{Commercie maakt zich meester van puberteit I Trainingsvelden opgebouwd op huisvuil en „tuintjesgras" Herv. Gemeente wil vrijwillige bijdragen STOPT HOOFD? THEREXIN Storm heeft flinke schade aangericht 1 [psféü Twee oude leden van de NBV gehuldigd Schaakver. 5Schiedam! houdt 5instuif avond' Vereniging van grossiers in vlees bestaat 50 jaar Het grote experiment van Harga Parkeerterrein zo „rendabel" Enquete naar meningen Afschaffing van plaatsengeld, vermindering aantal collecten Jazz dans-soiree's van Scopulus Beclrijfs-klaverjas competitie VtCKS NAAR DE AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Zestien verkeers ongevallen Programma voor Huisvrouwenver. t Moderne opvoedkunde lijdt volledig echec Prof. dr. F. W. Prins: we hebben geen antwoord Burgerlijke Stand Wereldspaardag een succes EEN NIEUW INITIATIEF Engelse zeelui liepen weg na aanhouding Jongens stoken een verboden vuurtje Opgericht op 30 november 1910 Kinderboekenweek in De Brink SCHIEDAM Koeriersters Woensdag 2 november 1960 3 Toen enkele jaren geleden het Sportpark Harga werd gepland, werd beslist dal er ook parkeer-ter- relnen voor auto's hy moesten ko men, Twee hectare was daarvoor uitgetrokken. „Toch wel erg jammer van deze kostbare Schiedamse grond om die alleen voor 50 middagen in het jaar te gebruiken en dan telkens jjiaar voor drie uur", had de heer S. j. Schipper, de grote gangmaker van het Sportpark Harga. bü zich zelf gedacht. Hij piekerde hoe hij die on rendabele parkeerterreinen op ande re wijze kon gebruiken. Zo is het Idee van de half-verharde trainings velden geboren, die een unicum zijn In dit deel van Nederland. Zij *ün ook de voortdurende zorg èn de De Hervormde Gemeente te Schie- trots van de heer Schipper, die lang daIP overweegt een ingrijpende wy heeft moeten experimenteren om de 1 goede samenstelling voor de onder grond te krijgen. Hij heeft succes gehad en Sport park Harga is nu drie van die balf- ziging aan te brengen in haar finan cieel beleid. Zij zou het plaatsengeld willen afschaffen en het aantal col lecten tydens dc eredienst willen verminderen. Zij zou bovendien de door de kerkvoogden vastgestelde verharde velden rijk en er zullen kerkelijke bijdragen willen laten bij de uitbreiding nog drie bijko men, Zij zijn ideaal voor de training: ze kunnen het hele jaar door en elke dag bespeeld worden. Daardoor wor den de speelvelden gespaard. Nu zijn er systemen en materialen bekend om verharde velden aan te leggen, maar helemaal hebben ze niet voldaan: bij regen klef en bij droogte erg stoffig. Bovendien is de toplaag scherp, zodat de spelers als zc vallen verwondingen kunnen op lopen. Daarom zocht de heer Schipper ander materiaal. Sintels, dacht hij, gemengd met stoffen waar „groei vervallen. Deze l)ü dragen zouden moeten worden, vervangen door be dragen, waarvan de grootte door de leden zfclf, vrijwillig, zou worden vastgesteld, aldus een communiqué van de Hervormde Gemeente. Om de mening van de Schiedamse hervormden hierover te vernemen, zal dezer dagen een grootscheepse enquête worden, gehouden. De uit komst van deze enquête zal beslis send zyn voor het besluit, aan dit plan uitvoering te geven, dan wel, de huidige situatie te handhaven. Met spanning zien kerkvoogden, predikanten en kerkeraadsleden van Schiedam de uitslag van de enquête normen, hun formulier in te vullen. Die hoop wordt gewettigd door het verrassend goede resultaat van de Hervormde kerkbouwacfie in Schie dam. Als het plan doorgaat zullen dus alle plaatsen in de Schiedamse her vormde kerken vrfl zijn. Er zal tij dens de dienst nog maar twee maal worden gecollecteerd, namelijk voor de diaconie en voor de eredienst. Voor verschillende doeleinden zal b|| de uitgang nog een collecte worden gehouden. Aldus het communiqué van de Hervormde Gemeente. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. Bellen by ongeval: G.G. en G.D„ Tulniaan 80. telefoon 6 92 PO Poli tie-alarmnummer 646 66 Gemeentelijke Openoare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge- opend: maandag 19—2030 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—2050 uur, woensdag 9.3016 30 uur. donderdag 950—1230 uur vrij dag 9.30—16 30 en 19—2050 uur. zaterdag 9.3016 30 uur. "s Zon dags gesloten. K.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19—21 uur woensdag 1417 en 18—21 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur, zater dag 1012 en 14]7 uur Stedelijk Museum. Gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Majtresse". Monopoic, 2 uur: „Artists and Mo dels"; 7 en 9.15 uur: „De Boekanier". DIVERSEN Volksgebouw. 8 uur: NW-bestuur- dersbond. Cursus-avond, Opstandingskerk, 8 uur: Wijk 2 NJLG. Forum- en discussie-avond. Irene, 7.45 uur: Chr, Besturenbond. Lezing er» toneel. Zonnehuis, 7 uur: Verkoopavond. N.PJR.-Kerk, 8 uur: Orgelconcert, De Schiedamse Jeugd-societe»t Sco pulus start zondag 6 november een serie .jazz dans-soiree's" m de foyer van Musis Sacrum en wel van 2 tol 550 uur 's middags. Op die eerste zondagmiddag zullen tal van Schie damse en Rotterdamse musici aan wezig zijn, o.a. 't kwintet René Ti- rion en het kwintet Henk van Noot. Op zondag 13 november spelen o.a. het kwintet René Tirion, maar dan met pianist-fluitist Ruud Kuyper en verder het trio Thom Berns. (Advertentie IM.) in rit voor het gras. Maar hoe kom tegemoet. De voorgenomen beper- je hier aan sintels, 'i Klinkt wonder- lyic, maar de verhuizing van het woonwagenkamp aan de Oudedyk bracht uitkomst. Dit kamp Is name lijk indertijd aangelegd op een stort plaats van huisvuil en er zitten rij kelijk sintels in, „Pracht materiaal", bedacht de heer Schipper en h|j kreeg er meteen 6.000 m3 van. Een enorme hoop ligt er nu nog het sportpark te wachten op de aan wending. Het materiaal wordt ge zeefd, de grotere stukken komen beneden en het ffjne gruis, ge mengd met andere stoffen als com post en veen komt boven. Daarop gras. Ook dat is een pro bleem, want de grasmat heeft ont zettend te lijden van het veelvuldig bespelen. Daarom heeft de heer Schipper terug gegrepen naar het onuitroeibare z,g. „tuintjesgras", het verdriet van elke tuinman, die dit inferieure gras maar niet „dood" kan krijgen. Maar de taaiheid en vooral het snel zaad schieten is een voordeel voor de speelvelden. Dit tuintjes gras wordt nu gemengd door de betere grassoorten en tezamen wordt een goede mat gekregen, die het uit stekend doet op de balfverharde trainingsvelden, Want groen moeten ze zijn. Niet al leen dat de trainers dit om psycho logische redenen graag hebben voor de spelers, maar ook is de heer Schipper van mening dat de sport beoefenaren, die immers normaal in hulzen zitten opgesloten en daar buiten op de beklinkerde wegen lo pen, er recht op hebben tijdens het sporten eens op gras ie staan, groen gras dat een band geeft met dc na tuur. Bij de laatste wedstrijden van de Schiedamse Bedryfsklaverjascompe- titie heeft VGB B de overwinningen- reeks voortgezet» met een zege over het A-team van het zelfde bedrijf: 5—1. Daar GW A met 6—0 won van Excelsior B is dit team weer één punt ingelopen. Ook Standaard B won met 51 van GW B, zodat er nu drie koplopers zijn. Verdere uitsla gen: Standaart AOGW 4—2; OVD VDB 33; Excelsior A—Vincent 3-3. (Advertentie l.M.) Ï&..SJ king van het aantal geldinzamelin gen zou, indien er niets tegenover stond, tot een jaarlijkse inkomsten vermindering van ƒ25.000 leiden. Dat geld kan uiteraard niet worden gemist. Integendeel, in de2e groeien de stad neemt het aantal kerkelijke activiteiten steeds toe en elke nieuwe activiteit kost geld. Hoge kosten Bovendien staat de Hervormde Ge meente van Schiedam voor een aan tal grote extra uitgaven van aan zienlijk belang. Er staan vijf kost bare projecten op het programma: de bouw van een nieuw kerkelijk centrum in de omgeving van de Buys Ballotsingel; de bouw van een nieuwe "Vredes werk met pastorie in Oud-Mathe- nesse; ode bouw van een kerkelijk cen trum In de Aleidastraat ter ver vanging van dc oude Westerkerk. de bouw van clublokalen voor het jeugdwerk in Nieuwlsnd; de restauratie van het orgel van de Grote Kerk. Toch heeft men het plan. minder te collecteren en het vaststellen van de kerkelijke bijdrage over te laten aan de leden zelf, in overweging ge nomen. Men heeft begrip voor het bezwaar dat velen koesteren tegen de van boven af opgelegde verplich ting. een bepaald bedrag aan de kerk af te staan. Dat lijkt teveel op een belasting, en die is allerminst in overeenstemming met het karakter van de kerk. Bij het enquêteformulier, dat allen zullen ontvangen die op enigerlei wijze in relatie tot de hervormde kerk staan, is een tabel gevoegd. Men heeft goede hoop, dat de hervormden van Schiedam bereid zullen zijn, overeenkomstig die tabel, die steunt op redelijke*en in het kader van de financiën van de kerk verantwoorde voor snelle verlichting DEC0N6ESTIE-TABLETTEN In de Gemeente-Bibliotheek zijn de volgende nieuwe aanwinsten te verkrijgen: Sociale wetenschappen: Veit, Han del und Wandel mit aller Welt; Lier- mann, Richter, Sehreiber, Advoka- ten. Natuur- en Toegepaste weten schappen: Drijver, De vogels en de mens, 2e dr.; Königer, Aus der Ge- schichte der Heilkunst; Elektrici teitsleer. Dl. 4, Dörr. Hcogspannings. techniek; Reyendam, Radio-ontsto- ringstechniek; Seinen en opnemen, 5e dr. Kunst; Wilckons, Tageslauf im Fuppeithaus; "Wentinck, Geschiede nis van de Europese schilderkunst; Wald burg-Wolf egg. Das mittelalter- liche Hausbuch, Letterkunde: Brandt Corstius, Ge rard Walschap: Minne, Cyriel Buys- se; Stuiveling. Willem Elsschot; Veen. Maurice Roelants; Walschap, August, van Cauwelaert; Wispelaere, Victor J. Brupclair; Brabander, Hat- tum en Hoornik, Drie op een perron; Cats, Sinne. en minnebeelden; Boon, Mijn kleine oorlog; Opperman, .'n Keur uit sij gedigte. Geschiedenis Land- en Volken- kunde: Elsevier atlas van de gehele wereld; De wereld waarin wij wo nen en werken. Dl. 2. De Islamieti- 1 sche wereld en tropisch Afrika; 1 Schadendorf, Zu Pferde, im Wagen, zu Fuss; Stilma, Kent u Gelderland ook zo?; Stilma, Kent u Utrecht ook zo? De hevige storm van vannacht heeft in Schiedam nogal wat schade aangericht, terwijl ook het verkeer op de gladde wegen In moeilijkhe den is gekomen. In een periode van nog geen twee uur kwamen bü de politie niet minder dan zestien mel dingen van aanrijdingen binnen, waarbij dan nog de ongevallen ko men, waarvan geen melding is ge maakt. Van de in aanbouw zijnde winkel galerij in Nieuwland is tijdens de storm een losse muur aan de kant van de Colijnstraat ingestort, ter wijl de stellingen daaromheen dreig den te vallen. Verschillende omwo nenden hebben daar melding van gemaakt en de uitvoerder van het werk werd gewaarschuwd, zodat maatregelen genomen konden wor den. Het bleek nogal mee te vallen en vanmorgen was er al niets meer van te merken. In de Aleidastraat is een schutting Voor de leden van de Schiedamse afdeling van de Ned. Ver. van Huis vrouwen is er in de maand novem ber een druk programma. Na het maandelijkse koffie-uurtje op 8 nov. is er op woensdag 9 november een contactochtond met de nieuwe leden. Maandagmiddag 14 november is er in het Wijkcentrum om 2.15 uur een bijeenkomst in het Wijkcentrum Nieuwland. waarbij mevr. A. C. "t Hart-Haussler zal spreken over De nemarken en de Deense huisvrouw. Woensdag 16 november wordt er in Maison Weslhuis om. 150 uur een bridgedrive gehouden, waarbij in twee groepen gespeeld zal worden. Een demonstratie-avond van de Diepvriesbedrijven 'Vita' uit Utrecht wordt op dinsdag 22 november ge houden xn Maison Westhuis. En dan alvast de aankondiging dat er op 2 december, 's middags om 2.15 uur., een Sinterklaasmiddag in Maison Westhuis wordt gehouden. omgewaaid, die voor een kruide nierswinkel, die verbouwd wordt, was opgericht. Daar nu ieder vry toegang kon krijgen tot het winkel pand, zijn speciale maatregelen ge nomen. Van een winkel aan de Rotter- damsedijk is *t zonnescherm in flar den gewaaid. Verder zijn er nog een groot aantal televisieantennes om gewaaid en is er wat kleinere scha de aangericht. Wat de verkeersongevallen be treft. daar viel de aangerichte scha de nogal mee. Alleen werd bij een botsing op de hoek van de West- frankenlandsestraat en de Huysman- straat de bromfietsrijder P. M. T., die wegens de gladde weg in botsing kwam met een auto, bestuurd door de heer J.A. v. H.. gewond. Zijn huisarts heeft de uit de kom gescho ten arm weer gezet. IpilWPttllïSlireiMlHBIIWIïniMM j (Van een onzer verslaggevers) Het Duitse tijdschrift Twen krijgt binnenkort een Nederlandse navolger. Twen richt zich op de jeugd van omstreeks twintig jaar. Geliefde onder af werpen van het blad: mode, filmsterren en jazz. Verder een kwasl-gedurfde aanpak van ievenspro- blcmen, alles ondersteund met heel goed foto-werk t In de sfyl, die wü hier van Ed van der Elsken g kennen. Twen heeft veel advertenties van exclusieve =5 merken cosmetica, drank, sigaretten en kleding. Voor luxe en de verzorging van de uiterlijke S verschijning heeft de jeugd een bijzondere belang- 1 stelling. De advertenties ruimen steeds meer plaats xn voor de teen-ager. „Teen-ager, waar hou je van?" j Het antwoord wordt meteen gegeven in een soort g jeugd-jargon. Warenhuizen openen jeugd-afdelingen en richten f. jeugd-etalages in. Er komen modeshows voor teen- 2 agers, zelfs winkels voor uitsluitend jeugdig publiek. ê- Het is allemaal nog niets vergeleken bij wat Amerika, Frankrijk en Duitsland op dit gebied laten c zien, maar het is overduidelijk, dat de teen-agers ,5 een markt vormen en dat die markt aan betekenis wint door haar een eigen karakter te geven, Dc j? commercie maakt zich meester van. de puberteit en jp wordt op sommige punten concurrent van de op- - voeders. Hoe komt dat? Prof. dr. F. W. Prins, boog- 1 leraar in de pedagogiek aan de Nederlandsehe Eco- I nomische Hoogeschool en pedagogisch adviseur van de gemeente Rotterdam, schrijft het in de eerste S plaats toe aan; „Het volledig echec van onze rao- g derne opvoedkunde". „Op zichzelf is dit alles niets nieuws," zegt prof. Prins. ,.Ket zijn symptomen van een ontwikkeling, die al jaren aan de gang is. Sedert de oorlog doen g we niets anders dan de normen en waarden die we 5 hebben, uithollen. Niet omdat we zo'n hekel hebben J aan normen, maar uit een behoefte aan eerlijkheid» g aan openheid in de verhoudingen. Maar een beeïden- I storm met zo weinig positieve idealen kan niet veel meer voortbrengen dan scherven. Wat dat betreft g is de schade, die de laatste oorlog heeft aangericht, veel groter dan die na de eerste wereldoorlog. Toen, in de jaren dat de vaders jong waren, leefde de jeugd in een misschien ook wel overdreven idealistische extase: er moest een vrije jeugdbewe- ging komen, en nooit-meer-ooriog. De jongeren naarstig naar middelen om bepaalde neigingen bij liepen met het gebroken geweertje op de revers. het pubiiek om te zetten in een reële vraag naar Dat idealisme is volkomen verdwenen. De jeugd artikelen. Sinds de jeugd een duidelijke interesse van nu ziet in de maatschappij niet anders dan een voor luxe vertoont en een hang naar kleding in een mechanisme zonder eigen waarde. Als een bouwsel eigen stijl, heeft zich een teen-ager-hausse ontwik- van meccano, op een bepaalde manier geconstrueerd, keld en de rec]ame laat niet na al de latente ge il maar evengoed op een andere wijze m elkaar te voelens bij de jeugd ten aanzien van kleding en zetten. Het gevolg is een cynische houding tegen- gebruiksvoorwerpen duidelijk vorm te geven en over dc maatschappij, een onverschilligheid tegen- verder te ontwikkelen. over alle zaken, die niet direct met het eigen leven Hier wordt de belangstelling van de jeugd gewekt te maken hebben. en aangewakkerd voor een aantal zaken, waarmee Het Duitse Twen is er een heel duidelijk, en heel de ouders en opvoeders het misschien in het geheel afkeurenswaardig, voorbeeld van. Twen. en al die niet eens zUn. maar waarop ze niet bü machte zijn andere bladen voor de jeugd, die zo op de huid van veel invloed uit te oefenen. De geoefende stem van deze tijd zijn geschreven, prediken niets anders dan de reclame is niet makkelijk te overschreeuwen, een behaaglijk existeren. Geen wonder dat ze aan- Daar komt nog by, dat veel van de eisen, die de slaan met hun aanprijzen van luxe als een belang- jeugd wil stellen, niet te verwezenlijken zijn, om- rijk goed, met hun adoratie van uiterlijk succes en dat een heel grote groep jongeren financieel afhati- hun grote belangstelling voor kleding en ont- kelijk is. ïn Amerika is ook daar al wat op gevon- spanning. den: kopen op afbetaling door teen-agers. Wat dat De alle proporties te buiten gaande zorg voor de betreft, hoeven we ons in Nederland overigens geen uiterlijke verschijning is op zichzelf al een ernstig zorgen te maken, omdat de Nederlandse wet op de teken, omdat ze wijst op een verstoord evenwicht, huurkoop dit onmogelijk maakt. Het is normaal, dat de opgroeiende jeugd hyper- Het beeld is weinig aanlokkelijk. Het is het beeld idealistisch is ingesteld en een belangstelling toont van een jeugd, die behalve haar eerlijkheid weinig voor kunst, voor toneel en voor letterkunde, die ze positiefs heeft bij te dragon. De verbindingen, waar op latere leeftijd waarschijnlijk niet zo sterk meer binnen vroeger al die positieve gevoelens gestalte zal bezitten. De jeugd van omstreeks twintig jaar kregen, kwijnen. De jeugdbeweging floreert al jaren placht de vurige en onbekookte partijgangers te niet meer, en het alom geschapen instuif- en club- vormen, of de idealen nu politiek, geheelonthouding, huiswerk trekt ook geen duizenden, emancipatie of wereldfederalisme waren. De meeste De jeugd blijft ongrijpbaar en nihilistisch. Dat van deze idealen worden nog op beperkte schaal be- laatste vooral is het gevaar, want nihilisme leidt tot leden, maar de grote massa in alle sociale milieus ontsporingen. Dan dreigt achter elk nihilisme de staat er buiten. dictatuur, de sterke arm, die orde op zaken zal Waar wel een grote belangstelling voor bestaat stellen, en een jeugd met zo ontstellend weinig g is de sexualiteit en alle vraagstukken die daarmee kennis van en belangstelling voor politiek, kan er samenhangen. Twen brengt een uitvoerig artikel licht het onnozel slachtoffer van worden. met tientallen brieven van lezers over de vraag of De pedagogiek heeft na de oorlog gefaald. Er zijn een teen-ager moet trouwen wanneer ze een kind bibliotheken volgeschreven met boeken zonder op- verwacht. Van revolutionaire denkbeelden daarbij Is lossingen. overigens geen «prake. De lippendienst aan de gel- Het Is opvallend hoe men het steeds verder zoekt, dende moraal ontbreekt niet en voor het overige Talloos zyn de boekeit, die de laatste jaren ver zegt Twen beslist geen andere dingen dan ook In schijnen over de psychologie van de baby, of over „Verstandig Ouderschap", maar dan beter gefun- die V3n het nog niet geboren kind. Maar meer nog deerd, te vinden zyn. dan deze kennis hebben we de praktische middelen Als de jeugd zelf zoveel belangstelling aan de dag nodig om de jeugd to boeien voor Idealen, die wel blijkt te leggen voor kleding, is het geen. wonder, leven in deze maatschappij, maar door al de zake- dat de commercie niet achterblijft en de belangstel- lykheid niet duidelijk meer waarneembaar zyn/1 ling nog tracht te stimuleren. De reclame zoekt altijd Bondspeniiingmeester J. Scheffers ran de Nederlandse Bond van Ver voerpersoneel Is een graag geziene gast bjj de afdeling Schiedam. Als Schiedammer kent hy de afdeling dan ook opperbest en vandaar dat hU dinsdagavond van een traditie kon spreken toen lift wederom, op een feestelijke byeenkomst van de NBV enkele jubilarissen mocht hul digen. Het waren de heren H. Vink (binnenscheepvaart) en W. Smit (spoorwegen) die gedurende 25 jaar lid van het NVV zijn. De heer Scheffers schonk de ju bilarissen het zilveren insigne, een oorkonde, een rokertje en aan de dames overhandigde hij bloemen. De heer Scheffers stelde deze jubi- Geboren: Chrïstiaan, z. v. A. J. Ballijns en L M. Buurman; Johannes C. M., z. v, J. Le Grand en M. W. Wiechert. Overleden; P. M. E. Houtkamp, 83 jaar, wed. van L. A, Smulders: J. G. Berkeveld, 59 jaar, wed. van A. Ku- perus. Sy de Spaarbank Anno 1820 te "öiiedam werden de verwachtingen aanzien, van de "Wereldspaardag i960 verre overtroffen. Op 3i oktober werd by deze spaar- ö3hk ingelegd het enorme bedrag van ƒ121.894,89 in 1481 posten. ,a^0rden de cijfers van zaterdag oktober (voor de televisie aange- K°udigd als Wereldspaardag) bij bo- staande opgeteld, dan komt men '°t een inlegcijfer van ƒ205.488,20 en PO sten totaal van 2198. me werder( °P beide dagen tezamen - nieuwe boekjes afgegeven. De Schaakvereniging Schiedam organiseert op woensdag 9 novem ber om 8 uur 's avonds in het ge bouw Irene aan de Nieuwe Haven 155 een instuif avond voor alle scha kers van Schiedam, ongeacht of rij wel of niet Üd zün van een ver eniging en zonder de verplichting tot aanmelding als zodanig. Zowel de sterkste als de begin nende schakers worden verwacht en voor deze laaisten, alsmede voor hen die kennis wensen te maken met de schaaksport, zal op deze avond vrij blijvend schaakonderricht worden gegeven. Op deze wijze zal worden getracht het schaakleven in onze stad te activeren. De schaakvereniging „Schiedam" stelt hiervoor haar materiaal be schikbaar, zodat liefhebbers die met klok willen schaken, daartoe de ge legenheid zullen krygen. De verwachtingen zijn hoog ge spannen en de lage toegangsprijs van ƒ0,25 zal voor niemand een be zwaar kunnen zijn; schakers van 15 tot 80 jaar zijn van harte welkom! Verzuim deze kans niet om met de schakende stadsgenoten, nader kenni? te maken, want van de op komst zal het afhangen of in de toekomst meer van dergelijke avon den kunnen worden georganiseerd. Twee Engelse zeelui van een schip dat in de Merwebaven ligt, de 26- jarige C. A. B. en de 21-jarige K. H. hebben vannacht de politie veel last bezorgd. Om kwart voor drie werden zij door een hoofdagent op het Koemarktplein aangehouden, omdat zü, samen op een fiets geze ten, over een vluchtheuvel reden. Het bleek later, dat zy de fiets, eigendom van de heer A. P. M. in de Lange Kerkstraat hadden weg genomen, om naar hun schip te rij den. De zeelui werden naar het hoofd bureau overgebracht, maar m de Lange Nieuwstraat gingen zij aan de baal. Zij maakten toen een fout het smalle doodlopende straatje naast het Stedelijk Gymnasium in te slaan, zodat de hoofdagent hen onder dreiging met een pistool staande kon houden, tot er assisten tie kwam opdragen. Daarna zyn de Engelsen in het hoofdbureau opge sloten. Door het personeel van de Ned. Sooorwegen zijn gisteren twee jo chies van dertien jaar gepakt, die op het spoorwegemplacement bezig waren een vurtje te stoken. De jon gens 2ijn aan de politie overge- geven. larissen als voorbeeld voor de trouw die de vakbeweging behoeft. Hij herinnerde eraan dat deze mannen lid zijn geworden aan de vooravond van de grote wereldoorlog in de moeilijke jaren dat crisissen ons land schokten. Spreker hoopte dat alle leden van het NW zullen medewerken aan de propaganda die in oktober is in gezet. Landelijk heeft de NBV meer dan 42500 leden en in Schiedam is het aantal van 250 reeds overschre den. Het NW is niet gerust over de toepassing van de spelregels van de loonpolitiek. „Wij hebben niet om die spelregels gevraagd maar als ze er zijn, dient men ze na te komen." zei de heer Scheffers. Hij' meende dat er nu mogelijkheden voor loons verbetering zijn, maar dat de vak beweging in de uitoefening van haar taak door de regering wordt be lemmerd. De Schiedamse Kiavar Accordeon Vereniging onder leiding van de heer H. Groeneweg heeft op bekwame en prettige wijze een aantal werken ten gehore gebracht. Het gezelschap speelde melodieus en homogeen- Na de pauze vrerden enkele films vertoond met o.a. als hoofdfilm „Met William naar de stad". ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) Een halve eeuw geleden kwam In de Linker Rottekade een groepje vleesgrossiers btfeen om te protes teren tegen dc wijze van verkoop van zgn. tbc- runderen, die door de regering werd gesubsidieerd. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten tot het oprichten van een vereniging, die de belangen van de vleesgros siers zou kunnen behartigen. Zo ont stond op 30 november 1910 de Rot- terdamsche Vereniging van Gros siers in Rund- en Kalfsvlees. Morgen zal de vereniging dit gou den jubileum vieren met een recep tie in een der zalen van het Rijn- hotel. Op 9 november zullen de le den met hun dames en enkele ge nodigden zich verenigen aan een feestelijke maaltijd in het gebouw Emporium. De vereniging heeft in de afgelo pen 50 jaar haar bestaansrecht be wezen. In de jaren 1914 tot 1918 dreven de moeilijkheden, die de vleeshandel tengevolge van de schaarste en regeringsmaatregelen ondervond, de te Amsterdam en Rot terdam bestaande organisaties tot elkaar, Er ontstond een overkoepe lende landelijke bond, die evenwel na de eerste wereldoorlog geen ac tiviteiten meer vertoonde. Van Rot terdam uit is toen de drang uitge gaan om de bond nieuw leven in ta blazen. Het was de heer S. Cohen Izn., die de andere grossierverenigingen in het land tot aansluiting wist te bewegen. Het ledental van de Rotterdamse vereniging van Grosiers In Rund en Kalfsvlees steeg in de loop der jaren tot ongeveer 80. Tijdens de bezetting hebben 27 Joodse leden door de barbaarse maatregelen van het Hitler-regime het loven verloren. Met hen is ook het merendeel van hun bedrijven verdwenen, zodat de vereniging bij haar 50 jarig bestaan niet meer dan 54 leden telt. Een merkwaardige episode in de historie van de vereniging is de strijd geweest, die voor het be staansrecht van de grossier gevoerd moest worden. Xn opdracht van de verenigng heeft prot mr. N, J. Po lak een geschrift samengesteld, waarin hij op overtuigende wijze aantoonde dat de vleesgrossier een onmisbare functie in de handel ver vult Sinds 4 januari 1946 is de gros sier vlees weer in het distributie proces ingeschakeld. Vanzelfsprekend heeft de plaats van veemarkt en abattoir altijd in grote belangstelling van de vïees- grossiers gestaan. Zij hopen, dat de autoriteiten, hoe de beslissing over de plaats van beide instellingen ook moge zijn, in ieder geval voor ogen zullen houden, dat het van het aller grootste belang is, dat de veemarkt en het abattoir zo dicht mogelijk by elkaar blijven. Voorts is de vereni- ging van mening, dat het abattoir! behoefte heeft aan een nieuwe rui mere vleeshal. De vereniging voor Sociaal-Cul tureel Vormingswerk „De Brink" verleent ook dit jaar weer alle me dewerking aan de Kinderboeken week. In De Brink wordt tot en met 4 november een tentoonstelling ge houden van kinderboeken. De kinderen krygen de gelegen heid om te boetseren, te schilderen, te knippen en te plakken en al het werk dat zij maken, wordt vrijdag avond 4 november tentoongesteld in. De Brink. Voor de jongere kinderen is er tweemaa] per dog een poppen spel en de eerste dagen van deza week wordt voor de oudere kinde ren tweemaal per dag een kinder film vertoond over het leven der eskimo's. Vrijdagavond wordt het kinder feest in De Brink besloten met een grote verkleedpartij. De kinderen kunnen zich verkleden als „kinde ren uit vreemde landen," het motto van de Kinderboekenweek van dit: jaar. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com- pleet Telefoon 6 6833 Fotografie Kolfilms vergeten*! De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 10B, teL 6 67 20 in één dag gereed Te koop aangeboden Pracht St-Nicolaasgeschenk. Salontafel met marmer blad of brokken motief, 100x40 cm, prijs ƒ59.50. Levering, francr onder rembours. Ga rantie: niet goed. binnen 5 dagen retour, uw geld terug. Centrale Marmerhand el, Korte Haven telefoon 67563, b.gg. 6 28 43.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1