Plan gereed voor bouw van St. Liduina-lyceum levensverzekering 650 leerlingen in gebouw van 105 meter lengte Hondenbelasting: moeten we de dieren afmaken P elke woensdag jongensmarkt Haagse Comedie met „Jaloezie" Kinder-Boekenweek in Sint Liduina- bibliotheek TRICOT BROEKJES Sint Nicolaas wandelmars Naast bestaande nood-school Programma voor NIVON S.V. „Schiedam' Kd.aB Aanslag op toto-prijs? Anti-hongcr-actie: Schoorsteenbrandje Cursus voor N.V.V.-leden SCHIEDAM JUFFROUW voor de Boekhouding vrouwelijke administratieve kracht Dinsdag 1 november 1960 Ter gelegenheid van de Kinder boekenweek heeft de R.K. Openba re Leeszaal en Bibliotheek St. Lidui- na aan de Dam 18 in de uitleen-afde ling e'en kleine tentoonstelling gehou den van kinderboeken. Zo kunnen de ouders of verzorgers van de kin deren zich een Idee vormen vanwat zij hun kinderen, ook de heel kleine niet uitgezonderd aan lees- of vertel stof kunnen voorzetten, In de kinderleeszaal beneden is een andere tentoonstelling ingericht met boeken over de zee, op aardige wijze „aangekleed" en van een zekere sfeer voorzien. Een aantal boeken liggen ter inzage, maar de kinderen kunnen uiteraard aan de uitleen-afdeling te recht •- Woensdagmiddag wordt, ter accen tuering van de Kinderboekenweek, een verteluurtje gehouden over „De Vliegende Hollander." Mé/aif [preekt [«'les.?. Menojj! - pi-roe/-:, feeder. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka Co.. Grocnelaan 127. Bellen by ongevat: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80, telefoon 69211], Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openoare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur,- dinsdag 9.30—16.3Q en 19—20.30 uur, woensdag 9.3016.30 uur. donderdag 9.3012.30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur. zaterdag 0.3016.30 uur. "s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19—21 uur. woensdag 14—17 eu 192! uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 14—17 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum. Gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Mattresse", Monopole, 2 .uür: „Artists and Mo dels"; 7 en 9.15 uur: „De Boekanier". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur. N.B.V, Huldi gingsavond, Chr. Soc. Belangen, 8 uur; ARJOS, Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: VPRO. Feest avond. Wijkcentrum. 6 uur: Onder Ons. Bij eenkomst, R.K. Vcr.gebouw (Kethel), 8 uur: Lezing. Voor de Schiedamsc Kunstkring geeft de Haagsche Comedie op don derdagavond 10 november in 't Pas sage-theater een opvoering van de comedie .Jaloezie" van Sacha Gul- try. De regie berust bij Bob -*e Lan ge. die 2elf de hoofdrol speelt Ver der medewerkenden zijn o.a_ Myrs "Ward. Kitty Kluppell en Paul Steen- bergen of Gijsbert Tersteeg. wol met nylon versterkt 3n uni- eit streépdesslns vlotte pasvorm Speciaal verlaagde J.M. prijs jaar...; De Schiedamse Wandelsportver. „De Trekvogels" zal op zaterdag 19 en zondag 20 november voor de der tiende maal de Sint Nicolaaswan- delmars in Schiedam houden. in het Prinses Beatrix-park heeft het paviljoen reeds vorm gekregen. jJoff ts dit eenvoudige gebouwtje niet voltooid, maar men kan er nu op rekenen dat uoigemde zomer bezoekers van het park dit pavil joen zullen vinden. hamlij podöy per'ijd, ¥ng u[. ik tori Ne OmBen kmeiL Reiner- Kinder- Mt-Vej, moor. Het NIVON (Ned. Instituut voor Volksontwikkeling; en Natuurvrien- denwerk) beeft voor de maand no vember een lezing-avond op het programma gezet. Op dinsdag 22 no vember zal in het. volksgebouw Fred Hafkamp vertellen over zijn „Reis door Birma en Siam", hoe de bevol king leeft en wat ;er gedaan wordt om de welstand te verbeteren, over bezoeken aan Chinezen-wijken en kloosters en tal van toeristische bij zonderheden. Het verhaal wordt ge ïllustreerd met kleurendia's en mu ziek en zang. Speciaal voor de vrouwelijke leden zal er een cursus in wondbehan.de- ling erï verbandleer (dat is geen EHBO) van vier avonden worden ge houden door de heer Van Rij, ver pleger bij de G.G. en G,D. De eerste avond is vastgesteld op woensdag 23 november, eveneens in het Volks gebouw. (kkitift stijging per maat} PC een p.'tfou; N, düj taAlle, ftragen Ukort. par.hef bt;M P&mE pt' op. K sfu. f B mei Si&Hk. De ontmoeting tussen de le tien tallen van de schaakverenigingen „Schiedam" en "Unilever, welke in eerste zitting in een voorlopige uit slag van 2I resulteerde, heeft een verrassend slot gekregen. Niettegenstaande het feit, dat on der de 7 afgebroken partijen er eni ge waren, waarin Unilever remise kansen bezat, toonde „Schiedam" wat zij waard isdoor uit deze af gebroken partijen evenveel punten te scoren, zodat de definitieve uit slag 9—1 is geworden. Met dit goed^ begin kan met eni ge optimisme ak. donderdag in Ire ne de strijd worden aangebonden tegen het 3e tiental van de schaak vereniging Messemaker. Het onderwijs aan dit lyceum zal zoivcrden geregeld, dat niet de do centen, maar de leerlingen zich van lokaal tot lokaal bewegen. Ieder lo kaal wordt daardoor in feite een vaklokaal, met de sfeer en het ka rakter van het onderwezen vak. Be halve de werknlssen In de gangen komen er telkens tussen twee lo kalen werkhoeken, waar de leerlin gen kunnen studeren en tevens de beschikking zullen hebben over de bibliotheken van de aangrenzende lokalen, die er zullen worden on dergebracht. [te een' Mi teil R bc. prtbbcj' mijn nou jé' bak. p» èen fi'jocr |f zijn L'macr |n' efen p ic'erd jnraaïct |iè ge- f boert Bk.«Ö O weg L-Voor [ktoaro BttjVeh plotte k-itiet- (Advertentie 7.M.) Sport heeft in zijn leven-een grote rol gespeeld. Zijn doelpunten waren al niet meer te tellen toen-ie twintig was. Hij zwom als een waterrat Hij zeilde als Columbus (alleen minder ver). En altijd eerbied voor spelregels, ook voor die van het leven. Toen Hij zes en twintig was zei hij tegen zijn assurantieman: "Een verzekering waar niet alleen mijn gezin 1 mee gebaat is, maar waar ik ook zelf nog wat aan heb als ik vijftig word Zou dat. gaan?" En óf het ging! Zelfs tegen een voordelige premie omdat hij er al g zo vroeg.bij was. En nu: twee 'en- vijftig, kerngezond. Nóg zwemmen. Nóg zeilen, g Kostbare hobbies: modelbouwen foopt op. zeker. Maar even zeker was da flinke a som die AMSTLEVEN hem heeft uitgekeerd. Jan Cottsar stelda een "Olympische packet" voor ons samen: foto's en anecdotes van do Olympische Spelen I960. U hoeft er. alleen de administratiekosten voor te betalen. Stuur een briefkaart met 2A cent extra aan postzegels naar AMSTLEVEN, Postbus 1072, Amsterdam. Dan wordt U dit mooie boekje franco toegestuurd. %vöor Bd.ui- m*hét- leb ik ar da, Zorg voor de wind in Uw zeïfea Vraag Uw assurantieman naar het voordeel van een vroege verzekering bij AMSTLEVEN. Zorg rtu voor later. fëwas. [j'Jo- JiUp- [ia'da [tenor [rióel). AMSTLEVEH verspreid liggen over meer dan 350 begraafplaatsen. Sinds de oprichting van het Ned. Oorlogsgraven. Comité hebben 28.094 nabestaanden de reis naar ons land kunnen maken om. 1800 graven te bezoeken. De overige 12.000 graven worden in de komende jaren bezocht en het comité verwacht nog 20000 bezoekers. Daarom wordt elk jaar op groot scheepse wijze gecollecteerd en daar om wordt wederom een beroep ge daan op de vrijwilligers, zich,te Wil len opgeven als collectant. Zij wor den verzocht zich liefst zo spoedig mogelijk op te geven bij de heer F. J.-Th, Collignon, Sint Liduinastraat 70a. Kunnen de waardebonnen, die uit- gereikt^worden als prijs in de voet- baltoto ook een begeerde bult wor den voor inbrekers? Het Is zeer de vraag, maar In elk geval had de heer T. v. E.f militair van beroep, die de woning aan de Westfranken- landsestraat 74 bdeelt met de fa milie Peters,'die vorige week een hoofdprijs in de toto heeft gewon nen, wèl dat Idee. Toen de heer Van B. gisteravond tegen het middernachtelijk uur thuis kwam, zag hij bovenaan de trap in het huis een onbekende man staan. Althans, hü zag er van beneden af alleen de bonen van. De heer Van E, dacht aan de prjjs, en begon direct een achtervolging van de on bekende man, die echter niet ge pakt is kunnen worden. Hij. zou door een dakraam ontsnapt kunnen zijn. De prijs is veilig en mevrouw P„ die alleen thuis was, had geen on raad gemerkt. Er wordt ook niets vermist in huis. Hkna l;voor lp de [waar Gistermiddag omstreeks half één is er door vuil int de schoorsteen een schoorsteenbrandje geweest in het pand Scheervlietsestraat 11. De brandweer, onder leiding van hoofd- brandmeester Mak, heeft de haard verwijderd en het vuur gedoofd. Er was geen. brandschade. Op het terrein tussen de Haven- dijk en de; Maasboulevard is men nu nog bezig vtet het verrichten van proef-boringen met deze won derlijk gevormde machine. Op die plaats zal binnenkort begonnen worden met de bouw ven de eerste hoge ft er "-flat. Als voorlopig resultaat van de in zameling voor de Anti-honger-actie kan een opbrengst van ƒ7.500 wor den gemeld. N.V. Maatschappij „OXYGENIUM' Buitenhavenweg 50, Schiedam, vraagt voor spoedige indiensttreding: afdeling debiteurenadministratie. Beker.d met typen. Leeftijd plm.18 jaar.. Gevraagd op handels- enfabriekskantoor Leeftijd plm. 18 jaar. Sollicitaties te richten aan: - 1 MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" Buitenhavenweg 50 - .Schiedam. j Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 68 33.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1