Bakkerij Vlug opent een moderne brood-fabriek SCHIEDAM ïïmimjih Zeven man nodig om per uur drieduizend broden te bakken maastridiis Ook de Vlug-winkels worden geopend kou gevat? Glorie van oude ambacht gehandhaafd Clubhuis op ponton voor Nwe Waterweg Tijdelijke wijziging routes bus 39 en 41 AGENDA Lustrum-feest van „Othello" ABiSIi Bedrijfs-klaverjas a competitie SVV vertoont voetbal-films Duorijdster viel en brak enkel NTE R NATIONAL Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO r-— een goed renderende DROGISTERIJ ASSISTENT-ACCOUNTANT Koeriersters Woensdag 26 oktober 1960 3 Met het Indrukken van knoppen, cp de juiste tyd de juiste knop op de - panelen met vele knoppen, wordt in het nieuwe bedrijf van Bakkerij Vlug In Schiedam het hele ingewikkelde proces van de broodfabriealle geleld. In totaal zijn er zeven personen betrokken bij de fabricatie (waar van dan nog twee eigenlijk alleen iets te maken hebben met interne transport van het product) en tezamen maken zij niet minder dan drie duizend broden per uur! Dit is wel het meest opvallende in het nieuwe bedrfyf, dat vanmiddag officieel Is geopend door burgemeester mr. J. W. Peek. Daarmee heeft Schiedam de modernste en tevens enige geheel geautomatiseerde broodbakker^ van Nederland gekregen. Dat in deze kraakheldere, spierwit geschilderde „fabriek" de zwoegende bakkers knecht aan de kneedtrog een zwetende bakker-met-voorschoot aan de open oven niet meer past Is duidelijk. Zy zijn vervangen door de man aan de drukknop. Wat niet wegneemt dat die knop-bediener wel over een rijke vakervaring moet beschikken om die schakelaars goed te kunnen be dienen. Want het typische feit doet zich voor, dat ook in deze geheel geme chaniseerde en geautomatiseerde broodbakkerij een fabricageproces wordt gevolgd dat ai vele tientallen eeuwen oud is. Ook hier het proces van mengen en kneden, laten rijzen, opbollen, vormen en tenslotte bakken. Het moet voor directeur M. Vlug «en enorme stap zijn geweest om over te gaan tot de stichting van de' ze geautomatiseerde fabriek. En dan bedoelen we nog niet in de eerste plaats de investatie van Z miljoen gulden In het gebouwen-complex en van 1,75 miljoen In de apparaten en machines, maar vooral de overgang van een bakkerü op traditionele ba sis naar deze gigantische broodma ker. Maar de heer Vlug, hoe pro gressief ook in zijn vak, zou geen goed loot aan een eeuwenoude stam van Schiedamse hakkers („driehon derd vijftig jaar geleden was er al een bakker Ving In Schiedam, daar voor waarschijnlijk ook, maar dat weet Ik niet") zijn geweest, wanneer hU niet tevens in zijn bedrijf „de glo rie van het oude ambacht" streng had gehandhaafd. Dat gebeurt dan in de luxe brood- en banket-bakkerij. Ook in deze afdeling heeft het me chanische hulpwerktuig uiteraard zijn intrede gedaan, maar van automa tisering is geen sprake, 22 bakkers en knechts zijn in deze relatief klei ne afdeling bezig met hun moeilijk handwerk. Daar wordt het luxe- brood nog met de hand gevormd en met de hand in de gloeiende olie- stook-ovens geschoven. Daar ook worden de kunstwerk-taarten met groot gevoel voor artisticiteit ver vaardigd. Eigen leven „Deze luxe-brood- en banket-bak kerij gaat een geheel zelfstandig le ven leiden", heeft de heer Vlug ons verteld tijdens een rondgang door bet nieuwe bedrijf. Dat is ook wel te begrijpen, want de twee afdelin gen, de brood-fabrikatie en fijne- bakkerij, verdragen elkaar niet al te best. Al zou het alleen maar zijn dat de broodfabriek een constant vochtig- warm klimaat" vereist (voor het rijzen van het deeg), terwijl die (Advertentie LM.) Oat it goed uitgebalanceerd Hetzelfde mag gezegd worden van Maastrichts aardewerk,zoals het wordt vervaardigd in de fabrieken van dc n.v. Koninklijke Sphinx-Céranuque. Zuiver uitgebalanceerde producten, zowel wat model, decor, kleur als kwaliteit becrcft. Hcc is de trots van de moderne vrouw, een feest op tafel, een genot in het gebruik, want: AARDEWERK is waardev/erk cimi 63D natuurlijk *«n <Je KONtimUltE 5?m»X (ÉRiNIGUE «1 PEI8US RECOtfT - M«ASTIICHT vochtig-warme lucht, die schimmels welig laat tieren en de last van con- dens-water geeft, juist niet best is voor het maken van banket. Deze tegenstelling tussen de afde lingen is ook merkbaar bij de inde ling van het grillig-gevormde be- drijfs-pand, dat zich uitstrekt van het Broersveld, waaraan de blokvormi ge broodfabriek is gevestigd, tot aan de Broersvest, met de winkels van Vlug aan de straat, en daarachter dan do fijne bakkerij. Tussenin ligt een enorm grote centrale hal, waar het brood in de karretjes wordt geladen, die dan door een „slurf" naar het He renpad het pand kunnen verlaten. Ingewikkeld Het brood-fabricatie-proces is enorm ingewikkeld, vergist u zich niet! Dat heeft ir. A_ Schuilenburg van de Ned, Bakkery Stichting on der wiens leiding de machines in vele landen van Europa zijn aange kocht en geplaatst, ons wel duide lijk gemaakt. En de geautomatiseer de machines zijn nog veel Ingewik kelder. Wjj willen u dus niet ver moeien met een technische uiteen zetting, maar u in grote trekken ver tellen, hoe het toegaat In de brood fabriek van Bakkery Vlug. Het begint in de kelder. Deze ligt bij de toegang naar het Broersveld, waar dc vrachtauto's de aangevoer de grondstoffen op een luik depo neren, waarop de zakken via glijgo- ten in het magazijn in de kelder terecht komen. Daar zijn dan twee stortputten, waar de zakken bloem in geleegd worden. Mechanisch war den die zakken dan nog eens uitge klopt. De bloem echter wordt om hoog belazen naar de bovenste etage van de fabriek, waar n.l. de vier bloem-silc's staan, die elk 4 ton kun nen bevatten. Het voordcel van dit systeem is nu dat het deeg later door eigen gewicht naar beneden kan ko men voor het verdere proces. De bloem wordt, na automatisch gewogen te zijn in een weegschaal (tot op grammen nauwkeurig!) in mengkufpen gestort, waar het W- ter, de gist en de verdere Ingre diënten worden bijgevoegd. De kui pen staan op wieltjes en worden zo gereden naar de automatische (al weer!) meng-kneed-machines. Merk waardig is dat deze machine de oer oude bewegingen van de menselij ke kneder volgt. Twintig minuten duurt dit mengen; daar er v(jf kui pen zyn kan om de vijf minuten een kuip met 300 kg deeg wegge werkt worden, via een goot naar be neden. Eén deegmaker met een assi stent zyn de enigen die op deze zeer belangrijke afdeling werken. Op een lagere etage wordt het deeg opgevangen in twee vernuftige machines (u raadt het: automatisch) die het deeg in gelijke, porties verdelen, tot op de gram nauwkeu rig. Elke portie deeg komt in een „opbol-machine" die er deegbollen van maakt, die dan weer in linnen zakjes, twaalf in een rek, terecht komen en dan in de rijskast verdwij nen. Al schommelend kan het deeg gedurende anderhalf uur lekker rij zen en uitzetten. Maar dit deeg mag niet „verrekken" (een nèt woord in bakkers-kringen) door een teveel aan koolzuurgas, daarom wordt het deeg nogmaals gebold en geplet en tenslotte in een bakblik geduwd om daar nogmaals zachtjes te gaan rij zen, de z.g. „blik-rijs". Ook dat vergt enige tijd. Maar al die tijd heeft, na de deeg maker, geen mens ook maar een blik geslagen op het deeg, dat als maar heen en weer reist. Totdat er in een vreemd-s machine (populair aange duid met „orgel" vanwege de vorm) er Iemand is die het brood knipt d.w.z. een snede geeft boven in het brood. Dit is precies de enige handeling in de hele fabriek die niet mechanisch en antomatisch ge schiedt! D5t kan nog niet. En dan, eindelijk, verdwijnt het deeg m de tweeëntwintig meter In schier eindeloze rijen, met een tempo van bijna één per se conde komt het brood uit de lange ovens te voorschijn. Hier houdt een bakker, een van de zevenman nen in de héle fabriek, een oogje in het zeil lange met olie gestookte ovens. Eerst zachtjes op temperatuur komen en dan verder afbakken, met varieren- de temperaturen. Ook de duur van het bakken varieert naar de soort van het brood. Hoe lang precies en bij welke temperatuur precies, wel, dat is het geheim van de bakker, en dat "werd ons dus niet aan de neus gehangen. Nog is het werk niet afgelopen. Automatisch wordt het brood uit de oven gehaald en in de „depanner" ('n Amerikaanse vinding) magne tisch uit de blikken gehaald. Het brood volgt een transportband naar het uitdeel-magazijn en de blikken worden weer automatfsóch ingevet voor de volgende ronde. Dit hele ingewikkelde proces nu, waar een enorm aantal uiterst inge wikkelde machines by Ingescha keld zijn, wordt beheerst door zeven man. Met het Indrukken van knop pen, van welk werk ze echt niet moe hoeven te worden. Hoogstens zenuwachtig, vanwege de verant woordelijkheid. Want als er ook maar iets even misgaat, dan zijn by een tempo van drie duizend bro den per uur of bijna, één per secon de, al gauw enkele tientallen broden verknoeid. Weliswaar fa 'n druk op één van de vele knoppen voldoen de om het hele proces te stoppen, maar ja, dan moet die knop ook wel snel Ingedrukt worden. Het personeel heeft zich dan ook wel even moeten instellen op de nieu we werkwijze, maar in de afgelopen drie maanden heeft men de kinder ziekten kunnen overwinnen. Nu is de dag-productie aan brood van Bakkerij Vlug tienduizend broden (op zaterdag 20.000). Dat betekent dat wanneer de deeg- maker om twee uur 's nachts het eerste meel in de eerste kuip stort, hy om half zes alweer een si garetje kan aantrekken, na voltooide taak. Er zal hem dan nog wel ander werk wachten, maar goed, de brood- fabricatie is voorbij voor hem. „De produktie kan aanmerkelijk uitge breid worden", merkte de heer Vlug nog op, en dat willen we, na zijn prachtige bedrijf gezien te hebben, direct aannemen. De Schiedamse watersportver, „Nieuwe Waterweg", die de schepen in de jachthaven hy de Maasboule vard heeft liggen, zal er een dry- vend clubgebouw by krijgen. De vereniging had het plan dat paviljoen op het land te plaatsen, maar daar kon het gemeentebestuur niet mee instemmen. Ook het plan om dit gebouwtje dan maar op palen in het water te bouwen stuitte op bezwaren. De directeur van Gemeen, te werken heeft daarom een plan ontworpen voor plaatsing van het clubhuis op een ponton. Het bestuur van de „Nieuwe Wa terweg" is daarmee akkoord gegaan en wil dit plan ook zelf uitvoeren, maar vraagt van. de gemeente tijde lijk een bedrag van ƒ10.000, B, en "W. heben tegen die lening geen be zwaar, daar aangenomen wordt, dat de vereniging in staat is de ver plichtingen na te komen. GEMEENTE SCHIEDAM fOFFlCiEÊL NIEUWS In verband met werkzaamheden in de Bocrhavelaan zal met ingang van donderdag, 27 oktober ei., om 7.00 uur, voor de duur van 6 weken of zoveel korter of langer dan no dig mocht blijken -in de routes van bus 39 en van bus 41 de volgen de wijziging worden gebracht. bus 39 in plaats van de bestaande route vanaf de Marconiweg richting Station en terug: Marconiweg, Van Swindensingel, Van Swin den straat. Prof, K.O. laan, Station. bus 41 in plaats van de bestaande route vanaf de Koemarkt: Rotterdamsedijk, Rotterdamsedijk (beneden), Hogenbanweg, v. 'sGra- vesandestraat, Buyg Ballofeïngel (vice-versa). Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G. en GD, ^Tumlaan 80, telefoon 6 92 PO. Pclitie-alarmnummer 6 46 CS. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.3036.30 uur. donderdag 9-3012.30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19—21 uur, uur, woensdag 14—17 en 19—2J uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur, zater- dag 1032 en 1417 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dagelijks van 10—5 uur en zon- van 12—17 uur; Krsto He- dags van gedusic. BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: „Misdadige meisjes". Monopole, 2 uur: „Hier bin ich - hier bleib ich"; 7 en 9.15 uur: „De tijger van Eschnapur". DIVERSEN Mosfa Sacrum, 8 uur: P. V. Vegla. Cabaret. Volksgehouw, 8 uur: Vrouwenbond N.V.V. Toneel. Gem. Bibliotheek, 8 uur: Causerie Pierre Janssen, Chr. Soc. Belangen, 8 uur: C.B.C. Lezing. Chr. Soc. Belangen 8 uur; Alf. Fo tokring. Bijeenkomst. Geref. Jeugdhuis 8 uur: NCVB. Le zing. (Advertentie LM J Ibis shag - wat 'n shag! de halfzware shag om nooit te vergeten. De RJC, toneelver. „Othello" viert het eerste lustrum-feest op vrijdag 28 oktober in Musis Sacrum. De toneel-spelers hebben deze avond vrij-af, daar het programma ver zorgd zal worden door het Schie damse cabaret-gezelschap „Karam- bowl". Na afloop Is er een gezellig samenzijn met muziek van the Blue Rythme Quartet (Advertentie IM.) kalmeert zonder slaap te verwekken DOBBELMANN LEKKER MAN >7jv ■"aar— .vfe; - ->• 6Ö6,.- In de Schiedamse Bedrljfs-Klaver- jas Competitie werden de volgende partijen gespeeld; Standaard BG.W. B 1-5; G.W.A—Standaard B 4-2; VGB BOVD 4-2; O GW—VGB A 2-4; Vincent—Excelsior B 4-2; Excelsior A—VDB 3-3. Leider VGB B heeft de opmars voortgezet, waarbij van OVD ge wonnen werd. Met vier punten staat deze ploeg nu aan de kop, daar zowel Standaard A en Stan daard B nederlagen moesten accep teren van resp GWB (met Heft 5-1) en G.W. A. Het bedrijfspand van Bakkery Vlug is grillig gevormd, hebben we in nevenstaand artikel opgemerkt. Dat klopt, want het hele bedrijf is wat grillig samengesteld. Directeur M. Vlug heeft n.l. meerdere pijlen op ztfn (sterke) boog genomen. Naast de industriële bruod-fabrica- tïe in de bedryfs-afdeling aan het Broersvest en de luxe-brood- en banket-bakkery, exploiteert de heer Vlug nog winkels ook. Deze zijn gevestigd ln de straat-étage van het hoog-opgaande pand aan de Broers vest. Het zyn er eigenlijk drie win kels naast elkaar achter één gevel. Daar is in de eerste plaats de Pa tisserie „Vite" (een Frans grapje op Vlug), waar de fijnere producten uit de bakkerij verkocht worden en verder chocolade en dergelijk fijner snoepgoed. Daarnaast het cafetaria „Quiek- lunch" (dat „.quick" verwijst niet alleen naar een beloofde snelle be diening, maar eveneens naar Vlug), waar tegelijkertijd 30 personen ge zeten snel een hartig hapje kunnen nuttigen en als het druk is kun nen cr nog vijftien staande eters bij. Hier kan men niet alleen be legde broodjes krijgen, maar ook eenvoudige warme schotels. Een apart hokje is afgesloten voor de verkoop van brood; hier heeft men zich met gewaagd aan een variatie op Vlug. Deze winkels zijn tegelijkertijd met het bakkery -bedrijf vandaag open gegaan. Maar ook de andere winkel-ruimten in het complex heb ben gegadigden gevonden, zowel die aan de Broersvest als aan het Broersveld. De American Stores, die nu in de houten noodwinkel bo ven. op het trottoir is gevestigd, zal over enkele weken verhuizen naar een Vlug-winkel, terwijl daar naast het modemagazijn Lampe in het voorjaar twee tot één ruimte verenigde winkelruimten zal be trekken. De eerste étage zal, met uitzondering van het kantoor van de Bakkery Vlug, geheel geoccupeerd worden door Lampe. Aan het Broersvest is één winkel reeds betrokken door een kunst-ny- verheidszaak, die er nog een win kel by zal nemen, terwijl daar naast nog een dames-kapsalon ge vestigd zal worden. Voor de reste rende twee winkels zijn ook gega digden, maar hier is nog geen be slissing gevallen. De 25 flat-woningen boven in het hoge gebouw aan de Broersvest zul len per 3 december betrokken kun nen worden. Zo zal dan nog dit jaar vrijwel het hele complex van Bakkerij Vlug ln gebruik zijn. De Broersvest ls dan verlost van alle obstakels en zal een opmerkeiyk, zy het ook ar chitectonisch eenvoudig gebouw ry- ker zijn. De Schiedamse sportvereniging SW belegt morgen, donderdagavond in het "Wijkcentrum aan het Dr. Wibautplem een grote filmavond, aanvang 8 uur. Vertoond zullen wor den een aantal voetbalfilms zoals Rusland-Dultsland; Dynamo-Wol- verbampton W.; Hongarije-Rusland; Honganje-Oostenrijk en Frankrijk- Engeland. De sportjournalist Zamora zal enkele sport problemen behan delen. Er zijn nog kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Toen de heer C. K. gistermiddag omstreeks half vyf op de Burg. van Haarenlaan met zijn bromfiets wilde wegrijden, viel zijn echtgeno te, bij hem achterop gezeten, van de duo af. Bij de val brak zij een enkeL Dakter J. v. d. Veer verleende eer ste hulp, daarna is mevrouw K. naar de Dr. Noletstichting gebracht; na behandeling kon zy weer naar huis. Advertentie 1.54.1 cent per rol uit de Triumph-collectie die wij U als speciaalzaak op dit gebied gaarne willen, tonen. Laat ons U adviseremin een onzer filialen over het'juist voor U zo geschikte model aangepast aan Uw spe ciale eisen. ARMONIA P rieganic beha 5a dc moaicuze pnuceae-lijn, ___a aylon-MlQR niet beeldig geborduurde cup». Het elailtsclic middenpar.d en de verstelbare elastieken achtersluiling verzekeren een uitstekende pasvorm. In var en getl 12.90 ELASTISTEP 330 T Moderne, joepete stepiri van elas tische tuTclte met dubbel nylon lalt voorpand. De brede elastieken taille-band voorkomt omkrullen. Charmant model. In wit, zwart ca geel 1Ó.50 uitsluitend ln de filialen: Rotterdam: Meent 67, Noordsingel 39, Groene Hilledijk 267, Dordtselaan 112, Kleiweg 100, Nieuwe Binnenweg 254, Stadhoudersweg 133, Burg, Baumannlaan 124. Schiedam: Oranjestraat 17. Vlaardlngen: Ged. Blersloot hoek Korte Hoogstraat. nu ook Peppelweg 71 - Schiebroek natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandilaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel, 65734' VOOR DIRECTE OVERNAME AANGEBODEN, wegens gebrek aan opvolger: (zaak -f huisi te Willemstad (Noord-Brabant), Deze zaak is de enige drogisterij ter plaat se en heeft ruime uitbreidingsmogelijkhe- den. Voor brieven en inlichtingen; A. W. KRIJGER Tuinlaan 98, Schiedam, telefoon 67464. Industrieel bedrijf in de omgeving van Rotterdam zoekt voor de controle-afdeling een die mede tot taak zal krijgen controles uit te voeren bij verschillende vestigingen elders in het land. MULO- of gelijkwaardige vooropleiding en kennis van boekhouden op MBA ni veau worden vereist. Ervaring^ op accountanskantoor strekt tot aanbeveling. Maximum leeftijd 30 jaar. Sollicitaties in te zenden onder letters "WTZ aan Nijgh Van Ditmar, Advertentiebureau, postbus 830 te Rotterdam. Te koop aangeboden Te koop een Ford Consul '55 te.a.b. In prima staat van onderhoud. R. Dykmans, Idenburgstraat 74, Nieuw- land, Schiedam, na 19 uur. Personeel gevraagd Voor direct gevraagd een handige verkoopster. Hoog loon. Chocolaterie P. Ver- hulsdonk. Hoogstraat 68. - Tel. 6 95 93. Permanent wave Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 6 6833 Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Tel. 8 67 20. In één dag gereed. Rolfilms vergeten? De auto. maai staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Uw kleine advertentie wordt gelezen ln deze kolommen met dezelfde aandacht als Waarmee eze advertentie las. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1