'voor het eerst de kleedlokalen ge- bruikt i Voorzitter K. J. Eibers heeft daar na gesproken van de vreugde dat het gebouw nu geheel in gebruik kan worden genomen. Hij hoopte dat de wekelijkse contactavonden don derdags goed bezocht zullen worden De samenwerking met de nieuwe kantinebeheerder, de heer Th. Kos ter, is allerprettigst De heer K. 3. Eibers overhandigde de heer Koster een bloemstuk bij zijn „installatie" voor de arbeid die nu ten volle kan worden aangevangen. Ook de junior- commissie bracht de heer Koster een bloemenhulde. Daarop heeft de heer Koster als „eerste service" de leden van HBSS op koffie en koek getrakteerd! Er zijn op deze eerste contactavond enkele spelletjes gedaan. Nog niet al het spelmateriaal van HBSS was nog aanwezig maar het is wel de bedoeling dat deze bijeenkomsten dezelfde sfeer krijgen die vorig jaar de clubavonden in het wijfcloka&l van de Bethelkerk hadden. Op een bijeenkomst van de Jeugd commissie, gisteravond in Musis Sa crum gehouden, zijn de prijzen uit gereikt van dc jeugd-hengel-compe- tftie die deze zomer door de Hengel sportver. „Schiedam en Omstreken" is gehouden. Op de foto ziet men vooraan de prijswinnaars (v.r.n.1.) Aad Putters ie prijs. Herman Gle- sen 2e prijs, Frans Giesen 3e prjjs, Aad van Mil 4e prijs en Jos Giesen 5e prjjs. Op de achtergrond de be stuursleden v.r.n.1. de heren J. v. d» Hoeven» Fr. Giesen en G. Aben. Voorzitter Fr. Giesen heeft de bij eenkomst geopend en de jeugd aan gemoedigd in de volgende jaren weer mee te doen. Er is wel met zo veel gevangen, maar de competitie is op zich zelf toch wel geslaagd te noe men. Hij had verder een verzoek aan de jeugd: spaar het prachtige recre atie-oord. Vier meisjes, die niet mee hadden gedaan, maar wel hun medewerking hadden verleend kregen een doos bonbons, dit waren R, Ducha- teau, C. Schrij, C. Giesen en F. Gie sen. Tenslotte werd ook de 5-jarige Wun van Mil, die te jong was om mee te doen, maar die wel had ge vist (en met succes!) vereerd met een geschenk: vijf dobbers in een rekje. Tenslotte hebben de aanwezigen gekeken naar een cabaretprogramma dat verzorgd werd door de Wido's en hun gezelschap. T^TXKELE Wcddinx'ueense particu- *-* lieren hebben een Kunststich ting opgericht, In het gemoderni seerde pand Kerkweg 215 zullen re gelmatig tentoonstellingen worden gehouden van eigentijdse kunste naars. De eerste expositie zal met enig ceremonieel worden geopend op vrijdag 25 oktober a.s.; ze omvat werken van Pani Citroen (Den Haag), Kees Bol (Eindhoven) en Hilda van Norden (Parijs). Het doel van de Kunststichting is de inwoners van Waddinxveen nader in contact te brengen met de werken van beeldende kunstenaars van deze tijd. Waddinxveen is een snel groei ende gemeente van 11.000 inwoners met tal van kleine industrieën. Vele nieuwe inwoners zijn forensen die daar als tegenwicht tot het hoge tempo In de grote steden de rust en de landelijkheid zoeken. Aangezien zich hij deze steeds groter word .de groep het gemis doet voelen van di rect contact met het culturele leven van de grote stad, hebben enkele particulieren gemeend daarvoor een oplossing te vinden. Hun streven kreeg onmiddellijk instemming van de gemeentelijke autoriteiten. Inwoners van Waddinxveen kun nen tegen een bepaald bedrag -per jaar als begunstiger toetreden. Zij hebben dan vrij toegang tot de ten toonstellingen en krijgen reductie by aankoop van een kunstwerk, r wor- den voorts exposities voorbereid van oude gebruiksvoorwerpen en kinder tekeningen om zoveel mogelijk inge zetenen te bereiken Geslaagd voor het kandidaatsexa men in de economische weten schappen de heren R. W. Mounier (Vlaardingen) en. 2. G. F. Wert- heim Salomonson (Rotterdam). de wijzen om mengmesten samen te stellen ondergebracht. De totale bouwkosten van Deltachemie be droegen 18 miljoen guldens. Bij de Séheepsbouwwerf voorheen De Groot en Van Vliet te Slikker veer is donderdag een motortanker voor Noorse rekening te water ge laten. Het schip, dat gebouwd wordt dooe de A.S. Rederiet Odjefjell te Minde by Bergen, werd gedoopt door me vrouw F. Hatteberg. Het kreeg de naam ASP. De ASP meet 800 ton en heeft een lengte van ruim 52 meter. De tanker wordt voorzien van een 800 pk ster ke dieselmotor, die het schip een snelheid van elf knopen yfll geven. Operakoor Maasstad geeft La Vestale in Rivièrahal Het operakoor Maasstad geeft 9 november in de Rivièrahal een uit voering van „La Vestale" van Cas- pare Spontini. Medewerking verle nen: de Zuider Orkestvereniging,, de sopraan Antoinette Tiemessen, de alt-mezzo Fien de Boer-Sap, de tenor Albet Delhaye, de bariton Jos Burck- sen en de bas Tadeusz Wierzbicki. De uitvoering staat oneer leiding van Nico Ringelsk, (AduerÉentie l.M.) WAAROM in de kou zitten? TOCHTBAND voorkomt veel ellende Zelfklevend 19, 22 en 40 ct p. meter Dorpelstrip (voor onder aan de deur) 1.85 per 90 cm. Verder: Rubber, vilt en rubber in latten. BROERSVEST 52 Telefoon G 75 94 Op vrijdag 28 oktober zal burge meester, mr. J. W. Peek, officieel het nieuwe bedrijfspand openen van de fabriek voor metaalbewerking „Con struct a", dat aan de Plesmanweg in het industrieterrein ten westen van de Schie is verrezen. De plechtig heid zal om 3.30 uur plaats hebben. (Advertentie LM.) ONZE SPECIALITEIT MAILLOTS (tnajo's) LANGE BROEKEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1