Bouw Benelux-tunnel :int medio 1961 Pat isserie Vite en de „Quick Lu Bouwkosten: tachtig miljoen gulden; duur: 3V2-4 jaar je der bakkers getuige van opening Bakkerij Vlug Burg. Peek: 'n grote dag voor Schiedam Vergiftigde of alleen mokkende arbeiders? Bodemonderzoek voor uitbreiding in Kethel Toneelclub Vrouwenbond NYV voert thriller op Koeriersters nCh" zullen VRIJDAGMORGEN 28 OKTOBER Broersvest 45, Schiedam wiiiïiw Zeer urgent Uitvoering Tolheffing VAN IERLAND Gelukwensers uit heel Nederland Wie heeft iets verloren? VOOR DE KANTONRECHTER Voorstellen aan de Raad Slagerij in de GTB-toonzaal Vergadering van C.B.C. Gordijnen in brand geraakt SCHIEDAM Polo-Puili in zuivere Shetiand-wol Foto K. v. VUURËN W. v. d. BURG DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS om 10 uur voor de verkoop worden geopend fiiPilPtP Donderdag 27 oktober 1960 VLAARD1NGEN. MEDIO 1961 hoopt men met de houw van de Benelux-tunnel tussen Vlaardingen en Schiedam te beginnen. Deze mededeüng deed wet houder M. H. L. Wesistrate van Vlaardingen, die gedurende de ziekte van burgemeester mr. J. Keusdens hem vervangt als voorzitter van het Benelux- tunnel-comïté, dinsdagavond in de gemeenteraadsvergade ring. De heer Weststrate gaf een uit voerig exposé van de stand van za ken en de voorgeschiedenis. Op ini tiatief van burgemeester Heusdens werd in juni 1958 het Beneluxtun- nel-comité gevormd, toen bekend was geworden, dat het rijk de tun nel pas in 1980 zou bouwen. De toepeming van het verkeer vond men dusdanig groot, dat het gewenst, zelfs noodzakelijk werd ge acht, dat er eerder een oeverver binding zou komen. Het comité heeft de Innnel steeds als zeer urgent beschouwd; een uit zondering vormde de vertegenwoor digster van Rotterdam. Het comité werd in zyn mening gesterkt door een rapport van het E.TJ. over de ie verwachten toe neming van het verkeer in de tun nel en door een Rotterdams rap port In 1970 zou, volgens het ETI- rapport, een stroom van 21 duizend voertuigen per dag door de Bene luxtunnel gaan. De prognose van de rijkswaterstaat lag iels lager, na melijk twintig duizend voertuigen per dag. De Rotterdamse schatting bedroeg 17.500. Het comité streefde naar een begin van de bouw van de tun nel in 1961. in overleg met de rijkswaterstaat zijn daarom on langs grondboringen verricht aan beide zijden van de rivier en ln de rivierbodem. Boven dien werden metingen verricht om de gehele omgeving van het werkobject in kaart te brengen. Met voorschotten van Vlaardin gen en van enkele bedrijven werd in een tijdelijke financiering voor- zien. Op het ogenblik wordt een voor lopige overeenkomst met de Staat der Nederlanden opgemaakt, even als de statuten van de op te rich ten naamloze vennootschaop. De bouw en de exploitatie var. de tun nel zullen namelijk door een N.V. geschieden. Het definitieve overleg met de minister zal gevoerd worden zodra deze stukken gereed zijn. In dit stadium, vervolgde de heer Weststrate, volgde pas de recente publicatie van b, en w. van Rot terdam, waaruit bleek, dat zfl ach ter het plan van een spoedige bouw van de Beneluxtunnel staan. De Vlaardingse wethouder veron derstelde. dat aan dit standpunt niet vreemd zal zijn, dat Rotterdam voor 1985 niet in staat zal zijn met de bouw van de Willemstunnel te be ginnen. Over de uitvoering van de tun nel vertelde de heer Weststrate nog; De tunnel zal bestaan uit twee ko kers met twee ruime rijbanen. Hjj zal veel overeenkomst vertonen met de Velsertunnel. De tunnel wordt gebouwd volgens de zinkmethode. De kosten zullen maximaal tach tig miljoen gulden bedragen. De bouw zal -»vier jaar vergen. De wegen, die de Beneluxtunnel zullen verbinden met de Randweg op de Linker Mahsoever en met rijksweg 20 op de. noordelijke oever worden door rijkswaterstaat aange legd. Zij zullen in 1965 gereed zijn. De N.V. zal een bescheiden tol heffen van de tnnnelgebmlkers. De tol zal altüd lager z|jn dan het veertarief. Het alternatief om de tunnel in 1965 gereed te hebben was niet een tunne] met tol af een tunnel zon der toL De keus was: een tunnel met tol of geen tunnel. Gekozen werd. daarom natuurlijk voor de tol. Deze tol zal in 198Q automa tisch verdwijnen. Op het tijdstip dus, dat het rijk de tunnelbouw ter hand zou hebben genomen. De mogelijkheid, dat de tolhef fing eerder wordt afgeschaft, is aanwezig, n.L wanneer de In komsten zo groot zijn, dat er re serves kunnen worden gevormd, waarmee de tunnel kan worden afgeschreven en afgelost De heer Weststrate meende, dat de thans voorgestane oplossing de enige wijze is om het project spoe dig gerealiseerd te krijgen. Het is b.v. niet te verwachten, dat Rot terdam, Schiedam en Vlaardingen gezamenlijk de tunnel zouden kun nen verwezenlijken. Dat zou de ge meenten op een last van circa 5% miljoen jaarlijks komen te staan. (Advertentie LM.) oderne mensen kiezen ulc onze Europese collectie verlovingsringen LIJ NBA AN 50 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen btf ongeval: G.G. en GD- Tnlnlann 80, telefoon 692PO. Politic-alarmnummer 646 66.' Gemeentelijke Openbare leeszaal en Bibliotheek, Lange Saven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.30—1630 en 19—20.30 uur, woensdag Ö.3016.30 uur, donderdag ö^O—12.30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur. zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 1921 uur, donderdag 10—12 uur, vrij dag 1417 en 1921 uur, zater dag 10—12 en 14—37 uur. Stedelijk Museum, Tentoonstellingen dagelijks van 10—5 uur en zon dags van 1217 uur: Krstó He- gedusic. BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur: „Misdadige meisjes". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Men- schen im Hotel". DIVERSEN Grote kerk, 8 uur: Schied. Chr, Man nenkoor. Jubileumconcert. Passage, 8 uur: Kath. Kring. Tbtt Toneel. Volksgebouw, 8 uur. NTV03V. Lezing ds. J. J. Buskes Musis Sacrum 8 uur: W. F. <0 A) Lezing Willem v. Iependaal. Irene, 7.45 uur: Chr. Besturenbond Lezing. Chr, Soc. Belangen. 8 uur: C.H.- Kiesver. Lezing. Wijkcentrum Nieuwland, 8 uun SW Filmavond. K. K. Ver. gebouw, Kethel 7. 30 uur: R. K. Land- en Tuinbouwbond Toneel. (Advertentie LM.) Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9-12.30 Uur en 2-6 uur: wit kinderschoentje; grijs dames hoedje; honden-halsband; rooster; schroevedraaier, contactsleutel; ring met sleutels; sleutel. Te bevragen by de vinders: sleutel. G, de Ridder, v. Hogendorpstraat 18; driewieler, Elberse, Visserstraat 10; poppenwagen, De Haay, Jan Steenstr. 27; autoped, Schenk, Singel 183; schooltas met inh„ M. v. ti. Stelt, Vlaardingerdljk 49 b; knipportemon- naie met inh., Rooijers, Laan 9; akten- tas met inh., T, v. d. Grijp, Maasstraat 42; half stoffen/half gehaakte dames handschoen, Kouwenhoyen. Rijnstr. 28; creme half leder dameshand schoen, v, Duikeren, Brugmanstraat 34a; br. stoffen dameshandschoen, v. d. Meer en Schoep, Groenelaan; half leder en gebreide handschoen, Jeup, St Janshofje 10; zw. dameshand schoen mei wit stiksel, De Boer, P. Potterstraat 5a; groene ceintuur, v. Ekeren, Fabristraat 3; zijden shawl tje, v. Ekeren, Pr. Mauritsstraat 18b; doublé dameshorloge, F. M. J. de Jong, Nwe. Sluisstraat fla; nikkel da meshorloge, W. Vrauwdeunt, Snel- Mussingel 44; dameshorloge, B. de Rijk, Marconistraat 43a; deksel van reparatiedoos brommer, Baan vinger, Burg. van HaaS-enlaan 100b. Bakkers uit vele delen van Nederland zijn gisteren tiaar Schiedam ge komen om tegenwoordig te zyn bij de officiële opening van Bakker!) Vlug, een van de modernste, zo niet dè modernste en best geoutilleerde brood- bakkerij van heel Nederland. In de ruime centrale hal van het bedrijf, normaal de uitdeelplaats van het brood en de opslagplaats van de brood- karretjes, troffen zy aan de bestuursleden en vertegenwoordigers van onnoemlijk vele verenigingen en organisaties die zich bezig houden met de vervaardiging van brood, of de controle daarop. Kortom, het was de bloem uit het Nederlandse bakkerij-wezen, die aanwezig was om de hyper moderne broodfabriek te bezichtigen. Voegt men daarbij nog tal van ge meentelijke autoriteiten, dan kan men begröpen dat directeur M. Vlug, stralend van gerechtvaardigde trots, ruim vijfentwintig minuten nodig heeft gehad om alle aanwezige notabelen met een kort persoonlijk en vaak humoristisch woord, welkom te heten. Een grote dag voor de heer M. "Vlug en echtgenote, inderdaad, maar ook voor Schiedam. Dat heeft bur gemeester mr, J. W. Peek, die offi cieel het bedrijf in werking heeft ge steld, wel duidelijk laten uitkomen. Dat de gemeente de heer Vlug in zijn plannen heeft gesteund (zij het ook dat er jarenlange en vaak teleurstel lende besprekingen gevoerd zijn moeten worden) is niet alleen omdat hij zo'n sympathieke zakenman is, maar omdat de gemeente een oplos sing zoekt voor de stedebouwkundige problemen aan de Broersvest, het Broersveld en de Singel (waar Bakkerij Vlug tot voor kort was ge vestigd). „Door de bouw. van het nieuwe imponerende pand aan de Broersvest en het Broersveld, heb ben de plannen voor die straten een nieuwe impuls gekregen. En aan de Singel is door het vertrek van de bakkerij de mogelijkheid geschapen om de entree tot de stad een waar dig cachet te geven. Daèrom is dit ook een heuglijke dag voor Schie dam," aldus mr. Peek, die vervolgens het bedrijf voor geopend verklaarde. Direct daarop volgde een vrolyke noot toen een groot aantal leerlingen van de hoogste klas van de Bakkers vakschool, gestoken in koks-costuum, in een rij verschenen om de aanwe zigen een „eerste proeve van de pro- dueten van het nieuwe bedrijf" te bieden^ De vele honderden genodig den hebben daarna' onder deskundige leiding een rondgang door het bedrijf gemaakt, dat_ overigens niet in wer king was. Bij die gelegenheid heeft mevrouw Peek-Linthorst de ovens officieel in werking gesteld. Tot dank daarvoor kreeg zij een taart aange boden, met een fijn gesneden suiker roos sprookjes-aebtig mooi opga- maakt. Trouwens, de taarten en het gebak die in .een „show" tijdens de ontvangst waren geëtaleerd,waren prachtige staaltjes van vakmanschap. Sprekers Daarna was bet de beurt aan de sprekers. Eerst architect E. F. Groos- man, die liet gebouw heeft ontwor pen (of zoals de heer Vlug het zei: een huisje had ontworpen rond de in de lucht gehangen machines). „De samenleving anno 1960 nioet het hebben van mannen- als- de heer Vlug, moedige managers, die intuï tief een goede visie hebben op moge lijke toekomstige ontwikkelingen. De heer A. Staring, voorzitter van de Ned. Ver. van. Werkgevers in het Bakkersbedrijf prees de beer Vlug voor het initiatief, maar kon niet na laten in zijn uitvoerige rede te wij zen op de fouten die kleven aan de Arbeidswet van 1919, die het de bak kers zo moeilijk maakt. De heer L. Witte, voorzitter de Bedrijfsver. voor het Bakkersbedrijf, bood een al bum met foto's en een schilderij aan. De heer H. C, van Ruiver sprekende namens de drie werknemers-organi saties, haalde „als zoon van. de oudste klant van Bakkerij Vlug" herinne ringen op aan het politieke verleden van directeur Vlug. Nadat nog de heer Van Dijk, een van de leve ranciers, had gesproken, sloot de heer W. Kok, die als accountant' 'n waak zaam oog houdt op de uitgaven van de heer Vlug met een persoonlijk woord de rij van sprekers. De heer Vlug zelf was genoodzaakt zijn dankwoord kort te houden, want intussen waren reeds vele honder den dames en heren gearriveerd, die gekomen waren om het echtpaar Vlug, maar ook om zijn vader, de thans 78-jarige .heer M, Jf Vlug, die op de 'Singel hi J906 de grondslag had gelegd vóór het huidige bedrijf, geluk te wensen. Nu In Schiedam en in de on middellijke omgeving van de stad geen bouwterreinen meer beschik baar zyn voor grotere woningbouw complexen, zal de verdere woning bouw In het noordelijke gedeelte van de gemeente, rond het oude dorp Kethel, moeten geschieden. Maar aangezien de bodem In dat gebied nog slechter is dan bvi in Nienwland, Is het noodzakelijk dat voordat de gemeente de uitbrei dingsplannen technisch gaat voor bereiden, men ook een gedegen in zicht heeft in de bodemgesteldheid, Daarom stellen B. en W. de Ge meenteraad voor een vrij uitgebreid onderzoek te doen Instellen. Ter be strijding van de daaraan verbonden kosten wordt nu een krediet van S 50.000 gevraagd. Voor sanering Ook bij de sanering van de Broersvest stuit de gemeente op moeilijkheden. Voor de verwezen lijking van een passende bebou wing aan deze belangrijke winkel straat, moeten de nu nog laagge legen panden (in de „put" tussen Passage en Bakkerij Vlug) verdwij nen. De meeste panden zijn al door de gemeente aangekocht, echter nog niet het pand Broersvest 41, waarin de slagerij van de heer P. v.d. Geer is gevestigd. Nu bestaat er wel een Onteigeningsplan Broersvest, maar de gemeente geeft de voorkeur aan een aankoop bij minnelijke schik king. De heer Van der Geer is wel bereid zijn slagerij te verkopen, doch alleen als zijn zaak naar een ander pand aan de Broersvest in de na bijheid van zijn slagerij kan ver huizen, Daar een andere oplossing niet mogelijk is. zal de G.T.B. een veer moeten laten. Overeengekomen is dat de slagerij kan verhuizen naar het pand Broersvest 95b, waar in de toonzaal van de G.TJB. is ge vestigd. Daardoor zal die toonzaal tot de helft moeten worden terug gebracht. De koopsom voor hot pand Broersvest 41 is gesteld op 72272 Tuinen De bouw van de nieuwe com plexen woningen in Nieuwland is zover gevorderd dat begonnen kan worden met de aanleg van de ge meenschappelijke tuinen en enige eenvoudige kinderspeelplaatsen. Dit gaat bij elkaar 306.500 kosten. Van de bewoners wordt een vergoeding gevraagd van 0,35 per week en 0,25 voor het onderhoud van. de tuinen. Lavetten De gemeentelijke Woningdienst wil de service die de bewoners van Nieuwland geboden wordt met de verbuur van lavetwastnachines, voortzetten. Er bestaat goede be langstelling voor deze dienstverle ning. Daar de voorraad was-machl- nes ls uitgeput wordt een krediet van 26.500 gevraagd, voor de aan koop van honderd machines. Directeur Hebben die Brabantse arbeiders en kele weken geleden In de vroege morgenuren op weg van hnn wonin gen naar een fabriek aan de Buiten- havenweg ie Schiedam, In levensge vaar verkeerd of waren zy alleen maar balorig omdat xij geen. Jlgtou- ringcar" hadden? De officier van justitie en de kan tonrechter waren woensdag geneigd te menen dat er inderdaad van groot gevaar sprake was. Honderdvftftig golden boete eiste de officier van justitie na zijn requisitoir tegen de 53-jarige heer P. M. B, uit Olsterwjjk die als eigenaar van de autobuson- dememlng deze bus naar Schiedam had laten vertrekken. Voor het Schiedamse kantongerecht vertelde de 39-jarige deskundige do heer JV C. van E, dat op de bewuste dag de Schiedamse politie aan hem advies had gevraagd. Gedurende vijf minuten had men in Schiedam met de bus gereden en daarna was een luchtmonster genomen. De lucht in de bus bevatte 0,01 pet koolmono- xyde, „Dat is.van licht gevaarlijk tot De-drie toinfcels van Bakkerij Vlug aan de Broersvest, een patisserie, een cafetaria en een brood-ver- kooplokaal zullen eerst vrijdag ge opend worden, maar reeds nu be staat er belangstelling voor de eta lages van deze winkels gevaarlijk" zei de kantonrechter mr, P. B. Cos, die de zaak zeer ernstig achtte. Op de bewuste dag waren dan ook twee arbeiders onwel ge worden. De verdediger mri Sprey bestreed dat er gevaar geweest zou zyn. De uitlaat was altyd onder de auto bevestigd geweest. Als de offi cier het anders wilde ging hij verder dan de rijksdiensten, die de keurin gen verrichten. Er was ook niet ge meten op de hoogte waar de hoofden van de mensen zich bevinden. Boven- dien achtte hy de materie te inge wikkeld om direct te kunned. beoor delen. Men. kan al hoofdpijn krygen in een bus met arbeiders als üüle raampjes dicht zijn. De busondernemer wist de reden van de consternatie wel. „Het komt omdat ze geen ligwagens hadden. Ze waren al die tijd verwend met een prima wagen en toen er even een an dere wagen moest rijden zyn ze gaan mokken" stelde hij. De officier en de kantonrechter waren van mening dat er nimmer gas In een ruimte voor personenvervoer mag zijn, maar op verzoek van da verdediger zullen zij alsnog een deskundige van de rijksdienst doen horen over deze kwestie. Achteloos hing de jongeman over de koperen balie. Dat was niet naar de zin van de kantonrechter mr, P. B. Cos, die de knaap gelastte rechtop te gaan staan. Dat deed hij, maar hij zakte al vlot weer met het lichaam naar de leuning en weer kreeg hij het bevel rechtop te gaan staan om nogmaals te zakken en weer het commando te horen. Daarna vroeg de officier hem of het zjjn gewoonte was met de wet in duel te geraken, Hij had de man al voor een verkeers overtreding ,en voor het niet in bezit hebben van visvergunningen in de Schiedamse zittingszaal gezien. De officier bemerkte echter dat de overtredingen, die woensdag behan deld werden, al van oudere datum waren. Op 26 mei 's middags om tien over twaalf was de auto van de 24- jarige opperman J. van der' V. in slechte staat in Maasland aangetrof fen. De bestuurder, de 22-jarige Schiedammer T. J. H. had geen rij bewijs en hij had de weg geblok keerd voor drie andere weggebrui kers. De kantonrechter veroordeelde de heer H. voor deze feiten tot een gezamenlijke boete van 55 of 22 dagen hechtenis. De eigenaar van de auto die het rijden had uitgelokt en die verantwoordelijk is voor de richtingsaanwijzers, banden, remmen e.d. kreeg voor zes overtredingen een gezamenlijke boete van 107,50 of 43 dagen hechtenis; „ïk neem er geen genoegen mee, ik ga in hoger 1 slechte staat van stoplichten, hoorn, beroep," zei Van der V. nog. B. en W. komen met het voorstel om de functie van economisch ad junct-directeur by het gemeente ziekenhuis te creëren welke func tionaris ondergeschikt zal zijn aan de geneesheer-directeur, Drs. J. Buntjer, referendaris ter gemeente secretarie, die als neven-functie secretaris-penningmeester, was van de ziekcnhulscommissie, wordt voor gedragen voor de nieuwe functie. De zorg voor het onderwijs vraagt weer de aandacht van de Gemeen teraad. Het aantal leerlingen van de Willem de Zwijger-ulo is in het afgelopen jaar sterk gestegen, n.l. van 554 in september vorig jaar tot 628 in de huidige cursus. Boven dien heeft de jaarlijkse opschuiving van de lagere naar de hogere klas sen plaats; zo ls het aantal leerlin gen van de tweede klas gestegen van 137 tot 213. Voor deze meerdere leerlingen zyn geen leerboeken aan wezig. zodat deze alsnog aangeschft dienen te' 'worden. Daar ook het aantal leerlingen van de z.g. han dels-afdeling, enkele jaren geleden ingesteld, sterk stijgt, moeten er boeken tot een bedrag van 5070 aangeschaft worden. Aan de wordt een krediet lot dat bedrag gevraagd. De Sint WiHibrordusstichtmg heeft ook enkele verzoeken. De Maria Go- rettï-school moet leidingen hebben voor de olie-kachels (kosten 1799), de school aen de Lange Singelstraat heeft een nieuwe verlichting no dig 1812) en de kleuterschool aan de Dwarsstraat behoeft nieuw meu bilair voor 325. De speelplaats van de (gerefor meerde) Oranje-Nassausschoolaan de Fr. Haverschmidtlaan is zeer slecht en moet nodig hersteld wor den, wat J 6000 gaat kosten. De akoestiek in de (christelijke) Pr. Marijkeschool in Nieuwland is niet best en moet verbeterd worden met akoestische panelen, kosten 1886, Voor een gering 'aantal belang stellenden heeft- de districtsbestuur der van de Christelijke Bedrijfsgroe pen Centrale, de heer Tj. H.,Daane, woensdagavond in gebouw Christe lijk Sociale Belangen de propaganda- actie 3960-1961 besproken. De heer Daane herinnerde eraan dat er al veel bereikt is op bet gebied van de sociale wetgeving. De stem van de werknemers heeft een ruime plaats gekregen. Hij meende dan ook dat die werknemers dienen te zorgen dat zij sterk vertegenwoordigd blijven.; De voorzitter A. Goudzwaard had in zijn welkomstwoord aan de aan wezigen om medewerking bij de ko mende propaganda-actie gevraagd. De hoofden van de openbare Ma- thenesseschool (Oude Kerkhof) en Thorbeckeschool in Nieuwland wil len het vak handenarbeid op de school invoeren.Beide scholen be schikken over daartoe bevoegde leerkrachten. Maar voor 2000 moet er nu materiaal aangeschaft wor den. In de school aan d Huysmans- straat is een kleuterklas onderge bracht bij gebrek aan plaats el ders. Nu het aantal leerlingen gesta dig toeneemt, kan aangenomen wor den dat die kleuterklas daar ook wei zal blijven. Daarom willen B. en W, de lokaliteiten aan het doel aanpassen en doen verbouwen. Dit zal 16.500 moeten gaan kosten. In de woning van - dehèer B- A. Bouwman aan de Lange Achterweg 42. is gistermiddag omstreeks vijf uur op nog niet verklaarde wyze brand ontstaan. De heer B. en zya echtgenote, zaten in een achterka mer naar televisie te kijken, toén zij gewaarschuwd werden, dat in de voorkamer de: vitrages en da gordijnen in brand stonden. De heer B. heeft de gordijnen van de rails gerukt en op straat gegooid, waar het vuur met emmers water is ge blust. De gewaarschuwde brand- weer hoefde geen dienst te - doen. De schade bleef beperkt tot die gor dijnen en de vensterbank. De heer B. was verzekerd. GEBOREN: Magdalena M., dv J. van Noortwjjk en M M_ Reens; Loes, dv J. van der Munnik en A. van Tol; Picter- nella. dv A, A. Huigen en H. J." Verba ten; Robertus F„ zv H. B. Méhke en M. G. Brans; Vvonne, dv C; van Roe- verlnge en D. Delfos; Cornelis, zv P. G. Wigmana en J. H. de Jonge. OVERLEDEN: P. A. Maan. 58 jr. Er ls heel wat gegriezeld woens dagavond in de grote zaal van het Volksgebouw en dat griezelen dank ten de leden van de Vrouwenbond van het NW aan de goede opvoe ring die hun collega's van de to- neelclnb gaven van de thriller „Het geheim var dokter Spemer". Re gisseur Plet van Leeuwarden zal met genoegen de vorderingen van het groepje dat onder zyn leiding staat hebben gezien. Er werd suggestief, zij het nog niet al te dynamisch gespeeld. De entourage was uitstekend. Het spel kreeg al direct de goede sfeer door de leuke kneepjes van de regie cm gebruik te maken van het duis ter, in het landgoed van deze dok ter Sperner gebeuren vreemde din gen. Er is een wetenschappelijke vinding zoek geraakt, het spookt ook. Om onverklaarbare redenen ge beuren er allerlei onverklaarbare zaken, maar aan het slot wordt chauffeur James toch ontmaskerd. Dan heeft men zoals het in een de tective behoort echter al tal van andere figuren als mogelijke daders onder de loep genomen. Het talrij-: ke publiek toonde zich dankbaar voor deze leuke voorstelling. Na zijn welkomstwoord van de voorzitster mevrouw A. Brand-Dijk- hoffz heeft eerst de bondspenning- meesteresse Ank Krists gesproken over de waarde van het lidmaat schap van het NW. Men moet: aan de geestverwanten vertéllen van de taak van de vakbeweging. Dat moet niet als een soort inventarisatie ge beuren, maar vanuit het hart en het eigen gevoel. Spreekster meende dat daardoor de ledenwinst nog groter zal worden. „Het is goed. leden te winnen, maar behouden is nog be langrijker." Tang-torso model In groen, cognac, marine er» zwart DIA- en FILMPROJECTOREN FOTO-ALBUMS FOTO-LIJSTEN HOOGSTRAAT 106 - Telefoon 6 67 20 SCHIEDAM Voor JAPONNEN, ROKKEN, BLOUSES, VESTEN, PEIGNOIRS ln diverse stoffen en prijzen Lange Kerkstraat 19 Telefoon 6 6135 Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées 1.98. Bij apotheek en drogist. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 85 Schiedam, teL 6 86 11 [permanent wave Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 33. Permanent vanaf f 8.— com pleet Telefoon 668 33. Fotografie RolfiJms vergeten? De autb- tnaat slaat voor u klaai Alle soorten films, foto K/ 'van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1