Sanering Broersvest is nu mogelijk gemaakt 1 3' Schadevergoeding aan verjaagde slagerij „Constructa" komt in nieuw bedrijfs-pand Raad had waardering voor de Sportnota Sophia worstelt met maitresse-probleem Yul Brynner met een pruik als Boekanier VIT DE GEMEENTERAAD IN PASSAGE: Spronkers kampioen Artists and Models55 Koeriersters L* *1 'matras Door Burg. Peek geopend Sporthal zoekt nog 'n plaats Diefstal MONOPOLE VERTOONT: Zeelui gingen met handwagen rijden Inenting Concert van Gusto's Muziekvereniging Artsen op zondag 'Pi Afsluiting van de Oude Dijk KERKDIENSTEN TAFELKLEDEN EN LOPERS H. A. Verwayen Burgerlijke Stand SCHIEDAM vrouwelijke hulpkrachten KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 29 oktober 1960 JDe procedure die gevolgd moet worden om percelen In de stad aan te kopen, mag dan niet zo moeilijk zijn aüs de relativiteitstheorie van Einstein, vele moeilijkheden zyn er toch wel aan verbonden", heeft wet houder Th. J. L. T* d. Berg gisteravond op Se vergadering van de ge meenteraad uitgeroepen, toen twee raadsleden hem vragen stelden over het voorstel van B. en IV. om in het belang van de volkshuisvesting het per ceel Broersvest 41, (de slagerij van de heer P. van der Geer in de „pot") aan te kopen voor een bedrag van 72.272. De heer Van der Geer zal dan in ruil de helft van de Toonzaal van de G.T.B. aan de Broersvest 95 In huur krijgen, voor de vestiging van zyn slagerij en worstmakerij. De ver bouwing van het pand zal dan nog ƒ57.000 kosten. De wethouder had kennelijk dergelijke wat pijnlijke kwesties «ever niet üi het openbaar be sproken gezien en daarom reageerde hij wat fel op de vragen. „Wat komt er vati dat geld weer aan de gemeente terug?'* wilde de heer J. J. van Woerkom. fWD) we ten, „Dat kost de gemeente ƒ800 per vierkante meter plus nog bij komende kosten. Is dat wel renda bel?" vroeg ir. K. J. J. Dominieus. „In zulke gevallen kan je niet voor een aangekocht pand gaan staan en roepen, wat is dat een duur pand! Zó komen dergelijke aankopen niet tot standi", merkte de wethouder verontwaardigd op, die het overi gens merkwaardig vond dat het juist leden van de VVD- en de AR- fracties moesten zijn, die gingen be knibbelen op de schadevergoedings sommen. „Wanneer het particulier belang moet wijken voor het alge meen belang, dan zal de particulier ook behoorlijk schadeloos gesteld moeten worden. Als dat in de Raad niet leeft, dan is er gelukkig nog een wet die dat regelt". De twee raadsleden op hun beurt waren weer gebelgd door deze laat ste opmerking. „Ik heb alleen vra gen gesteld om een inzicht te krij gen", verklaarde de heer Van Weer kom. „De wethouder kan nu wel zeggen dat het een voordelige aan koop is, maar hü geeft ons geen be- oordeiings-maatstaven opdat we zelf een inzicht kunnen vormen.' merkte verontwaardigd Ir. Domini eus op. Dit scherp lopend debat werd weer gesust nadat de wethou der toegaf dat zjjn woordkeus niet gelukkig was geweest. Ook het feit dat de wethouder de raadsleden niet voldoende inzicht zou hebben gegeven, bleek op een misverstand te berusten: een belangrijk rapport had niet ter inzage gelegen, waar dat wel het geval had behoren te zijn. Goede transactie Maar de heer Van den Berg legde daarna uitvoerig uit dat de nu voor gestelde regeling echt wel de beste was, die in de gegeven omstandighe den opgesteld kon worden. Bij de gedwongen verhuizing leidt de heer Van der Geer schade en het is bil lijk, dat de gemeente die vergoedt. Dit is by minnelijke schikkmg (na drie jaar praten) geregeld. Het kost (Advertentie LM.) Cm! veerkracht - ■behoudend HiiCiSsiWiUUK i Hueoc u inderdaad veel geld, maar het is toch niet juist om te stellen dat de aankoop /B00 per m2 heeft gekost. Immers, nu krijgt de gemeente de beschikking over de hele „put" langs de Broersvest De aankoop kost totaal ƒ190.000, bij uitgifte van het terrein kan ƒ130.000 terugverwacht worden, zo dat de sanering van de Broersvest de gemeente 60.000 kost. „Dit is geen slechte transactie. ïedereen heeft bewondering voor het thans in gebruik genomen complex van Bak kerij Vlug. Wel, er is reeds een ge gadigde om de nu vrij gekomen put op dezelfde wjjze weer op te vul len," verklaarde wethouder Van den Berg. Waarop de Baad met het voor stel akkoord ging. De heer P. J. Beekman <KVP> was erg blij met de wijziging in de routes van de buslijnen 39 en 40, maar had toch nog wensen. Name lijk het opvoeren van de frequentie van dc bus op het laatste stuk tus sen Tuindorp Kethel en Kethel- noord. Of er geen half uur dienst van gemaakt kan worden. Kun. er geen halte komen aan het eind van de Zwaluwenlaan? De bussen op Kethel rammelen ontzettend, kan er geen beter materiaal ingezet worden? Burg. mr. J. W. Peek beloofde de suggesties te zullen doorgeven aarj de R.E.T. Mr. H. B. Engelsman (PvdA) vond het maar raadselachtig dat eerst aan de heer J. van. Vliet terreinen in huur waren gegeven voor tennisbanen en nu ineens voor tennisbanen én een sproei-ijsbaan. En ook dat bij het tweede voorstel de oppervlakte van het terrein ineens vijfhonderd m2 groter was. Wethouder Van den Berg wist geen duidelijke verklaring te geven door het tweede raadsel, maar dat er eerst later gedacht is aan een sproei-ijsbaan komt omdat het verzoek daartoe ook later is bin nengekomen. Kunstklasse Mevr. W. R, Drukker-Brink sprak haar tevredenheid uit over de stich ting van een kunstklas in het Sted. Museum. Die zal in een behoefte voorzien, meende zij. Misschien dat later ook eens anderen dan school kinderen in aanmerking konden ko men voor een soortgelijke cursus. De heer H. M. WUIemse (KVP) merkte op dat het rioolgemaal aan de Marconistraat zo stinkt. Nu dit gebouw hersteld en heter geventi leerd wordt, zal de stank dan niet toenemen? Integendeel, er wordt op gewerkt om die stank zoveel moge lijk te beperken, beloofde wethou der Van den Berg. Nu er achttien woningen aan de Parallelweg gesloopt zullen worden, wilde de heer 3. Houtman (VVD) wel eens weten wat de toekomst van de Parallelweg zal zijn. Eerst maar eens afbreken, vond wethouder mr, M. J, M. van Kinderen, pas wanneer er oen flink stuk gesaneerd is, kan aan de opbouw gedacht worden. Overigens zal om een extra-bouw- contingent gevraagd worden voor vervangende woningen. Ver gunningen De heer Houtman vond het ook niet juist dat er Drankwetvergun ningen uitgegeven worden aan per- fAdue7tentie IJVI.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. Bellen btf ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80, telefoon B92i'0. Politie-alarmnummer 6 46 66 Gemeentelijke O pen ua re Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 920—16 30 uur. donderdag 9.301220 uur vrij dag 920—16.30 en 19—20.30 uur. zaterdag 9.303620 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 39—21 uur woensdag 14r—17 en 19—21 uur, donderdag 10—32 uur. vrij' dag 1417 en 19—21 uur. zater dag 10—12 en 17 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dagelijks van 105 uur en zon dags van 12—17 uur: Krsto He- gcdusic. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9,15 uur: „Mai- tresse". Monopole, 2 uur: „Artists and Mo dels"; (Is zondags 2 en 4.15 uur) 7 en 9.15 uur: „De Boekanier". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Sïngelkwartier. Feestavond. Volksgebouw, 8 uur; Comedia. To- neelavond. Arcade, 8 uur: PTT. Feestavond. Tlvoli, 8 uur; Buurtver. W. Brouwer- straat. Bijeenkomst, Wijkcentrum.'8 uur: Soc. Nieuwland. Dansavond. sonen, die niet de bedoeling hebben zelf een Horeca-bedryf te exploite ren. Zij krijgen de vergunning als zij op de wachtlijst staan en verpach ten die dan weer. Kan daar niet op toegezien worden? Onze bevoegdhe den zijn beperkt, verklaarde Burg. Peek. We doen wat we kunnen, maar in de nieuwe Drankwet zal dpar een verandering in aangebracht worden. Verder zijn de voorstellen van B. en W, door ons reeds "vermeld, alle aangenomen geworden. Alleen bleek er in het voorstel om het vak han denarbeid In te voeren op twee la gere scholen, een fout geslopen te zijn. Het gaat niet om de Thor- beckesehool, maar om de Mathenes- seschool en de Jan Ligthartschool B. Het voorstel ter wijziging van de Verordening op de hondenbelasting stond niet op de agenda en is niet behandeld geworden. Toonaangevend, charmant, elegant en zeer apart zijn de brillen van Wij maken harder beschermt hiermede uw ogen EXTRA v.h. DE BRUIN iSCHIEDAl Burgemeester mr. J. IV. Peek heeft gistermiddag het nieuwe bedrijf van de Industrie en Handelsonderneming „Constructa" aan de Plcsmanweg ln het Industrieterrein ten westen van de Scliie officieel geopend door, op - (Advertentie l.M.) By de behandeling in de Gemeen teraad van het voorstel om het Sportpark Harga. af te zonden met de aanleg van dertien sport- eu ook recreatie-terreinen, hebben drie raadsleden de gelegenheid aange grepen om de dit jaar verschenen Sportnota 1960 te bespreken. De he ren J. Scheffers (PvdA), 3. J, van Woerkom (VVD) en W. Kok (CH) hebben uitvoerig of in het kort hun waardering uitgesproken over dit weidoorwiochte overzicht over da toestand van de sport in onze stad. Daarbij heeft het gemeentebestuur een stevige pluim op de hoed ge kregen voor het vele dat van ge- meente-wege gedaan wordt om de steeds toenemende belangstelling voor sport en recreatie op te van gen. Doch er kwamen ook wel wen sen naar voren. In 2ijn antwoord heeft wethou der mr. P. van Bochove het juist geacht dat dergelijke Sport-nota's om de vijf jaar verschijnen, omdat de situatie zich snel wijzigt Verder wees hij er op dat er remmende factoren zijn bij het uitvoeren van de in de Sportnota genoemde wen sen. Dit zijn vooral gebrek aaD ruimte en aan financiën. Do wethouder roerde enkele pun ten aan. Voor" een rolschaatsbaan bestond een vaag plan op de zand vlakte, maar door de aanleg van de waterkering is daarvan afgezien. Daar het rolschaatsen „buurt-gebon- den" is, is het ongeschikt van het middenveld van de toekomstige wie lerbaan een rolschaatsbaan te ma ken. Een ijsbaan, moet mogelijk zijn op de 9 ha vijvers in het Pr. Beatrix- park, hoewel de S.IJ.V. weinig voelt voor een ijsbaan op een vijver, Do stadssingels zouden, ook gebruikt kunnen worden, wanneer de jeugd het ijs niet zo stuk stootte. Voor schoolsportvelden wordt ge zocht naar kleine terreinen. Ook de halfverharde trainingsvelden in Har- ga zouden dienst kunnen doen, doch ze liggen wel Uit de buurt, Het zwembad in Schiedam-Zuid staat op de verlanglijst, maar in verband met de aanleg van de wa terkering zal het nog wel jaren du ren voordat dit plan verwezenlijkt" zal kunnen worden. Het Sportfondsenbad wordt al te klein voor het schoolzwemmen. Een instructie-bad zal uitkomst kunnen brengen. Gezien de financiële si tuatie zal daarbij wel een beroep op de gemeente gedaan moeten wor den. Gevraagd is om het jeugd-zwem- men (kinderen beneden de twaalf jaar) ook te subsidiëren. Dat-kan met de verdeelsleutel geregeld wor den, nu de subsidie verhoogd zal worden. Doch de spoeling wordt dan dunner. Tenslotte de Sporthal. Een brede commissie van de S.G. onderzoekt de mogelijkheden tot de stichting van zo'n hal. Aan het gemeente bestuur ls gevraagd een terrein daar voor aan te wijzen. Doch zolang de commissie nog niet heeft uitgemaakt, of de hal alleen voor sport of ook voor evenementen gebruikt zal wor den, kan moeilijk een passende plaats aangewezen worden, zulks Ook in verband met de nodige entourage van de hal. VOOR een martelend probleem slaat Sophia Loren in „That kind of woman". Want de schone, lu Amerikaanse glamour gedoopte Italiaanse actrice Is in deze film van Sidney (Twelve angry men) Lumet minder een vrouw-uit-één-stuk dan wel een stuk van een vrouw. De Nederlandse titel Maïtres- *e is even suggestief als onnauw keurig. "Want Sophia is niets meer dan een maintcnée, die het op haar manier vèr heeft gebracht: zjj mag namelijk een prominent New Yorks advocaat verpozing bieden. Het martelende probleem van So phia Lorep bestaat nu hierin, dat ze in haar harde beroepspantser een zwak plekje heeft, een plekje, waar in 'n jonge, serieuze, zuivere en (na tuurlijk) onbemiddelde sergeant bij de parachutisten (Tab Hunter) een flinke bres schiet. Als de liefde we derzijds opbloeit, raakt Sophia in pa niek. Moet ze het luxe-bestaan bij haar rijke, oudere beschermer opge ven voor een ongewisse toekomst met de jongensachtige doorzetter, een toe komst vol romantiek, maar ook vol zorgen? Omdat het een Amerikaanse film is. begrijpt u wel, dat een dergelijk realistisch onderwerp nooit op een waarachtige manier behandeld kan Worden. Ook Lumet heeft blijkbaar rekening moeten houden met de preutse „Production Code", die het bestaan van maratenées liever hele- maal zou willen verzwijgen. George Sanders speelt haar op merkelijk tactvolle en beminnelijke T vkgever, die zijn verlies bijzonder sportief neemt. l.umet heeft enorm z'n best gedaan op iit weerbarstige materiaal.- maar een goede Dim is het toch net niet geworden. Ondanks de Lappan to con, "astwerkingen in de sfeer van de wein. belangrijke gebeurtenissen, ondanx, het redelijke spel van Lo ren, Hunter, George Sanders (de ad vocaat) en het treffende optreden van Jack Warden als een drukke ka meraad van de sergeant, die de liefde A. A. Spronkers (LEV) Is kampioen van de vijfde klasse libre geworden. Hij toonde zich van de finalisten de beste speler. Spronkers zal nu het biljartdistrict Schiedam vertegen woordigen in het gewestelijk kam pioenschap, dat op 26 en 27 novem ber door het district Bollenstreek wordt georganiseerd. Van de acht finalisten, moest ten slotte v. d. Ent uitvallen wegens ziekte. Zijn partijen kwamen te ver vallen. Meyer, die aanvankelijk de beste kansen scheen te hebben, verloor zijn laatste partij. Nadat Spronkers op de laatste speelavond zijn eerste partij had gewonnen, was het zeker, dat hij de titel zou behalen. Ook al had de LEV-er zijn laatste partij verloren, was zijn moyenne hoog genoeg ge weest. De uitslagen op de laatste speel avond waren: Spronkers Verhey Brussaard Meyer Spronkers v. d. Most Daardoor werd de eindstand van dit eerste titeltoernooi dit seizoen: 50 24 9 2.08 35 24 4 1.46 50 49 7 1,02 45 49 6 052 50 31 9 1.61 21 31 4 0.66 De fotograaf P. N. deed aangifte van de diefstal van een Rolleicord- camera, die op een. toonbank achter op zijn manier beoefent (met Barba- in de winkel aan de Rotterdamsedijk ra Nichols als een meegaande slons), had gelegen. ONDER supervisie van wülcn Cecil B. de Mille is een nieuwe versie van The Buccaneer ge maakt door Anthony Qatnn, de be kwame acteur die met deze kleurige en roerige avonturenfilm z(jn debuut als re «ueur heeft willen markeren, Yv* Brynner met een fraaie pruik op het kale hoofd is thans de grote Boekanier wiens versterkte paleis ergens in het moerasgebied rond New Orleans uitpuilt van de schatten en kostbaarheden, die hü en zijn zeeschuimers in de loop der ja ren bij elkaar hebben geplunderd. Jean Lafitte geniet een absoluut ge- zog I zijn getrouwen, één blik van hem is voldoende om de grootste wildeman in zün schulp te doen krui pen. Maar ook De Boekanier heeft een kwetsbaar plekje. Dat is zjjn hart, vervuld van liefde voor de scho ne dochter van de gouverneur van New Orleans. Die dochter voelt er echter weinig voor om met een vogelvrije piraat te huwen. Natuurlijk gaat ze daar^ la ter wel anders over denken. Maar voor het zover en dan ook weer te léêt is, moet de fiere Jean zich eerst rehabiliteren. Dat betekent, dat bij zich schaart achter de banieren van generaal Andrew Jackson die met een handjevol mannen de strijd tegen de overmachttgde Engelse vijand tracht vol te houden. Lafitte, die eerst „neutraal" heeft willen blij ven tussen de partijen, kiest voor Amerika en dat levert hem behalve een groot aandeel in de overwtn- njngstriomf de hand van de schone gouverneursdochter op. De onthulling van een vroegere wandaad, gepleegd door één van zijn kapiteins, maar onder zyn ver antwoordelijkheid. verscheurt de schone toekomstdroom wredeljjk. En zo zet Jean Lafitte, met achterla ting van zjjn bruid, weer koers naar open 2ee, om zijn legendarische carrière te hervatten Brynner is een lenige, autoritaire Boekanier die wel aan het roman tische beeld van zo'rt figuur beant woordt. Charlton Heston verschijnt als een uitgeteerde oude generaal Jackson, Charles Boyer speelt een charmante pseudo-generaal en Claire Bloom een wilde piratenkat, die Lafitte beurtelings haat en bemint. Het is allemaal nogal traditioneel gefilmd door Quinn, maar een kleu rig en afwisselend spektakel is het wel geworden, vooral dankzij de wonderlijke schakeringen van het pastel-Technicolor Deze film draait in de avond-voor stellingen van MONO? OLE. Spronkers 10 287 206 9 1.39 De "Waard 8 269 230 9 1.17 Meyer 8 285 277 7 1.03 Verhey 6 264 203 11 1.30 v. d. Roest 6 250 226 8 1.10 Brussaard 4 223 253 7 0.88 d. Most 0 117 270 5 0.43 Spronkers en Verhey promoveren naar de vierde klasse. Drie Engelse zeelui, afkomstig van het schip „Bolton Aby", dat in de Parkhaven ligt, zijn na enig cafébe zoek gisteravond tegen half twaalf aan het rijden gegaan met de hand wagen van de schilder J. B., die in de Lange Kerkstraat stond. Toen ze enige meters verder met de wagen tegen een stilstaande auto, eigendom van de heer M. J. H. uit Monster, gebotst waren, waardoor een flinke schade ontstond, die op 150 gulden wordt getaxeerd, lieten de zeelui de handwagen in de steek. De politie heeft het drietal later opgehaald in een café, waar zij met een zestal kameraden zaten en hen de nacht laten doorbrengen op het politiebureau. De kapitein van bet schip heeft zich garant gesteld voor de vergoe ding van de schade. voor onze klanten Vijftig duizend gulden ga at er deze maand van onze prijzen af, In tientallen aan biedingen zult U zien wat dat betekent. Zorg er voer dat ook U Uw aandeel krijgt.,., door nü te kopen. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van twee series molton dekens 1000 Stuks grijs gekleurde Molton dekens (150 x 200 cm) mee meerkleurige streep, te gebruiken als onderdeken, tus sendeken, In de box, matras beschermer of als tochtdeken, normale prijs 3.95 nü voor nog géén twee gulden. 1500 Stuks witte Molton de kens, (125 x 180 cm) van helder wit gebleekte garens, als tus sen- of onderdeken, van 4,90. voor nog géén drie gutden. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee series Molton dekens, die als ln deze winter de nachten kouder worden, ook bij U thuis beslist in reserve moeten liggen. Op dinsdag 1 november bestaat er 's-middags gelegenheid tot koste loze inenting in het gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Tuinlaan 80 al hier. Tussen 2 en 2.30 uur tegen pokken en van 2.30 tot 3 uur tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Eventuele oranje-inentingboekjes van de kinderen of trouwboekjes der ouders meebrengen. Vannacht is er ingebroken in het pand van de Handelmaatschappij Pennfbg en Geurts aan de Westvest 26. Via de trap van de Gereformeer de kerk aan de Westvest no. 30 zjjn de inbrekers op het dak gekomen van no. 26. De deur van de brand- koker op het dak stond Open, zodat de inbrekers vla de trap in die ko ker naar het kantoor konden afda len. Van twee schrijfbureaus zijn de laden opengebroken en overhoop ge haald. Slechts een bedrag van tien gulden wordt vermist. 5?" M onopole-maiinees HET Amerikaanse kolderduo Dean Martin en Jerry Lewis is dit keer in de beeldromanbranche te recht gekomen. Dean Es (ekenaar van griezelige fantasie-figuren en Jerry vertelt verhalen, met veel Moed en moorden, (anders is het niets voor kinderen volgens de uitgevers). Jer ry krijgt er nachtmerries van en ijl' over Vincent de Gier en het Vleer muismeisje. Wanneer hij een keer in droomtoe stand de trap van zijn pension op vlucht, ontmoet hij het echte Vleer muismeisje, een model van een teke- naxes. Dean en Jerry raken dan ver zeild in een milieu van. „Artists and Models" en beleven de zotste avontu ren met schone vrouwen, spionnen en. uitgevers, die volle potten vert op hun hoofden krijgen. De shows zijn goed in deze klucht en kittige Shirley Mac Laine, de charmante Dorothy Malone en een hele serie welgevormde scbildersmo- dellen zorgen voor veel oogverblin dend schoon. Frank Tasblin regis seerde de kluchtige showfilm. Gusto's Muziekvereniging zal op donderdag 3 november in het Pas sage-theater een jaarfeest geven. Het muziekkorps oJ.v. dirigent B. Boer man zal met medewerking van de Drumband o,l,v. de heer G. J. Frie- derich een concert geven. Na de pauze brengt Rens van Dortb met zijn gezelschap de cabaret-show „Ta- raraboemdiee". Oost en West beleeft Avonturen met Kunst De Kon. Ver. „Oost en West" afd. Schiedam zat op woensdag 2 novem ber de avond doorbrengen in het Stedelijk Museum met „Avonturen met Kunst". In spoedgevallen zjjn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen; W. H. F. Meijer, Swam- merdamsingèl 43, tel 69696; P. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76, tel. 68004 en F. Jungerius, Jacob Catslaarj 8, teL 67355. Geopend is apotheek Gouia Co. Groenelaan 127, die ook gedurende volgende week de nachtdienst waar neemt. verzoek van de directeur, de heer G. de Jode, een knop in te drukken, waarop de fabrlefeshoorn begon te loeien en de vele machines begonnen te draafen. Het bedrijf is uit Rotterdam naar Schiedam verhuisd, omdat het hier de zo zeer gewenste mogelijkheden tot uitbreiding kreeg. In het bestaan van 16 jaar heeft „Constructa" ove rigens al veel gezworven. Eind 1944 werd het bedrijf gesticht in Rotter dam-noord, waar drie man personeel kleine reparaties uitvoerden en in de „hongerwinter" nood-kacheltjes ver vaardigden. Daarna waren brieven- wegers in de gunst en later weer fietsbellen (500.000 per jaar!) In 1948 werd verhuisd naar de Oostzeedijk en daarop weer naar een terrein van de Ned. Spoorwegen in Rotterdam noord. Het bedrijf groeide en zo ook de behoefte naar ruimte. Nu heeft „Constructa" in Schiedam de beschikking gekregen over 609 m2 bedrijfsruimte, waar zestien tot achttien man de moderne draai- en stampmachines bedienen. Over orders heeft men de eerste tijd niet te kla gen. „Constructa" dan is gevestigd in twee aaneengebouwde z.g. „industrie- flats", zoals het Schiedamse Aanne mingsbedrijf J. v. d. Tempel Zoon er al zovele heeft neergezet in het industriegebied en waarvan er nog meerdere zullen komen. Het ontwerp is van het architectenbureau Nuyt en Heikens uit Vlaardmgen. Burg, Peek heeft directeur de Jode en zijn bedrijf welkom geheten in. het „definitieve home" en in Schie dam, omdat dit bedrijf past in het gemeentelijke schema zoveel moge lijk verschillende soorten industrie- en naar Schiedam te trekken. GEMEENTE j rOFFICIEEL NIEUWS Ter openbare kennis wordt ge bracht, dat ter Gemeente-Secretarie van Schiedam (Afd Alg. Zaken) van 31 oktober t/m 5 november 1960 ter visie is gelegd een ontwerp-besluit van de Staten der Provincie Zuid- Holland tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Oude Dijk in deze gemeente, voorkomende onder nr. 14 van da wegenlegger, welk gedeelte is gele gen tussen de spoorwegovergang in de spoorlijn Schiedam/Delft en de brug over de Polderwaterkering, een en ander is aangegeven op het bij dit besluit behorende kaartje. Belanghebbenden kunnen tegen dit voornemen gedurende een termijn van negen dagen na de datum van ter-visie-legging schriftelijk bezwa ren indienen, bij de Staten der Pro vincie Zuid-Holland te 's-Gravenha- ge. Schiedam, 27 oktober 1960 Burgemeester en Wethouders van Schiedam: De Secretaris, De Burgemeester, N. J. POST J. W. PEEK Ned, Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur ds. L- Vroeg in de Wei) (Veen en daal}. Bethel- kerk: 10 uur dr. L. J. Cazemler en 5 uur ds, J. D. Smids. Opsta ndlngskerk: 10 uur ds. J, D. Smids. en 7 uur ds. H. W. Hemmes, Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. A. Hoffman cn 7 uur ds. J. Gras. Her vormingsdag, 31 oktober: Grote Kerk 8 uur ds. A. Hoffman. Kethel: 10 en 7 uur ds. J. E. L. Brummelkamp. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Ire ne: 10 uur ds. A. Vroeg in de Weij (Vee- nendaal). Grote Kerk: 3 uur ds. A. Vroeg ln de Weij. Evang. Luth. Gemeente. 10 uur ds. S. G„ v. d. Haftgen. Luth. Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur: Oecum Avondgebed. Ned. Prot. Bond. West 82; 10.30 ds. J. A. Hcbly. Oud-Kath. Kerk. Dam £8: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 59: uur en 7 uur ds. R. Helling, Leger des Heüs. Lange Haven 27: 10 uur Heiltglngssamenkomst en 730 uur Verlossingssamenkomst, Gerrit Verboort- straat: 6.30 Openluchtsamenkomst o.l.v. majoor en mevr, M. Souveretn. Geref. Kerk, Oosterkerk: 9.30 u. ds. J. Nawijn en 5 u, ds. C. Githuls, Ju- Uanakerk 930 u. ds. C. Gilhuis en 5 u. ds. A. Brouwer (R'damj; De Ark Kethel 9.30 u. ds. A. Brouwer en 230 u ds. J, Nawijn. Kantine S.CJ*. 930 u, ds. H. Dijkstra (R'dam) en 5 u. ds. JT- Nawijn. Jehovah's Getuigen, Volksgeb. 6 U. Wachttorenstudie; onderwerp: „Wak ker blijven met de getrouwe en beleid volle slaaf". Woensdag 730 u. dienst vergadering en theocratische bedie- nlngsschool. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa rande hoek BK.-laan 10.45 en 6 u, ds. N. Brandsmo (Nw.-A'dam). Met een vrachtauto beladen met 110 balen spLiterwten reed de chauf feur W. D. uit Rotterdam gistermid dag om 12 uur langs de rotonde op de Nieuwe Haven. Daar er geen laadborden waren op de vrachtwa gen, zijn in de bocht twintig zakken van de auto gevallen. Een zak scheurde en de inhoud verspreidde zich over de straat. Tegen de ehauf- feur is proces-verbaal opgemaakt (Advertentie LM.) in iedere maat en prijs, reeds V-a. ƒ7.95 Volledige woninginrichting Hoogstraat 184-—186 DINSDAG X NOV. GESLOTEN Burg. mr, 3, TV. Peek drukt de knop in waarmee hij het nievwe bedrijf van Constructaopende. Links directeur C, de Jode. Geboren: Margaretha d.v. A. Lu- lofs en C. L. van den Berg; Lijntje d.v. J. Vervoort en H. F. de Groot; Jacqueline C. F. M. d.v, C. M. Jutte en N.H. P. Elshof; Hemana d.v. H. J. Jeup en J. Snijders; Jan A. z.v. J. Scheper en W. M. Vee- ningen. Overleden: S, Lagendijk, 65 ir. Voor lijdelijk gevraagd; enige voor het verrichten van administratieve arbeid, eventueel halve dagen. Sollicitaties te richten aan N.V. Mij. 'OXYGENIUM', Buitenhavenweg 50, Schiedam. Gevraagd op Tandtechn. Laboratorium flinke jongeman en flink persoon voor Expeditie Aanmelden: Plein Eendragt I - SCHIEDAM. Specicta! voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 6 80 21 - Schiedam Permanent wave Bélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting! Dames- en herenkapsalon ^.Hélöne", Rembrandtlaan 23. telefoon 6 7170. Permanent, Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vqnaf 8.— com pleet. Telefoon 668 33 Fotografie Voor uw pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, telefoon 6 67 20. In één dag gereed. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop- ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad),teleL - 6 7028 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. k Siypetü „Sollngen", Nieuw- straat f3, Philishave sly pen, reviseren en repareren, scha- ren slijpen, tafel- pd brood messen, golfslijpen. 's Mor gens gebracht, 's middags klaar Tel. 681 27.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1